ניסיון הערב רב לפני  הגאולה

מנהיגים מהערב רב ישלטו חמישה במינם [סימנם נג"ע ר"ע] ויבנו בתי כנסיות, רק כדי להתגבר בכך על העם

מובא בזוהר בראשית: וחמש מינין אנון בערב רב ואנון [סימן נג"ע ר"ע] נפילים גבורים ענקים רפאים עמלקים... ומאלין שאשתארו מנהון בגלותא רביעאה, אנון רישין בקיומא סגי ואנון קיימין על ישראל כלי חמס, ועלייהו אתמר (שם ו'): "כי מלאה הארץ חמס מפניהם..." "גבורים" מינא תליתאה עלייהו אתמר: "המה הגבורים... אנשי השם", ואנון מסטרא דאלין דאתמר בהון (בראשית י"א): "הבה נבנה לנו עיר ונעשה לנו שם", ובנין בתי כנסיות ומדרשות ושויין בהון ספר תורה ועטרה על רישוי ולא לשמא דייה אלא למעבד לון שם, הדא הוא דכתיב: "ונעשה לנו שם", ובסטרא אחרא מתגברין על ישראל דאנון כעפרא דארעא וגזלין לון...

פירוש הזוהר: המתמנה על הצבור ומנהיגם ברחמים, בידוע שנשמתו מכנסת ישראל, אבל המתמנה בכלי חמס, נשמתו משורש נחש. הבונים מוסדות תורה לקנות להם שם ולהתגבר בזה על העם, למשול עליהם ביד חזקה, המה ה"גבורים" מהערב רב. "... וזה להם האות כי כל המתמנה על הצבור ומנהיגם ברחמים ונותן נפשו עליהם, בידוע, שנשמתו מכנסת ישראל, כי מרחמם ינהגם. אמנם המתמנים על ישראל בכלי חמס, נפשותיהם באה משורש נחש... כי לא יבנו הם בתי כנסיות ובתי מדרשות רק להיות חרב בידם לעשות חפצם ורצונם להתגבר על העם..." ("כתם פז" מהגאון המקובל האלוקי עיר וקדוש כמורנו הרבי רבי שמעון לביא זצוק"ל בעל מחבר זמר "בר יוחאי" בדף פ"ה)

 

BE CAREFUL WITH THE EREV RAV, THAT CATEGORY OF RABBIS WHOSE MAIN PURPOSE IS TO ACHIEVE HONOR AND TO MAKE A NAME FOR THEMSELVES

RABBI CHAYIM VITAL ZTK’L (THE MAIN STUDENT OF THE ARI HA KADDOSH, RABBI YTZCHAK LURIA ZTK'L) WRITES IN THE INTRODUCTION TO THE WRITINGS OF HIS MASTER THE ARI HA KADDOSH:

  We read in the introduction to the Holy book Etz Chayim what  Rabbi Chayim Vital, may his merit shield us, wrote concerning the Erev Rav:  All those that do kindness and toil in the Torah, all they do for themselves, and in particular through our many sins, in our times, the Torah has been made into a hammer with which to do their own ends for many baale torah, occupy themselves in the Torah in order to receive their reward and other benefits and luxuries, and in order to be in the group of heads of Yeshivot, and judges (dayanim) in their courts, so that their names and fame spread throughout the land, and the actions of these Rabbis resemble those of the generation of the Dispersion, those who built the Tower of Babel, with its top reaching the heavens, and the main motivation for their actions is what is written there in the Torah: “Let us make a name for ourselves” as it is written in the Zohar (Bereshit 25b) on the verse : “These are the generations of the Heavens and earth…” that there are five types of Erev Rav and the third type is called Giborim (powerful ones) and on them it is written: “These are the Giborim of old, men of name” and they belong to the side of those about whom it is written: “Let us build for ourselves a city and a tower…” and "let us make a name for ourselves" by building Synagogues and Houses of Study and putting in them Torah Scrolls with crowns on their heads but not for G-d’s sake they do thus but for their own benefit.

 Continues the Holy Rabbi Chayim Vital: And on this type of Erev Rav it was said in the Talmud (Berachot 17): “He who occupies himself with the Torah not for its own sake, it would have been better for him had his fetus overturned and would not have come out to the air of the world” And indeed these people look humble and righteous, when they say that all their involvement with the Torah is for its own sake, nevertheless the Great and wise, the Tanna Rabbi Meir peace be upon him, testified against them that it is not as they say, when he said (Pirke Avot 6:41): “Rabbi Meir said: He who studies the Torah for its own sake (without ulterior motives) deserves many things, and not only that, but the whole world is indebted to him. And he is called beloved friend, loved by G-d and men, he pleases the Creator and humanity. The Torah covers him with modesty and fear, makes him virtuous, merciful, devote, just and faithful, moves him away from sin guiding him by the path of virtue, etc” “The secrets of the Torah are revealed to him and he is turned into an endless fountain of wisdom, and he becomes modest, patient, forgiving offenses, etc”


DID YOU KNOW?

THAT TZEDAKAH IS INTENDED FOR THE POOR?

AS THE KITZUR SHULCHAN ARUCH SAYS
Chapter 34: The Laws Pertaining to Tzedakah

 1. It is a positive Mitzvah to give Tzedakah to the poor of Israel, as [Devarim 15:8] states: “You shall surely open your hand for him,” and [Vayikra 25:36] states: “And your brother shall live with you.” Whoever sees a poor man requesting help and turns away from him without giving him Tzedakah violates a negative Mitzvah, as [Devarim 15:7] states; “Do not close your heart or shut your hand from your poor brother.”

TZEDAKAH IS NOT INTENDED TO PAY FOR EXPENSIVE BUILDINGS THAT GIVE HONOR TO THE RABBIS IN CHARGE OF THOSE BUILDINGS

To learn the subject in depth go the pages of EREV RAV and TZEDAKAH  (Or click on this link to the book: TZEDAKAH AND CHESED

 

One should love admonition, for as long as there is admonition in the world, goodness and blessing come to the world, and evil departs from the world. (MASSECHET Tamid 28a)

         We would like to cite that which R' Chaim Sofer writes in his illustrious work, Sha'arei Chaim (6a): "Woe to us from the day of Judgment; Woe to us from the Day of Rebuke, when the time comes for Hashem to search through the action of every living being and it will be found written: This righteous man desecrated the Sabbath; this pious man transgressed the prohibition of Niddah; this G-d fearing man transgressed the prohibition against eating non‑Kosher foods and wearing shaatnes; this holy man is guilty of having relations with a married woman. All believers will be astonished and wonder at the sins attributed to these pious men, for these men were part of a generation of righteous. But Hashem will reply in wrath, "Behold, it was in your power to rebuke such and such wicked man. Why did you not remember him and remind him of his sin?

It is quite evident that those who have the capability to rebuke and admonish their fellow man are required to do so. Hesitation or neglect of this requirement is calamitous; perseverance and meticulous fulfillment of this responsibility accrues abundance of blessings.

 

We present here a part of the introduction of the Sefer Et Laasot by the famous tzaddik, Rabbi Hillel Lichtenstein of Kalamaye, o.b.m., which we deem appropriate for our work.

  "My dear sefer (book), that has cost me so much time from learning Torah and so many tears, I send you out into the world, and I exhort you to avoid neither large cities nor small towns. Do not say or even think, that in the brazen, impudent world of today, "Who will look at me? Who will take heed of my message? Where will I be able to accomplish anything? On the contrary, I will cause people to commit more sins, since they will regard me with disdain and mock me." "I say to you, dear sefer, that even according to your view, your mission will not be fruitless, for even if you are unsuccessful in your attempts to influence men, you may influence women, whose hearts are softer and who are more impressionable. Should you fail to influence the youth, you may influence elderly persons; if you fail to impress healthy people, you may impress those sick and wracked with pain, as well as those whose fortunes have taken a turn for the worse.

"I, however, am convinced that you will succeed in all your travels. Fear not! Don't worry! Do not be frightened off! Remember Abraham, concerning whom the Torah writes, " And he believed in Hashem". His belief was as strong as a Rock. That faith is deeply rooted in his descendants as an inheritance, so that their name is always "Maaminim b'ney maaminim" (believers, the sons of believers). I, therefore, am convinced that you will be very successful. Many Jewish children will kiss you, and many will shed tears while reading you. Even if certain elements cast you to the ground and trample upon you, there will come a time when they themselves will pick you up and love you, because the time is drawing closer and closer when people will come to their senses and recognize the pure, unadulterated truth. Today, we find many who deviate from the teachings of the Torah, some completely and some partially. The morning of the redemption is at hand, when the Ruach hatumah, the spirit of impurity, will be removed from the world, i.e. the Yetzer hara will be completely eradicated, and the earth will be full of knowledge of Hashem i.e. the people will come to recognize the complete unadulteratad truth. Then everyone will strive to follow all the teachings of both the written and oral Torah, the Bible and the Talmud with neither alterations nor abbreviations, but in the precise manner that they were observed from time immemorial, not as some groups claim, that their "Rabbis" have the power to alter or disregard the Shulchan Aruch.

Then, people will not allow themselves to be misled by various types of misleaders, or to be enslaved to such leaders who mean only their own monetary gain and their own glory. The time will come when the Almighty will fulfill His promise to "circumcise" our hearts, to remove the obstructions that clog our hearts spiritually. As the Bible teaches us, falsehood lasts but a moment, whereas the true tongue will be established forever. I, therefore, assure you that you have no need to fear. You will surely succeed in disseminating and expanding the truth."

 

DO YOU KNOW WHY THERE ARE SO MANY CORRUPT LEADERS TODAY?

DO YOU KNOW WHY YOUR TEFILLIN AND MEZUZOT MAY NOT BE KOSHER?

WHY THE MIKVAH YOU GO TO MAY BE INVALID?

WHY THE KOSHER PRODUCTS ESPECIALLY MEAT IS REALLY NOT KOSHER?

WHY THE JUDGES TAKE BRIBES?

GO TO THE PAGE OF THE EREV RAV

AND LEARN WHY MOST OF THE RABBIS [OF THE EREV RAV] DEVIATE SIMPLE JEWS FROM THE RIGHT PATH

BE CAREFUL WITH YOUR MONEY, YOU MAYBE STRENGTHENING THE EREV RAV

THE EREV RAV ARE THOSE WHO WILL FIGHT AGAINST THE REAL MASHIACH

 

THANKS TO THE MANY JEWS WHO GAVE US THEIR WORKS, LIKE THE ZOHAR HA KADDOSH, THE SHULCHAN ARUCH, THE MORE THAN 30 CD ROMS THAT HAVE BEEN PUBLISHED TO BRING MERIT TO THE PUBLIC. MAY HASHEM INCREASE THEIR MERIT