ISRAEL613.COM

בס"ד

 

 

דין תורה

 

 

TORAH COURTS

דף 2

 

PAGE  2

 

 

1     2     3   

               

              ראשי        HOME                

 

 

 

 

 

 

 

 

ניסיון הערב רב לפני  הגאולה

מנהיגים מהערב רב ישלטו חמישה במינם [סימנם נג"ע ר"ע] ויבנו בתי כנסיות, רק כדי להתגבר בכך על העם

מובא בזוהר בראשית: וחמש מינין אנון בערב רב ואנון [סימן נג"ע ר"ע] נפילים גבורים ענקים רפאים עמלקים... ומאלין שאשתארו מנהון בגלותא רביעאה, אנון רישין בקיומא סגי ואנון קיימין על ישראל כלי חמס, ועלייהו אתמר (שם ו'): "כי מלאה הארץ חמס מפניהם..." "גבורים" מינא תליתאה עלייהו אתמר: "המה הגבורים... אנשי השם", ואנון מסטרא דאלין דאתמר בהון (בראשית י"א): "הבה נבנה לנו עיר ונעשה לנו שם", ובנין בתי כנסיות ומדרשות ושויין בהון ספר תורה ועטרה על רישוי ולא לשמא דייה אלא למעבד לון שם, הדא הוא דכתיב: "ונעשה לנו שם", ובסטרא אחרא מתגברין על ישראל דאנון כעפרא דארעא וגזלין לון...

פירוש הזוהר: המתמנה על הצבור ומנהיגם ברחמים, בידוע שנשמתו מכנסת ישראל, אבל המתמנה בכלי חמס, נשמתו משורש נחש. הבונים מוסדות תורה לקנות להם שם ולהתגבר בזה על העם, למשול עליהם ביד חזקה, המה ה"גבורים" מהערב רב. "... וזה להם האות כי כל המתמנה על הצבור ומנהיגם ברחמים ונותן נפשו עליהם, בידוע, שנשמתו מכנסת ישראל, כי מרחמם ינהגם. אמנם המתמנים על ישראל בכלי חמס, נפשותיהם באה משורש נחש... כי לא יבנו הם בתי כנסיות ובתי מדרשות רק להיות חרב בידם לעשות חפצם ורצונם להתגבר על העם..." ("כתם פז" מהגאון המקובל האלוקי עיר וקדוש כמורנו הרבי רבי שמעון לביא זצוק"ל בעל מחבר זמר "בר יוחאי" בדף פ"ה)

 

 

קונטרסים וקול קורא'ס

על דיני תורה המקולקלים

 ספר משפטים כהלכתם על הלכות דיינים, י"ג פרקים - והוא ידיעות נחוצות לכל בעל דין, יוצא לאור על ידי בית דין צדק "שער המשפט" מאנסי ניו יארק קיץ שנת תשס"ד לפ"ק, טעל: 845 425 9708

שערי הלכות: תשובה נגד שטרי ברורין מי הפוסק הגדול רב מנשה קלין בעל שו'ת משני הלכות

 תוכן הפרקים מהספר משפטים כהלכתם על הלכות דיינים, י"ג פרקים, מבית דין צדק "שער המשפט" מאנסי ניו יארק קיץ שנת תשס"ד לפ"ק, טעל: 845 425 9708

 בירור ייפוי זכות וכח הנתבע ל"בחירת" הבית דין על אף שהתובע רוצה בבתי דינים אחרים או בזבל"א, עם מקורות וביאורים

  לקט מדברי פוסקי דורנו שליט"א מה שכתבו בביטול התקנה החדשה (של רבני הערב רב) לחייב את הנתבע להציע יותר מבית דין אחד

 מכתב ובירור הלכה מכ"ק מרן האדמו"ר מקאשוי שליט"א נגד רבני הערב רב, שרוצים לעקור הלכות מפורשות שבפוסקים, ועל זה אמרו חז"ל דאין לו חלק לעולם הבא, ויורד לגיהנום ואינו עולה, ואין לו כפרה עולמית

 קול קורא מל"ט רבנים נגד רבני הערב רב שמביאים לכל הצרות כמו ששנינו (אבות ה' י"א), חרב בא לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין ועל המורים בתורה שלא כהלכה, וכאמרם ז"ל: אם ראית דור שצרות רבות באות עליו, צא ובדוק בדייני ישראל, שכל פרעניות שבאה לעולם לא בא אלא בשביל דייני ישראל.

  לקט מלשונות פוסקי זמנינו, - מה שכתבו להלכה בפסלנותה של "בוררות". משו"ת באר משה מדברי הגה"צ רבי יעקב ישראל פישער שליט"א מה שכתוב בספרו שו"ת אבן ישראל. מדברי הגה"צ רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א בספרו שבט הלוי. מכתב קול קורא מהגה"צ מקאשוי שליט"א. הג' רבי ישראל חיים מנשה פרידמאן דומ"ץ סאטמאר, - הג' רבי חיים אברהם דובער פלאהר. הג' רבי אברהם צבי הלוי בעק שליט"א. הגה"צ רבי שלמה יודא שווייצער שליט"א.

 שטר בירורין - מבית דין צדק שער המשפט בהשתתפות הרבנים מאנסי ניו יארק [דיני תורה בחינם וביישרות, ובהעניק לבעלי דין זכויותיהם שעל פי תורה הקדושה], נעשה בהסכמת גדולי הרבנים, להלכה למילוי טופס זה ולהסברה בהנוגע לזה להתקשר: טעל: 845 425 9708

 קול קורא מספר הקדוש "קב הישר" בגודל הפגם והעונשים על "עיוות הדין".

 

קול קורא להתודע ולהגלות מבית דין צדק דקהל קדושת לוי ד'בארדיטשוב, בענין איש ואשה הולכים לערכאות שנידונים כמוסרים הם וכל עוזריהם, ויש לבית דין לנדותם ולהחרימם ולהכותם עד שיסלק יד העכו"ם. היתר מאה רבנים. פסק דין של 60 רבנים נגד ההולכים בערכאות.

 

תשובה נגד גט מעושה באונס גמור בלילה מבית דין צדק דקהל קדושת לוי ד'בארדיטשוב - אחר מסירת מודעה לבטל כל ביטולי מודעות ע"י עלקטעריק שאק, וע"י מומרים מחזיקי הולכי הערכאות, ואחר השלשת גט בשבועה שלא לבטלו, וכל זה נעשה במטרה לעזור לפרוצות לעמוד בערכאות ולגזול הילדים מבעליהן ולא יוכלו הרבנים היראים להבריחם לצאת מערכאות של גוים ולבא לדין תורה, בחתימת 19 רבנים גאונים שליט"א.

 

קול קורא ולקט מלשונות פוסקי זמנינו, מש"כ להלכה בפסלנותה של בוררות 44 רבנים יוצאים למלחמה נגד הבוררים הצבועים ראשי הערב רב שכל דיניהם בטלים ומבוטלים, וכל הצרות באות בשביל דייני ישראל, ואסור לאיש ישראלי לילך להתדיין בפניהם, והנוסח של הגנבים הרוצחים האלו הוא "משכו" את הדין תורה "וקחו לכם" כסף הרבה.." ועליהם איתא ברעיא מהימנא ספר במדבר פרשת נשא דף קכה ע"ב, וזה לשונו: ואינון ערב רב אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא צערא בלא יגונא כלל, גזלנין מארי שוחד, דאינון דיינין רישי עמא - כי מלאה הארץ חמס מפניהם עלייהו אתמר היו צריה לראש, באומאה עלך זמנא תניינא בחי יי' צבאות אלקי ישראל יושב הכרובים דכל אלין מלין לא יפלון מפומך בכל יכלתך למללא בהון קמי קב"ה ולאחזאה דוחקא דלהון. ע"כ.

 

דרשה בבית המדרש בנין דוד נגד הרבנים הרשעים ראשי הערב רב גזלנים שעוברים על הלאוין לא תשקרו לא תטה משפט לא תגנוב ולא תגזול לא תקח שוחד לא תשא שמע שוא, ובזוה"ק כתוב על זה שהוא כאילו עובד עבודה זרה, וגורמים חרב לעולם, - כל עם ישראל מחויבים לצאת נגדיהם בחרב ובחנית לעקור הרשעים האלה מן העולם, כי הם גרועים יותר מן הישמעאלים כמבואר בזוהר הקדוש.

 

בירור בדיני פשרה - מבית דין צדק דקהל קדושת לוי ד'בארדיטשוב

 

איסור על הבוררים רודפי שוחד ושלמונים, המשוחדים המלוכלכים ראשי הערב רב.

 

שומו שמים שמע ישראל - אוי מה היה לנו - גדולי ארץ ישראל וחוץ לארץ כמו הרב עובדי' יוסף, הרב שלום משאש הגר"ש אלישיב - יוצאים במלחה נגד הבריונים שנבלה עשו בישראל להתיר אשת איש לעלמא על ידי הרעבנים שהעמידו עצמם כחכמי ברוקלין כמו ישראל הלוי בעלסקי ומנחם מנדיל עפשטיין פרץ שטיינבערג הם יותר גרועים מכת הרעפאמי הם מהרסי ומחריבי הדת ומרבים ממזרים בישראל.

 

רב המקוואות מוחה על שהאחים מסאטמאר מתדיינים בערכאות של עכו"ם. מכתב מעניין ששלח בימים אלה הרב נחום ראזענבערג במחאה על התדיינות המשפטית בין הסאטמארים, ועל נכסי הקהילה, אנו מביאים אותו ככתבו וכלשונו. קליפ מפנים חדשו' גליון 545 אדר תשס"ד

 

פסק דין מבית דין שער המשפט נגד רבנים בוררים של זבל"א שקיימו משכו וקחו וגנבו 310.000$ מהבעלי דינים ונתארך הדיני תורה לשמונה שנים רצופות כדרכם של הרשעים כדי למשוך ולגנוב יותר ממון, - אין כאן דין ואין כאן דיין ואין צריך לחוש לכתב סירוב שלהם ואין לה שום תוקף עפ"י תורתינו הקדושה

 

האמת בפרשת הארפענעס בילדינג חלק א'.
הקונטרס הזה נועד להוכיח קבל עם את ההשחתה הנוראה הנעשית לעיני השמש על ידי כמה אנשי בליעל שנטלו לעצמם את "נזר הדין בישראל" במגמה לגזול עניים ובאיצטלא של "דיני תורה" הינם גוזלים וחומסים ומוסרים, ובמעשיהם המחפירים הינם משפילים קרנה של תורה עד עפר, ומעפרים קרנם של בתי דינים מפורסמים בישראל אשר יסדוה רבותינו מצוקי ארץ זי"ע ובוזזים את עם ה' עד אשר לא קמה עוד רוח באיש, וגדלה החרפה עד כי אמרו כל הרואים אין דין ואין תורה בישראל, חס ושלום.

ובצפייתנו צפינו שאולי על ידי שיראו רבים את השערורי' הנוראה שפקדה את כלל ישראל כולו ולהבין נכוחה את עומק המצב השורר בנו יתאגדו רבים לבער קוצים מן הכרם, והשי"ת יגדור פרצת עמו ישראל במהרה. הוועד לצדק ומשפט. בתוכן: הקדמה. להלן קטעי דעקומענטן מהפרשה המעידים ומדברים בעד עצמם. מודעה בדער איד סעפט 21 984' גוטע נייעס! ממשה שאול הארפענעס -  סוף מעשה במחשבה תחלה. המעשה מרמה "לגזול כבשת חרש" נעשה בעידוד ותחת חסותו של מנדל זילבער. דוקאמענט של הסטעשענערי שלו. "מעשה הגניבה לובשת עוד וגידים" " מבצע השוד הוא לא אחר מאשר מענדל זילבער" המוכרים והסרסורים פועלים להכחיש את בצע השוד". כתב עיקול. תגובת מענדל על העיקול. "הארפענעס השודד נותן מכה מוחצת" תובע תשע מליאן דולר. מכחיש כל מכירה. "מענדל זילבער חושף את פרצופו האמיתי" "פרשת הדיני תורות" פסק דין של התאחדות הגנבים" "נסיון האחרון נואש להתדיין בדין תורה" מכתב פסק דין של הרה"ג ר' חיים יצחק פופקא, הרה"ג ר' אהרן זלאטאוויטץ שליט"א מחבר ספר נחלת אהרן, הרה"ג מאיר גרינבערג אבדק"ק קעזמארק שליט"א" מענדל זילבער משתתף בשוד". חוצפת השודדים אינה יודעת גבול. "מגזילה למלשינות" להלן קטעי דאקומענטן ועדיות המדברות בעד עצמם!

 

סוף גנב לתלי' דאקומענטען פון דעברעצינער רב, גערער רבי זצ"ל, רבי יעקב קאמינעצקי זצ"ל, און נאך אנדערע גדולי ישראל, איבער די שרעקליכע סכנה וואס שוועבט איבער כלל ישראל "אום אויגעהאלטענע פראקטיק" "פעלטשווען חתימות" "שוחד" "חילול השם". "אומווירדיקייט" "רבנים זענען ארויסגעקומען קעגן גינזבורג". "דע מה שתשיב ל"אפיקורס". אינו דומה שמועה לראי' קצת מן המכתבים שיש תחת ידינו אודות גינזבורג ובית דינו" ועד הרבנים העולמי לעניני גיור חרם ונידוי שכתבו ליצנים של אגודת הרבנים, וכשלא ניתן להבעל דין רשות לטעון לבית דין, והדיינים הנראים שחתמו על החרם לא ענו על מכתבים מהבעל דין, והחרם והטעראר (נגד ילדים קטנים אשר בכלל אינם מעורבים בהסכסוך) נמשך בלי דין תורה.

 

מכתב מהגה"צ רבי יוסף פיקארסקי שליט"א, נגד הרב גינצבערג שאסור לו לנהל דיני תורה. באנגלית.

 

מכתב מהגאון הצדיק ר' אלי' פישער מגור, נגד הרב גינצבערג שאסור לו לנהל דיני תורה. באנגלית מכתב מהגה"צ מדעברעצין שליט"א [זצ"ל], נגד הרב גינצבערג שאסור לו לנהל דיני תורה. באנגלית.

 

מכתב פסק-דין מהגה"צ רבי מנחם ישראל ראטטענבערג שליט"א [זצ"ל], האדמו"ר מקאָסן שפסק שהרב גינצבערג פסול לדון ולהורות, וזה לשונו:

להתוודע ולהגלות, הנה לפי דעתי צבי מאיר גינזבערג פסול לדון ולהורות עפ"י [על פי] תוה"ק [תורתינו הקדושה], והנני מוכן ומזומן לברר דברי לפני ב"ד [בית דין] המרוצה לשני הצדדים בבארא פארק. ע"ז [על זה] בעה"מ [באתי על החתום] ח' לחדש אדר תשנ"ג לפ"ק. מנחם ישראל ר"ב [ראטנבערג, שליט"א [זצ"ל]].

 

מכתב ב' מהגה"צ מקעזמארק שליט"א [זצ"ל] שביקש שיעשו שלום ושלא ייצא מזה חילול השם.

 

פסק-דין מהגה"צ רבי אפרים פישל הערשקאוויטש, אב"ד דק"ק האליין שהבית-דין אינו רשאי לשנות ולהוסיף על הפסק הראשון.

 

פסק-דין מהגה"צ רבי יצחק שיק אב"ד תפלה לדוד שליט"א, שהבית דין אינו רשאי לשנות ולהוסיף על הפסק-דין הראשון.

 

קונטרס בענין "לא תגורו מפני איש" חלק א': אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל, שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל וכו' (שבת קלט.) אל כבוד האדמורי"ם, רבנים וראשי ישיבות, אב"ד ודיינים העומדים על משמרת הקודש באומץ גבורתם ומקיימים "לא תגורו מפני איש".

 

קונטרס בענין "לא תגורו מפני איש" חלק ב': אל האדמורי"ם, רבנים וראשי ישיבות, אב"ד ודיינים העומדים על משמרת הקודש באומץ גבורתם ומקיימים "לא תגורו מפני איש". - ביאור חומר האיסור ללכת לערכאות של עכ ו"ם (קארט). - וַיְדַבֵּר אֶל הָעֵדָה לֵאמֹר סוּרוּ נָא מֵעַל אָהֳלֵי הָאֲנָשִׁים הָרְשָׁעִים הָאֵלֶּה וְאַל תִּגְּעוּ בְּכָל אֲשֶׁר לָהֶם פֶּן תִּסָּפוּ בְּכָל חַטֹּאתָם. (במדבר ט"ז פסוק כ"ו)

 

דין תורה צא ובדוק בדייני ישראל

 

אבן מקיר תזעק חלק ג' - תוכן הקונטרס: - עובדות מחרידות בעניני דין תורות בישראל, זעקת שוד ושבר מדמעת העשוקים הנעשקים על ידי הבתי דינים אומנים הידועים לשמצה, לגלות פני הלוט של הצבועים לפרסם החנפים וליתן סוף למעשיהם הרעים. - בירור בענין השטרי בירורין של הבתי דינים הפסולים שעוקרים הלכות פסוקות משו"ע חו"מ (ראה חו"מ סימן י"ד ס"א), והבתי דינים האלו שוללים את זכות הבעלי דינים שמגיע להם על פי הלכה והמנהג. - ליקוט משו"ת של גדולי זמנינו, מה שכתבו בגנות הרבנים הרשעים האלו. - יצא לאור על ידי אברהם גרינפעלד, לונדון שנת תש"ס לפ"ק

 

THE LOWLINESS OF BRIBES: RAV GREENBERGER SPEAKS ON THE LOW MO RALS OF RABBIS WHO TAKE BRIBES AND HE EXPLAINS THAT THIS IS A GREAT CHILLUL HASHEM AND PUTS ALL OF ISRAEL UNDER GREAT DANGER, AND THIS PROPBLEM IS SO SPREAD THAT IN ALMOST ALL RABBINICAL COURTS ONE CAN FIND RABBIS WHO ARE PRONE TO TAKE BRIBES

 

VARIOUS CASES WHERE YOU CAN SEE THE CROOKEDNESS OF RABBIS INVOLVED IN FAULTY JUDGMENTS. MAY HASHEM SAVE US FROM THEM. THEY PUT ALL JEWS AT RISK JUST TO MAKE MONEY FOR THEMSELVES. CASES ARE:

 1- WEINTRAUB v FELDMAN, 2- LANZUF v CHEMED, 3- SROBLI v CITRON, 4- MEISELS v UHR, 5-COPYWORLD v SIMCHA PRINTING, 6- GARFUNKEL v SCHWARTZ, 7- OSTREICHER  v OESTREICHER, 8- SCHARF v MICHEL, 9- BERGER v BERNSBEIN, 10- WEISHAUS v GANDEL.

 

FRAUD PERPETRATED BY LAWYERS AND JUDGES INVOLVED IN THE CASE FOR HOLOCAUST SURVIVORS RESTITUTIONS

 

CASE OF WEISHAUS: COURT PROCEEDINGS AND DOCUMENTATION

 

THE CORRUPT RULING OF AGUDAT HA RABBANIM: REGARDING THE CASE OF RABBI ASHER SCHARF, THIS STORY APPEARED IN ALL NEWSPAPERS AND LAW JOURNAL IN OCTOBER 22, 1980. THE CROOKEDNESS OF THE RABBIS INVOLVED IS EXPOSED

 

THE TRUTH OF THE HARFENES CASE: HOW RABBI M----L Z----R FROM THE CENTRAL RABBINICAL CONGRESS HELPED A BUILDING OWNER STEAL APARTMENTS FROM MEN OF TORAH IN THE CITY OF WILLIAMSBURGH

 

THE SIN OF GOING TO GENTILE COURTS:  A LETTER OF THE HOLMIN BET DIN

 

OPEN LETTER: TO THE JUDGE RABBI OF THE BET DIN EYN MOSHE IN NEW YORK

 

DENOUNCING RABBI ISRAEL BELSKY: HIS CORRUPTION IS ABOMINABLE

 

CORRUPTION: IN THE CASE OF CHAYA SIGER

 

IN KIRYAT YOEL: CORRUPT JUDGES CONVERT SHIKSAS

 

ANNOUNCEMENTS: IN HEBREW ON THE IMPORTANCE OF CORRECT JUDGES

 

THE THEFT: OF THE RABBI OF THE COMMUNITY OF YITAV LEV,  NEW YORK

 

LETTER OF RABBI PIEKARSKI AGAINST RABBI GINSBURG DENOUNCING HIS INCAPACITY TO SIT IN TORAH COURTS

 

LETTER OF THE REBBE MI GUR AND THE REBBE OF DEBRETZIN AGAINST RABBI GINSBERG DENOUNCING HIS INCAPACITY TO SIT IN TORAH COURTS

 

LETTER OF RABBI DAVID SHICK AGAINST RABBI GINSBERG DENOUNCING HIS INCAPACITY TO SIT IN TORAH COURTS

 

EVEN MIKIR TIZAK: A BOOK DEALING WITH THE CORRUPTION OF THE JUDGES

 

SHAARE HALACHOT: THE HALACHA EXPLAINING THAT ALL THE SHTAR BERURIN (ARBITRATIONS) OF THE TORAH COURTS TODAY ARE INVALID AND AGAINST THE HALACHA FROM RAV MENASHE KLEIN SHLITA. IF YOU ACCEPT THE ARBITRATION OF THESE RABBIS YOU CAN BE DECEIVED AND LEFT BANKRUPT ON THE STREET

 

EVEN MIKIR TIZAK: ANOTHER BOOK DEALING WITH THE CORRUPTION OF RABBIS IN JUDGMENT

 

BEWARE OF DANGER: THE END OF THE THIEF IS TO BE HANGED. SEE DOCUMENTS OF THE DEBRETZINER ROV ZTL, THE GERER REBBE ZTL, ROV KAMINETZKY ZTL AND OTHERS.  THIS FILE DEALS WITH THE CORRUPTION OF THE HEAD OF THE BEIT DIN OF AGUDAT HA RABBONIM

 

OZEN KASHEVET: AN EAR THAT LISTENS: ORGANIZATION THAT WILL DEFEND VICTIMS OF CORRUPT RABBONIM AND CORRUPT BATE DINIM. PLEASE EMAIL US AT mail@israel613.com

 

SEE FURTHER THE FILES OF THE EREV RAV (TO LEARN ABOUT CORRUPT RABBIS)

 

 

הפסק דין המעיוות של
אגודת הרבנים

הדין תורה אצל הרב אשר שארף נ"י. הרב רוצה להוכיח לכל ישראל כי יש עוד תורה בישראל, וכי אית דין ואית דיין. " הלאָ דזשוירנאל אקטאבער 22 1980 מאשר כי הרבנים עשו מעשה "מבצע שוד ומגלים את פרצופם האמיתים של הרבנים המשתתפים בשוד" ומיד אחר כך פורסם בעיתון דער אלגעמיינער זשורנאל נאבעמבער 7 1980 ואחר כך בדזש'ויש פרעס. חוצפת הרבנים השודדים אינה יודעת גבול! "מגזילה למלשינות" להלן קטעי דוקאמענטן ועדיות המדברות בעד עצמם! - שטר בירורין ועוד דוקאמענטים ולאפרושי מאיסורא כגון שרואה לאדם עובר על עבירה מפני שאינו יודע או מפני רשעו מותר להפרישו ולומר לו שהוא אסור אפילו בפני רבו שבכל מקום שיש חילול ה' אין חולקין כבוד לרב. (טור ושו"ע יו"ד סי' רמב)

ועיין ברמב"ם הל' תשובה ובשע"ת לרבינו יונה ובשו"ע חו"מ סי' ח' ועוד: בדינם של אנסים המטילים אימה על הצבור ונותנים חתתם בארץ החיים. ואין כבוד התורה אלא לעשות על פי חוקי' ומשפטים. (רמב"ם הל' סנהדרין פי"ד)

  כשרות הממון ודיני תורות

וויכטיגע התעוררות וועגען די פאלטשע דין תורה'ס ביי שלום בית

מלחמת השם
#
12

די פאלטשע דיני תורה

מלחמת השם
12 A

ביאור מקיף בענין "דין תורה" בישראל, עובדות מחרידות, זעקת שוד ושבר מדמעת העשוקים הנעשקים ע"י הבוררים הידועים לשמצה, לגלות פניהם של הצבועים ולפרסם החנפים, וליתן סוף למעשיהם הרעים

המשפט בישראל כהלכתו
חלק א'

מבאר הדרך הנכון איך לעשות דין תורה כשרה

עוד מבאר איך שכמעט כל הבתי דינים בארצות הברית הם פסולים, ועוברים על הלכות מפורשות בשולחן ערוך.

עוד מביא מכתב חריף מכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א שיצא בקול חוצב להבות אש וזל"ק: שאין לנו הכח לתקן תקנות חדשות ע"י עקירת הלכות מפורשות שבפוסקים, ואפילו אם יכוונו לתועלת, עי' רמ"א (חו"מ סי' י"ד, ס"א), ועוד. ואני רואה כאן עקירת והריסת הדת וקלקול גדול לדורות באופן מבהיל, כשיהיו דיני השו"ע והפוסקים כחומר ביד היוצר ביד כל בי"ד להוסיף או לגרוע ממנו לפי ראות עיניהם, ולהשתמש בשבט מושלים להשתרר על הציבור בזרוע, לשלול להם את זכותם שעל פי ההלכה והמנהג, ובדור יתום כזה הלואי שנוכל להעמיד הדת על תילה שיתקיימו הדינים שבשו"ע, וכל כחינו בגלותינו שלא לזוז זיז כלשהו משו"ע וגדולי הפוסקים ולחזק מנהגים הישנים, וזהו עיקר הבתי דינים ויושבי על מדין, עכל"ק

מכתב קול קורא להרבנים שליט"א להסיר המכשולות הגדולות בעניני דין תורות הדרך הנכון איך לעשות דין תורה כשרה

מהגה"ג ר' אברהם שמואל יהודה געשטעטנער שלט"א
מח"ס מחזה איש (חי' בד"ח שו"ע, ב"ח), תורת אמך, נחלת איש (דיני הסגת גבול), מנחת איש (עה"ת ואגדה)
18 עמודים

בירור נגד החוק לכוף לגרש על ידי ערכאות ואיסור הליכה לערכאות והמסתעף לזה  מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד. ולבסוף נעתק תשובה מגאוני ופוסקי הדור הג"ר יוסף אלישיב שליט"א והג"ר שלמה זלמן אוירבאך שליט"א [זצ"ל]

גט מעושה בערכאות
משנה הלכות

והוא: מכתב גלוי בצעקה גדולה ומרה על עיוות הדין להצדקת גזילת קרקע מחפיר, והכשרת הסגת גבול משוועת וגילוי גודל נטיית הדיינים לחפות על ה"נתבעים", שבידם תלויה פרנסתם. מכיל: ע"ז טענות הגיוניים ומ"ח "דיחויים" הלכתיים להפרכת ה"פסק דין" המעוות. חודש תמוז תשנ"ט על ידי המחבר אברהם שמואל יודא געשטעטנער מאנסי נ"י. בעמח"ס: מחזה איש (על ד"ח שו"ע), חוקת משפט (על הל' דיינים), נחלת איש (דיני השגת גבול דגזילת קרקע), מנחת איש (עה"ת ואגדה), תורת אמך (דיני נשים בת"ת, ג"ח).

שפוט השופטים

אם ראיתה דור שצרות רבות באות עליו,
"צא ובדוק" בדייני ישראל, שכל פרעניות שבא לעולם, לא בא אלא בשביל דייני ישראל [המטין את הדין, רש"י]. (שבת ל"ט א').

בירור ביטול התקנה החדשה מה שרצו כמה בתי דינים לחדש לטובתם לחייב את הנתבע ליתן להתובע הברירה משלשה בתי דין ואם לאו ידינו אותה אותו כמסרב לדין ויתנו להתובע היתר ערכאות. חליפות מכתבים מגדולי דורינו שביטלו תקנה זו. נשלח לגדולי דורינו חודש סיון תשס"ג על ידי המחבר אברהם שמואל יודא געשטעטנער מאנסי נ"י. בעמח"ס: מחזה איש (על ד"ח שו"ע), חוקת משפט (על הל' דיינים), נחלת איש (דיני השגת גבול דגזילת קרקע), מנחת איש (עה"ת ואגדה), תורת אמך (דיני נשים בת"ת, ג"ח). 

קונטרס
תקנתא מקלקלתא

על עניני דין תורה ובתי דינים  המקולקלים  אוי לו לדור ששופטיו צריכין להשפט (רות רבה, א' א'.)

בעניני בוררות וערכאות גניבה וגזילה, אל ההרים גדולי התורה אשא עיני תנו לבבכם להאי עולבנא פתחו שערי צדק והסירו עול אל יהי קולי קול קורא במדבר, יצא לאור על ידי הרב שלמה יודא שווייצער, מאנסי נוא יארק, שבת תשל"ז לפ"ק

אבן מקיר תזעק

 

 

מבאר הדרך הנכון איך לעשות דין תורה כשרה

עוד מבאר איך שכמעט כל הבתי דינים בארצות הברית הם פסולים, ועוברים על הלכות מפורשות בשולחן ערוך.
עוד מביא מכתב חריף מכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א שיצא בקול חוצב להבות אש וזל"ק: שאין לנו הכח לתקן תקנות חדשות ע"י עקירת הלכות מפורשות שבפוסקים, ואפילו אם יכוונו לתועלת, עי' רמ"א (חו"מ סי' י"ד, ס"א), ועוד. ואני רואה כאן עקירת והריסת הדת וקלקול גדול לדורות באופן מבהיל, כשיהיו דיני השו"ע והפוסקים כחומר ביד היוצר ביד כל בי"ד להוסיף או לגרוע ממנו לפי ראות עיניהם, ולהשתמש בשבט מושלים להשתרר על הציבור בזרוע, לשלול להם את זכותם שעל פי ההלכה והמנהג, ובדור יתום כזה הלואי שנוכל להעמיד הדת על תילה שיתקיימו הדינים שבשו"ע, וכל כחינו בגלותינו שלא לזוז זיז כלשהו משו"ע וגדולי הפוסקים ולחזק מנהגים הישנים, וזהו עיקר הבתי דינים ויושבי על מדין, עכל"ק

מכתב קול קורא להרבנים שליט"א להסיר המכשולות הגדולות בעניני דין תורות הדרך הנכון איך לעשות דין תורה כשרה

מהגה"ג ר' אברהם שמואל יהודה געשטעטנער שלט"א
מח"ס מחזה איש (חי' בד"ח שו"ע, ב"ח), תורת אמך, נחלת איש (דיני הסגת גבול), מנחת איש (עה"ת ואגדה)

 

שטר בירורין - בית דין צדק שער המשפט, מאנסי ניו יארק.

אזהרה חמורה והתראה גדולה - 70 חתימות נגד הנשים ההולכות לערכאות של גוים.

להסיר מכשול - קול קורא על שודדי ממון - שודדי ממון מוכתרים בתואר פושטי רגל, ט"ו אלול תשמ"ח

ממון ישראל כהלכתה - בענין חומר האיסור והעונש של לקיחת ממון שלא ביושר.

מכתב תוכחה מהגה"צ הרב שלום יהודה גראס רב ואב"ד האלמין יצ"ו לבית דין של מכון להוראה מאנסי נ"י. אדר תשנ"ו.

 

אבן מקיר תזעק - אשמיהם של ישראל תלויים בראשי דייניהם. סתירה מקובץ "שעל יד מכון להוראה" לבית דין צדק "שעל יד מכון להוראה.

לוח לבעלי דינים - לוח ידיעות נחוצות לבעלי דינים. בו יבואר כי כל בעל דין צריך שיעבור על הלוח הזה בכדי שיוכל להציל את נפשו ונפש ביתו - לידע את אשר לפניו, כשהולך לדין תורה, כי אם לאו יהיה צועק על העבר.

 אבן מקיר תזעק על דיני תורה המזיופים טבת תשמ"ד גליון ט"ז יו"ל ע"י וועד משמרת חומת הדת ברוקלין ניו יארק.

  .א רוף צו אלע רבנים און צו אלע אידן- בענין דיני תורה - צא ובדוק בדייני ישראל

ANNOUNCEMENTS IN ENGLISH REGARDING THE
IMPORTANCE OF JUDGING IN FAIRNESS

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Honest Money  

PROPER WAYS OF DEALING WITH MONEY - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

JUSTICE, JUDGMENTS AND TORAH LAW

THE RIGHT HONEST WAY - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

 

כשרות הממון ודיני תורות

 

ביאור מקיף בענין "דין תורה" בישראל, עובדות מחרידות, זעקת שוד ושבר מדמעת העשוקים הנעשקים ע"י הבוררים הידועים לשמצה, לגלות פניהם של הצבועים ולפרסם החנפים, וליתן סוף למעשיהם הרעים, י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס שליט"א אבדק"ק האלמין, ברוקלין.

המשפט בישראל כהלכתו
חלק א'

תשובה שערכתי לאחד שהתאונן על העול שעשו לו הבוררים רבנים, בערופס בוררות, ליקוט גדול לבאר גודל האיסור של שמיעת בעל דין שלא בפני חבירו. י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס שליט"א אבדק"ק האלמין, ברוקלין.

המשפט בישראל כהלכתו
חלק ב'

שודדי ממון מוכתרים בתואר פושטי רגל, ט"ו אלול תשמ"ח

קול קורא
על שודדי ממון

מבאר הדרך הנכון איך לעשות דין תורה כשרה

עוד מבאר איך שכמעט כל הבתי דינים בארצות הברית הם פסולים, ועוברים על הלכות מפורשות בשולחן ערוך.

עוד מביא מכתב חריף מכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א שיצא בקול חוצב להבות אש וזל"ק: שאין לנו הכח לתקן תקנות חדשות ע"י עקירת הלכות מפורשות שבפוסקים, ואפילו אם יכוונו לתועלת, עי' רמ"א (חו"מ סי' י"ד, ס"א), ועוד. ואני רואה כאן עקירת והריסת הדת וקלקול גדול לדורות באופן מבהיל, כשיהיו דיני השו"ע והפוסקים כחומר ביד היוצר ביד כל בי"ד להוסיף או לגרוע ממנו לפי ראות עיניהם, ולהשתמש בשבט מושלים להשתרר על הציבור בזרוע, לשלול להם את זכותם שעל פי ההלכה והמנהג, ובדור יתום כזה הלואי שנוכל להעמיד הדת על תילה שיתקיימו הדינים שבשו"ע, וכל כחינו בגלותינו שלא לזוז זיז כלשהו משו"ע וגדולי הפוסקים ולחזק מנהגים הישנים, וזהו עיקר הבתי דינים ויושבי על מדין, עכל"ק

מכתב קול קורא להרבנים שליט"א
להסיר המכשולות הגדולות בעניני דין תורות הדרך הנכון איך לעשות דין תורה כשרה

מהגה"צ ר' אברהם שמואל יהודה געשטעטנער שלט"א
מח"ס מחזה איש (חי' בד"ח שו"ע, ב"ח), תורת אמך, נחלת איש (דיני הסגת גבול), מנחת איש (עה"ת ואגדה)
18 עמודים

 

הלכות מסירה הליכה לערכאות ודיני חרם

6 עמודים

מהגר"ם קליין בעמח"ס שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד.

הלכות מסירה

1

  כדי להציל את הרבים ממכשול איסורי חרם ח"ו.

קיצור דיני חרם

81

בירור נגד החוק לכוף לגרש על ידי ערכאות ואיסור הליכה לערכאות והמסתעף לזה, מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד. ולבסוף נעתק תשובה מגאוני ופוסקי הדור הג"ר יוסף אלישיב שליט"א והג"ר שלמה זלמן אוירבאך שליט"א [זצ"ל]

מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי משנה הלכות.

גט מעושה בערכאות -
משנה הלכות

8

מבית דין צדק דקהל קדושת לוי ד'בארדיטשוב - אחר מסירת מודעה לבטל כל ביטולי מודעות על ידי עלקטעריק שאק, ועל ידי מומרים מחזיקי הולכי הערכאות, ואחר השלשת גט בשבועה שלא לבטלו, וכל זה נעשה במטרה לעזור לפרוצות לעמוד בערכאות ולגזול הילדים מבעליהן ולא יוכלו הרבנים היראים להבריחם לצאת מערכאות של גוים ולבא לדין תורה, בחתימת 19 רבנים גאונים שליט"א.

תשובה נגד גט מעושה באונס גמור בלילה

1

מכתב מעניין ששלח בימים אלה הרב נחום ראזענבערג במחאה על התדיינות המשפטית בין הסאטמארים, ועל נכסי הקהילה, אנו מביאים אותו ככתבו וכלשונו. קליפ מפ' חדשו' גליון 545 אדר תשס"ד.

רב המקוואות מוחה על שהאחים מסאטמאר מתדיינים בערכאות של עובד כוכבים.

 

דינו של המסור

בשלחן ערוך חושן משפט (סימן שפ"ח ס"ט) שהמוסר ישראל ביד עובדי כוכבים בין בגופו בין בממונו ואפילו היה רשע ובעל עבירות ואפילו היה מיצר לו ומצערו אין לו חלק לעולם הבא. ובגמרא (פרק קמא דראש השנה ועבודה זרה כו, ב) עוד דהמסורות יורדין לגיהנם ונידונין לדורי דורות וגופן ונשמתן כלה.

מעלתן וגדלותן של רבני הערב רב, מה יהיה איתם?,
ובאיזה גלגול יבואו?

הנכנס לכלל מלשין מוכרח להתגלגל עבור זה בכלב נובח
ולא מועיל לו להצילו מזה אפילו למד כל התורה כולה
ושמר כל מצות ה'.

הגר"א ז"ל קבל על עצמו ענין גלות[1], ונזדמן ששכר בדרך עגלה אצל עגלון אחד ישראל, והסוס בהליכתו בדרך נזדמן שסר מן הדרך והלך על ערוגות ההולכות בצד הדרך והערוגות היו של עובד כוכבים ונסתכל העובד כוכבים מרחוק ורץ להעגלה להכות להגר"א היושב בתוכה, והיה ברצון הגר"א לענות לו, אני אינני פושע בזה, העגלון חייב בזה שלא שמר בהמתו כראוי, ונתחזק ולא ענה אותו דבר, ואמר הגר"א אחר כך שאילו ענהו דבר זה היה נכנס על ידי זה בכלל מלשין והיה מוכרח אחר כך להתגלגל עבור זה בכלב נובח ולא היה מועיל לו להצילו מזה לא תורתו ולא מצותיו.

 

אזהרות חמורות והתראות בענין הליכה לערכאות
מאת גדולי ומאורי דורינו שליט"א

בס"ד, אשר אתם אומרים נהיה כגוים, היו לא תהיה (יחזקאל ב, לב)

אנחנו החתומים מטה בשם ה' ותורתו הכואבים על חילול השם הנורא ותורתינו הקדושה אשר בזמן האחרון כנגע ראה בבית ישראל ואפי' בין שומרי הדת שהתירו לעצמן להיות עובדי עבודה זרה בהליכת בתי משפט וערכאות של עובד כוכבים עם ישראל חבירו, הן בעל כרחך הן ברצון שניהם, שהוא בכלל מסירה ממש המבואר בשלחן ערוך חושן משפט (סימן שפ"ח ס"ט) שהמוסר ישראל ביד עובד כוכבים בין בגופו בין בממונו ואפילו היה רשע ובעל עבירות ואפילו היה מיצר לו ומצערו אין לו חלק לעולם הבא. ובגמרא (פרק קמא דראש השנה ועבודה זרה כו, ב) עוד דהמסורות יורדין לגיהנם ונידונין לדורי דורות וגופן ונשמתן כלה. לכן באנו באזהרות אלו:

א.      הננו מזהירין בזה לכל איש ואשה מישראל והגר הגר בתוכנו בכל מקום שהם בל יהין ללכת לערכאות של עובד כוכבים או למשרדיהם ושוטריהם בכל מקום שהם בלי חילוק, אלא אם יש לו דין ודברים או תרעומות על חבירו ילך לבית דין ישראל הכשרים או יבררו להם בזבל"א [זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד] וידונו לפניהם בדיני ישראל כמבואר בתורה "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם".

ב.      אין שום היתר בעולם ללכת לבית המשפט עם ישראל קודם שיקרא את חבירו לבית דין של ישראל, ואם יסרב לבא לדין לאחר שיקבל ג' הזמנות והתראת בית דין, הבית דין יכתבו עליו כתב סירוב ויעשו לו כמבואר בשלחן ערוך (חושן משפט סימן כו).

ג.       אדם מישראל, ואפילו הוא רב ואפילו זקן ונשוא פנים, אין בידו להתיר ללכת לערכאות בלי הסדר הנ"ל בס"ב, כמו שאין ביד שום גאון וצדיק ואפילו בית דין הגדול להתיר לעבוד עבודה זרה או לחלל את השבת ואם אמר לאחד שילך לעכאות אין התירו היתר כלל והרי הוא בכלל מחטיא את הרבים וחייב נידוי.

ד.      איש או אשה מעם ישראל המוסר ואומר אלך ואמסור לישראל אחר או ממנו או גופו והתרו בו שלא למסור ואמר לא אלא אמסרנו, היה מצוה להורגו וכל הקודם להורגו זכה כדין רודף (שלחן ערוך חושן משפט סימן ט' הנ"ל).

ה.      איש או אשה שאחד מהם קורא המשטרה על השני, הרי הם בכלל מוסר וכל דיני מוסר להם, ואפילו שמריבים זה עם זה חס וחלילה, הם בכלל זה אם לא במקום סכנה שמותר כל זמן שלא יוכל להציל עצמו באופן אחר (ועיין מהר"ם מרוטבורג דף ע"ד ע"ב דין מוסר למורה), ואחר כך ילד לדין תורה.

ו.       כל המוציא ממון על ידי ערכאות לעצמו או לאחרים, הן במשא ומתן ומו"מ והן בהקצאת כסף לאשתו או לילדים מה שעל פי התורה אינו חייב, הרי הממון הזה הוא גזל ביד המוציא, ואוכל גזל ומפטם הילדים עם גזל, ואם יש בידינו להציל העשוק חייב כל איש להצילו. ואם המוסר ישוב אל ה' חייב להחזיר כל הגזילה וההוצאות, וחייב לפייסו על הצער שגרם לו חוץ מתשלום הגזל.

ז.       מצוה לפרסם ברבים שמות המוסרים בישראל, והאדרעסין שלהם, והמסייעים ועוזרים להם, כדי שידעו בני ישראל להזהר ולהשמר מהם. וכל מי שיודע איש או אשה מישראל שמסרו את חבירו ולא עשו תשובה, הרי הם דינם כרשעים שאין להם חלק לעולם הבא, ואסור לעזרם בשום דבר עד שישובו לה'. (ועיין בנימוקי מהר"ם מירזבורג (נדפס תשו' מהר"י ווייל דף קע"ז)) ושמענו בצרפת כי ד"ת תיקן בדורו לחייב המסור על פי עד אחד.

ח.     עוד כתב שם (דף קע"ג ע"ב) דין ראובן צוה לתפוס בעל ריבו בידי גוים יש להחמיר עליו יותר מישראל האומר לשלוחו צא והרוג את הנפש, דהתם קרוב לודאי שלא יעשה, אבל על ידי גוים ברי הזיקא וכו' וצריך כפרה כרוצח.

ט.     נשים שמוסרות את בעליהן לערכאות להכריחם לגרש אותן, או לקבל כסף שלא כהלכה, הגט פסול, והמעות גזלה, ואסור להתחתן עמהן. ואם נשאו בגט זה הולד ממזר. וכן אנשים שחייבים לגרש נשותיהם על פי התורה, ומסרבים לקיים פסק בית דין לעגן נשותיהם, מצוה להפרישם מכל ישראל הכשרים ולפרסם שמותיהם עד שיגרשו נשותיהם על פי התורה.

י.        נשים המוסרות את בעליהן לבית המשפט, אסור להתחתן עמהם, שהן בכלל הרשעים המורידין ולא מעלין וכת מורדות לגיהנם ואין להם חלק לעולם הבא שאסור לבן ישראל לדור עמהן, והן מעגנות את עצמן וישבו עגונות כל ימי חייהן. והנושא אשה מהן עליהן אמר הכתוב כי יקח איש אשה ובעלה ומצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתות והלכה והיתה לאיש אחר ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה וגו', ודרשו חז"ל זה הוציא רשעה מתוך ביתו וזה מכניס רשעה לתוך ביתו, זכה מגרשה ואם לא זכה קברתו שנאמר או כי ימות האיש האחרון.

יא.   מצוה לפרסם "הרבנים" המחנפים ונותנים עצות לבני ישראל, אנשים או נשים ללכת לערכאות ומתירין איסורין חמורין והקולר תלוי בצוארם על חילול השם הגדול, והפרת התורה חס וחלילה, הם שקץ ומעשיהם תועבה, וזה לשון הרמב"ם (פרק ד' מהלכות תשובה הלכה א') כ"ד דברים המעכבים את התשובה, ארבעה מהן עון גדול והעושה אחד מהם אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו, ואלו הן:

א)     המחטיא את הרבים.  ב) המטה את חבירו מדרך טובה לרעה כגון מסית ומדיחן. ג) כל שאפשר בידו למחות בין יחיד בין רבים ולא מיחה אלא יניחם בכשלונם וכו'. ושלשתם יש בהם, מחטיא את הרבים, מטה מדרך טובה לרעה, סטה מדרך טובה לרעה, ולמחות שלא ילכו לערכאות והם לא מוחים מייעצים ומתירים. ד) והננו מעוררים את הקהל הקדוש למנוע עצמם ואת בניהם ובנותיהם מלכת בדרכם הרעה אחרי חוקי העמים והערכאות שלהם ולהיות כמוהם חס וחלילה, והעולה על רוחם לאמר נהיה ככל הגוים היו לא תהיה עד שנבטל העבודה זרה מבינינו. וכל מי שיודע מהעוברים נתן ליתן לנו הכתובת שלהם ואנחנו בעזרת השם יתברך נעמוד על המשמר.

שמואל בירנבוים , ראש ישיבת מיר; אהרן ווידער, אבדק"ק לינץ ודומ"ץ קלויזענבורג; אברהם מאיר איזראעל, אבדק"ק הוניאר; נפתלי צבי הלברשטאם, בן כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א; אפרים פישל הערשקאוויטש, אבדק"ק האליין ודומ"ץ קלויזענבורג; אלי' פישער, ראש הכולל דחסידי גור; יוסף טויסיג, אבדק"ק בעלער; משה ניישלאס, אבדק"ק שיכון סקווירא; סיני הלברשטאם, אבדק"ק זמיגראד; משה שטערן, אבדק"ק דעברעצין; מנשה קליין, אבדק"ק אונגוואר; שלום יהודה גראס, אבדק"ק האלמין; שלמה הכהן גראס, דומ"ץ דחסידי בעלזא.

לכבוד הרבנים החשובים שליט"א, וכל הציבור הקדוש

חומרת איסור הליכה לערכאות מבוארת בשולחן ערוך חושן משפט סימן כ"ו, כי הבא לידון בערכאות, הרי זה רשע וכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו עליו השלום, והנה בעוונותינו הרבים למרות שהעון חמור ביותר, איש הישר בעיניו יעשה. ומבואר בשולחן ערוך שם דאף כשבעל דינו אלם אין לילך לערכאות אלא אם נוטל רשות מבית דין. והיות והיו מכשולים בענין נתינת היתר לפנות לערכאות, לכו הננו לקבוע להזהיר ולהודיע:

א. היתר לפנות לערכאות ינתן רק בכתב ורק על ידי דיינים מנוסים, ואחרי חקירה בבחינת ברור לך כבוקר וגם אם ברור לך כאחותך. ב. במקום שיש לערער על פסק בוררות שניתן על ידי תלמידי חכמים, יש לפנות לדיינים גדולי ישראל כדלעיל, ועל ידם יקבע אם יש כאן מקום להתיר הליכה לערכאות כשהצד השני מסרב לדין תורה. באנו על החתום למען משפטי ה' אמת א' באייר תשנ"ח לפ"ק

יוסף שלום אלישב      שמואל הלוי ואזנר      ש.י. ניסים קרליץ

בס"ד

קול קורא להסיר מכשול

מיר ברענגען אראפ עטליכע מראה מקומות וועגען דעם
שרעקליכען עון המר והנמהר פון מסירה, וואס איז ליידער
לעצטענס אזוי פארשפרייט געווארען.

עס איז שטוינענד וואונדערליך אז יונגעלייט וואס זענען געווען שטארק אפגעהיטען און ערליך, פאלען אדארך ביטער אין ענין פון מסור'ן, דעריבער ווילען מיר ציטירען די הארבקייט פון די זאך על פי הלכה, אפשר וועט כאטש איינער נתעורר ווערען, איז שוין כדאי אלעס.

א) דער רמב"ם שרייבט[2] און אזוי ווערט געפסק'ט אין שלחן ערוך[3], מען טאר נישט מסור'ן קיין שום איד פאר א גוי, סיי איהם, סיי זיין געלט, אפילו ער איז א רשע און א בעל עבירות, און אפילו ער האט איהם מצער געווען[4].

ב) דער וואס ער געט איבער דעם חבר פאר גוים סיי איהם סיי זיין געלט פאלירט ער זיין עולם הבא[5].

ג) מען מעג הארגענען א מסור איבעראל אפילו היינטיגע צייטען, און אפילו ער האט נאכנישט גע'מסור'ט, נאר תיכף ווי ער האט געזאגט איך גיי יענעם מסור'ן אים אדער זיין געלט, ווארענט מען איהם, מסור נישט! טאמער ענפערט ער איך גיי יא מסור'ן איז א מצוה איהם צו הארגענען, און ווער עס הארגעט פריער האט זוכה געווען אין די מצוה, טאמער איז די צייט ענג צו ווארענען, דארף מען נישט ווארענען[6].

ד) טייל זאגען טאמער קען מען אפהאלטען מיט א אנדערע מעטאדע ווי צ.ב.ש. אפשניידען די צינג, פארען מסור, אדער דעם מסור בלינד מאכען דארף מען דאס טוהן[7].

ה) טאמער האט דער מסור שוין אפגעטוהן זיין ארבעט טאר מען איהם נישט הרג'נן, נאר טאמער ער איז מפורסם פאר די גאס אלס מסור[8], אדער ער האט שוין דריי מאל גע'מסור'ט[9] דארף מען איהם הרג'נען.

ו) די ראשונים פסק'נן אלע אז א מסור מעג מען און מען דארף הרג'נן מיט די אייגענע הענט[10].

ז) און מען זאל זיך נישט איינרעדען אז דאס איז בלויז א אנשיקערניש, ווייל דער רמב"ם שרייבט[11], אז אין די מערב לענדער פאסירט טאג טעגליך אז מען הארגעט א מסור, אדער מען גיט זיי איבער פאר די גוים צו הארגענען, און אזוי שרייבט אויך דער רשב"א אין א תשובה צום קעניג אז מען פירט זיך אזוי אין רוב אידישע מקומות צו הארגענען א מסור, וואס איז מפורסם.

ח) עס איז מפורסם אז דער ר"י מיגאש האט באפוילען צו פארשטיינערען א מסור יום כפור וואס איז געפאלען אום שבת, פאר נעילה.

ט) אין פוילן פלעגט מען אפשניידען די צינג און אויערען פון די מוסרים[12].

מיר מיינעם נישט צו פסק'נן הלכות, בפרט איז דאס אפהענגיק אין דעם געזעץ פון די רעגירונג (דינא דמלכותא דינא) נאר דער המון זאל האבען א שטיקעלע בארגריף וואס דאס באדייט צו מסור'ן, א איד, כל שכן מערערע, ווייל ציגאב צי די אויבענדערמאנטע, איז דאס אויך א גורם צי פארלענגערען דען אידישען גלות[13].

כדי צו באגרייפען די הארבקייט פון די זאך זענען מיר מעתיק דעם לשון פון שו"ע.

י) וזה לשונו המחבר בשולחן ערון חושן משפט[14] "מותר להרוג המסור בכל מקום אפילו בזמן הזה, ומותר להרגו קודם שימסור, אלא כשאמר הרינו מוסר פלוני בגופו או בממונו אפילו ממון קל התיר עצמו למיתה, ומתרין בו, ואומרין לו, אל תמסור, אם העז פניו ואמר לא, כי אלא אמסרנו, מצוה להרגו, וכל הקודם להרגו זכה עכ"ל המחבר[15].

יא) ובמחבר שם[16] וזה לשונו: כל המוסר הצבור ומצערן מותר למסרו ביד עובד כוכבים להכותו ולאסרו ולקנסו וכו' עיי"ש.

יב) ובמחבר שם[17], וזה לשונו: הוצאות שעשו לבער מוסר, כל הדרים בעיר חייבים לפרוע בהם, אפילו אותם שפורעים מס במקום אחר עכ"ל המחבר שם.

יג) ובסימן קס"ג שם פוסק הרמ"א[18] וזה לשונו: ועל הוצאות שהוציאו לבער מסור, כל הדרים בעיר חייבים ליתן לזה[19].

אנו קוראים בקריאה נחוצה ובכל לשון של בקשה, לכל הרבנים הגאונים שליט"א, ולכל מנהלי וראשי ישיבות הקדושות ובתי חינוך, לקבוע שיעורים כסדרן בהלכות מצוות שבין אדם לחבירו, ובפרט בהלכות מסירה, לידע איך להתנהג למעשה, להדגיש שחומר איסורים אלו הם חמורים שבחמורים, ולעורר בדרשותיהם בטוב טעם ודעת על עוון חילול השם והעונש הגדול, ובפרט שזה חילול השם בפרהסיא, כידוע לכל.

ובזכות שנקבל על עצמנו לתקן את עוון שנאת חנם, אשר גרם חורבן בית מקדשינו, ולקדש שם שמים ברבים בכל עסקנו - נזכה בעזרת ה' בקרוב לקידוש שם שמים הגדול על ידי גואלנו משיח צדקינו, וה' יברך את עמו בשלום.

דיני מחאה, גזל, ועושק, ונזק,

וצער ובושת, ואונאת דברים

  1. החטא הקטן כשיסכימו עליו דעת הרבים והדת ניתנה בבתי דיניהם שלא למחות בו, הנה הוא זמה ועון פלילי וחטאת הקהל כולו, ולא ניתן למחילה אם לא בפורעניות הקהל והוא היה עון סדום (ספר העקידה שער כ).

  2. היו גדולי ישראל רואין דבר עבירה והופכים פניהם ממנו, אמר להם הקב"ה תבא שעה ואני עושה לכם כן (מדרש רבה איכה על הכתוב ויצא מבת ציון).

  3. בדברים שבין אדם לחבירו כמו גזל, ועושק, ונזק, וצער ובושת, ואונאת דברים יכול לספר לבני אדם גם היחיד אשר יראה יגיד כדי לעזור לאשר אשם לו ולקנא האמת (שערי תשובה לרבינו יונה שער ג' רכ"א).

  4. (חייב אדם להגן על עצמו אם נכרי עושק ומנבל ומזלזל אותו, אבל עוד יותר מחויב אם בן ברית עושק ומנבל ומזלזל אותו (מהר"ץ חיות)).

  5. ... שהמשפט הם רכושם של ישראל בגלותם, ומי שנוגע בו יד כאילו נוגע בבבת עינו של הכלל ישראל, ומי שמצילו הרי זה כאילו הציל את הכלל ישראל כולו. (נודע ביהודה).

קול ברמה נשמע

וועד לחיזוק בתי דינים הכשרים!

מודעה ואזהרה גדולה אל היהודים
מטעם הרבנים הגדולים שליט"א.

מי שהיה לו דין תורה אצל הבית דין "ישיבת בית יוסף דע"נעווארדיק" והיה לו בעיות מפני שהנהיגו שלא כהוגן וכנגד התורה והשולחן ערוך, יפנה אלינו. והננו מיעצים לכל אחד שלא ילכו אצליהם לדיני התורה, כי בנפשם הוא.

גליון # 7 חודש תשרי תשס"ה לפ"ק

קול קורא נגד הבתי דינים המקולקלים מעוותי דינים

הבתי דינים הרשעים המינים והאפיקורסים המחטיאים את הרבים ומתירים על ידי הרשעות שלהם לילך לערכאות של עכו"ם, והם לבד גם כן הולכים בערכאות של עכו"ם, ואלו הם:

א) הביד"ץ של התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, עושים יד אחת ושותפות עם הצד שיש לו הרבה כסף, ועד שמוציאים מהצד השני לא רק את הממון אלא גם כן את הנשמה.

ב) בי"ד דנאווארדיק, הם עושים עושים מעשים תעתועים, ולא רק שאין בהם דעת תורה, אלא אפילו סתם דעת אין להם, אינם בקיאים בכלל בדיני תורה, ואם היה להם דעת לא היו קוראים עצמם בשם בית דין, וחבל שמשתמשים בשם של תנועת המוסר הקדושה נאווארדיק, מכפישים את שמם, ופוסקים כפי העולה על רוחם, נותנים התירים, מפסידים אנשים כסף שלא כדין, ליתן התירים לשום עיקול בערכאות שלא כדין ובלי שום טעם וריח, ומחפאים את עצמם בשטרי בירורים המרושעים המקפחים את בעלי דינים הזכות שלם לידע מהיכן דנתנו, ומותר לציין שהשטרי בירורים אלו נאסרו מזמן על ידי 39 רבנים ומהם גדולי הדור.

וועד המחקר על העוולות הנעשות בבתי דינים

הרב ישראל גרין, הרב שמעון בערגער, הרב יעקב הורוויץ

 

מי הוא זה ואיזהו אשר מלאו לבו לעשות כן לקורא

עצמו "הרב" "בי"ד" טוען רבני "שמואל פריעד"?

תשמ"ז - תשנ"א - תשס"ו

ומפני מה הלך העורב אצל הזרזיר מפני שהוא מינו - למה זרקו אותו
מהרבה בתי דינים ואולי רק הער רב רבנים של התאחדות הרע-בנים הם
היחידים ששומחים איתו ורוקדים עם העגל הזהב, מפני שהוא מינם.

510 עמודים

לכבוד הדיינים החשובים והמפורסמים דקהל ייטב לב דסאטמאר, וועגען די מחרחרי ריב הידועים (הרב שמואל פריעד, העומד בראש), וואס האבען אנגעמאכט די ביטערע מחלוקה, און לאזן נישט צוריק ווערען שלום. - עדותם של הגה"צ  מאוהעל, מבאסטאן, מתולדות אהרן, מדעברעצין, ר' יוסף אשכנזי, ממאנטאווידיעא, מאודווארי, הרב וואזנער, מבארדיטשוב, הרב יצחק מאנדעל, הרב געציל פריעד,  הרב שלמה שווייצער, הרב שבתי וויגדער, הרב נחום אבראהאם, הרב יעקב מערץ. דאס אלעס האט אנגעמאכט איינער וואס רופט זיך הרב שמואל פריעד, וואס זיצט אין די התאחדות הרבנים און פיהרט אהן זיינע טראריסטישע מעשים אינאיינעם מיט הרב זילבער וואס רופט זיך דער ראש פון התאחדות הרבנים הרשעים. דא וועט איר זעהן אזא מורא'דיגע  רשעות, וואס אפשר מימות רשעות סדום ועמורה, איז נאך אזא רשעות עוקר צו זיין א משפחה נכבדה בישראל נישט געווען אין די היסטאריע, ליינט און צייגט זיך איבער. י"ל חודש אדר תנש"א לפ"ק.

ספר
דברי שלום ואמת

בענין עדות
שקר מסירה וערכאות
ועוד

ראה עוד בענין זה באריכות בספר "זאת התורה לא תהא מוחלפת"

וזה לשון המכתב:

לכבוד.... שלום וישע רב:

הננו בזה בתשובה על מכתבכם מיום ז' חשון תשמ"ז,

הנה המכתב של מר שמואל פריד הוא שקר וכזב מתחלה עד סופו, קודם כל הוא אינו רב הוא איש פשוט גנב וזיופ הוא אינו ביד"צ, ומעולם לא הי' לו ביד"צ, וגם את הציור ממכתב שלי הוא גנב אותו ממנו, ומעולם לא נתתי היתר נשואין לאיש עד שמסר את הגט ליד האשה, אני ב"ה בן שמונים, וכבר יצא ממני מאות גיטין, ואף פעם לא נתתי היתר נשואין ליד איש קודם נתינת הגט ליד האשה, ואף זה ההיתר לא ממני יצא, אך שכל המעשה הוא שקר מוחלט,

על זה באתי על החתום יום שנכפל בו כי טוב ז' לחודש כסלו תשמ"ז

ה"ק יואל אשכנזי רב דק"ק יאס

מכתב מהגה"צ
רבי יואל אשכנזי זצ"ל

מלפנים אבדק"ק יאס

פון דא קענט איר זעהן אחד מאלף חרבנות פון שלום בית איו חורבנות פון טאטעס אין קינדער און מאמעס און קינדער,

אין די וועלט שווייגט? 

ירעישו תבל ומלואה, וואס "שמואל פריעד" ווערטשאפט אלעס אן מיט רשעות און מיט פאלטשן נאמען "טוען רבני".

הכו"ח שלומי אמוני ישראל

 

לבאר ולברר הלכות נחוצות, על פי דעת הפוסקים ראשונים ואחרונים, אשר כולם כאחד יש להם דעה אחד בענינו בלי שום מחלוקה ואי אפשר לסלפם, כאשר יבואר להמעיין, - ולבאר היטב כמה ענינים נחוצים העומדים על הפרק, אשר נאסף ונלקט ממקורות נאמנים וברורים, ובפרטיות נלקט הרבה מספרי מרן הגה"ק רשכבה"ג רבינו מסאטמאר זי"ע ועכי"א, נערך ונסדר ע"י אחד הרבנים מתלמידי רביה"ק זי"ע

קונטרס
זאת התורה לא תהא מוחלפת ולא מסולפת
חלק ראשון
בענין עדות שקרים ומסירה בערכאות ועוד נגד הזייפן והמסלפן מספר # 1 בארצות הברית, ראש הזייפנים של התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, הנקרא שמואל פריעד הקורא לעצמו טוען רבני ובורר, ברוקלין שנת תשמ"ט


 

[1]) שם עולם חלק ב' בהשמטות.

[2]) פ"ט מהלכות חובל ומזיק. 

[3]) חו"מ שפ"ח.

[4]) עיין שם סימן שפ"ח.

[5] שם סימן שפ"ח.

[6]) שם.

[7]) שם ברמ"א.

[8]) שו"ת הרשב"א, ב"י, וש"ך שם. 

[9]) שו"ת מהר"ם ב"ב, שו"ת הרא"ש, מחבר סעיף ט"ו. 

[10]) רמב"ם פ"ה מהלכות חו"מ, פסקי תוספות דע"ז סי' מ"א, סמ"ג דף קמ"ח, שו"ת מהר"ם, שו"ת הרשב"א וש"ך.

[11]) פ"ה ה' חו"מ, ה' י"א.

[12]) אמרי חיים פרשת בא.

[13]) עיין מדרש רבה, פרשת שמות, וברש"י על הכתוב אכן נודע הדבר.

[14]) סימן שפ"ח סעיף י'.  

[15]) ועיי"ש בשפתי כהן ובמאירת עינים ובמפרשים באריכות.

[16]) בסעיף י"ב. 

[17]) בסעיף ט"ז.

[18])  בסעיף א'.

[19]) הרא"ש בתשובה כלל ו' סעיף כ"א כ"ו וכפול לקמן סימן שפ"ח, עכ"ל הרמ"א שם.

 

 

לדף הבא

GO TO NEXT PAGE

 

 

לדף הקודם

GO TO PRIOR PAGE