העירוב - THE ERUV

PAGE 2

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42

HOME        ראשי

 

כדי לדעת העירוב בכל מקום בעולם כשאתה מבקר שם תעשה קליק כאן

ERUV LINKS

מצוה אנציקלופדיה
הלכות שבת ועירובין

דיניו – ומנהגיו

ספרים מודעות ואזהרות שיצאו לאור
 על
 מצוות תיקון עירובין  ב400 עיירות בכל העולם כולו
 נלקט מ1500 ספרי שאלות ותשובות

מבאר כי השבת הוא יסוד קדושת ישראל, וגודל הפגם והנזק המגיע לנפש וגוף האדם המחלל קדושת השבת ח"ו, והשכר הגדול בזה ובבא המעותד לשומרי שבת, עם קונטרס שמירת שבת כדת, ליקוטי דינים השכיחים להלכה ולמעשה

השבת בישראל כהלכתו

על גודל מעלת קדושת השבת

סיפורים נפלאים

ליסט של 400 מדינות ועיירות שהיו בהם עירובין, ומובאים ב' 1500 ספרי שאלות ותשובות המוחים נגד עירובין מינות נזרקה בהם

בולעטין # 13 טבת תשס"ג

אזהרה חמורה על קדושת השבת. מוועד למען קדושת השבת. בענין שיטת רבינו תם, ובענין הזהר הקדוש שלא לעשות מלאכה עד שמבדילין בקדושא דסדרא, ומבדילין על הכוס

אזהרה חמורה

חדש אסור מן התורה, מחאה נמרצה, ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג

מלחמת השם חלק י"ט

איך אתם בני הכולל והרבנים (עבור בצע כסף) לא מפחדים מדברי הרא"ש והתשב"ץ שהלוחם נגד עירוב הוא צדוקי מין וכופר, והיו ממיתין אותו בימי הסנהדרין? זה לשון הרא"ש: כלל כ"א "שרב אחד התנגד לתיקוני המבואות בעירוב והתמרמר הרא"ש מאוד על זה עד שהחרימו ונידו. וז"ל: אני מנדה אותך ואם היתה בימי הסנהדרין היו ממיתין אותך וכו',.... ומצוה לנדותו בכל הקהילות....וגם ידונו אותו למת כדין זקן ממרא כי אנו חייבים למסור נפשותינו על תורת האלקים ולבער עושה הרעה מקרבנו עכ"ל. וכן כתב בתשובה אחרת וז"ל: הכתב ששלחתי לאותו החסר-מוח כו' ואם לא יחזור בו אני מתרה בך ואת כל הקהל שינהגו בו גם נידוי באותו המשוגע...וירחיקוהו ויבדילהו מעדת ישראל כי דבר זה צריך חיזוק שלא יבא כל שוטה חסר דעת לבטל תורת משה רבינו ע"ה, וכו' עד כאן דבריו הקדושים של הרא"ש ז"ל, ועיי"ש עוד באריכות גדול. וזה לשון תשב"ץ הגדול (ח"ב סימן ל"ז) על אנשים כאלו, או שהם הדיוטות גמורה הוא , או מינות נזרקה בו, רח"ל.

שאלה גלוי' להרבנים ובני הכולל, איפה אתם?

 

ב"ה, א' ה' תשס"ג לפ"ק - בולעטין # 3

אנו פונים בזה לכל הרבנים החשובים גאוני וצדיקי דורינו שליט"א, אשר מוסרים נפשם תמיד על כל קוץ וקוץ מהתורה הקדושה, ואפילו על מנהג קל, שיחוסו וירחמו על נשמות ישראל שנכשלים בעוונותינו הרבים בעון חילול שבת קודש, ויתקנו עירוב כדת וכדין בכל מקומות מושבותיהם של אחינו בני ישראל שומרי תורה ומצוות, כדי שלא יכשלו עוד מהיום והלאה בחילול שבת קודש, וכל המחמיר בעירובין מקיל בחילול שבת ובנפשות ישראל.

קול קורא מהועד למען תיקון עירובין, להציל אלפים מישראל שומרי תורה ומצוות מחילול שבת קודש

וועד למען תיקון עירובין ברוקלין ניו יארק – סוד העירוב - מאן דנפק מרשות הרבים לרשות היחיד או להיפך כאלו ערב שמא דקב"ה בעבודה זרה זה סוד סמיכות שבתותי תשמרו שלא להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים שהוא י"ו אמה על י"ו אמה סוד חרב של מלאך המות י"ו פיות. -ראש חודש חודש תמוז, תשס"ג לפ"ק

קול קורא – סוד העירוב

בו יבואר שהלוחם נגד עירוב הוא מין וכופר, ואם היה בימי הסנהדרין היו ממיתין אותו, כי אתם באים לעקור תלמוד שסידר רב אשי, ולחלוק על כל הגדולים שהיו עד היום הזה, אותם שמתו ז"ל ואת אשר חיים עד הנה, לכן חזור בך ואל תיטוש תורת משה רבינו עליו השלום, (לשון הרא"ש ז"ל).

אתם חולקים על העירוב אבל תדעו שאתם גם כן נושאים,
שמינות וכפירה נזרקה בכם רח"ל

 

קונטרס

מינות נזרקה בו

 

דעתו האמיתית של רבינו הקדוש רבן של ישראל מרן מסאטמאר זי"ע  

בנוגע מצות תיקון עירובין בעיר ניו יארק יע"א יצא לאור על ידי התאחדות תלמידי רבינו הקדוש מסאטמאר זצוק"ל ברוקלין ניו יארק, ניסן,  תשס"ג

חי אנכי לעולם

 

והוא שלחן ערוך לתיקון העירובין, חלק א': גודל המצוה של שמירת שבת קודש ותיקון עירובין. חלק ב: הלכתא גבירתא, פרטי דינים בהלכות עירובין. חלק ג: תשובות ומכתבים מ39 גדולי דורינו.

תיקוני עירובין כהלכתה

על ידי דרשת פסח שני מאת ראש הלוחמים וגוזר הגזירות נגד תיקון עירובין הרה"ג ר' משה ביק ז"ל רב דקהל בני משה בארא פארק. - אשר דרש בקאנווענשען של התאחדות הרבנים דארה"ב וקאנאדא ביום ד' פ' אמור, י"ד אייר פסח שני.-  עם הערות והארות על ידי אחד הרבנים.

תשובה גלוי'ה על ה"מכתב גלוי"

שנת תש"ס

בו יבואר שהלוחם נגד עירוב הוא מין וכופר, ואם היה בימי הסנהדרין היו ממיתין אותו, כי אתם באים לעקור תלמוד שסידר רב אשי, ולחלוק על כל הגדולים שהיו עד היום הזה, אותם שמתו ז"ל ואת אשר חיים עד הנה, לכן חזור בך ואל תיטוש תורת משה רבינו עליו השלום, (לשון הרא"ש ז"ל). אתם חולקים על העירוב אבל תדעו שאתם גם כן נושאים, שמינות וכפירה נזרקה בכם רח"ל

קונטרס מינות נזרקה בו

 

י"ג לחודש "מנחם אב" יומא דהילולא רבא של הצדיק הקדוש בעל מגלה עמוקות זצ"ל – גילויים נוראים ונפלאים על מצות תיקוני עירובי"ן – נכלל בזה מאמר והתגלות נפלא ונורא על פרשת השבוע ואתחנן – וכן נכלל בזה עניני חורבן בית המקדש ששייך לימים אלו.

מגלה עמוקות חי וקים

קלארע תשובות אויף שאלות וואס קען נתעורר ווערען ביים תמימות'דיגן ציבור דורך דעם טשטוש המוחות פון די לעצטע פראפאגאנדע קאמפעין דורך די כת שאינם מודים בעירוב מיט זייערע פאשקעווילען און אנאנסען אין די צייטונגען.

שאלות ותשובות וועגען אונזער עירוב אין בארא פארק

ערב שבת הגדול תש"ס

בהיסטוריה לא היה דבר כזה, שאחד המכונה רב ירוץ לכל הרבנים ולאנס אותם (ולשלם ממון הון תועפות), כדי שיכתבו ויחתמו נגד עשיית עירובין. זאת אומרת שהם חותמים ואומרים ברבים אנחנו צדוקים מינים ואפיקורסים ואין אנחנו מודים בעירוב, [ומוכרים כל חלק העולם הבא שלהם עבור בצע כסף, ראה תוספות מסכת ברכות (דף ז עמוד א') ההוא צדוקי דהוה בשבבותיה דריב"ל כו' לאו אורח ארעא - אף על גב דהצדוקים וכו' מורידין ולא מעלין. וכו', ראה ראב"ד בספר הקבלה והרמב"ם בפ"א דאבות והרבא"ע בפירוש התורה והרע"ב בפ"ב דידים סוברים כי הן הן הקראים הן הן הצדוקים. וראה עוד בשד"ח כללים מערכת ב סי' לד. ראה שו"ת הרא"ש והתשב"ץ מה שכתבו בזה].

בולעטין מספר 13 טבת תשס"ג

יצא לאור על ידי וועד משמרת השבת

אנחנו מביאים כאן ליסט קרוב ל 400 מדינות ועיירות שהיו בהם עירובין, ומופיעים באלפי ספרי שאלות ותשובות וספרים שיצאו לאור ב500 שנים האחרונים

בו יבואר שהלוחם נגד עירוב הוא צדוקי מין וכופר בעיקר
ואם היה בימי הסנהדרין היו ממיתין אותו, כי אתם באים לעקור תלמוד שסידר רב אשי, ולחלוק על כל הגדולים שהיו עד היום הזה, אותם שמתו ז"ל ואת אשר חיים עד הנה, לכן חזור בך ואל תיטוש תורת משה רבינו עליו השלום
(לשון הרא"ש ז"ל). ואף אם הלוחמים יש להם בי"ד, נקראים בחז"ל בית דין של צדוקים, כדאמרי חז"ל (סנהדרין נ"ב:) בית דין של צדוקים הוה

גם יבואר בו בדרך ערוכה וקצרה, מה שכתבו חז"ל וגדולי הראשונים ואחרונים אדירי התורה בדיוק נפלא במה ואיך שיכולים לדעת מי הוא צדוקי או מין וכופר, ואם מותר להשתדך עמהם, ולשאול להם שאלות או לצרפם למנין, הבאנו לשון החז"ל והראשנים ואחרונים בלי שום הוספות, כדי שעין בעין תחזינה עיני הקורא מי נקרא צדוקי.

ומצות עירוב הוא יסודתו מהררי קודש משלמה המלך עליו השלום, והראשונים ובעלי השולחן ערוך, ותקנתם פשטה בכל תפוצות ישראל מזמן חז"ל. והמעיין בספרי עירובין שיצאו לאור יראה ויבין השקרים והזיופים והמכשול והתבערה, שפעלו המעררים ברוח סערה, להדיח רבבות ישראל שיפלו ברשת הצדוקים והמינים ולהפוך את הקערה ולומר על מצות עירוב שהוא טמא, ועי"ז הם לוחמים כנגד הרבנים המקיימים מצות חז"ל לעשות עירוב, ולא עוד אלא שמלאו כל חלל העולם בבלבולי שקר וכזב שוא ותרמית להתיר את האסור ולאסור את המותר בחילול שם שמים איום ונורא, בהוצאת שם רע על שארית ישראל המתנהגים בדרך ישראל סבא וברוח טהרה.

קונטרס הצדוקים בהלכה יצא לאור ע"י הרב

יצחק יעקב מאשקאוויטש מח"ס “בית יצחק” על מסכת עירובין  ברוקלין נוא יארק חודש אייר שנת תשס"ג לפ"ק

מלחמה הגדולה נגד הצדוקים מנגדי העירובין בוויליאמסבורג ובא"פ
קול מהיכל ה' בולעטין # 4 -  מיר ציטירן דא עטליכע וויכטיגע אורזאכן פארוואס אן עירוב איז וויכטיג פאר יעדן. 51 סעיפים. התעוררו התעוררו! בולעטין # 5 – הביטו וראו! בולעטין # 6 –  – הביטו וראו! בולעטין # 10 – דעתו של רבינו הקדוש מסאטמאר זי"ע בענין תיקון עירובין – עדות נאמנה. – קול מהיכל ה'! בולעטין # 11 – הביטו וראו! בולעטין # 12 – ששים גבורים סביב מגבורי ישראל! בולעטין # 13 – דא גזירה דאורייתא! בולעטין # 18א' – מלחמת גוג ומגוג! בולעטין # 18ב'.- כבר היה לעולמים.

בולעטין מספר 4 – 5 – 6 – 10 – 11 - 12 – 13 – 18א' – 18ב' – כבר היה לעולמים

יצא לאור על יד וועד המרכזי משמרת השבת ברוקלין נוא יארק

התשובה המקורית מעצם כתב יד קדשו של הגאון הצדיק שר התורה ועמוד ההוראה מרן רבי יונתן שטייף זצוק"ל

בו מכריע חוות דעתו הקדושה: א. דאף ניו יארק הגדולה לא הוי רשות הרבים. ב. לתקן שכונה בפני עצמה על יד צורת הפתח ואין צריך לזה הסכמה כלל.

בו יראה איך שבכמה דפים מהתשובה שלו שיצא לאור לפני 35 שנים והזייפנים האלו שהם נגד עירוב זייפו אז כמאות זיופים, ומי שיראה את התשובה הזאת יראה עין בעין מה שהזייפנים האלו עושים יום יום. וככה כתבו וזייפו בכל העיתונים שנים הרבה עד שהשקרים האלו נכנסו ללבם של כמה אנשים תמימים שאינם יודעים מעשיהם המקולקלים, ובלבלו להם את המוח עם שקרים נוראים. - כששאלו את הזייפן הידוע פיליפ, איך אתה כותב זיופים, הלא יתפסו אותך עם זה, ענה להם, היטלער ימ"ש גם כן עשה כך שכשכותבים השקר הרבה פעמים עד שנכנס בראש חושבים שזה אמת. 

התשובה המקורית

ממרן רבי יונתן שטייף זצ"ל ניסן תשס"ב

 

עירוב או ערבוביא? - 4 קשיות – נהרא נהרא ופשטיה – עדות נאמנה – אנן בדידן ואינהו בדידהו – ילמדינו רבינו – דעת הגה"ק מסאטמאר זי"ע.

קול קורא בהדין עירובא יהא שרא לנא לאפוקי ולעיולי

בליסט הזה אפשר לראות דברי תורה ובירורי הלכה של מאות גדולי ישראל איך שביררו כל עניני עירוב להלכה ולמעשה. רשימת הדברים שאפשר לקבל על ידי הפאקס של
וועד העירוב דבארא פארק
ראש חודש תמוז תש"ס

(718) - 438 – 7411

 

ליסט מוועד העירוב דבארא פארק

רשימת הדברים שאפשר לקבל על ידי הפאקס של וועד העירוב דבארא פארק

שו"ת בני יעקב על הלכות עירובין

הרה"ג בנציון יעקב הלוי ואזנער שליט"א  שאלות ותשובות נחוצות בדיני מצות עירובין הנוגעים הלכה למעשה בכל עיר ועיר

שו"ת בני יעקב
על הלכות עירובין

הרה"ג בנציון יעקב הלוי ואזנער שליט"א
14 עמודים

חומת שבת קדשינו
קול התאחדות קהילות הקודש הכפופים להוראת גדולי הפוסקים דשכונתינו וויליאמסבורג

חומת שבת קדשינו
נומ 1. עש"ק אמור, תשס"ג

שנה א' חוברת א' חודש מנחם אב תשס"ג

יוצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה
בית דין מיוחד לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום

שלמה מלך ישראל חי וקים "מצות עירוב"

שנה א' חוברת ב' חודש מנחם אב תשס"ג

יוצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה
בית דין מיוחד לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום

שלמה מלך ישראל חי וקים "מצות עירוב"

שנה א' חוברת ג' חודש מנחם אב תשס"ג

יוצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה
בית דין מיוחד לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום

שלמה מלך ישראל חי וקים "מצות עירוב"

שנה א' חוברת

 ד' חודש מנחם אב תשס"ג   יוצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה
בית דין מיוחד לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום

שלמה מלך ישראל חי וקים "מצות עירוב"

 – מנחם אב תשס"ג - יצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה, בית דין קבוע לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום ובית דינו – שאלות ותשובות בענינים הנוגעים לעירוב להלכה ולמעשה. היערות דבש מגלה סודות החורבן שהצדוקים עשו אז בזמן הבית.היחסן הגדול בשמים. ליקוטים מספר הקדוש על מצות עירוב.

שלמה מלך ישראל חי וקים  שנה א' חלק א'

- שנה א' חלק ב' מנחם אב תשס"ג - על מצות עירוב יצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה, בית דין קבוע לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום ובית דינו – מכתבים למערכת ועוד. גילוי נורא מבעל מגלה עמוקות זי"ע על עניני עירובין. העירוב במשנת ברסלב. המאַפּ מהעירוב באומן. מספר אגרא דכלה. ירושלים שרופה באש, די שרעקליכע באמבא פיגוע אין ירושלים רחוב שמואל הנביא, וואס האט געקאסט כלל ישראל 120 שרעקליכע פארוואונדעטע מיט איבער 20 טויטע ה"י. הכונו למערכה אדירה בעד העירוב הקדוש והנורא! מכתב וחזיון נורא על המצב בדורינו, ומה שצריכים לעשות תיכף ומיד, שיקרב לנו השם משיחו התמים בב"א

שלמה מלך ישראל חי וקים .

שנה א' חלק ג' מנחם אב תשס"ג יצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה, בית דין קבוע לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום ובית דינו – הוצאה מיוחדת עם הוספות ליומא דהילולה של כ"ק אדמו"ר רשכבה"ג מפאפא זי"ע י"ג אב תשס"ג. יומא דהילולא רבה של הצדיק הקדוש בעל מגלה עמוקות זצ"ל

שלמה מלך ישראל חי וקים

שנה א' חלק ד' מנחם אב תשס"ג - יצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה, בית דין קבוע לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום ובית דינו – מצות עירוב יש לה עולם המיוחד לה – ויש לה שורש ועיקר בדאורייתא. בזכות אבותינו שקיימו מצות עירובין, אנחנו חיים וקיימים בגלות המר הזה

שלמה מלך ישראל חי וקים

  - שנה א' חלק ז' – אלול תשס"ג - יצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה, בית דין קבוע לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום ובית דינו – הקב"ה בעצמו עושה העירוב וכשחולקים על העירוב חולקים על הקב"ה רח"ל והוא דור הפלגה ממש. העירוב בתקפו. להאיר מתוך חשכה

שלמה מלך ישראל חי וקים

שנה א' חוברת ב' חודש מנחם אב תשס"ג - יוצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה - בית דין מיוחד לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום

שלמה מלך ישראל חי וקים "מצות עירוב" -

 

חברה "מחזיקי הדת" דארצות הברית וקנדה – "מצות עירוב"

   שנה א' חוברת ד' חודש מנחם אב תשס"ג  נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת   לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום

חברה "מחזיקי הדת" דארצות הברית וקנדה – "מצות עירוב"

נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת. – מיהו יהודי או מי הוא צדוקי לפי חז"ל. היום אלו החסרים מוח והעוקרים והכופרים בתורת משה רבינו ע"ה נקראים רב ורבי?. הצדוקים רוצים לעקור תורת הבעל שם טוב הקדוש זי"ע ומסלפים ומזייפים דבריו הקדושים ואין פוצה פה ומצפצף? אחד בעיר מזכה את כל העיר, שנים במשפחה מזכים את כל המשפחה, ובזכותן יצאו כלם מהגלות. קריאה של מצוה. וועד העולמי למען קדושת שבת ועירובין

מחזיקי הדת שנה ב' חודש סיון חלק 15 - .

נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת. – מיהו יהודי או מי הוא צדוקי לפי חז"ל. דברי התשב"ץ והרא"ש ז"ל בוקע רקיעים. הבעל שם טוב זי"ע שומע במתיבתא דרקיע ש"מקוה" שחיטה ועירוב הם יסודי הדת שהעולם עומד עליהם. מכתבים למערכת. קונטרס הצדוקים בהלכה. ויואל משה החדש

מחזיקי הדת שנה ב' חודש סיון חלק 16

נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת. – מכתבים למערכת. חידושי הרי"ם – קרח לא היה מודה בעירוב, על כן נקראת מחלוקת קרח בשם חצירות. רבינו הקדוש רבי שניאור זלמן מלאדי זי"ע מצות עירוב. ספר חי אנכי לעולם. ספר על מצות עירוב. ספר עירוב והוצאה. ספר תיקון עירובין. ספר אום אני חומה משנה הלכות

מחזיקי הדת שנה ב' חודש סיון חלק 17

נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת. – מכתב בענין עירוב בלונדון. מכתבים למערכת. אזהרת רבינו הרא"ש נגד מנגד עירוב. בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. 28 שאלות ותשובות הנוגעים לכלכה באחד שאינו מודה בעירוב. קונטרס הצדוקים בהלכה. ליקוטים בהמשכים מספר על מצות עירוב.

מחזיקי הדת שנה ב' חודש תמוז חלק 18

נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת. – הלכות נחוצות בענין הלכות חרם ונידוי שנוהג אצל צדוקים מינים ואפיקורסים שמנהלים מלחמה נגד מצוות עירובין. מינות נזרקה בו. רבנים עמי הארץ חותמים חתימות נגד חז"ל ושו"ע. המתנגד לעירוב מצוה להחרימו ולנדותו בכל הקהילות, וידונו אותו כזקן ממרא, הרא"ש בתשובה, ועוד

מחזיקי הדת שנה ב' חודש תמוז חלק 19

נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת. – מכתבים למערכת. הצדיק הקדוש רבי נתן אדלער זי"ע במלחמתו הגדולה להביא משיח. הצדיק הקדוש בעל דברי חיים מגלה סודות נוראים. שבעים אלף איש כופרים בתחיית המתים.

מחזיקי הדת שנה ב' חודש תמוז חלק 20

שנה ב' חוברת כ"א חודש תמוז תשס"ג  נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת   לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום

חברה "מחזיקי הדת" דארצות הברית וקנדה 21– "מצות עירוב"

נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת. – מכתבים למערכת. דרשה נחוצה מרב גאון וצדיק הבוכה על עון הדור ומתאר את כל מצב הדור. ביאור באיסור מולך. בענין חינוך הבנים.

מחזיקי הדת שנה ב' חודש תמנחם אב חלק 21

מכתב לכבוד הבי"ד החשוב בי"ד מיוחד לעניני חיזוק הדת, בפרט לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום - בענין עירובין

מכתב וחזיון נורא על המצב בדורינו

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין – שמחים לשמרו ולערב עירובו. – גליון ז'. שבע שבתות תמימות ערש"ק לסדר איש על מחנהו ואיש על דגלו מ"ג למב"י, תשס"ג לפ"ק 

וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

עש"ק פרשת אחרי - ושמרו בני ישראל את השבת. כתב הכשר. מפת העירוב. הגה"צ רבי יוסף דוד טייטלבוים בהרה"ק מסאסוב

וועד תיקון עירובין וויליאמסבורג

ערש"ק לסדר וביום השביעי שבתון וגו', - כ"ב למבנ"י תשס"ג - בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין – הפעם נודה את ה'. – כינוס צדיקים נאה. – עירוב תקנה לבל יכשלו בתוספות איסורו. – תיקון עירובין מביא שלום לבני העיר. – תיקון עירובין משפיע ומשריש בלבות בני ישראל אמונה טהורה בהשגחת הבורא ב"ה, מדת השלום ואהבת חברים. – וישמרך מן המזיקים. – מעשה רב. – מכתב עוז מהגה"צ רבי יעקב יצחק ניימאן שליט"א אבדק"ק מחזיקי הדת בעלזא מאנטריאל. – מפת העירוב

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

בהשגחת בי"ד המיוחד לעניני עירובין – שמחים לשמרו ולערב עירובו. – מכתב בקשה שנשלח לכל וויליאמסבוג ובו בקשה שכל קהלה וקהלה וכל יחיד ויחיד צריך לסיוע לכלכל גודל הוצאות העירוב בעירו. חשון תשס"ד לפ"ק

וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין – שמחים לשמרו ולערב עירובו. – גליון ז'. שבע שבתות תמימות ערש"ק לסדר איש על מחנהו ואיש על דגלו מ"ג למב"י, תשס"ג לפ"ק

וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין – שמחים לשמרו ולערב עירובו. – גליון ח'. הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם, ערב שבועות, תשס"ג לפ"ק

וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

א. בענין העירוב בירושלים עיה"ק בשנת תרצ"ו. מכתב מגה"צ רבי בן ציון ידלר זצ"ל הממונה הראשי על העירובין. ב. מכתב מטעם מרן הגאב"ד רבינו יוסף צבי דושינסקי שליט"א שמכריז את שב"ק פרשת שלח "לשבת של עירובין" שכל המתפללים בכל בתכנ"ס ינדבו ביד רחבה להקמת העירוב הפנימי הכללי

הלכתא רבתא לשבתא!

מוועד למען קדושת השבת ועירובין העמוד תחת פיקוח בית דין מיוחד למען תיקון עירובין בכל העולם כולו. - חוב קדוש בכל עיר ועיר קהלה וקהלה יקבעו שבת מיוחד למען עריכת מגבית אפיע"ל לטובת תיקוני ופקוחי עירובין למען הצלת שמירת שבת קודש החובה מוטלת על כל אחד ואחד לישא בעול ולהשתתף בהוצאות העירוב אשר בעירו. מעמבערשיף קארט בלשון הקודש ואידיש

מודעה רבא לשבתא

כתב הכשר מהגאון הצדיק רבי חיים יהודה כ"ץ שליט"א אדמו"ר ואבדק"ק סערדאהעלי יצ"ו. ערב שבת קודש פרשת ויקרא שנת תש"ס לפ"ק.

ועד העירוב דבארא פארק מודעה

בירור הלכה למעשה בענין היתר עירובין בעיירות גדולות

עירובין בעיירות גדולות

דעת תורה ומכתבים מגדולי הרבנים שליט"א על מצות עירוב, בשכונתינו בארא פארק יצ"ו. עש"ק פרשת וארא ר"ח שבט תש"ס

דעת תורה
מגדולי הרבנים שליט"א

בירור הלכה בענין ג' מחיצות המקיפין שכונתינו בארא פארק יצ"ו. חלק ב' י"ל ע"י וועד העירוב ד'בארא פארק, ברוקלין שנת תש"ס

ג' מחיצות  שנת תש"ס

העיתון די תורה וועלט יצא לאור על ידי הגה"צ רבי אשר אנשיל קרויז זצ"ל האדמו"ר מראצפערד שהדפיס והוציא לאור הרבה ספרים באידיש על חיזוק הדת שמירת שבת, טהרת המשפחה, צניעות, פאה נכרית, הכנסת אורחים ועוד, וכמו כן הדפיס כמה עיתונים בלשון אידיש לחזק הדת בארצות הברית ובארגנטינא. כמו כן עסק בתיקון עירובין לערך עשר שנים וארגון את כל הרבנים הגאונים והצדיקים שיעסקו בענין עשיית עירוב בוויליאמסבורג כדי להציל את אחינו בני ישראל מחילולי שבת ר"ל. ולערך 40 רבנים גדולי ישראל מאז ומקדם עזרו לו במצות תיקון עירובין ובראשם כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר זי"ע שעזר לו הרבה ביעוץ ועידוד וגם נתן לו עזרה של 300$, וברכה רבה שיצליח לגמור העירוב. ברוקלין נוא יארק, כסלו שנת תשמ"א

די תורה וועלט

כסלו תשמ"א

העיתון די תורה וועלט יצא לאור על ידי הגה"צ רבי אשר אנשיל קרויז זצ"ל האדמו"ר מראצפערד

די תורה וועלט

טבת תשמ"א'

העיתון די תורה וועלט יצא לאור על ידי הגה"צ רבי אשר אנשיל קרויז זצ"ל האדמו"ר מראצפערד

 

די תורה וועלט

שבט תשמ"א

העיתון די תורה וועלט יצא לאור על ידי הגה"צ רבי אשר אנשיל קרויז זצ"ל האדמו"ר מראצפערד

 

די תורה וועלט

ניסן תשמ"א

חלק ג' "ערי יהודה ובחוצות ירושלים", בענין רשות הרבים בזמנינו והמסתעף. יצא לאור על ידי הגאון רבי שמואל שמעלקא פרידמאן שליט"א ר"מ בישיבת בית יצחק דספינקא ומו"צ בבית הוראה דהתאחדות הרבנים, נדפס בקובץ אור ישראל (שנת תש"ס), ומאז הוספתי עליו בע"ה, עם הסכמות גדולי הרבנים שליט"א

שמח תשמח

אדר תש"ס

בדבר תיקון עירובין

שנה ב' חוברת כ"א חודש תמוז תשס"ג   נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת   לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום

חברה "מחזיקי הדת" דארצות הברית וקנדה – "מצות עירוב"

ראשי פרקים במסכת חייו הסוערים של הגאון המפורסם רבי מאיר ליבוש מלבי"ם זצ"ל מפרש התנ"ך. הוצאת "זיותנים" בני ברק. במלאות מאה ועשרים שנה להסתלקותו. ראש השנה תר"מ – תש"ס

בסופה ובסערה

ראש השנה תר"מ – תש"ס

התשובה הברורה מעצם כתב יד קדשו שנשלחה ע"י הגאון הצדיק שר התורה ועמוד ההוראה מרן רבינו יונתן שטייף זצוקללה"ה בענין תיקון עירובין. בו הכריע חוות דעתו הקדושה א. דאף העיר ניו יארק הגדולה לא הוי רשות הרבים. ב. לתקן שכונות שכונות בפני עצמן ע"י צורת הפתח אין צריך לזה הסכמה כלל. יו"ל ע"י וועד להתאחדות העירובין דפה וויליאמסבורג, תמוז תשס"ב לפ"ק

התשובה הברורה

עם השמטה

ממרן רבי יונתן שטייף זצ"ל

 

בהקאנווענשען דהתאחדות הרבנים, י"ד אייר תש"מ באולם קאנטינענטעל

השמטה מדרשת פסח שני

של הרב ביק ז"ל

 

בו יבואר שהלוחם נגד עירוב הוא מין וכופר, ואם היה בימי הסנהדרין היו ממיתין אותו, כי אתם באים לעקור תלמוד שסידר רב אשי, ולחלוק על כל הגדולים שהיו עד היום הזה, אותם שמתו ז"ל ואת אשר חיים עד הנה, לכן חזור בך ואל תיטוש תורת משה רבינו עליו השלום, (לשון הרא"ש ז"ל). אתם חולקים על העירוב אבל תדעו שאתם גם כן נושאים,
שמינות וכפירה נזרקה בכם רח"ל

קונטרס מינות נזרקה בו

 

באם יש אנשים שמנגדין להיתר העירוב אם אוסרין על המתירין, ואם יכולים לזכות להם בפת נגד רצונם. בארא פארק שנת תש"ס לפ"ק.

 

תשובת הגאון
רבי יחזקאל ראטה
שליט"א

בענין זיכוי הפת

שנת תש"ס

בירור שיטת הפוסקים בדין אנשים המוחים בעירוב אם יכולין לזכות להם הפת בע"כ ודין שר העיר בזמננו. י"ל ע"י גדולי הרבנים שליט"א. בארא פארק, אדר א' שנת תש"ס

בירור שיטת הפוסקים

בענין עירובין

אדר א' שנת תשס"ב

י"ג לחודש "מנחם אב" יומא דהילולא רבא של הצדיק הקדוש בעל מגלה עמוקות זצ"ל – גילויים נוראים ונפלאים על מצות תיקוני עירובי"ן – נכלל בזה מאמר והתגלות נפלא ונורא על פרשת השבוע ואתחנן – וכן נכלל בזה עניני חורבן בית המקדש ששייך לימים אלו.

מגלה עמוקות חי וקים

בענין סילוף דעת רבינו זי"ע, בענין תיקון עירובין באמריקא, מהרב הגאון רבי יצחק הלוי מאנדל שליט"א מו"ץ במאנראו בעמ"ס "חקר הלכה" על יו"ד. שנת תש"ס לפ"ק.

תשובת הגאון
רבי יצחק הלוי מאנדל

בענין תיקון עירובין באמריקא שנת תש"ס

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין – שמחים לשמרו ולערב עירובו. – זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו. כתב הכשר מהרבנים הגאונים הצדיקים רבי שלום קרויז האדמו"ר ואבדק"ק אודווארי שליט"א בעמח"ס שו"ת דברי שלום ועוד. – וגאון הגאונים הגאון הצדיק המפורסים רבי אפרים פישל הערשקאוויטש שליט"א אב"ד האליין וראש אב"ד קהל חסידי קלויזנבורג וויליאמסבורג, החותמים למען כבוד השבת. - כשרות העירוב. - מפת העירוב. – וועד תיקון עירובין ד'וויליאמסבורג. נ.ב. על שבת זו, שבת חוה"מ פסח הבעל"ט, יעמוד הגליון הנוכחי במקום ההאטליין להעיד על כשרות העירוב

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

פסח תשס"ג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין – כתב הכשר. – ושמרו בני ישראל את השבת. – מפת העירוב

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

פרשת אחרי תשס"ג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין – וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד. עירוב הוא אחד מן היסודות שמייסד הארץ. מצות עירובין היא סגולה להפקד בזרע של קיימא. עירוב בעיר הוא שמירה לכל אנשי העיר להנצל מן השדים ומן המחבלים. עירוב מורה על הכחשה על מינות ואפיקורסית, ועל ידי מצות עירוב נמשך שפע וברכה לעליונים ותחתונים. דברות קודש מכ"ק האדמו"ר ממונקאטש שליט"א נגד אותן הדורשים דרשות של דופי ומגלים פנים בתורה שלא כהלכה נגד מסורת רבותינו הק' שתקנו עירובין בכל עיר ועיר. כ"ק אדמו"ר הגה"ק בעל ויחי יוסף מפאפא זצוק"ל. – מפת העירוב

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

א' דר"ח אייר תשס"ג

 

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין – כעבור חודש ימים. – מתורתן של ראשונים. – בעיר שאין בו עירוב יתעוררו הבעלי בתים שיהיה להם עירוב בעיר בהכשר. – המיעוט כופין את המרובין לעשות לחי וקורה להתיר הטלטול בשבת. זאת התורה לא תהא מוחלפת. – העירוב מבטל אחיזת הקליפות. – העירוב מקשר ומייחד הקדושה לבל יהיה אחיזה להחיצונים. – מעשה רב. – העירוב מהפך מידת הדין לרחמים. עדות הגה"צ גאב"ד יאקע שליט"א. - עדות הגאון האדיר בעל משנה הלכות האדמו"ר וגאב"ד אונגוואר שליט"א. -  ועדות הגה"צ האדמו"ר ואבדק"ק מוזשאי שליט"א. – מפת העירוב. – כתב הכשר

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

י"ד אייר כ"ט למבנ"י תשס"ג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין – הפעם נודה את ה'. – כינוס צדיקים נאה. – עירוב תקנה לבל יכשלו בתוספות איסורו. – תיקון עירובין מביא שלום לבני העיר. – תיקון עירובין משפיע ומשריש בלבות בני ישראל אמונה טהורה בהשגחת הבורא ב"ה, מדת השלום ואהבת חברים. – וישמרך מן המזיקים. – מעשה רב. – מכתב עוז מהגה"צ רבי יעקב יצחק ניימאן שליט"א אבדק"ק מחזיקי הדת בעלזא מאנטריאל. – מפת העירוב

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

ערש"ק לסדר וביום השביעי שבתון וגו',

כ"ב למבנ"י תשס"ג

 

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין – דבר המערכת. – מבארות רבותינו. ולזה תיקון שהמע"ה בחכמתו הנפלאה עירובין לשבת קודש... כי מבפנים לעירוב הוא רשות הקדושה והטוב. – בכח שמירת מצות עירובה בדעת זוכין להכתיר נפשו בכתר חסדים ולהמתיק הדינים באור הרחמים. – עוד דבר אחד אשר בלי תיקון עירוב קשה ליזהר בו ובעוה"ר העולם פרוצים בו הרבה. – שלום בונייך. – ענין השתתפות בפת בעירובי חצירות לערוב כל הדיעות בדעה אחת לעשות רצונו בלב שלם. – עדות בדעת הגה"ק אדמו"ר מסאטמאר זי"ע מאת מ"מ כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א, מאת הגה"צ רבי יוסף דוד טייטלבוים האדמו"ר מסאסוב ואבדק"ק קרית ישמח משה. – מפת העירוב

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

פרשת בהר תשס"ג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין – שבע שבתות תמימות. – נתגלגל על הוצאה מרשות לרשות בשבת ונתקן בתקנו תיקון העירוב. – עירובי חצירות מצוה גדולה. – מעשה רב. – וכתוב יושר דברי אמת. – שלא יסמכו על המגידים דזמנין שקר ענו והגם דיאמרו אמת לא ידעו שרשן של דברים. – מה שהעידו מפי צדיקי הדור אין ראוי לסמוך, כי לא שמע זאת רק ממהדורי מילי אשר שקר בימינם. – דאם רוצים לחזק מה שעשו תולה עצמו באילן גדול בגדול הדור שכן עשה או שכן שמע גם ממנו. – בחוצות וברחובות נאמרים משמי דברים הרבה שלא היו ולא נבראו ולא עלו על לבבי מעולם. – וחסרי תבונה מתחשבים עם סיפורי מעשיות, ואם אלו השקרים נכתבו אח"כ בספר סוברים שהוא ס"ת. ספר על מצות עירוב. ספר חי אנכי לעולם. מפת העירוב וכתב הכשר.

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

גליון ז' - ערש"ק לסדר איש על מחנהו ואיש על דגלו,
מ"ג למבנ"י תשס"ג

 

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין – הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. – ע"י שמירת שב"ק ועירובי חצירות מתהפכים אותיות רצ"ח לרח"ץ ולחצר"ת בית ה'. – עירוב בעיר הוא שמירה לכל אנשי העיר שתנצל כל העיר מכל מרעין בישין. – עירובי חצירות מסוגל להמשיך רפואה. – בכל מקום מושבינו נעשה עירוב בכדי שנוכל לטלטל.- מעשה רב, סגולת העירוב להפקד בזרע של קיימא. – בעיר אשר איש ירא שמים ות"ח ממונה על העירוב אין מן הראוי להחמיר שלא להוציא, כדי שלא יהא ח"ו באינו מודה בעירוב. – הגה"ק בעל בני יששכר זי"ע הי' מקפיד מאד שבמקום שיש עירוב שלא יחמירו על עצמם שלא להשתמש בעירוב, וכן אחריו בניו ונכדיו הקדושים זי"ע. – סוד חג השבועות בענין סוד העירוב לקשר עלמא עילאה בעלמא תתאה. – מכתבים למערכת - טלטול העירוב במשנתו של כ"ק אדמו"ר מפאפא זצוקללה"ה. - מפת העירוב וכתב הכשר.

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

גליון ח' ערב שבועות תשס"ג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין – ודבר אלוקינו יקום לעולם. – תימה גדולה על חכמים גדולים בעלי תורה, מדקדקים בדבר הלכה מפני מה אינם מערבין עירובי חצירות. – שמירת מצות עירוב מורה על שמירת כל הגדרים וסייגים שתקנו חז"ל. – בענין מחיצות העירוב אין לחפש אחר חומרות. – יש להשתדל בכל היכולת שיהיה העיר מתוקנת בעירובין וכן נהגו ברוב מקומות. – עלתה בידינו לתקן עירוב פה בהוצאה רבה ובקישוי מאוד.- מצות עירוב הוא לצורך הנאתו כדי לטייל או להביא צורכי אכילתו וזה מצוה. - מצות עירוב משום כבוד השבת שלא יהא ידיו אסורות מלהוציא ולהכניס. – מעשה רב. מתוך שיעורו של הגאון האדיר מגדולי פוסקי דורנו רבי יחזקאל ראטה שליט"א גאב"ד קארלסבורג שביאר שלא שייך כלל לבטל המחיצות שעל ידי הים. – מכתבים למערכת

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

גליון ט' ערש"ק לסדר וישם לך שלום, תשס"ג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין – והעשירי יהיה קודש לה'. – בסודא עילאה. – נוסיף אומץ בכחא דהתירא להרחיב מקום ההיתר להסיר מכשלה מהמון עם. – ע"י תיקון עירובי חצירות זוכין לתקן השכינה הקדושה בקדושה עליאה. – לשבחו ולפארו על חכמתו שתיקן היתר להוציא ע"י עירוב, לזה אמר חכם בני ישמח לבי ואשיבה חורפי דבר. – חובה עלינו לחפש בחורין ובסדקין אחרי פתח היתר כדי להנצל מן חילול שבת ח"ו. – מעשה רב,  ברכת צדיק עושה רושם. – הקב"ה שמח בעצם תיקון עירובין כמצוה גמורה מדאורייתא. – ישמחו השמים ותגל הארץ. מתורתן של רבותינו הקדושים מוסדי דור דור בענין שמחת השכינה על תקנת שלמה המלך ע"ה לערב החצירות ולשתף המבואות (עיין רמב"ם הל' עירובין פרק א' הלכה ב'). – תחומי העירוב. לתועלת הרבים האבן מיר צוגעשטעלט די פאלגענדע טעלעפאן נומבערס ווי מיר קענען הערן איבער די כשרות פונעם עירוב:

917 – 23-EIRIV (34748) – 718 – 387 – 4498

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

גליון י' ערש"ק לסדר על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו

תשס"ג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין – וצונו על מצות עירוב.- עירוב הוא דוגמת השכינה. – קרח לא היה מודה בעירוב, ע"כ נקראת מחלוקת של קרח בשם חצירות. - אלו שאין מטלטלין בעירוב מטעם שמא לא נתקן העירוב כדין הוא הדיוט והרי הוא מבזה הת"ח שתקנו העירוב. – מעשה רב. – מכתבים למערכת

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

גליון י"א ערש"ק לסדר למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי תשס"ג

בירור הלכה להוציא ילד בעגלה (קיעריטז"ש) בשבת קודש, במקום שיש צורת הפתח ולא עירבו בפת. יצא לאור עש"ק אמור תשס"ג לפ"ק, ע"י חבורת לומדי הלכות עירובין שע"י כולל טל תורה ד'יאקע.

בירור הלכה בענין עירוב תשס"ג

קול קורא להציל אלפים מישראל שומרי תורה ומצות מחילול שבת קודש. – קניית רשות מועיל נגד המוחים והאינם מודים בעירוב. - המתנגד לעירוב הוא חסר דעה וינהגו בו נידוי. – דעת תורה ואזהרה חמורה – גזירות שבודים בני אדם מעצמם הם היפוך דעת תורה. – עולם הפוך – היפך דעת תורה. – חדש אסור מן התורה – מחאה נמרצה. – קושטא קאי! – דעת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצוק"ל אודות עירוב בוויליאמסבורג, - הלכה כפוסק אחרון

קול קורא מוועד העולמי למען תיקון עירובין

וישב תשס"ג בולעטין # 9

 

וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

 VAAD TIKUN ERUVIN OF WILLIAMSBURG
288 KEAP ST. BROOKLYN   N.Y 11211
7183874498

בהשגחת ובפיקוח בית דין המיוחד לעניני עירובין שמחים לשמרו ולערב עירובו הפעם נודה את ה' – כינוס צדיקים נאה – מפת העירוב

וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

בהשגחת ובפיקוח בית דין
המיוחד לעניני עירובין

מסורת דרכי ההוראה "מאז ומקדם" בו יבואר בס"ד יסוד ושורש המחלוקת לשם שמים בין חסידי ומתנגדי תיקון עירובין בעיירות ישראל והטלטול בהן העתיקה 200 שנים. י"ל ע"י "נושאי דגל מחנה אפרים". פה בארא פארק יצ"ו

מאז ומקדם

ר"ח אדר ב' תש"ס

דער אידישער פלאם אב תשס"ג

העירוב במאנטריאל -  די מרשעת

מאסף וקובץ רבני חלק רח"ץ. מכתבי עידוד בענין תיקון עירובין בברוקלין, מרבינו הגה"ק שר התורה רבי יואל טייטלבוים האדמו"ר מסאטמאר זי"ע,

אוצרות ירושלים

אורח חיים סימן קצ"ה לכ"ק אדמו"ר הגאון הקדוש מפאפא זי"ע. בענין תיקון עירובין בעיר מאנהעטען

שו"ת ויען יוסף

בירור שיטת הפוסקים בדין אנשים המוחים בעירוב אם יכולים לזכות להם הפת בע"כ ודין שר העיר בזמננו, ע"י גדולי הרבנים, בארא פארק אדר א' תש"ס.


בולעטין של וועד העירוב העולמי - למען תיקון עירובין ההיסטורי' של האיסור המפוברק של העירוב בבארא פארק – תשרי שנת תשמ"ב – בלשון הקודש


בולעטין של וועד העירוב העולמי - למען תיקון עירובין ההיסטורי' של האיסור המפוברק של העירוב בבארא פארק – תשרי שנת תשמ"ב – באידיש


דעת תורה גדולי הרבנים שליט"א – על מצות עירוב בבארא פארק, שנת תש"ס


דעת תורה גדולי הרבנים שליט"א – על מצות עירוב בבארא פארק, שנת תש"ס


 דרשת שבת הגדול – על מצות עירוב – מאת הגה"ג רבי חיים יודא כ"ץ אבדק"ק סערדעהעלי, ניסן תש"ס


 וועד העירוב - קונטרס דעת תורה מגדולי הרבנים על מצות עירוב בשכונתינו בארא פארק ממספר 101 עד מספר 911 נכלל בקונטרס הנ"ל


 דעת תורה מגדולי הרבנים על מצות עירוב בארא פארק וועד העירוב פרשת וארא תש"ס לפ"ק


קול קורא – קניית רשות – עולם הפוך - קול קורא מוועד העולמי למען תיקון עירובין בענין קניית רשות שמועיל נגד המוחים והאינם מודים בעירוב. המתנגד לעירוב הוא חסר דעה וינהגו בו נידוי. דעת תורה ואזהרה חמורה. גזירות שבודים בני אדם מעצמם הם היפך דעת תורה. עולם הפוך – היפך דעת תורה. חדש אסור מן התורה. מחאה נמרצה. קושטא קאי. גילוי דעת אודות העירוב בשכונת וויליאמסבורג למען האמת. דעת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זי"ע אודות עירוב בוויליאמסבורג. הלכה כפוסק אחרון. כסלו תשס"ג לפ"ק


 שו"ת הרא"ש על הלכות עירובין חלק ט', לונדון תשס"ב


 יחזקאל ראטה אבדק"ק קארלסבורג ברוקלין, מכתב אייר תשס"ד, על ענין עירובין


קול קורא - בהדין עירובא יהא שרא לנא לאפוקי ולעיולי - חודש שבט שנת תש"ס – עירוב או ערבוביא? 4 קשיות – נהרא נהרא ופשטיה – עדות נאמנה – אנן בדידן ואינהו בדידהו – ילמדינו רבינו – דעת הגה"ק מסאטמאר זי"ע


 מודעה מוועד העירוב – הכשר על העירוב בבארא פארק


 בירור הלכה - בענין היתר עירובין בעיירות גדולות


 מכתב לעירוב – מהגה"צ רבי שלום משאש הרב הראשי בירושלים עיה"ק


ליסט מוועד העירוב דבארא פארק - רשימת הדברים שאפשר לקבל על ידי הפאקס של וועד העירוב דבארא פארק - ראש חודש תמוז תש"ס - 718 – 438 – 7411 - בליסט הזה אפשר לראות דברי תורה ובירורי הלכה של מאות גדולי ישראל איך שביררו כל עניני עירוב להלכה ולמעשה


וועד העירוב - רשימת הדברים שאפשר לקבל על ידי הפאקס של  וועד העירוב דבארא פארק  ראש חודש תמוז תש"ס (718) - 438 – 7411


מגלה עמוקות חי וקים - י"ג לחודש "מנחם אב" יומא דהילולא רבא של הצדיק הקדוש בעל מגלה עמוקות זצ"ל – גילויים נוראים ונפלאים על מצות תיקוני עירובי"ן – נכלל בזה מאמר והתגלות נפלא ונורא על פרשת השבוע ואתחנן – וכן נכלל בזה עניני חורבן בית המקדש ששייך לימים אלו.


177 מכתב גלוי – לשאלת רבים על ענין עירוב – דעתו של רביה"ק מסאטמאר זי"ע, עדות כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א


178   מכתב הגאב"ד דק"ק קהלת יוסף פאפא ב"פ הרב ר' ישראל מנחם גרינוואלד שליט"א "... מה לי לכתוב בדבר שכ"ק אבא מארי האריך בתשובה... ומ"ש שם שדבריו להלכה ולא למעשה הדבר פשוט שכתב כן מרוב ענוותנותו... אבל מעולם לא זז מלחזק ולעודד את הפונים אליו בענין עשיית ותיקון עירובין ג"כ במדינתנו... ובסוף ימיו השתדל בעצמו בעשיית העירוב בוויליאמסבורג..."


מלחמה לה' בעמלק מדור דר - וועד הקהילות המאוחדות, ברוקלין ניו יארק - מלחמת הדת על ענייני עירובין - חלק א' שבט תש"ס - עיתון תורני מוועד לחיזוק הדת שעל ידי בני תורה דבארא פארק. דער עירוב אין בארא פארק. מאמר קדושת השבת מהחפץ חיים זצ"ל מענה לשאלת רבים. קול קורא על דבר העירוב בירושלים. וועד למען תיקון העירובין במנהטן על ידי ועד הרבנים דניו יארק רבתי. וצונו על מצות עירוב. דבר המערכת. תמצית פסקי רבותינו לענין עיירות גדולות. ספר תולדות שמואל בענין ס' רבוא. העירוב בניו יארק בשנת תרס"ז. מכתב קודש מזקן האדמורי"ם בדורינו יושב ראש התאחדות הרבנים כ"ק אדמו"ר מאודווארי שליט"א, להרים מכשול מדרך עם ה'. שו"ת חידושי הרי"ם ע"ד הטלטול בווארשא. 46 ענינים שנכשלים במקום שאין עירוב. אוי לאותו בושא ואוי לאותו כלימה. ותערב לפניך עתירתינו. טעם הכמוס? מעשה רב שעשה הגאון הגדול מעמודי הוראה בדורינו הגה"צ רבי אפרים פישל הערשקאוויטש שליט"א אבדק"ק האליין. קריאת קודש ודעת תורה אדות העירוב בבא"פ. תשובות מל"ז רבנים וגדולי הפוסקים המבררים להלכה ולמעשה בענין המצוה הגדולה לעשות עירוב. בענין בזיון ת"ח. ליסט מ' 400 מקומות בכל העולם שעשו עירובין. ספר תיקון עירובין לגה"ק משאץ. ששים גבורים סביב מגבורי ישראל. השתלשלות החתימה של כ"ק מרן אדמו"ר מבאבוב שליט"א [זי"ע]. שקר אין לו רגלים. תשובה מכ"ק מרן אדמו"ר ממונקאטש שליט"א כענין היתר טלטול ע"י העירוב בבא"פ. תוכן הענינים. מפת העירוב. כולנו בעד העירוב גדולי התורה אתנו.


 נימוקי אורח חיים - מאת גאון עוזינו שר התורה קודש הקדשים רשכבה"ג מוהר"ר חיים אלעזר שפירא זי"ע אבדק"ק מונקאטש יע"א, בעהמח"ס מנחת אלעזר, שערי יששכר, אות חיים ושלום על ה' מילה, דברי תורה ועוד. על הלכות עירובין, ירושלים שנת תשנ"ח


בולעטין מספר 13 טבת תשס"ג - יצא לאור על ידי וועד משמרת השבת - אנחנו מביאים כאן ליסט קרוב ל 400 מדינות ועיירות שהיו בהם עירובין, ומופיעים באלפי ספרי שאלות ותשובות וספרים שיצאו לאור ב500 שנים האחרונים - בהיסטוריה לא היה דבר כזה, שאחד המכונה רב ירוץ לכל הרבנים ולאנס אותם (ולשלם ממון הון תועפות), כדי שיכתבו ויחתמו נגד עשיית עירובין. זאת אומרת שהם חותמים ואומרים ברבים אנחנו צדוקים מינים ואפיקורסים ואין אנחנו מודים בעירוב, [ומוכרים כל חלק העולם הבא שלהם עבור בצע כסף, ראה תוספות מסכת ברכות (דף ז עמוד א') ההוא צדוקי דהוה בשבבותיה דריב"ל כו' לאו אורח ארעא - אף על גב דהצדוקים וכו' מורידין ולא מעלין. וכו', ראה ראב"ד בספר הקבלה והרמב"ם בפ"א דאבות והרבא"ע בפירוש התורה והרע"ב בפ"ב דידים סוברים כי הן הן הקראים הן הן הצדוקים. וראה עוד בשד"ח כללים מערכת ב סי' לד. ראה שו"ת הרא"ש והתשב"ץ מה שכתבו בזה].


שמח תשמח אדר תש"ס בדבר תיקון עירובין - חלק ג' "ערי יהודה ובחוצות ירושלים", בענין רשות הרבים בזמנינו והמסתעף. יצא לאור על ידי הגאון רבי שמואל שמעלקא פרידמאן שליט"א ר"מ בישיבת בית יצחק דספינקא ומו"צ בבית הוראה דהתאחדות הרבנים, נדפס בקובץ אור ישראל (שנת תש"ס), ומאז הוספתי עליו בע"ה, עם הסכמות גדולי הרבנים שליט"א


תורת תיקוני עירובין – מספר תיו יהושע


 תשובת הגאון ר' יחזקאל ראטה שליט"א - אבדק"ק קארלסבורג: באם יש אנשים שמנגדין להיתר העירוב אם אוסרין על המתירין, ואם יכולין לזכות בפת נגד רצונם. א) דברי שו"ת מחז"א שזכות גמור מועיל אפילו בעומד וצווח, ב) כופין על מדת סדום, ג) במקום שכופין מן הדין אפשר לזכות בע"כ, ד) אין צריך חלק בגוף הפת רק שיהא מסור לו, ד) כ"ז מלבד הטעמים ששוכרין משר העיר.


 מודעה רבא לשבתא – אפיל למען תיקון עירובין


אזהרה חמורה, אל אנשי שלומינו – חסידי סאטמאר שיחיו. מזייפים דעת קדשו של כ"ק הקוה"ט מסאטמאר שליט"א בשביל פאליטיק.    מכתב גלוי להצה"ק מאודווארי שליט"א ולכל הרבנים מבית הוראה העומדים תחת פיקוחו בבית הוראה של התאחדות הרבנים. יצא לאור ע"י התאחדות אברכים ואיחוד התלמידים.. לסדר האספו ואגידה לכם אשר יקרא אתכם באחרית הימים.

 

ליסט מוועד העירוב דבארא פארק

AVAILABLE AT FAX  (718)  438 7411

בליסט הזה אפשר לראות דברי תורה ובירורי הלכה של
 מאות גדולי ישראל איך שביררו כל עניני עירוב להלכה ולמעשה

רשימת הדברים שאפשר לקבל על ידי הפאקס של וועד העירוב דבארא פארק
ראש חודש תמוז תש"ס (718) - 438 – 7411

וועד העירוב

תחומי העירוב, מפה,          MAP OF THE ERUV

*101

 

 

קריאת קודש של יותר משלושים גדולי ההוראה ורבני קהילות אודות תיקון העירוב בבארא פארק

*102

קונטרס  דעת תורה גדולי הרבנים שליט"א על מצוות עירוב בשכונתנו בארא פארק  יצ"ו

 

100*

 

ממספר 101 עד מספר 911 נכלל בקונטרס הנ"ל

*

 אריינמכתב כ"ק אדמו"ר מערלוי שליט"א ... הגה"צ אב"ד האליין ... והגה"צ אב"ד סערדאהעלי שהם גדולי תורה מפורסמים ומורי הוראה מובהקים עומדים על משמרת עומדים על משמרת הקודש בתיקון העירוב על צד היותר טוב ... בוודאי יש לסמוך עליהם בלי שום פקפוק

*106

 

מכתב כ"ק אדמו"ר ממוזאי שליט"א"... נתברר בראיות מיוסדים שאין לברוקלין רק דין כרמלית ... וכן פסק דודי הגה"ק מסאטמאר זצללה"ה, והסכים לזה באחרונה הגאון רמ"פ בעל אגרות משה זצ"ל ... על ידי העירוב מצילין בשבת קודש רבבות ממכשולים ותקלות... גמ"ח רב הערך עבור חולאים ר"ל טפליא ונשיא"

*108

 

מכתב הגאב"ד דק"ק קארלסבורג הרב ר' יחזקאל ראטה שליט"א ... וכפי הבנתי בכגון דא אין זה מנוגד כלל נגד דעת קדשו של מרן רבינו [מסאטמאר] זצוק"ל ... ובכן יכולים הכל לסמוך על היתר טלטולו

*103

מכתב הגאב"ד דק"ק סערדאהעלי הרב ר' חיים יהודה כ"ץ אודות הפיקוח על העירוב" ... כי הוא מצוה מדברי סופרים וגדר וסייג ושמירה שלא להכשל בחילול שבת קודש ביודעין ובלא יודעים אלפי פעמים בשנה ... ומבואר בספרים הקדושים גודל כח השפעת מצוה זו לקדש המקום שבו נעשה ... יכול כל נפש היפה לסמוך עלה"

*105

 

מכתב הגאב"ד דק"ק אודווארי הרב ר' שלום קרויס שליט"א ...עיקר טענת האוסרים כי על ידי עשיית העירוב... יצמח פריצת ותערובת ... מאין לקחו העזה מורי הוראה חדשים אברכים בסברותם החדשות לבוא לחלוק על כל הגדולים הקודמים ... בלי ראיה כלל ... משום גזירות חדשות שבדו מלבם בסברות כרסיות

*104

מכתב הגאב"ד דחסידי בעלזא וק"ק מחזיקי הדת מונטריאל הרב ר' יעקב יצחק ניימאן שליט"א"... "...מתשובותיו של כ"ק מורי בעל ויען יוסף זצ"ל רואים שהלך בשיטת מרן החת"ס ועודד את הפונים אליו בעשיית תיקון עירובין גם במדינתו..."

*107

 

מכתב הגאב"ד דק"ק יאקע הרב ר' חיים ישעיה קעניג שליט"א" ...נשתנה המצב על ידי המנגדים עצמן, שהתחילו לעשות צוה"פ סביב בתיהם... והעם נמשכו אחריהם... הרבה נעשו בפסול גמור... הרבה נכשלו בהוצאה חוץ לעירוב... ק"ו הכא שאיסור טלטול נוגע לכל ישראל שמוטל על חכמי התורה לעשות תיקון.

*109

 

מכתב הגאב"ד דק"ק קהלת יוסף פאפא ב"פ הרב ר' ישראל מנחם גרינוואלד שליט"א "... מה לי לכתוב בדבר שכ"ק אבא מארי האריך בתשובה... ומ"ש שם שדבריו להלכה ולא למעשה הדבר פשוט שכתב כן מרוב ענוותנותו... אבל מעולם לא זז מלחזק ולעודד את הפונים אליו בענין עשיית ותיקון עירובין ג"כ במדינתנו... ובסוף ימיו השתדל בעצמו בעשיית העירוב בוויליאמסבורג..."

*110

מכתב הרבנים הגאונים חברי ביד"צ דקהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא, בארא פארק "...כאן במדינתנו השתוקקו מאוד הרבה רבנים גאונים צדיקים לתקן עירובין, אלא שהיתה התנגדות... ולכן הדבר פשוט שהעירוב הוא מהודר ומובחר מאוד יותר משאר עיירות ישראל אשר עשו בהם עירובין בלי פוצה פה..."

*111

מכתב דומ"ץ דקהע"י וויען בארא פארק הרה"ג ר' צבי היילפערין שליט"א "...הדבר פשוט לענ"ד שאפשר לסמוך עליו... לא גרע משאר עירובין הנהוגין בישראל... ואדרבה בכמה דברים עדיפי מינייהו..." "..מה שמפקפקים ... מגאונים מדור שלפנינו לאסור... נראה שהם לא דנו על עירוב כזה... לא על חתיכה זו דנו.."

*112

מכתב דומ"ץ דק"ק נייטרא בארא פארק הרה"ג ר' בן ציון שטראסער שליט"א "...שמותר לטלטל בה וגם מצוה להיות לאחיעזר... להרבנים החשובים העוסקים בה", "...האם יש לחוש ... ורצה בחומת הצניעות... למה לנו להתחכם יותר מחכמי הש"ס והשו"ע ורבותינו הק' שהם המורים לנו... שמצוה לעשות עירוב..."

*113

מכתב הגאב"ד דק"ק ומח"ס נטעי גבריאל הרב ר' גבריאל ציננער שליט"א "...שדור הצעיר לא ידעו ולא יבינו גודל החשיבות... שראו גדולי הדורות טובה גדולה לכלל ישראל לזכותם בשמירת ועונג שבת. ולא כמו שחושבים כעת ההמון שעיקר הוא לענג חיי גשמיות והרווחה והערמה להיתר טלטול בשבת..."

*114

מכתב הרה"ג ר' בן ציון יעקב הלוי וואזנער שליט"א רב דבד"ץ ובית הוראה שבט הלוי "...אאמו"ר הגאון מהר"ש הלוי וואזנער שליט"א... הביע שמחתו הגדולה... מהקמת עירוב מוכשר ומהודר כה אשר מעטים כמוהו..." "...המה ראו ברוח קדשם שרק עי"ז ימנע חשש חילול שבת ולא בלתו..."

*115

מכתב הרה"ג ר' יעקב זיידה שליט"א דומ"ץ וראש כולל מצויינים להוראה (וויז'ניץ) "...הסומכים על ההכשרים... שהרב סמך עצמו... או התיר בהפסד מרובה, כ"ש וכ"ש שיכולים לסמוך... דבר הנראה ונגלה לכל... אין לומר... רק רב העיר... שהדבר מוטל על כל אחד... דהא ההלכה נאמרה באו"ח ולא ביו"ד..."

*116

מכתב הרה"ג ר' יעקב קאפיל שווארץ שליט"א, ראש ישיבה וכולל אהלי יעקב ב"פ "...וודאי שהוא נתקן בתכלית הדקדוק... וגדול כחם של הרבנים שליט"א... לסמוך עליהם באמונה כמו שאנו סומכים עליהם בכל דבר הקשה... ומה שבאים לערער... מחכמי הדור שאמרו שלא לעשות... אדעתא דהכא לא מנעו כלל וכלל..."

*117

מכתב הרה"ג ר' יחיאל יעקב הכהן מיילער שליט"א ראש הכוללים נועם אלימלך ובית חנוך ב"פ. "... תועלת רבה לתשובי שכונתינו להצילם מהרבה מכשולות בחילול שבת קודש 'אשר ממש א"א להיזהר ממנו'..." "עדיין יש מקום לבעל נפש המחמיר בד' חלקי שו"ע לצאת כל שיטות המחמירים..."

*118

מכתב להשלמת העירוב מהגאב"ד דק"ק סערדאהעלי הרב חיים יהודה כ"ץ שליט"א

*119

מכתב לאנ"ש בדבר ה' זו הלכה, בענין היתר טלטול ע"י העירוב שנעשה בבארא פארק, שנכתב ע"י כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א

*120

מודעה מוועד העירוב אודות אופן ההשגחה ובי"ד המיוחד

*121

קונטרס בענין ג' מחיצות המקיפות שכונתנו בארא פארק יצ"ו (חלק א') מאת הרה"ג ר' יצחק צבי סופר שליט"א

*122

מעשה רב שעשה הגאון ר' אפרים פישל הערשקאוויטש שליט"א

*123

הסכמת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א להעירוב וטעם למה לא תיקן כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל עירוב

*124

תשובה מהרה"ג ר' יצחק הלוי מאנדל שליט"א דומ"ץ בקרית יואל מאנראו. אודות סילוף דעת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל בענין תיקון עירובין באמעריקא.

*125

עדות הגאון ר' יוסף דוד מאסקאוויץ אדמו"ר משאץ זצ"ל אודות דעתו של כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל, נדפס בירחון המאור תשרי תשט"ו

*126

פירוט עוד חמשים ואחד שישים שיטות הסוברים כהטו"ז והמג"א דרה"ר דאורייתא בעינן ס' רבוא בוקעין בו בכל יום. מוסיף על הי"א שיטות שראה המשנה ברורה. ס"ה שישים שיטות, מספר תולדות שמואל

*127

תמצית יסודי ההיתר לסדר עירוב בבארא פארק מהגאון הרב מנשה קליין שליט"א בעל שו"ת משנה הלכות

*128

בירור דין העירוב בבארא פארק. ובו מבאר שהעירוב שנעשה בבארא פארק כשר אפילו לשיטת האגרות משה זצ"ל, נכתב ע"י אחד הרבנים שליט"א

*129

תשובת הגאון ר' יוסף אליהו הענקין זצ"ל בפרטי דיני תיקון עירובין ומחיצות במאנהעטן תשי"ט

*130

תשובה שניה מהגאון ר' יוסף אליהו הענקין זצ"ל שיש יסוד גדול ודעת גדולים לתקן עירובין במאנהעטן ומזרז שיעשו עירוב תיכף ולא להמתין עד שיתקבץ כינוס רבנים (ואז כשר בשעת הדחק עד שיסכימו רוב הרבנים) ואחר שיסכימו יפרסמו שההיתר הוא בשלימות

*131

תשובת הגאון ר' ישראל יעקב פישער שליט"א בענין היתר תיקון עירובין בירושלים ובעיירות גדולות, שיש בהם ששים רבוא. מספרו אבן ישראל

*132

תשובת הגאון ר' שלמה דוד כהנא זצ"ל מווארשא שבעיירות גדולות כווארשא אין דין רה"ר דאורייתא

133

תשובת כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל בענין העירוב בבארא פארק תשמ"א. בגדרי רה"ר "...בוודאי שפיר לתקן עירוב כדת וכדין וראוי ונכון לתקן עירובין לתקנת הרבים וכנהוג מקדמת דנא..." (עיין 275#)

134

תשובת כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל בגדרי רשות הרבים "...וא"כ גם להשיטות דבט"ז אמה גרידא הוי רה"ר. ליכא רה"ר בזמה"ז בעיירות גדולות, דלא נקרא מסור לרבים..." (דומיא דדגלי מדבר)

135

תשובת הגאון ר' משה שטערן זצ"ל גאב"ד דעברעצין "...שבזה"ז שאין לנו רה"ר והכל רק ככרמלית..." משו"ת באר משה ח"א סימן מ'

136

תשובת הגאון בעל שבט הלוי שליט"א "...לדידי כל הענין ספק גדול לדינא (אם מצרפין את העגלות) מ"מ כל זה אם יש באמת ס' רבוא בוקעים אבל אם אין ס"ר בוקעין כאשר אמר כ"ת א"כ אין מה לדבר... אמת גמור שזה היה דעת רבותינו מעולם ואין להרהר בזה..." מתוך תשובה להגאון בעל שו"ת משנה הלכות

137

תשובת כ"ק אדמו"ר ממוזשאי שליט"א "...וההלכה שבאין ס"ר בוקעין אין שם דין רה"ר היתה פשוטה כ"כ הלכה למעשה בתפוצות ישראל, שמי שלא סמך על היתר זה הביטו עליו כחסר דיעה... למעשה אין בכל ברוקלין מקום או רחוב שעוברין שם ס"ר בכל יום... שאם תפרסמו, יתפרסם כל המכתב כולו ולא קטעים..."

138

דברי החזון איש זצ"ל בענין היתר מחיצות בעיירות גדולות שאין לנו רה"ר דאורייתא "ויש לנו היתר מחוור ומרווח"

139

קטע מספר ערוך השולחן שהמיעוט יכולים לכפות על הרוב ולהוציא ממון לתקן עירוב אף שהרוב מתנגד ע"פ הלכה שחוששים לרה"ר דאורייתא משום שאי אפשר לומר קים לי נגד פסק השו"ע והרמ"א

140

דעת תורה מהגאון רש"ז אויערבאך זצ"ל שמסתבר כהחזון איש דאין לנו רה"ר בזמן הזה וגער במחמירים שבאים ע"כ לידי תקלות ואין להחמיר זולת מי שלמד ההלכה על בוריה

141

מכתב עידוד מהגאון ר' יוסף אליהו שטיינער זצ"ל ראב"ד דקהל יראים וויען למתקן עירוב בוויליאמסבורג ובו גם עדות על הגאון מהר"י שטייף זצ"ל, וטעם למה יש אנשים שמתנגדים כל כך שאחרים יתקנו עירוב

142

תשובת מהגאון רא"י וואלדנבערג בענין היתר עירובי חצירות בעיירות גדולות (לונדון) אפילו אם יש מתנגדים, מספר שו"ת ציץ אליעזר

143

תשובה מהרה"ג אב"ד יאקע שליט"א האיך יתנהג מי שרוצה להחמיר שלא לטלטל

144

מכתב מהרה"ק ר' אברהם יהושע העשיל מקאפיטשיניץ בגודל מעלת תיקון עירובין במאנהעטן "...כל ת"ח שיזדקק לברר ע"פ דין תוה"ק היתר להוציא בש"ק מרשות לרשות בפה ניו יארק יהא בטוח ממזכי הרבים שאין חטא בא על ידו..."

145

תשובת הגאון מוהר"ר יונתן שטייף זצ"ל שעיירות שלנו אפילו אם ס' רבוא בוקעין, אין להם דין רה"ר, וגם עצות האיך "לתקן העיר מאנהעטן ומכ"ש העיר ברוקלין"

146

תשובת כ"ק אדמו"ר מפאפא זצ"ל בענין תיקון עירובין במאנהעטן שאין לנו רה"ר משום דאינו מפולש, ומתמה על הרוצים למנוע משום שיוכל לגרום קלקול וזלזול, הלא ראינו לרבותינו שלא היו חוששין לזה וכו'

147

תשובת הגאון ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצ"ל לתקן עירובין בברוקלין בצירוף הגשרים ומסילת הברזל מדין פי תקרה. "...אם יזכה הזוכה לתקן את העיר בעירובין שער גדול יפתח לשמירת שבת להמון כולו..."

148

תשובת הגאון ר' צבי פסח פראנק זצ"ל (קיצור) לרבני מאנהעטן שמעודדם מאוד לעשות העירוב, וגם שאין לחשוש משום תקלות צדדיות

149

קול קורא מרבני מאנהעטן לתקן העירוב שם, וביניהן כ"ק האדמורי"ם מבאיאן, נאוואמינסק, קופישטיניץ, אמשינאוו, ראדזין, אב"ד בראד, אב"ד טארנא, והגרי"א הענקין זצ"ל משנת תש"ך ע"י הרב יוסף דוד מאשקאוויטש זצ"ל (צילום)

149

תשובה שיש לרבני המקום להשתדל לתקן עירוב אם רואים שיש צורך. שו"ת אגרות משה

150

תשובה אם מותר לחלוק על דברי רבותינו ברבים אפילו במקומם. "...לא מובן שום חשש בזה, ואדרבה זה כבודו שמזכירים שיטתו בד"ת ומעיינים בדבריו אף דהמסקנה של החכם המעיין הוא שלא כדבריו..." לענין לחלוק על החזון איש בבני ברק. שו"ת אגרות משה

151

תשובה שמותר לצאת בשעון ותכשיטים כי אין לנו רה"ר דאורייתא, דנוהגין במדינותינו לגמרי כרש"י שצריך ס' רבוא אף לקולא. שו"ת אגרות משה

152

משיעורי הראש"ל ר' עובדיה יוסף שליט"א "...דאין רה"ר אלא רק אם עוברים בו ששים רבוא, ואין מקום מצוי כזה... מכוניות שיש בו ס"ר אנשים לא הוי רה"ר דבעינן ס"ר הולכים כדגלי מדבר... התפללנו בביהכ"נ שערי ציון (פלעטבוש) ... השבתי שיש לעשות עירוב וזה מצוה ובאו כמה קיצוניים... אך ב"ה לא פגשו אותי..."

153

תשובת אגרות משה בענין לא תתגודדו "...ולכן בניו יארק וברוקלין וכד' שכל המנהגים מכל העולם איתנהו וא"כ לא שייך מחלוקת, שידוע זה לכל שיש בכאן כמה מנהגים..." לענין נישואין בימי הספירה. או"ח קנ"ט

156

תשובת אגרות משה בענין גילוח שערות לנשים "...הספק הוא משום דבמדינתנו דאמעריקא שנקבצו לכאן מכל המדינות וכל אחד נוהג כפי המקום שבא משם ולא נקבע כאן איזה מנהג קבוע ואין בזה משום לא תתגודדו..." "...אף אי נימא דדמי זה למנהג מחלוקת בדין נמי אין בכאן משום לא תתגודדו, משום דהוי כשני בתי דינין בעיר אחת..." אבה"ע נ"ט

157

תשובה "... מה שמתנצל כתר"ה במה שחלוק עלי בדבר הלכה הוא למותר, כי כן דרך התורה שצריך לברר האמת וח"ו מלשתוק בין לקולא בין לחומרא... ואף אם יחשוב אותי לגדול רשאי לחלוק..." "...וגם הא בניו יארק וברוקלין יש אולי מקומות שהם רה"ר דאורייתא שהולכין שם ס"ר, ואם בניו יארק אפשר שאינו דאורייתא מצד היקף המחיצות... מ"מ בברוקלין אפשר יש מקומות שהם רה"ר דאורייתא..." שו"ת אג"מ

158

מכתב עידוד להרה"ג ר' אשר אנשיל קרויז זצ"ל רב דק"ק ראצפערט להקמת העירוב בוויליאמסבורג תשל"ג, מכ"ק אדמו"ר מפאפא זצ"ל (סגן נשיא התאחדות הרבנים)

160

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' נפתלי הערצקא קעניג זצ"ל אב"ד דק"ק שארמאש, יושב ראש התאחדות הרבנים

161

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' יהושע כ"ץ זצ"ל אב"ד דק"ק סאמבאטהעלי

162

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' אברהם מאיר איזראעל זצ"ל אב"ד דק"ק הוניאד, רב הראשי לקהל הפליטים בווינא, בעמח"ס ילקוט המאירי על הש"ס. וגם ראיה מדברי החת"ס שאין לחוש שקלי דעת יקנו עתונים וכדומה

163

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' אפרים פישל הערשקאוויטש שליט"א אב"ד דק"ק האליין ודומ"ץ צאנז קלויזנבורג

164

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' אהרן ווידער שליט"א אב"ד דק"ק לינץ ודומ"ץ צאנז קלויזנבורג

165

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' שמואל אברהם זעלטנרייך זצ"ל אב"ד דק"ק שטשאקאווא, יו"ר בי"ד של התאחדות הרבנים ובעמח"ס קובץ הפוסקים

166

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' מאיר גרינבורג זצ"ל אב"ד דק"ק קעזמארק

167

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' מנשה קליין שליט"א אב"ד דק"ק אונגוואר בעמח"ס שו"ת משנה הלכות

168

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' חיים בערגער זצ"ל אב"ד דק"ק מישקאלץ

169

עוד להנ"ל, מהרה"ג ר' שמעון זאב מיללער זצ"ל אב"ד דק"ק אראד

170

עדות שבא הרה"ג ר' אשר אנשיל קרויז זצ"ל עם המכתבים הנ"ל לפני כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל וברכו בהצלחה בכל הענינים, מאת נאמן ביתו ומשב"ק הרב ר' יוסף אשכנזי ז"ל

174

תשובה מהגאון ר' יוסף הירש זצ"ל אב"ד טארנא ואח"כ בברוקלין, א) הלכה כדברי המיקל בעירובין גם במחיצות, ב) אין לנו רה"ר מה"ת, ג) מחיצה עשויה בידי אדם לא אמרינן אתי רבים ומבטלי מחיצה

175

דעת הגאון מוהרי"ש אלישיב שליט"א שבעיר שיש בו ששים רבוא סומכים על השיטה שצריך ס' רבוא בכל יום עוברים שם לבטל המחיצה ולא רק שגרים שם, מספר ישיב משה 

180

תשובה שבעיר גדולה כמו בומביי וכלכותא שבהודו (שהיו בה כמה מיליוני בני אדם) אין רה"ר דאורייתא לדעת הרמ"א, ואולי גם לדעת מרן... שכן נהגו בכל ערי אירופה... שו"ת זבחי צדק לר' עבבדאללה סומך, ראש רבני בבל ורבו של הבן איש חי

181

תשובה שניה מהנ"ל שפשוט כביעתא בכותחא שצריך שיהיה ס' רבוא בכל יום דהיינו מן הבוקר עד הערב בלי הפסק הולכים בו ס' רבוא, וכן בכל יום בלי הפסד דילפינן מדגלי מדבר והמחמיר יחמיר לעצמו ומנהג עיר גדולה בומביי יסודתו בהררי קודש כסברת רוב הפוסקים

182

תשובת הגאון בעל מנחת יצחק זצ"ל, א) פירוש בבית אפרים דתלוי באם ס' רבוא מצויין שם בקירוב מקום ואפשר שביום אחד יעברו ס' רבוא בדרך ההוא (ואין להקל ממה שיש יום אחד שאין עוברין בו ס' רבוא...). ב) מפלפל בדברי החזון איש דג' מחיצות של עומ"ר מוציא מדינא דאורייתא ומעיין אי אפילו ב' מחיצות סגי. ג) מפלפל בדין החזון איש ור"ל דהפירצות בקרן זוית בין להב"א ובין להמשכ"י אין מבטלות המחיצות

183

תשובת הגאון ר' אברהם דוד הורוביץ שליט"א אבד"ק שטראסבורג וחבר בד"צ העדה החרדית "בדבר אשר רעיוניו יבהלוהו... שבדק הכביש ברחוב יפו שבזמן הקרוב יגיע לס' רבוא בוקעין..." "...אם אין בעיר הגדולה מקום שמתקבצין ס' רבוא כאחד אין גדלותה אפילו כאנטוכיא עושה אותה רה"ר... וזש"כ הפוסקים דאין בזה"ז דין רה"ר... דכלי הרכב י"ל שהם רה"י גמורה בפ"ע... בש"ק אין אפילו מחצית מהנוסעים..."

184

תשובה מהגאון ר' אלחנן היילפערין שליט"א שבעיר גדולה כלונדון אין רה"ר דאורייתא א) ד' מחיצות של הבתים עומד מרובה, ב) שערי העיר אינן מפולשין, ג) שיש על הרחובות גשרים מהרכבת שתחתיהן צוה"פ ומפסיק את הרה"ר. שו"ת שדה אלחנן

185

תשובת הגאון מהרש"ם מברעזאן זצ"ל. א) מקור הדברים דבעינן ס"ר מצויין שם דומיא דדגלי מדבר, מספר האשכול בשם הגאון. ב) אין לפרש שיהא ראוי לעבור, אלא שיהיו עוברים בכל יום וודאי, ג) מתרץ הקושיא דמעלות בית מרון האיך אפשר שיעברו שם ס"ר בכל יום. ד) מתרץ קושיית מהר"י אסאד אמאי אין מתירין שופר ולולב בזה"ז דלא שייך גזירת שמא יעבירנו

186

תשובת הגאון מהרש"ם מברעזאן זצ"ל "...גם העלה הבית אפרים שם דדוקא עוברים ברגל בעינן ולא העוברים במרכבות ובעגלות, דבעינן דומיא דדגלי מדבר..." ומביא שהב"א והשאילת יעב"ץ סברי שדעת בעלי התוספות הוא דלא כסברת הרשב"א, לענין פלטיא.

187

תשובה מהרה"ג ר' פסח אליהו פאלק שליט"א מגעיטסהעד, שבזה"ז יש עוד הרבה צירופים גדולים שאין לנו רה"ר שיטת החזו"א, צריכים ס' רבוא רגלי עוברים באמצע כדגלי מדבר עיי"ש. שו"ת מחזה אליהו

188

תשובת הגאון ר' יחזקאל ראטה שליט"א אבדק"ק קארלסבורג באם יש אנשים שמנגדין להיתר העירוב אם אוסרין על המתירין, ואם יכולין לזכות בפת נגד רצונם. א) דברי שו"ת מחז"א שזכות גמור מועיל אפילו בעומד וצווח, ב) כופין על מדת סדום, ג) במקום שכופין מן הדין אפשר לזכות בע"כ, ד) אין צריך חלק בגוף הפת רק שיהא מסור לו, ד) כ"ז מלבד הטעמים ששוכרין משר העיר.

189

עובדא מהרה"ק הדברי חיים מצאנז זצ"ל שהבטיח זש"ק למי שיתקן עירובין בעירו, וכן אחרים ששמעו הסיפור ועשה ככה ונוושעו גם כן, ונדפס לפני כשבעים שנה

190

חמש תשובות משו"ת ובחרת בחיים לרש"ק זצ"ל בענין עירובי חצירות "...אחד רוצה לחזור מעירובו בשותפות עם בני העיר... זה מביא לידי גיחוך..." "כמה אנשים שאין מודים בעירוב... י"ל שסומכין על ששוכרין משר העיר... ומ"ש דלא סמכו ע"ז רק בדירת נכרי... מנ"ל לחדש חומרא כזו... ד'כל שיש לו יד בתפיסת הבית נחשב כשותף' דינא הוא בכל הענינים ואינו קולא" (ועיין מספר 700 ע"ד כח שר העיר היום)

191

שו"ת שואל ומשיב "...כיון שנודע שאדוני העיר יש להם כוח בכל בתי העיר להטות הדרך וגם כל מה שיהיה לתיקון ויופי העיר יכולין אף להשחית ולקלקל הבתים בכדי לתקן העיר וליפותה, א"כ יש להם כוח בבתי העיר ויש להם רשות להשכיר..." (מהדו"ת סימן ס"ב)

192

דברי הגאון בעל חלקת יעקב זצ"ל "...רבותינו נ"נ שמו נפשם בכפם להתיר כל העיירות שבכל מקום ע"י צוה"פ שזה אינו מועיל רק לשיטות הסוברים שאין לנו היום רה"ר כיון שאין ס"ר בוקעים בכל יום... ולא חיישי לשיטות גדולי ראשונים ואחרונים דאף האידנא יש רה"ר..." מתוך פתיחה לקונטרס תיקון עירובין

193

תשובת הגאון מוהר"ר אהרן וואלקין זצ"ל אבד"ק פינסק בעל שו"ת זקן אהרן להחלקת יעקב "...אשריו ואשרי חלקו חבלו נפל לו להיות ממצדיקי ומזכי הרבים מחילול ש"ק מחלקו יהא חלקי. ובנוגע לספקות אשר העיר תמהני הלא כבר ידוע שרבותינו הראשונים והאחרונים צעקו ככרוכיא על אלה שמחטטים לחפש חומרות בהלכות עירוב, שהלכה כדברי המיקל בעירוב..." (ומיירי שם גם לגבי מחיצות, עיין כל התשובה)

194

תשובת החתם סופר סימן צ"ט ... השכל הפשוט גוזר שראוי ומחויב לתקן החצרים והמבואות בעירוב המתיר טלטול... הדבר מוטל על הרב הת"ח שבעיר לתקן המבואות ואם לאו מכשול וקולר העם על צוארו"

195

תשובת הגאון בעל חזון נחום זצ"ל "...נמצא בעיר מפלגות לשטן כדי להכעיס ימאנו לזכות בפת העירוב" ומסיק "...בעירובי חצירות של כל העיר דליכא קצת חוב רק זכות גמור זכות הרבים שלא יהיו נכשלים בחילול שבת חס ושלום, אם כן יש לומר שמהני לזכות להם בעל כרחך ... ובצירוף שאר הדברים (שעשינו פה פארא פארק)..."

196

תשובת הגאון ר' ישראל אברהם אבא קריגער זצ"ל רב בקהלת קאשערדארי, ליטא, פראנקפורט דמיין, ועוד. בירור מקיף ומעמיק בענינים, א) אם יש שאינם חפצים לעשות מחיצות, ב) אם יש מחיצות ואינן רוצין לערב, ג) אם אין מסכימים להיתר, ד) אם אין רוצים להשתתף ביחד בעירובי חצירות. מתוך ספר תענוגי ישראל

197

ג' תשובות משו"ת מחזה אברהם בענין עירובי חצירות אם צד אחד אין רוצה לזכות, שקיל וטרי בדברי הרשב"א דהיכא דהוי זכות גמור זכין בעל כרחו "...וכבר הבאתי דברי הרשב"א... דלא חשיב זכות [בני"ד] דאטו הצד הב' אינם רוצים בעירוב, האל גם הם רוצים רק שיהיו הם המזכים..."

198

ג' תשובות בשו"ת מהרש"ם מברעזאן זצ"ל "...בדבר היתר הטלטול בעיר ניו יארק אשר מאז השבתי להסכים עם ההיתרים שכתב הרה"ג מ' יהושע סיגעל... ההיתר ברור גם שלא בשעת הדחק וגם בעל נפש יוכל לסמוך על זה...". גם תשובה אחת בענין שכירות רשות מאת הפוליצייא [משטרה]

199

שו"ת בית אפרים "...עיירות שיש בהם דרכים המפולשים שעוברים תוך העיר והוא דרך המלך ורחוב י"ו אמה, אם יש היתר לטלטל בעיירות אלו בשבת ע"י צוה"פ..." "הרא"ש מדעתו דע"ת ... צווח ככרוכיא שלא להכשיל הרבים בביטול זה, וא"כ בני"ד דבר ברור שחלילה לבטל התיקון..." (תשובה א' להמשכנות יעקב זצ"ל)

200

שו"ת בית אפרים "...ראיתי קונטרס אשר בא בארוכה וחדאי נפשאי בפלפולו יישר חילו... ושמתי פני לעיין בשרשי דבריו ולפי דעתי ימצא בהם תשובה מספקת..." (תשובה ב' להמשכנות יעקב זצ"ל)

201

תשובת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל "...ופה באמעריקא פשתה המספחת ביותר גם בשאר מנהגי ישראל ועיקרי דתוה"ק, ולעבור על מנהג שמקדמת דנא מה שיש בו גדר וסייג של איסור אף אם אין לו שום מקור בש"ס אסור לעבור ע"ז מדאורייתא מטעם נדר... וזה ודאי שבאמעריקא אין שום מנהג, כי איןן נקרא מנהג אלא מה שנתיסד במקום גדולי תורה ויראה לא מנהגי בורות. הדבר ברור שחיובא רמיא עליהם מנהגי הארץ אשר באו משם וחלילה לשנות..." תשובות דברי יואל או"ח סימן י'

210

תשובת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל "...ואולי מחמת גודל הפירצה שהרבה כ"כ הרהורי עבירה בעולם היה מהראוי לגזור... אך וודאי שאין לנו לגזור גזירות מדעתינו מה שלא אסרו חז"ל..." שו"ת דברי יואל או"ח י'

211

קונטרס ביאור דין מחיצות לבטל רשות הרבים. בירור מפורט על הדינים דלהלן, א) פסי ביראות. ב) אתי רבים ומבטלי מחיצתא. ג) ג' מחיצות. ד) מחיצה לבטל רה"ר. ה) צורת הפתח. ו) דלתות מדרבנן בצוה"פ. ז) דלתות מדרבנן במוקף מחיצות. ע"י הרה"ג ר' אברהם גראס שליט"א רב דקהל אורחות חיים

215

מהגאון ר' חנוך הענך פאק דומ"ץ דק"ק קאשוי "...בס' משנה ברורה שעושה מחלוקת הפוסקים אי מהני מה"ת צוה"פ לרה"ר אעפ"כ אין צריך להחמיר כיון דהוי ספק ספיקא... כמבואר ס"ס זה בש"ך... אולם האמת דהעיקר כרבינו התניא... דלכ"ע מהני צוה"פ מה"ת... דאין לנו שום פוסק קדמון מפורש נגד דעת רבינו..."

216

שו"ת מהרש"ג "...דנראה מדברי הט"ז והמג"א בכמה דוכתי שאנו תופסין שבזמה"ז ליכא רה"ר לאו ספיקא הוא כלל, אלא בוודאי גמור אנו תופסין אותו, ומעשים בכל יום שאנו מניחין להביא בשבת ע"י עכו"ם דברים וחפצים... וכן אנו נושאים ע"י עירוב, ואי הוי לנו ספק שבזמה"ז יש לנו רה"ר, לא היינו רשאים להקל כל כך..."

217

הערה מאת הגאון ר' אברהם חיים נאה זצ"ל "... מכל זה נראה דמה שכתוב כאן 'וכל ירא שמים יחמיר לעצמו' (שו"ע הרב או"ח שמ"ס סעי' י"א) הוא מאמר מוסגר, כמו שנדפס בקאפוסט, והוא הוספת מהרי"ל [אחי רבינו]..." קונטרס השולחן

218

תשובות הגאונים: "וספק כרת הוא ועבדינן לחומרא דכל ספק איסורין לחומרא לבד מעירובין ואבל..."

219

תשובות הריב"ש דטעם שהוא שכירות רעועה משר העיר הוא מפני שאינו יכול לסלקם, ולכן הוי רק כשכירו ולקיטו (עיין מס' 700 שבמדינתנו ניו יארק יש להממשלה הכוח לסלק התושבים מביתם)

220

מהגאון ר' שמעון שוואב זצ"ל. מבאר התנגדותו לעירוב במאנהעטן "...בעת ובעונה הזאת... המשובשת בגסות ובבורות... האם יסירו כל חפצי המוקצה מהאפקעטבוקס?... מאחר שאינם רואים עין בעין את סימני העירוב כמו חוטים מתוחים..." ומסיים "...ויש גדולה התורה תהיה תקיפה ואז כ"א ישמח להשתתף ולתת יד לתיקון עירובין...".

255

ד' תשובות הגאון מהר"ם ביק זצ"ל בענין תיקון עירובין בניו יארק (נגד) )מקובץ כרם ביבנה) עם הערות מרב אחד בסוף התשובות

260

ג' תשובות בענין העירוב בבארא פארק (נגד) מאת הרה"ג ר' אברהם אליעזר קוויאט שליט"א, וכמו כמה חידושים שרוצה להעמיס כדי להחמיר בעירוב. ראה 270# #271 513# והתנצלותוו 514#

263

תשובה בענין תיקון עירובין בב"פ מאת הרה"ג ר' חיים פנחס מיללער שליט"א מבני ברק, ובעיקר מעורר על הגשרים דהוה פרצה (דלא כאג"מ) ולא כגג הבולט ולמ"ד ארומ"מ אין לברוקלין דין ג' מחיצות

264

קונטרס בענין ג' מחיצות המקיפות שכונתנו בארא פארק יצ"ו (חלק ב) בדין לא אתי רבים ומבטלי מחיצתא מאת הרה"ג ר' יצחק צבי סופר שליט"א (נסוב על הרה"ג ר"א קוויאט והרה"ג ר' חפ"מ (ראה 263 264)

270

תשובה מאת הרה"ג ר' אברהם גראס שליט"א רב דקהל אורחות חיים ברוקלין, ובו מענה להרה"ג רא"ק 263# בראיות גמורות שדין ס"ר ומפולש הם אפילו בעיר

271

תשובה מאת הרה"ג ר' אברהם גראס שליט"א רב דקהל אורחות חיים ברוקלין, ובו מבאר מדוע אין לנו כאן לחוש לשיטת הרשב"א בענין פלטיא, וגם מענה להרה"ג ר' נפתלי מאיר באב"ד שליט"א על חששותיו

272

תשובה ב' מהרה"ג ר' יצחק הלוי מאנדל שליט"א דומ"ץ בקרית יואל יצ"ו א) ג' מחיצות המקיפות את העיר, ב) עומד מרובה על הפרוץ. ג) ס' רבוא עוברין בו. ד) סילוף דעת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל ועדות שאמר להרבנית שלא לחוש כלל ולצאת עם תכשיטין לרחוב

273

תשובת הרה"ג ר' בן ציון וואזנער שליט"א אב"ד בית הוראה שבט הלוי מאנסי ובו בירור מקיף ומעמיק בתנאי מפולש. ביאור מכוונין, כדגלי מדבר. ענני הכבוד וכו', ומבאר שיטות הראשונים והפוסקים עד דורנו

274

בירור שיטת הפוסקים בדין אנשים המוחים בעירוב אם יכולים לזכות להם הפת בע"כ ודין שר העיר בזמננו ובו גם בירור שיטת כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל בשו"ת דברי יציב בענין עירובי חצירות (וע"ע 223#)

275

תשובה ע"ד המוחין ואינם משתתפין בזיכוי הפת שאין מעכבין בזה את העירוב, מאת הרה"ג ר' יצחק אייזיק ראטה שליט"א. מרחיב הביאור על דברי אביו הגאב"ד קארלסבורג שליט"א (מס' 189) עם הערות והוספות מאת הרבנים הגאונים ר' ברוך חנה גרינפעלד שליט"א, ר' פסח מיללער שליט"א ור' אהרן אלבוים שליט"א

276

תשובה מהגאון ר' ישראל יעקב פישער שליט"א אין נראה לו אלו שמערבין לעצמם "...אלא א"כ אלו שעושים עירוב שכוונתי אינם מטלטלין משכונתם לשכונה אחרת לא הם ולא נשיהם, דוודאי בכה"ג גם נשיהם ... אינם יכולים לסמוך על עירוב העיר..." ולא עלה על דעתו שהם פוסלין העירוב לכל העיר! אבן ישראל סי' ל"ח

277

מענה מאת הרב פנחס טויבער שליט"א ומראה הסתירות לחז"ל בקונטרס שנתפרסם בשפה האנגלית ... (!)

280

סיכום מקונטרס גן יצחק - מאת הרה"ג ר' מנחם נחום יצחק גרויז שליט"א, והוא קונטרס גדול למעלה מפ' עמודים המבאר בטוב טעם כל השיטות של המחייבים והאוסרים (הנוגעים בעניני הלכה) בענין עירובין בעיירות גדולות בכלל, ובנוגע בארא פארק בפרט. וכאן רק הסיכום מדף ע"ה ואילך

282

בירור השיטות בענין עירובין בעיירות גדולות. בלשון השוה לכל נפש א) התרת רה"ר בצורת הפתח. ב) איזהו רה"ר. ג) ס' רבוא כיצד. מאת הרב אברהם פאללאק שליט"א, ר"מ בישיבת חתן סופר, ברוקלין

285

קונטרס יסודי ההיתר לתיקון עירובין בעיירות גדולות, בפרק א' יתבאר ההיתר מצד דבעינן ס"ר בוקעין בו בכל יום, ויתבאר דעת הפוסקים מגדולי האחרונים, דאפילו בעיר שיש ס"ר המפוזרים בהרחובות, אינו רה"ר רק באותו רחוב שעוברים שם ס"ר בכל יום. מאת הרב אברהם פאללאק שליט"א, ר"מ בישיבת חתן סופר, ברוקלין

286

פרק ב' מהקונטרס הנ"ל יתבאר עוד הצד הגדול להתירא עפ"י דעת הפוסקים דבעינן שיהא הרה"ר נמשך ביושר ממש בלי שום עיקום.

287

תשובה בדין העירוב הנעשה בבארא פארק, ובה יתיישבו קושיית המשנת ר' אהרן על החזו"א, ויתבאר דדעת החזון איש בענין מחיצות העיר אינה שיטה יחידאה אלא שכן היא דעת גדולי הפוסקים הקודמים. מאת הרה"ג ר' דוד גליק שליט"א חבר הכולל שערי יושר ב"פ

288

"...עיר שיש בה כמה קהילות... וכן הוא ברוב ערי ארץ ישראל ובערים גדולות שבגולה - יכולה כל קהילה לנהוג כמנהגה ואין בזה משום לא תתגודדו, ולא חשש מחלוקת ואף אפשר לשנות ממנהג אחד למנהג אחר..." "...עיר שיש בה קהלות הרבה אין רוב הקהלות יכולות לכוף לקהלה אחת שתיכנס בתקנתם דכל קהילה חשובה בעיר אחת..." מהר"ם אלשאקר, מהרשד"ם... וכן פסקו הרי"ף והרא"ש... וכ"כ בשו"ת מנחת יצחק ח"ד סימן פ"ג ..." מספר הליקוטים: בין פסח לשבועות ע' רל"ו, בשם הרבה פוסקים

290

מכתב מהרה"ג ר' אברהם בלומנקראנץ שליט"א למען השלום

301

מכתב מהרה"ג ר' שלום יוסף האלפערין שליט"א אבדק"ק בית שמואל ראדימישלא אודות הפירסום במכ"ע

305

עדות מכ"ק אדמו"ר מסאסוב שליט"א מאה"ק, שכ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל השיב לכ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א, כששאלו אם לעשות עירוב ליד ביתו בבארא פארק "אדרבה ואדרבה, אבל שיהיה על כל השכונה וכו'..." ולא עשהו מחמת טרדות הזמן והמתנגדים (מתוך מכתבו להגאון מקארלסבורג שליט"א)

306

מכתב מהרה"ג ר' אברהם רייך שליט"א רב דק"ק מנחם ציון ליוצאי רוסיא אודות התועלת העצומה מהעירוב ליוצאי רוסיא היראים הדרים בשכונתנו שבשום פנים א"א להרגילם שלא להוציא בשבת

310

מכתב ברכה מכ"ק אדמו"ר ר' יעקב לייזער זצ"ל מפשעווארסק להעירוב באנטווערפן, ואינו חושש מ"פריצות" ברחובותיה, או מתקלות אחרות

315

מכתב הגר"מ קליין שליט"א בעמח"ס שו"ת משנה הלכות, "כבוד מרנן ורבנן בעיר בארא פארק והקהילות הקדושות"... ובו כמה הצעות למען השלום וגם עדיות מדברי הגאון בעל אגרות משה זצ"ל... יום המיוחס תש"ס

318

דרשת שבת הגדול תש"ס מאת הגאון ר' חיים יהודה כ"ץ שליט"א אב"ד ור"מ סערדעהעלי, הרה"צ המכשיר של העירוב בבארא פארק, ובו הרחיב הדיבור על כמה דברים הנוגעים להעירוב החדש הלכה למעשה.

320

קונטרס ויציב ונכון, יסודי ההיתר לעירוב דשכונתינו בארא פארק יצ"ו, ע"פ דברי רבה"ק בספרו שו"ת דברי יציב "...על כן שמעתי לדברי חברי להעלות עלי כתב וגליון עיקרי ההלכות שנשנו אז במשנתו של מרן בעל דברי יציב זצ"ל, וגם קצת פרטים מגופיה דעובדא דהקמת העירוב הנוגעין לענינינו היכי הוי..." בירור בשיטת כ"ק אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצ"ל בענין עירובי חצירות.

322

הסכמת חברי ביד"ץ צאנז קלויזנבורג על הקונטרס הנ"ל "...שכל דברי נכונים והעירוב כשר אפילו ... לדברי רבנו הגה"ק זלה"ה מצאנז קלויזנבורג יע"א כי נעשה לפי כל הדעות בלי שום קולות..."

323

תשובת חכם אחד (?!) (נגד) שנתערב לו עירובי חצירות ועירובי תחומין. מקובץ כרם ביבנה

510

מכתב מאחד מתלמידי ישיבת מנחת אלעזר להרה"ג ר' אליעזר קוויאט שליט"א ובו מראה לו י"ב דברים שלא דק או ששינה מלשון המקור, בדברים שכתב נגד תשובת כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א

513

התנצלות הרה"ג ר' אליעזר קוויאט שליט"א ע"ד השגותיו על תשובת כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א, ובפרט מ"ש שבלונדון ופאריז לא היו אז ששים רבוא ונתברר מספרי ההיסטוריה שהיו בהם מילוני תושבים

514

השלמת החסר ממה שפירסמו בעתונים כאילו הרה"ק הרש"ב מליובאוויטש לא רצה לעשות עירוב. ושם הבקשה בפועל שמבקש רשות לעשות עירובין בכל עיר (וזה היה כתוב על אותו הדף והעלימו את זה)

 

515

גילוי זיוף של מכתב אגודת הרבנים שמראה בעליל שהוסיפו בו את השורה "...יחשב למחלל שבת" אחר חתימת הרבנים. גם לא חתם שם הגרי"א הענקין זצ"ל וכן לא כתוב שם כלות ממקומות אחרים

518

מכתב לבאר קושט דברי אמת ע"ד המציאה החדשה שמצאו מהרב עזריאל הערמאן ז"ל שכתב לו המהרש"ם זצ"ל שכאילו חוזר מהיתירו ומבאר שאין שום דמיון מזה לעירנו בארא פארק יצ"ו

519

חומר מחזיק במחלוקת ובפרט שגורם שמזלזלין בכבוד אביו הצדיק, מספר ברכי יוסף יורה דעה סימן של"ד

520

מכתב הרה"ג ר' ישראל פנחס הלוי גארניש שליט"א אודות חתימתו על כרוז רבנים ורמי"ם מפלעטבוש

525

גודל מעלת תיקון עירובין שמקיים בזה והכינו את אשר יביאו שמכין שיוכל לקיים עונג שבת ועוד הרבה... מתוך קונטרס שי"ל ע"י שיכון סקווירא, אחרי שנתקלקל להם העירוב בשבת תצוה תש"ס ע"י הקרח.

550

מודעה להכנסת ספר תורה לבית המדרש קהל חקל יצחק דספינקא וויליאמסבורג בשבת קודש לפני קריאת התורה על ידי עירוב באמצע הרחוב

551

סטאטיסטיק כמה אויטאס עוברות בכל הטונעלן והגשרים בניו יארק (לינקאלן טונעל (057.06

705

מפת העירובין "הפרטיים" ברחובות וויליאמסבורג (רשימה חלקית)

711

מפת העיר ברוקלין ומחיצותיה מתוך קונטרס המחיצות שי"ל ע"י וועד העירוב. בו מבואר ומצוייר לעיני כל שבארא פארק הוא רשות היחיד גמורה מן התורה בג' מחיצות גמורות העשויות בידי אדם ובשם ד' מחיצות

718

מפת העיר ווארשא מלפני המלחמה ומספר תושביה שעלה על ס' רבוא עוד בשנת תר"ס (1900) בעבר אחד של הנהר (החלק שבעבר השני היה נקרא בשם פראגה). מהקונטרס שו"ת וועגען אונזער עירוב

720

קטע ממכ"ע ניו יארק טיימס מפטירת מר יעקב גאלדשטיין שופט עליון בניו יארק. הוא הגבר שהורה משנת תשמ"ה כי אין רשות להממשלה להתנגד נגד תיקון העירובין (היה זה בפאר ראקאוועי תשעים בלאקס. וחי עד י"ז מרחשוון כשהתחילו העירוב בב"פ, בן תשעים שנה) ועד אז לא יכלו בוודאות להעמיד צוה"פ ברחובות העיר ברשות הממשלה (כנראה מה שדנו עד אז היה רק עי" צירופי גשרים ומסילות וכדומה)

725

סטאטיסטיק של מדינת ניו יארק מספר הקארס ב'אושן פארקוועי 23000 עד 30000 ביום בכל כיוון

730

סטאטיסטיק של מדינת ניו יארק, מספר הקארס בלינדן בולעווארד עד 23000 ביום בכל כיוון

731

מכתב למערכת מתלמידי הגאון בעל שבט הלוי שליט"א שמוחים על מה שרבם נזכר בכתב פלסתר בין האוסרים "...מרן... הביע שמחתו הגדולה ושביעת נפשו ורצונו ביתר שאת מהקמת עירוב מוכשר ומהודר כזה אשר מעטים כמותו..." (ראה תשובת הגאון במספר 137)

810

ממכ"ע "דער בלאט" ערש"ק במדבר תש"ס. סיפור מהכנסת ס"ת בשבת קודש ע"י כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א ברחובות וויליאמסבורג

815

הילף, וויאזוי צו נוצן דעם "פארלאנג א פאקס" סיסטעם

900

 

38.  וועד למען קדושת השבת בעיר רבתי נ"י   זכור את יום השבת לקדשו, הכר נא דבר אמת בענין העירוב - באידיש


39.  וועד למען קדושת השבת בעיר רבתי נ"י    זכור את יום השבת לקדשו, הכר נא דבר אמת בענין העירוב - בענגליש


פאראייניקטע ווארט – חרדישע אויסגאבע לחיזוק הדת  הרב מראצפערד השקיע עשרות אלפים דולר לסדר עירוב מסביב ברוקלין, אפס מדי פעם שנעשו הופיעו רשעי הדור [מינים וכופרים ימח שמם שליחי הערב רב] רשעי הדור, ודוקא מבני חסידים, וניתקו את חוטי העירוב בהרבה מקומות בערב שבת עם חשכה, עוד מעורר על צניעות הנשים נגד הפאה נכרית שונות שאסרו גדולי הדורות. יצא לאור על ידי כ"ק האדמו"ר מראצפערד זצ"ל, ניסן תשמ"ז לפ"ק  


בולעטין א ווארענונג צו אלע אידן – די טלתים טראגעדיע!!! – אזהרה נוראה על ציצית מבית דין הגדול, נאום שמעון סופר אב"ד קראקא, נאום יחזקאל שרגא הלברשטאם אב"ד שינאווא, נאום ארי' ליביש סג"ל אב"ד מאשטשיסק, יצא לאור על ידי הק' שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו 

 

ANNOUNCEMENTS IN ENGLISH ON
THE IMPORTANCE OF THE ERUV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

Opinions on the Eruv in large cities

And especially in Brooklyn New York by Rabbi Director SHLITA refuting the position of those who want to uproot the Mitzvah of Eruv from Jewish life, and refuting those who come to wrong Torah judgments for they innovate based on their own understanding and don't bother to look at what our Holy Rabbis have ruled regarding the matter of Eruvim in large cities

Dvar Hashem

Kislev 5761

Dvar Hashem

Adar 5761

Essays

Adar 5761

Essays

Tevet 5763

Essays

Shvat 5763

from Woodburne

Elul 5761 A

from Woodburne

Elul 5761 B

from Woodburne

Elul 5762

from Woodburne

October 2003

from Woodburne

Cheshvan 5763

from Woodburne

Av 5763

 

 

 

 

Eruv in Caracas Venezuela: Map of the Eruv established in the city of Caracas Venezuela for the benefit of the Sephardic community that lives in the area

Explanations of the Laws of Eruv: For members of the sephardic community of Brooklyn New York. This eruv received the approval of Rabbi Ovadya Yosef and Rabbi Shalom Messas

The Origins of the Eruv in Brooklyn: A brief history of the Eruv for the use of the Sephardic coomunity in Brooklyn, New York.

Teshuvah of Rabbi Ovadya Yosef Shlita regarding the Eruv in Brooklyn NEw York for the sephardic community

Letter of Rabbi Yechezkel Roth supporting Rabbi Ben Tzion Wosner Shlita as an authority in the field of Eruvin

Completion of the Eruv in Mt Vernon, New York after two and a half years of work

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

משיחי
שקר

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO
THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

FALSE
MASHIACHS

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו

Hand Cups HandCups - remove my arrest removemyarrest
Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

 

Thanks to Mendel Schijveschuurder for helping for this page.