בס"ד

 

 

העירוב - THE ERUV

PAGE 5

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42

HOME        ראשי

 

 

חדש: עירוב סביב לונדון
30/03/2008
שנים ארוכות חיכו בלונדון לרגע הזה: השבוע נחנך בבירת בריטניה לראשונה עירוב סביב העיר.
עד היום, לתושבי העיר היה אסור לטלטל חפצים מרשות לרשות בשבת, ולמרות בקשות חוזרות ונשנות, ההליך לאישורו של תוואי העירוב עוכב במשך שנים ארוכות.
בחודשים האחרונים ניאותו הרשויות בעיר לסיים את הקמת העירוב, במימון של הקהילה היהודית המקומית.
ראש הקהילה החרדית בעיר, הרב חנוך הכהן ארנטרוי, העומד גם בראשות בית הדין המקומי, הוציא מכתב בנושא אל הקהילה ובו כתב כי "העירוב הוא כשר למהדרין וכל הרוצה יכול לסמוך עליו. זכינו לכך שגם קהילתנו נמנית בין הקהילות בכל רחבי תבל שתיקנו להן עירובין לתועלת הציבור ולהרמת קרן שמירת השבת".
 

 

איש האמת

הגאון הצדיק רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א, אין שום רב וגאון בדורינו שיכול לענות לו לא בעל פה ולא בכתב, כמו שתראו כאן שכתב מכתבים לכמעט כל הרבנים ועדיין ממתין 26 שנה על תשובה.

כל הרע-בנים שהם נגד העירוב הם עמי הארצים גמורים שאינם יכולים לפלפל עם תלמידו של הגה"צ רבי אהרן קאטלער זי"ע, ועליו נאמר מה שכתוב בספר קובץ מאמרים מהרה"ק רבי מרדכי חיים מסלאנים זי"ע (רבי מאטל סלאנימער):

אמר בשם הבעל שם טוב הקדוש זי"ע "די איינציגע עצה קעגן רשעים איז פאר זיי נישט מורא צו האבן" [העצה היחידית נגד הרשעים שלא לפחד מהם], איר זאגט אז די גזירה איז "יהרג ואל יעבור", איך זאג אייך "יהרוג" ואל יעבור... [אתם אומרים שהגזירה היא "יהרג ואל יעבור", אני אומר לכם "יהרוג" ואל יעבור...]. הביאור בזה, שצריכים להרוג את הרשעים הכופרים שעוקרים התורה הקדושה.

וכאן בענין העירוב, כבר כתב  הרא"ש ז"ל בלשונו הטהור: ואם היה בימי הסנהדרין היו ממיתין אותו, כי אתם באים לעקור תלמוד שסידר רב אשי, ולחלוק על כל הגדולים שהיו עד היום הזה, אותם שמתו ז"ל ואת אשר חיים עד הנה, לכן חזור בך ואל תיטוש תורת משה רבינו עליו השלום... ומצוה לנדותו בכל הקהילות ספרד, וגם ידונו אותו למות כדין זקן ממרא כי אנו חייבים למסור נפשותינו על תורת האלקים ולבער עושה הרעה מקרבינו, עיין שם היטב.

ובאמת מחוייבים בזמן כזה לקדש שם שמים בכל מה שנוכל למחות בעוברי עבירה אלו, ולהראות לכל העולם שנאמן ישראל לאלקיו, ואין ידינו עם הקושרים קשרי המרד במלכו של עולם עוקרי הדת בעונותינו הרבים, וקשר רשעים אינו מן המנין (סנהדרין כ"ו ע"א),  ואף אם הלוחמים יש להם בי"ד, נקראים בחז"ל בית דין של צדוקים, כדאמרי חז"ל (סנהדרין נ"ב:) בית דין של צדוקים הוה.

ועל כל יראי ה' באמת להתחבר ולהתאחד יחד לקיים ולשמור את כל דברי תורתינו הקדושה בכל פרטיה ודקדוקיה, וכלנו יחד נזכה להגאולה שלימה העתידה לבוא בב"א.

 

 שו"ת הרא"ש על הלכות עירובין

 

אנו מעתיקים כאן קרוב לששים ספרים וקונטרסים מהגה"צ לוחם מלחמת ה' ברמה נגד העמלקים והצדוקים שאינם מודים בעירוב, רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטער שליט"א, ניו יארק

 

כדי לדעת העירוב בכל מקום בעולם כשאתה מבקר שם תעשה קליק כאן

ERUV LINKS

 

שו"ת בית אב תנינא והוא קונטרס כרם אב יותר ממאה ועשר פסקים לדינא רובם ככולם בדיני עירובין, מהגה"צ רבי אברהם אהרן יודעלאוויץ זצ"ל, רב ואב"ד דק"ק באסטאן, ניויארק תרע"ט, יצא לאור ע"י הגה"צ ר' ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א, ברוקלין נ"י אלול תש"ס לפ"ק, - 171 עמודים.

ספר שאלות ותשובות בית אב מהגה"צ רבי אברהם אהרן יודעלאוויטש זצ"ל.

תיקון שבת על הלכות עירובין

יצא לאור ע"י הגה"צ ר' ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א,
98 עמודים, ברוקלין נ"י תש"מ לפ"ק.

ספר

תיקון שבת

יצא לאור ע"י הגה"צ ר' ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א,
68 עמודים, - נדפס בפעם הראשונה בנ"י תרס"ז לפ"ק.

ספר

עירוב והוצאה

ליקוטי תשובות בענין תיקון עירובין בעיירות גדולות,
יצא לאור ע"י הגה"צ ר' ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א,
27 עמודים, ברוקלין נ"י תש"מ לפ"ק.

ספר

תיו יהושע

והוא

שלחן ערוך
של תורת שבת

 

כה. י"ד ספרים מהגה"צ ר' ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א.
403 עמודים, ברוקלין נ"י תשס"ו לפ"ק.

קובץ ספרי עירוב
חלק ט'
403 עמודים.

כו.  ל"א ספרים מהגה"צ ר' ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א, 392 עמודים, ברוקלין נ"י תשס"ו לפ"ק.

קובץ ספרי עירוב
חלק י'
392 עמודים.

מכתב מהגאון הצדיק ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר – ענגליש.

1030

מכתב מהגאון הצדיק ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר – אל כבוד קדושת האדמו"ר ממונקאטש שליט"א.

1031

 

 

נדפס מחדש תשרי שנת תשס"ג על ידי בני הישיבות - בענין האיסור על הזרעה המלאכותית שהתיר הגר"ם פיינשטיין זצ"ל. קטעים מקובץ המאור להגאון הגר"מ אמסיל שליט"א, הגר"מ אמסיל מעתיק כל מיני היתרים שהתיר הגר"ם פיינשטיין והדברים האלו נאסרו על ידי השו"ע וגדולי דור הקודם וגדולי דורינו המרעישים ע"ז. שנת תשכ"ה. ברוקלין ניו יארק.

 

דע מה שתשוב
 תשרי תשס"ג

 

הערות על ספר ילקוט מכתבים שבא למחות נגד תיקון עירובין מכתב למערכת ילקוט מכתבים עם בקשה להודיע המקור בדברי חז"ל רוב אחרונים למה שכתבו. חברי המערכת אינם מבינים גדלות הקדמונים גדולי הדור לפני מאה שנים שהתירו לערב כאן. מכתב להרה"ג אב"ד ור"מ בק"י מהר"א ט"ב מעשה רב דתיקון עירובין כאן לפני ק' שנים היפך מהאוסרים תיקון עירובין. דרך הריפארמיר לחדש דינים היפך הפוסקים. מכתב להרב ביק, להלכה מחיצת הים מחיצה. אכן אין שום טעם לאיסור עירובין כאן. מי שאינו מעיין בתשובתם טועה בדבר משנה. סוף דבר. השקר רווח מאוד בפי הבריות בענינים שונים.

ילקוט מכתבים תנינא
טבת תשס
"ג -

בענין עירובין - תשובה מהרה"ג ר' משה צבי אריה ביק ז"ל, טעם התנגדותו לתיקון עירובין ומבאר טעם שברוקלין רשות הרבים. מכתב כתבתי להרב ביק אחר שדרש על הראדיא מוצש"ק שבת תשובה תשמ"א בכוונה ברורה לרמאות. הערות על מכתב הנ"ל מהרב ביק. מכתב להאדמו"ר ממונקאטש שליט"א. מכתב להגה"צ רבי חיים ליב כ"ץ שליט"א שאסור להתעסק עם מזייפי התורה. מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר, ברוקלין ניו יארק, תשס"א.

דבר ה' זו הלכה
חלק ג
'

בענין עירובין - מכתבים לגדולי ישראל, להרה"ג ש. גרוס דומ"ץ בעלזא. קול קורא המזויף. מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א, בעהמח"ס: לקוטי טל, לפידי אש דת ד"ח, ותורת תיקוני עירובין ו"ח ועוד. ברוקלין ניו יארק

דעת תורה
 כסלו תש"ס

בענין עירובין – תשובה מהרה"ג ר' משה צבי אריה ביק ז"ל, טעם התנגדותו לתיקון עירובין ומבאר טעם שברוקלין רשות הרבים. מכתב כתבתי להרב ביק אחר שדרש על הראדיא מוצש"ק שבת תשובה תשמ"א בכוונה ברורה לרמאות. הערות על מכתב הנ"ל מהרב ביק. מכתב להאדמו"ר ממונקאטש שליט"א. מכתב להגה"צ רבי חיים ליב כ"ץ שליט"א שאסור

דבר ה' זו הלכה חלק ג'

להגה"צ ר' יחזקאל ראטה, ר' ישראל חיים מנשה פרידמאן, לר' געציל בערקאוויטש שליט"א, בענין עירובין. מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטער, ברוקלין ניו יארק תש"ס לפ"ק.

מכתבים לג' רבנים 

אדר תשס"א - ב' מכתבים להגה"צ ר' יצחק מאנדל שליט"א בק"ק קרית יואל לוחם מלחמת ה' נגד מפירי הדת, כן ירבה וכן יפרוץ. מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטער שליט"א.

דבר ה' חלק ב'  

אדר ב' תש"ס - למען תיקון עירובין, ענינים המסתעפים מזה, לתת לפתעים ערמה. בענין גדולי הדור לפני ק' שנים. אודות שקרים ודמיונות. מחיצות בביהכ"נ. ע"ד פסקי דינים של הגר"ם פיינשטיין זצ"ל. בענין לימודי חול בישיבות. מכתב להר"מ דלייקוואד. ועוד. מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א.

זעקה גדולה ומרה! 

דער איד. בו יבואר השקרים והכזבים שנדפס שבוע אחר שבוע ב"דער איד". מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר, ברוקלין ניו יארק תשס"ג לפ"ק.

מכתבים למערכת -

להלכה למעשה בקצרה, מספר תיו יהושע. מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א.

תורת תקוני עירובין

מכתב להגה"צ ר' יחזקאל ראטה שליט"א. מבאר איך שכל המודעה של תשל"ט הוא זיוף גדול שזייפו חתימתו של הגר"מ פיינשטיין זצ"ל על המודעה. מכתבים להגאון ר' דוד פיינשטיין שליט"א ולהרב אברהם יהושע ביק. פרשת נח שנת תש"ס לפ"ק. מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטער, ברוקלין ניו יארק, לפ"ק.

מכתב הסברה
בענין עירובין
חודש אדר תשס"ב

תשובות הרבנים הגאונים בענין תיקון העירוב בעיר ברוקלין נוא יארק, עם הערות וביאורים. תשוה מהגה"צ ר' יונתן שטייף זצ"ל. תשובה המגר"ם פיינשטיין זצ"ל. תשו' מהרה"ג ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצ"ל. תשובה מהרה"ג ר' משה צבי ארי' ביק זצ"ל בכתב ידו. ב' תשובות שהשבתי לו. פלפול גדול בדברי האגרות משה, הלכה למעשה.   

תורת תקוני עירובין
חוברת ג' כסלו  תשמ"א

ב' מכתבים להגה"צ  ר' יצחק מנדל שליט"א ק"ק קרית יואל לוחם מלחמת ה' נגד מפירי הדת, כן ירבה וכן יפרוץ. מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א.

דבר ה' חלק ב'
אדר תשס"א

תשובה מהרה"ג ר' משה צבי אריה ביק ז"ל, טעם התנגדותו לתיקו עירובין ומבאר טעם שברוקלין רשות הרבים. מכתב כתבתי להרב ביק אחר שדרש על הראדיא מוצש"ק שבת תשובה תשמ"א בכוונה ברורה לרמאות. הערות על מכתב הנ"ל מהרב ביק. מכתב להאדמו"ר ממונקאטש שליט"א. מכתב להגה"צ רבי חיים ליב כ"ץ שליט"א שאסור להתעסק עם מזייפי התורה. מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר, ברוקלין ניו יארק.

דבר ה' זו הלכה

חלק ג'
בענין עירובין
חודש סיון תשס"א

הערות על שו"ת אגרות משה. מכתב להגר"מ רבי חיים לייב כ"ץ אב"ד סערדעהעלי שליט"א. הערות על הג"ר רב"צ הלוי וואזנער שליט"א מכתב למערת די צייטונג, על השקרים וכזבים שכותב. הרב ביק אינו יודע כלום בהל' עירובין. בירור בדין עירוב. הסכמת הגר"מ פיינשטיין על ספר שכתב נגדו. מה שכותבים מהגר"מ פיינשטיין לא יצא מתחת ידו דבר כזה. מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר.

דבר ה' זו הלכה
דעת תורה
חלק ד
'
 תש"ס

עם תיקונים - ג' מכתבים לכ"ק אדמו"ר מוויזניץ שליט"א מאנסי נוא יארק.(פרשת נח שנת תשס"א). מכתב להרב ביק נ"י. מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר.

דבר ה' זו הלכה
מהדורה ג'

כסלו תשס"א

למען תיקון עירובין, ענינים המסתעפים מזה, לתת לפתעים ערמה. בענין גדולי הדור לפני ק' שנים. אודות שקרים ודמיונות. מחיצות בביהכ"נ. ע"ד פסקי דינים של הגר"ם פיינשטיין זצ"ל. בענין לימודי חול בישיבות. מכתב להר"מ דלייקוואד. ועוד. מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א

זעקה גדולה ומרה!
אדר ב' תש"ס

בענין חומר האיסור להתפלל בבית הכנסת שאין לה בימה באמצע. פסק דין מע"א זקני הדור. תשובת רע"א, חכמי האמבורג וטריעסטא, תשובת אמרי אש. שדי חמד ח"י מכתבים על הנ"ל. מגאוני א"י וגדולי פולין וליטא, מהרה"ג ר' אליעזר זילבער, הרה"ג ר' זלמן סורוצקין, מהר"ם שי"ק וערוגת הבושם, הגה"צ ר' יצחק יעקב ווייס גאב"ד ירושלים, תשובת הגה"ק מסאטמאר זי"ע, הרה"ג ר' אליהו מאיר בלאך ר"מ ישיבת טעלז, תשובת ר' אהרן קאטלער ר"מ דישיבת קלעצק ולעיקוואד זי"ע. חומר האיסור לסדר קידושין בביהכנ"ס, מע"א זקני הדור מכל בתי דינים דארבע ארצות. תשובת הגה"צ ר' דוד הלוי יונגרייז ראב"ד ירושלים, הכתב סופר, מהר"ם שי"ק, יהודה יעלה, אמרי אש, השדי חמד, ר' אליעזר זילבער, הרשכבה"ג ר' יצחק אלחנן ור' חיים עוזר גראדזענסקי מווילנא ור' רפאל שפירא אב"ד ור"מ דוואלאזין. דעת תורה בענין הזרעה המלאכותית ממרן רי"ז סאלאווייציק גאב"ד בריסק. הסכמת הביד"צ לכל מקהלות האשכנזים על הפסק דין. נאום משה ארי' פריינד. נאום ישראל יעקב פישער. נאום אברהם דוד הורוויץ.

דבר ה'
חלק א'
אדר תשמ"ב

בענין הזרעה מלאכותית. המאור תשכ"ד – תשכ"ה, בשנת תשכ"ז הופיע קונטרס נ"ד דפים מכ"ק הגה"ק האדמו"ר מסאטמאר זי"ע נגד הגר"ם פיינשטיין, וכן נדפס בהמאור אז. המהרש"ם, הג' ר' אפרים אליעזר הכהן יאלעס ז"ל, המאור קונטרס קמ"ח, הג' ר' אברהם מאיר איזראעל אבדק"ק הוניאד ז"ל, הג' ר' משה אהרן פאליעוו ז"ל, הג' ר' אביגדור מילער ז"ל, הג' ר' חיים חייקל גרינבערג ז"ל, המאור קונטרס קמ"ז, מרן החיד"א ז"ל, מרן החבי"ף והשדי חמד ז"ל, חקקי לב, משא חיים מהגה"צ ר' חיים פאלאגי ס"ט ז"ל, החת"ם סופר ז"ל, ר' יוסף חיים זאנענפעלד ז"ל. חומר האיסור המבטל מנהג. ביאור בדיני נדוי וחרם, אחרי רבים להטות, תוכחה, אפרושי מאיסורי, מי שמיקל על סברא יחידאה נגד כל הפוסקים יש לנדותו ולהחרימו. צריכים למחות בכל תוקף. בענין תקנת בי"ד איסור שנתפשט. ואין להקל נגד הרבים. ועוד.

דבר ה'
חלק ב
'
סיון תשמ"ב

 

בענין הזרעה מלאכותית. דרכי ההוראה. כללי הפוסקים. ר' אלחנן בונם וואסערמאן. החפץ חיים. חוקות חיים. מנחת יצחק. הג"ר חיים צימערמאן ז"ל, המאור אלול תשכ"ד, קו' קמ"ו. איסור גדול מהתאחדות הרבנים נגד הגר"ם פיינשטיין זצ"ל. תשובת מרן הגה"ק רשכבה"ג מסאטמאר זי"ע. בענין דיין שטעה ודרכי ההוראה ממרן החבי"ף בספר רוח חיים. כללי הפוסקים מספר כל החיים. הלכה רווחת דאי"ל קי"ל נגד המנהג. אי"ל קי"ל נגד השו"ע שרוה"ק נוססה בקרבם. בענין אחרי רבים להטות. גודל כוח הקבלה, ועוד.

דבר ה'
חלק ג'

אלול תשמ"ב

 

בענין אגודת ישראל אגודת הרבנים והישיבות. השופט אשר יהיה בימים הם.
גילוח בחול המועד. חלב עכו"ם. שידוכים. בענין מילה ופריעה בב"א. מכתב לגר"ש זצ"ל ר"ם ישיבת לעקוואד. מכתב עם 15 השגות שכתב המחבר נגד התריו של הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בחודש תמוז תשמ"ב ולא קיבל מהגר"ם שום תשובה ע"ז. קונטרס בענין עירובין מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א.

דבר ה'
חלק ד'
חשון תשמ"ג

כל החולק על השו"ע כחולק על השכינה. בו יבואר דעת רשכבה"ג פוסק הדור ר' משה פיינשטיין ז"ל בענין תיקון עירובין בעיירות גדולות, נדפס בהפרדס שנה ל"ב. מכתב מהגר"ם שאינו מוחה במתקני עירובין. זעקה גדולה ומרה נגד פרסומת הזיופים של אגודת הרבנים. מכתבים להרבנים הגדולים שליט"א על עניני עירוב. מכתבים לעיתונים המזייפים ומפרסמים שקרים וכזבים ביודעים ובלא יודעים. תשובה מהגה"ק כ"ק אדמו"ר מאודווארי שליט"א, ראש בי"ד התאחדות הרבנים. מכתב מהגה"צ רבי חיים ליב כ"ץ שליט"א אב"ד סערדעהעלי.

קונטרס בענין עירובין
וענינים מסתעפים  אב תש"ס

במבצע נגד העירוב – יתבאר שבמבצעות נגד העירוב שנת תשל"ט, תש"מ, תש"ס מיוסדות על פרסומת שקרים. שקרים גסים ע"י מלמד בישיבה תורה ודעת. השקר הגס של קובץ כרם ביבנה כולה מבצע לפרסם זיופים והלכות נגד כל חכמי הדורות. מבצע נגד העירוב הוליד מחוצפים אין דוגמתם. החותמים נגד העירוב חתמו מפני האיומים ממתנגדי העירוב. ביאור ענין אפיקורס ושונאי ה'. אודות שיטת הגר"ם פיינשטיין זצ"ל.

שקרים גסים   כסלו   תשס"א

מבאר שאין שום אוסרים לתקן עירוב בוויליאמסבורג. האיסור משנת תשל"ט היה רק מפני שהגידו שקר לרבנים החותמים. אין להתחכם על חכמי הדורות הקודמים. האומרים שלא כדבריהם הם כזבובים קטנים הולכים על תשובתם ומטנפם. אין להשגיח על האומר היפך התורה. דברי מרן הגרי"ז, ומרן הגאון מטשעבין זצ"ל. נסיון העירוב. המפרסמים מודעות מזיופות זה הרבה יותר גרוע מציונים וזה שמד ממש.

אזהרה גדולה
בענין עירוב
בעיירות גדולות
אדר תש"ס

מכתבים לעוסק בצרכי ציבור בענין תיקון עירובין מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר, ברוקלין ניו יארק תשס"ג לפ"ק.

מכתבים לעוסק בצרכי ציבור -

כל החולק על השו"ע כחולק על השכינה. מכתב ממרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל שאין למחות נגד מתקני עירובין. עדות גדולי ישראל ששאלו אותו אודות העירוב בבארא פארק. זעקה גדולה ומרה נגד פרסומת של אגודת הרבנים שאין לתקן עירוב זה נגד השו"ע. תשובה מהגאון הגדול ר' בנימין זילבאר שליט"א בענין אי המכוניות נחשבים בכלל בוקעין. הערות בדרי הגרות משה בענין מחיצה בבית הכנסת. בענין העירוב בפלעטבוש. מכתב נורא נגד אגודת הרבנים המוליכים שולל את כל הציבור לכזביהם ושקריהם, נדפס באוצרות ירושלים חלק רפ"ה. מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר, ברוקלין ניו יארק.

זעקה גדולה ומרה

בענין עירובין
ומחיצה בבית הכנסת
חודש כסלו תשס"ג

אגרות משה חלק ח' סימן כ"ח בענין עשיית עירוב בכרכים גדולים. מהדורה ג' עם תיקונים והוספות, לקראת יום הדין שנת תשס"א. בו מבואר איך שזייפו את התשובות אגרות משה בזויפים חמורים מאוד שכל בר ביי רב דחד יומא יכול לראות עין בעין. מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר, ברוקלין ניו יארק.

הערות על תשובה
בשו"ת אגרות משה

 

מהדורה ד' עם הוספות. – הערות לאגרות משה חלק ח' סימן כ"ח בענין עשיית עירוב בכרכים גדולים. מבאר דכל התשובה האחרונה שנדפס בשו"ת אגרות משה הוא שקר וזיוף גדול שלא היה דבר כזה בעולם, ומבזים את הגה"צ בעל אגרות משה זצ"ל המבזה ת"ח הרי הוא אפיקורס גמור. מתנגדי העירוב. פרסומות ברחובות ובעיתונים. צדיקים מדורות הקודמים זי"ע. תורת תיקוני עירובין להלכה למעשה בקצרה מספר תיו יהושע. מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר, ברוקלין ניו יארק.

הערות על תשובה
בשו"ת אגרות משה
ניסן תשס"ג

הערות על ספר ילקוט מכתבים שבא למחות נגד תיקון עירוביןמכתב למערכת י"מ עם בקשה להודיע המקור בדברי חז"ל רוב אחרונים למה שכתבו. חברי המערכת אינם מבינים גדלות הקדמונים גדולי הדור לפני מאה שנים שהתירו לערב כאן. מכתב להרה"ג אב"ד ור"מ בק"י מהר"א ט"ב מעשה רב דתיקון עירובין כאן לפני ק' שנים היפך מהאוסרים תיקון עירובין. דרך הרעפארמער לחדש דינים היפך הפוסקים. מכתב להרב ביק, להלכה מחיצת הים מחיצה. אכן אין שום טעם לאיסור עירובין כאן. מי שאינו מעיין בתשובתם טועה בדבר משנה. סוף דבר. השקר רווח מאוד בפי הבריות בענינים שונים.

ילקוט מכתבים תנינא
טבת תשס"ג

מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטער שליט"א, ברוקלין ניו יארק תשס"ג לפ"ק.

הערות על ספר
- חי אנכי לעולם

להגה"צ רבי חיים יעקב טויבער שליט"א. מבאר כל פרשת העירוב, ומקוואות פסולות וגודל העון של בזיון תלמידי חכמים, ועון המחלוקת, מעשה נורא עם עם מהר"י בן לב ז"ל עם השריפה הגדולה שנשרפו חמשת אלפים בתים מישראל במשך ו' שעות ונשרפו 200 נפשות מישראל, ואח"כ היה מגיפה דולה והיו מתים בכל יום הרבה נפשות מישראל עד שביום אחד מתו ונקברו שי"ד נפשות רח"ל, והכל הי' על בזיון ת"ח. מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטער, ברוקלין ניו יארק. 

מכתב גלוי
שנת תשס"ב

 

להגה"צ רבי שלום קרויז כ"ק האדמו"ר מאודווארי שליט"א בעמ"ס שאלות ותשובות דברי שלום ז' חלקים. מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר, ברוקלין ניו יארק.

מכתב גלוי
שנת תשס"ג

להעיתון "דער איד".

מכתב גלוי
תשס"ג

מכתב להגה"צ רבי חיים ליב כ"ץ שליט"א אבדק"ק סערדעהעלי. מכתב לבעמ"ח קונטרס גן יצחק ר"י גראס שליט"א. מכתב להג"מ ר' שלמה גראס דומ"ץ בעלזא שליט"א בברוקלין נוא יארק. מכתב לידידי הנכבד ר' דוד פיינשטיין ר"מ תפארת ירושלים שליט"א.

שומר ישראל
שמור שארית ישראל
אייר – סיון תש"ס

מבאר מי בדורינו יכול לחלוק על השלחן ערוך. גדולי הר"י לא חתמו על המודעה לאיסור עירובין בברוקלין ובשאר עיירות שנתפרסם שנת תשל"ט. שיטת הגאון מר"א קאטלער זצ"ל. הערות על מכתבו של הרה"ג ר"צ היילפרין. הערות על מכתבו של הרב באבאד. הערות על מכתבו של הרב ב"צ הכהן שטראסער בענין מודעה הנ"ל ומכתבי הרב מ. ביק שנתקבלו. מודעה נגד פרסומת המזיוף של אגודת הרבנים.

דעת תורה
על מצות עירוב
שבט תש"ס

מכתב לאנ"ש בדבר ה' זו הלכה בענין היתר טלטול על ידי העירוב שנעשה בבארא פארק שכתב כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ממונקאטש.  טבת תש"ס ברוקלין נוא יארק.

מכתב לאנ"ש
מונקאטש

י"א תשרי תשס"א - האמת תנצח.

מכתב מהגאון
רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר 

מהרה"ג מוהר"ר ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א – להרב ביק שמפרסם מודעות עם חתימות מזוייפות עם חתימות מזוייף של הגר"ם פיינשטיין זצ"ל.

מכתב תוכחה -

מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א.בלשון הקודש ובענגליש.

קונטרס דעת תורה חנוכה תשס"ו

מהרה"ג רבי ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר שליט"א, שנת תשס"ו לפ"ק, בלשון הקודש ובענגליש.

קונטרס בעניני עירובין

 

THE-AFTERMATH-ERUV-AV-5762-E

קונטרס חודש אב  5762 ענגליש

 

LETTER-TO-RABBIS-CENTRAL-RABBINICAL-CONGRESS-8-UV-5762-ERUV-E
 

 

LETTERS-FROM-WOODBOURNE-ERUV-ELUL-5761-E

 

LETTER-IGNORANT STUDENTS-ERUV-E

 

LETTER-14-KISLEV-5766-ERUV-E

 

LETTER-6-KISLEV-5766-ERUV-E

סיון תשס"א

CALL-OUT

 

לילקוט מכתבים
לקראת יום הדין תשסג

 

לילקוט מכתבים
חודש שנתנה בו תורה תשסג

 

להסיר מכשול נגד שות אגרות משה

 

מחאה לגלות האמת בחוצות עירוב
MACUEH-LEGALOS-HUEMES

דירעקטאר ב' מכתבים להמול ילקוט מכתבים ערח ורח אב תשסד

 ב מכתבים להמו"ל ילקוט מכתבים ער"ח ור"ח אב תשסד

 

בענין עירובין בברוקלין אלול תשסה

 

דעת תורה חלק ה'
תמוז אב תשמג

 

דעת תורה עירוב אלול תשסד
לשון הקודש ענגליש

 

האמונה - ילקוט מכתבים תמוז תשסה

 

הערות בענין תיקון עירובין בברוקלין נדפס מחדש תשרי תשסה.

 

הערות על ילקוט מכתבים
אלול תשסד

 

חסל סידור פסח עירוב
מהדורה א.

 

חסל סידור פסח עירוב
מהדורה ב.

 

מכתב יג טבת תשס
ענין מרן מסאטמאר

 

מכתב להמאור
זכור תשסד

 

מכתב להתאחדות
ב' נחמו תשסב

 

מכתב עש"ק לך
תשס"ה

 

אל תסיג גבול עולם

 

מכתבים להדער איד

 

עירוב קול קורא - כופרים

 

דעת האדמו"ר מסאטמאר

 

איסור עירוב, תמוז תשס"ה, באנגלית

 

Opinions on the Eruv in large cities

And especially in Brooklyn New York by Rabbi Director SHLITA refuting the position of those who want to uproot the Mitzvah of Eruv from Jewish life, and refuting those who come to wrong Torah judgments for they innovate based on their own understanding and don't bother to look at what our Holy Rabbis have ruled regarding the matter of Eruvim in large cities

Dvar Hashem

Kislev 5761

Dvar Hashem

Adar 5761

Essays

Adar 5761

Essays

Tevet 5763

Essays

Shvat 5763

from Woodburne

Elul 5761 A

from Woodburne

Elul 5761 B

from Woodburne

Elul 5762

from Woodburne

October 2003

from Woodburne

Cheshvan 5763

from Woodburne

Av 5763

 

 

 

Thanks to Mendel Schijveschuurder for helping for this page.