"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


ראשי - HOME

 

מפרשי הזוהר

 

Filename: AG00276_.gif
Keywords: blinking lights, caution, go ...
File Size: 2 KBלימוד הזוהר בטהרהFilename: AG00276_.gif
Keywords: blinking lights, caution, go ...
File Size: 2 KB

 

מפרשי הזוהר
MAFORSHEI HAZOHAR

ספר שער מאמרי רבי שמעון בן יוחאי זיע"א

הוא השער השני מן השמונה שערים המפורסמים, ובהם סודות נעלמים, בכל מאמרי חכמת האמת, וספר הזהר פרשה אחר פרשה. אשר חיבר הרב הגדול המקובל האלקי מורנו הרב רבי חיים וויטאל זצוקללה"ה כפי מה שקיבל מפי רבו המקובל האלקי הקדוש רבינו יצחק לוריא אשכנזי זיע"א אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל. ויתרון גדול וחשוב יש לשער הזה על יתר השערים, כי רוב המאמרים בשער זה הן הועתקו מכתב יד קדשו של מרן האר"י הקדוש זיע"א. ונראה שזהו הקונטרס המובא בספר שם הגדולים להגאון החיד"א זצ"ל שהי' להרב ר' שמואל וויטאל זצ"ל קונטרס מיוחד מכתבי יד של מרן האר"י הקדוש זיע"א ועירב אותו בין הקונטרסים. עם הוספות:הגהות מכל הדפוסים הקודמים ומן הספר זהר הרקיע. עם מראה מקומות למאמרי חז"ל בש"ס ובזהר הקדוש ובכל כתבי רבינו האר"י זיע"א בעץ חיים ושמונה שערים. ובספר עץ החיים עם פנים מסבירות ותלמוד עשר ספירות למרן האר"י הלוי אשלג זיע"א בעל מחבר פירוש הסולם על הזהר. מלוקטים ומסודרים על ידי הרב בעל המחבר ספר מעלות הסולם פירוש על התקונים שליט"א.

 

חלק  ז'    7

מאמרי רשב"י ורז"ל

 

 

 

לקוטי בתר ליקוטי לפי סדר הא-ב, מזוהר הקדוש ומזוהר חי, אור החמה, זהרי חמה, מקדש מלך, כסא מלך ומשאר ספרים, מבעל מחבר ספר פתוד"א. ירושלים תרע"א מאורי ציון
הוא הקדמה ודרך לעץ חיים, מלא יראת ה'. דברים מתוקים. שבעתים מזוקקים, הלבבות מלהיבים לעבודת אלוקים, לסור מוקשים, ולהדבק בדרך טובים. חברו חברו המקובל האלוקי שר התורה רבינו צבי הירש מזידוטשוב זי"ע בעמח"ס עטרת צבי על כל הזוהר ועוד. ונלוה אליו, הוספות מהרצ"א מהגהצה"ק רבי צבי אלימלך זי"ע מדינוב בעמח"ס בני יששכר. לובלין שנת תרע"ב לפ"ק סור מרע ועשה טוב
מורה דרך לעץ חיים
הוא ביאור מאמר רז"ל ע"ד הנסתר להרח"ו זלה"ה אגרת ר' חיים ויטל
סגולות וקמיעות על כל צרה שלא תבוא, מאת הצדיקים הקדמונים המפורסמים בעולם. רפואות מועילות להרבה מחלות וכו', מאת הגה"צ המקובל ר' יהודה יודל ראזנבערג זצ"ל מח"ס ידות נדרים, ילקוט אליהו, מקוה יהודה, פירוש הזוהר הקדוש על התורה.   רפאל המלאך

סיפורים נפלאים מהזוהר הקדוש

אין ליכט פון תורה נפלאות הזוהר חלק א

אסף אמרות מדברות משלים ופתגמים מספר הזהר והנלוים עליו: הבהיר, מדרש הנעלם, רעיא מהימנא, ותקוני הזהר, מוארים על ידי השואות בתלמוד בבלי, ירושלמי ומדרשים, ועל פי נוסחאות ובאורים מספרים שונים עם הערות והוספות נפכים  מאת חיים שמעון נייהויזען     סט. לאויס, מא, ה' תרפ"ט

ספר זהרי זהר

 

 

– הדף הזה באמצע העבודה –
THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION –

 

 

 

דבר האתר

Contact - צור קשר
hazohar.com@gmail.com

ספר הזוהר על התורה רבן שמעון בר יוחאי ספר הזהר זוהר זהר רשבי רשב"י מירון לג בעומר ל"ג בעומר רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בן יוחאי רבן שמעון בן יוחאי אור הזוהר החדש אור הזוהר קול קורא'ס מודעות ספר הזוהר הקדוש זהר הקדוש זוהר עם פירוש הסולם זהר עם פירוש מתוק מדבש ספר זהר תורה ספר זוהר תורה מהרב יודל רוזנברג קבלה מקובלים קבליסטן Rashbi meron zohar hazohar ha-zohar ha'zohar miron Shimon bar Yochai lag Ba'Omer The grave of Rabbi Simeon bar Yochai Rash-bee Rabbi Akiva Rav Shimon Bar Yochai Rebbe Shimon Bar Yochai, Zohar Kabbalah Rabbi Shimon Bar Yochai - Author of the Zohar RABBI or hazohar SHIMON BAR YOKHAI rebbe_shimon_bar_yochai_zohar_kabalah_kabbalah_kabala_kabalah kabalist-kabbalist-zohar lagbaomer free zohar books zohar download ZOHAR PDF ZOHAR TEXT