HOME / ראשי    ראשי/HOME ספרי הרמח"ל

 

Filename: AG00276_.gif
Keywords: blinking lights, caution, go ...
File Size: 2 KBלימוד הזוהר בטהרהFilename: AG00276_.gif
Keywords: blinking lights, caution, go ...
File Size: 2 KB

 

ספרי רבינו משה חיים לוצאטו (רמח"ל) זיע"א - SIFREI RAMCHAL

ספר קל"ח פתחי חכמה ספר מסילת ישרים ספר דרך עץ חיים מאמר העיקרים מאמר החכמה מאמר על ההגדות ספר דרך חכמה ספר דעת תבונות כללי פתחי חכמה ודעת כללי מאמר החכמה כללי ספר קנאת ה' צבאות ספר קנאת ה' צבאות ספר כללות שרשי החכמה כללי ספר מלחמות משה ספר פנות המרכבה סוד המרכבה דמות אדם והיחוד תפלות לפנות המרכבה מאמר הזוהר ריש משפטים מאמר ארימת ידי בצלותין מאמר ויהי מקץ פירוש למאמר ויהי מקץ משנה ראשונה לספר יצירה עשרה אורות ביאורים לספר אוצרות חיים ספר משכני עליון דברי תורה בשם המגיד ליקוטי מכתבים דברי תורה ראשי פרקים


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


ספרי  הרמח"ל

מאת רבינו הקדוש והטהור שר התורה המקובל האלקי  רבי משה חיים לוצאטו זי"ע. נערך ונסדר בסייעתא דשמייא ע"י ע"ה מרדכי שריקי ס"ט מכון רמח"ל עיה"ק ירושלים אייר תשס"ג

כללות האילן  קל"ח פתחי חכמה

 

מאת רבינו הקדוש והטהור שר התורה המקובל האלקי  רבי משה חיים לוצאטו זי"ע מאמר הגאולה
בקלסתר פניו של הרמח"ל לדמותו ואשיותו של מרן הגאון המופלא איש אלקים בוצינא דנהורא ראש החכמים ועטרת המקובלים קודש הקדשים מרן רבינו משה חיים לוצאטו זי"ע. מתוך אגרות ישנות וגם חדשות ומתוך הספד תלמיד רבינו, ונוסף עליהם גילויים מאת רבי יעקב חזק לגאון עולם החיד"א. דברים נפלאים ע"פ שער הגלגולים ששולחים אור גדול על אישיותו ושורש נשמתו של רבינו הקדוש הרמח"ל זי"ע. נערך ונסדר לכבוד קב"ה ושכינתיה ע"י ע"ה מרדכי שריקי ס"ט עיה"ק ירושלים תובב"א . ת.ד. אור הגנוז להרמח"ל
מתוך נימוקי המחזור מאמר החכמה וקיצור הכוונות ונוסף עליו תפלה לתוקע בראש השנה מתוך כ"י מנטובה. ותפלה לשעת הנעילה מתוך כ"י כי"ח פאריס. מאת רבינו הקדוש והטהור שר התורה המקובל האלקי  רבי משה חיים לוצאטו זי"ע. נערך ונסדר בסייעתא דשמייא ע"י ע"ה מרדכי שריקי ס"ט מכון רמח"ל 97226535101 עניני ראש השנה ויום הכיפורים לרמח"ל

והוא חיבור מלוקט מכל ספרי הקבלה של נהורה דבוצינא, האור הבהיר, האספקליה המאירה קודש הקדשים רבינו הקדוש והטהור שר התורה המקובל האלקי  רבי משה חיים לוצאטו זי"ע. והוא דרך ישרה להבנתחכמת האמת דבר דיבור על אפניו, על פי כללות האילן, המבוסס על העץ חיים של האר"י הקדוש, ועלפי הפתרון – שהיא תורת ההנהגה – בדרך השכלית אשר מתארת הקבלה בראייה חדשה ובתבונה עמוקה, אשרי העם שככה לו.  נערך ונסדר בסייעתא דשמייא ע"י ע"ה מרדכי שריקי ס"ט מכון רמח"ל עיה"ק ירושלים תשנ"ט. ת.ד. 43204 - 97226535101 

דרך חכמת האמת

מלא חכמה ומוסר, מלמד לאדם דעת להשיג דרכי ה', לעלות מעלה מעלה, בו ימצא החכם דרכי החכמה והיראה, קבלה וחקירה, חברו הגאון הקדוש איש האלקים רבינו משה חיים לוצאטו זצ"ל. סודר ונערך מחדש, בהגהה מדוקדקת בתוספות מקורות למאמרי חז"ל. ונלוה עליו מאמר העיקרים, מאמר החכמה, כללי חכמת האמת, ספר דרך חכמה. נדפס פעיה"ק ירושלים תובב"א. בהוצאת ע"ר קח יוזמה, ארגון להפצת היהדות ולקירוב רחוקים מלכות שלמה. ניתן להשיג אצל אלימלך: 97226418773

דרך השם

כולל כל ענייני מוסר ויראת ה', חברו הגאון הקדוש איש האלקים רבינו משה חיים לוצאטו זצ"ל. סודר ונערך מחדש, בהגהה מדוקדקת ע"פ דפוס ראשון בתוספות מקורות על מאמרי חז"ל. ונלוה עליו דרך עץ חיים להרמח"ל זצ"ל אגרת הגר"א אגרת המוסר לרבי ישראל מסלנט זצ"ל אגרת הרמב"ן. נדפס פעיה"ק ירושלים תובב"א. בשנת "אשרי אדם מצא חכמה (תשנ"ט עה"כ), בהוצאת ע"ר קח יוזמה, ארגון להפצת היהדות ולקירוב רחוקים מלכות שלמה. ניתן להשיג אצל אלימלך     97226418773 מסלת ישרים
בו יבואר היסודות ועיקרי האמונה, השגחה פרטית על כל דבר ודבר, הנהגותיו יתברך שמו מראשית הבריאה עד תחיית המתים, הנהגות השם יתברך בעניני שכר ועונש, תכלית האדם והבריאה, על פי דרך השכל והקבלה של הזוהר ותורת האריז"ל מאת רבינו הקדוש והטהור שר התורה המקובל האלקי  רבי משה חיים לוצאטו זי"ע.  נערך ונסדר בסייעתא דשמייא ע"י ע"ה מרדכי שריקי ס"ט מכון רמח"ל עיה"ק ירושלים אייר תשס"ג . 97226535101 דעת תבונות
עיקרי אומונה לרמח"ל

תורת הרמח"ל תורתו תורת הרמח"ל יסודה קבלה בכלל, וקבלת האר"י בפרט. אם אצל רוב המקובלים קבלה פירושה: תורת הספירות והפרצופים המתארים לנו : "מעשה בראשית", דהיינו השתלשלות העולמות לצורך בריאת העולם ותיקונו;
אצל הרמח"ל :
"כל חכמת האמת אינה אלא חכמה מראה אמיתת האמונה, להבין כל מה שנברא או שנעשה בעולם, איך יוצא מן הרצון העליון, ואיך מתנהג הכל בדרך נכון מן האל האחד ב"ה, לגלגל הכל, להביאו אל השלמות הגמור באחרונה. ופרטות החכמה הזאת הוא רק פרטות ידיעת ההנהגה בכל חוקותיה ומסיבותיה." (קל"ח פתחי חכמה, פתח א') בהגדרה קולעת זו נוכל להבחין מיד שלשה דברים:

1) שמהות הקבלה היא תורת האמונה, שגדרה:
2) הנהגה - שהמאציל מנהיג את הכל בדקדוק רב לקראת
3) התכלית האחרונה : גילוי יחודו יתברך.

אמונה
האמונה היא נושא גדול שהרמח"ל הקדיש לו לפחות שני חיבורים גדולים: דרך ה' ודעת תבונות, ועוד כמה חיבורים קצרים (מאמר העיקרים, מאמר השם, ועוד) ומאמרים בתוך ספריו הגדולים (אדיר במרום, קל"ח ועוד) . האמונה אצל הרמח"ל לא מסתכמת לדעת מציאות ה' ( שיש שם מצוי אחד מוכרח המציאות וממציא כל נמצאים) אלא לדעת ולהבין יחוד השליטה , דהיינו שה' הוא הרצון היחיד השולט על כל הרצונות . ובלשון הרמח"ל בדרך ה' (ח"ד, פ"ד, סי"א): "ואולם נתחייבנו אנחנו בני ישראל להעיד על אמתת יחודו ית' [בקריאת שמע] בכל הבחינות, פירוש - בין בבחינת המציאות, שהוא לבדו המצוי המוכרח וכל הנמצאים ממנו הם נמצאים ובו תלוים. בין בבחינת השליטה, שהוא לבדו ית"ש השליט המיוחד ואין פועל שיפעל אלא מכח ורשות שניתן לו ממנו. בין בבחינת ההנהגה, דהיינו שאע"פ שהסיבות רבות גדולות ועמוקות אין המסבב אלא אחד ואין התכלית אלא אחת, דהיינו הוא ית"ש המסבב את הכל אל תכלית השלימות האמיתי, ואע"פ שאין דבר זה גלוי עתה באמת הנה אמתת הדבר כך היא, וכן יגלה ויודע בסוף הכל." אמת הוא שגילוי יחודו אינו מתגלה רק בסוף , אבל גם עכשיו הרצון היחיד הוא הפועל הבלעדי בכל המעשים רק שזה בדרך הסתר . וזה ההסתר הוא הנותן לנו מקום להתגדר בו - האמונה , להאמין בה' יתברך שהוא המנהל הכל בדרך הטובה ביותר.

הנהגה
הרמח"ל פענח את לשון הקבלה. עד כה לשון המקובלים היה חתום וסתום (ראה הקדמה של הויכוח של חוקר ומקובל). הראשונים דברו על ספירות- אורות ,פרצופים, עולמות , הלבשות וכו' , הרמח"ל תרגם את לשון הקבלה ללשון שכלית: הנסתר נעשה נגלה. אכן כמה נפלאה זו ההליכה באור הסברה, בדרך ההיגיון בתוך דביר המסתורין הגדולים של מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כל ספירה , כל פרצוף הרי הוא מדרגה אלקית , המתבטאת בכתבי רמח"ל, כפעולה בהנהגה - דהיינו בהיסטוריה של אנוש. האורות והספירות איננם משל בלבד לפעולות המאציל בבריאה ובנמצאים , יתרה מזו הן מורות על מציאות רוחנית דקה שאי אפשר לשכל האנושי לתפוס אותה רק בדרך של מלבוש - דהיינו צורה גשמית. הנביא כמו כן אינו משיג בכבוד העליון רק הצורה הרוחנית אבל על ידי תכונותיו וסגולותיו הוא פותר מיד את החידה ומצייר אותה בשכלו. אכן רבינו הרמח"ל פתח לנו אפיקים חדשים להבנה האמיתית של הקבלה. הוא הסיר את הגשמות ממאמרי הזוהר והאר"י ז"ל ועוד גילה לנו תעלומות ההנהגה שבעולם הזה וגם בעולם הבא. בשכלו הדגול ובדמיונו המבורך בגילויים עתיקים, בקע לנו הרמח"ל את הזמן למקום שנאמר בו : עין לא ראתה, הוא ראה, הסתכל ומילא את חופניו והביא למורשת ישראל את ההנהגה של האל אחד יחיד ומיוחד.

גילוי יחודו
"תכלית הבריאה הוא להיטיב לכל נבראיו" , בפסקה זו חינך רבינו הרמח"ל הרבה מחיבוריו. אמנם בסוף אגרות פתחי חכמה ודעת הוא כותב שיש תכלית יותר עמוקה מזו והיא : "גילוי יחודו". באמת שתי התכליות הם שוות ,אלא תלוי באיזו גישה אנחנו משתמשים. בגישה האנטרופוסנטרית - האדם במרכז , אז התכלית היא ההטבה , ה"תענוג" של המסילת ישרים , וענינה דבקות אל ה'. דרך אגב זה היסוד המוסר (המסילת ישרים) של הרמח"ל: תכליתו של אדם בעולמו. אמנם בגישה הטיאוסנטרית - האלוקים במרכז, אז התכלית היא גילוי יחודו . כאן הרמח"ל מדבר ביחוד השליטה, ונראה הגדרתו בדעת תבונות (סי' לו) : "אלא שהוא לבדו משגיח על כל בריותיו השגחה פרטית, ואין שום דבר נולד בעולמו אלא מרצונו ומידו, ולא במקרה, ולא בטבע, ולא במזל; אלא הוא השופט כל הארץ וכל אשר בה, וגוזר כל אשר יעשה בעליונים ובתחתונים, עד סוף כל המדרגות שבכל הבריאה כולה. ומעוצם יחוד שליטתו הוא שאין לו שום הכרח וכפיה כלל, וכל סדרי המשפט וכל החוקים אשר חקק - כולם תלויים ברצונו, ולא שהוא מוכרח בהם כלל." נמצאנו למדים שיחוד השליטה הוא עיקר הפעולה של האדון ב"ה, וגם מה שנראה לנו רע - כרצון נגדי יתברר בסוף שגם הוא שימש את היחוד העליון להביא את הכל לשלמות האחרונה. ובאמת רק בסוף - ביום הדין הגדול תתברר האמת לאמיתה, שאין עוד מלבדו. ובדעת תבונות(סי' קע) הוא כותב: "והנה ביום הדין הגדול יפרוש האדון ב"ה את השמלה לעיני כל היצור, מכל מה שנעשה מיום ברוא אלקים אדם על הארץ עד היום ההוא, ויראה יושר משפטו בכל מעשה ומעשה, קטון וגדול..."

מסקנה
אם בספרו הגדול מסילת ישרים נעשה הרמח"ל האדריכל של האדם השלם, בדעת תבונות ודרך ה' הוא הפך למנהלינו באמונה הודאית, בקל"ח פתחי חכמה ואדיר במרום (ועוד) הוא נעשה המקור ראשון להנהגה האלקית . יהיה זכרו ברוך.

ירושלים ט"ו בתמוז התשס"ד
הרב מרדכי שריקי
יו"ר מכון רמח"ל

 

דבר האתר

Contact - צור קשר
hazohar.com@gmail.com

ספר הזוהר על התורה רבן שמעון בר יוחאי ספר הזהר זוהר זהר רשבי רשב"י מירון לג בעומר ל"ג בעומר רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בן יוחאי רבן שמעון בן יוחאי אור הזוהר החדש אור הזוהר קול קורא'ס מודעות ספר הזוהר הקדוש זהר הקדוש זוהר עם פירוש הסולם זהר עם פירוש מתוק מדבש ספר זהר תורה ספר זוהר תורה מהרב יודל רוזנברג קבלה מקובלים קבליסטן Rashbi meron zohar hazohar ha-zohar ha'zohar miron Shimon bar Yochai lag Ba'Omer The grave of Rabbi Simeon bar Yochai Rash-bee Rabbi Akiva Rav Shimon Bar Yochai Rebbe Shimon Bar Yochai, Zohar Kabbalah Rabbi Shimon Bar Yochai - Author of the Zohar RABBI or hazohar SHIMON BAR YOKHAI rebbe_shimon_bar_yochai_zohar_kabalah_kabbalah_kabala_kabalah kabalist-kabbalist-zohar lagbaomer free zohar books zohar download ZOHAR PDF ZOHAR TEXT