"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


ראשי - HOME

 

שער הזוהר

שער הזוהר
SHAAR HA'ZOHAR
 

הדרך וההכנה ללימוד ספר הזוהר הקדוש בו יבואר גודל החיוב ללמוד וללמד הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת - סגולות הגדולות והנוראות הטמונות בזוהר הקדוש - הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה - ספר הזוהר הוא עיקר כל ספרי מוסר, והוא ילהב לבך בשלהבת אש לעבודה התמימה, ספר הזוהר הוא המפתח והוא הסוגר - ע"י לימוד והפצת הזוהר הקדוש מתקשרים להרשב"י בזה ובבא - הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק - הענין הגדול ללמוד הזוהר הקדוש בדור הזה יותר מדורות הקודמים - בדורות האחרונים יבינו וישכילו ברזי התורה שלא השיגו הקודמים - מי שאינו מאמין ולומד תורת הח"ן הוא בבחינת "מפריד אלוף לא יראה מאורות" - טבילת עזרא הוא הכרח ללימוד תורת הח"ן, ויפתח זוהרי לבך ומוחך לעבודת השי"ת, ולימוד הקבלה ללא טהרה גורמת מינות ואפיקורסות - עוד יבואר בו גודל הענין להיזהר בטבילת עזרא. שנת תשס"ג לפ"ק. שער הזוהר


 

 בולעטין מספרים 1 – 36  מחודש תשרי שנת תש"ס עד חודש תשרי שנת תשס"ג

ל"ו גליונות מידי חודש בחדשו. יצא לאור על ידי וועד לעורר על לימוד ספר הזוהר הקדוש. ארגון מוקדש לעורר על לימוד ספר הזוהר הקדוש, כמו שכתוב: בחיבורא דא יפקון מן גלותא, וכל המעורר ללמוד זוהר הקדוש מקרב בזה ביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן. קי"ב עמודים 

 שער הזוהר בולעטין # 1 חודש תשרי שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 2 חודש חשון שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 3 חודש כסלו שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 4 חודש טבת שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 5 חודש שבט שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 6 חודש אדר שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 7 חודש ניסן שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 8 חודש אייר שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 9 חודש סיון שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 10 חודש תמוז שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 11 חודש אב שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 12 חודש אלול שנת תש"ס.

 שער הזוהר בולעטין # 13 חודש תשרי שנת תשס”א.

 שער הזוהר בולעטין # 14 חודש חשון שנת תשס”א.

 שער הזוהר בולעטין # 15 חודש כסלו שנת תשס”א.

 שער הזוהר בולעטין # 16 חודש טבת שנת תשס”א.

 שער הזוהר בולעטין # 17 חודש שבט שנת תשס”א.

 שער הזוהר בולעטין # 18 חודש אדר שנת תשס”א.

 שער הזוהר בולעטין # 19 חודש ניסן שנת תשס”א.

 שער הזוהר בולעטין # 20 חודש אייר שנת תשס”א.

 שער הזוהר בולעטין # 21 חודש סיון שנת תשס”א.

 שער הזוהר בולעטין # 22 חודש תמוז שנת תשס”א.

 שער הזוהר בולעטין # 23 חודש אב שנת תשס”א.

 שער הזוהר בולעטין # 24 חודש אלול שנת תשס"א.

 שער הזוהר בולעטין # 25 חודש תשרי שנת תשס”ב.

 שער הזוהר בולעטין # 26 חודש חשון שנת תשס”ב.

 שער הזוהר בולעטין # 27 חודש כסלו שנת תשס”ב.

 שער הזוהר בולעטין # 28 חודש טבת שנת תשס”ב.

 שער הזוהר בולעטין # 29 חודש שבט שנת תשס”ב.

 שער הזוהר בולעטין # 30 חודש אדר שנת תשס”ב.

 שער הזוהר בולעטין # 31 חודש ניסן שנת תשס”ב.

 שער הזוהר בולעטין # 32 חודש אייר שנת תשס”ב.

 שער הזוהר בולעטין # 33 חודש סיון שנת תשס”ב.

 שער הזוהר בולעטין # 34 חודש תמוז שנת תשס”ב.

 שער הזוהר בולעטין # 35 חודש אב שנת תשס”ב.

 שער הזוהר בולעטין # 36 חודש אלול שנת תשס”ב.

 

 

בעזרת השם יתברך

"שער הזוהר"

"סגולותיו ומעלותיו"

גודל חיוב ונחיצות ומעלת לימוד ואמירת ספר הזהר הקדוש, בפרט להרבות באמירת תיקוני הזהר אפילו בלי הבנה כלל

בו יבואר גודל חיוב ונחיצות לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקוני הזהר אפילו בלי הבנה כלל רק אמירה בעלמא מספרי ראשונים ומספרי קבלה ומתלמידי בעל שם טוב הקדוש זי"ע שזה העצה היעוצה להתחזק באמונה פשוטה טהורה ולהתקשר ביחודו יתברך על ידי התפעלות אהבתו ויראתו יתברך ולקיים התורה ומצות ולקיים רצונו יתברך שמו.

"זה השער לה' צדיקים יבואו בו"

1.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

ישתדל משך כל היום בעסק התורה ומצות רק כדי להחיות נפשו האלקית.

2.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יאמין באמונה שלימה שהוא לבדו יתברך ואין זולתו ואפס בלעדו.

3.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יראה ויאמין שכל הפעולות נפעלים מאתו יתברך והכל נמשך ממנו יתברך ושהכל נמצאו מאמיתת המצאו ואין דבר חוץ ממנו.

4.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יתבונן ויראה שכל התהוות הפרטים הוא מכוחו יתברך ולייחד כל הפרטים אליו יתברך בבחינת אני הוי"ה לא שניתי.

5.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יתבונן ויאמין שהוא יתברך אין סוף והוא לבדו הוא וכולל כל הדרגין בהשוואה אחת ויכול להתמשך עד אין תכלית להיות בחינת גילוי מכחו יתברך לגלות שלימותו יתברך בכל הדרגין ויתגלה בכל חילוקי הדרגין יחודו יתברך אשר אין עוד מלבדו.

6.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יאמין באמת אשר כל הנבראים והנוצרים והנעשים אינם דבר זולתו חס ושלום שהכל הוא מעצמותו יתברך מאחר שאין דבר זולתו ואין דבר שחוץ ממנו, ויראה בחוש התגלותו יתברך בעצמותו בבחינת נבראים דווקא להוום ולהחיותם ולקיימם ולקשרם זה עם זה שהם הכל בבחינת פלא למעלה מן השכל כי הוא הבורא והיוצר והעושה ואין דבר זולתו.

7.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יאמין באמונה שלימה שכחו כביכול מתמשך בכל דבר הנמוך שבנמוכים אשר אין למטה הימנו וסובל עליונים ותחתונים אפילו בהתגלות הפכו המנגד והמסתיר וכל ההמשכה בטילה במציאות לגמרי נגד גילוי אורו הבלתי בעל גבול.

8.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יאמין באמת שהוא יתברך פשוט בתכלית הפשיטות הגם שכולל כל מה דהוה ומה שעתיד למהוי ומה שיכול להתהוות מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין אבל הוא הכל בהשוואה גמורה גם אחר התפשטותו לא סר מהם כחו בעצמותו יתברך אפילו בבחינת הסתרת הדרגין הוא יתברך מלא בבחינת אין סוף ממש.

9.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יאמין באמונה שלימה שהוא ראשון והוא אחרון ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ומלבר כל עלמין ואסחר כל עלמין הכל הוא כחו לבדו בלי שום שינוי והבדל כלל וכל ההבדלים הנראים המה לגבי דידן אבל באמת אין דבר בלעדו ואין זולתו כלל נמצא כל המציאות הכל הוא מעצמותו יתברך כי אין דבר חוץ ממנו ובשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ועל ידי אותיות הזהר והתיקונים נגלה אפילו לגבי דידן יחודו יתברך בתחתונים דהיינו שהתחתונים בטלים לגבי עצמותו יתברך ולא יתראו כל העולמות בבחינת נפרדים ויש חס ושלום ויהי' נגלה רצונו יתברך אפילו בבחינת גבול. (ראה רעיא מהימנא במדבר פרשת פנחס דף רכ"ה עמוד א', ועיין תיקוני זוהר דף ה' עמוד א').

10.     על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יהי' כל עיקר עבודה שלו ליחד קודשא בריך הוא ושכינתיה דהיינו לחבר כל בחינות הנגלה בבריאה יצירה ועשיה לייחד אליו יתברך שלא יהיו נגלים לבחינות נפרדים חס ושלום כי אם להבין על ידי הכלים האלו יחודו יתברך אשר אין עוד מלבדו ולבטל כל העולמות אליו יתברך על ידי ביטולו ומסירת נפשו לאחד, דהיינו לבטל היש הגמור שלו וכלים שלו הנגלים לבחינת יש ולקשרם אליו יתברך ביחודו.

11.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

ידמה הצורה ליוצרה וימשיך אלוקותו יתברך בכל פעולות הנבראים על ידי המשכת רצונו יתברך דייקא בבחינת יש וגבול על ידי קיום התורה והמצות.

12.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יגלה אלוקותו יתברך אפילו מצד ההיפוך ובחינת הסטרא אחרא באכילה ושתיה ועסק משא ומתן אשר זה הוא ירידה בנפרד גמור והוא בכדי להיות הביטול אפילו מצד הנפרד הגמור ובזה הוא גילוי אלוקותו יתברך ושלימותו יותר וכד אתכפייא סטרא אחרא אסתליק יקרא דקודשא בריך הוא דייקא מצד ההיפך להפכא חשוכא לנהורא ומרירא למיתקא דייקא כי באמת הכל הוא אין סוף יתברך והוא לבדו בכל הפעולות הנמשכים בעולמות כי אין זולתו יתברך והוא פעל ועשה את הכל.

13. על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יכול להבין על ידי שכל הנמשך בגוף להחיותו בבחינת יש ישכיל ויבין יחודו יתברך ועל ידי המדות הנמשכין בלב לאהוב היש והנצרך אל הגוף שהוא היש יהיה בכח מדה זו לאהבה את הוי"ה ולירא מפניו ולכוף את מדותיו שהם מצד הגוף בשביל יראתו יתברך ולהפוך מדותיו אליו יתברך.

14.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

ישוב אל השם יתברך בתשובה אמיתית בחרטה אמיתית ויתמרמר בנפשו על הפרדו מחי החיים אין סוף ברוך ונתדבק נפשו בתועבת הוי"ה אשר שנא כביכול ויתעצם במדותיו להוציאם ממסגר הרע ולדבקה בו יתברך.

15.     על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

ישיב אל השם יתברך מנקודת לבבו מצד האמת ויעורר כחו יתברך באמיתתו שלא בבחינת העלם ומצד האמת הרי הכל הוא לבדו יתברך וממילא יתפרדו כל פועלי און.

16.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

ישוב למקורו ושרשו במסירת נפש למעלה מן הטעם והדעת רק להשיב לנפשו למקורה ושרשה בהתבוננתו בעיקרא ושרשא דכולא לא יחפוץ בבחינת בשרים כי אם להחזירה למקורא דכולא למקור החיים.

17.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

ישוב מנקודת הלב ויתהפכו כל מדותיו לגמרי אליו יתברך במסירת נפש להוי"ה יתברך אשר בזה מסיר כל ההסתרה לגמרי בהגיעו אל מקורו יתברך וממילא יתבטלו כל ההסתרות כי באמת אין עוד מלבדו.

18.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

ידע באמת שהעולם בכלל וגופו בפרט איך שהוא נגלה למהות נפרד ויש גשמי דחוק מאוד מדריגות לאין קץ מאור אין סוף ברוך הוא מההיפוך אל ההיפוך ממש כמו שכתוב אין ערוך לך, פירוש שאין ערוך כלל להיות מאתו יתברך איזה התהוות מאחר שלא נודע מהותו כלל וכל שכן שיהיה נגלה ההיפוך ממש שהוא גבול ויש גשמי. ואי לזאת יאתה שתכלה אליו נפש כל חי להבטל ולהתכלל ביחודו יתברך.

19.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יתקרב אליו יתברך וליחדו יתברך בעולמו דהיינו שבאמת לגביו יתברך אין מהות בלעדו חס ושלום רק הכל הוא כחו יתברך בלי שום שינוי. ובזה יוסר ההסתרה גמורה שלא לחפוץ חס ושלום בחיי בשרים גשמים רק לדבקה בה' אחד.

20.     על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יתבונן על ההיפוך שהוא הסתרה הגמורה ומצד זה יתבונן שכל העולמות בכלל וגופו ונפשו בפרט הוא כלא נחשב כי הוא לבדו יתברך ואין רצונו לומר שבהבינו על ההיפוך יהי' לו מרירות שרחוק מאור פניו כי אדרבה מזה יגיע ליותר יש רק רצונו לומר שאדרבה מזה יגיע לבחי' שמחה כי בהתבוננותו שהוא לבדו יתברך וכולא קמיה כלא נחשב יולד בלבו התחזקות בשמחה כמשל מאדם שיוצא מבית האסורים כאשר מתבונן היותו בבית האסורים ועתה יצא ממנו לאור יהי' יותר רץ לביתו בשמחה.

21.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יהי' בחי' ביטול היש לגמרי ומושלל מכל מהות בכדי שיהיה בה מקום לקבל אור יחודו וכמו כן יובן בעבודת ה' כי אפילו אם יתבונן המשכיל הטוב איך שאחד הוא ואין זולתו ואפס בלתו יכול להיות שאין זה עדיין נוגע לנקודת לבבו להיות נכספה וגם כלתה נפשו להוי' יתברך באמת אם לא שנעשה תחילה ליבו חלל וריקן מגסותו וישותו ונשפל בעיניו ונבזה ונמאס אך שאין זה עדיין תכלית המכוון כי אם העיקר שיהיה ליבו הומה באהבה עזה ויראה ויפחיד מה' בלבבו ותוכו רצוף אהבה ומלא וגדוש עד שנובע מעצמו.

22.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יתבטל אליו יתברך בעצמותו איך שאינו בגדר הבנה כי באמת לית מחשבה תפיסא ביה כלל ולבדו הוא ומצד שלימותו יתברך הוא מקורא דכולא שהוא מקומו של עולם שהוא בחי' מקיף הסובל כל הפרטים בנושא א' באופן כשהוא לבדו. לכן צריך לבטל את עצמו מכל וכל דרך כלל מצד אמונה.

23.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יתבונן בריבוי הפרטים ריבו רבבות מדריגות עד אין קץ מלאכים וצבא השמים ונמצא בכל האופנים איך שאין עוד מלבדו דוקא ושלא להמתין על התפעלות עצמו ולא לרצות שום דבר כלל כי בהיות כי אזי הוא נחשב לאיזה דבר ומהות בפני עצמו ובאמת אין זולתו כלל וזה נעשה מצד מקיף הכללי שהוא בחינת קדוש יהיה איך שהוא יתברך קדוש ומובדל כידוע מכתבי האריז"ל שהמקיף מגרש את החיצונים פירוש כשהגלוי הוא מצד המקיף לבד ומדמה בנפשו שאין לו שום שייכות ויחס אליו יתברך מצד מהותו וירגיש מרחוק איך שאין עוד מלבדו כמו שכתוב מרחוק הוי' נראה לי פירוש כשהוא רחוק מהרגשת עצמו אז הוי' נראה לי ואינו מרגיש את עצמו למהות כלל ובטל ממהותו עד שישכח על עצמו וזהו שהמקיף מגרש את החיצונים.

24.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יאיר בנפשו ביטולו מצד עצמותו יתברך אז בחי' החרם שהוא ענין המרירות וביטול היש יהי' גם כן מצד עצמותו יתברך איך שהוא יתברך אין סוף ואין זולתו ואי לזאת יתמרמר מאוד מקירות לבו על שרחוק מאוד מאוד פניו יתברך ונפרד ליש בפני עצמו שזהו ביטול היש האמיתי ואינו מחשיב את עצמו כלל למהות.

25.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יסתכל ברוממות עצמותו יתברך וגדולת מלכותו יתברך אשר אינו בגדר עלמין כלל בעת התבוננות זאת לא יביט לאחוריו להסתכל על רע שלו הנעשה מבחי' אחוריים ולא יתערב שמחת הנפש בעצבון הגוף כי להתמרמר ולהיות עצב נבזה מהרע שלו יהיה לו זמן ושעה ידועה לפרקים כמו בתקון חצות או א' משעות היום אשר יבחר לו להתבונן ולהעציב לבו מכל זה אבל בעת עמדו בהתבוננות גדולת ה' יתברך לא יהיה דעתו נכון כי אם להסתכל ביקרא דמלכא אבל אם יערב העצבון מבחי' רע שלו בהתבוננות גדולת ה' יתברך מראה בעצמו שאוהב את עצמו יותר מכבוד ה' וכל ישעו וכל חפצו להיות הוא צדיק וישר ועל כן בראותו על עצמו כי לא כן הוא על כן יתמרמר מאד ואינו חפץ ביקר תפארת גדולתו של מלך עולם.

26.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

ישים עצמו הפקר כמדבר שלבבו יבין איך שמצד עצם מהותו הנגלה בבחי' יש הוא רחוק מאוד כו' וכל עבודתו לא יחשבו בעיניו לעבודה כלל מחמת ריחוק ערכו ומה פשפשת ומה ידעת כו' שיהי' נמשך ההפקר והשפלות מצד אנכי דהיינו מצד דביקו אל עצמותו יתברך יהיה היש שלו בתכלית השפלות.

27.    על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יעשה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתי' ויחוד הוי' ואלקים דהיינו לחבר את כל בחי' הגלוי הנגלה בבריאה יצירה ועשיה ליחדם אליו יתברך שלא יהיה נגלים לנפרדים כי אם להבין על ידי הכלים יחודו אשר אין עוד מלבדו ובעבודה הוא לבטל היש הגמור שלו והכלים הנגלים בבחי' יש ולקשרם אליו ביחודו יתברך על ידי ביטולו ומסירות נפשו באחד. (עיין נהר שלום הקדמת רחובות הנהר דף ה' עמוד ב', דפוס ווארשא).

28.                     על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יאמין היפוך החוש בדבר והיפוכו ממש דהיינו להאמין שהעולמות שנראים ליש ודבר שבאמת הם כן ואינם בבחי' כח הדמיון לבד כי אסור להאמין שהבריאה הוא רק בבחי' דמיון כי כל גופי תורה והמצות נעשים עם גשמיות היש וחומרו כמו שהוא וגם מחויבים אנו להאמין שהעולמות אין ואפס ממש ולא נשתנו כלל מכמו שהי' קודם הבריאה וכן גם עתה ואין שום מהות זולתו יתברך ואפס בלתו ממש ואינם פועלים שום שינוי כמו שכתוב אני הוי' לא שניתי.

29.על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יגלה יחודו יתברך אשר גם מצד כל ההמשכות וכחות התחלקות המדות לפרטיות אין קץ ובכל ההתלבשות וההסתרה אין שום מהות אחר מבלעדו יתברך כי אם אני הוי' לא שניתי שאין שום שנוי באמת קודם שנברא העולם ולאחר שנברא העולם שכמו שקודם שנברא העולם לא הי' שום מציאות מהות אחר חס ושלום כי אם אין סוף יתברך פשוט בתכלית הפשיטות והי' ממלא כל החלל כמו כן גם עתה לאחר שנברא העולם בכל המשכת העולמות והתחלקות אין שום מהות אחר כלל כי אם אין סוף ברוך הוא פשוט בתכלית הפשיטות אפילו מצד כל הכחות וכל מה שנראה ליש ונפרד והתחלקות כחות מופרדים הוא הכל לגבי דידן ולעיני בשר שלנו הוא נראה כך שכך עלה ברצונו שיתראה כן לגבי דידן אבל באמת אתה הוא קודם שנברא העולם ואתה הוא לאחר שנברא העולם בלי שום שינוי כלל חס ושלום.

30. על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יאמין שאין שום מהות אחר כלל כי אם יחיד בתכלית ובפרטיות בנפש הוא לבטל מידותיו אליו יתברך ברצון ואהבה שלא לראות הגשמיות כמו שהוא בבחינת נפרד כי אם להתדבק בפנימיות ולידע איך שכל המדות והרצונות שנימשכו הכל המה כח אלקי ולא ניגלו לנפרד במדות הפכים מצד הגילוי לגבי' דידן, אבל באמת הכל הוא יחוד אלקי ועל כן יתדבק באמת בכל מדותיו בלב אחד לאביו שבשמים ולא ירצה בשום אופן ענין גשמי ופירוד כי אם ואהבת את כו' בשני יצרך גם מצד הרע גם הוא נכלל לאהבה את ה' באמת ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך.

31.  על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

לא ילך אחר שרירות לבו במחשבה דיבור ומעשה שהוא מצד הגוף שאינם שייכים לרצונו יתברך ותורתו ועבודתו כי בלא זה גם אם מיגע ויטריח עצמו בכל מיני יגיעות שבעולם לא יתקשר ויתדבק אליו יתברך כי אם תחילת כל יפנה דוקא להיות לבו ורצונו פנוי מכל הפסולת ודברים זרים בהסכם חזק על זה שלא לילך עוד במחשבה דיבור ומעשה של הנפרדים שאינם שייכים לרצונו.

32.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יזכה למה שכתוב בהקדמת מו"ה רבי חיים וויטאל זי"ע (על שער ההקדמות) וזה לשונו: העוסקים ברזי התורה שהם בחי' התורה כפי מה שעוסקים בה בעה"ב עליהם נאמר אורך ימים בימינה לעולם שכולו ארוך כבן הנכנס לפני ולפנים ומשמש לפני אביו שלא על מנת לקבל פרס... ומלאה הארץ דעה את ה'. (עץ חיים דף ' ב' עמוד ב', דפוס ווארשר שנת תרנ"א לפ"ק)

33.   על ידי לימוד ואמירת ספר הזהר ותיקונים:

יזכה למה שכתוב בהקדמת מו"ה רבי חיים וויטאל זי"ע (על שער ההקדמות) וזה לשונו: וכמו שכתוב בפרשת נשא בר"מ ד' קכ"ד ע"ב וזה לשונו: ובגין דעתידים ישראל למיטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא וכו' ואילנא דטוב ורע דאיהו איסור והיתר לא שליט על ישראל יתיר וכו' כי אז יהיו כמלאכי עליון עוסקים בחכמת התורה דאצילות ולא בתורת מטטרו"ן מלובשת במלבושים וספורים גשמיים. עוד אמרו בס"ה תקון ששית וז"ל וכמה בני נשא יתפרנסון לתתא מהאי חבורא דילך בדרא בתראה בסוף יומיא ובגיניה וקראתם דרור בארץ.

עוד שם: אמר ליה אליהו ז"ל לרשב"י וזה לשונו: רבי רבי כמה זכאה אנת דמהאי חבורא יתפרנסון כמה עילאי עד דיתגליא לתתא בסוף יומיא ובגיניה ושבתם איש אל אחוזתו וכו' הרי מבואר כי חטא זה החל להיות מאדם הראשון ועד עתה וכאשר נשוב בתשובה לעסוק מאהבה בחכמה הזאת יגאלו ישראל במהרה בימינו אמן. (עץ חיים דף ' ב' עמוד ב', דפוס ווארשר שנת תרנ"א לפ"ק)

עוד שם: וזה לשונו: הנה נתבאר במקום אחר כי עון אדם הראשון בעץ הדעת טוב ורע הוא שלא בחר להתעסק בעץ החיים שהיא חכמת הקבלה וזהו עצמו עון הערב רב האומרים למשה דבר אתה עמנו ונשמעה בעץ הדעת טוב ורע ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות בסתרי תורה כסברת הטועים קצת בני תורה אשר בזמנינו זה המוציאים שם רע על חכמת האמת חיי עולם ואומרים שכל מי שמתעסק בה ימות בקצרות שנים ח"ו ולכן נשברו הלוחות הראשונות מסטרא דעץ החיים ונתנו להם מסטרא דעץ הדעת טוב ורע משנה שפחה דמטרוניתא וגרם איבודא דחורבן בית א' וב' וגלות האחרון המר והארוך אשר אנו בעונותינו הרבים עד דיתובון בני ישראל בתיובתא ובקשו את ה' אלהיהם להכירו וליודעו ברזי תורה וידעו את מי הם עובדים ומי הוא מלכם וכדין יזכו לעסוק בחכמת האמת כמו שאמר הכתוב "ויורהו ה' עץ וימתקו" על ידי המשיח.

 

 

בס"ד - הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

שותף במפעל הזוהר הקדוש העולמי - בלשון הקודש

שותף עם רבי שמעון בר יוחאי זיע"א – כדאי רבי שמעון לסמוך עליו

011-97254-843-6784

 •  מחיר פרשה שלימה (כרך אחד, לערך 120 עמודים) בזוהר הקדוש לשמחת יום הולדת או לעילוי נשמת 1800$ בלבד

 • מחיר עמוד בזוהר הקדוש לשמחת יום הולדת או לעילוי נשמת 52.00$ בלבד

 • יום הולדת של:.............................................ב"ר.................................הי"ו

 • לזכות משפחת .................................................................................שיחיו

לברכה והצלחה מרובה, זיוויגים הגונים, לפרנסה טובה בשפע, עשירות, לבנים, לבריאות טובה, ללימוד תורה באמונה, לגידול צאצאיהם לתורה ולחופה ולמעשים טובים, מתוך הרחבת הדעת, להצלחה בישוב ארץ ישראל.

 • לעילוי נשמת אבי מורי...............................ב"ר.....................................ז"ל

 • יום הזכרון ............לחודש ................................שנת ................................

 • לעילוי נשמת אמי מורתי...............................ב"ר..................................ז"ל

 • יום הזכרון..............................................................................................

 • לעילוי נשמת זקיני זקיני...............................ב"ר..................................ז"ל

 • יום הזכרון...............................................................................................

 • לעילוי נשמת זקינתי ..................................ב"ר .................................ז"ל

 • יום הזכרון ............לחודש ................................שנת ...............................

 

לחץ בתמונה להגדלה

 

דבר האתר

Contact - צור קשר
hazohar.com@gmail.com

ספר הזוהר על התורה רבן שמעון בר יוחאי ספר הזהר זוהר זהר רשבי רשב"י מירון לג בעומר ל"ג בעומר רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בן יוחאי רבן שמעון בן יוחאי אור הזוהר החדש אור הזוהר קול קורא'ס מודעות ספר הזוהר הקדוש זהר הקדוש זוהר עם פירוש הסולם זהר עם פירוש מתוק מדבש ספר זהר תורה ספר זוהר תורה מהרב יודל רוזנברג קבלה מקובלים קבליסטן Rashbi meron zohar hazohar ha-zohar ha'zohar miron Shimon bar Yochai lag Ba'Omer The grave of Rabbi Simeon bar Yochai Rash-bee Rabbi Akiva Rav Shimon Bar Yochai Rebbe Shimon Bar Yochai, Zohar Kabbalah Rabbi Shimon Bar Yochai - Author of the Zohar RABBI or hazohar SHIMON BAR YOKHAI rebbe_shimon_bar_yochai_zohar_kabalah_kabbalah_kabala_kabalah kabalist-kabbalist-zohar lagbaomer free zohar books zohar download ZOHAR PDF ZOHAR TEXT