"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


HOME - ראשי

 

Filename: AG00276_.gif
Keywords: blinking lights, caution, go ...
File Size: 2 KBלימוד הזוהר בטהרהFilename: AG00276_.gif
Keywords: blinking lights, caution, go ...
File Size: 2 KB

   

מצוה אנציקלופדיה טהרת המשפחה כהלכתה דיניו - ומנהגיו
נתחבר בשליחות אסיפת הרבנים האטאדאקסית על הלכות נדה בקצרה על יד וועד מיוחד מגדולי הרבנים בשנת תרנ"ז בלשון הגר.

ונעתק לעשר לשונות על ידי וועד טהרת המשפחה  בברוקלין ניו יארק, ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש

 

נתפרסם על ידי חברה מעורר ישנים

טהרת המשפחה עברית

טהרת המשפחה צרפתית

טהרת המשפחה  פארטוגעיז

טהרת המשפחה  גרמנית

טהרת המשפחה  רוסית

טהרת המשפחה  אנגלית

טהרת המשפחה  פרסי
טהרת המשפחה אידיש

טהרת המשפחה אונגאריש

טהרת המשפחה ספרדית – ספאניש

לימוד הזוהר בטהרה
LIMUD HA'ZOHAR B'TAHARAH

Filename: AG00276_.gif
Keywords: blinking lights, caution, go ...
File Size: 2 KB

 

תיקון הברית   בית הרשב"י חלק א   בית הרשב"י חלק ב   תיקון פגם הברית
 

תיקון הכללי   שמירת עינים   תיקו"ז תיקון מ"ח   גנזי המלך

 

- ספר אור הזוהר -

על גודל החיוב ללמוד וללמד הזוהר הקדוש והתיקונים, וחכמת האמת.

פרק ב. לימוד הזוהר בטהרה.............................. כט

*

פרק ב

לימוד הזוהר בטהרה

א. טבילת עזרא הכרח ללימוד תורת הח"ן; לימוד הקבלה ללא טהרה גורמת מינות ואפיקורסות כט

ב. רמז לטבילת עזרה ........................................... ל

ג. למד זוהר, תיקוני זוהר ותהלים במים הקפואים ... לא

*

פרק ב

לימוד הזוהר בטהרה

א) טבילת עזרא הכרח ללימוד תורת הח"ן; לימוד הקבלה ללא טהרה גורמת מינות ואפיקורסות

בלתי אפשר לידע מה הוא יראה אמיתית, שילמוד ויתפלל ברתת ובזיע, כי אם כשיהי' נזהר בטבילת עזרא, ואם הוא לומד או מתפלל ואינו נזהר בטבילה זו, אי אפשר לו בשום אופן להגיע לגופי תורה ומצוות, ואם הוא לומד ספרי קבלה והוא בלתי טהור יוכל לבוא חלילה על ידי זה לאפיקורסות, והכת ש"ץ ימ"ש שהיו בימים הקודמים נעשו ע"י זה אפיקורסים לפי שלמדו ספרי קבלה בטומאת הגוף, והי' העולם שומם, עד שבאו שני המאורות הגדולים לעולם, הבעל שם טוב הקדוש ואחריו אדומו"ר הרב רבינו אלימלך נבג"מ, והם פתחו שער לה' צדיקים יבואו בו שלא יהרהר אדם שום הרהור תורה עד שיטבול עצמו לקריו, שחכמי הגמרא לא בטלוהו אלא מפני שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה, אבל אותן האנשים הרוצים להשיג גופי תורה והמצוות, צריכים להיות נזהר מאוד בטבילה זו. וזהו שנאמר יראת ה' טהורה דייקא זו עומדת לעד כו'.

(מאור ושמש, פ' אמור, ע' שע טור א')

ב) רמז לטבילת עזרא

א. בכריתות (דף ו' ע"א): אמר להו רב משרשיא לבני', כי גריסיתו שמעתא גרוסו על מיא דכי היכא דמשכי מיא תמשון שמעתכון. ענינו, דהזהיר אותם שלא ילמדו כי אם אחר רחיצה במקוה טהרה לעת הצורך. והיינו דקאמר גרוסו על מיא. וקאמר כי היכא דמשכו וכו', על דרך מאמר הכתוב יראת ה' טהורה עומדת לעד.

(הכנה דרבה אות י"א)

ב. אמרו חז"ל (ר"ה י"ח) ובחג נידונים על המים, ופירש בספה"ק זוהר חדש ובחג נידונים כו' על שהם מבזים בנטילת ידים ועל שהם מזלזלים במקואות ובטהרות שהם מים, ועל כן נידונים על המים, על ענין המים האנשים שלא טבלו את עצמן כל השנה במקוה מים, ובס"א כתב קול ה' על המים, שהקב"ה שואג בקול ומרעיש העולם על המים שמקילין בני אדם בטבילת המקוה.

(הובא במאיר לעולם שבסוף ספר פרח מטה אהרן על תהלים)

ג. היודעים בסוד ה' קבלו על עצמם וכתבו (בפרי עץ חיים) מי שיטבול מעתה בלי כוונה הוא ככופר ח"ו, והוא כדי שידחקו עצמן תמיד לכוין בעת טבילה לעשות נחת רוח לפניו יתברך שמו, ומזה יקח ראי' מי שבא בסוד ה' לכוון כדקא יאות, ואותן שלא באו בסוד ה' טבילת מטהרתן, ודי להם הכוונה לכבודו יתברך שמו לשם טהרה לעשות נחת רוח לפניו ית"ש, ועל דעת כוונת רבי שמעון בר יוחאי והאריז"ל.

(ישמח משה בליקוטים)

ג) למד זוהר, תיקוני זוהר ותהלים במים הקפואים

רבינו הקדוש מוהרצ"א מזידיטשוב זי"ע אפי' בעת שהי' חולה וצריך לרפואה גדולה תבר גזיזא דברדא וירד וטבל בנהר הקפוא תחת הקרח הנורא ולמד שם כל הלילה הזוה"ק ותיקוני הזהר ותהלים בתוך המים הקפוא.

(מתוך הקדמה לספר צבי לצדיק, עיי"ש מעשה באריכות)

*

 

בעזהשי"ת

בס"ד

מקוה ישראל ה'

 בספרים האלו תראו שענין טהרת המקוה הוא מנהג אבותינו בידינו מאדם הראשון, נח, אברהם, יצחק, ויעקב, וחיוב הגדול שמוטל על כל אחד ואחד שיעשו בעירם מקוה טהרה כבר הי' לעולמים בכמה קהלות קדושות שהשתדלו בזה וגם הצליחו ועשו פרי טוב, ואשרי חלקם כי זכות הרבים תלוי בהם ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד

דוגמאות ממכתבים של נחום ראזנבערג על מקוואות בדף הבא – ועוד הפעם דף הבא על הפראנט, נחוץ מאוד בספרים על המקוואות ישנם באקסעס יפים מאוד יכולים להכניס בפראנט הבאסעס האלו  לעשות באקס לקליקס לכל המכתבים של ראזנבערג ולכתוב אצל כל מכתב

 

הקדוש ברוך הוא נקרא מקוה

... ולפי שמן דבר קדשו יצאו מים, כל טהרה במקוה מים, הקדוש ברוך הוא נקרא מקוה שלש פעמים, שני פעמים "מקוה ישראל ה'" (ירמי' יד, ח. יז, יג) ואחד ו"מקוה אבותיהם ה'" (ירמי' ג, ז) לכך מקוה ברום שלוש אמות, מקוה גימטריא ארבעים סאים, (רזיאל המלאך).

 מקוה הוא כמו בית המקדש

"ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש "הוקם המשכן" (שמות יז, מ), "הוק"ם" אותיות "מקו"ה", אפשר לרמז מה שכתוב במסכת ברכות (דף ט"ו) למה נסמכו אהלים לנחלים שמעלין לטהרה, וזה הרמז "שבית המקדש הוא כמו מקוה", ואידי ואידי מטו אהדדי "מקו"ה המשכן". (נחל קדומים, פרשת פקודי).

המקוה בכוחה להביא מלך המשיח

ובפרט מי שעובר לפני התיבה, כידוע מהרב הקדוש ר' אהרן קארלינער זכרונו צדיק לברכה, שבאם היו צייתים לו שכל שליח ציבור יטבלו קודם התפלה הי' בכוחו להביא משיח, ולפי ששליחי ציבור מתפללים בלי טהרה מעכבים את הגאולה. (אבני נזר, על קיצור שולחן ערוך סימן ח' סק"א).

חיוב על כל אחד שיעשו בכל עיר ועיר מקוה טהרה

והנה אנחנו זרע אברהם אוהב נעמן ליתברך שמו ויתעלה, ממנו יראו וכן יעשו בכל עיר ועיר לקיים עליהם להיות עושים עוצם ההשתדלות היותר, שיהי' בעירם מקוה טהרה של פושרין בכדי שכל אדם אפילו הוא חלוש יכול להיות מוחזק בטהרה מי מקוה בתמידות ואל תאמר ראה זה חדש הוא, כבר הי' לעולמים בכמה קהלות קדושות שהשתדלו בזה וגם הצליחו ועשו פרי טוב ואשרי חלקם כי זכות הרבים תלוי בהם ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. (יסוד ושורש העבודה, שער הכולל פרק ט')

  

מה תענה ליום הדין על אי זהירות בקדושת המקואות?

כל מצוה שאין לה דורש ואין מי שיבקש אותה תדרשנה. לפי שהיא כמת מצוה, ומצוה שאין לה רודפים, רדוף אחריה לעשותה שהמצוה מקטרגת ואומרת כמה גרועה אנכי שנתעלמתי מכל וכל... (ספר חסידים אות ק"ה)

 

 מעשה נורא בענין מקוה מהחפץ חיים זצ"ל –

ישאלו אותי בבית דין של מעלה האם ידעת
שבעיירה זו יש מקוה פסולה? אשיב כן!

בעיירה לא הרחק מראדין נפסלה המקוה המקומית, ולאף אחד במקום לא היה איכפת לתקן את המקוה, ואז החליט החפץ חיים לעבור לאותו עיר, וכשהגיע לשם הוא שלח לכנס את כל העיר, והודיע שהוא נמצא ומבקש להגיד דרשה בבית הכנסת. כששמעו בעיירה על כך, סגרו כולם את החנויות ובאו לבית הכנסת, ואז פתח החפץ חיים ואמר: רבותי! כשאגיע לעולם העליון ישאלו אותי מה שמך? אשיב ישראל מאיר, ישאלו אותי האם ידעת שבעיירה זו יש מקוה פסולה? אשיב כן, ואז בודאי ישאלו אותי ומה עשית?, אשיב, שנסעתי לעיירה והזהרתי את תושבי המקום, ולא רצו לשמוע בקולי, ולכן אני מבקש מכם שתמסרו לי בכתב שאני הזהרתי אתכם.

 הקדוש ברוך הוא שואג בקול ומרעיש העולם
על שמקילין בטבילת המקוה

והנני להשיבך על מכתבך הראשון בקיצור גדול, על עניני טהרת הגוף והנפש במקוה ארבעים סאה, ובשורה טובה היא לי אשר תתחזק עצמך ולא תבטל יום אחד מטבילה במקוה, ואז ייטב לך והארכת ימים ושנים טובים אם את כל אמרי תצפון אתך ותעלה מעלה מעלה על במתי ההצלחה וכו', וראשית חכמת התורה ויראת ה' הקודמת, להיות טהור ונקי והיא על ידי טבילה במקוה מ' סאה, עיין בזוהר חדש והובא דבריו בספרים הקדושים ספרי תלמידי הבעל שם טוב זכותו יגן עלינו, במשנה (ראש השנה דף ט"ז ע"א) ובחג נידונין על המים, על שהם מבזים בנטילת ידים ועל שהם מזלזלים במקואות ובטהרות שהם מים, ועל כן נידונין על המים האנשים שלא טבלו את עצמם כל השנה במקוה מים, ובספר אחד כתב קול ה' על המים (תהלים כט, ג) שהקדוש ברוך הוא שואג בקול ומרעיש העולם על המים שמקילין בני אדם בטבילת המקוה. (אברך על תהלים, מאמר מאיר לעולם).

 מקוה מטהר

ונסיים בדברי התנא אלקי רבי עקיבא[1], אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים ואומר מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל.

על ידי המקוה נעשה קיבוץ נדחי ישראל

על ידי המקוה נעשה קיבוץ נדחי ישראל כמו שרמזנו "מקב"ץ נדח"י עמ"ו ישרא"ל" עולה תתק"ס לוגין שבמקוה כי ישרא"ל נחשב בס' למספר תק"מ. (אמרי נועם, פרשת בשלח).

בזכות טהרת המקוה במים נזכה לביאת המשיח

אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרין, מי מטהר אתכם - אביכם שבשמים (סוף יומא), ובזכות זה יתקיים במהרה ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על הפסוק "ורוח אלוקים מרחפת על פני המים (בראשית א' ב'), זו רוחו של מלך המשיח, היינו שבזכות טהרת המקוה במים נזכה לביאת המשיח, עד כאן. (הרב הקדוש החוזה מלובלין זצ"ל, ספר מעין גנים).

v v v

סגולה לאריכות ימים

אמרו זכרונו לברכה (ברכות פרק ג) שסגולתה לאריכות ימים, זה לשונם, אמר רבי ינאי שמעתי שמחמירין בה ושמעתי שמקילין בה וכל המחמיר בה על עצמו מאריכין ימיו ושנותיו, עד כאן לשונו, (ראה באריכות בפנים הספר מקוה ישראל ה' חלקים א - ג).

 כל אחד שמגיע הסידי הזה לידו יעשה לכל הפחות 10 טופסים [קאפיס] ויחלקם ל-10 אנשים [ויספר לחביריו על המלחמה הגדולה נגד הרע-בנים המכשירים ראשי הערב רב שנלחמים נגד הקדוש ברוך הוא, על ידי שמכשירים מקוואות פסולות, שהקדוש ברוך הוא נקרא מקוה],

זכור! כי ב 20 דקות אתה יכול לעשות 10 קאפיס - סך הכל 20.000 אלף ספרים, וכשישאלו אותך בבית דין של מעלה האם ידעת שהמקוואות היו פסולות? ומה עשית על זה? יהיה לך תשובה הגונה, ידעתי וחילקתי את הסידיס האלו לכל חבירי!, ועוררתי את כל אחד שיחלק לעוד 10 חברים, וכך יגיעו הסידיס לכל אחד ואחד מישראל, עד שכולם יעשו תשובה, לקיים אמרם ז"ל: שבת דף נד ע"ב: כָּל [מִי] שֶׁאֶפְשָׁר לִמְחוֹת בְּאַנְשֵׁי בֵּיתוֹ וְלֹא מִיחָה - נִתְפָּס עַל אַנְשֵׁי בֵיתוֹ. בְּאַנְשֵׁי עִירוֹ - נִתְפָּס עַל אַנְשֵׁי עִירוֹ. בְּכָל הָעוֹלָם [כּוּלּוֹ] - נִתְפָּס עַל כָּל הָעוֹלָם כּוּלּוֹ] ויהיה לך זכות הרבים גדול מאוד, ויקוים בך המשנה (מסכת אבות פרק ה' משנה י"ח): כָּל הַמְזַכֶּה אֶת הָרַבִּים, אֵין חֵטְא בָּא עַל יָדוֹ. משֶׁה זָכָה וְזִכָּה אֶת הָרַבִּים, זְכוּת הָרַבִּים תָּלוּי בּוֹ. 

[1] ) ראה במשנה מסכת יומא (פרק ח' משנה ט'), מסכת יומא (דף פה עמוד ב'), ירושלמי יומא (פרק ח' דף מ"ד טור ג').

 

 ספרים ומכתבי התעוררות
 שיצאו לאור על חיוב ושמירת
 קדושת
וטהרת המקוואות

יצא לאור בשנת תשס"ג  על ידי חברה מעורר ישנים

בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

על חיוב ושמירת תורת המקוואות

בו יבואר גודל ענין חיוב הלימוד של עניני קדושת המקוואות, ומעלת וחשיבות טהרת המקוה וסגולתה שגדולה מאוד.
גם יבואר בו השכר הגדול למי שעוסק בזה ומעורר את הרבים על זהירות טהרת וקדושת המקוה. גם יבואר בו מעלת וחשיבות של חיזוק הדת ובפרט בקדושת על חיוב ושמירת תורת המקוואות. -
יצא לאור בשנת תשס"ג  על ידי חברה מעורר ישנים - בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר
מקוה ישראל ה'
בשער - הקדמה
 

בו יבואר גודל ענין חיוב הלימוד של עניני קדושת המקוואות, ומעלת וחשיבות טהרת המקוה וסגולתה שגדולה מאוד.
עוד יבואר בו השכר הגדול למי שעוסק בזה ומעורר את הרבים על זהירות טהרת וקדושת המקוה. - גם יבואר בו מעלת וחשיבות של חיזוק הדת ובפרט בקדושת וטהרת המקוואות.

פרקים א' - ו. - יצא לאור בשנת תשס"ג  על ידי חברה מעורר ישנים - בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר
מקוה ישראל ה'
חל ק א'

בו יבואר איך שכל אחד צריך לעסוק בענין תיקון המקוואות וגודל שכרם בזה ובבא.

בו יבואר גודל ענין חיוב הלימוד של עניני קדושת המקוואות, ומעלת וחשיבות טהרת המקוה וסגולתה שגדולה מאוד.
עוד יבואר בו השכר הגדול למי שעוסק בזה ומעורר את הרבים על זהירות טהרת וקדושת המקוה. - גם יבואר בו מעלת וחשיבות של חיזוק הדת ובפרט בקדושת וטהרת המקוואות.

פרקים ז' – י"ג. - יצא לאור בשנת תשס"ג  על ידי חברה מעורר ישנים - בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר
מקוה ישראל ה'
חלק ב'

בו יבואר איך שכל אחד צריך לעסוק בענין תיקון המקוואות וגודל שכרם בזה ובבא.

בו יבואר גודל ענין חיוב הלימוד של עניני קדושת המקוואות, ומעלת וחשיבות טהרת המקוה וסגולתה שגדולה מאוד.
עוד יבואר בו השכר הגדול למי שעוסק בזה ומעורר את הרבים על זהירות טהרת וקדושת המקוה. - גם יבואר בו מעלת וחשיבות של חיזוק הדת ובפרט בקדושת וטהרת המקוואות.

פרקים י"ד – כ"ד. - יצא לאור בשנת תשס"ג  על ידי חברה מעורר ישנים - בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר
מקוה ישראל ה'
חלק ג'

בו יבואר איך שכל אחד צריך לעסוק בענין תיקון המקוואות וגודל שכרם בזה ובבא.

בית דין צדק העולמי למחקר טהרת וקדושת המקוואות
קול קורא - עורו התעוררו! - שמע ישראל

י"ל בשנת תשס"ד ע"י וועד להצלת קדושת בנות ישראל, ברוקלין נוא יארק

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קול קורא עורו התעוררו! שמע ישראל

מצוה אנציקלופדיה
טהרת המשפחה כהלכתה

דיניו - ומנהגיו

נתחבר בשליחות אסיפת הרבנים האטאדאקסית על הלכות נדה בקצרה
 על יד וועד מיוחד מגדולי הרבנים בשנת תרנ"ז בלשון הגר.

ונעתק לעשר לשונות על ידי וועד טהרת המשפחה
בברוקלין ניו יארק,
ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש

נתפרסם על ידי חברה מעורר ישנים

בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

טהרת המשפחה עברית

טהרת המשפחה צרפתית

טהרת המשפחה  פארטוגעיז

טהרת המשפחה  גרמנית

טהרת המשפחה  רוסית

טהרת המשפחה  אנגלית

טהרת המשפחה  פרסי
טהרת המשפחה אידיש

טהרת המשפחה אונגאריש

טהרת המשפחה ספרדית – ספאניש

 

אזהרות נחוצות בענין טבילה לנשים - שהיא יסוד קדושת ישראל וטהרתן רח"ל. - בו יבואר כי על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר" - מי שעובר על איסור עריות, הוא עובר גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת - מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו - מצות לא תעשה שלא לבוא על הנדה. יצא לאור על ידי חברה מעורר ישנים.

מקוה ישראל ה' חלק ד' ליקוטי הלכות  בדיני מקוואות מכ"ק אדמו"ר מפאפא זי"ע 
שנת תש"ס לפ"ק - ליקוט מספר טהרת יום טוב בענין גודל איסור עשיית פילטע"ר במקוה של אנשים. תשובות ומכתבים מאת הגאונים והצדיקים שליט"א [זצ"ל]: דעת קדשו של רביה"ק רשכבה"ג מרן מסאטמאר זי"ע בנידון פילטער במקוה לנשים וכן לאנשים. שו"ת מנחת יצחק. הרה"ג ר' שמואל הלוי ואזנר. בעל חי-נפש. בעל שו"ת באר משה. הרה"ג ר' אפרים אליעזר הכהן יאלעס. הרה"ג ר' ישכר דוב גאלשטיין. בעל שו"ת ויען יוסף. קול קורא. בעל שו"ת בצל החכמה. הרה"ג ר' משה ניישלאס. בעל שו"ת ויען אברהם. בעל שו"ת מבשר טוב. שו"ת ברכת שמים. הרה"ג ר' שמואל אברהם זעלטענרייך. הרה"ג ר' בן ציון קליין, יסודות. הרה"ג ר' אהרן צבי טויב. בעל שו"ת דברי שלום. בעל אמרי המז"ג. בעל שערי שלום. בעל שו"ת רבבות אפרים. הרה"ג ר' ברוך בהרא"ש הלוי לייזעראווסקי. הרה"ג ר' אברהם יפה שלזינגר. הרה"ג ר' שמואל פר"מ. הרה"ג ר' יחזקאל הורוויץ. הרה"ג ר' ישראל אהרן אונגער הלברשטאם. הרה"ג ר' יהושע כ"ץ סאמבאטהעלי. רבי מאיר בראנסדארפער שליט"א. הרה"ג ר' שמחה הכהן קפלן. הרה"ג ר' שאול ברייש ציריך. הרה"ג ר' אהרן וויעדער. לינץ. הרה"ג ר' משה ניישלאס. הרה"ג ר' משה הלוי שטיינברג. הרה"ג ר' שלום יחזאקל שרגא רבין הלברשטאם. הרה"ג ר' . הרה"ג ר' לוי יצחק גרינוואלד צעהלים. הרה"ג ר' משארמאש. הרה"ג ר' רפאל זילבער. הרה"ג ר' מרדכי גיפטר ר"י טעלז. הרה"ג ר' נתן געשטעטנער. הרה"ג ר' מאיר אייזיקזאהן. וועד לטהרת המקוואות. ברוקלין נוא יארק. שנת תש"ס. -
י"ל על ידי  וועד לטהרת המקוואות  ברוקלין נוא יארק -
בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

bשו"ת ברכות שמים מקוה ישראל ה' חלק ה' - מכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א, בענין גודל איסור עשיית פילטע"ר במקוה גם לאנשים, ועוד הרבה שו"ת בענין המקוואות, י"ל על ידי וועד לטהרת המקוואות  ברוקלין נוא יארק, שנת תשס"א לפ"ק. - י"ל על ידי  וועד לטהרת המקוואות  ברוקלין נוא יארק - בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

מקוה ישראל ה' חלק ו' - ענין פילטע"ר במקוה, בכלליות. תשובות הגאונים שליט"א אודות הפילטער בצורה החדשה בהמאור (חודש מרחשון תשל"ו), שגם זה אין להכשירו בשום אופן, והרב החולק צריך לבטל דעתו ולילך אחר דעת רבים כדרכו של תורה מבעל שו"ת מנחת יצחק. בעל שו"ת ויען יוסף. בעל שו"ת ברכת שמים. בעל שו"ת באר משה. הרה"ג ר' אפרים אליעזר הכהן יאלעס. בעל שו"ת ויען אברהם. בעל שו"ת בצל החכמה. בעל שו"ת מבשר טוב. הרה"ג ר' שמואל אברהם זעלטענרייך. רבי מאיר בארנסדארפער שליט"א. הרה"ג ר' יהושע לוי. הרה"ג ר' רפאל זילבער. הרה"ג ר' אהרן וויעדער לינז. הרר"ש וואזנער. הרה"ג ר' משה הלוי א"י. הרה"ג ר' שמחה נתן גרינבערגער. קעזמארק. הגה"צ ר' יקותיאל יהודה האלבערשטאם בארדיוב יע"א. . הגה"צ ר' שמואל בראך. סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם. - עיין בעמוד רל"ט - רמ"א דברים נפלאים ונוראים אצל פטירת הגה"ק רבי שאול בראך זי"ע אב"ד דק"ק קאשוי יע"א. ברוקלין שנת תשס"א. - י"ל על ידי  וועד לטהרת המקוואות  ברוקלין נוא יארק - בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מקוה ישראל ה' חלק ז' - מכתבי רבותינו הגאונים שליט"א [זי"ע] בדבר המכשולות בטהרת בנות ישראל, בבנין מקוואות טהרה במסננת הנקרא פילטער: דעת קדשו של רביה"ק רשכבה"ג מרן מסאטמאר זי"ע. שו"ת מנחת יצחק. הרה"ג ר' שמואל הלוי ואזנר. הרה"ג ר' אברהם שלמה כ"ץ. הרה"ג ר' חיים צבי קרוגער . הרה"ג ר'אברהם אנגלרד. הרה"ג ר' משה ניישלאס. הרה"ג ר' מאיר זאב גאלדבערגער. הרה"ג ר' שלום משה הלוי אונגאר. הרה"ג ר' משה שטערנבוך. הרה"ג ר' משה נתן נטע לעמבערגער. בית דין צדק דק"ק לונדון והמדינה ארי' ליב גרוסנס ראב"ד. . הרה"ג ר' חנוך דוב פאדווא אב"ד דהתאחדות הקהלות החרדים לונדון. . הרה"ג ר' שלום שניטצלער . הרה"ג ר' דוד בן ציון קליין א"י. בעל שו"ת באר משה. הרה"ג ר' אפרים אליעזר הכהן יאלעס. בעל שו"ת ויען יוסף. בעל שו"ת בצל החכמה. בעל שו"ת ויען אברהם. בעל שו"ת ברכת שמים. הרה"ג ר' שמואל אברהם זעלטענרייך. ברוקלין שנת תשס"ב. - י"ל על ידי  וועד לטהרת המקוואות  ברוקלין נוא יארק' בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א/ -

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מקוה ישראל ה' - בו יבואר התקנה מהבעל שם טוב הקדוש זי"ע איך שיכולים לקיים המצוה של נטילה במקום מקוה (כשאין מספיק הזמן לטבול לפני ברכת התורה וקריאת שמע). - י"ל על ידי  וועד לטהרת המקוואות  ברוקלין נוא יארק - בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מאירת חיים - טבילה - די דינים פון טבילה פארן דאווענען. די דינים פאר יעדן יחיד, בפרט פאר סופרים און שוחטים. נדפס בספר מצוה אנציקלופדיה סת"ם. - י"ל על ידי  וועד לטהרת המקוואות  ברוקלין נוא יארק - בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קול קורא לזהירות בקדושת השבת – בעניני מקוואות

 מדריך חצניעות בישראל והוא חלק ב' מספר קדושת ישראל השלם - וויכטיגע דינים וועגען צניעות

. - נכתב ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


 קדושת ישראל הלכות יחוד - אין אידיש, אויף די וויכטיגע הלכה וועגען איסור יחוד. דער וואס איז נישט באקאנט אין הלכות יחוד וואס ווערט געברענגט אין דעם ספר, אהנע צווייפעל אז ער ווערט נכשל אסאך מאל אין דעם הארבען איסור פון יחוד. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


 

MIKVAH-E - BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

MIKVAH-COMMITTEE-TIKKUN-E11 - BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

MIKVAHKOLKORE-E - BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

MIKVAH_9KAVIM_NET-E - BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

אזהרה ובקשה לבנות ישראל הצנועות והכשרות. – הנהגות טובות שתתנהג בהם אשה כשרה בנוגע בינה לבין בעלה. י"ל ע"י וועד להצלת קדושת בנות ישראל, ברוקלין נוא יארק

שלום בית

וועד להצלת קדושת בנות ישראל

שנת תשס"ד  #15

 

ליסט מכל המקוואות - שכל רב אמיתי יקח על שכמו לתקן מקוה אחת בעולם.

בס"ד

 

בית דין צדק לעניני מקוואות

אברהם ווייל, בני ברק    שלמה רובינשטיין, ירושלים    אפרים הורוויץ, צפת

ט' שבט לסדר "ובני ישראל יוצאים ביד רמה", שנת תשס"ו לפ"ק

זכאין אינון ישראל דאף על גב דהוי בגלותא דמצרים אסתמרו מנדה וכו', ובזכותא דא נפקו ישראל מן גלותא (תרגום הזוהר: אשריהם ישראל שאף על פי שהיו בגלות מצרים נשמרו מנדה וכו', ובזכות זה יצאו ישראל מן הגלות),

(זוהר הקדוש, שמות ג' ע"ב).

לאחינו שלומי אמוני ישראל מי לה' אלי!
למען ציון לא נחשה! קול מהיכל ה'!

זה כמה שנים שנתגלה שרוב המקוואות אינם כשרים. ישנם רבנים אחדים מומחים שמפקחים ומתקנים מקוואות בכל העולם כולו. אבל קצרה ידם מלהושיע כי ישנם הרבה רבנים השייכים לערב-רב ואינם מעוניינים כלל בתיקון מקוואות, רצונם וחפצם הוא לבנות בנינים גדולים, לערוך שולחנות (טישען), להיות רבי גדול, שתמונתם תתפרסם בכל העיתונים כשהם מדליקים נרות חנוכה או רוקדים עם התורה וכדומה (האמת היא שבדור שפל זה שמחים אנו בזה שאנו רואים שהם מדליקים עוד נרות חנוכה, ולא נשתמדו לגמרי).

ידוע מה שכתוב בזוה"ק, בכתבי האריז"ל ובספרי תלמידי הבעש"ט על דורנו זה שלפני ביאת המשיח, שרוב רבני הדור יהיו מן הערב-רב. לדאבונינו התקיימה כל הנבואה שנתנבאו. אבל ברצונינו לדון את הרבנים לכף זכות, כי הם אינם יודעים, הם תינוקות שנשבו בידי הסמ"ך מ"ם.

אבל מחוייבים אנו בתוכחה, וברצונינו לשאול אותם אם השי"ת נתן לכם כסף רב, מיליונים, לבנות בנינים גדולים, באם שילמתם מיליוני דולרים עבור בנינים וכוללים ת"ת וישיבות, באם התקציב שלכם הוא מליוני דולר לשנה –

אם כן מדוע שלא תוציאו אחוז אחד (1%) או לפחות חצי (%) אחוז מכספים אלו לבנות מקוה כשרה?

מדוע אינכם דואגים לכך שבכולל שלכם ילמדו דיני מקוואות ולשלוח אותם לבדוק מקוואות. האם אינכם יודעים שביאת המשיח מתעכב אך ורק בגלל דבר אחד, בגלל שאינם שומרים טהרת המשפחה והדורות אינם כשרים?

האם אינכם יודעים שכל הגזירות ח"ו הם בגלל העבירה הגדולה של כרת כפי שכותב החפץ חיים הק'?

לכן החלטנו ללכת בעקבותיו של יעקב אבינו ע"ה:

לדורון, לתפילה ולמלחמה

א. דורון: אנו שולחים קונטרס זה לכל העולם כולו, לכל האדמורי"ם, רבנים, בני הכולל והעסקנים וכו' הנקובים בשמותם להלן: (ראה השמות בדפים הבאים 5 - 15 )

ב. תפלה: רבונו של עולם, בלב נשבר ונדכה אנו מתפללים שיעלה תפילתינו לפני כסא כבודך, והגם שידענו שאנחנו אינם כדאי כלל, שמנו רחמיך לנגד עינינו כי חנון ורחום אתה, רחמנא רחם על כל אחינו בני ישראל שיזכו לקיים מצות טהרת המשפחה כהוגן, מי ששמע תפלת דוד הוא ישמע תפלתינו בזכות האבות והאמהות, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה ובשם "אראריתא" תשמע תפלתנו ותענה עתרתנו, כי רחום אתה ושומע תפלת כל פה. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

אנו מבקשים מכל התנאים, אמוראים, תלמידי הבעש"ט, רבנים גאונים וכל הצדיקים המפורטים כאן, שיתפללו ויעוררו רחמים עלינו בעולם העליון שנצליח בעבודתינו, להציל לכל הפחות מכאן ולהבא שיתעוררו הרבנים היראים רבי'ס בני הכולל עסקנים וסתם עמך אשר יראת ה' נגע ללבם שיהי' להם מקוואות כשרות.

ג. מלחמה: באם יתברר שהרבי'ס הרבנים והעסקנים לא יתחילו תיכף ומיד לעשות תיקונים, באין ברירה אחרת נצטרך לפרסם את שמות האדמורי"ם הרבי'ס והרבנים שמדיחים את כלל ישראל ושייכים לערב רב!

ובזכות זהירות ושמירת דיני והלכות נדה וטהרה כהלכה, נזכה שתשרה השכינה בינינו כמו שכתוב בזוהר הקדוש בראשית (נ"א א') ועל דרך שאמרו ז"ל בסוטה (יז ע"א) איש ואשה זכו שכינה ביניהם, ופירוש רש"י ז"ל שאם מתנהגים על פי התורה יש שם השראת השכינה, וידועים דברי הקדושת לוי (בלקוטים חדשים סוף הספר ד"ה ויהי ביתך) שכל בית ישראל שמתנהגים בו על פי התורה ומגדלים בו בנים בתורה ויראת שמים, עתיד להקבע בארץ ישראל, מקל וחומר מבתי כנסיות שאמרו חז"ל מגילה (כ"ט ע"א) שבבתי כנסיות ובתי מדרשות יש להם כבר בזמן הזה קדושת ארץ ישראל על שם העתיד, כמו כן יש לומר דבכל בית ישראל שמתנהגים בו על פי התורה יש בו גם כן עכשיו קדושת ארץ ישראל על שם העתיד שיקבע בארץ ישראל, עיין שם.

ובזכות זהירות ושמירת דיני נדה וטהרת המשפחה נזכה במהרה ליפיק מגלותא כדאיתא בזוהר הקדוש (שמות ג' ע"ב) זכאין אינון ישראל דאף על גב דהוי בגלותא דמצרים אסתמרו מנדה וכו', ובזכותא דא נפקו ישראל מן גלותא (תרגום הזוהר: אשריהם ישראל שאף על פי שהיו בגלות מצרים נשמרו מנדה וכו', ובזכות זה יצאו ישראל מן הגלות) ע"כ, ויתקיים בנו היעוד של הן גאלתי אתכם אחרית כראשית בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

אנו מקוים להשי"ת, אשר לא ידח ממנו נדח, וישובו כולם בתשובה שלמה, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצון השי"ת ולעבדו בלבב שלם ומלאה הארץ דעה את ה' וגאולתינו מהרה תצמח בצמיחת קרן לבן דוד רוח אפנו משיח ה' שיתגלה בב"א.

כותבים אנו דברי תוכחה אלו לכל הרבי'ס, האדמורי"ם והרבנים, רבני בית הוראות, מלמדים, מוהלים, בני הכולל, עסקנים, מנהלים של ארגוני חסד, ארגוני חברה קדישא, ארגוני עזר, ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו.

כל הרבנים משגיחים ומנהלי בתי מקוואות.

כל הרבנים ומנהלי העירובין בכל העולם כולו.

כל הרבנים, ראשי ישיבות ומנהלי בתי חינוך ועוד.

בואו לעזרת ה' בגיבורים.

החותמים מתוך צער השכינה המצטער על טהרת וקדושת ישראל שמעולם לא נתבזה באופן גדול כזה על ידי לומדי ושומרי תורה רבנים אדמורי"ם ראשי ישיבות וכו', שלומדים דף היומי וגומרים כבר מחזור השביעי של הש"ס ולא נוגע ללבם צער השכינה הקדושה. וכל המצטער בחורבנה יזכה לראות בבנינה.

 

בית דין צדק לעניני מקוואות

 

 

אברהם ווייל, בני ברק   שלמה רובינשטיין, ירושלים   אפרים הורוויץ, צפת

 נא לפרסם בבתי כנסיות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות

דפוס ציון וירושלים

 

FREE TRANSLATION OF A LETTER THAT WAS SENT TO US

 

BETH DIN TZEDEK REGARDING MIKAVOT MATTERS

 To our fellow brothers, the faithful of Israel: Whoever is for Hashem, follow me [Shemot]

 It has been already a few years since it was revealed that most of the MIKVAHS are not Kosher. There are a select few Rabbonim who are real experts in the laws of the MIKVAH, and they travel around the world in order to fix Mikvahs that have problems. However their capacity to save others from sin is very limited, because there are many  Rabbonim, who seemingly belong to the Erev Rav, and that are not interested at all in fixing the Mikvahs. These Rabbonim wish to build great buildings, beautiful structures and they operate synagogues from there, and they make their names great on the Land, and their pictures appear in the newspapers in the weddings of their relatives or when they light Chanukka candles or when they dance with the Sefer Torah.

            It is well known that in our generation the prophecies of the Zohar ha Kaddosh and the masters of the secret parts of the Torah, like the Ari ha Kaddosh and the Baal Shem Tov, have materialized in that most of the Rabbonim today belong to the Erev Rav. However, we wish to judge everyone to the side of righteousness, for they themselves do not know and their status is like that of a baby that has been kidnapped by the Satan.

 Nevertheless we are obligated to give reproof and therefore we ask them: If Hashem gave you enough money to build multi million dollar buildings, and if you can afford to have multi million dollar budgets: Why then don’t you spend maybe 1% or 0.5% in order to build a Kosher Mikvah?

 Why doesn’t it bother you the fact that you do not study the proper laws of Mikvaot in your Kollelim and houses of worship, and then send the students to check if the Mikvah in your premises is Kosher or not? Don’t you realize that all your buildings and your budgets are considered to you as a great sin, because you cause the Holy people of Israel to stumble on the sin of Nidda?

Don’t you know that evil decrees come as a result of the sin of Karet, as our Holy Rabbi Israel Meir Kagan wrote?

 Therefore we have decided to follow in the steps of Yaakov Avinu Peace be upon him:

We come with Gift, Prayer and War

 Gift:

We send this work to all the world, to the Admorim, to the Rabbonim, to the students of Kollelim all over,

 Prayer:

Master of the world, with a broken and a contrite heart we pray that our Tefillot will ascend up until your throne of glory, for we know full well that we are undeserving, we placed Your compassion in front of us, for You are a Compassionate and Gracious G-d, Hashem please have compassion on Your people Israel and let them fulfill the Mitzvah of family purity as required in your Holy Torah. He who heard the Tefillot of David Ben Yishai your servant may hear our Tefillot in the merit of our forefathers who walked in Your ways all their lives. Do it for Your Name’s sake, Do it for Your right’s sake, Do it for Your Torah’s sake, Do it for Your Holiness’ sake. A broken heart and a contrite spirit, G-d You will not despise (Tehillim 51)

We pray to all the Tannaim and Amoraim and all the Holy rabbis of Israel to intercede on our behalf, and to pray that all of Israel should properly fulfill the Mitzvah of family purity. And we pray that their leaders will be moved to make all the necessary arrangements so that the Mikvahs will be Kosher according to the Halacha. Please Hashem, save the innocent among your People, save them from leaders who make them stumble. Please Hashem, make Israel’s leaders care for what’s important, make them care about fulfilling Your Holy Torah, Amen, may it be Your Will.

 War:

If it is the case that the Rabbonim, Admorim and other community officials do not start immediately to implement the necessary steps to fix the situation, meaning making sure that the Mikvahs under each leader’s control is full kosher according to Halacha:

Then we will be forced to denounce and publicize the names of the Rabbis and leaders of the Erev Rav who do not care to make their congregations stumble on the sin of family purity.

We will act in this fashion because no one who cares even a little about Hashem and His Torah can remain silent  when faced with a sin of such proportions. Thus we read in the Zohar ha Kaddosh (Shemot 3b)

There are three types of men who drive away the Shechinah from the world, making it impossible for the Holy One, blessed be He, to fix His abode in the universe, and causing prayer to be unanswered

One is he who cohabits with a woman in the days of her separation. There is no impurity comparable with this. He defiles himself and all connected with him. The child born of such a union is formed in impurity, imbibes the spirit of impurity, and its whole life is founded on impurity. Next is he who lies with a heathen woman, for he profanes herewith the sacred sign of the covenant which constitutes the support of the sacred Name and the essence of faith. As soon as “the people committed whoredom” with the daughters of Moab, the anger of the Lord was kindled against Israel (Num. xxv, I-3). The leaders of the people, who did not try to prevent them, were the first to be punished (ibid. 4), and in every generation it is the leaders who are made responsible for all the members of the community in regard to the profanation of the sign of the covenant, which is “sun and shield” (Ps. 84, 12): as the sun gives light to the world, so does the holy sign give light to the body, and as the shield protects, so does the holy sign protect. He who keeps it in purity is guarded from evil. But he who transfers this sign of holiness into a strange domain, breaks the commandment, “You shall have no other gods but Me”; for to deny the king's seal is equivalent to denying the king himself. Next is he who purposely prevents the seed from coming to fruition, for he destroys the King's workmanship and so causes the Holy One to depart from the world.

This sin is the cause of war, famine, and pestilence, and it prevents the Shekinah from finding any resting place in the world. For these abominations the spirit of holiness weeps. Woe to him who causes this: it were better that he had never been born. It was counted to the Israelites for righteousness that, although in exile in Egypt,they kept themselves free from these sins, and, moreover, fearlessly fulfilled the command to increase and multiply. This made them worthy to be liberated. R. Hiya found an indication of the purity of the Israelite women in Egypt in the text: “And he made the laver of brass, and the foot of it brass, of the looking-glasses of the women assembling at the door of the tent” (Shemot 38, 8). What was the merit of the women to have made them worthy of such honor that their looking-glasses should be used for the laver of the Tabernacle? Their ritual ablutions [Immersing in the Mikvah] on the one hand, and their eagerness to attract their husbands on the other.  Zohar ha Kaddosh (Shemot 3b)

 And in the merit of being watchful and particular about the fulfillment of the Laws of Family Purity we will merit that the Shechinah dwell among us and that Hashem will take us out of exile speedily in our days, Amen

 We pray to Hashem that all of us will return to Him in complete Teshuvah, and we will form one group in order to fulfill the will of Hashem with a pure heart.

We write these words of reproof to the Rebbes, Rabbis, Admorim, Community heads, Mangers of all communal organizations, etc. and to all those that while pretending to fulfill the will of Hashem, in reality could not care less about the suffering of the Shechinah.

 Beth Din Tzedek regarding Mikavot Matters

 

Avraham Weill, Bnei Brak,     Shlomo Rubinstein,  Yerushalaim           Ephraim Horowitz, Tzfat

 

 WHY DO THEY KEEP SILENT?

As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they who lead you cause you to err, and destroy the way of your paths. (Yeshayahu 3:12)

So where are all the Rabbis, the Rebbes, the Ravs, the Admorim, the Gedolim, The Roshei Yeshivos, The Rashe Yeshivot, Mashgichim, the Dayanim?

Why do they keep silent? Are they involved in this matter? Are they part and parcel of the problem? Are they only worried about their own world so that they have no time to go out and fight for Hashem? Do they not care?    Where are

 Rav Eliaschev, Rav Ovadya Yosef, Rav Eliyahu Mordechai, Rav Kahaneman, Rav Shapira, Rav Wosner, Rav Landa, Rav Gross, the whole Eidah ha Haredis of Yerushalaim, Rav Weiss, Rav Sternbuch, the Rebbes: The Bobov Rebbe, The Sanz Kloizenburg Rebbe, the Tosh Rebbe, the Vishnitz Rebbe, the Kalev Admor, the Belz Rebbe etc, etc

         WHY DO THEY KEEP SILENT?

 

סגולה גדולה בדוק ומנוסה

 

לחץ בתמונה להגדלה

 

דבר האתר

Contact - צור קשר
hazohar.com@gmail.com

ספר הזוהר על התורה רבן שמעון בר יוחאי ספר הזהר זוהר זהר רשבי רשב"י מירון לג בעומר ל"ג בעומר רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בן יוחאי רבן שמעון בן יוחאי אור הזוהר החדש אור הזוהר קול קורא'ס מודעות ספר הזוהר הקדוש זהר הקדוש זוהר עם פירוש הסולם זהר עם פירוש מתוק מדבש ספר זהר תורה ספר זוהר תורה מהרב יודל רוזנברג קבלה מקובלים קבליסטן Rashbi meron zohar hazohar ha-zohar ha'zohar miron Shimon bar Yochai lag Ba'Omer The grave of Rabbi Simeon bar Yochai Rash-bee Rabbi Akiva Rav Shimon Bar Yochai Rebbe Shimon Bar Yochai, Zohar Kabbalah Rabbi Shimon Bar Yochai - Author of the Zohar RABBI or hazohar SHIMON BAR YOKHAI rebbe_shimon_bar_yochai_zohar_kabalah_kabbalah_kabala_kabalah kabalist-kabbalist-zohar lagbaomer free zohar books zohar download ZOHAR PDF ZOHAR TEXT