ISRAEL613.COM

בס"ד

 

הלכה ותורה

HALACHA AND TORAH

HOME        ראשי

 

גליון לחיזוק והתעוררות ללימוד "הלכה" בכל יום

ד' אמות של הלכה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101                                      

 

 גליון

   כהררים התלויים בשערה עניני לימוד הלכות שבת

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 

לימוד הזהר, הלכה ומוסר מספר חק לישראל

פרשת בראשית עד פרשת וירא

מצוה אנציקלופדיה

כל דיני והלכות חופה וחתונה, סדר כתובה, שמחת נישואין - בר מצוה, ובת מצוה
דיניו - ומנהגיו
 

בו יבואר מעלת כבוד קדושת חתן וכלה ושמחתם, ועניני הנהגות חתן ביום חופתו, וכל דיני ומנהגי חופה וקידושין וברכת אירוסין ונשואין, ושבע ברכות 

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

נשואי ישראל כהלכתה

על הלכות חופה וחתונה

והוא תיקון כתיבת תנאים וכתובה ועוד, שמות אנשים ונשים. מלוקט מספר נחלת שבעה שחיבר הגאון מו"ה שמואל במו" דוד הלוי ז"ל תלמיד רבינו הגאון בעל טורי זהב ז"ל. וצירפתי אליו סדר ברכת אירוסין ונישואין, וקצת דינים הנחוצים להם. הרב אשר אנשיל גרינוואלד שו"ב דק"ק אונגוואר קיצור נחלי שבעה

בירור נגד החוק לכוף לגרש על ידי ערכאות ואיסור הליכה לערכאות והמסתעף לזה

מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד. ולבסוף נעתק תשובה מגאוני ופוסקי הדור הג"ר יוסף אלישיב שליט"א והג"ר שלמה זלמן אוירבאך שליט"א [זצ"ל]

מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי משנה הלכות

גט מעושה בערכאות משנה הלכות

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

סדר כתובה - דיניו ומנהגיו

א. מסקנת הגדולים שבשמחת בת מצוה אי אפשר שלא להכשל באביזרייהו דגילוי עריות מכמה פנים  ב. המקור בא מהרעפארמער וקאנסעוויטיווער  ג. חגיגת בת מצוה הוא איסור משום חוקות הגויים   ד. עובר משום הולך בחוקי אפיקורסים.   ה. האיסור הגדול מגדולי ישראל לעשות בבית הכנסת חגיגת בת מצוה. - ראה עוד באריכות גדול בספר השמחה בהלכה, ובספר השכר והעונש בשמירת עינים

קונטרס בת מצוה

בו יבואר אם מותר לעשות
שמחת בת מצוה על פי התורה
אם נקרא סעודת מצוה  או לאו

מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקייםהיות והנסיונות בשמחת נשואין עצומים מאוד, על כן צטטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המכשיל את הרבים כשעושה סעודת מצוה בלי מחיצה כהלכה, שאין מספיקין בידו לעשות תשובה, וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו וכו', והמנהג הזה לילך אנשים ונשים ביחד הוא נהוג בהיכלות של עכו"ם, ועל זה נאמר ובחוקותיהם לא תלכו, והוא נקרא מומר לדבר אחד  וגודל שכר הנזהר בזה שזוכה לבנים הגונים וזוכה להקביל פני השכינה

  ספר השמחה בהלכה

בו יבואר איך לעשות שמחת נשואין על פי התורה

 

 

 

הלכות בד' חלקי השלחן ערוך
דיניו - ומנהגיו

קול קורא מאגודת הרבנים נגד הריפורעם וקאנסערוואטיווע ראבייס

קול קורא
כינוס לצדיקים. בו מובא דברי פסק בית דין אשר נעשה באסיפת הגאונים הצדיקים הרבנים בשנת תרכ"ו מוסכם ומוסמך מכל בתי דינים מארבע ארצות, מרבותינו שבארץ ישראל, ורבותינו שבגולה. ועוד מדור שני בפני עצמו אודות בתי ספר חדשים (שוהלען, שקאלעס) אשר נעשו בארץ ישראל, ולהזהיר גדולים על הקטנים. ועוד מדור שלישי אודות בתי ספר של בנות את אשר נגזר עליהם מרבותינו שבא"י ומן רישי מתיבתא דבכל עםאנשי כנסת הגדולה אשר היו עמהם ומן החכמים נגידים וגבירים שרי ישראל יצ"ו. כל הכתוב בספר הזה הוא על פי דעת התורה וחכמיה, אמנם הם אמרו והם אמרו דינא דמלכותא דינא יר"ה. ירושלים שנת אסתר לפ"ק מעשה אבות

על הלכות גילוח הזקן

חפץ חיים תפארת אדם

תפארת אדם ממרן רבן של ישראל בעל החפץ חיים זצ"ל בענין הקפת הראש והזקן, בהוספת קונטרס על מכונת גלוח

יצא לאור על ידי ועד תפארת אדם

תפארת אדם

בענין מכונות הגילוח דעת גדולי ישראל

סם חיים

רבי יהושע אלתר ווילדמאן זצ"ל דינים נחוצים איך להתנהג בכמה ענינים מדי יום ביומו

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

עלה לתרופה

כל דיני חוקות הגוים לכל פרטיהן

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

חוקות עכו"ם בהלכה חלק ב

דינים נחוצים איך להתנהג מידי יום ביומו

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

עמק יהושע האחרון

נחיצות גילוח השערות מזמן לזמן, זמני גילוח שערות וצפרנים, כונה לקיום המצוה, סדר הקציצה, נטילת ידים לאחריה, וכו

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

גילוח שערות וצפרנים כהלכתה חלק ג

חלק א', בו יבוארו המכשולות הגדולות איך שנכשלים ישראל קדושים בחומר האיסור של הפקעת שערים. קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים. יצא לאור על ידי התאחדות בתי דינים דארצות הברית,  ברוקלין נוא יארק, שבט תשמ"ו

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

הפקעת שערים

חלק ב', קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים. יצא לאור על ידי התאחדות בתי דינים דארצות הברית, ברוקלין    

נוא יארק, שבט תשמ"ח

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

הפקעת שערים

הדרכה והוראת דרך למקצועות הראשיים היסודיים שבתורה הנפרצים ברובא דמינכר על העומד

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

קול יעקב

לוקסוס, מאת כ"ק הגה"צ רבי שלום יהודה גראס שליט"א מהאלמין יע"א

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

חיה טורפת

שער הציורים המכיל עשיית ציצית ועטיפת הטלית דיניו ומנהגיו

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

מאירת חיים

התעוררות נחוצות לחג הסוכות ברוקלין נוא יארק שנת תשמ"ח

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

מלחמת השם חלק ה

התעוררות נחוצות בעניני הבדלה וקריאת מגילה ליולדות בבית החולים על ידי טלפון ברוקלין נוא יארק שנת תשמ"ח

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

מלחמת השם חלק ח

בו יבואר המכשולות בענין הכפרות

מלחמת השם חלק י"א

בו יבוארו המכשולות הגדולות במצב הדין תורה'ס בעניני שלום בית ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

מלחמת השם חלק י"ב

התעוררות להגנה על משפטי ישראל בעניני גיטין ברוקלין נוא יארק שנת תשמ"ח

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

מלחמת השם חלק ז

בו יבוארו המכשולות הגדולות בענין חילול שבת וחילול המועד, ואיסור תערובות אנשים ונשים וטף ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

מלחמת השם חלק י"ג

מודעות על זהירות בגילוח הזקן, וכמה מצות מקיים מי שאינו מגלח הזקן  ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

מלחמת השם חלק ט"ז

מודעות על ספרי כשרות לפסח, שחיטה ניקור ושמירת המצוות

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

מלחמת השם חלק ט"ו

התעוררות להנוסעים לקאנטריס וקעפמס, זהירות בעניני ספרי תורה תפילין ומזוזות, יחוד, צניעות, מחיצות בסווימינג פאל, זהירות בקניית דגים תולעים ומילבין, זהירות להורים. ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

מלחמת השם חלק י"ח

איסור שעטנז ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

מלחמת השם חלק כ"ב

בו יבואר עניני מצות הלואה מלוקט מתנ"ך, מפרשי התנ"ך, ש"ס בבלי, ומדרשים וספרי אחרונים ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג

מצות הלואה

בו יבואר כמה ענינים מעיקרי הדת, אשר מוטל על כל איש המתנודד בארצות רחוקות לידע אותם ולהזהר בהם כדי שלא לצאת מדת הישראלי. גם יבואר בו גודל השכר למקיימי מצוות התורה ולהיפך גדול העונש ח"ו. ווארשא, ניו יארק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

חפץ חיים נדחי ישראל

דרוש לפתיחת בית הכנסת אורחים בבראזיל

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

בית אברהם
דרושים ופלפולים בדיני ברכת החמה. הרב שלמה יודא שווייצער, מאנסי נ"י שנת תשמ"א לפ"ק ברה כחמה
קונטרס בדיני גילוח בחול המועד ופלפול בספר אגרות משה. מברר להלכה שאין שום היתר לגלח הזקן בחול המועד. ועוד דברים נוראים ונפלאים בדיני גילוח הזקן. הרב שלמה יודא שווייצער, מאנסי נ"י גדולי שלמה
הרהורים לימים נוראים, אין קטיגור נעשה סניגור. מדברי הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל. אלו הלומדים בעיון ובעומק ספר התומים צריכין ג"כ להעמיק ולעיין הדק היטב בדבריו אלו בספר יערות דבש, כי תורה אחת היא. "כשאנחנו נושאים על גופינו י"ג תיקוני דיקנא במצותיו ית"ש אזי אנחנו מעוררים י"ג מדות של רחמים לעילא... והנה כ"ז הוא מקובל בידינו מחכמי האמת עד מפי משה משה מפי הגבורה". בני יששכר גילוח הזקן וי"ג מדות הרחמים
ממרן הגאון רבי יוסף שלו' אלישיב שליט"א בענין גילוח הזקן תשובה להלכה
בענין גילוח הזקן
כולל כל לשון שמירה הנזכר בתורה. ומבאר איסור גילוח הזקן בכל מיני גילוח ואפילו בסם. ומתאר בפרוטרוט רוע מצב השחיטה בניו יארק ובארצות הברית בכלל. על פי מה שראו עיני המחבר בעצמו במשך ח"י שנה היותו שו"ב במדינה זו. ונוספו בו מראה מקומות מכל הש"ס להלכה למשה מסיני. מאת הרב חיים מאיר בן מרדכי ז"ל באלל, שו"ב. ניו יארק שנת תרפ"ה שמירה טובה
דבריו הקדושים המלהבים כאש בוערת לעין כל כדי להרחיק אצילי בני ישראל יראי ה' מהמושכלים ומכת החדשים נעלאגען שלא להתחבר ולהתקשר עמהם ולא לישב עמהם החבורה אחת ובאסיפה אחת בלי שום אופן באיזה ענין שהוא היוצא מהם לאויר העולם להתיעץ עמהם אפילו שנראה לנו הדבר על צד היותר טוב. ראגענדארף, שנת "כי שמי בקרבו" לפ"ק קול אומר קרא
לעורר לב אחינו בני ישראל על גודל המכשול של כינוים בשמות הגוים והמסתעף לזה. ירושלים שנת תשל"ב. ויקרא שמו בישראל
והוא סדר תפילות והלכות עוברי דרכים העוברים בין בים ובין ביבשה ובאוויר. סדר זמנים עם באורים וכללים לתשעה זמנם שבכל יום ויום כפי אופק מחוז נוא-יארק מסודר לפי שנת החמה מיאנואר עד דצמבר לכל השנים שבמאה העשרים למספרם. כללי עזרה ראשונה על כל צרה שלא תבא. נערך על ידי הגה"צ רבי שלמה יהודה שווייצער שליט"א מאנסי נוא יארק

דרכי' נועם  

סדר תפילות הדרך דיניו ומנהגיו

בו דינים וסדר תפילות לברכת אילנות הנהוגים בימי ניסן, נלקט על ידי הרב שלמה יודא שווייצער, מאנסי נ"י אילנא דחי'

על הלכות חופה וחתונה. בו יבואר מעלת כבוד קדושת חתן וכלה ושמחתם, ועניני הנהגת חתן ביום חופתו, וכל דיני ומנהגי חופה וקידושין וברכת אירוסין ונשואין, ושבע ברכות

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

נישואי ישראל

 

 

דעת גדולי חכמי הספרדים
בענין הסרת הזקן אף בלא תער

מכתב ממרן הגאון הקדוש רבי יוסף חיים מבאגדאד זצ"ל לא תגע בו יד להעביר השער לא במספרים ולא בסם. (בספרו שו"ת תורה לשמה)

 מכתב ממרן הגאון הקדוש רבי יעקב חיים סופר זצ"ל בעל כף החיים כמה פעמים הזהירוני בבבל שלא לתלוש שער מזקני, ואם על דא קול משמיא נפיק, על אחת כמה וכמה בגילוח הזקן כלל ועיקר, (קונטרס החלומות, הדרת פנים זקן)

 מכתב ממרן הגאון הקדוש רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי זצ"ל בעל שו"ת ה"סבא קדישא" הבחורים שהסירו זקנם לא נתן להם רשות שיעברו מפתן ביתו.

 מכתב ממרן רבי ישראל אבוחצירא התבטא בחריפות כנגד כל מי שנוגע בזקנו, אפילו רבנים מובהקים.


 מכתב ממרן הגאון הקדוש מרן החפץ חיים זצ"ל מרן רבי אלעזר מנחם מן שך [זצ"ל], - בענין להסתפר הזקן עם מכונת גילוח חשמלי... יעויין בספר לקוטי הלכות לבעל החפץ חיים שכתב שאסור ואין להקל בזה, וידוע שהחזון איש אסר בכל מכונה

 דעת תורה מ-18 גדולי ליטא בענין גילוח הזקן, - עם מכתב מהגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א בהסכמתו לספר הדרת פנים זקן, ומי יבוא להקל להשחית זקנו שעובר באיסור משחית ונשחת והיינו עשרה לאוין, וידועים דברי הר"ן ששני לאוין חמור כאיסור חילול שבת שבסקילה, והגע בעצמך אם עוברים חס ושלום בעשרה איסורי לאוין שחמור כל כך יום יום ר"ל, ומי מעייל נפשיה לספיקא כולי האי?! ולמעשה מי שיודע חומר עבירה ועונשו יברח ממכונה זאת, ומובטחני שאם נסביר החששות ודעת גאוני הזמן כולל הקדוש החפץ חיים החזון איש רבי אהרן קוטלר זצ"ל, מי שיש לו ריח יראת ה' טהורה יברח ולא ישתמש במכונה.

 הדרת פנים זקן בענין גילוח וגידול הזקן לאור ההלכה- מאת הרב משה ווינער שליט"א עם מכתבים של 35 גדולי הפוסקים בענין איסור גילוח הזקן

 הדרת פנים זקן בענין גילוח וגידול הזקן ב לאור ההלכה- מאת הרב משה ווינער שליט"א עם מכתבים של 35 גדולי הפוסקים בענין איסור גילוח הזקן

 יערות דבש


RAV SHACH RULING:  REGARDING THE PROHIBITION OF SHAVING WITH ELECTRIC SHAVER

JEWISH PRESS KLASS ENGLISH: ANSWER TO MR KLASS' OUTRAGEOUS TORAH RULINGS REGARDING THE BEARD AS HE PUBLISHED THEM IN THE JEWSIH PRESS


The prohibition against the forelock and long hair in generalIT IS FORBIDDEN TO GO IN THE WAYS OF THE GENTILES AND THIS INCLUDES GROWING YOUR HAIR LONG. THE MITZVAH OF TEFILLIN IS NOT FULFILLED WHEN THE PERSON HAS LONG HAIR FOR IT IS CONSIDERED AS A SEPARATION BETWEEN THE TEFILLIN AND THE HEAD

The beard in Jewish law CURRENT PROBLEMS WITH THE OBSERVANCE OF THE LAWS OF THE BEARD 

Comments on the beard and the book of Wiener from an article that appeared in the Jewish Press

Warnings on wearing Shaatnes: Things everyone should know when buying clothing, especially expensive suits

SMALL ANNOUNCEMENTS IN ENGLISH ON THE BEARD

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

 

Rav said in the name of Rafram b. Papa: Master, please tell us some of those fine things having to do with the synagogue that you said in the name of Rabbi Chisda. He replied: This is what R. Chisda said: What is the meaning of the verse, "Hashem loves the gates of Zion [Tziyon] more than all the dwellings of Jacob"? (Psalms 87:2). The meaning is: Hashem loves the gates that are designated  to learn halachah, more than the synagogues and houses of study. This is in line with the following saying of Rabbi Chiya b. Ammi in the name of Ulla: Since the day that the Bet Hamikdash was destroyed, the Holy One, blessed be He, has nothing in this world except the four cubits of halachah. Abbaye said: Initially, I would study at home and pray in the synagogue. However, once I heard that R. Chiya b. Ammi said in the name of Ulla: "Since the day that the Bet Hamikdash was destroyed, the Holy One, blessed be He, has nothing in this world except the four cubits of halachah," I pray only in the place where I study. R. Ammi and R. Assi prayed only between the pillars of the Bet Hamidrash (study hall) where they used to learn, although there were thirteen synagogues in Tiberias.

Talmud Massechet Berachot 8a

 

וויכטיגע התעוררות צום יום טוב סוכות. By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם חלק 5
וויכטיגע התעוררות א קעגען די טמא'נע כליטעלעוויזען

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמתהשםחלק 6
וויכטיגע התעוררות וועגען הבדלה און מגילה ליינען אופן טלפון, פאר די קימפעטארנס

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמתהשםחלק 8
דער קאפמיוטער וואס מעסט אין פינעף מינוט ווי  א איד האלט מיט זיין גאנצן אידישקייט

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם חלק 9
וויכטיגע התעוררות וועגען די געבלאפטע כפרות

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם 11
וויכטיגע התעוררות וועגען די תערובות בחול המועד ויום טוב

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם 13
וויכטיגע התעוררות וועגען די בגדי פריצות

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם 14
וויכטיגע התעוררות וועגען פסח

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם 15
וויכטיגע התעוררות וועגען שערן די בארד

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם 16
וויכטיגע התעוררות ביים קויפן ספרי תורה תפילין ומזוזות

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם 17
וויכטיגע התעוררות וועגען די פירצות ביי די קאנטריס

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם 18
וויכטיגע התעוררות וועגען די קאנטריס

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם 19
טשעקליסט אויף ערב פסח

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם 21
וויכטיגע התעוררות וועגען די גרויסע עבירה פון שעטנז

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם 22
וויכטיגע התעוררות וועגען די ווייבער וואס גייען צו דאקטורים

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם 23
וויכטיגע התעוררות וועגען פסח

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם 25

 כ"ק אדמו"ר הגה"ק מטאש שליט"א

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם 29

התאחדות תלמידי רביה"ק זי"ע

כפרות שלאגען בחנם   

דעת תורה על חובת השעה מהגה"צ רבי יצחק יעקב ווייס בעל מנחת יצחק, אלול תשמ"ח לפ"ק

המזכירים את ה' אל דמי  

נגד העיתון דער איד שמכשיל את הרבים

 מכתב מכ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א 

 

 

תשובה להלכה  בענין גילוח הזקן - ממרן הגאון רבי יוסף שלו' אלישיב שליט"א בענין גילוח הזקן

       גילוח הזקן וי"ג מדות הרחמים - הרהורים לימים נוראים, אין קטיגור נעשה סניגור. מדברי הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל. אלו הלומדים בעיון ובעומק ספר התומים צריכין ג"כ להעמיק ולעיין הדק היטב בדבריו אלו בספר יערות דבש, כי תורה אחת היא. "כשאנחנו נושאים על גופינו י"ג תיקוני דיקנא במצותיו ית"ש אזי אנחנו מעוררים י"ג מדות של רחמים לעילא... והנה כ"ז הוא מקובל בידינו מחכמי האמת עד מפי משה משה מפי הגבורה". בני יששכר.

  ותקרא שמו בישראל - הלכות פורים ופסח - שנת תשס"ב - ששים הלכות קצרות על הלכות פורים ופסח ממרן הגה"ק רבי שלום קרויז (זקן האדמורי"ם, ראש הרבנים בוויליאמסבורג) האדמו"ר מאודווארי שליט"א מחבר ספרי שו"ת דברי שלום שבע חלקים, וספרי מנוחת שלום עה"ת ומועדים שבע חלקים, ועוד. י"ל לכבוד הנשואין של בת הגה"צ רבי שמואל דוד קרויז שליט"א דומ"ץ אודווארי, ח"י שבט תשס"ב, ברוקלין ניו יארק

צדקת יצחק על הלכות צדקה, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, ברוקלין נ"י שנת תשל"ח

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of  Holmin.

שלחן ישראל כהלכתו על הלכות הכנסת אורחים - מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, ברוקלין נ"י שנת תשמ"ז

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of  Holmin.

שמחת שלום - הלכות חופה וחתונה

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of  Holmin.

זהירות ומתינות בהוראות היתרים תשס"ג - בו יבואר עד כמה חששו גדולי ישראל בדורות הקודמים אף על גב שלדינא הי' דעתן להקל מכל מקום פחדו ורעדו פן יצא מזה פירצה, כמו שאנו רואים שרב אחד בארצות הברית התיר את האסור בענין המחיצות בביהמ"ד נגד הפסק דין שיצא בשנת תרכ"ה מיותר ממאה גדולי ישראל, ועל ידי ההיתר הזה ירדה הדור אלף מעלות אחורנית וישנם כהיום יותר מב' אלפים בתי מדרשות שהמתפלל שם כאילו מתפלל בבתי הכומרים רח"ל. לפי לשון הפסק דין של כל גדולי ישראל אז. באתי להזהיר את הרבנים, ואני את נפשי הצלתי.

הלכות חרם מספר ילקוט מעם לועז, כל אחד צריך ללמוד הלכות אלה, כי זה נוגע להלכה למעשה, שאחד שמתפלל בבית המדרש בלי מחיצה הוא בחרם של 130 רבנים.

הלכות תשובה ממשנה תורה להרמב"ם

קיצור נחלת שבעה - והוא תיקון כתיבת תנאים וכתובה ועוד, שמות אנשים ונשים. מלוקט מספר נחלת שבעה שחיבר הגאון מו"ה שמואל במו"ה דוד הלוי ז"ל תלמיד רבינו הגאון בעל טורי זהב ז"ל. וצירפתי אליו סדר ברכת אירוסין ונישואין, וקצת דינים הנחוצים להם. הרב אשר אנשיל גרינוואלד שו"ב דק"ק אונגוואר.

מצות הלואה חלק א' - מטרת הספר לעורר ולהזהיר על מצות הלואה מלוקט מתנ"ך ש"ס ופוסקים, שנת תשנ"ג

 הלכות מסירה - מהגר"ם קליין בעמח"ס שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד.

מאירת חיים ציצית - שער הציוריםהמכיל עשיית ציצית ועטיפת הטלית

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of  Holmin.

מענה לאגרות בו נתתי מענה על יותר ממאה וששים שאלות שנשאלו בספר שו"ת אגרות משה והוכחתי שהמחבר הזה הכשיל את הרבים באופן מחריד בהתרת הרבה איסורים חמורים וטעה בכל הראותיו או בדבר משנה או בשיקול הדעת וסברא וחזרתי על כל ענין לבררו להלכה ולמעשה, מהגה"צ יום טוב הלוי שווארץ רב דק"ק נחלת יעקב קווינס, נ"י, תשל"ד

קול קורא מאת אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה - אויסצוגען פון דעם איסור פון אגודת הרבנים געגען די רעפארמירטע כתובה אין בית דין פון די קאנסערוואטיווע ראבייס, אידיש וענגליש

 ליקוטי סופר - על תרי"ג מצות בירור הלכה מש"ס ופוסקים דצדוקי הרי הוא כעכו"ם לענין עירוב כיון שאינו מודה בעירוב כלל חשוב בדבר זה כעכו"ם גמור (ראה בדף נ"א) יצא לאור על ידי בית דין מיוחד לעניני עירובין על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה ברוקלין נוא יארק תשרי תשס"ג

גדולי יצחק - מצוה אנציקלופדיה מצות ציצית דיניו ומנהגיו קובץ גדול מדברי הפוסקים המקיפים כללים יסודיים ועיקריים, הנוגעים לדיני ומנהגי עשיית ולבישת ציצית, ברוקלין יצ"ו, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"א לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of  Holmin.

 גילוח שערות וצפרנים - מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"א לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of  Holmin.

בלורית לאור ההלכה, - על איסור גידול בלורית לכל פרטיהן, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

10. דער גרויסער איסור פון א טשאפ. בו יבוארו המכשולות הגדולות הבאים ע"י שמגדלים בלוריות באידיש.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of  Holmin.

 דבר משה על דיני ומנהגי ישראל הנחוצים והנשכחים מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשל"ח לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

 דברי תורה סדר כתובה דיניו ומנהגיו - מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of  Holmin.

חוקת ישראל - מבאר חוקת הישראלית בחינוך והצניעות בדרך אבותינו ואמותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה. שנת תשל"ד

 חוקות העכו"ם בהלכה על ג' עיקרים שם היהודי, לשון היהודי, מלבוש היהודי, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of  Holmin.

קיצור דיני חרם  כדי להציל את הרבים ממכשול איסורי חרם ח"ו

בולעטין # 1 וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום וים. חודש תשרי תשנ"ה לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of  Holmin.

בולעטין # 2 וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום וים. חודש חשון תשנ"ה לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

בולעטין # 3 וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום וים. חודש כסלו תשנ"ה לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of  Holmin.

בולעטין # 4 וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום וים. חודש טבת תשנ"ה לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

בולעטין # 5 וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום וים. חודש שבט תשנ"ה לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

בולעטין # 6 וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום וים. חודש אדר תשנ"ה לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

בולעטין # 7 וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום וים. חודש ניסן תשנ"ה לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

בולעטין # 8 וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום וים. חודש אייר תשנ"ה לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

בולעטין # 9 וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום וים. חודש סיון תשנ"ה לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

בולעטין # 10 וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום וים. חודש תמוז תשנ"ה לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

בולעטין # 11 וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום וים. חודש אב תשנ"ה לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

בולעטין # 12 וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום וים. חודש אלול תשנ"ה לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

 

דברי תורה

 על פרשת השבוע

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

דברי תורה אחרי מות

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה אחרי מות 2

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה אחרי מות 3

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה במדבר

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה בחקותי

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה בחקותי 2

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה בהר

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה בהעלותך

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה בראשית

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה בשלח

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה בשלח 2

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה חנוכה

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה דברים

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה עקב

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה עקב 2

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה אמור

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה האזינו

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה הדרן לסיום הש"ס

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה - פסח

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה הושענא רבא

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה קדושים

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה כי תבא

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה כי תבא 2

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה כי תצא

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה כי תשא

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה קרח

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה לך לך

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה מסעי

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה מטות

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה מסעי

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה מצורע

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה משפטים

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה נשא

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה נשא - דרוש לצדקה

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה נצבים

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה נח

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה פקודי

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה פנחס

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה פרקי אבות

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ראה

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ראה 2

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה שבת הגדול

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה חודש אלול

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה שבת שובה

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה שבועות

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה שלח

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה שמיני

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה שמות

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה שופטים

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה שופטים 2

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה סוכות

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה תזריע

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה תרומה

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה תצוה

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה צו

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה וארא

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ואתחנן

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ואתחנן 2

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ויקהל

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה וירא

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ויגש

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ויקרא

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה וישלח

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה וזאת הברכה

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ימי הסליחות

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ימי הסליחות

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה יתרו

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה יום הכיפורים

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

דברי תורה ראש השנה

 

 

פסח

 

 

פסח By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם חלק כ"ה

אלפי הלכות בכל מלאכת אפיית המצות
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

אפיית המצות השלם חלק ב

ששים הלכות קצרות על הלכות פורים ופסח ממרן הגה"ק רבי שלום קרויז (זקן האדמורי"ם, ראש הרבנים בוויליאמסבורג) האדמו"ר מאודווארי שליט"א מחבר ספרי שו"ת דברי שלום שבע חלקים, וספרי מנוחת שלום עה"ת ומועדים שבע חלקים, ועוד. י"ל לכבוד הנשואין של בת הגה"צ רבי שמואל דוד קרויז שליט"א דומ"ץ אודווארי, ח"י שבט תשס"ב, ברוקלין ניו יארק
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

ותקרא שמו בישראל

הלכות פורים ופסח

שנת תשס"ב

דרוש להלכות פסח, טהרת המשפחה, שאלות נשים, כשרות, צניעות, ומצות תיקון עירובין מאת כ"ק הגה"צ רבי חיים יהודה כ"ץ שליט"א האדמו"ר ואבדק"ק ור"מ סערדאהעלי שליט"א. מלפנים דומ"ץ קהל חסידי בעלזא, בארא פארק. י"ל על ידי וועד העירוב ד'בארא פארק ניסן תש"ס לפ"ק
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

דרשת שבת הגדול

ניסן שנת תש"ס

תשובות בנידון מצות מכונה בפסח. דברי הרבנים האוסרים, חובר ע"י הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל. קונטרס ביטול מודעה דברי הרבנים המתירים, חובר ונערך ע"י הגאון רבי יוסף שאול נאטנזאהן זצ"ל אבדק"ק לעמבערג

מודעה לבית ישראל ביטול מודע

כשרות התרופות מעדעצינען לפסח ולכל השנה
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם חלק כ 

רשימה לבדיקת חמץ ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מלחמת השם חלק כ"א

מצוה אנציקלופדיה
הלכות פסח
דיניו - ומנהגיו  

מבאר גודל ההזנחה בכשרות מעדעצינן לפסח
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.
שלום לרחוק ולקרוב

דיני מצה שרויה למחמירים בה ולמקילים בה, וההבדל בין שבעת הימים הראשונים של חג לאחרון של פסח
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מצה שרויה
דיני ואכילת מצה כל שבעת ימי החג, אם יש בו מצוה או רשות
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.
מצות מצה
א. כל תנאי המצוות, דברים ההכרחיים לקיים המצוות כהלכתן בכל פרטיה ודקדוקיה שיעלה לרצון לפני אדון כל.
ב. דינים והדרכה לבדיקת חסא סאלאט, ולבדיקת כרוב -  קרויט.
ג. זהירת כניסת מאכלים ומשקאות מיוצרים בבתי חרושת לבית בפסח.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.
קיום המצות כהלכתה

 

שנה א', חודש שבט, תרצ"ו חוברת א'   בענין גזירות השחיטה מרבני פולין, ועניני טהרת המשפחה

המסלה שנה א'

שנה א', חודש אדר, תרצ"ו חוברת ב' בעניני גזירות השחיטה בפולין ורוסיא, ובענין ריפורם וקונסערוואטיווי בקידושין

המסלה שנה א'

שנה א', חדש סיון-תמוז, תרצ"ו חוברת ה'-ו' בעניני קלות ראש בבית הכנסת, וטהרת המשפחה

המסלה שנה א'

שנה א', חדש אב-אלול, תרצ"ו חוברת ז'-ח'  בעניני תיקון המקוואות, קדושת בית המדרש, וטהרת המשפחה, ושמירת שבת

המסלה שנה א'
שנה א', חדש כסלו, תרצ"ז חוברת יא  בעניני כשרות המקוואות
המסלה שנה א'
שנה א', חדש טבת, תרצ"ז חוברת יב   בעניני תפילה, וכשרות
המסלה שנה א'

שנה ב', חדש תשרי חשון, תרצ"ח חוברת ט'-י'  בענין זמני קריאת שמע תפלה וציצית

המסלה שנה ב'
שנה ג', חדש סיון-תמוז, תרצ"ח חוברת ו'-ז'  בעניני מצב החינוך, וטהרת המשפחה
המסלה שנה ג'
שנה ג', חדש אב-אלול, תרצ"ח חוברת ח'-ט'   בעניני מצב החינוך, וטהרת המשפחה
המסלה שנה ג'
שנה ג', חדש תשרי-חשון, תרצ"ט חוברת י'-יא  עניני בית המדרש, ריבית, חיזוק הדת, וטהרת המשפחה
המסלה שנה ג'
שנה ד', חודש ניסן, תרצ"ט חוברת ג'  בעניני פסח וכשרות
המסלה שנה ד'
שנה ד', חדש אדר, תרצ"ט חוברת ב'  בעניני מצב הכשרות לפסח
המסלה שנה ד'
שנה ד', חדש תשרי חשון ת"ש חוברת ט'-י'  חוברת זו מוקדת כולה לשאלת הכשרות בשחיטת עופות בניו יארק רבתי
המסלה שנה ד'

שנה ד', כסלו-טבת, ת"ש חוברת יא-יב  עניני כשרות ושמירת שבת בענין איסור שחוטי חוץ, בענין פלאמבעס על העופות

המסלה שנה ד'
שנה ה', חודשי שבט אדר א', ת"ש חוברת א'  עניני כשרות ושמירת שבת
המסלה שנה ה'
שנה ה', חודש אדר שני, ת"ש חוברת ב'  בענין הכשרים והמשגיחים, וטהרת המשפחה
המסלה שנה ה'
שנה ה', חודשי אייר סיון, ת"ש חוברת ד' ה' בענין הצלת הישיבות הנגועות המלחמה שמצאו מפלט זמני בליטא ואשר קיומן בסכנה גדולה
המסלה שנה ה'
שנה ה', חודשי תמוז אב - אלול, ת"ש חוברת ו' ז' ח'   בענין העונשים הגדולים למאכילי טריפות
המסלה שנה ה'
שנה ה', חודשי שבט אדר א', ת"ש חוברת א
המסלה שנה ה'
שנה ו', חדש ניסן, תש"א חוברת ג'  בעניני חיזוק הדת, וקדושת השבת
המסלה שנה ו'
שנה ו', חדש תמוז-אב-אלול, תש"א חוברת ו'-ז' - ח' בעניני מקוואות, כשרות, טהרת המשפחה, וחינוך
המסלה שנה ו'

 

המצפה עיתון חדשי לתורה ולמדע וכל עניני ישראל  יצא לאור על ידי הרבנים הרב אברהם אהרן יודעלעוויץ מבעיאן והרב יעקב איסקאלסקי מניו יארק  חוברת א' חודש סיון שנת תר"ע לפ"ק  העיתון הזה יצא במיוחד ללחום מלחמת ד' צבאות על שהכניסו לבתי כנסיות ובתי מדרשים מנהגים של הריפורמרים רח"ל  עוד מעורר על המכשולים הגדולים בעניני שבת, כשרות, שחיטה, חלב וגבינות עכו"ם, חמץ בפסח, ואם מותר לאכול בשר בארצות הברית כי המכשולות גדולות מאוד, נשואי תערובות, ועוד

המצפה חלק א'

חוברת ב' חודש תמוז שנת תר"ע לפ"ק  מעורר על המכשולים בעניני שבת, כשרות, שחיטה, חלב וגבינות עכו"ם, גילוח הזקן, טהרת המשפחה, מקוואות, חינוך הבנים  יוצא במלחמה גדולה נגד הרבנים שדורשים דברי ליצנות במקום ללמד את העם דברי הלכה ומוסר, בוכה מרירות שהרבנים האלו הם חצי בור וחצי עם הארץ וקורא את עצמו בשם "רב" ובמחיר שקל ימכור את אלוקיו ותורתו, ומדוע לא יצאו הרבנים האמתיים להשמיע בדברים ברורים למען ידע העם מי הוא "רב" אשר לו הצדק להקרא בשם "רב" הרב הכולל הי' קרבן על הכשרות שהרגו אותו על שלחם נגד השוחטים והבוטשערס יותר משמנה אלף ספרי פלפול יצאו לאור בארצות הברית ואין ספר אחד על עניני חיזוק הדת הרבנים מחנכים את העם ישר לריפורם וכולם כצאן לטבח יובל רח"ל שוחט בוכה על מצב הדור

המצפה חלק ב'

חוברת ג' חודש אב שנת תר"ע לפ"ק מעורר שכל אחד מישראל חייב ללחום בעד קדושת השבת קודש

המצפה חלק ג'

חוברת ד' חודש אלול שנת תר"ע לפ"ק   יוצא במלחמה גדולה נגד הרבנים שכופרים בכל הי"ג עיקרים, גם להם הכסף והזהב, והמה גם כן עוקרים התורה המקובלת מסיני וגם הר סיני בעצמו עקרו מדוכתי, ואזיל לגבייהו כי הקימו להם רבני הרעפארם ומטיפי השקר המטילים ג' טיפות של מלאך המות אשר ממנו מת חיות אומה הישראלית, ממנו מסריח חכמת הסופרים וממנו פניו מוריקות הוא, כי נוטלים הצלם הקדוש מכל אחינו המאוללים אשר הביאו מבית מולדתם, וכו', וגם המה מארסים את ילדותינו בכפירתם וכו'

המצפה חלק ד'

חוברת ה' חודש ניסן שנת תרע"א לפ"ק  בענין הרע-בנים שאין יודעים בטיב גיטין וקדושין, כל שאינו יודע בטיב גיטין וקדושין לא יהא לו עסק עמהם, בענין הגיטין על ידי ערכאות, - סכנת השכלה, בענין מציצה בפה

המצפה חלק ה'

חוברת ו' חודש סיון שנת תרע"א לפ"ק  בענין כשרות הבשר שהוא ביד הריפורמים ואין פוצה פה, תורת הגיטין ביד הריפורמים, רבנים הקיצו!, ובענין החינוך

המצפה חלק ו'

 

 

חודש טבת תרצ"א חוברת י'   יבאר עניני מצב הרבנות והיהדות באמריקא החרדית, -  הועד השחיטה בשיקאגוי בסיועת המשרד הרבנים ואגודת הקהילות העמידו כשרות שחיטת עופות על בסיס נכון, נוסח ההיתר, 18 תקנות

הפרדס חלק ד'

חודש אלול תרצ"א חוברת ו'  קול השופר, ועד השחיטה בשיקאגוי, אזהרה חמורה מאגודת הרבנים על בית חרושת של וואורשט בשיקאגוי שמוכרים בשר כשר ובשר טריפה ביחד

הפרדס חלק ה'

חודש תשרי תרצ"ב חוברת ז' על קדושת בתי כנסיות, מצב הכשרות, מצב טהרת המשפחה

הפרדס חלק ה'

חודש כסלו תרצ"ב חוברת ט' וועד הכשרות בניו יארק, גבינות עכו"ם  

הפרדס חלק ה'

חודש כסלו תרצ"ג חוברת ט ' על מצב הכשרות, אזהרה גדולה, חובת הרבנים, קול ראדיא בשבת, הזהרו בפאת הזקן

הפרדס חלק ו'

 

חודש מנחם אב תרצ"ג חוברת ה'  יבאר עניני מצב בתי כנסיות ובתי  מדרשות, על מצב הכשרות בדגים, שחיטת עופות בהתזת הראש ובשר מעושן

הפרדס חלק ז'

חודש טבת תרצ"ד חוברת י'     שערורה גדולה! אזהרה גדולה לכל הרבנים דניו-יארק רבתי. -  שני שוחטים הרב אפרים פישל שיפמאן והרב שלמה פערלשטיין מעידים איך שהרב מאכיל נבילות וטירפות במזיד אחר שהודיעו לו ש 95 צינגען 95 טענדערליינס 50 קישקעס הם נבילות וטריפות, והשוחטים מבקשים שיוסיפו משגיחים כי הקצבים שותפם של עמלקים מערבים בשר כשר וטריפה יחד, וגונבים הבהמות לפני הבדיקות חוץ ועוד, והרב המכשיר הרב עפשטיין מאכיל נבילות עבור בצע כסף רח"ל. על דבר המכשולות הגדולות ביין כשר. מגבית כופר נפש לתמיכת ישיבת חכמי לובלין ליום השלושים לפטירת של הצדיק הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל

הפרדס חלק ז'

חודש סיון תרצ"ד חוברת ג'   אזהרה גדולה לאפרושי מאיסורא הרעסטאראנטים מכשילים את אחינו בני ישראל בנבילות וטריפות

הפרדס חלק ח'

חודש תמוז תרצ"ד חוברת ד'  על דבר שחיטת עופות בחתיכת כל הראש, - נשואי האזרחים, בעולם הכשרות  

הפרדס חלק ח'

חודש ניסן תרצ"ו חוברת א'  אזהרה מאגודת הרבנים לקדושת וטהרת משפחה בישראל, - על שאלת השחיטה פוילין, ניו יארק, - קול קורא מהתאחדות השוחטים גולי גרמניה בארץ ישראל, - להבדיל בין כשר לטריפה, - רב המכשיר נותן הכשר על ברענדי של חמץ על פסח וגם על יין נסך הבא מקארליפוני

הפרדס שנה י'

חודש מר-חשון תרצ"ז חוברת ח'  חוקי השחיטה בפולין, על דבר החששות של יין שרף של כל השנה

הפרדס שנה י'

חודש כסלו תרצ"ז חוברת ט'  על דבר טהרת המשפחה, - חוק הכשר של מדינת ניו יארק, -  חשש יין נסך ביין של כל השנה

הפרדס שנה י'

חודש שבט תרצ"ז חוברת י"א מכתב מהגאון רבי חיים עוזר על מצב הכשרות,- ועידת אגודת השוחטים דניו ענגלאנד בבוסטון, - אגודת השוחטים בשיקאגא. למען האמת

הפרדס שנה י'

 

 

פרק ששה ושלשים, שחיטה. בו יבואר עד כמה כוחות הטומאה והחיצונים משתדלים בכל כוחם שהשוחט יאכיל טריפות לישראל, ולהכשיל את ישראל באכילת נבילות וטריפות. גם יבואר בו גודל האיסור לאכול בשר אפילו למי שקרא ושנה, זולת לצדיק גמור, וגם כן עם שמירה מעולה. טעם שבעל תשובה לא יאכל בשר כי אם בשבת.

שבט מוסר

חיבור הנוכחי מטרתה להקל מעול הציבור לדפדף בספרי הפוסקים לידע דינים היותר נחוצים ורגילים בנושא קריאת התורה אשר בלעדן אי אפשר לקיים מצות שמיעת וקריאת התורה אפילו כיהודי פשוט כאשר עיני כל תחזינה משרים מכיל: א. דיני הוצאה והכנסה. ב. קניית המצות. ג. בעל קורא - וסגן. ד. שיחה ותלמוד תורה בשעת הקריאה. ה. יציאה לחוץ בשעת הקריאה. ו. קריאת האנשים לספר תורה. ז. דיני ברכת התורה. ח. כל הנוגע להעולה מעת קריאתו לתורה עד חזרה למקומו. ט. כל הנוגע לבעל קורא מעלייתו לקרות עד גמירא. י. טעותים בעת הקריאה. יא. שלל דינים נפלאים קצרים בקריאת התורה. יב. הגבה - גלילה. יג. בימה באמצע בית הכנסת
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

תורת ישראל