ISRAEL613.COM

בס"ד

 

כל הספרים    

דף 1

PAGE  1

1     2     3     4     5     6     7   8

בליסט הזה תמצא כעת לערך 60 אחוז מכל הספרים שיש בהסייד, ואי"ה בקרוב אנו מקוים להכניס כל הספרים ושמות המחברים בליסט הזה. שאר 40 אחוז של הספרים תמצא בדף של ספרים ומחברים ובדף של חדשות

HOME        ראשי

פסח

PASSOVER

מצוה אנציקלופדיה
הלכות פסח
דיניו - ומנהגיו  

 

שלחן ערוך אורח חיים מחבר ורמ"א מחולק לל' יום קודם הפסח

דברי התעוררות לבני תורה לקראת ימי קציר חטים המשמשים ובאים שיהיו זריזים מקדימין למצוות לקצור החטים בזמן המובחר על פי דעת תורה וחכמיה, סיון תשס"ה לפ"ק, מספר הפאקס:

732 - 363 - 7417

חלב חטים

חלק ראשון. מלוקט מפי ספרים וסופרים סדר בריאת החטים מתחלת זריעתן עד שנאספו לאוצר, וגם חילוקים שיש בין מקום למקום הן בטבען והן במלאכת העבודה.
חלק שני. ליקוט מדברי הראשונים לבאר מה שאמרו רז"ל דאחמיץ במחובר, ובענין זמן דחיוב שמירה
חלק שלישי. ליקוט מפוסקים אחרונים שנכתבו בקיצור להלכה למעשה ומביאים מנהגי ישראל בענין זמן הקצירה וחובת בשמירה להזהר מחשש חמץ על ידי הגשמים שירד על התבואה בעודן מחובר לאחר שנגמרו כל צרכן.
חלק רביעי. ליקוט מששים ספרי הפוסקים ושאלות ותשובות בענין גשמים שירד על התבואה בעודן מחובר לקרקע אם הם כשרים למצת מצוה לאכילה.
חלק חמישי. בירור אי טל יכול להחמיץ החטים בעודן מחוברים לקרקע, ובענין חטים שהיו מגולין בתחלת הלילה, ובענין זמן קצירת החטים כדי שיתייבש מהטל, ובענין שינוי מראות שנמצאו על חטים.
חלק ששי. קיצור העולה מכל הפוסקים להלכה למעשה, ובנוגע להמציאות שבמדינתינו בטבע גידול והתייבשות החטים והגשמים מצוי בעת הקצירה, וסדר הקצירה שנעשה על ידי קאמביין מאשין, ומעלת ההידור דקצירת יד.
חלק שביעי. ליקוט ממנהגי וסיפורי ומכתבי צדיקים בענין קצירת חטים ושמירתן.
נסדר ונכתב בעזהשי"ת ע"י הרב הגאון רבי יעקב צבי גאלדשטיין שליט"א, ברוקלין ניו יארק שנת תשס"ה לפ"ק. 

קציר חטים

מודעות על ספרי כשרות לפסח שחיטה ניקור ושמירת המצות, מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א - וויכטיגע התעוררות וועגען פסח - מודעות, קול קורא'ס ומאמרים בעניני חיזוק הדת שיצאו לאור בבתי מדרשים וישיבות ובכתבי עת, יוצא לאור ע"י הוצאת אמונה, ברוקלין יצ"ו, שנת תשנ"ג.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

מלחמות השם חלק ט"ו

כשרות התרופות (מעדעצינען) לפסח ולכל השנה. וויכטיגע התעוררות וועגען די מעדעצינן אויף פסח און אגאנץ יאר. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א - וויכטיגע התעוררות וועגען פסח - מודעות, קול קורא'ס ומאמרים בעניני חיזוק הדת שיצאו לאור בבתי מדרשים וישיבות ובכתבי עת, יוצא לאור ע"י הוצאת אמונה, ברוקלין יצ"ו, שנת תשנ"ג.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

מלחמות השם חלק כ'
רשימה לבדיקת חמץ - טשעק ליסט אויף בדיקת חמץ [לערב פסח]. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א - וויכטיגע התעוררות וועגען פסח - מודעות, קול קורא'ס ומאמרים בעניני חיזוק הדת שיצאו לאור בבתי מדרשים וישיבות ובכתבי עת, יוצא לאור ע"י הוצאת אמונה, ברוקלין יצ"ו, שנת תשנ"ג.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
מלחמת השם חלק כ"א
חלק כ"ד הוראה לקונה טלית, ומכשולות הגדולות שמצאו בזה - חלק כ"ה - מדור אזהרות לפסח - וויכטיגע התעוררות וועגען פסח.  - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א - וויכטיגע התעוררות וועגען פסח - מודעות, קול קורא'ס ומאמרים בעניני חיזוק הדת שיצאו לאור בבתי מדרשים וישיבות ובכתבי עת, יוצא לאור ע"י הוצאת אמונה, ברוקלין יצ"ו, שנת תשנ"ג.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
מלחמת השם חלק כ"ד - כ"ה
- הלכות פורים ופסח - שנת תשס"ב - ששים הלכות קצרות על הלכות פורים ופסח ממרן הגה"ק רבי שלום קרויז (זקן האדמורי"ם, ראש הרבנים בוויליאמסבורג) האדמו"ר מאודווארי שליט"א מחבר ספרי שו"ת דברי שלום שבע חלקים, וספרי מנוחת שלום עה"ת ומועדים שבע חלקים, ועוד. י"ל לכבוד הנשואין של בת הגה"צ רבי שמואל דוד קרויז שליט"א דומ"ץ אודווארי, ח"י שבט תשס"ב, ברוקלין ניו יארק ותקרא שמו בישראל
הופיע מדריך מספר 13 על פסח בשורה טובה מוועד הכשרות
הלכות אכילת מצה ואפיקומן בלילי פסחים ועוד, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
אכילת מצות בישראל
שנאמרו על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין שליט"א.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
דברי תורה - על הגדה של פסח
שנאמרו על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין, שנת ה' תשנ"ו לפ"ק. דברי תורה לשבת הגדול ולפסח
ה' חלקים, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשנ"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
מצוה אנציקלופדיה לפסח חלק י"ד
 מוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות על חשש חמץ בפסח, ובשר שנתעלם מן העין בכל חנותי הבשר שקוראים גלאט כשר בוטשער סטארס שהוא הפקר לכל גוי שעושה משלוח הבשר, ויש לו מפתח מן החנות, וכו'.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
מכתב להרבנים
להמעדעצין קאמפאניס, לברר כשרות התרופות לפסח ולכל ימות השנה, מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין,
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
הלכות נחוצות לפסח
על דבר כשרות הגבינה הקשה לפסח, מהרב צבי שכטר שליט"א מסורה 
אזהרה חמורה להסיר מכשול על דבר המכשולות הגדולות בכשרות היין לחג הפסח ולכל ימות השנה וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
דארצות הברית וקנדה
כתבה על הספרים מצוה אנציקלופדיה אפיית המצות ואכילת מצות בישראל י"ג חלקים - שיצאו לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין,
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
הלכות פסח באנגלית
מועד למשמרת הכשרות בעיר רבתי נוא יארק אזהרה חמורה נגד שמן קטניות בפסח
על המכשולות הגדולות ביין מבושל של האָ יוּי מכתב מאורטדוקס יוניאן על יין מבושל
אנגלית

החילוק הגדול בין מדינה הציונית בארץ ישראל - ובין מדינה נגד הציונית שקוראים אותה
סאטמאר בארצות הברית

בכל זאת אין בו משהו. ובפרט על הבשר הקפוא המגיע מחו"ל מהווה 80% מתוצרת הבשר בארץ, הבעיה בשחיטה והבעיה הגדולה והעיקרית היא בשלב הניקור, המצב נורא ואיום, סיפורים מדהימים, הבטושער'ס עושים מה שרוצים, ומשחקים על עניני ניקור שהוא איסור כרת. כך צועקים העיתונים (שהם ציונים) בארץ ישראל,
אבל בחוץ לארץ הרבנים שקוראים לעצמם חרידים, כמו התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה ושותפיהם, צועקים תאכלו חלב בתיאבון, ואין שום בעיה על איסור חֵלֶב זה כשר, כי זה מביא הרבה כסף להרבי מסאטמאר שהוא השותף הראשי, והעיקר לצעוק ציונים ימח שמם, ולדבר נגד ארץ ישראל, ונגד הכותל המערבי שזה טמא חס ושלום, וכך מוחקים מה שאומרים בברכת המזון ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, זה הם רוצים למחוק, וזה הסימן האמיתי שהם ראשי הסטרא אחרא והערב רב, שאצליהם טרף וחלב זה מצוה לאכול, חמץ בפסח מצוה, יין נסך מצוה, מקוואות פסולות מצוה, בשר בחלב מותר, ביצים טמאות מותר, עירוב אסור, ערכאות ומסירה מצוה, וכו', וכו', ועכשיו ירא הקהל וישפוט, מי הם ראשי הערב רב?

פקוח ממשלתי על הכשרות
מכתב שנשלח על ידי וועד הכשרות לברר המעדעצינען לפסח ולכל ימות השנה.  - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
רפואה דראג סטאר 
איבער דעם כשר לפסח נאו-אולא אויל וויכטיגע אויפקלערונג
אזהרה מבית דין צדק דקהל האלמין שנת תשס"ד - על המכשול הגדול שרבני העדה החרדית מצאו שמניחים על הבשר בהמה אחר שחיטה ומליחה כדי שיתקיים זמן רב מעורב בו חמץ ממאלט, ועל כן שומר נפשו ירחיק את עצמו ואת בני ביתו מחשש חמץ.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
להסיר מכשול מאיסור חמץ בפסח

אלפי הלכות בכל מלאכת אפיית המצות.  - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

אפיית המצות השלם

חלק ג' מספר אפיית המצות השלם, והוא מנהגי צדיקי וגדולי עולם מוסדי דור ודור ודרכי הליכותיהם בקודש.  - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

מנהגי צדיקי ישראל
ה' חלקים.  - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשנ"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
מצוה אנציקלופדיה לפסח חלק י"ד
קובץ גדול מדברי הפוסקים, המקיפים כללים יסודיים ועיקריים הנוגעים לאפיית ואכילת המצות בפסח, ושאר עניני החג. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
מצות מצה בשלימותה

סגולות והשפעות המרובות הבא על ידי קיום מצוות אכילת מצה כדת וכהלכה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

סגולות מצות ישראל

דרוש להלכות פסח, טהרת המשפחה, שאלות נשים, כשרות, צניעות, ומצות תיקון עירובין מאת כ"ק הגה"צ רבי חיים יהודה כ"ץ שליט"א האדמו"ר ואבדק"ק ור"מ סערדאהעלי שליט"א. מלפנים דומ"ץ קהל חסידי בעלזא, בארא פארק. י"ל על ידי וועד העירוב ד'בארא פארק ניסן תש"ס לפ"ק

דרשת שבת הגדול

ניסן שנת תש"ס

תשובות בנידון מצות מכונה בפסח. דברי הרבנים האוסרים, חובר ע"י הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל. קונטרס ביטול מודעה דברי הרבנים המתירים, חובר ונערך ע"י הגאון רבי יוסף שאול נאטנזאהן זצ"ל אבדק"ק לעמבערג

מודעה לבית ישראל ביטול מודעה

 

מבאר גודל ההזנחה בכשרות מעדעצינן לפסח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

שלום לרחוק ולקרוב

דיני מצה שרויה למחמירים בה ולמקילים בה, וההבדל בין שבעת הימים הראשונים של חג לאחרון של פסח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

מצה שרויה

דיני ואכילת מצה כל שבעת ימי החג, אם יש בו מצוה או רשות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

מצות מצה

א. כל תנאי המצוות, דברים ההכרחיים לקיים המצוות כהלכתן בכל פרטיה ודקדוקיה שיעלה לרצון לפני אדון כל.
ב. דינים והדרכה לבדיקת חסא סאלאט, ולבדיקת כרוב -  קרויט.
ג. זהירת כניסת מאכלים ומשקאות מיוצרים בבתי חרושת לבית בפסח.
- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

קיום המצות כהלכתה

מדריך לכשרות דהתאחדות הקהילות

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות מדריך לכשרות 1
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 7
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 13
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 13 א
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 31
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 26
ירחון דהתאחדות הקהלות - כולל ידיעות, דיונים ובירורים בעניני כשרות, קונטרס כ"ז כרך ה', יצא לאור על ידי וועד הכשרות ניסן אייר ה'תשל"ט לפ"ק מדריך לכשרות 27
עם 7 מודעות נחוצות    ניסן תשל"ו בולעטין  וועד הכשרות

PASSOVER, MATZOT AND CHAMETZ 

Medical Reports
KASHRUT OF MEDICINES  PESACH AND ALL YEAR ROUND - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Shalom Lrachok Vlakarov - Kashrut and Medicine
KASHRUT OF MEDICINES  PESACH AND ALL YEAR ROUND - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Laws & Customs of Passover Matzah Vol 1
MITZVAH ENCYCLOPEDIA PASSOVER LAWS - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Laws & Customs Passover Matzah - Vol 2 
MITZVAH ENCYCLOPEDIA PASSOVER LAWS - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Stories - Passover 
STORIES OF TZADDIKIM RELATING TO PASSOVER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Eating Matzah in Passover and Chametz checklist  
CHECKLIST FOR THE REMOVAL OF CHAMETZ AND CUSTOMS REGARDING EATING MATZAH IN PASSOVER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Medicines on Passover and all year round
MANY MEDICINES CONTAIN CHAMETZ AND THEREFORE HAVE TO BE DISPOSED OF FOR PASSOVER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Madrich Lakashrut Vol. 1
RESPONSA, CLARIFICATIONS AND GENERAL INFORMATION ON THE KASHRUT OF FOODS - By - Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, Shlita
Madrich Lakashrut Vol. 7
RESPONSA CLARIFICATIONS AND INFO ON THE KASHRUT OF FOODS [SOME ENGLISH TEXT] - By - Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, Shlita
Madrich Lakashrut Vol. 13 
RESPONSA CLARIFICATIONS AND INFO ON THE KASHRUT OF FOODS [SOME ENGLISH TEXT] - By - Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, Shlita
Madrich Lakashrut Vol.13A
RESPONSA CLARIFICATIONS AND INFO ON THE KASHRUT OF FOODS [SOME ENGLISH TEXT] - By - Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, Shlita
Madrich Lakashrut  Vol 31 Passover

 

Kol ha Shechita

RESPONSA CLARIFICATIONS AND INFO ON THE KASHRUT OF FOODS [SOME ENGLISH TEXT] - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

KOL HASHECHITA - FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

רבינו הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע

22 עמודים

מרבינו הבעל שם הקדוש זי"ע, בלשון הקודש. עיקרי אמונה
8

זיין לעבען, לעהרע און ווירקען.

אידיש.

רבי ישראל בעל שם טוב

מאת ש.צ.זעצער

שנת תרע"ט

שערים ומפתיחות

109 פון געבוירען ביז צום התגלות, אידיש.

רבי ישראל בעל שם טוב

ערשטעס בוך

110 לעהרער, חבר און פיהרער, אידיש.

רבי ישראל בעל שם טוב

צווייטעס בוך

26 גאט, מענטש און וועלט, אידיש.

רבי ישראל בעל שם טוב דריטעס בוך

250

זיין לעבען, לעהרע און ווירקען. , אידיש.

רבי ישראל בעל שם טוב

שמירת הברית שמירת עינים

על שמירת ותיקון פגם הברית חלק ראשון סדר בראשית. בו יבואר מעלת הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית. גם יבואר בו גודל העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם הברית, והפגם הגדול והנורא הנעשה על ידי חטא פגם הברית קודש, ושהוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע, אפילו זהב מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם ברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים. גם יבואר בו סדר התיקון והתשובה להפגם הזה המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי איך דבר העומד בפני התשובה. עוד יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית, ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם הזה. ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תיקון הברית

כי הוא תקון הברית הנקרא "תיקון הכלל" כמבואר בלקוטי מוהר"ן ח"א (סימן כ"ט אות ד'), והוא תיקון למקרה לילה, ח"ו, לומר אלו העשרה מזמורי תהלים באותו היום שקרה לו, מרבנו הגדול והקדוש צדיק האמיתי אור ישראל וקדושו נחל נובע מקור חכמה רבי נחמן זצוקללה"ה מברסלב. נכד הבעל שם טוב הקדוש זי"ע. הוצאת קרן ר' ישראל דב אודסר זצ"ל להדפסת והפצת ספרי רבי נחמן מברסלב זי"ע. עיה"ק ירושלים תובב"א תקון הכללי

ונלוה אליו קונטרס בית רחל חבור מאתי אשר חנן ה' את עבדו מקים מעפר דל

מנשה הקטן אבדק"ק אונגוואר וראש ישיבת בית שערים בברוקלין נוא יארק - י"ל ע"י וועד לחיזוק הדת שנת ה' תשל"ז לפ"ק משנה בפרק האיש מקדש מהדורא תניינא עם קצת הוספות  דעת תורה ובירור הלכה ליראי ה' בכלל ולבני תורה בחורי הישיבה בפרט, שבאו לפרק האיש מקדש, כיצד להתנהג מתחילת השידוכין עד אחר החתונה ונלוה אליו קונטרס בית רחל
דרך ישרה שיבור לו האדם לראות חיים עם האשה אשר אהב כל ימי חיי הבלו אשר נתן לו תחת השמש

 

משנה בפרק האיש מקדש

 

 

ונלוה אליו קונטרס בית רחל חבור מאתי אשר חנן ה' את עבדו מקים מעפר דל

מנשה הקטן אבדק"ק אונגוואר וראש ישיבת בית שערים בברוקלין נוא יארק - י"ל ע"י וועד לחיזוק הדת שנת ה' תשל"ז לפ"ק משנה בפרק האיש מקדש מהדורא תניינא עם קצת הוספות  דעת תורה ובירור הלכה ליראי ה' בכלל ולבני תורה בחורי הישיבה בפרט, שבאו לפרק האיש מקדש, כיצד להתנהג מתחילת השידוכין עד אחר החתונה ונלוה אליו קונטרס בית רחל
דרך ישרה שיבור לו האדם לראות חיים עם האשה אשר אהב כל ימי חיי הבלו אשר נתן לו תחת השמש

משנה בפרק האיש מקדש

 

 

(646) 519 - 5800 xt 1129
(212) 990 - 8000 xt 1212

קריאה דחופה! אל יראי ד' וחושבי שמו , אנשי שם , גבורי כח ועושי רצונו של מקום ברוך הוא די בכל אתר ואתר הי"ו

מרכז שידוכי נשואין העולמי 

WORLD ORGANIZATION FOR SHIDUCHIM  

על שמירת ותיקון פגם הברית חלק ראשון סדר בראשית. בו יבואר מעלת הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית. גם יבואר בו גודל העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם הברית, והפגם הגדול והנורא הנעשה על ידי חטא פגם הברית קודש, ושהוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע, אפילו זהב מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם ברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים. גם יבואר בו סדר התיקון והתשובה להפגם הזה המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי איך דבר העומד בפני התשובה. עוד יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית, ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם הזה. ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

תיקון הברית

בו יבואר גודל ענין הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית.
גם יבואר בו תיקונים נחוצים איך ומה ובאיזה אופן שיכול לתקן על מה שפגם בפגם הברית, כי הוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע רחמנא לצלן אפילו זהב ביד מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם הברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים.   זה השער לה' צדיקים יבואו בו, אשר בו יאחז צדיק דרכי נתיבו. אור זרוע לצדיק וישמח לבו. בו כלול כל תיקוני הברית ואזהרות ישרים זכים וברים. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם יפרח בימיו צדיק.
גם יבואר בו תיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם זה, המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי אין לך דבר העומד בפני התשובה. ועיקר התיקון תלוי ביסוד לתקנו, ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. ועל ידי הלימוד בספר הזה יתבונן בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם  הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה. יוצא לאור שנת תשס"ד לפ"ק. הספר נדפס לזכות הרבים, ומתחלק בחינם לכל דורש ומבקש. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר בית הרשב"י על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו סדר בראשית שמות, - חלק א' סיון תשס"ד

בו יבואר גודל ענין הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית.
יוצא לאור שנת תשס"ד לפ"ק. הספר נדפס לזכות הרבים, ומתחלק בחינם לכל דורש ומבקש, ברוקלין נ"י, סיון תשס"ד. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר בית הרשב"י על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו סדר בראשית שמות, - חלק ב'.

גם יבואר בו תיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם זה, המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי אין לך דבר העומד בפני התשובה. ועיקר התיקון תלוי ביסוד לתקנו, ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. ועל ידי הלימוד בספר הזה יתבונן בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם  הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר תיקון פגם הברית חלק ראשון קל"ח עמודים יוצא לאור שנת תשס"ד לפ"ק. הספר נדפס לזכות הרבים, ומתחלק בחינם לכל דורש ומבקש.

כי הוא תקון הברית הנקרא "תיקון הכלל" כמבואר בלקוטי מוהר"ן ח"א (סימן כ"ט אות ד'), והוא תיקון למקרה לילה, ח"ו, לומר אלו העשרה מזמורי תהלים באותו היום שקרה לו, מרבנו הגדול והקדוש צדיק האמיתי אור ישראל וקדושו נחל נובע מקור חכמה רבי נחמן זצוקללה"ה מברסלב. נכד הבעל שם טוב הקדוש זי"ע. הוצאת קרן ר' ישראל דב אודסר זצ"ל להדפסת והפצת ספרי רבי נחמן מברסלב זי"ע. עיה"ק ירושלים תובב"א

תקון הכללי

והוא: ליקוט מ"חק לישראל"   פרשיות שמות - משפטים עם הוספות חדשות שערי קדושה על קדושת ושמירת הברית. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר קדושת הברית

 

היות והנסיונות ביוצא לחוץ עצומים מאוד, על כן צטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המסתכל וגם בענין גודל שכר הנזהר. - הספר הזה הוא תועלת גדול לכל היוצא לדרך, ליקח חמשה דקות [מינוטי"ן] ולעיין בה. ובלתי ספק שיהיה לו שמירה גדולה ברוחניות וגם בגשמיות לו ולזרעו אחריו.  - כל זה מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקיים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

השכר והעונש בשמירת עינים

בו יבואר מחז"ל כי כל שכר האדם, בריאותו, פרנסתו, אריכות ימיו ובריאות בניו. כולם תלויים בהנהגתו בקדושה בראיית עיניו

תיקון מ"ח מתיקוני זוהר לומר בכל יום לתיקון עון הברית

 תיקון הברית מספר גנזי המלך לימי השובבי"ם המיוחדים לתיקון הברית

 תיקון הכללי לרבי נחמן מברסלב זי"ע

וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ספרים וקול קורא'ס על קדושת בתי מדרשות לבתי מדרשים בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/3

 רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

בולעטין #1 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש תשרי תשס"ב - התיבה סמא"ל בגימטרי' 131 כתיבת "עין" עם הכולל בגימטרי' 131, ועל ידי שיזהר בשמירת עינים יזכה לנצח את הסמא"ל,

 בולעטין #2 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש חשון תשס"ב כל השבעין חביבין - הציווי השביעי שצוה הקדוש ברוך הוא בעשרת הדברות הוא: לא תנאף ולא תתורו אחרי לבבכם (ירושלמי ברכות פרק א' הלכה ה'). הרבנים שאין להם מחיצה כשירה הם גלגולים של "זִמְרִי בֶּן סָלוּא נְשִׂיא" שהתיר גם כן עריות בפרהסיה

 בולעטין #3 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש כסלו תשס"ב כל יהודי ויהודי אומר קריאת שמע כמה פעמים ביום (ראה במדבר פרק טו פסוק לט) ... וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה' וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם. (שם מ) לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֶת כָּל מִצְוֹתָי וִהְיִיתֶם קְדשִׁים לֵאלֹהֵיכֶם. אנו רואים מזה שעל ידי שנזהרים בלאו הזה ולא תתורו זוכים לקיים את כל מצות ה'. וכל חיי האדם תלויים בהנהגתו בקדושת שמירת עיניים, בזה ובבא.

 בולעטין #4 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש טבת תשס"ב שער א' "אי"ה הקדשה" - חלק ההלכה - א)            הסתכלות אסור אפילו באצבע קטנה של אשה, אם נתכוין ליהנות ממנה וכאילו נסתכל במקום המגונה ביותר (שו"ע אה"ע סי' כ"א ס"א). 

בולעטין #5 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש שבט תשס"ב שער א' "אי"ה הקדשה" - חלק ההלכה -  ו)  המסתכל בעקיבה של האשה (חלק הרגל שנוגע לקרקע) וכל שכן למעלה מזה או זרועות מגולות, העונש על זה, דהויין לו בנים שאינם מהוגנים (נדרים כ. ובר"ן שם), פי' בנים - בעלי מומין (עי' ט"ז קצ"ה).

 בולעטין #6 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש אדר תשס"ב שער ב' "אי"ה הקדשה" - עיקר הכל הוא שמור עיניך - ושמור פיך

 בולעטין #7 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש ניסן תשס"ב "אי"ה הקדשה" שער ג' - הולך בחוץ לא יסתכל בכל הצדדין

 בולעטין #8 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש אייר תשס"ב "אי"ה הקדשה" שער ד': אל יבוש ממלעיגים

 בולעטין #9 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש סיון תשס"ב "אי"ה הקדשה" שער ז': עונש הגדול על הסתכלות

 בולעטין #10 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש תמוז תשס"ב "אי"ה הקדשה" שער ח': הליכה לדרך

 בולעטין #11 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש אב תשס"ב "אי"ה הקדשה" שער ט': קדושת העינים

 בולעטין #12 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש אלול תשס"ב "אי"ה הקדשה" שער י': שמירת העינים - רושם הנעשה בנפש

 בולעטין #13 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש תשרי תשס"ג "אי"ה הקדשה" שער י"ב: מעלת העינים - וכחה הגדול

 בולעטין #14 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש חשון תשס"ב "אי"ה הקדשה" שער י"ב: מעלת העינים - וכחה הגדול

 בולעטין #15 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש כסלו תשס"ג "אי"ה הקדשה" שער י"ג: לא יעשה מצוה - אם יכשל בהסתכלות

 בולעטין #16 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש טבת תשס"ב "אי"ה הקדשה" שער י"ד: להזהיר הנשים שלא ישבו בחוץ - מקום הליכות אנשים

 בולעטין #17 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש שבט תשס"ב "אי"ה הקדשה" שער ט"ו: חיזוק גדול מול הנסיונות לשמירת עינים - מתלוצצין עליו ומתבייש זוכה למעלות היותר גדולות להוכיח אחרים  להחינוך מילדות גם מעוברת תזהר. - כשמתלוצצין עליו בני אדם.

 בולעטין #18 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש אדר תשס"ב "אי"ה הקדשה" שער י"ז: אי"ה הקדשה - זוכה למעלות היותר גדולות

  בולעטין #19 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש ניסן תשס"ב שער י"ח: אי"ה הקדשה - תוכחה לאחרים - מצוה להוכיח כל אחד מישראל המתעצל, ואם לא הוכיח נענש עליהם (שבת נד:, זוהר הקדוש תזריע - פנחס). והוא בכלל ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת (רמב"ן פ' תבא).

 בולעטין #20 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש אייר תשס"ב שולחן ערוך אבן העזר סימן כא


דברים החוצבים להבות אש מאת פוסק הדור בעל שבט הלוי בענין הקאמפיוטער והסעל פאן.

 דברים החוצבים להבות אש מאת הרה"ג ר' יצחק אליעזר מאסקאווייטש שליט"א, בענין הקאמפיוטער והסעל פאן.

לאמור למלאך למשחית הרף דברות קודש מכ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א. כל מקום שאתה מוצא זנות אדרלמוסיא באה לעולם והורגת טובים ורעים, בדבר מכשול הקאמפיוטער וכל מיני מאגאזינען.

 קול קורא - הורים יקרים תשמרו הפקדון מה שבידכם.

 כרחם אב על בנים דרשה מהגה"צ ר' מתתיהו סאלאמאן שליט"א בדבר הקאמפיוטערס והאינטערנעטס.

 כרחם אב על בנים דרשה מהגה"צ ר' חיים קויפמאן שליט"א ר"מ ישיבה תפארת יעקב - גייטסהוד בדבר הקאמפיוטערס והאינטערנעטס.

 


דין תורה

ליסט מהספרים על דין תורה

 ספר משפטים כהלכתם על הלכות דיינים, י"ג פרקים - והוא ידיעות נחוצות לכל בעל דין, יוצא לאור על ידי בית דין צדק "שער המשפט" מאנסי ניו יארק קיץ שנת תשס"ד לפ"ק, טעל: 845 425 9708

שערי הלכות: תשובה נגד שטרי ברורין מי הפוסק הגדול רב מנשה קלין בעל שו'ת משני הלכות

 תוכן הפרקים מהספר משפטים כהלכתם על הלכות דיינים, י"ג פרקים, מבית דין צדק "שער המשפט" מאנסי ניו יארק קיץ שנת תשס"ד לפ"ק, טעל: 845 425 9708

 בירור ייפוי זכות וכח הנתבע ל"בחירת" הבית דין על אף שהתובע רוצה בבתי דינים אחרים או בזבל"א, עם מקורות וביאורים

  לקט מדברי פוסקי דורנו שליט"א מה שכתבו בביטול התקנה החדשה (של רבני הערב רב) לחייב את הנתבע להציע יותר מבית דין אחד

 מכתב ובירור הלכה מכ"ק מרן האדמו"ר מקאשוי שליט"א נגד רבני הערב רב, שרוצים לעקור הלכות מפורשות שבפוסקים, ועל זה אמרו חז"ל דאין לו חלק לעולם הבא, ויורד לגיהנום ואינו עולה, ואין לו כפרה עולמית

 קול קורא מל"ט רבנים נגד רבני הערב רב שמביאים לכל הצרות כמו ששנינו (אבות ה' י"א), חרב בא לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין ועל המורים בתורה שלא כהלכה, וכאמרם ז"ל: אם ראית דור שצרות רבות באות עליו, צא ובדוק בדייני ישראל, שכל פרעניות שבאה לעולם לא בא אלא בשביל דייני ישראל.

  לקט מלשונות פוסקי זמנינו, - מה שכתבו להלכה בפסלנותה של "בוררות". משו"ת באר משה מדברי הגה"צ רבי יעקב ישראל פישער שליט"א מה שכתוב בספרו שו"ת אבן ישראל. מדברי הגה"צ רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א בספרו שבט הלוי. מכתב קול קורא מהגה"צ מקאשוי שליט"א. הג' רבי ישראל חיים מנשה פרידמאן דומ"ץ סאטמאר, - הג' רבי חיים אברהם דובער פלאהר. הג' רבי אברהם צבי הלוי בעק שליט"א. הגה"צ רבי שלמה יודא שווייצער שליט"א.

 שטר בירורין - מבית דין צדק שער המשפט בהשתתפות הרבנים מאנסי ניו יארק [דיני תורה בחינם וביישרות, ובהעניק לבעלי דין זכויותיהם שעל פי תורה הקדושה], נעשה בהסכמת גדולי הרבנים, להלכה למילוי טופס זה ולהסברה בהנוגע לזה להתקשר: טעל: 845 425 9708

 קול קורא מספר הקדוש "קב הישר" בגודל הפגם והעונשים על "עיוות הדין".


  קול קוראס

קול קורא להתודע ולהגלות מבית דין צדק דקהל קדושת לוי ד'בארדיטשוב, בענין איש ואשה הולכים לערכאות שנידונים כמוסרים הם וכל עוזריהם, ויש לבית דין לנדותם ולהחרימם ולהכותם עד שיסלק יד העכו"ם. היתר מאה רבנים. פסק דין של 60 רבנים נגד ההולכים בערכאות.

תשובה נגד גט מעושה באונס גמור בלילה מבית דין צדק דקהל קדושת לוי ד'בארדיטשוב - אחר מסירת מודעה לבטל כל ביטולי מודעות ע"י עלקטעריק שאק, וע"י מומרים מחזיקי הולכי הערכאות, ואחר השלשת גט בשבועה שלא לבטלו, וכל זה נעשה במטרה לעזור לפרוצות לעמוד בערכאות ולגזול הילדים מבעליהן ולא יוכלו הרבנים היראים להבריחם לצאת מערכאות של גוים ולבא לדין תורה, בחתימת 19 רבנים גאונים שליט"א.

 קול קורא ולקט מלשונות פוסקי זמנינו, מש"כ להלכה בפסלנותה של בוררות 44 רבנים יוצאים למלחמה נגד הבוררים הצבועים ראשי הערב רב שכל דיניהם בטלים ומבוטלים, וכל הצרות באות בשביל דייני ישראל, ואסור לאיש ישראלי לילך להתדיין בפניהם, והנוסח של הגנבים הרוצחים האלו הוא "משכו" את הדין תורה "וקחו לכם" כסף הרבה.." ועליהם איתא ברעיא מהימנא ספר במדבר פרשת נשא דף קכה ע"ב, וזה לשונו: ואינון ערב רב אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא צערא בלא יגונא כלל, גזלנין מארי שוחד, דאינון דיינין רישי עמא - כי מלאה הארץ חמס מפניהם עלייהו אתמר היו צריה לראש, באומאה עלך זמנא תניינא בחי יי' צבאות אלקי ישראל יושב הכרובים דכל אלין מלין לא יפלון מפומך בכל יכלתך למללא בהון קמי קב"ה ולאחזאה דוחקא דלהון. ע"כ.

דרשה בבית המדרש בנין דוד נגד הרבנים הרשעים ראשי הערב רב גזלנים שעוברים על הלאוין לא תשקרו לא תטה משפט לא תגנוב ולא תגזול לא תקח שוחד לא תשא שמע שוא, ובזוה"ק כתוב על זה שהוא כאילו עובד עבודה זרה, וגורמים חרב לעולם, - כל עם ישראל מחויבים לצאת נגדיהם בחרב ובחנית לעקור הרשעים האלה מן העולם, כי הם גרועים יותר מן הישמעאלים כמבואר בזוהר הקדוש.

 בירור בדיני פשרה - מבית דין צדק דקהל קדושת לוי ד'בארדיטשוב

 איסור על הבוררים רודפי שוחד ושלמונים, המשוחדים המלוכלכים ראשי הערב רב.

שומו שמים שמע ישראל - אוי מה היה לנו - גדולי ארץ ישראל וחוץ לארץ כמו הרב עובדי' יוסף, הרב שלום משאש הגר"ש אלישיב - יוצאים במלחה נגד הבריונים שנבלה עשו בישראל להתיר אשת איש לעלמא על ידי הרעבנים שהעמידו עצמם כחכמי ברוקלין כמו ישראל הלוי בעלסקי ומנחם מנדיל עפשטיין פרץ שטיינבערג הם יותר גרועים מכת הרעפאמי הם מהרסי ומחריבי הדת ומרבים ממזרים בישראל.

רב המקוואות מוחה על שהאחים מסאטמאר מתדיינים בערכאות של עכו"ם. מכתב מעניין ששלח בימים אלה הרב נחום ראזענבערג במחאה על התדיינות המשפטית בין הסאטמארים, ועל נכסי הקהילה, אנו מביאים אותו ככתבו וכלשונו. קליפ מפנים חדשו' גליון 545 אדר תשס"ד

פסק דין מבית דין שער המשפט נגד רבנים בוררים של זבל"א שקיימו משכו וקחו וגנבו 310.000$ מהבעלי דינים ונתארך הדיני תורה לשמונה שנים רצופות כדרכם של הרשעים כדי למשוך ולגנוב יותר ממון, - אין כאן דין ואין כאן דיין ואין צריך לחוש לכתב סירוב שלהם ואין לה שום תוקף עפ"י תורתינו הקדושה

האמת בפרשת הארפענעס בילדינג חלק א'. הקונטרס הזה נועד להוכיח קבל עם את ההשחתה הנוראה הנעשית לעיני השמש על ידי כמה אנשי בליעל שנטלו לעצמם את "נזר הדין בישראל" במגמה לגזול עניים ובאיצטלא של "דיני תורה" הינם גוזלים וחומסים ומוסרים, ובמעשיהם המחפירים הינם משפילים קרנה של תורה עד עפר, ומעפרים קרנם של בתי דינים מפורסמים בישראל אשר יסדוה רבותינו מצוקי ארץ זי"ע ובוזזים את עם ה' עד אשר לא קמה עוד רוח באיש, וגדלה החרפה עד כי אמרו כל הרואים אין דין ואין תורה בישראל, חס ושלום.

ובצפייתנו צפינו שאולי על ידי שיראו רבים את השערורי' הנוראה שפקדה את כלל ישראל כולו ולהבין נכוחה את עומק המצב השורר בנו יתאגדו רבים לבער קוצים מן הכרם, והשי"ת יגדור פרצת עמו ישראל במהרה. הוועד לצדק ומשפט. בתוכן: הקדמה. להלן קטעי דעקומענטן מהפרשה המעידים ומדברים בעד עצמם. מודעה בדער איד סעפט 21 984' גוטע נייעס! ממשה שאול הארפענעס -  סוף מעשה במחשבה תחלה. המעשה מרמה "לגזול כבשת חרש" נעשה בעידוד ותחת חסותו של מנדל זילבער. דוקאמענט של הסטעשענערי שלו. "מעשה הגניבה לובשת עוד וגידים" " מבצע השוד הוא לא אחר מאשר מענדל זילבער" המוכרים והסרסורים פועלים להכחיש את בצע השוד". כתב עיקול. תגובת מענדל על העיקול. "הארפענעס השודד נותן מכה מוחצת" תובע תשע מליאן דולר. מכחיש כל מכירה. "מענדל זילבער חושף את פרצופו האמיתי" "פרשת הדיני תורות" פסק דין של התאחדות הגנבים" "נסיון האחרון נואש להתדיין בדין תורה" מכתב פסק דין של הרה"ג ר' חיים יצחק פופקא, הרה"ג ר' אהרן זלאטאוויטץ שליט"א מחבר ספר נחלת אהרן, הרה"ג מאיר גרינבערג אבדק"ק קעזמארק שליט"א" מענדל זילבער משתתף בשוד". חוצפת השודדים אינה יודעת גבול. "מגזילה למלשינות" להלן קטעי דאקומענטן ועדיות המדברות בעד עצמם!

סוף גנב לתלי' דאקומענטען פון דעברעצינער רב, גערער רבי זצ"ל, רבי יעקב קאמינעצקי זצ"ל, און נאך אנדערע גדולי ישראל, איבער די שרעקליכע סכנה וואס שוועבט איבער כלל ישראל "אום אויגעהאלטענע פראקטיק" "פעלטשווען חתימות" "שוחד" "חילול השם". "אומווירדיקייט" "רבנים זענען ארויסגעקומען קעגן גינזבורג". "דע מה שתשיב ל"אפיקורס". אינו דומה שמועה לראי' קצת מן המכתבים שיש תחת ידינו אודות גינזבורג ובית דינו" ועד הרבנים העולמי לעניני גיור חרם ונידוי שכתבו ליצנים של אגודת הרבנים, וכשלא ניתן להבעל דין רשות לטעון לבית דין, והדיינים הנראים שחתמו על החרם לא ענו על מכתבים מהבעל דין, והחרם והטעראר (נגד ילדים קטנים אשר בכלל אינם מעורבים בהסכסוך) נמשך בלי דין תורה.

מכתב מהגה"צ רבי יוסף פיקארסקי שליט"א, נגד הרב גינצבערג שאסור לו לנהל דיני תורה. באנגלית.

מכתב מהגאון הצדיק ר' אלי' פישער מגור, נגד הרב גינצבערג שאסור לו לנהל דיני תורה. באנגלית מכתב מהגה"צ מדעברעצין שליט"א [זצ"ל], נגד הרב גינצבערג שאסור לו לנהל דיני תורה. באנגלית.

מכתב פסק-דין מהגה"צ רבי מנחם ישראל ראטטענבערג שליט"א [זצ"ל], האדמו"ר מקאָסן שפסק שהרב גינצבערג פסול לדון ולהורות, וזה לשונו:

להתוודע ולהגלות, הנה לפי דעתי צבי מאיר גינזבערג פסול לדון ולהורות עפ"י [על פי] תוה"ק [תורתינו הקדושה], והנני מוכן ומזומן לברר דברי לפני ב"ד [בית דין] המרוצה לשני הצדדים בבארא פארק. ע"ז [על זה] בעה"מ [באתי על החתום] ח' לחדש אדר תשנ"ג לפ"ק. מנחם ישראל ר"ב [ראטנבערג, שליט"א [זצ"ל]].

מכתב ב' מהגה"צ מקעזמארק שליט"א [זצ"ל] שביקש שיעשו שלום ושלא ייצא מזה חילול השם.

פסק-דין מהגה"צ רבי אפרים פישל הערשקאוויטש, אב"ד דק"ק האליין שהבית-דין אינו רשאי לשנות ולהוסיף על הפסק הראשון.

פסק-דין מהגה"צ רבי יצחק שיק אב"ד תפלה לדוד שליט"א, שהבית דין אינו רשאי לשנות ולהוסיף על הפסק-דין הראשון.

קונטרס בענין "לא תגורו מפני איש" חלק א': אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל, שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל וכו' (שבת קלט.) אל כבוד האדמורי"ם, רבנים וראשי ישיבות, אב"ד ודיינים העומדים על משמרת הקודש באומץ גבורתם ומקיימים "לא תגורו מפני איש".

קונטרס בענין "לא תגורו מפני איש" חלק ב': אל האדמורי"ם, רבנים וראשי ישיבות, אב"ד ודיינים העומדים על משמרת הקודש באומץ גבורתם ומקיימים "לא תגורו מפני איש". - ביאור חומר האיסור ללכת לערכאות של עכ ו"ם (קארט). - וַיְדַבֵּר אֶל הָעֵדָה לֵאמֹר סוּרוּ נָא מֵעַל אָהֳלֵי הָאֲנָשִׁים הָרְשָׁעִים הָאֵלֶּה וְאַל תִּגְּעוּ בְּכָל אֲשֶׁר לָהֶם פֶּן תִּסָּפוּ בְּכָל חַטֹּאתָם. (במדבר ט"ז פסוק כ"ו)

דין תורה צא ובדוק בדייני ישראל

אבן מקיר תזעק חלק ג' - תוכן הקונטרס: - עובדות מחרידות בעניני דין תורות בישראל, זעקת שוד ושבר מדמעת העשוקים הנעשקים על ידי הבתי דינים אומנים הידועים לשמצה, לגלות פני הלוט של הצבועים לפרסם החנפים וליתן סוף למעשיהם הרעים. - בירור בענין השטרי בירורין של הבתי דינים הפסולים שעוקרים הלכות פסוקות משו"ע חו"מ (ראה חו"מ סימן י"ד ס"א), והבתי דינים האלו שוללים את זכות הבעלי דינים שמגיע להם על פי הלכה והמנהג. - ליקוט משו"ת של גדולי זמנינו, מה שכתבו בגנות הרבנים הרשעים האלו. - יצא לאור על ידי אברהם גרינפעלד, לונדון שנת תש"ס לפ"ק

 מכתב תוכחה מהגה"צ הרב שלום יהודה גראס רב ואב"ד האלמין יצ"ו לבית דין של מכון להוראה מאנסי נ"י. אדר תשנ"ו

אבן מקיר תזעק אשמיהם של ישראל תלויים בראשי דייניהם. סתירה מקובץ "שעל יד מכון להוראה" לבית דין צדק "שעל יד מכון להוראה 

הפסק דין המעיוות של
אגודת הרבנים

הדין תורה אצל הרב אשר שארף נ"י. הרב רוצה להוכיח לכל ישראל כי יש עוד תורה בישראל, וכי אית דין ואית דיין. " הלאָ דזשוירנאל אקטאבער 22 1980 מאשר כי הרבנים עשו מעשה "מבצע שוד ומגלים את פרצופם האמיתים של הרבנים המשתתפים בשוד" ומיד אחר כך פורסם בעיתון דער אלגעמיינער זשורנאל נאבעמבער 7 1980 ואחר כך בדזש'ויש פרעס. חוצפת הרבנים השודדים אינה יודעת גבול! "מגזילה למלשינות" להלן קטעי דוקאמענטן ועדיות המדברות בעד עצמם! - שטר בירורין ועוד דוקאמענטים

                ולאפרושי מאיסורא כגון שרואה לאדם עובר על עבירה מפני שאינו יודע או מפני רשעו מותר להפרישו ולומר לו שהוא אסור אפילו בפני רבו שבכל מקום שיש חילול ה' אין חולקין כבוד לרב.(טור ושו"ע יו"ד סי' רמב)

ועיין ברמב"ם הל' תשובה ובשע"ת לרבינו יונה ובשו"ע חו"מ סי' ח' ועוד: בדינם של אנסים המטילים אימה על הצבור ונותנים חתתם בארץ החיים. ואין כבוד התורה אלא לעשות על פי חוקי' ומשפטים.  (רמב"ם הל' סנהדרין פי"ד)

  כשרות הממון ודיני תורות

וויכטיגע התעוררות וועגען די פאלטשע דין תורה'ס ביי שלום בית מלחמת השם 12

די פאלטשע דיני תורה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם 12A

ביאור מקיף בענין "דין תורה" בישראל, עובדות מחרידות, זעקת שוד ושבר מדמעת העשוקים הנעשקים ע"י הבוררים הידועים לשמצה, לגלות פניהם של הצבועים ולפרסם החנפים, וליתן סוף למעשיהם הרעים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

המשפט בישראל כהלכתו חלק א'

מבאר הדרך הנכון איך לעשות דין תורה כשרה

עוד מבאר איך שכמעט כל הבתי דינים בארצות הברית הם פסולים, ועוברים על הלכות מפורשות בשולחן ערוך.

עוד מביא מכתב חריף מכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א שיצא בקול חוצב להבות אש וזל"ק: שאין לנו הכח לתקן תקנות חדשות ע"י עקירת הלכות מפורשות שבפוסקים, ואפילו אם יכוונו לתועלת, עי' רמ"א (חו"מ סי' י"ד, ס"א), ועוד. ואני רואה כאן עקירת והריסת הדת וקלקול גדול לדורות באופן מבהיל, כשיהיו דיני השו"ע והפוסקים כחומר ביד היוצר ביד כל בי"ד להוסיף או לגרוע ממנו לפי ראות עיניהם, ולהשתמש בשבט מושלים להשתרר על הציבור בזרוע, לשלול להם את זכותם שעל פי ההלכה והמנהג, ובדור יתום כזה הלואי שנוכל להעמיד הדת על תילה שיתקיימו הדינים שבשו"ע, וכל כחינו בגלותינו שלא לזוז זיז כלשהו משו"ע וגדולי הפוסקים ולחזק מנהגים הישנים, וזהו עיקר הבתי דינים ויושבי על מדין, עכל"ק

מכתב קול קורא להרבנים שליט"א להסיר המכשולות הגדולות בעניני דין תורות הדרך הנכון איך לעשות דין תורה כשרה

מהגה"ג ר' אברהם שמואל יהודה געשטעטנער שלט"א
מח"ס מחזה איש (חי' בד"ח שו"ע, ב"ח), תורת אמך, נחלת איש (דיני הסגת גבול), מנחת איש (עה"ת ואגדה)
18 עמודים

 

בירור נגד החוק לכוף לגרש על ידי ערכאות ואיסור הליכה לערכאות והמסתעף לזה  מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד. ולבסוף נעתק תשובה מגאוני ופוסקי הדור הג"ר יוסף אלישיב שליט"א והג"ר שלמה זלמן אוירבאך שליט"א [זצ"ל]

גט מעושה בערכאות משנה הלכות
והוא: מכתב גלוי בצעקה גדולה ומרה על עיוות הדין להצדקת גזילת קרקע מחפיר, והכשרת הסגת גבול משוועת וגילוי גודל נטיית הדיינים לחפות על ה"נתבעים", שבידם תלויה פרנסתם. מכיל: ע"ז טענות הגיוניים ומ"ח "דיחויים" הלכתיים להפרכת ה"פסק דין" המעוות. חודש תמוז תשנ"ט על ידי המחבר אברהם שמואל יודא געשטעטנער מאנסי נ"י. בעמח"ס: מחזה איש (על ד"ח שו"ע), חוקת משפט (על הל' דיינים), נחלת איש (דיני השגת גבול דגזילת קרקע), מנחת איש (עה"ת ואגדה), תורת אמך (דיני נשים בת"ת, ג"ח).

שפוט השופטים

אם ראיתה דור שצרות רבותבאות עליו, "צא ובדוק" בדייני ישראל, שכל פרעניות שבא לעולם, לא בא אלא בשביל דייני ישראל [המטין את הדין, רש"י]. (שבת ל"ט א'.)

 

בירור ביטול התקנה החדשה מה שרצו כמה בתי דינים לחדש לטובתם לחייב את הנתבע ליתן להתובע הברירה משלשה בתי דין ואם לאו ידינו אותה אותו כמסרב לדין ויתנו להתובע היתר ערכאות. חליפות מכתבים מגדולי דורינו שביטלו תקנה זו. נשלח לגדולי דורינו חודש סיון תשס"ג על ידי המחבר אברהם שמואל יודא געשטעטנער מאנסי נ"י. בעמח"ס: מחזה איש (על ד"ח שו"ע), חוקת משפט (על הל' דיינים), נחלת איש (דיני השגת גבול דגזילת קרקע), מנחת איש (עה"ת ואגדה), תורת אמך (דיני נשים בת"ת, ג"ח). 

קונטרס
תקנתא מקלקלתא

על עניני דין תורה ובתי דינים  המקולקלים  אוי לו לדור ששופטיו צריכין להשפט (רות רבה, א' א'.)

בעניני בוררות וערכאות גניבה וגזילה, אל ההרים גדולי התורה אשא עיני תנו לבבכם להאי עולבנא פתחו שערי צדק והסירו עול אל יהי קולי קול קורא במדבר, יצא לאור על ידי הרב שלמה יודא שווייצער, מאנסי נוא יארק, שבת תשל"ז לפ"ק

אבן מקיר תזעק

תשובה שערכתי לאחד שהתאונן על העול שעשו לו הבוררים רבנים, בערופס בוררות, ליקוט גדול לבאר גודל האיסור של שמיעת בעל דין שלא בפני חבירו. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

המשפט בישראל כהלכתו חלק ב'

 

 

ביאור מקיף בענין "דין תורה" בישראל, עובדות מחרידות, זעקת שוד ושבר מדמעת העשוקים הנעשקים ע"י הבוררים הידועים לשמצה, לגלות פניהם של הצבועים ולפרסם החנפים, וליתן סוף למעשיהם הרעים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

המשפט בישראל כהלכתו חלק א'

מבאר הדרך הנכון איך לעשות דין תורה כשרה

עוד מבאר איך שכמעט כל הבתי דינים בארצות הברית הם פסולים, ועוברים על הלכות מפורשות בשולחן ערוך.

עוד מביא מכתב חריף מכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א שיצא בקול חוצב להבות אש וזל"ק: שאין לנו הכח לתקן תקנות חדשות ע"י עקירת הלכות מפורשות שבפוסקים, ואפילו אם יכוונו לתועלת, עי' רמ"א (חו"מ סי' י"ד, ס"א), ועוד. ואני רואה כאן עקירת והריסת הדת וקלקול גדול לדורות באופן מבהיל, כשיהיו דיני השו"ע והפוסקים כחומר ביד היוצר ביד כל בי"ד להוסיף או לגרוע ממנו לפי ראות עיניהם, ולהשתמש בשבט מושלים להשתרר על הציבור בזרוע, לשלול להם את זכותם שעל פי ההלכה והמנהג, ובדור יתום כזה הלואי שנוכל להעמיד הדת על תילה שיתקיימו הדינים שבשו"ע, וכל כחינו בגלותינו שלא לזוז זיז כלשהו משו"ע וגדולי הפוסקים ולחזק מנהגים הישנים, וזהו עיקר הבתי דינים ויושבי על מדין, עכל"ק

מכתב קול קורא להרבנים שליט"א להסיר המכשולות הגדולות בעניני דין תורות הדרך הנכון איך לעשות דין תורה כשרה

מהגה"ג ר' אברהם שמואל יהודה געשטעטנער שלט"א
מח"ס מחזה איש (חי' בד"ח שו"ע, ב"ח), תורת אמך, נחלת איש (דיני הסגת גבול), מנחת איש (עה"ת ואגדה

 

שטר בירורין בית דין צדק שער המשפט, מאנסי ניו יארק

אזהרה חמורה והתראה גדולה 70 חתימות נגד הנשים ההולכות לערכאות של גוים

להסיר מכשול - קול קורא על שודדי ממון - שודדי ממון מוכתרים בתואר פושטי רגל, ט"ו אלול תשמ"ח

 ממון ישראל כהלכתה - בענין חומר האיסור והעונש של לקיחת ממון שלא ביושר. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לוח לבעלי דינים - לוח ידיעות נחוצות לבעלי דינים. בו יבואר כי כל בעל דין צריך שיעבור על הלוח הזה בכדי שיוכל להציל את נפשו ונפש ביתו - לידע את אשר לפניו, כשהולך לדין תורה, כי אם לאו יהיה צועק על העבר

   אבן מקיר תזעק על דיני תורה המזיופים טבת תשמ"ד גליון ט"ז יו"ל ע"י וועד משמרת חומת הדת ברוקלין ניו יארק

  א רוף צו אלע רבנים און צו אלע אידן- בענין דיני תורה - צא ובדוק בדייני ישראל

 

כשרות הממון ודיני תורות

שודדי ממון מוכתרים בתואר פושטי רגל, ט"ו אלול תשמ"ח קול קורא על שודדי ממון

מבאר הדרך הנכון איך לעשות דין תורה כשרה

עוד מבאר איך שכמעט כל הבתי דינים בארצות הברית הם פסולים, ועוברים על הלכות מפורשות בשולחן ערוך.

עוד מביא מכתב חריף מכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א שיצא בקול חוצב להבות אש וזל"ק: שאין לנו הכח לתקן תקנות חדשות ע"י עקירת הלכות מפורשות שבפוסקים, ואפילו אם יכוונו לתועלת, עי' רמ"א (חו"מ סי' י"ד, ס"א), ועוד. ואני רואה כאן עקירת והריסת הדת וקלקול גדול לדורות באופן מבהיל, כשיהיו דיני השו"ע והפוסקים כחומר ביד היוצר ביד כל בי"ד להוסיף או לגרוע ממנו לפי ראות עיניהם, ולהשתמש בשבט מושלים להשתרר על הציבור בזרוע, לשלול להם את זכותם שעל פי ההלכה והמנהג, ובדור יתום כזה הלואי שנוכל להעמיד הדת על תילה שיתקיימו הדינים שבשו"ע, וכל כחינו בגלותינו שלא לזוז זיז כלשהו משו"ע וגדולי הפוסקים ולחזק מנהגים הישנים, וזהו עיקר הבתי דינים ויושבי על מדין, עכל"ק

מכתב קול קורא להרבנים שליט"א להסיר המכשולות הגדולות בעניני דין תורות הדרך הנכון איך לעשות דין תורה כשרה

מהגה"ג ר' אברהם שמואל יהודה געשטעטנער שלט"א
מח"ס מחזה איש (חי' בד"ח שו"ע, ב"ח), תורת אמך, נחלת איש (דיני הסגת גבול), מנחת איש (עה"ת ואגדה)
18 עמודים

 


חיוב ישוב ארץ ישראל

בעזרת השם יתברך

 אגרון עולמי לגלות את האמת על חיוב ישוב ארץ ישראל
שהיא מצות עשה מן התורה ושקולה כנגד כל מצות התורה

בירורי הלכות מכל ספרי שאלות ותשובות

הגליונות האלו מיוסדים לשבור את כח של אלו שמוציאים דיבתם רעה על ארצינו הקדושה כמו שכתוב בספר חפץ חיים בהקדמה, וז"ל: וְעוֹד הֲלֹא יָדוּעַ הוּא שֶׁנִּגְזַר עָלֵינוּ גָּלוּת מִכְּבָר מֵעֵת מַעֲשֵׂה הַמְרַגְּלִים, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בִּתְהִלִּים (פֶּרֶק ק"ו, כ"ו-כ"ז), "וַיִּשָֹּא יָדוֹ לָהֶם לְהַפִּיל אוֹתָם וְגוֹ' בַּגּוֹיִם וּלְזָרוֹתָם בָּאֲרָצוֹת", וּכְמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַשִּׁ"י שָׁם וְהָרַמְבַּ"ן בְּפָּרָשַׁת שְׁלַח, (בַּמִּדְבָּר י"ד א') וְחֵטְא הַמְרַגְּלִים הֲלֹא הָיָה עֲוֹן לָשׁוֹן הָרָע, וּכְמוֹ דְּאִיתָא בַּעֲרָכִין (דַּף ט"ו.) אִם כֵּן אָנוּ מֻכְרָחִין לְתַקֵּן זֶה הַחֵטְא קֹדֶם הַגְּאֻלָּה. וכדאיתא בתנא דבי אליהו שהלשון הרע עולה עד כנגד כסא הכבוד, ובפרט כשהוא מדבר נגד ארץ ישראל.

על ידי שנלמוד על מצות ישוב ארץ ישראל נזכה שכל בני ישראל יעלו לארצינו הקדושה כמ"ש בעובדיה (פרק א פסוק יז) וּבְהַר צִיּוֹן תִּהְיֶה פְלֵיטָה וְהָיָה קֹדֶשׁ וְיָרְשׁוּ בֵּית יַעֲקֹב אֵת מוֹרָשֵׁיהֶם. (ובספר ישעיה פרק ס פסוק כא) וְעַמֵּךְ כֻּלָּם צַדִּיקִים לְעוֹלָם יִירְשׁוּ אָרֶץ נֵצֶר מַטָּעַי מַעֲשֵׂה יָדַי לְהִתְפָּאֵר. הַקָּטֹן יִהְיֶה לָאֶלֶף וְהַצָּעִיר לְגוֹי עָצוּם אֲנִי ה' בְּעִתָּהּ אֲחִישֶׁנָּה. ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקינו בב"א.

עוד לקטנו מדברי חז"ל בש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים, זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים, ומספרי מוסר וספרי ח"ן מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"ה

עיה"ק צפת תובב"א

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

 

בולעטין וועד למען קדושת ארץ ישראל

ארגון מוקדש לעורר על מצות ישוב ארץ ישראל, שעל ידי זה נזכה בקרוב לביאת המשיח בב"א

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26                    

 

ועד העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל

ארגון עולמי מוקדש לעורר שכל היהודים יעלו ויבואו לגור בארצינו הקדושה,  ועל ידי זה נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"א

גליונות

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

 

בעזרת השם יתברך

גליון

 ארץ זבת חלב ודבש

וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה

 

 גליון לחיזוק והתעוררות למצות ישוב ארץ ישראל

מלוקט מדברי חז"ל בש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים, זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים, ומספרי מוסר וספרי ח"ן מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"ה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

 

בעזרת השם יתברך

גליון

תמיד עיני ה' אלקיך בה

 

וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה

 גליון לחיזוק והתעוררות למצות ישוב ארץ ישראל

מלוקט מדברי חז"ל בש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים, זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים, ומספרי מוסר וספרי ח"ן מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"ה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #1 חודש תשרי תש"ס לפ"ק -  ארגון מוקדש לתיקון חטא המרגלים ולעורר על קדושת ומצות ישוב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות (ענף ארץ ישראל), יחד הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל המיחד קרקע לאשתו למזונותיה, והשכינה אין שורה בחוץ לארץ. ובספר חרדים (דף נ"ז), מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל, שנאמר וירשתה וישבת בה, וכאמרם ז"ל שמצזה זו שקולה כנגד כל מצות שבתורה

 גליון #2 חודש חשון תש"ס לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

 גליון #3 חודש כסלו תש"ס לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

 גליון #4 חודש טבת תש"ס לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

 גליון #5 חודש שבט תש"ס לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

 גליון #6 חודש אדר תש"ס לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #7 חודש ניסן תש"ס לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

 גליון #8 חודש אייר תש"ס לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

 גליון #9 חודש סיון תש"ס לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

 גליון #10 חודש תמוז תש"ס לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

 גליון #11 חודש אב תש"ס לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

 גליון #12 חודש אלול תש"ס לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

 גליון המרגלים שנת תשס"א לפ"ק

גליון #13 חודש תשרי תשס"א לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #14 חודש חשון תשס"א לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #15 חודש כסלו תשס"א לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #16 חודש טבת תשס"א לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #17 חודש שבט תשס"א לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #18 חודש אדר תשס"א לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #19 חודש ניסן תשס"א לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #20 חודש אייר תשס"א לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #21 חודש סיון תשס"א לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #22 חודש תמוז תשס"א לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #23 חודש אב תשס"א לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #24 חודש אלול תשס"א לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון המרגלים שנת תשס"ב לפ"ק

גליון #25 חודש תשרי תשסב לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #26 חודש חשון תשסב לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #27 חודש כסלו תשסב לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #28 חודש טבת תשסב לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #29 חודש שבט תשסב לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #30 חודש אדר תשסב לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #31 חודש ניסן תשסב לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #32 חודש אייר תשסב לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #33 חודש סיון תשסב לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #34 חודש תמוז תשסב לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #35 חודש אב תשסב לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #36 חודש אלול תשס"ב לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון המרגלים שנת תשס"ג לפ"ק

גליון #37 חודש תשרי תשסג לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #38 חודש חשון תשסג לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #39 חודש כסלו תשסג לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #40 חודש טבת תשסג לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #41 חודש שבט תשסג לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #42 חודש אדר תשסג לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #43 חודש ניסן תשסג לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #44 חודש אייר תשסג לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #45 חודש סיון תשסג לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #46 חודש תמוז תשסג לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #47 חודש אב תשסג לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

גליון #48 חודש אלול תשס"א לפ"ק - וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים

 

 וועד העולמי למען הצלת ישראל מעצת מרגלים ולתקן חטא המרגלים

מחודש תשרי תשכג לפ"ק  עד שבט תשנ"ג לפ"ק

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121

122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

141

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

161

162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

181

182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

201

202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

221

222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 365

 

בעזרת השם יתברך

גליון

וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה, ולהצלת ישראל מעצת מרגלים

מבשרת ציון

דף היומי על ארץ ישראל

הגליונות האלו מיוסדים איך לקרב הגאולה שלימה ולזכות לבנין בית המקדש השלישי, ונחמת ציון, וקדושת ארצינו הקדושה

סידרנו לכל יום ויום מהשבוע, ללמוד וללמד עניני ארץ ישראל היומי דבר יום ביומו

מלוקט מדברי חז"ל בש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים, זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים, ומספרי מוסר וספרי ח"ן מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"ה

1 2 3 4 5

 

 

בס"ד

 

ספרי ארץ ישראל

1       ספר ארץ ישראל בשני חלקים חלק א' דיני ומנהגי ארץ ישראל, מעלותיה, גבולותיה וקשריה לישראל. חלק ב. מצוות התלויות בארץ. מאת הגאון רבי יחיאל מיכל טוקצינסקי זצ"ל, ירושלים תרכ"ה, 157 עמודים.

2       ספר אם הבנים שמחה מיוסד על גאולתינו ועל פדות נפשינו מגלות האחרון הזה אחר שנעשה כל מה שהבורא כל עולמים מבקש מאתנו ומצוונו לעשות בענין קרבת הגאולה כולם נובעים ממעין טהור של תורתינו הקדושה ומפי חז"ל בש"ס בבלי וירושלמי במדרש ובזוהר וכו', ומבוקש מכל איש ישראל אשר כבוד ה' וכבוד אומה הקדושה וכבוד נפשו נוגע בלבו שיקח לו מועד לעבור במתינות ובדיוק על כל דברי הספר הזה אז אני ערב לו שבעזר הבורא יאירו עינו ושכלו ולבבו יבין את אשר הוא חייב לעשות בעד נפשו, בפרט ובעד כל אומתינו הקדושה בכלל ובעבור שמו הגדול יתברך ויתעלה בב"א. מחובר ממני הצעיר בא"י ישכר שלמה טייכטאהל מלפנים אב"ד בודאפעסט במ"ס שו"ת משנה שכיר ועוד, בודאפעסט תש"ג לפ"ק., 360 עמודים.

3       ספר אם הבנים שמחה מיוסד על גאולתינו ועל פדות נפשינו מגלות האחרון הזה אחר שנעשה כל מה שהבורא כל עולמים מבקש מאתנו ומצוונו לעשות בענין קרבת הגאולה כולם נובעים ממעין טהור של תורתינו הקדושה ומפי חז"ל בש"ס בבלי וירושלמי במדרש ובזוהר וכו', ומבוקש מכל איש ישראל אשר כבוד ה' וכבוד אומה הקדושה וכבוד נפשו נוגע בלבו שיקח לו מועד לעבור במתינות ובדיוק על כל דברי הספר הזה אז אני ערב לו שבעזר הבורא יאירו עינו ושכלו ולבבו יבין את אשר הוא חייב לעשות בעד נפשו, בפרט ובעד כל אומתינו הקדושה בכלל ובעבור שמו הגדול יתברך ויתעלה בב"א. מחובר ממני הצעיר בא"י ישכר שלמה טייכטאהל מלפנים אב"ד בודאפעסט במ"ס שו"ת משנה שכיר ועוד, בודאפעסט תש"ג לפ"ק. ירושלים שנת תשנ"ח לפ"ק. 386 עמודים.

 4      שיחות הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל על ספר האורות, עריכה ומקורות הרב שלמה חיים הכהן אבינר, הוצאה לאור, עטרת כהנים העיר העתיקה ת.ד. 1076 ירושלים

5       בנין אריאל אין ליכט פון תורה חלק 22 דא ווערט באשריבען דאס בית המקדש וואס שלמה המלך ע"ה האט געבויט און וואס איז ערנייערט געווארן דארך הורדוס האשקלוני מלך ישראל, די הויכע מוירען, די טויערן, די צימערען מיט אלע כלי שרת אזוי ווי עס געפינט זיך בש"ס ופוסקים ראשונים ואחרונים, הויפטזעכליך פון מאנוסקריפטין פון דעם וואטיקאן אין רוים, אינטערגעשריבען פון יוסף בן גוריון הכהן, און די געזאנדעטע פון עגיפטען און טיטוס קייזער פון רוים, איך בין 4 מאהל דארט געווען און האב דאס ארויס גישריבען פון דארט. צווייטע טהייל. יצא לאור על ידי הוצאת "אמונה פאבלישינג" ברוקלין נוא יארק שנת תשכ"ט. עם תמונות. 94 עמודים, באידיש.

.6       ספר בעבודתו ינחלו - ארץ ישראל ליקוט מדברי הרמב ומאמרים בביאור דבריו בענין ארץ ישראל, ירושלים תשס"א, שנת השמיטה.

 7       בתוככי ירושלים עטורי עיר מלוכה. מצוות ישוב ירושלים בזמן הזה, קדושת ישראל הכהונה ובית המקדש. סוד ה' ליריאיו. כתר יתנו לך מלוכה. דרגת ירושלים לעתיד לבוא. רוב ישראל בארץ ישראל. שכינה לא בטלה. מדרגות באי הבנה. מדינה של נביאים. את מקדשי תיראו. עינינו תראינה. [בוני ירושלים ה', וכפירוש המלבי"ם על תהילים פרק קמז פסוק ב - חלק באור הענין (ב) בונה ירושלים ה' - באר שהזמר והתהלה שמדבר בה הוא על שה' בעצמו בונה ירושלים. שבהשגחתו הפרטיית מתעסק בבנינה שתהיה עיר אלקים קדוש משכני עליון, והוא בעצמו יכנס - לתוכה את נדחי ישראל - הנדחים בארבע כנפות הארץ, וכו', עיי"ש. עוד שם, בפרק קמז פסוק ב - חלק באור המלים (ב) נדחי ישראל יכנס - יש הבדל בין אסף ובין כנס, שהכונס הוא לתוך מקום משומר (יחזקאל כ"ב כ"א) ובאמת הקיבוץ והאסיפה של הגליות יהיה קודם בנין ירושלים כמ"ש בכ"מ (וחז"ל נחלקו בזה באמת) רק אחר שיבנה ירושלים יכנס אותם למקום מחיצות עיר חומה דלתים ובריח, שזה ענין הכינוס.]. ועוד. נערך על ידי דן בזק, יצא לאור ע"י "סדר מחבש בין החומות". ארץ ישראל. 321 עמודים

 8  התקופה הגדולה קול התור ב' כרכים פרקי התבוננות במצב האומה וארצנו הקדושה בשעה זו ובירור מקיף על דרכי הגאולה וסימניה, על יסוד דברי חז"ל, ספרי הראשונים והאחרונים. בסייעתא דשמיא ע"י מנחם מ. כשר. קול התור  פרקי גאולה מאת הגאון המקובל ר' הלל משקלוב זצ"ל, המפיץ אור בהיר על המאורות תקופתינו, הוצאת מכון "תורה שלמה" ירושלים תובב"א, תשס"א.  773 עמודים

 התקופה הגדולה קול התור ב' כרכים

 9       זמרת הארץ בו מבואר עניינים נפלאים הרבה מקדושת ארץ ישראל בפרט מקדושת ציון וירושלים, גם מבואר בו פסוקים רבים מתנ"ך ומאמרים הרבה מדברי רז"ל, מלוקט ומיוסד על יסוד ספרים קדושים הרבה מהקדמונים והאחרונים ז"ל בפרט על יסוד ספרי ליקוטי מוהר"ן וכמבואר בהקדמה. חברו הרב הגדול המאוה"ג סיני ועוקר הרים וכו', מוהר"ר נחמן זצ"ל אב"ד דק"ק טשערין, בעמח"ס לשון חסידים ודרך חסידים ולקוטי עצות החדש ד"ח, ונחת השלחן, ויקרא דשבתא, ועוד. 128 עמודים.

 10   חזון תורה וציון מאמרים לתולדות הציונות הדתית, בעריכת הרב ד"ר שמעון פדרבוש, הוצאת "מוריה" ניו יארק תש"ך לפ"ק. 453 עמודים.

 11   חכמת אדם שערי צדק בינת אדם כולל כל הדינים וההלכות התלויים בארץ, ונוהגים בזמן הזה, והן, התרומות המעשרות, חלה שביעית, לקט, שכחה, פיאה, וכו'. וצמוד לו ספר בינת אדם חברם הרה"ג מוה"ר אברהם דאנציג ז"ל מו"צ בווילנא בעמח"ס חיי אדם ונשמת אדם, בני ברק תשל"ב לפ"ק. 49 עמודים.

 12 ירושלים העתיקה לקט ספורים, אגדות ותוארי חיים. כינסו וערכו יעקב רימון ויוסף זונדל וסרמן, בהוצאת המכון לאיסוף סיפורי ארץ ישראל ואגדותיה. נדפס בא"י שנת תשי"ח לפ"ק. 304 עמודים.

 13 דברים קדושים מרבינו האלשיך הקדוש זצ"ל

 14   מצב ירושלים אין ליכט פון תורה כרך 21 בעשריבען און ערקלערט אויף ריכטיג די הייליגע שטאט ירושלים און אלע הייליגע געגענטען פון אונזער פאטער לאנד. הוצאת "אמונה פאבלישינג" ברוקלין נוא יארק שנת תשכ"ט. עם תמונות. 32 עמודים. - מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א  - Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 15   נחלת יעקב אין ליכט פון תורה כרך 24 אין דעם ספר ווערט געברענגט פון הייליגע ספרים זייער וואונדערליכע זאכן וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען, און ווי גיט עס וועט דאמאלטס זיין פאר אידישע קינדער. אויך שטייט אין דעם ספר ווי גרויס דער כוח און שכר פון אמונה ובטחון, דאס דורך דעם בטחון קאן אמענטש זוכה זיין צו דער גאולה שלימה במהרה בימינו אמן. הוצאת "אמונה פאבלישינג" ברוקלין נוא יארק שנת תשכ"ט. 64 עמודים. - מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 16 ציון ועריה מלוקט מספרי אמונת עתיך על התורה ומועדים הוצאה שניה עם הוספות יו"ל בירושלים עיה"ק. 182 עמודים.

 17  ספר ארץ ישראל   רבינו הקדוש בעל החפץ חיים זצ"ל בו יבואר: המסירת נפש הגדולה של רבינו החפץ חיים זצ"ל והכנתו של כמה שנים לנסיעתו לארץ ישראל

18  עיר הקודש והמקדש - חלק א' קדושת המקום והמחיצות. מאת הרב הגאון יחיאל מיכל טוקצינסקי זללה"ה, נערך מכת"י לדפוס עם הוספות ותיקונים והערות ע"י בנו ניסן אהרן טוקצינסקי, ירושלים ת"ו תש"ל. 74 עמודים.

19 עיר הקודש והמקדש - חלק ב' ירושלים וציון ורובעיה. עיר הקודש והמקדש מפות ותרשימי החומות. מאת הרב הגאון יחיאל מיכל טוקצינסקי זללה"ה, נערך מכת"י לדפוס עם הוספות ותיקונים והערות ע"י בנו ניסן אהרן טוקצינסקי, ירושלים ת"ו תשכ"ט. 91 עמודים.

20  עיר הקודש והמקדש - חלק ג' כל הדברים והדינים הנאמרים והקשורים לירושלים וגם הנוגעים לזמן הזה. מאת הרב הגאון יחיאל מיכל טוקצינסקי זללה"ה, נערך מכת"י לדפוס עם הוספות ותיקונים והערות ע"י בנו ניסן אהרן טוקצינסקי, ירושלים ת"ו תשכ"ט. 428 עמודים.

 21   עיר הקודש והמקדש - חלק ד'בית הבחירה - הר הבית והמקדש מאת הרב הגאון יחיאל מיכל טוקצינסקי זללה"ה, נערך מכת"י לדפוס עם הוספות ותיקונים והערות ע"י בנו ניסן אהרן טוקצינסקי, ירושלים ת"ו תש"ל. 132 עמודים.

22 עיר הקודש והמקדש - חלק ה' על אפשרות ההקרבה בזמן הזה (והשאלות הכרוכות בו). מאת הרב הגאון יחיאל מיכל טוקצינסקי זללה"ה, נערך מכת"י לדפוס עם הוספות ותיקונים והערות ע"י בנו ניסן אהרן טוקצינסקי, ירושלים ת"ו תש"ל. 84 עמודים.

23 הארץ לגבולותיה מפות ארץ ישראל וגבולותיה עפ"י התורה. תוספת לספר עיר הקודש והמקדש מאת הגאון רבי יחיאל מיכל טוקצינסקי בהגי"מ זצ"ל, ירושלים תש"ל לפ"ק 44 עמודים. ירושלים בתמונות 55 תמונות.

24    ספר אגדות הארץ 1  

 25 ספר אגדות הארץ 2

26 ילקוט מעם לועז והוא אוצר האגדה והפירושים וההלכה על תורה נביאים וכתובים, חיברו רבי יצחק מאגריסו זצ"ל מגדולי רבני קושטא, ירושלים תשכ"ח - פרשת שלח שילוח המרגלים, שבחה של ארץ ישראל, המרגלים בארץ ישראל, דברי המרגלים, דברי יהושע וכלב, תפלת משה, העונש על חטא המרגלים, מצות חלה, דיני חלה

  27 שפת אמת בענין ישוב ארץ ישראל, מהרב הגאון הגדול המפורסם כ"ש מוהר"ר משה חאגיז זי"ע. נדפס ראשונה באמשטרדם, נדפסו מחדש עם לקוטים יקרים פה ווילנא שנת תרל"ו לפ"ק, נדפס מחדש בירושלים עיה"ק בשנת תשכ"ח לפ"ק, בהוצאת "ים התלמוד" 154 עמודים.

 28 תבואות הארץ והוא חלק ב' מספר דברי יוסף, נחלק לב' חלקים, חלק א' מהות ואיכות וכמות הארץ. ביאור תוצאת הארץ. מעשה הארץ, והוא דברי הימים למלכי וליושבי הארץ. מאת הרב יהוסף שווארץ ז"ל, (ה' אלפים תקצ"ג תר"ה). נדפס בראשונה פעה"ק בשנת תר"ה, ובשניה בלעמבערג בשנת תרכ"ה, ועתה יו"ל בשלישית בלוית הערות והוספות רבות, מפתחות מפורטים, תולדות המחבר (עם תמונתו), תמונות ממקומות הקדושים וב' לוחות מטרולו8גיים על ידי אברהם משה לונץ, ירושלים שנת תר"ס לפ"ק, נדפס ברביעית ע"י הוצאת כתבי הר"י שווארץ, הוצאה חמישית עם הוספות ע"י משפחת מ. שווארץ, ירושלים שנת תשנ"ח לפ"ק. 560 עמודים 

 29 תגל ערבה כפתור ופרח בענין גבול דרום של ארץ ישראל ושאלת הערבה. מאת ישעיהו נתן מלצר, ירושלים שנת תשנ"ה לפ"ק. 200 עמודים.

 30 כפתור ופרח תרשימים ומפות מדבר על דיני ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש. נדפס ראשונה שנת ש"ט בענין גבול דרום של ארץ ישראל ושאלת הערבה. מאת חכם קדמון נודע לשם איש לבית פרחי. וכהיום שנית בהוספות רבות בקונטרסים מיוחדים, על ידי הק' צבי הירש עדלמאן איש חן טוב, עיה"ק ירושלים שנת תשנ"ה. 122 עמודים.

31   תורה לישראל בלשון הקודש מדינה חברה גאולת ישראל. ממשנתו של ר' חיים צימרמן שליט"א. בעריכת מרדכי אלכסנדר, חלק ראשון, בהוצאת מכון תבונה, ירושלים תשל"ח לפ"ק. 160 עמודים.

32   תורה לישראל באנגלית מדינה חברה גאולת ישראל. ממשנתו של ר' חיים צימרמן שליט"א. בעריכת מרדכי אלכסנדר, חלק ראשון, בהוצאת מכון תבונה, ירושלים תשל"ח לפ"ק. 86 עמודים.

33   תולדות עם ישראל מתקופת חורבן בית ראשון עד ימינו. חכמי ארץ ישראל אחר גרוש ספרד. ספר שלישי, מגרוש ספרד עד התפתחות החסידות. מאת הרב ד"ר משה אוירבאך. הוצאת ישוריון ירושלים תשל"ג לפ"ק. 175 עמודים.

 34 משנה הלכות - מדור התשובות אורח חיים מהדורא תניינא חלק ח' העתקנו כאן כמה שאלות ותשובות בהלכות הנוגעות לקדושת ארץ ישראל. יו"ל ע"י מכון משנה הלכות גדולות בארה"ק קרית אונגוואר, רמות ירושת"ו, שנת תשס"ג לפ"ק. יצא לאור על ידי וועד למען קדושת ארץ ישראל, ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ה לפ"ק

35  שער ארץ ישראל קול קורא צריך כל אדם לבקש מהשם יתברך שיהיה לו כסופין וגעגועים לארץ ישראל, מספר ליקוטי מוהר"ן

36 ספר ארץ הקודש בו ידובר נכבדות משבחי דארעא קדישא, אוצר סגולות חמודות, עצות נפלאות וגנוזות, ותפלות יקרות ונוראות, במעלת וקדושת ארץ ישראל ארץ חמדה טובה ורחבה מקור וכלליות הקדושה ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלוקיך בה וברצונו נתנה לעם סגולתו לאכול מפריה ולשבוע מטובה וליאור באור החיים בארץ החיים עד עולם.  מרומזים על אדני פז המאמרים הקדושים הנובעים ויוצאים מבית ה' תורתו של רבינו הקדוש אור האורות ה'נחל נ'ובע מ'קור ח'כמה אדמו"ר הקדוש מוהר"ן מברסלב זכותו יגן עלינו אמן. על פי ספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן" וספרי "לקוטי הלכות" שחיבר תלמידו הקדוש מוהרנ"ת מברסלב זי"ע.  והם תמצית מנופת צוף אמרותיהם הטהורות בקיצור רב אשר הכין ופעל בזהרי חכמתו תלמידם הקדוש שר התורה והחסידות הרב הקדוש מוהר"ן מטשעהרין זצ"ל בספרו הנפלא "אוצר היראה" ד' חלקים. 

37  ספר מסע הקודש  קבצו ובאו בהרחבה ספורי מסעות הקודש של מצוקי ארץ ומסירת נפשם באש ובמים בכל לבבם ומאודם לעלות לארץ ישראל לחונן עפרה להתקדש בקדושתה ולהשתבח בתהלתה המה הקדושים אשר בארץ אדירי התורה ומאורי החסידות  א.      הבעל שם טוב הקדוש ב.      רבינו נחמן מברסלב  ג.       רבינו נתן מברסלב זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. נלקט ונקבץ מפי ספרים וסופרים מעתיקי השמועה וזקני החסידים כמקובל מדור דור

 38 אוצר היראה ליקוטי עצות המשולש חלק ראשון אמת וצדק דברי אלוקים חיים, הנובעים ויוצעים ממעיין היוצא מבית ה' ממעיני הישועה, מתורתו הגנוזה והצפונה של סבא דסבין, אוצר יראת ה' נחל נובע מקור חכמה ראש בית ישראל רבינו נחמן מברסלב זיע"א בו יבואר באריכות גדול גודל מעלת מצות וישוב ארץ ישראל, ושצריכים למסור נפשו לעלות לארץ ישראל.

39 ספר פלא יועץ חלק א', חברו הגאון הקדוש איש האלוקים רבנו אליעזר פאפו זצ"ל, מבאר גודל מעלת מצות וישוב ארץ ישראל, ושצריכים למסור נפשו לעלות לארץ ישראל.

40 ספר הציונות הדתית   קובץ מאמרים, ערך יוסף תירוש בהשתתפות נחמן כהנא, יצא לאור על ידי ההסתדרות הציונית העולמית המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, ירושלים תשל"ד.

41 ספר פון ארץ ישראל  א זאמלונג פון מאמרי חז"ל און זוהר, תורה טייטשען און געדאנקען, חסידישע ווערטער און באמערקונגען, מעשיות און לעגענדעס, וועלעכע איז געשריבן געווארען וועגען ארץ ישראל אין משך פון דורות ביז צו דער נייעסטער צייט. פון הרב נפתלי האראוויץ, ניו יארק תש"ט לפ"ק. 192 עמודים.

42 בין אור לחושך בין חכמים אמיתיים לאדמורי"ם מזוייפים - הרב שלמה חיים הכהן אבינר ירושלים התש"ס לפ"ק

43 מדרש תלפיות    ענף ארץ ישראל - מאת הרב המקובל האלקי גולת הכותרת נזר ישראל וקדושו המופלג בחסידות כמוהר"ר אליהו הכהן זצ"ל, בעל מחבר ספרי שבט מוסר ומעיל צדקה ועוד ל"ו ספרים.

44 תורה תמימה פרשת שלח פרשת המרגלים

45  מסכת תענית דף כ"ט עמוד א' בעשרים ותשעה בסיון שלח משה מרגלים

46    סדור היעב"ץ עמודי שמים בית יעקב נוסח אשכנז חלק ראשון, שחיבר הרב הגאון החסיד המקובל בוצינא קדישא מוהר"ר יעקב מעמדין בן לאותו צדיק הגאון הגדול מופת הדור רבן של כל בני הגולה נזר החכמים החכם צבי זללה"ה, בדרך הנגלה והסוד כוונת והנהגות האר"י ז"ל, וכו'. יצא לאור על ידי הרב יוסף שלום הלוי וינפלד שנת תשנ"ד לפ"ק בהוצאת ספרים אשכול ירושלים עיה"ק תובב"א. - מבאר גודל מעלת מצות וישוב ארץ ישראל, ושצריכים למסור נפשו לעלות לארץ ישראל.

47  ספר החיים הנקרא - סגולות ישראל מבאר גודל מעלת וקדושת ארץ ישראל

48  ספר ראשונים לציון

 

קונטרס סוד ה' ליראיו - התגלות השכינה באחרית הימים על סיבת הצרות בעיקבתא דמשיחא

קונטרס לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי, חלק א', - יצא לאור על ידי חברת "מחזירי עטרה ליושנה", על שם הגה"צ ר' עקיבא יוסף שלעזינגער זצ"ל מח"ס לב העברי ב' חלקים, ברית עולם ב' חלקים, שמרו משפט, אל העדרים, בית יוסף חדש, תוספות בן יחיאל על תנדב"א, "חברה מחזירי עטרה ליושנה-עם כולל העברים-קול קורא פנו דרך ה' ישרו בערבה מסילה לאלקינו", ועוד. - ירושלים עיה"ק תובב"א ערב חנוכה תשס"ד לפ"ק.

 גליונות על השכינה והכותל 1

גליונות על השכינה והכותל 2

גליונות על השכינה והכותל 3

גליונות על השכינה והכותל 4

גליונות על השכינה והכותל 5

גליונות על השכינה והכותל 6

גליונות על השכינה והכותל 7

גליונות על השכינה והכותל 8

גליונות על השכינה והכותל 9

גליונות על השכינה והכותל 10

גליונות על השכינה והכותל 11

גליונות על השכינה והכותל 12

גליונות על השכינה והכותל 13

גליונות על השכינה והכותל 14

גליונות על השכינה והכותל 15

גליונות על השכינה והכותל 16

גליונות על השכינה והכותל 17

2.עוד יבא אי"ה החיבור על המרגלים

3.      עוד יבא בע"ה כאן החזיון על העירוב

4.      החזיון של תלמיד האר"י ז"ל, ועוד


 


הערב רב

 

קול קורא'ס על הערב רב בלשון הקודש

1 11 21 31 41 51 61 71 81
2 12 22 32 42 52 62 72 82
3 13 23 33 43 53 63 73 83
4 14 24 34 44 54 64 74 84
5 15 25 35 45 55 65 75 85
6 16 26 36 46 56 66 76 86
7 17 27 37 47 57 67 77 87
8 18 28 38 48 58 68 78 88
9 19 29 39 49 91 69 79 89
10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

מִלְחָמָה לַה' בַּעֲמָלֵק מִדֹּר דֹּר

על ידי שנלחם נגד עמלק הם רבני הערב רב נזכה להגאולה שלימה במהרה בימינו אמן

מי לה' אלי!

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26    

 

שאלות ותשובות ששאלו את כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בענין ביאת המשיח.  למה משיח לא בא? מי הם המעכבים את המשיח שיבוא?. מה עשו הצדיקים הקודמים שמשיח יבא? מה אנו צריכים לעשות שיבא תיכף ומיד ממש. מה הם הסימנים האמיתיים לביאת המשיח   הסימנים לדור של עקבתא דמשיחא. - מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.

ספר ביאת המשיח חלק א'

הספר מגלה סודות נוראים ונפלאים מה שכתוב בספרים הקדושים בענין ביאת המשיח

בו יבואר: א. המכשולות הגדולות שיעשו מנהיגי הערב רב לפני הגאולה - המנהיגים האלו ישלטו חמשה במינם (סימנם נג"ע ר"ע) ויבנו בתי כנסיות גדולות, רק כדי להתגבר בכך על העם. ומבלבלים את האנשים כאלו עושים את הכל לשם שמים, אבל כל החסד שהם עושים זה רק לטובת עצמם. הראשים בכל אתר ואתר יהיו מהערב רב וישלטון על ישראל רמאים ודייני שקר וערב רב, והמשתחוה והנכנע לו הוא משתחוה לעבודת א-ל נכר, והם העמלקים של הדור (זוהר פ' תצא, זוהר חי בראשית דף קי"ג, שמות דף פ"ו, תיקו"ז עה"פ ויפן כה וכה וירא כי אין איש, תיק"ז צ"ז ע"ב ד"ה עמלקים, ושם דף קי"א, ושם עה"פ באיכה א' היו צריה לראש ב. הסימן של צדיק אמת ג. ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא. - מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.

הערב רב בימות המשיח חלק א'

הסימנים לדור עקבתא דמשיחא. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.

הערב רב בימות המשיח חלק ב'

הסימן של צדיק אמת?
ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא
. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.

הערב רב בימות המשיח חלק ג'

בו יבואר מה שכתוב בזוה"ק ובמדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע שלפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים מן הערב רב, והסמ"ך מ"ם יעשה חסידים לרבבות, והנסיון גדול מאוד לדעת האמת לאמיתו מי הוא באמת הרב שהוא המן האמיתי וצריך לומר עליו ארור המן, ומי הוא באמת הצדיק הקדוש האמיתי שהוא באמת ברוך מרדכי וצריך לומר עליו ברוך מרדכי היהודי. עוד יבואר בו סוד נפלא ונורא בביאור ארור המן וברוך מרדכי היהודי, ועוד כמה גימטריאות בענין הנ"ל. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.

לב יצחק פורים

ברוך מרדכי בגימטרי' 502 כמנין בשר. ארור המן גם כן בגימטרי' 502 כמנין בשר.     ה' אופנים על ארור המן וברוך מרדכי

 

ספר הערב רב על פי הזוהר הקדוש - בו יבואר גודל ענין חיוב הלימוד ולחקור מעשי ועניני הערב רב, ואיך שצריכים ללחום נגדם, שמקלקלים את כל עם ישראל בכל העולם כולו, ועוקרים כל המצות שבתורתינו הקדושה. - גם יבואר בו השכר הגדול למי שעוסק להציל את עם ישראל מן הערב רב, ומעורר את הרבים שלא יפלו ברשתם ח"ו. -  עוד יבואר שהערב רב הם רמאים כנחשים ועקרבים כמבואר אבל נחשים ועקרבים יש בו. וז"ל: ונחשין ועקרבין דילה אינון ערב רב. (זהר חדש פרשת יתרו מאמר ז' ימי בראשית(. - עוד יבואר בו העונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בזה ובבא, ושאין אדם יכול לשער עד כמה שיסבול על זה שעזר את הערב רב בזה ובבא, והפגם הגדול הנעשה על ידי אלו העוזרים להם, וגודל החיוב שמוטל על כל איש ואיש להיות בקי בהם בפרטותיהם ובדקדוקיהם כדי שלא יכשלו חס ושלום לבנות בתי עבודה זרה של  דור ההפלגה של:  הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם (בראשית פי"א פ"ד)  כי בזה תלוי יסוד קדושת ישראל, ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד, כמו שגילה לנו העץ חיים בהקדמתו. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


ספר הערב רב על פי האר"י ז"ל בו יבואר גודל ענין חיוב הלימוד ולחקור מעשי ועניני הערב רב, ואיך שצריכים ללחום נגדם, שמקלקלים את כל עם ישראל בכל העולם כולו, ועוקרים כל המצות שבתורתינו הקדושה. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


ספר מפתח - הערב רב על פי האר"י ז"ל


גליון "הצילו מן הערב רב בעוד מועד" יו"ל על ידי ביד"צ להצלת הדת, - שנה א' גליון א' ר"ח כסלו שנת תש"ן לפ"ק, ברוקלין ניו יארק. אין לנו להשען על שום רבי'ס מפורסמים, מנהיגים, של זמנינו. אלא על אבינו שבשמים


גליון "הצילו מן הערב רב בעוד מועד" יו"ל על ידי ביד"צ להצלת הדת, - שנה א' גליון ב' ר"ח טבת שנת תש"ן לפ"ק, ברוקלין ניו יארק. - גילוי נורא ואיום מהבעל שם טוב הק' זי"ע


גליון "הצילו מן הערב רב בעוד מועד" יו"ל על ידי ביד"צ להצלת הדת, - שנה א' גליון ג' ר"ח שבט שנת תש"ן לפ"ק, ברוקלין ניו יארק. - גילוי נורא ואיום מהיהודי הקדוש זי"ע, כשיבוא משיח צדקינו אז ילכו לקראתו כל הצדיקים ומנהיגי ישראל עם אנשים החסידים אשר שאבו מימיהם, ויהיו ביניהם מנהיגים כאלה אשר משיח צדקינו יאמר להם תלך לך עם החסידים שלך


גליון "הצילו מן הערב רב בעוד מועד" יו"ל על ידי ביד"צ להצלת הדת, - שנה א' גליון ד' ר"ח אדר שנת תש"ן לפ"ק, ברוקלין ניו יארק. גילוי נורא ואיום מהרה"ק מרוזין זי"ע, קודם ביאת המשיח יהיו מנהיגי שקר שיבררו מתורה נביאים כתובים ש"ס בבלי וירושלמי וכו', היפוך מדרך האמת כדרך הרשעים, ותדעו להשמר מאוד מהם


הערב רב וכל המסתעף חלק ראשון על פי ספר הזוהר סדר בראשית, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק ל"ד עמודים. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


הערב רב וכל המסתעף חלק שני על פי ספר הזוהר סדר שמות, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק ס"ט עמודים. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


הערב רב וכל המסתעף חלק שלישי על פי ספר הזוהר סדר ויקרא, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק י"ט עמודים. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


הערב רב וכל המסתעף חלק רביעי על פי ספר הזוהר סדר במדבר, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק נ"ב עמודים. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


הערב רב וכל המסתעף חלק חמישי על פי ספר הזוהר סדר דברים, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק כ"ד עמודים. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


הערב רב וכל המסתעף חלק שישי על פי ספר הקדוש - תיקוני זוהר, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק פ"ט עמודים. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


הערב רב וכל המסתעף חלק שביעי על פי ספר הקדוש - זוהר חדש, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק כ"ח עמודים. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


הערב רב וכל המסתעף חלק שמיני על פי ספר הקדוש עץ חיים לרבינו האריז"ל, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק ט"ו עמודים. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


הערב רב וכל המסתעף חלק תשיעי על פי ספר הקדוש שער הגלגולים לרבינו האריז"ל, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק י' עמודים. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


הערב רב וכל המסתעף חלק עשירי על פי ספר הקדוש שער הפסוקים לרבינו האריז"ל, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק ס"ב עמודים. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


הערב רב וכל המסתעף חלק י"א על פי ספר הקדוש שער הליקוטים לרבינו האריז"ל, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק מ"ג עמודים. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


הערב רב וכל המסתעף חלק י"ב על פי ספר הקדוש עץ הדעת טוב על התורה לרבינו האריז"ל, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק קכ"ו עמודים. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


הערב רב וכל המסתעף חלק י"ג על פי ספרים הקדושים שער מאמרי רשב"י ליקוטי תורה משנת חסידים - לרבינו האריז"ל, - יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


הערב רב וכל המסתעף חלק ט"ז מנהיגי הדור האחרון קודם ביאת המשיח ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח הקודש מצדיקים הקודמים מה שנבאו על מנהיגי הדור האחרון הלזה בעיקבתא דמשיחא יוצא לאור בהוצאת "ועד גילוי פני הערב רב, טבת תשס"ה לפ"ק, עיה"ק ירושלים תובב"א. 38 עמודים. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


הערב רב וכל המסתעף חלק י"ז מנהיגי הערב רב והסטרא אחרא בדור האחרון לפני ביאת המשיח ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח הקודש מזוהר הקדוש ומהאר"י הקדוש, ומהבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו הקדושים זי"ע, שבאחרית הימים יהיו רוב המנהיגים והראשים מהערב רב, וסימנים איך להכירם, וגודל החיוב להתרחק מהם ומהמונם, והצורך להתפלל ולהנצל מהם, וביאורים בענינים אלו. יוצא לאור בהוצאת "ועד גילוי פני הערב רב, טבת תשס"ה לפ"ק עיה"ק ירושלים תובב"א, 57 עמודים. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


ספר הערב רב וכל המסתעף חלק י"ח מנהיגי הערב רב והסטרא אחרא ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח הקודש מהזוהר הקדוש ומהאר"י הקדוש והמבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו הקדושים שבאחרית הימים יהיו רוב המנהיגים והראשים מהערב רב, וסימנים איך להכירם, וגודל החיוב להתרחק מהם ומהמונם, והצורך להתפלל ולהנצל מהם, וביאורים רבים בענינים אלו. יוצא לאור בעזהשי"ת על ידי הוצאת "ועד גילוי פני הערב רב" טבת תשס"ה לפ"ק, עיה"ק ירושלים תובב"א. - הוצאת וועד גילוי פני הערב רב מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


בין אור לחושך בין חכמים אמיתיים לאדמורי"ם מזוייפים - הרב שלמה חיים הכהן אבינר ירושלים התש"ס לפ"ק

 


עירוב

מצוה אנציקלופדיה
הלכות שבת ועירובין

דיניו ומנהגיו

ספרים מודעות ואזהרות שיצאו לאור
 על
 מצוות תיקון עירובין  ב400 עיירות בכל העולם כולו
 
נלקט מ1500 ספרי שאלות ותשובות

מבאר כי השבת הוא יסוד קדושת ישראל, וגודל הפגם והנזק המגיע לנפש וגוף האדם המחלל קדושת השבת ח"ו, והשכר הגדול בזה ובבא המעותד לשומרי שבת, עם קונטרס שמירת שבת כדת, ליקוטי דינים השכיחים להלכה ולמעשה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.

השבת בישראל כהלכתו

על גודל מעלת קדושת השבת. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.

סיפורים נפלאים

ליסט של 400 מדינות ועיירות שהיו בהם עירובין, ומובאים ב' 1500 ספרי שאלות ותשובות המוחים נגד עירובין מינות נזרקה בהם

בולעטין # 13 טבת תשס"ג

אזהרה חמורה על קדושת השבת. מוועד למען קדושת השבת. בענין שיטת רבינו תם, ובענין הזהר הקדוש שלא לעשות מלאכה עד שמבדילין בקדושא דסדרא, ומבדילין על הכוס

אזהרה חמורה

חדש אסור מן התורה, מחאה נמרצה, ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.

מלחמת השם חלק י"ט

איך אתם בני הכולל והרבנים (עבור בצע כסף) לא מפחדים מדברי הרא"ש והתשב"ץ שהלוחם נגד עירוב הוא צדוקי מין וכופר, והיו ממיתין אותו בימי הסנהדרין? זה לשון הרא"ש: כלל כ"א "שרב אחד התנגד לתיקוני המבואות בעירוב והתמרמר הרא"ש מאוד על זה עד שהחרימו ונידו. וז"ל: אני מנדה אותך ואם היתה בימי הסנהדרין היו ממיתין אותך וכו',.... ומצוה לנדותו בכל הקהילות....וגם ידונו אותו למת כדין זקן ממרא כי אנו חייבים למסור נפשותינו על תורת האלקים ולבער עושה הרעה מקרבנו עכ"ל. וכן כתב בתשובה אחרת וז"ל: הכתב ששלחתי לאותו החסר-מוח כו' ואם לא יחזור בו אני מתרה בך ואת כל הקהל שינהגו בו גם נידוי באותו המשוגע...וירחיקוהו ויבדילהו מעדת ישראל כי דבר זה צריך חיזוק שלא יבא כל שוטה חסר דעת לבטל תורת משה[1] רבינו ע"ה, וכו' עד כאן דבריו הקדושים של הרא"ש ז"ל, ועיי"ש עוד באריכות גדול. וזה לשון תשב"ץ הגדול (ח"ב סימן ל"ז) על אנשים כאלו, או שהם הדיוטות גמורה הוא , או מינות נזרקה בו, רח"ל.

שאלה גלוי' להרבנים ובני הכולל, איפה אתם?

 

ב"ה, א' ה' תשס"ג לפ"ק - בולעטין # 3

אנו פונים בזה לכל הרבנים החשובים גאוני וצדיקי דורינו שליט"א, אשר מוסרים נפשם תמיד על כל קוץ וקוץ מהתורה הקדושה, ואפילו על מנהג קל, שיחוסו וירחמו על נשמות ישראל שנכשלים בעוונותינו הרבים בעון חילול שבת קודש, ויתקנו עירוב כדת וכדין בכל מקומות מושבותיהם של אחינו בני ישראל שומרי תורה ומצוות, כדי שלא יכשלו עוד מהיום והלאה בחילול שבת קודש, וכל המחמיר בעירובין מקיל בחילול שבת ובנפשות ישראל.

קול קורא מהועד למען תיקון עירובין, להציל אלפים מישראל שומרי תורה ומצוות מחילול שבת קודש

וועד למען תיקון עירובין ברוקלין ניו יארק סוד העירוב - מאן דנפק מרשות הרבים לרשות היחיד או להיפך כאלו ערב שמא דקב"ה בעבודה זרה זה סוד סמיכות שבתותי תשמרו שלא להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים שהוא י"ו אמה על י"ו אמה סוד חרב של מלאך המות י"ו פיות. -ראש חודש חודש תמוז, תשס"ג לפ"ק

קול קורא סוד העירוב

בו יבואר שהלוחם נגד עירוב הוא מין וכופר, ואם היה בימי הסנהדרין היו ממיתין אותו, כי אתם באים לעקור תלמוד שסידר רב אשי, ולחלוק על כל הגדולים שהיו עד היום הזה, אותם שמתו ז"ל ואת אשר חיים עד הנה, לכן חזור בך ואל תיטוש תורת משה רבינו עליו השלום, (לשון הרא"ש ז"ל).

אתם חולקים על העירוב אבל תדעו שאתם גם כן נושאים,
שמינות וכפירה נזרקה בכם רח"ל

 

קונטרס

מינות נזרקה בו

 

דעתו האמיתית של רבינו הקדוש רבן של ישראל מרן מסאטמאר זי"ע  

בנוגע מצות תיקון עירובין בעיר ניו יארק יע"א יצא לאור על ידי התאחדות תלמידי רבינו הקדוש מסאטמאר זצוק"ל ברוקלין ניו יארק, ניסן,  תשס"ג

חי אנכי לעולם

 

והוא שלחן ערוך לתיקון העירובין, חלק א': גודל המצוה של שמירת שבת קודש ותיקון עירובין. חלק ב: הלכתא גבירתא, פרטי דינים בהלכות עירובין. חלק ג: תשובות ומכתבים מ39 גדולי דורינו. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.

תיקוני עירובין כהלכתה

על ידי דרשת פסח שני מאת ראש הלוחמים וגוזר הגזירות נגד תיקון עירובין הרה"ג ר' משה ביק ז"ל רב דקהל בני משה בארא פארק. - אשר דרש בקאנווענשען של התאחדות הרבנים דארה"ב וקאנאדא ביום ד' פ' אמור, י"ד אייר פסח שני.-  עם הערות והארות על ידי אחד הרבנים.

תשובה גלוי'ה על ה"מכתב גלוי"

שנת תש"ס

בו יבואר שהלוחם נגד עירוב הוא מין וכופר, ואם היה בימי הסנהדרין היו ממיתין אותו, כי אתם באים לעקור תלמוד שסידר רב אשי, ולחלוק על כל הגדולים שהיו עד היום הזה, אותם שמתו ז"ל ואת אשר חיים עד הנה, לכן חזור בך ואל תיטוש תורת משה רבינו עליו השלום, (לשון הרא"ש ז"ל). אתם חולקים על העירוב אבל תדעו שאתם גם כן נושאים, שמינות וכפירה נזרקה בכם רח"ל

קונטרס מינות נזרקה בו

 

י"ג לחודש "מנחם אב" יומא דהילולא רבא של הצדיק הקדוש בעל מגלה עמוקות זצ"ל גילויים נוראים ונפלאים על מצות תיקוני עירובי"ן נכלל בזה מאמר והתגלות נפלא ונורא על פרשת השבוע ואתחנן וכן נכלל בזה עניני חורבן בית המקדש ששייך לימים אלו. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.

מגלה עמוקות חי וקים

קלארע תשובות אויף שאלות וואס קען נתעורר ווערען ביים תמימות'דיגן ציבור דורך דעם טשטוש המוחות פון די לעצטע פראפאגאנדע קאמפעין דורך די כת שאינם מודים בעירוב מיט זייערע פאשקעווילען און אנאנסען אין די צייטונגען.

שאלות ותשובות וועגען אונזער עירוב אין בארא פארק

ערב שבת הגדול תש"ס

בהיסטוריה לא היה דבר כזה, שאחד המכונה רב ירוץ לכל הרבנים ולאנס אותם (ולשלם ממון הון תועפות), כדי שיכתבו ויחתמו נגד עשיית עירובין. זאת אומרת שהם חותמים ואומרים ברבים אנחנו צדוקים מינים ואפיקורסים ואין אנחנו מודים בעירוב, [ומוכרים כל חלק העולם הבא שלהם עבור בצע כסף, ראה תוספות מסכת ברכות (דף ז עמוד א') ההוא צדוקי דהוה בשבבותיה דריב"ל כו' לאו אורח ארעא - אף על גב דהצדוקים וכו' מורידין ולא מעלין. וכו', ראה ראב"ד בספר הקבלה והרמב"ם בפ"א דאבות והרבא"ע בפירוש התורה והרע"ב בפ"ב דידים סוברים כי הן הן הקראים הן הן הצדוקים. וראה עוד בשד"ח כללים מערכת ב סי' לד. ראה שו"ת הרא"ש והתשב"ץ מה שכתבו בזה].

בולעטין מספר 13 טבת תשס"ג

יצא לאור על ידי וועד משמרת השבת

אנחנו מביאים כאן ליסט קרוב ל 400 מדינות ועיירות שהיו בהם עירובין, ומופיעים באלפי ספרי שאלות ותשובות וספרים שיצאו לאור ב500 שנים האחרונים

בו יבואר שהלוחם נגד עירוב הוא צדוקי מין וכופר בעיקר
ואם היה בימי הסנהדרין היו ממיתין אותו, כי אתם באים לעקור תלמוד שסידר רב אשי, ולחלוק על כל הגדולים שהיו עד היום הזה, אותם שמתו ז"ל ואת אשר חיים עד הנה, לכן חזור בך ואל תיטוש תורת משה רבינו עליו השלום
(לשון הרא"ש ז"ל). ואף אם הלוחמים יש להם בי"ד, נקראים בחז"ל בית דין של צדוקים, כדאמרי חז"ל (סנהדרין נ"ב:) בית דין של צדוקים הוה

גם יבואר בו בדרך ערוכה וקצרה, מה שכתבו חז"ל וגדולי הראשונים ואחרונים אדירי התורה בדיוק נפלא במה ואיך שיכולים לדעת מי הוא צדוקי או מין וכופר, ואם מותר להשתדך עמהם, ולשאול להם שאלות או לצרפם למנין, הבאנו לשון החז"ל והראשנים ואחרונים בלי שום הוספות, כדי שעין בעין תחזינה עיני הקורא מי נקרא צדוקי.

ומצות עירוב הוא יסודתו מהררי קודש משלמה המלך עליו השלום, והראשונים ובעלי השולחן ערוך, ותקנתם פשטה בכל תפוצות ישראל מזמן חז"ל. והמעיין בספרי עירובין שיצאו לאור יראה ויבין השקרים והזיופים והמכשול והתבערה, שפעלו המעררים ברוח סערה, להדיח רבבות ישראל שיפלו ברשת הצדוקים והמינים ולהפוך את הקערה ולומר על מצות עירוב שהוא טמא, ועי"ז הם לוחמים כנגד הרבנים המקיימים מצות חז"ל לעשות עירוב, ולא עוד אלא שמלאו כל חלל העולם בבלבולי שקר וכזב שוא ותרמית להתיר את האסור ולאסור את המותר בחילול שם שמים איום ונורא, בהוצאת שם רע על שארית ישראל המתנהגים בדרך ישראל סבא וברוח טהרה.

קונטרס הצדוקים בהלכה יצא לאור ע"י הרב

יצחק יעקב מאשקאוויטש מח"ס בית יצחק על מסכת עירובין  ברוקלין נוא יארק חודש אייר שנת תשס"ג לפ"ק

מלחמה הגדולה נגד הצדוקים מנגדי העירובין בוויליאמסבורג ובא"פ
קול מהיכל ה' בולעטין # 4 -  מיר ציטירן דא עטליכע וויכטיגע אורזאכן פארוואס אן עירוב איז וויכטיג פאר יעדן. 51 סעיפים. התעוררו התעוררו! בולעטין # 5 הביטו וראו! בולעטין # 6   הביטו וראו! בולעטין # 10 דעתו של רבינו הקדוש מסאטמאר זי"ע בענין תיקון עירובין עדות נאמנה. קול מהיכל ה'! בולעטין # 11 הביטו וראו! בולעטין # 12 ששים גבורים סביב מגבורי ישראל! בולעטין # 13 דא גזירה דאורייתא! בולעטין # 18א' מלחמת גוג ומגוג! בולעטין # 18ב'.- כבר היה לעולמים.

בולעטין מספר 4 5 6 10 11 - 12 13 18א' 18ב' כבר היה לעולמים

יצא לאור על יד וועד המרכזי משמרת השבת ברוקלין נוא יארק

התשובה המקורית מעצם כתב יד קדשו של הגאון הצדיק שר התורה ועמוד ההוראה מרן רבי יונתן שטייף זצוק"ל

בו מכריע חוות דעתו הקדושה: א. דאף ניו יארק הגדולה לא הוי רשות הרבים. ב. לתקן שכונה בפני עצמה על יד צורת הפתח ואין צריך לזה הסכמה כלל.

בו יראה איך שבכמה דפים מהתשובה שלו שיצא לאור לפני 35 שנים והזייפנים האלו שהם נגד עירוב זייפו אז כמאות זיופים, ומי שיראה את התשובה הזאת יראה עין בעין מה שהזייפנים האלו עושים יום יום. וככה כתבו וזייפו בכל העיתונים שנים הרבה עד שהשקרים האלו נכנסו ללבם של כמה אנשים תמימים שאינם יודעים מעשיהם המקולקלים, ובלבלו להם את המוח עם שקרים נוראים. - כששאלו את הזייפן הידוע פיליפ, איך אתה כותב זיופים, הלא יתפסו אותך עם זה, ענה להם, היטלער ימ"ש גם כן עשה כך שכשכותבים השקר הרבה פעמים עד שנכנס בראש חושבים שזה אמת. 

התשובה המקורית

ממרן רבי יונתן שטייף זצ"ל ניסן תשס"ב

 

עירוב או ערבוביא? - 4 קשיות נהרא נהרא ופשטיה עדות נאמנה אנן בדידן ואינהו בדידהו ילמדינו רבינו דעת הגה"ק מסאטמאר זי"ע.

קול קורא בהדין עירובא יהא שרא לנא לאפוקי ולעיולי

בליסט הזה אפשר לראות דברי תורה ובירורי הלכה של מאות גדולי ישראל איך שביררו כל עניני עירוב להלכה ולמעשה. רשימת הדברים שאפשר לקבל על ידי הפאקס של וועד העירוב דבארא פארק ראש חודש תמוז תש"ס (718) - 438 7411

ליסט מוועד העירוב דבארא פארק

רשימת הדברים שאפשר לקבל על ידי הפאקס של וועד העירוב דבארא פארק

שו"ת בני יעקב על הלכות עירובין

הרה"ג בנציון יעקב הלוי ואזנער שליט"א  שאלות ותשובות נחוצות בדיני מצות עירובין הנוגעים הלכה למעשה בכל עיר ועיר

שו"ת בני יעקב
על הלכות עירובין

הרה"ג בנציון יעקב הלוי ואזנער שליט"א
14 עמודים

חומת שבת קדשינו
קול התאחדות קהילות הקודש הכפופים להוראת גדולי הפוסקים דשכונתינו וויליאמסבורג

חומת שבת קדשינו
נומ 1. עש"ק אמור, תשס"ג

שנה א' חוברת א' חודש מנחם אב תשס"ג

יוצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה
בית דין מיוחד לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום

שלמה מלך ישראל חי וקים "מצות עירוב"

שנה א' חוברת ב' חודש מנחם אב תשס"ג

יוצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה
בית דין מיוחד לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום

שלמה מלך ישראל חי וקים "מצות עירוב"

שנה א' חוברת ג' חודש מנחם אב תשס"ג

יוצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה
בית דין מיוחד לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום

שלמה מלך ישראל חי וקים "מצות עירוב"

שנה א' חוברת

 ד' חודש מנחם אב תשס"ג   יוצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה
בית דין מיוחד לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום

שלמה מלך ישראל חי וקים "מצות עירוב"

  מנחם אב תשס"ג - יצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה, בית דין קבוע לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום ובית דינו שאלות ותשובות בענינים הנוגעים לעירוב להלכה ולמעשה. היערות דבש מגלה סודות החורבן שהצדוקים עשו אז בזמן הבית.היחסן הגדול בשמים. ליקוטים מספר הקדוש על מצות עירוב.

שלמה מלך ישראל חי וקים  שנה א' חלק א'

- שנה א' חלק ב' מנחם אב תשס"ג - על מצות עירוב יצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה, בית דין קבוע לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום ובית דינו מכתבים למערכת ועוד. גילוי נורא מבעל מגלה עמוקות זי"ע על עניני עירובין. העירוב במשנת ברסלב. המאַפּ מהעירוב באומן. מספר אגרא דכלה. ירושלים שרופה באש, די שרעקליכע באמבא פיגוע אין ירושלים רחוב שמואל הנביא, וואס האט געקאסט כלל ישראל 120 שרעקליכע פארוואונדעטע מיט איבער 20 טויטע ה"י. הכונו למערכה אדירה בעד העירוב הקדוש והנורא! מכתב וחזיון נורא על המצב בדורינו, ומה שצריכים לעשות תיכף ומיד, שיקרב לנו השם משיחו התמים בב"א

שלמה מלך ישראל חי וקים .

שנה א' חלק ג' מנחם אב תשס"ג יצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה, בית דין קבוע לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום ובית דינו הוצאה מיוחדת עם הוספות ליומא דהילולה של כ"ק אדמו"ר רשכבה"ג מפאפא זי"ע י"ג אב תשס"ג. יומא דהילולא רבה של הצדיק הקדוש בעל מגלה עמוקות זצ"ל

שלמה מלך ישראל חי וקים

שנה א' חלק ד' מנחם אב תשס"ג - יצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה, בית דין קבוע לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום ובית דינו מצות עירוב יש לה עולם המיוחד לה ויש לה שורש ועיקר בדאורייתא. בזכות אבותינו שקיימו מצות עירובין, אנחנו חיים וקיימים בגלות המר הזה

שלמה מלך ישראל חי וקים

  - שנה א' חלק ז' אלול תשס"ג - יצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה, בית דין קבוע לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום ובית דינו הקב"ה בעצמו עושה העירוב וכשחולקים על העירוב חולקים על הקב"ה רח"ל והוא דור הפלגה ממש. העירוב בתקפו. להאיר מתוך חשכה

שלמה מלך ישראל חי וקים

שנה א' חוברת ב' חודש מנחם אב תשס"ג - יוצא לאור על ידי התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה - בית דין מיוחד לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום

שלמה מלך ישראל חי וקים "מצות עירוב" -

 

חברה "מחזיקי הדת" דארצות הברית וקנדה "מצות עירוב"

   שנה א' חוברת ד' חודש מנחם אב תשס"ג  נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת   לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום

חברה "מחזיקי הדת" דארצות הברית וקנדה "מצות עירוב"

נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת. מיהו יהודי או מי הוא צדוקי לפי חז"ל. היום אלו החסרים מוח והעוקרים והכופרים בתורת משה רבינו ע"ה נקראים רב ורבי?. הצדוקים רוצים לעקור תורת הבעל שם טוב הקדוש זי"ע ומסלפים ומזייפים דבריו הקדושים ואין פוצה פה ומצפצף? אחד בעיר מזכה את כל העיר, שנים במשפחה מזכים את כל המשפחה, ובזכותן יצאו כלם מהגלות. קריאה של מצוה. וועד העולמי למען קדושת שבת ועירובין

מחזיקי הדת שנה ב' חודש סיון חלק 15 - .

נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת. מיהו יהודי או מי הוא צדוקי לפי חז"ל. דברי התשב"ץ והרא"ש ז"ל בוקע רקיעים. הבעל שם טוב זי"ע שומע במתיבתא דרקיע ש"מקוה" שחיטה ועירוב הם יסודי הדת שהעולם עומד עליהם. מכתבים למערכת. קונטרס הצדוקים בהלכה. ויואל משה החדש

מחזיקי הדת שנה ב' חודש סיון חלק 16

נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת. מכתבים למערכת. חידושי הרי"ם קרח לא היה מודה בעירוב, על כן נקראת מחלוקת קרח בשם חצירות. רבינו הקדוש רבי שניאור זלמן מלאדי זי"ע מצות עירוב. ספר חי אנכי לעולם. ספר על מצות עירוב. ספר עירוב והוצאה. ספר תיקון עירובין. ספר אום אני חומה משנה הלכות

מחזיקי הדת שנה ב' חודש סיון חלק 17

נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת. מכתב בענין עירוב בלונדון. מכתבים למערכת. אזהרת רבינו הרא"ש נגד מנגד עירוב. בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. 28 שאלות ותשובות הנוגעים לכלכה באחד שאינו מודה בעירוב. קונטרס הצדוקים בהלכה. ליקוטים בהמשכים מספר על מצות עירוב.

מחזיקי הדת שנה ב' חודש תמוז חלק 18

נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת. הלכות נחוצות בענין הלכות חרם ונידוי שנוהג אצל צדוקים מינים ואפיקורסים שמנהלים מלחמה נגד מצוות עירובין. מינות נזרקה בו. רבנים עמי הארץ חותמים חתימות נגד חז"ל ושו"ע. המתנגד לעירוב מצוה להחרימו ולנדותו בכל הקהילות, וידונו אותו כזקן ממרא, הרא"ש בתשובה, ועוד

מחזיקי הדת שנה ב' חודש תמוז חלק 19

נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת. מכתבים למערכת. הצדיק הקדוש רבי נתן אדלער זי"ע במלחמתו הגדולה להביא משיח. הצדיק הקדוש בעל דברי חיים מגלה סודות נוראים. שבעים אלף איש כופרים בתחיית המתים.

מחזיקי הדת שנה ב' חודש תמוז חלק 20

שנה ב' חוברת כ"א חודש תמוז תשס"ג  נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת   לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום

חברה "מחזיקי הדת" דארצות הברית וקנדה 21 "מצות עירוב"

נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת. מכתבים למערכת. דרשה נחוצה מרב גאון וצדיק הבוכה על עון הדור ומתאר את כל מצב הדור. ביאור באיסור מולך. בענין חינוך הבנים.

מחזיקי הדת שנה ב' חודש תמנחם אב חלק 21

מכתב לכבוד הבי"ד החשוב בי"ד מיוחד לעניני חיזוק הדת, בפרט לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום - בענין עירובין

מכתב וחזיון נורא על המצב בדורינו

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין שמחים לשמרו ולערב עירובו. גליון ז'. שבע שבתות תמימות ערש"ק לסדר איש על מחנהו ואיש על דגלו מ"ג למב"י, תשס"ג לפ"ק 

וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

עש"ק פרשת אחרי - ושמרו בני ישראל את השבת. כתב הכשר. מפת העירוב. הגה"צ רבי יוסף דוד טייטלבוים בהרה"ק מסאסוב

וועד תיקון עירובין וויליאמסבורג

ערש"ק לסדר וביום השביעי שבתון וגו', - כ"ב למבנ"י תשס"ג - בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין הפעם נודה את ה'. כינוס צדיקים נאה. עירוב תקנה לבל יכשלו בתוספות איסורו. תיקון עירובין מביא שלום לבני העיר. תיקון עירובין משפיע ומשריש בלבות בני ישראל אמונה טהורה בהשגחת הבורא ב"ה, מדת השלום ואהבת חברים. וישמרך מן המזיקים. מעשה רב. מכתב עוז מהגה"צ רבי יעקב יצחק ניימאן שליט"א אבדק"ק מחזיקי הדת בעלזא מאנטריאל. מפת העירוב

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

בהשגחת בי"ד המיוחד לעניני עירובין שמחים לשמרו ולערב עירובו. מכתב בקשה שנשלח לכל וויליאמסבוג ובו בקשה שכל קהלה וקהלה וכל יחיד ויחיד צריך לסיוע לכלכל גודל הוצאות העירוב בעירו. חשון תשס"ד לפ"ק

וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין שמחים לשמרו ולערב עירובו. גליון ז'. שבע שבתות תמימות ערש"ק לסדר איש על מחנהו ואיש על דגלו מ"ג למב"י, תשס"ג לפ"ק

וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין שמחים לשמרו ולערב עירובו. גליון ח'. הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם, ערב שבועות, תשס"ג לפ"ק

וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

א. בענין העירוב בירושלים עיה"ק בשנת תרצ"ו. מכתב מגה"צ רבי בן ציון ידלר זצ"ל הממונה הראשי על העירובין. ב. מכתב מטעם מרן הגאב"ד רבינו יוסף צבי דושינסקי שליט"א שמכריז את שב"ק פרשת שלח "לשבת של עירובין" שכל המתפללים בכל בתכנ"ס ינדבו ביד רחבה להקמת העירוב הפנימי הכללי

הלכתא רבתא לשבתא!

מוועד למען קדושת השבת ועירובין העמוד תחת פיקוח בית דין מיוחד למען תיקון עירובין בכל העולם כולו. - חוב קדוש בכל עיר ועיר קהלה וקהלה יקבעו שבת מיוחד למען עריכת מגבית אפיע"ל לטובת תיקוני ופקוחי עירובין למען הצלת שמירת שבת קודש החובה מוטלת על כל אחד ואחד לישא בעול ולהשתתף בהוצאות העירוב אשר בעירו. מעמבערשיף קארט בלשון הקודש ואידיש

מודעה רבא לשבתא

כתב הכשר מהגאון הצדיק רבי חיים יהודה כ"ץ שליט"א אדמו"ר ואבדק"ק סערדאהעלי יצ"ו. ערב שבת קודש פרשת ויקרא שנת תש"ס לפ"ק.

ועד העירוב דבארא פארק מודעה

בירור הלכה למעשה בענין היתר עירובין בעיירות גדולות

עירובין בעיירות גדולות

דעת תורה ומכתבים מגדולי הרבנים שליט"א על מצות עירוב, בשכונתינו בארא פארק יצ"ו. עש"ק פרשת וארא ר"ח שבט תש"ס

דעת תורה
מגדולי הרבנים שליט"א

בירור הלכה בענין ג' מחיצות המקיפין שכונתינו בארא פארק יצ"ו. חלק ב' י"ל ע"י וועד העירוב ד'בארא פארק, ברוקלין שנת תש"ס

ג' מחיצות  שנת תש"ס

העיתון די תורה וועלט יצא לאור על ידי הגה"צ רבי אשר אנשיל קרויז זצ"ל האדמו"ר מראצפערד שהדפיס והוציא לאור הרבה ספרים באידיש על חיזוק הדת שמירת שבת, טהרת המשפחה, צניעות, פאה נכרית, הכנסת אורחים ועוד, וכמו כן הדפיס כמה עיתונים בלשון אידיש לחזק הדת בארצות הברית ובארגנטינא. כמו כן עסק בתיקון עירובין לערך עשר שנים וארגון את כל הרבנים הגאונים והצדיקים שיעסקו בענין עשיית עירוב בוויליאמסבורג כדי להציל את אחינו בני ישראל מחילולי שבת ר"ל. ולערך 40 רבנים גדולי ישראל מאז ומקדם עזרו לו במצות תיקון עירובין ובראשם כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר זי"ע שעזר לו הרבה ביעוץ ועידוד וגם נתן לו עזרה של 300$, וברכה רבה שיצליח לגמור העירוב. ברוקלין נוא יארק, כסלו שנת תשמ"א

די תורה וועלט

כסלו תשמ"א

העיתון די תורה וועלט יצא לאור על ידי הגה"צ רבי אשר אנשיל קרויז זצ"ל האדמו"ר מראצפערד

די תורה וועלט

טבת תשמ"א'

העיתון די תורה וועלט יצא לאור על ידי הגה"צ רבי אשר אנשיל קרויז זצ"ל האדמו"ר מראצפערד

 

די תורה וועלט

שבט תשמ"א

העיתון די תורה וועלט יצא לאור על ידי הגה"צ רבי אשר אנשיל קרויז זצ"ל האדמו"ר מראצפערד

 

די תורה וועלט

ניסן תשמ"א

חלק ג' "ערי יהודה ובחוצות ירושלים", בענין רשות הרבים בזמנינו והמסתעף. יצא לאור על ידי הגאון רבי שמואל שמעלקא פרידמאן שליט"א ר"מ בישיבת בית יצחק דספינקא ומו"צ בבית הוראה דהתאחדות הרבנים, נדפס בקובץ אור ישראל (שנת תש"ס), ומאז הוספתי עליו בע"ה, עם הסכמות גדולי הרבנים שליט"א

שמח תשמח

אדר תש"ס

בדבר תיקון עירובין

שנה ב' חוברת כ"א חודש תמוז תשס"ג   נתייסד על ידי בית דין מיוחד לעניני חיזוק הדת   לחזק תקנת שלמה המלך עליו השלום

חברה "מחזיקי הדת" דארצות הברית וקנדה "מצות עירוב"

ראשי פרקים במסכת חייו הסוערים של הגאון המפורסם רבי מאיר ליבוש מלבי"ם זצ"ל מפרש התנ"ך. הוצאת "זיותנים" בני ברק. במלאות מאה ועשרים שנה להסתלקותו. ראש השנה תר"מ תש"ס

בסופה ובסערה

ראש השנה תר"מ תש"ס

התשובה הברורה מעצם כתב יד קדשו שנשלחה ע"י הגאון הצדיק שר התורה ועמוד ההוראה מרן רבינו יונתן שטייף זצוקללה"ה בענין תיקון עירובין. בו הכריע חוות דעתו הקדושה א. דאף העיר ניו יארק הגדולה לא הוי רשות הרבים. ב. לתקן שכונות שכונות בפני עצמן ע"י צורת הפתח אין צריך לזה הסכמה כלל. יו"ל ע"י וועד להתאחדות העירובין דפה וויליאמסבורג, תמוז תשס"ב לפ"ק

התשובה הברורה

עם השמטה

ממרן רבי יונתן שטייף זצ"ל

 

בהקאנווענשען דהתאחדות הרבנים, י"ד אייר תש"מ באולם קאנטינענטעל

השמטה מדרשת פסח שני

של הרב ביק ז"ל

 

בו יבואר שהלוחם נגד עירוב הוא מין וכופר, ואם היה בימי הסנהדרין היו ממיתין אותו, כי אתם באים לעקור תלמוד שסידר רב אשי, ולחלוק על כל הגדולים שהיו עד היום הזה, אותם שמתו ז"ל ואת אשר חיים עד הנה, לכן חזור בך ואל תיטוש תורת משה רבינו עליו השלום, (לשון הרא"ש ז"ל). אתם חולקים על העירוב אבל תדעו שאתם גם כן נושאים,
שמינות וכפירה נזרקה בכם רח"ל

קונטרס מינות נזרקה בו

 

באם יש אנשים שמנגדין להיתר העירוב אם אוסרין על המתירין, ואם יכולים לזכות להם בפת נגד רצונם. בארא פארק שנת תש"ס לפ"ק.

 

תשובת הגאון
רבי יחזקאל ראטה
שליט"א

בענין זיכוי הפת

שנת תש"ס

בירור שיטת הפוסקים בדין אנשים המוחים בעירוב אם יכולין לזכות להם הפת בע"כ ודין שר העיר בזמננו. י"ל ע"י גדולי הרבנים שליט"א. בארא פארק, אדר א' שנת תש"ס

בירור שיטת הפוסקים

בענין עירובין

אדר א' שנת תשס"ב

י"ג לחודש "מנחם אב" יומא דהילולא רבא של הצדיק הקדוש בעל מגלה עמוקות זצ"ל גילויים נוראים ונפלאים על מצות תיקוני עירובי"ן נכלל בזה מאמר והתגלות נפלא ונורא על פרשת השבוע ואתחנן וכן נכלל בזה עניני חורבן בית המקדש ששייך לימים אלו.

מגלה עמוקות חי וקים

בענין סילוף דעת רבינו זי"ע, בענין תיקון עירובין באמריקא, מהרב הגאון רבי יצחק הלוי מאנדל שליט"א מו"ץ במאנראו בעמ"ס "חקר הלכה" על יו"ד. שנת תש"ס לפ"ק.

תשובת הגאון
רבי יצחק הלוי מאנדל

בענין תיקון עירובין באמריקא שנת תש"ס

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין שמחים לשמרו ולערב עירובו. זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו. כתב הכשר מהרבנים הגאונים הצדיקים רבי שלום קרויז האדמו"ר ואבדק"ק אודווארי שליט"א בעמח"ס שו"ת דברי שלום ועוד. וגאון הגאונים הגאון הצדיק המפורסים רבי אפרים פישל הערשקאוויטש שליט"א אב"ד האליין וראש אב"ד קהל חסידי קלויזנבורג וויליאמסבורג, החותמים למען כבוד השבת. - כשרות העירוב. - מפת העירוב. וועד תיקון עירובין ד'וויליאמסבורג. נ.ב. על שבת זו, שבת חוה"מ פסח הבעל"ט, יעמוד הגליון הנוכחי במקום ההאטליין להעיד על כשרות העירוב

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

פסח תשס"ג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין כתב הכשר. ושמרו בני ישראל את השבת. מפת העירוב

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

פרשת אחרי תשס"ג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד. עירוב הוא אחד מן היסודות שמייסד הארץ. מצות עירובין היא סגולה להפקד בזרע של קיימא. עירוב בעיר הוא שמירה לכל אנשי העיר להנצל מן השדים ומן המחבלים. עירוב מורה על הכחשה על מינות ואפיקורסית, ועל ידי מצות עירוב נמשך שפע וברכה לעליונים ותחתונים. דברות קודש מכ"ק האדמו"ר ממונקאטש שליט"א נגד אותן הדורשים דרשות של דופי ומגלים פנים בתורה שלא כהלכה נגד מסורת רבותינו הק' שתקנו עירובין בכל עיר ועיר. כ"ק אדמו"ר הגה"ק בעל ויחי יוסף מפאפא זצוק"ל. מפת העירוב

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

א' דר"ח אייר תשס"ג

 

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין כעבור חודש ימים. מתורתן של ראשונים. בעיר שאין בו עירוב יתעוררו הבעלי בתים שיהיה להם עירוב בעיר בהכשר. המיעוט כופין את המרובין לעשות לחי וקורה להתיר הטלטול בשבת. זאת התורה לא תהא מוחלפת. העירוב מבטל אחיזת הקליפות. העירוב מקשר ומייחד הקדושה לבל יהיה אחיזה להחיצונים. מעשה רב. העירוב מהפך מידת הדין לרחמים. עדות הגה"צ גאב"ד יאקע שליט"א. - עדות הגאון האדיר בעל משנה הלכות האדמו"ר וגאב"ד אונגוואר שליט"א. -  ועדות הגה"צ האדמו"ר ואבדק"ק מוזשאי שליט"א. מפת העירוב. כתב הכשר

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

י"ד אייר כ"ט למבנ"י תשס"ג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין הפעם נודה את ה'. כינוס צדיקים נאה. עירוב תקנה לבל יכשלו בתוספות איסורו. תיקון עירובין מביא שלום לבני העיר. תיקון עירובין משפיע ומשריש בלבות בני ישראל אמונה טהורה בהשגחת הבורא ב"ה, מדת השלום ואהבת חברים. וישמרך מן המזיקים. מעשה רב. מכתב עוז מהגה"צ רבי יעקב יצחק ניימאן שליט"א אבדק"ק מחזיקי הדת בעלזא מאנטריאל. מפת העירוב

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

ערש"ק לסדר וביום השביעי שבתון וגו',

כ"ב למבנ"י תשס"ג

 

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין דבר המערכת. מבארות רבותינו. ולזה תיקון שהמע"ה בחכמתו הנפלאה עירובין לשבת קודש... כי מבפנים לעירוב הוא רשות הקדושה והטוב. בכח שמירת מצות עירובה בדעת זוכין להכתיר נפשו בכתר חסדים ולהמתיק הדינים באור הרחמים. עוד דבר אחד אשר בלי תיקון עירוב קשה ליזהר בו ובעוה"ר העולם פרוצים בו הרבה. שלום בונייך. ענין השתתפות בפת בעירובי חצירות לערוב כל הדיעות בדעה אחת לעשות רצונו בלב שלם. עדות בדעת הגה"ק אדמו"ר מסאטמאר זי"ע מאת מ"מ כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א, מאת הגה"צ רבי יוסף דוד טייטלבוים האדמו"ר מסאסוב ואבדק"ק קרית ישמח משה. מפת העירוב

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

פרשת בהר תשס"ג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין שבע שבתות תמימות. נתגלגל על הוצאה מרשות לרשות בשבת ונתקן בתקנו תיקון העירוב. עירובי חצירות מצוה גדולה. מעשה רב. וכתוב יושר דברי אמת. שלא יסמכו על המגידים דזמנין שקר ענו והגם דיאמרו אמת לא ידעו שרשן של דברים. מה שהעידו מפי צדיקי הדור אין ראוי לסמוך, כי לא שמע זאת רק ממהדורי מילי אשר שקר בימינם. דאם רוצים לחזק מה שעשו תולה עצמו באילן גדול בגדול הדור שכן עשה או שכן שמע גם ממנו. בחוצות וברחובות נאמרים משמי דברים הרבה שלא היו ולא נבראו ולא עלו על לבבי מעולם. וחסרי תבונה מתחשבים עם סיפורי מעשיות, ואם אלו השקרים נכתבו אח"כ בספר סוברים שהוא ס"ת. ספר על מצות עירוב. ספר חי אנכי לעולם. מפת העירוב וכתב הכשר.

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

גליון ז' - ערש"ק לסדר איש על מחנהו ואיש על דגלו,
מ"ג למבנ"י תשס"ג

 

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. ע"י שמירת שב"ק ועירובי חצירות מתהפכים אותיות רצ"ח לרח"ץ ולחצר"ת בית ה'. עירוב בעיר הוא שמירה לכל אנשי העיר שתנצל כל העיר מכל מרעין בישין. עירובי חצירות מסוגל להמשיך רפואה. בכל מקום מושבינו נעשה עירוב בכדי שנוכל לטלטל.- מעשה רב, סגולת העירוב להפקד בזרע של קיימא. בעיר אשר איש ירא שמים ות"ח ממונה על העירוב אין מן הראוי להחמיר שלא להוציא, כדי שלא יהא ח"ו באינו מודה בעירוב. הגה"ק בעל בני יששכר זי"ע הי' מקפיד מאד שבמקום שיש עירוב שלא יחמירו על עצמם שלא להשתמש בעירוב, וכן אחריו בניו ונכדיו הקדושים זי"ע. סוד חג השבועות בענין סוד העירוב לקשר עלמא עילאה בעלמא תתאה. מכתבים למערכת - טלטול העירוב במשנתו של כ"ק אדמו"ר מפאפא זצוקללה"ה. - מפת העירוב וכתב הכשר.

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

גליון ח' ערב שבועות תשס"ג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין ודבר אלוקינו יקום לעולם. תימה גדולה על חכמים גדולים בעלי תורה, מדקדקים בדבר הלכה מפני מה אינם מערבין עירובי חצירות. שמירת מצות עירוב מורה על שמירת כל הגדרים וסייגים שתקנו חז"ל. בענין מחיצות העירוב אין לחפש אחר חומרות. יש להשתדל בכל היכולת שיהיה העיר מתוקנת בעירובין וכן נהגו ברוב מקומות. עלתה בידינו לתקן עירוב פה בהוצאה רבה ובקישוי מאוד.- מצות עירוב הוא לצורך הנאתו כדי לטייל או להביא צורכי אכילתו וזה מצוה. - מצות עירוב משום כבוד השבת שלא יהא ידיו אסורות מלהוציא ולהכניס. מעשה רב. מתוך שיעורו של הגאון האדיר מגדולי פוסקי דורנו רבי יחזקאל ראטה שליט"א גאב"ד קארלסבורג שביאר שלא שייך כלל לבטל המחיצות שעל ידי הים. מכתבים למערכת

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

גליון ט' ערש"ק לסדר וישם לך שלום, תשס"ג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין והעשירי יהיה קודש לה'. בסודא עילאה. נוסיף אומץ בכחא דהתירא להרחיב מקום ההיתר להסיר מכשלה מהמון עם. ע"י תיקון עירובי חצירות זוכין לתקן השכינה הקדושה בקדושה עליאה. לשבחו ולפארו על חכמתו שתיקן היתר להוציא ע"י עירוב, לזה אמר חכם בני ישמח לבי ואשיבה חורפי דבר. חובה עלינו לחפש בחורין ובסדקין אחרי פתח היתר כדי להנצל מן חילול שבת ח"ו. מעשה רב,  ברכת צדיק עושה רושם. הקב"ה שמח בעצם תיקון עירובין כמצוה גמורה מדאורייתא. ישמחו השמים ותגל הארץ. מתורתן של רבותינו הקדושים מוסדי דור דור בענין שמחת השכינה על תקנת שלמה המלך ע"ה לערב החצירות ולשתף המבואות (עיין רמב"ם הל' עירובין פרק א' הלכה ב'). תחומי העירוב. לתועלת הרבים האבן מיר צוגעשטעלט די פאלגענדע טעלעפאן נומבערס ווי מיר קענען הערן איבער די כשרות פונעם עירוב:

917 23-EIRIV (34748) 718 387 4498

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

גליון י' ערש"ק לסדר על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו

תשס"ג

בהשגחת ובפיקוח בי"ד המיוחד לעניני עירובין וצונו על מצות עירוב.- עירוב הוא דוגמת השכינה. קרח לא היה מודה בעירוב, ע"כ נקראת מחלוקת של קרח בשם חצירות. - אלו שאין מטלטלין בעירוב מטעם שמא לא נתקן העירוב כדין הוא הדיוט והרי הוא מבזה הת"ח שתקנו העירוב. מעשה רב. מכתבים למערכת

גליון - וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

גליון י"א ערש"ק לסדר למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי תשס"ג

בירור הלכה להוציא ילד בעגלה (קיעריטז"ש) בשבת קודש, במקום שיש צורת הפתח ולא עירבו בפת. יצא לאור עש"ק אמור תשס"ג לפ"ק, ע"י חבורת לומדי הלכות עירובין שע"י כולל טל תורה ד'יאקע.

בירור הלכה בענין עירוב תשס"ג

קול קורא להציל אלפים מישראל שומרי תורה ומצות מחילול שבת קודש. קניית רשות מועיל נגד המוחים והאינם מודים בעירוב. - המתנגד לעירוב הוא חסר דעה וינהגו בו נידוי. דעת תורה ואזהרה חמורה גזירות שבודים בני אדם מעצמם הם היפוך דעת תורה. עולם הפוך היפך דעת תורה. חדש אסור מן התורה מחאה נמרצה. קושטא קאי! דעת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצוק"ל אודות עירוב בוויליאמסבורג, - הלכה כפוסק אחרון

קול קורא מוועד העולמי למען תיקון עירובין

וישב תשס"ג בולעטין # 9

 

וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

 VAAD TIKUN ERUVIN OF WILLIAMSBURG
288 KEAP ST. BROOKLYN   N.Y 11211
7183874498

בהשגחת ובפיקוח בית דין המיוחד לעניני עירובין שמחים לשמרו ולערב עירובו הפעם נודה את ה' כינוס צדיקים נאה מפת העירוב

וועד תיקון עירובין דוויליאמסבורג

בהשגחת ובפיקוח בית דין
המיוחד לעניני עירובין

מסורת דרכי ההוראה "מאז ומקדם" בו יבואר בס"ד יסוד ושורש המחלוקת לשם שמים בין חסידי ומתנגדי תיקון עירובין בעיירות ישראל והטלטול בהן העתיקה 200 שנים. י"ל ע"י "נושאי דגל מחנה אפרים". פה בארא פארק יצ"ו

מאז ומקדם

ר"ח אדר ב' תש"ס

דער אידישער פלאם אב תשס"ג

העירוב במאנטריאל -  די מרשעת

מאסף וקובץ רבני חלק רח"ץ. מכתבי עידוד בענין תיקון עירובין בברוקלין, מרבינו הגה"ק שר התורה רבי יואל טייטלבוים האדמו"ר מסאטמאר זי"ע,

אוצרות ירושלים

אורח חיים סימן קצ"ה לכ"ק אדמו"ר הגאון הקדוש מפאפא זי"ע. בענין תיקון עירובין בעיר מאנהעטען

שו"ת ויען יוסף

בירור שיטת הפוסקים בדין אנשים המוחים בעירוב אם יכולים לזכות להם הפת בע"כ ודין שר העיר בזמננו, ע"י גדולי הרבנים, בארא פארק אדר א' תש"ס.


בולעטין של וועד העירוב העולמי - למען תיקון עירובין ההיסטורי' של האיסור המפוברק של העירוב בבארא פארק תשרי שנת תשמ"ב בלשון הקודש


בולעטין של וועד העירוב העולמי - למען תיקון עירובין ההיסטורי' של האיסור המפוברק של העירוב בבארא פארק תשרי שנת תשמ"ב באידיש


דעת תורה גדולי הרבנים שליט"א על מצות עירוב בבארא פארק, שנת תש"ס


דעת תורה גדולי הרבנים שליט"א על מצות עירוב בבארא פארק, שנת תש"ס


 דרשת שבת הגדול על מצות עירוב מאת הגה"ג רבי חיים יודא כ"ץ אבדק"ק סערדעהעלי, ניסן תש"ס


 וועד העירוב - קונטרס דעת תורה מגדולי הרבנים על מצות עירוב בשכונתינו בארא פארק ממספר 101 עד מספר 911 נכלל בקונטרס הנ"ל


 דעת תורה מגדולי הרבנים על מצות עירוב בארא פארק וועד העירוב פרשת וארא תש"ס לפ"ק


קול קורא קניית רשות עולם הפוך - קול קורא מוועד העולמי למען תיקון עירובין בענין קניית רשות שמועיל נגד המוחים והאינם מודים בעירוב. המתנגד לעירוב הוא חסר דעה וינהגו בו נידוי. דעת תורה ואזהרה חמורה. גזירות שבודים בני אדם מעצמם הם היפך דעת תורה. עולם הפוך היפך דעת תורה. חדש אסור מן התורה. מחאה נמרצה. קושטא קאי. גילוי דעת אודות העירוב בשכונת וויליאמסבורג למען האמת. דעת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זי"ע אודות עירוב בוויליאמסבורג. הלכה כפוסק אחרון. כסלו תשס"ג לפ"ק


 שו"ת הרא"ש על הלכות עירובין חלק ט', לונדון תשס"ב


 יחזקאל ראטה אבדק"ק קארלסבורג ברוקלין, מכתב אייר תשס"ד, על ענין עירובין


קול קורא - בהדין עירובא יהא שרא לנא לאפוקי ולעיולי - חודש שבט שנת תש"ס עירוב או ערבוביא? 4 קשיות נהרא נהרא ופשטיה עדות נאמנה אנן בדידן ואינהו בדידהו ילמדינו רבינו דעת הגה"ק מסאטמאר זי"ע


 מודעה מוועד העירוב הכשר על העירוב בבארא פארק


 בירור הלכה - בענין היתר עירובין בעיירות גדולות


 מכתב לעירוב מהגה"צ רבי שלום משאש הרב הראשי בירושלים עיה"ק


ליסט מוועד העירוב דבארא פארק - רשימת הדברים שאפשר לקבל על ידי הפאקס של וועד העירוב דבארא פארק - ראש חודש תמוז תש"ס - 718 438 7411 - בליסט הזה אפשר לראות דברי תורה ובירורי הלכה של מאות גדולי ישראל איך שביררו כל עניני עירוב להלכה ולמעשה


וועד העירוב - רשימת הדברים שאפשר לקבל על ידי הפאקס של  וועד העירוב דבארא פארק  ראש חודש תמוז תש"ס (718) - 438 7411


מגלה עמוקות חי וקים - י"ג לחודש "מנחם אב" יומא דהילולא רבא של הצדיק הקדוש בעל מגלה עמוקות זצ"ל גילויים נוראים ונפלאים על מצות תיקוני עירובי"ן נכלל בזה מאמר והתגלות נפלא ונורא על פרשת השבוע ואתחנן וכן נכלל בזה עניני חורבן בית המקדש ששייך לימים אלו.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 - By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.


177 מכתב גלוי לשאלת רבים על ענין עירוב דעתו של רביה"ק מסאטמאר זי"ע, עדות כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א


178   מכתב הגאב"ד דק"ק קהלת יוסף פאפא ב"פ הרב ר' ישראל מנחם גרינוואלד שליט"א "... מה לי לכתוב בדבר שכ"ק אבא מארי האריך בתשובה... ומ"ש שם שדבריו להלכה ולא למעשה הדבר פשוט שכתב כן מרוב ענוותנותו... אבל מעולם לא זז מלחזק ולעודד את הפונים אליו בענין עשיית ותיקון עירובין ג"כ במדינתנו... ובסוף ימיו השתדל בעצמו בעשיית העירוב בוויליאמסבורג..."


מלחמה לה' בעמלק מדור דר - וועד הקהילות המאוחדות, ברוקלין ניו יארק - מלחמת הדת על ענייני עירובין - חלק א' שבט תש"ס - עיתון תורני מוועד לחיזוק הדת שעל ידי בני תורה דבארא פארק. דער עירוב אין בארא פארק. מאמר קדושת השבת מהחפץ חיים זצ"ל מענה לשאלת רבים. קול קורא על דבר העירוב בירושלים. וועד למען תיקון העירובין במנהטן על ידי ועד הרבנים דניו יארק רבתי. וצונו על מצות עירוב. דבר המערכת. תמצית פסקי רבותינו לענין עיירות גדולות. ספר תולדות שמואל בענין ס' רבוא. העירוב בניו יארק בשנת תרס"ז. מכתב קודש מזקן האדמורי"ם בדורינו יושב ראש התאחדות הרבנים כ"ק אדמו"ר מאודווארי שליט"א, להרים מכשול מדרך עם ה'. שו"ת חידושי הרי"ם ע"ד הטלטול בווארשא. 46 ענינים שנכשלים במקום שאין עירוב. אוי לאותו בושא ואוי לאותו כלימה. ותערב לפניך עתירתינו. טעם הכמוס? מעשה רב שעשה הגאון הגדול מעמודי הוראה בדורינו הגה"צ רבי אפרים פישל הערשקאוויטש של