ISRAEL613.COM

בס"ד

 

כל הספרים

דף 3

PAGE  3

1     2     3     4     5     6     7   8

HOME        ראשי

כשרות השחיטה

הספר הזה יצא לאור בזמנו של הגר"א זצ"ל, המנקר הגה"צ רבי משה מק"ק קיראן מצא שכל העיר ווילנא אוכלים חלב דאורייתא, והגאון החסיד מווילנא זי"ע לקח עשרה גדולי ישראל ובתוכם אחיו רבי שלמה זלמן זצ"ל, וישבו זמן רב וביררו כל מלאכת והלכות הניקור ומצאו שאמת נכון הדבר שכל העיר ווילנא נכשלו באכילת חלב, וכל העשר רבנים דשם חתמו על קול קורא איך לתקן הענין של הניקור  - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,

לחם שערים

חלק א', בענין שחיטה ב"באקס" (פען בלע"ז): בו יבואר איך שהרב הנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורינו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצה"ב, ממה שהעתקנו מספר "בשבילי השחיטה" להגרש"ב ליברמאן שליט"א, ברוקלין תשנ"ח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אבן מקיר תזעק

מודעות ואזהרות בענין כשרות הבשר
מכ"ק מרן האדמו"ר מקאשוי שליט"א

מכתב אודות תיקון מכשולי הניקור שכתב כבוד קדושת אדמו"ר הגה"ק מרן

רבי רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי להאדמו"ר מסאטמאר שליט"א

בו מגלה סודות נוראות איך שנכשלו בשוגג, ורוצים להכשיל במזיר באכילת חלב שהוא איסור כרת, והולכים לקבל חתימות מגדולי ישראל שכאילו הכל על צד היותר טוב, וכך יעשו רושם שכל הבשר מותר לאכלו בלי חשש ופקפוק, וכל זה נעשה אחר שכבר ידעו מהפירצות והמכשולות הגדולות שהכשילו את הרבים באיסורי כריתות

שנת תשמ"ג לפ"ק -ברוקלין נוא יארק, מגלה סיבת המכשולות באיסורי חלב שהוא איסור כרת, - המכשולות אופני התיקון.

קונטרס קול קורא'ס

חלק ב'' מאת כבוד קדושת אדמו"ר הגה"ק מרן

רפאל בלום שליט"א

אבדק"ק קאשוי בעדפארד היללס עשרת ימי תשובה

אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל.

לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א 

י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק.

אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל 

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א  

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א

ה' ניסן תשס"ב לא יטמטם עצמו ואת בני ביתו באכילת בשר מאיזה סוג שיהיה, כי כשרות הוא אחד משלשה דברים שגורמו ירידת היהדות פה אמעריקא ושאר מקומות כמבואר בזוהר הקדוש

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

שלא לאכול בשר בהמה עד ביאת המשיח  

קול קורא במחנה החרדי א' כסלו תשמ"ג

אכן נודע הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל מזייפים כל סדר הניקור מה שהיה ביוראפ

את אשר אסרת התרתי

 

- דרוש ומאמר ברית שלש עשרה - מאת כבוד קדושת אדומו"ר הגה"ק מרן יקותיאל יהודה הלברשטאם שליט"א [זצוקללה"ה] אבדק"ק צאנז - אשר בשר צדק בקהל רב - ביום י"ג מדות שנת תש"נ לפ"ק

דרשה וקול קורא מהגאון הצדיק הקדוש והטהור
כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצוקללה"ה

שיצא בקול חוצב להבות אש נגד הרבנים המכשירים המכשילים שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם להכלל ישראל, רחמנא ליצלן.

ספר

שפע חיים 

בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"א.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

להסיר מכשול - האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים

בו יבואר הדרך האמיתי של הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו.  מלחמתו הגדולה על הכשרות.  - ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שותפם של עמלק. - הבעל שם טוב הקדוש נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות חלב ודם. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קונטרס

שותפו של עמלק

חלק א'

 

בו יבואר הדרך האמיתי של הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו. - ואיך שהבעל שם טוב הקדוש היה נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים נבילות וטריפות. - ובזה יתבאר מה שהצדיקים הקדושים אמרו שנשתכך דרך הבעל שם טוב זי"ע. מה עיקר העבודה של השטן? נסיון האחרון בגלות המר. - ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שופם של עמלק. - וביאור גדול בענין מה הוא באמת מלחמת עמלק, ובמה אנו יכולים לעשות לנצח אותו. כמו שכתוב בתורה מלחמה לה' בעמלק מדר דר.  - ועיקר עבודתו של השטן הוא לרמות את המנהיגים שלא ידעו את האמת, ואלו שיודעים מסית אותם שלא יגלו את האמת מה שהולך בשחיטה ובניקור. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק .By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קונטרס

שותפו של עמלק

חלק ג'

האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

הבשר הכשר?

המכתב נכתב להלוחם מלחמת ה' במסירת נפש כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א  בעדפורד היללס נוא יארק

רב דקהל דרכי נועם - מחבר ספרי לשלמה משפטיך על ד"ח שו"ע אילנא דחיי על הלכות ברכת אילנות, ברה כחמה על ברכת החמה, גדולי שלמה בדין גילוח בחול המועד, דרשת שלמה על עניני כשרות המאכלים וידיעות נחוצות בעניני כשרות

ספר תיקון הכשרות - ומכתב הצלה

על מצב השחיטה והניקור

מאת הרה"ג רבי שלמה יהודה שוויצער שליט"א 

 

Kol Hashechita - FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק

אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל 

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א

רבי חיים פלאג'י. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תוכחת חיים

 

כשרות השחיטה
אכילת בשר הלכה למעשה 10 חלקים
דיניו - ומנהגיו
 

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תשמ"ט. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק א'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ב'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ג'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ד'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ה'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ו'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ז'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ח'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ט'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק י'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

       סדר קליפת הסירכות חלק א'

 

מצוה אנציקלופדיה

השחיטה בישראל כהלכתה

 

ספר הלכה למשה מסיני על מכשולי השחיטה בה' הלכות שחיטה, והוא:

קובץ כל ספרי שחיטה המובהקים בעניני הגרמה

בו נקבצו תחת גג אחד 52 ספרי שחיטה היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר השחיטה האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד, וב"ה לא אינה להן כל און! הבקי בשחיטה יכול לראות עין בעין שהשוחטים בשחיטות הגדולות עוברים על הגרמות שהוא אחד מחמשה הלכות שחיטה שהוא הלכה למשה מסיני

 

על מכשולי השחיטה בה' הלכות שחיטה והוא: קובץ כל ספרי שחיטה המובהקים הלכות הגרמה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

הלכה למשה מסיני

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

עטרת זהב

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

עצי לבונה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בית דוד

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בית לחם יהודי

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בית שמואל

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

חדרי דעה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

חוקי דעת #14

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

חוקי דעת #46

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

חוט המשולש

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

דעת תורה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

דרכי תשובה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

הגהות מהר"ץ

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

הוכשר הזבח

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

עקרי הד"ט על שחיטה וטריפות

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

כרתי ופלתי

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

כנסת הגדולה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

לחם הפנים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

להורות נתן

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

לבוש מרדכי

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

לקוטי ישרים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מקור מים חיים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מנחת יוסף

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מנחת יעקב

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מסגרת השלחן

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מורה לזובחים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אהל יצחק

להצדיק הקדוש רבי חיים בן עטר זי"ע, שנת תק"ע, בעל מחבר ספרי אור החיים הקדוש על התורה, חפץ ה' על מסכתות הש"ס, ראשון לציון על נביאים וחמש מגילות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

פרי תואר על שו"ע יורה דעה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ראומה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר האגור

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר מהרי"ל

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שערי דעה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שחיטות ובדיקות

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

הלכה למשה מסיני

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שאלות ותשובות

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שלחן גבוה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שמלה חדשה #40

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שמלה חדשה #35

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שמלה חדשה #2

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שמלה חדשה #3

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שמלה חדשה #38

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שמלה חדשה #39

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תשב"ץ

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תשורת ש"י

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

טבח והכן

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תפארת למשה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תפארת יעקב

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תיקוני הזבח

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

טוב לזכרון

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ויוסף אברהם

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

יד דוד

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

זבחי שלמים #12

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

זבחי שלמים #11

 

כשרות השחיטה בישראל כהלכתה

מלחמה לה' בעמלק מדור דור מלחמת הצדיקים עם רבני הערב רב (העמלקים)
בשדי כשרות השחיטה,
בד' מאות שנים האחרונים

מהגאון הגדול רבי נתן געשטעטנער אבדק"ק קרית אגו"י בני ברק בעל להורות נתן על ד"ח שלחן ערוך. מתאר מצב הנורא בשחיטות בארצות הברית, ובפרט נגד השחיטה בבאקס, ושחיטה תלויה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

להורות נתן

ניקור. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

עטרת ישועה

חלק ג' מספר אבן מקיר תזעק: על הפירצה הנוראה להפך סדר השחיטה בלונדון, ממה שמקובל אצלנו מדור דור, ואשר פירצה זו גרמה לכפות ידי השוחטים בשאר מדינות אירופא ובארץ ישראל, להנהיג לעבור על חמשה הלכות שחיטה שהם הלכה למשה מסיני . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

דעת תורה השמר לך פען

חלק א', בענין שחיטה ב"באקס" (פען בלע"ז): בו יבואר איך שהרב הנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורינו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצה"ב, ממה שהעתקנו מספר "בשבילי השחיטה" להגרש"ב ליברמאן שליט"א, ברוקלין תשנ"ח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אבן מקיר תזעק

תשובות מרבנים גדולי ישראל נגד ההיתר הפורח באויר שכתב ר' יצחק אליעזר יאקאב למחלקת הכשרות של הרבנות הראשית בארץ ישראל בקונטרס המתיר אסורים. בו יווכח לעין כל איך שהנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורינו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצה"ב. ברוקלין תשנ"ח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

וזבחת כאשר צויתיך

ספר כולל, טובו של השוחט וגורלו, השוחט והשחיטה בארצות הברית, תולדות השוחט וקורותיה, כל מה שעבר עליהם מימי חז"ל, הסיפור מהשוחט מבארדיטשוב, למה טוב שבטחים שותפו של עמלק? מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, רב ואב"ד מקלאמבוס אהייא, ניו יארק תשט"ו

השוחט והשחיטה בספרות הרבנות

מאנאטליכער זשורנאל, ארויסגעגעבען ביי די אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי שנת תרצ"ב

די שוחטים שטימע

תיאור פרטי במצב השחיטה המתקיים כעת בכל ארצות הברית. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ג

בו יבואר ענין התקנה הקדומה המוזכרת בפוסקים והיה נהוג בכל תפוצות ישראל להצריך שני שובי"ם עומדים זה ע"ג זה רואים ומשגיחים שהוכשר כדת וכהלכה מתחלתו עד סופו, עם כל המסתעף להלכה ולמעשה, ברוקלין שנת תשל"ח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

זבחו זבחי צדק  שלש תשובות

כשרות השחיטה והניקור

ירחון חודשי יוצא לאור על ידי אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי

מאנאטליכער זשורנאל, ארויסגעגעבעם ביי די אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי שנה תרצ"ב תרצ"ג

די שוחטים שטימע

 

יצא לאור אדר שנת תשנ"ח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קונטרס כרוזים, מודעות ואזהרות בענין אכילת בשר בהמה

ביאור מקיף על ניקור חלב הפנים הקדמי מהתלמוד ושו"ע מהראשונים והאחרונים ומספרי ניקור.  

בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב. יצא לאור ע"י בית המדרש הלכה למעשה בני ברק  - 200 עמודים

סדר הניקור הפנים והקדמי

עם תמונות הלכה למעשה מאת הרב מרדכי גבריאל מלאכי - רב בביהמ"ד דהחסידים "יבנה" תל אביב וראש ביהמ"ד הלכה למעשה בני ברק

הספר הזה יצא לאור בזמנו של הגר"א זצ"ל, המנקר הגה"צ רבי משה מק"ק קיראן מצא שכל העיר ווילנא אוכלים חלב דאורייתא, והגאון החסיד מווילנא זי"ע לקח עשרה גדולי ישראל ובתוכם אחיו רבי שלמה זלמן זצ"ל, וישבו זמן רב וביררו כל מלאכת והלכות הניקור ומצאו שאמת נכון הדבר שכל העיר ווילנא נכשלו באכילת חלב, וכל העשר רבנים דשם חתמו על קול קורא איך לתקן הענין של הניקור  - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לחם שערים

המכתב נכתב להלוחם מלחמת ה' במסירת נפש כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א  דפורד היללס נוא יארקרב דקהל דרכי נועם - מחבר ספרי לשלמה משפטיך על ד"ח שו"ע אילנא דחיי על הלכות ברכת אילנות, ברה כחמה על ברכת החמה, גדולי שלמה בדין גילוח בחול המועד, דרשת שלמה על עניני כשרות המאכלים וידיעות נחוצות בעניני כשרות

ספר תיקון הכשרות - ומכתב הצלה

על מצב השחיטה והניקור מאת הרה"ג רבי שלמה יהודה שוויצער שליט"א

 

  ספר ראומה, מדבר בצדקה רב האיכות בדיני שחיטה ובדיקה, מהרב נחשון מארץ בבל, ונתחברו עליו על הדף ב' ספרים, צפנת פענח וחזקת יד ממוהר"ר רבי יצחק עונקינירא זצ"ל. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 הלכות שחיטה ואו"ה לאלדד הדני, הנקרא ארץ ישראל, הלכותיו בהדורות שונות על פי כתבי-יד ודפוסים עתיקים עם מבוא והערות, מאת אברהם עפשטיין, פרעסבורג, תרנ"א. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 בדיקות, סדר הניקור, לרש"י ז"ל עם הגהות מבעל העיטור, מנטובה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר ריב"ן, הלכות טריפות לריב"ן זצ"ל, הוא מכתב יד גאון קדמון רבינו יהודה ב"ר נתן זצ"ל, נ"י שנת תש"ג. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 ספר חוט המשולש, האחד: רבינו יהודה החסיד מבעלי התוספות על הלכות שחיטה. והשני הלכות שחיטה וטריפות להרז"ה, זצ"ל - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 ספר ל"ו שערים על טריפות הראיה, מאת גאון קדמון מבעלי התוספות רבינו אליעזר מגרמיזא זצ"ל, בעל מחבר ספר רוקח, ברוקלין שנת תש"א. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר הלכות בדיקות הסכין ובדיקת הראיה לרבינו יונה גירונדי זצ"ל, וויען תרל"א - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חדש תשרי תש"נ לפ"ק. - עד מתי נחשה ? מכתב א': על הבעיות הגדולות אצל  השחיטה מרובאשקין. מכתב עדות ממשגיח חסיד חב"ד שכותב להגה"צ מהאלמין שליט"א, -  ולהבית דין של חב"ד אודות הכשרות אצל רובאשקין.   מכתב ב' - הכתב יד של משגיח חב"ד חשוב מאוד שמתאר את כל מצב הכשרות אצל רובאשקין בדיוק נפלא. מכתב ג' מהגה"צ רבי יוסף יצחק זצ"ל שכתב לר' אברהם אהרן שי' רובאשקין - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שאלות ותשובות מהגאון רבי יצחק לוי שו"ב בירושלים עיה"ק על השחיטה של רובאשקין, עם הרבה דוקאמענטען.

 מכתב למערכת ישראל 613 שחיטה של רובאשקין נבילה וטריפה חלב ודם סיפור נורא והשגחה פרטית - השוויגער מזיווג שני של רובאשקין הודיעו לה בחלום כי רובאשקין מאכיל חלב ליהודים, היא חלמה שהכל בגלל הסבא והבן שמאכילים חלב לעם ישראל. הדבר כבר עלה שני קרבנות ל"ע, ומאכילים חלב הלאה ואין מפחדים כי כסף מטהר ממזרים.- הרב ווייסמאן בדין תורה עם  הגה"צ ממארגארעטין שליט"א ונתגלה שהרב ממארגארעטין האכיל חלב לעם ישראל בשחיטת רובאשקין רח"ל.

אכן נודע הדבר - יצא לאור על ידי  תלמידי הרידב"ז על הירושלמי שנלחם להציל את הכשרות בשיקאגוי והקצבים יצאו נגדו בחרב ובחנית עם ספרים שלימים, וזה קונטרס קטן שענו להם על כל הטעראר שעשו - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

סכסוך בענין השחיטה (תרלד תרל"ה), דפים 99-112 - מספר זכרונות לבן ירושלים תקצ"ד תרע"ח מאת יהושע ב"ר דוד יעלין, ירושלים תרפ"ד, בהוצאת מגנזי ירושלים תשל"ב,
שידוכים

ארגון עולמי לעזור לאחינו בני ישראל לזכות לזווג הגון

לקטנו מדברי חז"ל בש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים, זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים, ומספרי מוסר וספרי ח"ן מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"ה
בענין הזווג, וגודל מעלת התפלה

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

עיה"ק צפת תובב"א

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 

קוה אל ה' הדרכה מיוחדת לגרוש לגרושה לרווק ולרווקה, וכן מציאת הזיווג וכן העצות והתפילות מאת אור העולם רבינו נחמן מברסלב זצ"ל

 
בית הכנסת

מצוה אנציקלופדיה

הלכות תפילה

קדושת בית הכנסת ובית המדרש
דיניו ומנהגיו

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

התוכן

שם הספר

מתוך הפסק דין של גאונים וצדיקים משנת תרכ"ו, ובו י' סעיפים, א. שאסור ליכנס להתפלל בבית המדרש שהמחיצה אינו בשלימות שיוכלו להסתכל אנשים בנשים, ואם נעשה המחיצה באופן כזה, אסור לכנוס בתוכם    א. ואין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום הכיפורים, ואף אם צריך להתפלל על ידי כן ביחידות  ב. ואסור לעשות בית הכנסת כמגדל  ג. ואסור לכנוס להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה באמצע.
ד. אסור לשנות שום מנהג יהדות או שום נימוס בית הכנסת מאשר מקובל מאבותינו ואבות אבותינו.
מהגה"צ רבי ישועה טוביה דירעקטער שליט"א

שמע ישראל  - לא עת לחשות

פסק דין עם חתימות

מע"א זקני הדור בשנת תרכ"ו

בו יבואר דין בימה באמצע בש"ס ופוסקים וחומר האיסורים שעוברים עליה העוקרים הדבר ההוא ומעמידים אותה אצל ארון הקדש וכמה חי' דברי תורה בענין ההוא. מאת רבי ישראל דוד מרגליות יפה הנקרא דוד סערעד. שנת תרכ"א

שו"ת הר תבור והוא עומד נגד הכרמל

ליקוטי תשובות מספר שאלות ותשובות משנה הלכות מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד

המחיצה חלק ו'

מבאר את פלגות הנהר העובר בין המחנים, מנהגי בתי כנסיות, החדשים, והישנים, בענין העמדת הבימה והחופה וקריאה לס"ת וכדומיהן. על כל מנהג ומנהג, פועל, תכלית, חמר, וצורה לקטתי אמרים, בין הבתרים מפי סופרים וספרים. רבי ישראל דוד יפה, לרומם בית אלקינו ולהעמיד חרבותיו. בשנת והיה באחרית הימים נכון יהיה בית ד'

שו"ת מחולת המחנים

 

 תפילה
הלכות תפילה
קדושת בית הכנסת ובית המדרש
דיניו - ומנהגיו  

קובץ קול קורא'ס על קדושת בית המדרש- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
y HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אמן קול קורא'ס

8 קול קורא'ס על קדושת בית המדרש- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קדושת בית המדרש

בו נקבצו חלק מקול קורא'ס בעניני אמן וקדושת בית הכנסת ובית המדרש, לעורר המון בית ישראל להזהר בקדושת בית המדרש ואמירת אמנים כדבעי- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קול קורא לקדושת בית המדרש

מטרת הספר לעורר ולהזהיר על כמה ענינים שיחידים מטריחין על הציבור, והציבור יושבין ושוהין לבטלה, וגורמת הרבה קלקולים כמו: ביטול הזמן, הפסד ממון, קלות ראש בתפילין, ביטול שלום בית, איבוד פרנסה, ביטול תלמוד תורה דרבים, עד 22 איסורים ויותר- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קונטרס "טירחא דציבורא"

 

מתוך הפסק דין של גאונים וצדיקים משנת תרכ"ו, ובו י' סעיפים, א. שאסור ליכנס להתפלל בבית המדרש שהמחיצה אינו בשלימות שיוכלו להסתכל אנשים בנשים, ואם נעשה המחיצה באופן כזה, אסור לכנוס בתוכם.
א. ואין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום הכיפורים, ואף אם צריך להתפלל על ידי כן ביחידות.
ב. ואסור לעשות בית הכנסת כמגדל.
ג. ואסור לכנוס להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה באמצע.
ד. אסור לשנות שום מנהג יהדות או שום נימוס בית הכנסת מאשר מקובל מאבותינו ואבות אבותינו.
- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שמע ישראל  - לא עת לחשות

פסק דין עם חתימות מע"א זקני הדור בשנת תרכ"ו

קול קורא על המכשול הגדול בהרבה בתי כנסיות החרדים שהתחילו לעשות בימה סמוך לארון הקודש, ואינם יודעים שיש חרם על הנכנס להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה באמצע- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בימה באמצע

הקונטרס רב גווני הלזה מושיט להקורא בלשון קל וצח כל ענינים השכיחים שנכשלין בהם ומבטלין ציבור המתפללין, ומכיל בתוכו שלל של ידיעות נחוצות בנושא זה- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קונטרס מבלבלי ציבור המתפללין

קול קורא א: אזהרה רבה ואיסור גמור מגאוני אירופא וארץ ישראל בשנת תרפ"ה-תרפ"ו איסור וחרם הקדמונים על העושים בית הכנסת בלי מחיצה כהוגן שהאנשים לא יראו את הנשים. מאת הגה"צ: החפץ חיים, ר' חיים עוזר אבדק"ק קאוונא, ר' יחזקאל ליפשיץ אבדק"ק קאליש, ר' אברהם יצחק הכהן קוק רב הראשי בירושלים, ר' יצחק ירוחם דיסקין מירושלים, ר' מאיר אראק אב"ד טארנא, א"י הכהן בורשטיין אב"ד טאווריג, ר' מאיר הילדעסהיימער הרב דבערלין- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קול קורא א'

מחיצה מהחפץ חיים זצ"ל

קול קורא ב: אזהרה רבה ואיסור גמור מגאוני אירופא וארץ ישראל בשנת תרפ"ה-תרפ"ו איסור וחרם הקדמונים על העושים בית הכנסת בלי מחיצה כהוגן שהאנשים לא יראו את הנשים. מאת הגה"צ: החפץ חיים, ר' חיים עוזר, אבדק"ק קאוונא, ר' יחזקאל ליפשיץ אבדק"ק קאליש, ר' אברהם יצחק הכהן קוק רב הראשי בירושלים, ר' יצחק ירוחם דיסקין מירושלים, ר' מאיר אראק אב"ד טארנא, א"י הכהן בורשטיין אב"ד טאווריג, ר' מאיר הילדעסהיימער הרב דבערלין  עוד על דבר מיקראפאן קלעמפס מוהלים מחללי שבת- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קול קורא ב'  מחיצה מהחפץ חיים ועוד צדיקים זצ"ל

הדרכה לשליח ציבור על פי שולחן ערוך להיות חלקו בין מזכי הרבים, ולא חס ושלום... שליח ציבור יאמר הברכות בקול רם ומתינות, ועוד.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר מדריך לשליח ציבור ובו ד' פרקים

בענין קדושת בית המדרש, שכל אחד חייב לעורר חבירו על זה- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קול קורא מחברה מזכי הרבים

 

 

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אמן קול קורא'ס 1

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אמן קול קורא'ס 2

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אמן קול קורא'ס 3

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אמן קול קורא'ס 4

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אמן קול קורא'ס 5

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אמן קול קורא'ס 6

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אמן קול קורא'ס 7

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אמן קול קורא'ס 8

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אמן קול קורא'ס 9

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אמן קול קורא'ס 10

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אמן קול קורא'ס 11

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אמן קול קורא'ס 12

קובץ קול קורא'ס על קדושת בית המדרש- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אמן קול קורא'ס

קובץ קול קורא'ס על קדושת בית המדרש- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אמן קול קורא'ס

הלכות לבנית בית הכנסת, ושהבימה יהיה באמצע הבית, וקדושת בית המדרש. מספר חק לישראל פרשת בלק ופרשת פינחס- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קול קורא על קדושת בית המדרש

 

בו נקבצו חלק מקול קורא'ס בעניני אמן וקדושת בית הכנסת ובית המדרש, לעורר המון בית ישראל להזהר בקדושת בית המדרש ואמירת אמנים כדבעי. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קול קורא לקדושת בית המדרש

על קדושת בית המדרש, ביאור מקיף על כל הנוגע להתרשלות אמירת אמן יהא שמה רבא, והדרכות נכונות להורים ומלמדים ושאר ראשי העם. מראה באצבע בש"ס ובכל מדרשי חז"ל כי חומר הענין מורכב על ראשי העם, על המלמדים, ועל האבות שאין עושין כפי המוטל עליהם. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם כולל עשרה ספרים חדשים על קדושת בית המדרש.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מקדש מעט הוצאה השלם

מטרת הספר לעורר ולהזהיר על כמה ענינים שיחידים מטריחין על הציבור, והציבור יושבין ושוהין לבטלה, וגורמת הרבה קלקולים כמו: ביטול הזמן, הפסד ממון, קלות ראש בתפילין, ביטול שלום בית, איבוד פרנסה, ביטול תלמוד תורה דרבים, עד 22 איסורים ויותר- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קונטרס "טירחא דציבורא"

 

הקונטרס רב גווני הלזה מושיט להקורא בלשון קל וצח כל ענינים השכיחים שנכשלין בהם ומבטלין ציבור המתפללין, ומכיל בתוכו שלל של ידיעות נחוצות בנושא זה- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קונטרס מבלבלי ציבור המתפללין

הדרכה לשליח ציבור על פי שולחן ערוך להיות חלקו בין מזכי הרבים, ולא חס ושלום... שליח ציבור יאמר הברכות בקול רם ומתינות, ועוד.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר מדריך לשליח ציבור ובו ד' פרקים

כולל כל לשון שמירה הנזכר בתורה. ומבאר איסור גילוח הזקן בכל מיני גילוח ואפילו בסם. ומתאר בפרוטרוט רוע מצב השחיטה בניו יארק ובארצות הברית בכלל. על פי מה שראו עיני המחבר בעצמו במשך ח"י שנה היותו שו"ב במדינה זו. ונוספו בו מראה מקומות מכל הש"ס להלכה למשה מסיני. מאת הרב חיים מאיר בן מרדכי ז"ל באלל, שו"ב. ניו יארק שנת תרפ"ה- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שמירה טובה

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

חשיבות כיסוי הראש בטלית בזמן תפילה

נגד רחיצה בתערובות אנשים ונשים יצא לאור על ידי התאחדות הרבנים

קול קורא אויפרוף

ה' ילחם לכם   על קדושת בית המדרש- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קול קורא

מכתב נחוץ לרבנים הג' עיני העדה שליט"א, החיוב על הרבנים למחות על: שמסדרים דרשות לאנשים ונשים או שדורשים אנשים לנשים בלי מחיצה, החיוב לעורר את לב אחבנ"י אנשים ונשים לא לילך לשום דרשה אלא אם כן הוא מרב המוחזק בכשרות, ולמחות בכל מי שמסדר דרשות כאלו עד מקום שידו מגעת. נגד ה"דער איד" שהולך מדחי אל דחי, שכותבים שקרים ומסלפים עובדות מאמיתתן, הם בגדר מכשילי הרבים וצריך למחות בלי פחד ומורא על כל מעשי תעתועים האלא ולא תגורו מפני איש כתיב

רפאל בלום ראב"ד דק"ק קאשוי

על קדושת בית המדרש, מספר הגן ועוד - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קול קורא - בולעטין

אסור לעשות אסיפות נשים בביתי כנסיות, מהגר"ם קליין בעמח"ס שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד

משנה הלכות סימן ס"ב

יבואר על מה שפרצו מנהג קדמונים ועברו על הלכות שהבימה צריכה להיות באמצע בית הכנסת- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קול קורא על בימה באמצע  

מספר הגן ודרך משה- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קול קורא לקדושת בית המדרש

בו יבואר עד כמה חששו גדולי ישראל בדורות הקודמים אף על גב שלדינא הי' דעתן להקל מכל מקום פחדו ורעדו פן יצא מזה פירצה, כמו שאנו רואים שרב אחד בארצות הברית התיר את האסור בענין המחיצות בביהמ"ד נגד הפסק דין שיצא בשנת תרכ"ה מיותר ממאה גדולי ישראל, ועל ידי ההיתר הזה ירדה הדור אלף מעלות אחורנית וישנם כהיום יותר מב' אלפים בתי מדרשות שהמתפלל שם כאילו מתפלל בבתי הכומרים רח"ל. לפי לשון הפסק דין של כל גדולי ישראל אז. באתי להזהיר את הרבנים, ואני את נפשי הצלתי.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

זהירות ומתינות בהוראות היתרים תשס"ג

מספר ליקוטי תפילות - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תפלה לל"ג בעומר

בו נתתי מענה על יותר ממאה וששים שאלות שנשאלו בספר שו"ת אגרות משה והוכחתי שהמחבר הזה הכשיל את הרבים באופן מחריד בהתרת הרבה איסורים חמורים וטעה בכל הראותיו או בדבר משנה או בשיקול הדעת וסברא וחזרתי על כל ענין לבררו להלכה ולמעשה, מהגה"צ יום טוב הלוי שווארץ רב דק"ק נחלת יעקב קווינס, נ"י, תשל"ד

מענה לאגרות

יסודי התורה ודרכי המדות מלוקט מדברי רבותינו הראשונים הגה"צ רבי יום טוב הלוי שווארץ בעל מחבר ספר מענה לאגרות. נוא יארק שנת תשנ"ז

עינים לראות

דרשה מוכנת לרבנים לדרוש בגודל קדושת בית המדרש.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר קדושת בית המדרש

והוא סדר תפילות דרכים והלכות עוברי דרכים העוברים בין בים ובין ביבשה ובאויר, מאת הרה"ג רבי שלמה יהודה שוויצער שליט"א רב דקהל דרכי נועם - מחבר ספרי לשלמה משפטיך על ד"ח שו"ע ועוד

דרכי' נועם
בבית המדרש הגדול קרית בעלזא ירושלים, עם תמונות. תפילה מהלב מאת חברת "ומקדשי תיראו"

בענין קדושת בית המדרש, שכל אחד חייב לעורר חבירו על זה- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קול קורא מחברה מזכי הרבים

 

שלחן ערוך אורח חיים היומי

וועד העולמי ללימוד תורה לשמה

ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב"א
מערת אליהו, חיפה, ארץ ישראל

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

גליון א' תשרי תשל"ח עד גליון קעח תמוז תשנ"ב

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 133b 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178  

 

גליונות ד' אמות  של הלכה

גליון יומי להתעוררות ללימוד הלכות בכל יום

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35

 

גליונות ד' אמות  של הלכה (כל הגליונות - 101)

מפעל עולמי ללימוד שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א

שעל ידי: מפעל אורח חיים העולמי, תלמידים וחסידים של המחברים הקדושים רבינו יוסף קארו [ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ] זיע"א, ורבינו משה איסרליש [ובני ישראל יצאים ביד רמה] זיע"א, לפרסם בחנם תורת השלחן ערוך, ועל ידי זה יזכה כל אחד מישראל להיות בן עולם הבא.

מנחם אב תשס"ה לפ"ק עיר הקודש צפת ת'בנה ו'תכונן ב'מהרה ב'ימינו א'מן

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ספרי שו"ע בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/3

 רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

אורח חיים ל ג' חדשים מנוקד


 

 קיצור שלחן ערוך מנוקד

 

הלכות פסח לשלשים יום

הלכות ראש השנה לשלשים יום

הלכות יום הכיפורים לשלשים יום

הלכות חג הסוכות לשלשים יום

הלכות פורים לשלשים יום

 

    כל הלכות שבת החדשי

הלכות שבת החדשי, גליון א'‏ ,(1) א לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ב'‏ ,(2) ב לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ג'‏ ,(3) ג לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ד'‏ ,(4) ד לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ה'‏ ,(5) ה לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ו'‏ ,(6) ו לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ז'‏ ,(7) ז לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ח'‏ ,(8) ח לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ט'‏ ,(9) ט לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון י'‏ ,(10) י לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון י"א ,(11) יא לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון י"ב ,(12) יב לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון י"ג ,(13) יג לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון י"ד ,(14) יד לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ט"ו ,(15) טו לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ט"ז ,(16) טז לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון י"ז ,(17) יז לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון י"ח ,(18) יח לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון י"ט ,(19) יט לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ'‏ ,(20) כ לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"א ,(21) כא לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"ב ,(22) כב לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"ג ,(23) כג לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"ד ,(24) כד לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"ה ,(25) כה לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"ו ,(26) כו לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"ז ,(27) כז לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"ח ,(28) כח לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון כ"ט ,(29) כט לחודש

הלכות שבת החדשי, גליון ל'‏ ,(30) ל לחודש

 

 הלכות שבת לג' חדשים

הלכות שבת לג חדשים

גליון א'  (1)    א תשרי    א טבת      א ניסן      א תמוז

 גליון ב' (2)

 גליון ג' (3)

 גליון ד' (4)

 גליון ה' (5)

 גליון ו' (6)

 גליון ז' (7)

 גליון ח' (8)

 גליון ט' (9)

 גליון י' (10)

 גליון י"א (11)

 גליון י"ב (12)

 גליון י"ג (13)

 גליון י"ד (14)

 גליון ט"ו (15)

 גליון ט"ז (16)

 גליון י"ז (17)

 גליון י"ח (18)

 גליון י"ט (19)

 גליון כ' (20)

 גליון כ"א (21)

 גליון כ"ב (22)

 גליון כ"ג (23)

 גליון כ"ד (24)

 גליון כ"ה (25)

 גליון כ"ו (26)

 גליון כ"ז (27)

 גליון כ"ח (28)

 גליון כ"ט (29)

 גליון ל' (30)

 גליון ל"א (31)

 גליון ל"ב (32)

 גליון ל"ג (33)

 גליון ל"ד (34)

 גליון ל"ה (35)

 גליון ל"ו (36)

 גליון ל"ז (37)

 גליון ל"ח (38)

 גליון ל"ט (39)

 גליון מ' (40)

 גליון מ"א (41)

 גליון מ"ב (42)

 גליון מ"ג (43)

 גליון מ"ד (44)

 גליון מ"ה (45)

 גליון מ"ו (46)

 גליון מ"ז (47)

 גליון מ"ח (48)

 גליון מ"ט (49)

 גליון נ' (50)

 גליון נ"א (51)

 גליון נ"ב (52)

 גליון נ"ג (53)

 גליון נ"ד (54)

 גליון נ"ה (55)

 גליון נ"ו (56)

 גליון נ"ז (57)

 גליון נ"ח (58)

 גליון נ"ט (59)

גליון ס (60)

 גליון ס"א (61)

 גליון ס"ב (62)

 גליון ס"ג (63)

 גליון ס"ד (64)

 גליון ס"ה (65)

 גליון ס"ו (66)

 גליון ס"ז (67)

 גליון ס"ח (68)

 גליון ס"ט (69)

 גליון ע' (70)

 גליון ע"א (71)

 גליון ע"ב (72)

 גליון ע"ג (73)

 גליון ע"ד (74)

 גליון ע"ה (75)

 גליון ע"ו (76)

 גליון ע"ז (77)

 גליון ע"ח (78)

 גליון ע"ט (79)

 גליון פ' (80)

 גליון פ"א (81)

 גליון פ"ב (82)

 גליון פ"ג (83)

 גליון פ"ד (84)

 גליון פ"ה (85)

 גליון פ"ו (86)

 גליון פ"ז (87)

 גליון פ"ח (88)

 גליון פ"ט (89)    כט אדר    כט אלול

 גליון צ' (90)      ל כסלו        ל סיון

 

 

 

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון א'‏ (1) בראשית

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ב'‏ (2) נח

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ג'‏ (3) לך

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ד'‏ (4) וירא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ה'‏ (5) חיי שרה

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ו'‏ (6) תולדות

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ז'‏ (7) ויצא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ח'‏ (8) וישלח

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ט'‏ (9) וישב

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון י'‏ (10) מקץ

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון י"א (11) ויגש

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון י"ב (12) ויחי

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון י"ג (13) שמות

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון י"ד (14) וארא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ט"ו (15) בא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ט"ז (16) בשלח

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון י"ז (17) יתרו

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון י"ח (18) משפטים

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון י"ט (19) תרומה

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ'‏ (20) תצוה

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"א (21) תשא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"ב (22) ויקהל

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"ג (23) פקודי

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"ד (24) ויקרא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"ה (25) צו

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"ו (26) שמיני

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"ז (27) תזריע

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"ח (28) מצורע

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון כ"ט (29) אחרי

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל'‏ (30) קדושים

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"א (31) אמור

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"ב (32) בהר

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"ג (33) בחוקותי

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"ד (34) במדבר

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"ה (35) נשא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"ו (36) בהעלותך

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"ז (37) שלח

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"ח (38) קרח

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון ל"ט (39) חוקת

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ'‏ (40) בלק

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"א (41) פנחס

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"ב (42) מטות

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"ג (43) מסעי

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"ד (44) דברים

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"ה (45) ואתחנן

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"ו (46) עקב

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"ז (47) ראה

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"ח (48) שופטים

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון מ"ט (49) תצא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון נ'‏ (50) תבוא

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון נ"א (51) נצבים

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון נ"ב (52) וילך

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון נ"ג (53) האזינו

הלכות שבת השנתי [לשבתות השנה] גליון נ"ד (54) ברכה

 

שלחן ערוך

תולדות גדולי הוראה והמה עשרה במספר, המורים הגדולים שהאירו עיני ישראל בהלכה והוראה, ואלו הם:

רש"י, רמב"ם, בעל הטורים, בית יוסף, הרמ"א, טורי זהב, הש"ך, מגן אברהם, פרי מגדים, זי"ע, עם מאה ואברעים ואחת תולדות, כתובות בקצרה, מרבותיהם ותלמידיהם, אבותיהם ובניהם, ועוד שאר חכמים, לתועלת התלמידים השונים הלכות ושאר אוהבי תןלדות חכמים, כל אלו חוברו יחדין מאתשבח קנעביל, יצא לאור ע"י ר' משה יצחק בן עמרם ז"ל מחוסט שו"ב שיכון סקווירא, יע"א. רשימה מהתולדות הכתובים בקצרה מהחכמים והגאונים המובאים בספר הזה.

תולדות רש"י

תולדות הרמב"ם

תולדות הבעל הטורים

תולדות הבית יוסף

תולדות הרמ"א

תולדות הטורי זהב

תולדות הש"ך

תולדות המגן אברהם

תולדות הפרי מגדים

 

 

 

השולחן ערוך עם הגהות הרמ"א ז"ל בלבד, נוסד ע"י הרה"ג רבי נפתלי הירץ מענדלאוויטש שליט"א ראש כולל "טורקא". ירושלים

שלחן ערוך אורח חיים (כרך א' מיום א' תשרי עד ג' טבת) זה השלחן שלחן הטהור אשר ערך האשל הגדול רשכבה"ג עין ישראל הקדוש רבינו יוסף קארו זצ"ל ר"מ בקרית צפת ומפה פרושה עליו הגהות וחידושי דינים מאת האשל הגדול רשכבה"ג רבינו משה איסרליש זצ"ל אבדק"ק קראקא. נערך ונסדר והודפס מחדש בד' כרכים ע"י הרב נפתלי הירץ מענדלאוויטש שליט"א ראש כולל "טורקא". ומייסד המפעל הליכות עולם, פעיה"ק ירושלים ת"ו, בהוצאת מכון אמרי שפר שנת תשס"א

 שלחן ערוך יורה דעה (כרך ב' מיום ד' טבת עד י' ניסן) זה השלחן שלחן הטהור אשר ערך האשל הגדול רשכבה"ג עין ישראל הקדוש רבינו יוסף קארו זצ"ל ר"מ בקרית צפת ומפה פרושה עליו הגהות וחידושי דינים מאת האשל הגדול רשכבה"ג רבינו משה איסרליש זצ"ל אבדק"ק קראקא. נערך ונסדר והודפס מחדש בד' כרכים ע"י הרב נפתלי הירץ מענדלאוויטש שליט"א ראש כולל "טורקא". ומייסד המפעל הליכות עולם, פעיה"ק ירושלים ת"ו, בהוצאת מכון אמרי שפר שנת תשס"א

 שלחן ערוך אבן העזר (כרך ג' מיום י"א ניסן עד ב' סיון) זה השלחן שלחן הטהור אשר ערך האשל הגדול רשכבה"ג עין ישראל הקדוש רבינו יוסף קארו זצ"ל ר"מ בקרית צפת ומפה פרושה עליו הגהות וחידושי דינים מאת האשל הגדול רשכבה"ג רבינו משה איסרליש זצ"ל אבדק"ק קראקא. נערך ונסדר והודפס מחדש בד' כרכים ע"י הרב נפתלי הירץ מענדלאוויטש שליט"א ראש כולל "טורקא". ומייסד המפעל הליכות עולם, פעיה"ק ירושלים ת"ו, בהוצאת מכון אמרי שפר שנת תשס"א

 שלחן ערוך חושן משפט (כרך ד' מיום ג' סיון עד ערב ראש השנה) זה השלחן שלחן הטהור אשר ערך האשל הגדול רשכבה"ג עין ישראל הקדוש רבינו יוסף קארו זצ"ל ר"מ בקרית צפת ומפה פרושה עליו הגהות וחידושי דינים מאת האשל הגדול רשכבה"ג רבינו משה איסרליש זצ"ל אבדק"ק קראקא. נערך ונסדר והודפס מחדש בד' כרכים ע"י הרב נפתלי הירץ מענדלאוויטש שליט"א ראש כולל "טורקא". ומייסד המפעל הליכות עולם, פעיה"ק ירושלים ת"ו, בהוצאת מכון אמרי שפר שנת תשס"א


לוח שנתי לתוכנית לימוד השולחן ערוך עם הגהות הרמ"א ז"ל בלבד ללא נושאי כלים (לשנה פשוטה) מוגש ע"י מפעל "הליכות עולם" ללימוד השולחן ערוך עם הגהות הרמ"א ז"ל בלבד, נוסד ע"י הרה"ג רבי נפתלי הירץ מענדלאוויטש שליט"א ראש כולל "טורקא]\". ירושלים

לוח שנתי לתוכנית לימוד השולחן ערוך עם הגהות הרמ"א ז"ל בלבד ללא נושאי כלים (לשנה מעוברת) מוגש ע"י מפעל "הליכות עולם" ללימוד השולחן ערוך עם הגהות הרמ"א ז"ל בלבד, נוסד ע"י הרה"ג רבי נפתלי הירץ מענדלאוויטש שליט"א ראש כולל "טורקא". ירושלים

לוח שנתי לתוכנית לימוד השולחן ערוך עם הגהות הרמ"א ז"ל בלבד ללא נושאי כלים (לשנ פשוטה ולשנה מעוברת) מוגש ע"י מפעל "הליכות עולם" ללימוד השולחן ערוך עם הגהות הרמ"א ז"ל בלבד, נוסד ע"י הרה"ג רבי נפתלי הירץ מענדלאוויטש שליט"א ראש כולל "טורקא". ירושלים

 

אורח חיים היומי

 

אורח חיים היומי, גליון א'‏ ,(1) א תשרי

אורח חיים היומי, גליון ב'‏ ,(2) ב תשרי

אורח חיים היומי, גליון ג'‏ ,(3) ג תשרי

אורח חיים היומי, גליון ד'‏ ,(4) ד תשרי

אורח חיים היומי, גליון ה'‏ ,(5) ה תשרי

אורח חיים היומי, גליון ו'‏ ,(6) ו תשרי

אורח חיים היומי, גליון ז'‏ ,(7) ז תשרי

אורח חיים היומי, גליון ח'‏ ,(8) ח תשרי

אורח חיים היומי, גליון ט'‏ ,(9) ט תשרי

אורח חיים היומי, גליון י'‏ ,(10) י תשרי

אורח חיים היומי, גליון י"א ,(11) יא תשרי

אורח חיים היומי, גליון י"ב ,(12) יב תשרי

אורח חיים היומי, גליון י"ג ,(13) יג תשרי

אורח חיים היומי, גליון י"ד ,(14) יד תשרי

אורח חיים היומי, גליון ט"ו ,(15) טו תשרי

אורח חיים היומי, גליון ט"ז ,(16) טז תשרי

אורח חיים היומי, גליון י"ז ,(17) יז תשרי

אורח חיים היומי, גליון י"ח ,(18) יח תשרי

אורח חיים היומי, גליון י"ט ,(19) יט תשרי

אורח חיים היומי, גליון כ'‏ ,(20) כ תשרי

אורח חיים היומי, גליון כ"א ,(21) כא תשרי

אורח חיים היומי, גליון כ"ב ,(22) כב תשרי

אורח חיים היומי, גליון כ"ג ,(23) כג תשרי

אורח חיים היומי, גליון כ"ד ,(24) כד תשרי

אורח חיים היומי, גליון כ"ה ,(25) כה תשרי

אורח חיים היומי, גליון כ"ו ,(26) כו תשרי

אורח חיים היומי, גליון כ"ז ,(27) כז תשרי

אורח חיים היומי, גליון כ"ח ,(28) כח תשרי

אורח חיים היומי, גליון כ"ט ,(29) כט תשרי

אורח חיים היומי, גליון ל'‏ ,(30) ל תשרי

אורח חיים היומי, גליון ל"א ,(31) א חשון

אורח חיים היומי, גליון ל"ב ,(32) ב חשון

אורח חיים היומי, גליון ל"ג ,(33) ג חשון

אורח חיים היומי, גליון ל"ד ,(34) ד חשון

אורח חיים היומי, גליון ל"ה ,(35) ה חשון

אורח חיים היומי, גליון ל"ו ,(36) ו חשון

אורח חיים היומי, גליון ל"ז ,(37) ז חשון

אורח חיים היומי, גליון ל"ח ,(38) ח חשון

אורח חיים היומי, גליון ל"ט ,(39) ט חשון

אורח חיים היומי, גליון מ'‏ ,(40) י חשון

אורח חיים היומי, גליון מ"א ,(41) יא חשון

אורח חיים היומי, גליון מ"ב ,(42) יב חשון

אורח חיים היומי, גליון מ"ג ,(43) יג חשון

אורח חיים היומי, גליון מ"ד ,(44) יד חשון

אורח חיים היומי, גליון מ"ה ,(45) טו חשון

אורח חיים היומי, גליון מ"ו ,(46) טז חשון

אורח חיים היומי, גליון מ"ז ,(47) יז חשון

אורח חיים היומי, גליון מ"ח ,(48) יח חשון

אורח חיים היומי, גליון מ"ט ,(49) יט חשון

אורח חיים היומי, גליון נ'‏ ,(50) כ חשון

אורח חיים היומי, גליון נ"א ,(51) כא חשון

אורח חיים היומי, גליון נ"ב ,(52) כב חשון

אורח חיים היומי, גליון נ"ג ,(53) כג חשון

אורח חיים היומי, גליון נ"ד ,(54) כד חשון

אורח חיים היומי, גליון נ"ה ,(55) כה חשון

אורח חיים היומי, גליון נ"ו ,(56) כו חשון

אורח חיים היומי, גליון נ"ז ,(57) כז חשון

אורח חיים היומי, גליון נ"ח ,(58) כח חשון

אורח חיים היומי, גליון נ"ט ,(59) כט חשון

אורח חיים היומי, גליון ס'‏ ,(60) א כסלו

אורח חיים היומי, גליון ס"א ,(61) ב כסלו

אורח חיים היומי, גליון ס"ב ,(62) ג כסלו

אורח חיים היומי, גליון ס"ג ,(63) ד כסלו

אורח חיים היומי, גליון ס"ד ,(64) ה כסלו

אורח חיים היומי, גליון ס"ה ,(65) ו כסלו

אורח חיים היומי, גליון ס"ו ,(66) ז כסלו

אורח חיים היומי, גליון ס"ז ,(67) ח כסלו

אורח חיים היומי, גליון ס"ח ,(68) ט כסלו

אורח חיים היומי, גליון ס"ט ,(69) י כסלו

אורח חיים היומי, גליון ע'‏ ,(70) יא כסלו

אורח חיים היומי, גליון ע"א ,(71) יב כסלו

אורח חיים היומי, גליון ע"ב ,(72) יג כסלו

אורח חיים היומי, גליון ע"ג ,(73) יד כסלו

אורח חיים היומי, גליון ע"ד ,(74) טו כסלו

אורח חיים היומי, גליון ע"ה ,(75) טז כסלו

אורח חיים היומי, גליון ע"ו ,(76) יז כסלו

אורח חיים היומי, גליון ע"ז ,(77) יח כסלו

אורח חיים היומי, גליון ע"ח ,(78) יט כסלו

אורח חיים היומי, גליון ע"ט ,(79) כ כסלו

אורח חיים היומי, גליון פ'‏ ,(80) כא כסלו

אורח חיים היומי, גליון פ"א ,(81) כב כסלו

אורח חיים היומי, גליון פ"ב ,(82) כג כסלו

אורח חיים היומי, גליון פ"ג ,(83) כד כסלו

אורח חיים היומי, גליון פ"ד ,(84) כה כסלו

אורח חיים היומי, גליון פ"ה ,(85) כו כסלו

אורח חיים היומי, גליון פ"ו ,(86) כז כסלו

אורח חיים היומי, גליון פ"ז ,(87) כח כסלו

אורח חיים היומי, גליון פ"ח ,(88) כט כסלו

אורח חיים היומי, גליון פ"ט ,(89) ל כסלו

אורח חיים היומי, גליון צ'‏ ,(90) א טבת

אורח חיים היומי, גליון צ"א ,(91) ב טבת

אורח חיים היומי, גליון צ"ב ,(92) ג טבת

אורח חיים היומי, גליון צ"ג ,(93) ד טבת

אורח חיים היומי, גליון צ"ד ,(94) ה טבת

אורח חיים היומי, גליון צ"ה ,(95) ו טבת

אורח חיים היומי, גליון צ"ו ,(96) ז טבת

אורח חיים היומי, גליון צ"ז ,(97) ח טבת

אורח חיים היומי, גליון צ"ח ,(98) ט טבת

אורח חיים היומי, גליון צ"ט ,(99) י טבת

אורח חיים היומי, גליון ק'‏ ,(100) יא טבת

אורח חיים היומי, גליון ק"א ,(101) יב טבת

אורח חיים היומי, גליון ק"ב ,(102) יג טבת

אורח חיים היומי, גליון ק"ג ,(103) יד טבת

אורח חיים היומי, גליון ק"ד ,(104) טו טבת

אורח חיים היומי, גליון ק"ה ,(105) טז טבת

אורח חיים היומי, גליון ק"ו ,(106) יז טבת

אורח חיים היומי, גליון ק"ז ,(107) יח טבת

אורח חיים היומי, גליון ק"ח ,(108) יט טבת

אורח חיים היומי, גליון ק"ט ,(109) כ טבת

אורח חיים היומי, גליון ק"י ,(110) כא טבת

אורח חיים היומי, גליון קי"א ,(111) כב טבת

אורח חיים היומי, גליון קי"ב ,(112) כג טבת

אורח חיים היומי, גליון קי"ג ,(113) כד טבת

אורח חיים היומי, גליון קי"ד ,(114) כה טבת

אורח חיים היומי, גליון קט"ו ,(115) כו טבת

אורח חיים היומי, גליון קט"ז ,(116) כז טבת

אורח חיים היומי, גליון קי"ז ,(117) כח טבת

אורח חיים היומי, גליון קי"ח ,(118) כט טבת

אורח חיים היומי, גליון קי"ט ,(119) א שבט

אורח חיים היומי, גליון ק"כ ,(120) ב שבט

אורח חיים היומי, גליון קכ"א ,(121) ג שבט

אורח חיים היומי, גליון קכ"ב ,(122) ד שבט

אורח חיים היומי, גליון קכ"ג ,(123) ה שבט

אורח חיים היומי, גליון קכ"ד ,(124) ו שבט

אורח חיים היומי, גליון קכ"ה ,(125) ז שבט

אורח חיים היומי, גליון קכ"ו ,(126) ח שבט

אורח חיים היומי, גליון קכ"ז ,(127) ט שבט

אורח חיים היומי, גליון קכ"ח ,(128) י שבט

אורח חיים היומי, גליון קכ"ט ,(129) יא שבט

אורח חיים היומי, גליון ק"ל ,(130) יב שבט

אורח חיים היומי, גליון קל"א ,(131) יג שבט

אורח חיים היומי, גליון קל"ב ,(132) יד שבט

אורח חיים היומי, גליון קל"ג ,(133) טו שבט

אורח חיים היומי, גליון קל"ד ,(134) טז שבט

אורח חיים היומי, גליון קל"ה ,(135) יז שבט

אורח חיים היומי, גליון קל"ו ,(136) יח שבט

אורח חיים היומי, גליון קל"ז ,(137) יט שבט

אורח חיים היומי, גליון קל"ח ,(138) כ שבט

אורח חיים היומי, גליון קל"ט ,(139) כא שבט

אורח חיים היומי, גליון ק"מ ,(140) כב שבט

אורח חיים היומי, גליון קמ"א ,(141) כג שבט

אורח חיים היומי, גליון קמ"ב ,(142) כד שבט

אורח חיים היומי, גליון קמ"ג ,(143) כה שבט

אורח חיים היומי, גליון קמ"ד ,(144) כו שבט

אורח חיים היומי, גליון קמ"ה ,(145) כז שבט

אורח חיים היומי, גליון קמ"ו ,(146) כח שבט

אורח חיים היומי, גליון קמ"ז ,(147) כט שבט

אורח חיים היומי, גליון קמ"ח ,(148) ל שבט

אורח חיים היומי, גליון קמ"ט ,(149) א אדר

אורח חיים היומי, גליון ק"נ ,(150) ב אדר

אורח חיים היומי, גליון קנ"א ,(151) ג אדר

אורח חיים היומי, גליון קנ"ב ,(152) ד אדר

אורח חיים היומי, גליון קנ"ג ,(153) ה אדר

אורח חיים היומי, גליון קנ"ד ,(154) ו אדר

אורח חיים היומי, גליון קנ"ה ,(155) ז אדר

אורח חיים היומי, גליון קנ"ו ,(156) ח אדר

אורח חיים היומי, גליון קנ"ז ,(157) ט אדר

אורח חיים היומי, גליון קנ"ח ,(158) י אדר

אורח חיים היומי, גליון קנ"ט ,(159) יא אדר

אורח חיים היומי, גליון ק"ס ,(160) יב אדר

אורח חיים היומי, גליון קס"א ,(161) יג אדר

אורח חיים היומי, גליון קס"ב ,(162) יד אדר

אורח חיים היומי, גליון קס"ג ,(163) טו אדר

אורח חיים היומי, גליון קס"ד ,(164) טז אדר

אורח חיים היומי, גליון קס"ה ,(165) יז אדר

אורח חיים היומי, גליון קס"ו ,(166) יח אדר

אורח חיים היומי, גליון קס"ז ,(167) יט אדר

אורח חיים היומי, גליון קס"ח ,(168) כ אדר

אורח חיים היומי, גליון קס"ט ,(169) כא אדר

אורח חיים היומי, גליון ק"ע ,(170) כב אדר

אורח חיים היומי, גליון קע"א ,(171) כג אדר

אורח חיים היומי, גליון קע"ב ,(172) כד אדר

אורח חיים היומי, גליון קע"ג ,(173) כה אדר

אורח חיים היומי, גליון קע"ד ,(174) כו אדר

אורח חיים היומי, גליון קע"ה ,(175) כז אדר

אורח חיים היומי, גליון קע"ו ,(176) כח אדר

אורח חיים היומי, גליון קע"ז ,(177) כט אדר

אורח חיים היומי, גליון קע"ח ,(178) א ניסן

אורח חיים היומי, גליון קע"ט ,(179) ב ניסן

אורח חיים היומי, גליון ק"פ ,(180) ג ניסן

אורח חיים היומי, גליון קפ"א ,(181) ד ניסן

אורח חיים היומי, גליון קפ"ב ,(182) ה ניסן

אורח חיים היומי, גליון קפ"ג ,(183) ו ניסן

אורח חיים היומי, גליון קפ"ד ,(184) ז ניסן

אורח חיים היומי, גליון קפ"ה ,(185) ח ניסן

אורח חיים היומי, גליון קפ"ו ,(186) ט ניסן

אורח חיים היומי, גליון קפ"ז ,(187) י ניסן

אורח חיים היומי, גליון קפ"ח ,(188) יא ניסן

אורח חיים היומי, גליון קפ"ט ,(189) יב ניסן

אורח חיים היומי, גליון ק"צ ,(190) יג ניסן

אורח חיים היומי, גליון קצ"א ,(191) יד ניסן

אורח חיים היומי, גליון קצ"ב ,(192) טו ניסן

אורח חיים היומי, גליון קצ"ג ,(193) טז ניסן

אורח חיים היומי, גליון קצ"ד ,(194) יז ניסן

אורח חיים היומי, גליון קצ"ה ,(195) יח ניסן

אורח חיים היומי, גליון קצ"ו ,(196) יט ניסן

אורח חיים היומי, גליון קצ"ז ,(197) כ ניסן

אורח חיים היומי, גליון קצ"ח ,(198) כא ניסן

אורח חיים היומי, גליון קצ"ט ,(199) כב ניסן

אורח חיים היומי, גליון ר'‏ ,(200) כג ניסן

אורח חיים היומי, גליון ר"א ,(201) כד ניסן

אורח חיים היומי, גליון ר"ב ,(202) כה ניסן

אורח חיים היומי, גליון ר"ג ,(203) כו ניסן

אורח חיים היומי, גליון ר"ד ,(204) כז ניסן

אורח חיים היומי, גליון ר"ה ,(205) כח ניסן

אורח חיים היומי, גליון ר"ו ,(206) כט ניסן

אורח חיים היומי, גליון ר"ז ,(207) ל ניסן

אורח חיים היומי, גליון ר"ח ,(208) א אייר

אורח חיים היומי, גליון ר"ט ,(209) ב אייר

אורח חיים היומי, גליון ר"י ,(210) ג אייר

אורח חיים היומי, גליון רי"א ,(211) ד אייר

אורח חיים היומי, גליון רי"ב ,(212) ה אייר

אורח חיים היומי, גליון רי"ג ,(213) ו אייר

אורח חיים היומי, גליון רי"ד ,(214) ז אייר

אורח חיים היומי, גליון רט"ו ,(215) ח אייר

אורח חיים היומי, גליון רט"ז ,(216) ט אייר

אורח חיים היומי, גליון רי"ז ,(217) י אייר

אורח חיים היומי, גליון רי"ח ,(218) יא אייר

אורח חיים היומי, גליון רי"ט ,(219) יב אייר

אורח חיים היומי, גליון ר"כ ,(220) יג אייר

אורח חיים היומי, גליון רכ"א ,(221) יד אייר

אורח חיים היומי, גליון רכ"ב ,(222) טו אייר

אורח חיים היומי, גליון רכ"ג ,(223) טז אייר

אורח חיים היומי, גליון רכ"ד ,(224) יז אייר

אורח חיים היומי, גליון רכ"ה ,(225) יח אייר

אורח חיים היומי, גליון רכ"ו ,(226) יט אייר

אורח חיים היומי, גליון רכ"ז ,(227) כ אייר

אורח חיים היומי, גליון רכ"ח ,(228) כא אייר

אורח חיים היומי, גליון רכ"ט ,(229) כב אייר

אורח חיים היומי, גליון ר"ל ,(230) כג אייר

אורח חיים היומי, גליון רל"א ,(231) כד אייר

אורח חיים היומי, גליון רל"ב ,(232) כה אייר

אורח חיים היומי, גליון רל"ג ,(233) כו אייר

אורח חיים היומי, גליון רל"ד ,(234) כז אייר

אורח חיים היומי, גליון רל"ה ,(235) כח אייר

אורח חיים היומי, גליון רל"ו ,(236) כט אייר

אורח חיים היומי, גליון רל"ז ,(237) א סיון

אורח חיים היומי, גליון רל"ח ,(238) ב סיון

אורח חיים היומי, גליון רל"ט ,(239) ג סיון

אורח חיים היומי, גליון ר"מ ,(240) ד סיון

אורח חיים היומי, גליון רמ"א ,(241) ה סיון

אורח חיים היומי, גליון רמ"ב ,(242) ו סיון

אורח חיים היומי, גליון רמ"ג ,(243) ז סיון

אורח חיים היומי, גליון רמ"ד ,(244) ח סיון

אורח חיים היומי, גליון רמ"ה ,(245) ט סיון

אורח חיים היומי, גליון רמ"ו ,(246) י סיון

אורח חיים היומי, גליון רמ"ז ,(247) יא סיון

אורח חיים היומי, גליון רמ"ח ,(248) יב סיון

אורח חיים היומי, גליון רמ"ט ,(249) יג סיון

אורח חיים היומי, גליון ר"נ ,(250) יד סיון

אורח חיים היומי, גליון רנ"א ,(251) טו סיון

אורח חיים היומי, גליון רנ"ב ,(252) טז סיון

אורח חיים היומי, גליון רנ"ג ,(253) יז סיון

אורח חיים היומי, גליון רנ"ד ,(254) יח סיון

אורח חיים היומי, גליון רנ"ה ,(255) יט סיון

אורח חיים היומי, גליון רנ"ו ,(256) כ סיון

אורח חיים היומי, גליון רנ"ז ,(257) כא סיון

אורח חיים היומי, גליון רנ"ח ,(258) כב סיון

אורח חיים היומי, גליון רנ"ט ,(259) כג סיון

אורח חיים היומי, גליון ר"ס ,(260) כד סיון

אורח חיים היומי, גליון רס"א ,(261) כה סיון

אורח חיים היומי, גליון רס"ב ,(262) כו סיון

אורח חיים היומי, גליון רס"ג ,(263) כז סיון

אורח חיים היומי, גליון רס"ד ,(264) כח סיון

אורח חיים היומי, גליון רס"ה ,(265) כט סיון

אורח חיים היומי, גליון רס"ו ,(266) ל סיון

אורח חיים היומי, גליון רס"ז ,(267) א תמוז

אורח חיים היומי, גליון רס"ח ,(268) ב תמוז

אורח חיים היומי, גליון רס"ט ,(269) ג תמוז

אורח חיים היומי, גליון ר"ע ,(270) ד תמוז

אורח חיים היומי, גליון רע"א ,(271) ה תמוז

אורח חיים היומי, גליון רע"ב ,(272) ו תמוז

אורח חיים היומי, גליון רע"ג ,(273) ז תמוז

אורח חיים היומי, גליון רע"ד ,(274) ח תמוז

אורח חיים היומי, גליון רע"ה ,(275) ט תמוז

אורח חיים היומי, גליון רע"ו ,(276) י תמוז

אורח חיים היומי, גליון רע"ז ,(277) יא תמוז

אורח חיים היומי, גליון רע"ח ,(278) יב תמוז

אורח חיים היומי, גליון רע"ט ,(279) יג תמוז

אורח חיים היומי, גליון ר"פ ,(280) יד תמוז

אורח חיים היומי, גליון רפ"א ,(281) טו תמוז

אורח חיים היומי, גליון רפ"ב ,(282) טז תמוז

אורח חיים היומי, גליון רפ"ג ,(283) יז תמוז

אורח חיים היומי, גליון רפ"ד ,(284) יח תמוז

אורח חיים היומי, גליון רפ"ה ,(285) יט תמוז

אורח חיים היומי, גליון רפ"ו ,(286) כ תמוז

אורח חיים היומי, גליון רפ"ז ,(287) כא תמוז

אורח חיים היומי, גליון רפ"ח ,(288) כב תמוז

אורח חיים היומי, גליון רפ"ט ,(289) כג תמוז

אורח חיים היומי, גליון ר"צ ,(290) כד תמוז

אורח חיים היומי, גליון רצ"א ,(291) כה תמוז

אורח חיים היומי, גליון רצ"ב ,(292) כו תמוז

אורח חיים היומי, גליון רצ"ג ,(293) כז תמוז

אורח חיים היומי, גליון רצ"ד ,(294) כח תמוז

אורח חיים היומי, גליון רצ"ה ,(295) כט תמוז

אורח חיים היומי, גליון רצ"ו ,(296) א אב

אורח חיים היומי, גליון רצ"ז ,(297) ב אב

אורח חיים היומי, גליון רצ"ח ,(298) ג אב

אורח חיים היומי, גליון רצ"ט ,(299) ד אב

אורח חיים היומי, גליון ש'‏ ,(300) ה אב

אורח חיים היומי, גליון ש"א ,(301) ו אב

אורח חיים היומי, גליון ש"ב ,(302) ז אב

אורח חיים היומי, גליון ש"ג ,(303) ח אב

אורח חיים היומי, גליון ש"ד ,(304) ט אב

אורח חיים היומי, גליון ש"ה ,(305) י אב

אורח חיים היומי, גליון ש"ו ,(306) יא אב

אורח חיים היומי, גליון ש"ז ,(307) יב אב

אורח חיים היומי, גליון ש"ח ,(308) יג אב

אורח חיים היומי, גליון ש"ט ,(309) יד אב

אורח חיים היומי, גליון ש"י ,(310) טו אב

אורח חיים היומי, גליון שי"א ,(311) טז אב

אורח חיים היומי, גליון שי"ב ,(312) יז אב

אורח חיים היומי, גליון שי"ג ,(313) יח אב

אורח חיים היומי, גליון שי"ד ,(314) יט אב

אורח חיים היומי, גליון שט"ו ,(315) כ אב

אורח חיים היומי, גליון שט"ז ,(316) כא אב

אורח חיים היומי, גליון שי"ז ,(317) כב אב

אורח חיים היומי, גליון שי"ח ,(318) כג אב

אורח חיים היומי, גליון שי"ט ,(319) כד אב

אורח חיים היומי, גליון ש"כ ,(320) כה אב

אורח חיים היומי, גליון שכ"א ,(321) כו אב

אורח חיים היומי, גליון שכ"ב ,(322) כז אב

אורח חיים היומי, גליון שכ"ג ,(323) כח אב

אורח חיים היומי, גליון שכ"ד ,(324) כט אב

אורח חיים היומי, גליון שכ"ה ,(325) ל אב

אורח חיים היומי, גליון שכ"ו ,(326) א אלול

אורח חיים היומי, גליון שכ"ז ,(327) ב אלול

אורח חיים היומי, גליון שכ"ח ,(328) ג אלול

אורח חיים היומי, גליון שכ"ט ,(329) ד אלול

אורח חיים היומי, גליון ש"ל ,(330) ה אלול

אורח חיים היומי, גליון של"א ,(331) ו אלול

אורח חיים היומי, גליון של"ב ,(332) ז אלול

אורח חיים היומי, גליון של"ג ,(333) ח אלול

אורח חיים היומי, גליון של"ד ,(334) ט אלול

אורח חיים היומי, גליון של"ה ,(335) י אלול

אורח חיים היומי, גליון של"ו ,(336) יא אלול

אורח חיים היומי, גליון של"ז ,(337) יב אלול

אורח חיים היומי, גליון של"ח ,(338) יג אלול

אורח חיים היומי, גליון של"ט ,(339) יד אלול

אורח חיים היומי, גליון ש"מ ,(340) טו אלול

אורח חיים היומי, גליון שמ"א ,(341) טז אלול

אורח חיים היומי, גליון שמ"ב ,(342) יז אלול

אורח חיים היומי, גליון שמ"ג ,(343) יח אלול

אורח חיים היומי, גליון שמ"ד ,(344) יט אלול

אורח חיים היומי, גליון שמ"ה ,(345) כ אלול

אורח חיים היומי, גליון שמ"ו ,(346) כא אלול

אורח חיים היומי, גליון שמ"ז ,(347) כב אלול

אורח חיים היומי, גליון שמ"ח ,(348) כג אלול

אורח חיים היומי, גליון שמ"ט ,(349) כד אלול

אורח חיים היומי, גליון ש"נ ,(350) כה אלול

אורח חיים היומי, גליון שנ"א ,(351) כו אלול

אורח חיים היומי, גליון שנ"ב ,(352) כז אלול

אורח חיים היומי, גליון שנ"ג ,(353) כח אלול

אורח חיים היומי, גליון שנ"ד ,(354) כט אלול

 

אורח חיים החדשי

 

אורח חיים החדשי, גליון א'‏ ,(1) א לחודש


אורח חיים החדשי, גליון ב'‏ ,(2) ב לחודש


אורח חיים החדשי, גליון ג'‏ ,(3) ג לחודש


אורח חיים החדשי, גליון ד'‏ ,(4) ד לחודש


אורח חיים החדשי, גליון ה'‏ ,(5) ה לחודש


אורח חיים החדשי, גליון ו'‏ ,(6) ו לחודש


אורח חיים החדשי, גליון ז'‏ ,(7) ז לחודש


אורח חיים החדשי, גליון ח'‏ ,(8) ח לחודש


אורח חיים החדשי, גליון ט'‏ ,(9) ט לחודש


אורח חיים החדשי, גליון י'‏ ,(10) י לחודש


אורח חיים החדשי, גליון י"א ,(11) יא לחודש


אורח חיים החדשי, גליון י"ב ,(12) יב לחודש


אורח חיים החדשי, גליון י"ג ,(13) יג לחודש


אורח חיים החדשי, גליון י"ד ,(14) יד לחודש


אורח חיים החדשי, גליון ט"ו ,(15) טו לחודש


אורח חיים החדשי, גליון ט"ז ,(16) טז לחודש


אורח חיים החדשי, גליון י"ז ,(17) יז לחודש


אורח חיים החדשי, גליון י"ח ,(18) יח לחודש


אורח חיים החדשי, גליון י"ט ,(19) יט לחודש


אורח חיים החדשי, גליון כ'‏ ,(20) כ לחודש


אורח חיים החדשי, גליון כ"א ,(21) כא לחודש


אורח חיים החדשי, גליון כ"ב ,(22) כב לחודש


אורח חיים החדשי, גליון כ"ג ,(23) כג לחודש


אורח חיים החדשי, גליון כ"ד ,(24) כד לחודש


אורח חיים החדשי, גליון כ"ה ,(25) כה לחודש


אורח חיים החדשי, גליון כ"ו ,(26) כו לחודש


אורח חיים החדשי, גליון כ"ז ,(27) כז לחודש


אורח חיים החדשי, גליון כ"ח ,(28) כח לחודש


אורח חיים החדשי, גליון כ"ט ,(29) כט לחודש


אורח חיים החדשי, גליון ל'‏ ,(30) ל לחודש

 

אורח חיים לג חדשים

 

קיצור שלחן ערוך

 

הלכות פסח לשלשים יום

 

הלכות פורים לשלשים יום

 

הלכות פורים לשבעה ימים
 

תרי"ג מצוות

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 1      "כתר תורה" שער תרי"ג מצות. בו יבואר מעלת וחשיבות לימוד התרי"ג מצות, וגודל הענין לחזור עליהם תמיד, כדי לזכור בעל פה כל התרי"ג מצות, מלוקט מפי ספרים וסופרים, וגם מעשה רב מכמה צדיקים שנהגו כן. ולתועלת הענין העתקנו כאן התרי"ג מצות שנתחלק לשבעת ימי השבוע, כפי שנדפס בהרבה ספרים כדי שיקל לחזור בקביעות ולגומרם בכל שבוע ושבוע.

 2       ספר פועל צדק מאת הגאון האמתי שר התורה זללה"ה רבי שבתי בן מאיר הכהן זללה"ה בעל מחבר ספר שפתי כהן על שולחן ערוך יורה דעה וחושן משפט הנודע בכל תפוצות ישראל בשם "בעל הש"ך" בספר הזה תמצא כל התרי"ג מצות עם פסוקי התורה. נדפס מחדש ניו יארק שנת תש"י.

 3       ספר פועל צדק עם ספר פאר המצות דער ספר פועל צדק איז געדרוקט אויף די בעסטע פאפיער, גרויסע אותיות מיט נקודות, זעהר לייכט צו זאגען. אן אויספירליכע ערקלערונג, וועגען די וויכטיגקייט פון דעם ספר, לעזט אין די ענדע פון פועל צדק. ארויסגעגעבען פון א. ברח"י זצ"ל עברון שנת תש"י לפ"ק, ניו יארק.

 4       ספר תרי"ג מצוות - סדר ומנין המצוות. - כל המצוות שנתן הא-ל ברוך הוא לעמו ישראל הכלולות בספר התורה שהן קבועות לדורות, בין מצות עשה ולא תעשה, הם תרי"ג מצות, ואלו הם הסדרים שהן כתובות בהן לפי החשבון שחשב אותן הרב הגדול רבינו משה בן מימון זכרונו לברכה. וכסדר הזה שאני כותבן זו אחר זו הן כתובות בספר התורה. - יצא לאור בעיר הבירה צפת תובב"א שנת תשס"ה לפ"ק

5       ספר המצות הקצר - בו נאספו ונלקטו כל המצות עשה שאפשר לנו בזמן הזה לקיימן וכן הלא תעשה שהחיוב על האדם בזמן הזה להמנע מלעשותם וכפי שמנאם הרמב"ם והרבה מהראשונים ז"ל. וחילקתי אותו לב' חלקים. - החלק האחד הוא המצות עשה, וחלק ב' הוא חלק הלא תעשה - חלק א' חלק המצות עשה. - נלקט ונברר בעזרת השם יתברך החונן לאדם דעת על ידי הצעיר שבכהונה ישראל מאיר ב"ר ארי' זאב הכהן זלל"ה בעהמח"ס "חפץ חיים" ו"משנה ברורה", נדפס מחדש באותיות גדולות בעיה"ק צפת תשס"ד לפ"ק

6       ספר המצות הקצר - בו נאספו ונלקטו כל המצות עשה שאפשר לנו בזמן הזה לקיימן וכן הלא תעשה שהחיוב על האדם בזמן הזה להמנע מלעשותם וכפי שמנאם הרמב"ם והרבה מהראשונים ז"ל. וחילקתי אותו לב' חלקים. - החלק האחד הוא המצות עשה, וחלק ב' הוא חלק הלא תעשה - חלק א' חלק המצות עשה. - נלקט ונברר בעזרת השם יתברך החונן לאדם דעת על ידי הצעיר שבכהונה ישראל מאיר ב"ר ארי' זאב הכהן זלל"ה בעהמח"ס "חפץ חיים" ו"משנה ברורה", מהדורא תנינא ירושלים

7       ספר החינוך אגרת המחבר

8       רבינו בחיי על התרי"ג מצות חלק א' רבינו בחיי על בראשית הקדמת המחבר.

9       כד הקמח על התרי"ג מצות ערך שבועות מצות לא תעשה. י"ג עמודים

10 כד הקמח על תרי"ג מצות בדף אחד

 11  תפלה לפני אמירת התרי"ג מצות מבעל מחבר ספר אור השנים  

12 תפלה לפני אמירת התרי"ג מצות - מספר לקוטי צבי בתחלתו ובספר פועל צדק בדפוסים שונים   

13   האלשיך הקדוש על התרי"ג מצות

 14"כתר תורה" שער תרי"ג מצות - בו יבואר מעלת וחשיבות לימוד התרי"ג מצות, וגודל הענין לחזור עליהם תמיד, כדי לזכור בעל פה כל התרי"ג מצות. מלוקט מפי ספרים וסופרים, וגם מעשה רב מכמה צדיקים שנהגו כן. ולתועלת הענין העתקנו כאן התרי"ג מצות בקצרה שנתחלק לשבעת ימי השבוע, כפי שנדפס בהרבה ספרים כדי שיקל לחזור בקביעות ולגומרם בכל שבוע ושבוע.

15 תרי"ג מצות מחולק לימי השבוע

תפילין ומזוזות

סיפורים נפלאים מצדיקי ישראל.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

סיפורי צדיקי ישראל חלק ה

מהנשר הגדול הגאון הקדוש המקובל האלקי רבי שמואל ויטאל זי"ע ובו תשובות מאביו הגאון הקדוש המקובל האלקי אור עולם מרנא ורבנא רבי חחים ויטאל זי"ע. י"ל ע"י הרהגה"צ: רבי אהרן ווידער ורבי אפרים פישל הרשקאויטש שליט"א. שנת תשכ"ו לפ"ק.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שו"ת באר מים חיים בענין כשרות הקלף

 

קול קורא מוועד למחקר סת"ם מאנסי ניו יארק. זעקה גדולה ומרה שק ואפר יוצע לרבים. גביות עדות שהקלפים שכותבים עליהם ספרי תורות תפילין ומזוזות הם נעשים בלי השגחה על ידי נכרים במדינת טשיינע סין והם פסולים. ואין איש שם על לב. חודש אלול שנת תשס"א

וועד למחקר סת"ם על הקלפים הפסולים

 

משאלות ותשובות מנחת יצחק חלק ט' סימן א', ועוד.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

הקלף חלק ב'

תשובה מספר שאלות ותשובות משנה הלכות מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

הקלף חלק ג'

קול קורא להסיר מכשול שמביאים מזוזות מיאפאן וטשיינע נדפס על קלף.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

הקלף חלק ד'

מהרב ר' אליעזר זירסקינד שליט"א, נעתק מספר דברי תורה פרשת ואתחנן.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מעשה נורא מהקלף

מזוזות.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מלחמת השם 27

לקוטים עה"ת ועוד, שחיבר איש אלוקים קדוש מאת רבינו ר'משולם פייוויש זי"ע מ"מ מזבריזא. נוסח לשם יחוד שנהג המחבר הקדוש בעל יושר דברי אמת זי"ע לאמרו קודם עיבוד הקלף לכתיבת סת"ם.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

לקוטי יושר דברי אמת על עניני קלף

 

 

  קליפ מעיתון על המזוזות הפסולות  80 אחוז ממזוזות הם פסולות, מהרה"ג דוד לייב גרינפעלד יושב ראש משמרת סת"ם


 קליפס מעיתונות על כשרות סת"ם  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על המכשולים הגדולים בתפילין ומזוזות פסולות שבאים מארת ישראל ומה שמוכרים בארצות הברית


קול קורא על פירצות הבתים הפסולים  נדפס במדריך הכשרות.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


 דער נייער קאמפיוטער - וואס מעסט אידישקייט  אין 5 מינוט קענט איר האבן א קלאר בילד ווי איר האלט מיט תורה און אידישקייט!!! תפילין ומזוזות פלייש בשר, ווי אזוי צו רעכענען אייער מאס?.- הקאפיוטער החדש שמודד לך בחמש דקות איפו אתה אוחז ביהדות, בתפילין ומזוזות, בשר כשר, ואיך למדוד אותך? מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


 קול קורא על סת"ם  יצא לאור על ידי וועד משמרת סת"ם


סוד הפרדס התגלה נתגלה כי כל המזוזות שרכשו הנ"ל הם פסולות


משמרת סת"ם מחייבת את כולם משה מיכל צורן


קול ברמה - עם ה' עד מתי נשקוט! עם ה' לא נחשה! ספרי תורות תפילין ומזוזות שרוים בצער. קול קורא על מכשול הנורא שנתגלה שכל הקלף של 15 שנה היו פסולות, ואין פוצה פה ומצפצף. איפה הם הרבנים ובתי דינים שנותנים הכשרים על קענדיס ושאקאלאדן ועוד, ועל קלף שהוא הדברים מיסודי היהדות ועומדים ברומו של עולם ואין על זה הכשר? י"ל ע"י הרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י שנת תש"ס לפ"ק.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


 וועד העולמי לקיום מצות סת"ם אדר ב' תשד"ם - מודעה רבה דאורייתא, שובו שובו בית ישראל, המכשולות הגדולות בענין הקלף שנעשה על ידי גוים רח"ל. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


משנה הלכות בדין קלפים שנעבדו בבית חרושת עכו"ם בלי פקוח ישראל - מהגר"ם קליין בעמח"ס שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


 אל הקהל היהודי להסיר מכשול מזוזות מיאפאן וטשיינע נדפס על קלף. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


מצות סת"ם השלם ה' חלקים -  ספרי תורה תפילין ומזוזות דיניו ומנהגיו, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ט. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


 הקאמפיוטער שמודד את היהדות של כל יהודי בחמש דקות  ברוקלין נוא יארק שנת תשמ"ח.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


      קליפ מעיתון על המזוזות הפסולות  80 אחוז ממזוזות הם פסולות, מהרה"ג דוד לייב גרינפעלד יושב ראש משמרת סת"ם קליפס מעיתונות על כשרות סת"ם  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על המכשולים הגדולים בתפילין ומזוזות פסולות שבאים מארת ישראל ומה שמוכרים בארצות הברית

דער נייער קאמפיוטער וואס מעסט אידישקייט  אין 5 מינוט קענט איר האבן א קלאר בילד ווי איר האלט מיט תורה און אידישקייט!!! תפילין ומזוזות פלייש בשר, ווי אזוי צו רעכענען אייער מאס?. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מצות סת"ם השלם ה' חלקים -  ספרי תורה תפילין ומזוזות דיניו ומנהגיו, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ט. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 כשרות הקלף בימינו הרב צבי רוגין - על כשרות הקלף בימינו: מבאר מהו קלף ומהו דוכסוסטוס, מה דינם של הקלפים בזמן הזה, איך לבחור לעשות קלף הלכה למעשה. עם תמונות

כשרות הקלף - הרב יוסף כהן ירושלים, נדפס בירחון אור תורה על כשרות הקלף בימינו   התעוררות לזהירות בעניני ספורי תורה תפילין ומזוזות, קריאה לראשי ישיבות ומנהלים, סיפורים נפלאים בענין מזוזות. ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג

  דרשה והתעוררות לילדי תשב"ר ובחורי ישיבת זכרון יחיאל בלאס אנדזעלעס גודל חשיבות קיום מצות מזוזה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  דרכי חיים חלק ג' מספר מצות סת"ם השלם, דיניו ומנהגיו, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  אל"ף בי"ת כתב אשורית מיד כשיגיע בן ג' שנים מלמדים אותו אותיות התורה כדי שירגיל עצמו לקרות בתורה (אברבנאל).

קלף נפרשטאק יצרני קלף [פארמעט] למהדרין מן המהדרין - דער בלאט פרשת חיי שרה כא חשון תשס"ה ולמספרם נאוועמבער 5 - 04    

לציבור המהדרין - לאור הפרסומים אודות המכשולות בעניני כשרות הקלף (פארמעט) עבודת יד מתחילה ועד סוף בפיקוח מיוחד מהבד"ץ העדה החרדית בירושלים עיה"ק על כל תהליך הייצור עיבוד העורות, העבודה נעשית ביד, (ללא שום תוספות כח לעקטערי), על ידי אברכים ירא שמים (ללא חשש עבודת גוי ו/או מחללי שבת), וכשרים למהדרין מן המהדרין - רחוב חזון איש 30 בית שמש טל: 972 52 - 4423281

 קלף ק. ס. ת. יצרני קלף [פארמעט] לציבור המהדרין  - דער בלאט פרשת חיי שרה כא חשון תשס"ה ולמספרם נאוועמבער 5 - 04        לאור הפרסומים אודות המכשולות בעניני כשרות הקלף (פארמעט) עבודת יד מתחילה ועד סוף בפקיח מיוחד מהבד"ץ העדה החרדית בירושלים עיה"ק על כל תהליך הייצור עיבוד העורות, העבודה נעשית ביד, (ללא שום תוספות כח לעקטערי), על ידי אברכים ירא שמים (ללא חשש עבודת גוי ו/או מחללי שבת), וכשרים למהדרין מן המהדרין - קעניגסבערג ירושלים, רחוב מאה שערים 72 טל: 972 54 5987402 - אפשר להשיג הקלף שלנו בארצות הברית צרכי סת"ם קרית יואל: 845 782 - 6221

 הקלף המכשולות הגדולות על הקלף בארץ ישראל דער בלאט ערב סוכות י"ד תשרי, תשס"ה, ולמספרם סעפטעמבער 29 - 04    נתגלה על ידי הרהגה"צ של העדה החרדית בירושלים עיה"ק קול קורא מ' 86 גדולי ישראל בפוילן ליטע רוסלאנד בשנת תרצ"ה שאסור לקנות קלף בלי הכשר כל אחד מישראל שיש לו רק זיק של יראת שמים מחפש לרכוש לו תפילין ומזוזות חדשים עם קלף כשר, על ידי סופר ירא שמים באמת. 

 קלף - הסופר מהולל, הקלף?!!! פנים חדשות, גליון 554, כג אלול תשס"ד - רבים ממניחי התפילין אינם יודעים כי קיים חשש רציני בקלף ויתכן כי אינם מניחים תפילין כלל - מודעה נחוצה להודיע ולהגלות גנבים עליך ישראל, חשבון הנפש, הסופרים והקלף הפסול, האסון הגדול ביותר מאז בריאת העולם, התעוררות לתשובה ותיקונים בענין כשרות תפילין ומזוזות, שמעה עמי ואדברה!!! וועד למחקר סת"ם מאנסי ניו יארק, זעקה גדולה ומרה שק ואפר יוצע לרבים מכתבו של הסופר המהולל הרב החסיד רבי אליעזר זאב צירקינד בשנת תשד"מ באותו ענין

דער בלאט מלחמה על הקלף


                   

מצוה אנציקלופדיה

הלכות מזוזה

דיניו ומנהגיו

47

על כשרות הקלף בימינו: מבאר מהו קלף ומהו דוכסוסטוס, מה דינם של הקלפים בזמן הזה, איך לבחור לעשות קלף הלכה למעשה. עם תמונות

כשרות הקלף בימינו הרב רוגין בני ברק

47

הרב יוסף כהן ירושלים, נדפס בירחון אור תורה על כשרות הקלף בימינו

כשרות הקלף

4

הקאמפיוטער שמודד את היהדות של כל יהודי בחמש דקות ברוקלין נוא יארק שנת תשמ"ח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מלחמת השם חלק ט

6

התעוררות לזהירות בעניני ספורי תורה תפילין ומזוזות, קריאה לראשי ישיבות ומנהלים, סיפורים נפלאים בענין מזוזות. ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מלחמת השם חלק י"ז

27

דרשה והתעוררות לילדי תשב"ר ובחורי ישיבת זכרון יחיאל בלאס אנדזעלעס גודל חשיבות קיום מצות מזוזה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מלחמת השם חלק כ"ז

79

דרוש לסעודת הודאה לאחד שניצל בנס נפלא, שלא הצליח לעלות על המטוס טי דאבעליו אי 800 שהתרסק על ידי פצצה. - מבאר המכשולות הגדולות איך שנכשלו עם בנ"י בספרי תורה תפילין ומזוזות פסולות, ואין פוצה פה, ובזכות שמעורר אנשים במצות אלו ניצל בדרך נס. עוד מבואר בו, גודל השכר של השומר עצמו ואת אחרים בענין אמן וקדושת בית המדרש. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ראש דברך אמת חלק א

27

בענין כל ישראל ערבין זה לזה, ובענין כשרות תפילין ומזוזות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ראש דברך אמת חלק ב

36

דרוש לבר מצוה ובענין גודל השכר של מזכי הרבים בתפילין ומזוזות כשרות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ראש דברך אמת חלק ג

85

איסור גידול בלורית, לכל פרטיהם. ביטול מצות תפילין, למגדלי בלוריות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בלוריות לאור ההלכה חלק א

16

מדריך ומורה דרך לקניית תפילין ומזוזות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תפארת מתתיהו

27

גילוי ידיעות מבהילות בספרי תורה תפילין ומזוזות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תפארת מתתיהו 2

8

בו יבואר גודל מצות קדושת תפילין, והעונש הגדול למי שאינו מניח תפילין ח"ו. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תפארת יהודה

 

 

 

כשרות הקלף  קול קורא                

 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

 
צדקה

 

קריאה נרגשת לעשירי העולם : מי שנותן פחות מחומש עובר בכל רגע על הרבה לאוין ועשין וזה כאילו שכופרים בתורה הקדושה
האיך העשירים יכולים להציל את העולם
. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
 
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita
 

מכתב לר' משה רייכמאן:מכתב דחוף להנגיד ר' משה רייכמאן ואחיו שליט"א. - להציל את עם ישראל מרדת שחת, - בו יבואר איך שאפשר להציל 17 מיליון יהודים להחזירם בתשובה, - מחברה מזכי הרבים העולמי. - בלשון הקודש. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 מכתב לר' משה רייכמאן בלשון אידיש :מכתב דחוף להנגיד ר' משה רייכמאן ואחיו שליט"א. - להציל את עם ישראל מרדת שחת, - בו יבואר איך שאפשר להציל 17 מיליון יהודים להחזירם בתשובה, - מחברה מזכי הרבים העולמי. - בלשון הקודש. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שערי עול מלכות שמים :מכתב לעשירים מחברה "שערי עול מלכות שמים" בנשיאות כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א  בענגלית

הצלת נפשות בארגנטינא: שאלות ותשובות להצלת היהודים מאסימילאצייע בארגנטינא, שאלות האלו שאלו את הרבי שלום יהודה גראס שליט"א בארנטינא על הראדיא פראגראם של היהודים בארגנטינא, והזהיר אותם בשנת תשנ"ז שאם לא יעשו להצלת נפשות 200 אלף יהודים יפסידו כל כספם - 35 עמודים. - בלשון הקודש. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. -
 
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

הצלת נפשות בארגנטינא בלשון אנגלית. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב הצלה מכתב לעשירים ולעניים להציל את האנשים מרדת שחת. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
 
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita
 

אן אפענער בריף צו אלע עשירים און פילאנטראפען מוועד המרכזי העולמי לקיום היהדות, - דער עושר ביים פארהער ביים בית דין של מעלה. 6 מיליאן אידן ביים שוועל פון אונטערגאנג איר עשירים קענט העלפן. - ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ז לפ"ק, - באידיש. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
 

קונטרס הצלת נפשות מכתב לעשירים  קונטרס הצלת נפשות - מכתב דחוף לעשירים פילאנטראפן - מוועד המרכזי העולמי לקיום היהדות - קריאה נרגשת לעשירי עולם - עונש להנמנע מלמחות - שכר גדול להמוחים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
 
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin,

מכתב גלוי לעשיריםמוועד המרכזי העולמי לקיום היהדות. - א. הקדמה. - ב. שקעה עם הגיון. - ג. אם עובדים העשירים בשביל ילדיהם? - ד. עשירים אינם יוצאים ידי חובה בנתינת חומש. - ה. עשירים נושאים באחריות לכל הדור.-  ו. אוישוויץ במלא תנופתו. - ז. בידיכם העשירים הכח לעזור. - ח. כשרות שבת - טהרת המשפחה. - ט. 6 מליון יהודים בסכנת השמדה - אתם העשירים יכולים לעזור. - י. עשיר במבחן בפני הבית דין של מעלה. - יא. יהודים עשירים! יהודים חשובים! יהודים יקרים!. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קריאה נרגשת לעשירי עולם: הצלת הדת. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

חשבון הנפש: על מצב הדור. קריאה להצלת כלל ישראל. קריאה קורעת לבבות לציבור החרדי. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר ד' דברי תורה פרשת וישלח דרוש לצדקה, מבאר איך להיזהר בצדקה ומעשר, ושלא יוכשלו בכסף הצדקה שילך להעירוב רב ח"ו, וגודל העונש הנכשל בזה ח"ו. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר ה' דברי תורה פרשת ויקהל דרוש לצדקה, מבאר איך להיזהר בצדקה ומעשר, ושלא יוכשלו בכסף הצדקה שילך להעירוב רב ח"ו, וגודל העונש הנכשל בזה ח"ו. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר ו' דברי תורה פרשת בשלח דרוש לצדקה, מבאר איך להיזהר בצדקה ומעשר, ושלא יוכשלו בכסף הצדקה שילך להעירוב רב ח"ו, וגודל העונש הנכשל בזה ח"ו. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר ח' דברי תורה פרשת ראה דרוש לצדקה, מבאר איך להיזהר בצדקה ומעשר, ושלא יוכשלו בכסף הצדקה שילך להעירוב רב ח"ו, וגודל העונש הנכשל בזה ח"ו. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר ט' דברי תורה פרשת ראה דרוש לצדקה, מבאר איך להיזהר בצדקה ומעשר, ושלא יוכשלו בכסף הצדקה שילך להעירוב רב ח"ו, וגודל העונש הנכשל בזה ח"ו. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

הכנסת אורחים אשל אברהם סאן פאולו, בראזיל, זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 הכנסת אורחים בורא עולם בקנין השלם זה הבנין שערי הכנסת אורחים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
 
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 הכנסת אורחים אשל אברהם אפליקעישען הממלא האפליקעישן הזה מקבל ביטוח רפואי מהכנסת אורחים בחינם. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 בית אברהם דרוש לפתיחת בית הכנסת אורחים בבראזיל. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
 
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita
 

הלכות צדקה ספר זכרון יצחק הלכות צדקה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlitaוועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ספרים וקול קורא'ס על קדושת הצניעות בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/3

 רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

הצניעות בישראל כהלכתה

בענין שלום בית במה שאמרו חז"ל אין לך אשה כשרה בנשים, אלא שעושה רצון בעלה

אזהרה ובקשה לבנות ישראל הכשירות

קול קורא א: אזהרה רבה ואיסור גמור מגאוני אירופא וארץ ישראל בשנת תרפ"ה-תרפ"ו איסור וחרם הקדמונים על העושים בית הכנסת בלי מחיצה כהוגן שהאנשים לא יראו את הנשים. מאת הגה"צ: החפץ חיים, ר' חיים עוזר אבדק"ק קאוונא, ר' יחזקאל ליפשיץ אבדק"ק קאליש, ר' אברהם יצחק הכהן קוק רב הראשי בירושלים, ר' יצחק ירוחם דיסקין מירושלים, ר' מאיר אראק אב"ד טארנא, א"י הכהן בורשטיין אב"ד טאווריג, ר' מאיר הילדעסהיימער הרב דבערלין. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קול קורא א'

מחיצה מהחפץ חיים זצ"ל

מתוך הפסק דין של גאונים וצדיקים משנת תרכ"ו, ובו י' סעיפים, א. שאסור ליכנס להתפלל בבית המדרש שהמחיצה אינו בשלימות שיוכלו להסתכל אנשים בנשים, ואם נעשה המחיצה באופן כזה, אסור לכנוס בתוכם.
א. ואין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום הכיפורים, ואף אם צריך להתפלל על ידי כן ביחידות.
ב. ואסור לעשות בית הכנסת כמגדל.
ג. ואסור לכנוס להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה באמצע.
ד. אסור לשנות שום מנהג יהדות או שום נימוס בית הכנסת מאשר מקובל מאבותינו ואבות אבותינו.

שמע ישראל  - לא עת לחשות

פסק דין עם חתימות מע"א זקני הדור בשנת תרכ"ו

על קדושת בית המדרש, ביאור מקיף על כל הנוגע להתרשלות אמירת אמן יהא שמה רבא, והדרכות נכונות להורים ומלמדים ושאר ראשי העם. מראה באצבע בש"ס ובכל מדרשי חז"ל כי חומר הענין מורכב על ראשי העם, על המלמדים, ועל האבות שאין עושין כפי המוטל עליהם. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מקדש מעט

על שמירת ותיקון פגם הברית חלק ראשון סדר בראשית. בו יבואר מעלת הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית. גם יבואר בו גודל העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם הברית, והפגם הגדול והנורא הנעשה על ידי חטא פגם הברית קודש, ושהוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע, אפילו זהב מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם ברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים. גם יבואר בו סדר התיקון והתשובה להפגם הזה המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי איך דבר העומד בפני התשובה. עוד יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית, ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם הזה. ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תיקון הברית

היות והנסיונות ביוצא לחוץ עצומים מאוד, על כן צטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המסתכל וגם בענין גודל שכר הנזהר. - הספר הזה הוא תועלת גדול לכל היוצא לדרך, ליקח חמשה דקות [מינוטי"ן] ולעיין בה. ובלתי ספק שיהיה לו שמירה גדולה ברוחניות וגם בגשמיות לו ולזרעו אחריו.  - כל זה מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקיים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

השכר והעונש בשמירת עינים

בו יבואר מחז"ל כי כל שכר האדם, בריאותו, פרנסתו, אריכות ימיו ובריאות בניו. כולם תלויים בהנהגתו בקדושה בראיית עיניו

ספר נחמד לתועלת הנפש וגוף ונשמה, מחולק לפי פרשיות השבוע, מה שחיבר הרב הגדול הצדיק ומקובל, בקי בחכמות וסודות התורה, מוכיח ובעל מופת מוהר"ר צבי הירש קאיידנאווער זצ"ל. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קב הישר

בראשית    שמות     ויקרא                במדבר     דברים 

להחפץ חיים זצ"ל בו יבואר ענין הגדר שגדרה התורה לבנות ישראל נשואות להיות שערותיהן מכוסות, ובפירצת גדר הצניעות בכלל. גודל העון והעונש שיש עבור זה, וגודל השכר שיש להנזהרים בזה. ונזכה לגדור פרצת ירושלים בב"א. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

גדר עולם

ליקוט מדברי גדולי הדורות על איסור פאה נכרית (פארוק, שייטעל) וגלוי שער בנשים נשואות. יצא לאור על ידי וועד משמרת הצניעות ירושלים. - נדפס ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

דת משה ויהודית

על פי פסקי גדולי הפוסקים בדורנו שליט"א יצא לאור על ידי וועד הרבנים להאדרת קדושת ישראל בנשיאות הגר"ש וואזנער שליט"א והגאון ר"נ קרליץ שליט"א, בני ברק תשס"ב לפ"ק

הלבוש לאור ההלכה

קול קורא מרבנים הגדולים בארץ ישראל על עניני צניעות

פסק דין תורה

ביקורת נשים אצל רופאים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מלחמת השם חלק  כ  

בו יבוארו המכשולות הגדולות בלבושת בגדי פריצות ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מלחמת השם חלק י"ד

יצא לאור בלונדון

קול קורא ודברי חיזוק בגדרי הצניעות

כל עניני צניעות האיך להתנהג

צניעות כהלכה

נתחבר בשליחות אסיפת הרבנים האטאדאקסית על הלכות נדה בקצרה על יד וועד מיוחד מגדולי הרבנים בשנת תרנ"ז בלשון הגר. ונעתק ללשון עברית על ידי וועד טהרת המשפחה בברוקלין ניו יארק. ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש

טהרת המשפחה  עברית

א. מסקנת הגדולים שבשמחת בת מצוה אי אפשר שלא להכשל באביזרייהו דגילוי עריות מכמה פנים  ב. המקור בא מהרעפארמער וקאנסעוויטיווער  ג. חגיגת בת מצוה הוא איסור משום חוקות הגויים   ד. עובר משום הולך בחוקי אפיקורסים.   ה. האיסור הגדול מגדולי ישראל לעשות בבית הכנסת חגיגת בת מצוה. - ראה עוד באריכות גדול בספר השמחה בהלכה, ובספר השכר והעונש בשמירת עינים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קונטרס בת מצוה

בו יבואר אם מותר לעשות
שמחת בת מצוה על פי התורה
אם נקרא סעודת מצוה  או לאו

בו יבואר מעלת כבוד קדושת חתן וכלה ושמחתם, ועניני הנהגות חתן ביום חופתו, וכל דיני ומנהגי חופה וקידושין וברכת אירוסין ונשואין, ושבע ברכות . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

נשואי ישראל כהלכתה

על הלכות חופה וחתונה

והוא תיקון כתיבת תנאים וכתובה ועוד, שמות אנשים ונשים. מלוקט מספר נחלת שבעה שחיבר הגאון מו"ה שמואל במו" דוד הלוי ז"ל תלמיד רבינו הגאון בעל טורי זהב ז"ל. וצירפתי אליו סדר ברכת אירוסין ונישואין, וקצת דינים הנחוצים להם. הרב אשר אנשיל גרינוואלד שו"ב דק"ק אונגוואר

קיצור נחלי שבעה

בירור נגד החוק לכוף לגרש על ידי ערכאות ואיסור הליכה לערכאות והמסתעף לזה

מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד. ולבסוף נעתק תשובה מגאוני ופוסקי הדור הג"ר יוסף אלישיב שליט"א והג"ר שלמה זלמן אוירבאך שליט"א [זצ"ל]

מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי משנה הלכות

גט מעושה בערכאות משנה הלכות

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

סדר כתובה - דיניו ומנהגיו

מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקייםהיות והנסיונות בשמחת נשואין עצומים מאוד, על כן צטטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המכשיל את הרבים כשעושה סעודת מצוה בלי מחיצה כהלכה, שאין מספיקין בידו לעשות תשובה, וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו וכו', והמנהג הזה לילך אנשים ונשים ביחד הוא נהוג בהיכלות של עכו"ם, ועל זה נאמר ובחוקותיהם לא תלכו, והוא נקרא מומר לדבר אחד  וגודל שכר הנזהר בזה שזוכה לבנים הגונים וזוכה להקביל פני השכינה.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  ספר השמחה בהלכה

בו יבואר איך לעשות שמחת נשואין על פי התורה

 

אזהרה נוראה לדורנו

צניעות

בספר הזה קיבצתי פסקי גאוני ורוזני ארץ מדור הישן ומדורנו, שכל אשה תהדר ותתאמץ לילך לאשה הרופאת נשים ולא לאיש כדי להינצל מאיסורי יחוד ושאר מכשולות המתרחשים יום יום. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

צניעות ישראל

על שו"ע או"ח ויו"ד מרבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל, בליוורנו יע"א, שנת ישכן לבטח עליו לפ"ק.

 ספר מחזיק ברכה

על הארבעה שלחן ערוך מאת הרב הכולל הגאון חסידא ופרישא רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל, בליוורנו יע"א, ואח"כ בירושלים עיה"ק

 ספר ברכי  יוסף 

על שלחן ערוך מאת רבי דוד פארדו זצ"ל, ויניציאה שנת תודה וקול זמרה ליצירה לפ"ק

 ספר אפי זוטרי

חלק שני מספר מחנה לוי, הקטן צבי הירש הלוי איש הורויץ מפראנקפוט דמיין, נדפס בק"ק אפענבאך שנת וישמרך לפ"ק

 ספר לחמי תורה

מאת רבי צבי הירש שפירא, בארדיוב שנת תרפ"א לפ"ק

 ספר תפארת בנים על התורה

מאת בעל המחבר ייטב לב על התורה וספר שו"ת אבני צדק, חוסט שנת תרע"ב לפ"ק

 ספר ייטב פנים

שו"ת על שלחן ערוך או"ח, מאת רבי שלום מרדכי הכהן אבדק"ק ברעזאן, ברוקלין ניו יארק שנת תשמ"ב לפ"ק

 ספר דעת תורה

מאת הצעיר באלפי ישראל צבי מאשקאוויטש, ירושלים תשי"ב לפ"ק

 ספר אוצר הסיפורים חלק ד'

מאת בן ציון יאדלר זצ"ל המגיד הירושלמי, הוצאת נצח בני ברק

 ספר בטוב ירושלים

חלק א' והוא פירוש על צוואת רבינו הגדול רבי משה סופר זצ"ל, מאת רבי עקיבה יהוסף שלעזינגער, לבוב, שנת לשמור את בדרך עץ החיים לפ"ק

 ספר לב העיברי

עם פירוש רש"י ותוספות, בענין פאה נכרית

 מסכת נזיר דף כח:

מאת רבי משה בן עמרם אב"ד חוסט

 קונטרס הכנה דרבה

שו"ת בד"ח שלחן ערוך, מאת רבי יצחק דוב הלוי במברגר זצ"ל, ירושלים שנת תשכ"ה לפ"ק

 יד הלוי

מאת רבי חיים הלוי הורוויץ, ירושלים שנת תשכ"ד

 חבת ירושלים

קריאה נאמנה ואזהרה גדולה לנשי ישראל הכשרות, מאת הגה"צ: שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יצחק שלמה אונגר, נתן גשטטנר, יצחק צבי ברש"י ברנפלד, פנחס שרייבר, דוד צבי אורנטליך, צבי פרידמן, שמואל זאב הלוי ראטה, ישי' שנעבלג, חיים יחיאל רוטמן, יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, חיים פנחס שיינברג, א.י.ל. שטיינמן, יהודה צדקה, בן ציון אבא שאול

קול קורא פאות הנוגדות את דרכי הצניעות

מאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. שזילברשטיין, ש. בענדי, מ. ו. לוריא.

 קול קורא דעת תורה

מאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. שזילברשטיין, ש. בענדי, מ. ו. לוריא.

 קול קורא ובחוקותיהם לא תלכו

מרן הגר"ש הלוי ואזנר שליט"א

 גדרי צניעות לנשים

מטעם רבותינו הגה"צ שרי התורה הביד"ץ שליט"א: יצחק יעקב ווייס, משה ארי' פריינד, ישראל משה דושינסקי, ישראל יעקב פישר, בנימין ראבינאוויטץ.

אזהרה חמורה

יצא לאור ערב סוכות תשנ"ה לפ"ק, מאת הגה"צ: שלמה זלמן אוירבאך, פ. מ. אלטר. הק' משה יהושע בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה, יוסף שלו' אלישיב

 קול קורא דעת רבותינו

מאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. שזילברשטיין, ש. בענדי, מ. ו. לוריא.

 קול קורא להלן סוגי הפיאות שלא תחבושנה בנות ישראל

מאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. זילברשטיין, ש. בענדי. בן ציון אבא שאול, א.י.ל. שטיינימן

 קול קורא אלול תשנ"ה

מאת הגה"צ: שמואל הלוי ואזנר, ועוד

 קול קורא טבת תשנ"ו

קריאה ואזהרה להורים וצאצאיהם  מאת הגה"צ: הק' משה יהושע בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה, הק' ישכר דב, שלמה זלמן אוירבאך, פינחס מנחם אלטר. שלמה זלמן אוירבאך, שמואל הלוי וואזנר, אריה לייב שטיינמן, מיכל יהודה ליפקוביץ

 קול קורא תמוז תשנ"ה

מאת הגה"צ: שלמה זלמן אוירבאך, שמואל הלוי וואזנר.

 על הצניעות טבת תשנ"ו.

מר חשון תשל"ט לפ"ק, מאת הגה"צ רבי אלעזר מנחם מן שך זצללה"ה

 להרחיק רדיו מהבית

תקנות גדולות שנו כאן, כסלו תשל"ה  מטעם רבותינו הגה"צ שרי התורה הביד"ץ שליט"א: יצחק יעקב ווייס, משה ארי' פריינד, ישראל משה דושינסקי, אלי' זלאטניק.

 קול קורא נגד המותרות

ממרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א: הק' משה יהושע בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה, רבי אלעזר מנחם מן שך, פינחס מנחם אלטר, שלמה זלמן אוירבאך, שמואל הלוי וואזנר

 קריאת קודש שבט תשנ"ג

בירור הלכה בענין פאה נכרית, מי שיוכיח באמת את ההיתר על פאה נכרית יקבל 36.000 אלף דולר במזומן

הגיע מידע חדש בענין פאה נכרית

ליקוט דעת גדולי הפוסקים בדין פאה נכרית, ירושלים שנת תשנ"ה לפ"ק.

ספר דת משה וישראל

חברו הגאון הנשר הגדול רבי יששכר בער איילינבורג ז"ל תלמידו של בעל הלבושים והסמ"ע ורבו של בעל גדולי תרומה, ובינה לעתים. נדפס בוויניציא בשנת שע"ד ועוד

ספר שאלות ותשובות באר שבע

מאת הרב הגאון הגדול מאוה"ג ורשב"י רבי יצחק יהודה שמעלקיש ז"ל, אבדק"ק לבוב והגליל, ניו יארק שנת תשי"ט

שאלות ותשובות בית יצחק על אורח חיים

מאת רבן של ישראל צי"ע רבי חיים מצאנז זצ"ל, ניו יארק שנת תש"ה לפ"ק.

שאלות ותשובות דברי חיים חלק א'

מאת רבן של ישראל צי"ע רבי חיים מצאנז זצ"ל, ניו יארק שנת תש"ה לפ"ק.

שאלות ותשובות דברי חיים חלק ב'

מהגה"ג רבי משולם זלמן הכהן זצ"ל, אב"ד פיורדא, זולצבאך שנת תק"ץ לפ"ק

שער הזקנים

מהגאון החסיד האמיתי רבינו אליהו מווילנא זצוק"ל, עם הערות מהגאון המקובל רבי נפתלי הירץ הלוי זצ"ל

ספר שנות אליהו על מסכת שבת

מהגאון רבי יצחק ווייס ז"ל, י"ל ירושלים שנת תש"י לפ"ק

ספר תולדות יצחק

מהגאון רבי יעקב המכונה יאקב וויילל זצ"ל, קרלסרוה שנת תקצ"ט לפ"ק

ספר תורת שבת על שולחן ערוך

מהגאון רבי יהודה אסאד הנקרא תשובה יעלה, לעמבערג שנת תרל"ג לפ"ק

ספר תשובות מהרי"א

על יורה דעה מהגאון הגדול רבי שלמה קלוגר נדפס בלעמבערג שנת תרבה לפ"ק

ספר קנאת סופרים

על דיני ספרי תורה תפילין ומזוזות, מהגאון הגדול רבי שלמה קלוגר נדפס בלעמבערג שנת התורה לפ"ק

ספר שנות חיים וספר סת"מ

מהגאון הגדול רבי יעקב עמדין הנקרא יעבץ בן למרנא ורבנא רבינו הגדול החכם צבי זצ"ל, לעמבערג שנת תרמ"ד לפ"ק

ספר שאילת יעב"ץ חלק א'

מהגאון הגדול רבי יעקב עמדין הנקרא יעבץ בן למרנא ורבנא רבינו הגדול החכם צבי זצ"ל, לעמבערג שנת תרמ"ד לפ"ק

ספר שאילת יעב"ץ חלק ב'

נדפס באלטונא שנת מור וקציעה לפ"ק

ספר מור וקציעה חלק א' מטור או"ח

מהגאון הגדול רבינו יצחק נר"ו, רב ור"מ פירארא, נדפס בווארשא

ספר פחד יצחק

מהגאון רבי נח חיים צבי מק"ק פיורדא נדפס בפיורדא.

ספר עצי ארזים

אשר צוה כבוד רבינו משה סופר זצ"ל בעל המחבר שו"ת חת"ם סופר על ד"ח שו"ע לפני מותו אל בניו ובנותיו הי"ו. ירושלים שנת תרפ"ד לפ"ק

ספר צוואת משה

מהגאון הקדוש רבי שמואל רובין זצ"ל ממיהאלאוויץ בסלאווקי

ספר מגן אברהם

מהגאון הצדיק רבי יצחק אייזיק ראזענבוים שליט"א [זצללה"ה] האדמו"ר מזוטשקא, בירור איסור גילוי קנה יד האשה, למטה ממרפקו שוקה למטה מהברך

קול קורא לישראל קדושים תהיו!

בו יבואר להזהיר על קדושת ישראל כמבואר בשער השני, מהגאון רבי יהושע אלתר ווילדמאן אבדק"ק קאנסקיוואליא ירושלים שנת תרצ"ג לפ"ק

ספר קדושים תהיו

מהגאון רבי שמואל בן עזריאל יחיאל זצ"ל

ספר קומי אורי

בענינים הנוגעים בשלום בין איש לאשתו ובין אדם לחבירו, מהגאון רבי שנת תקצ"ט לפ"ק

ספר חיים ושלום

קול קורא'ס מרבנים הצדיקים שליט"א להזהר ולהשמר לבל יתן המשחית טעלעוויזשאן ועוד לבוא אל בתי בני ישראל לנגוף, ולחנך את בנינו על דרך הצניעות המקובל לנו מדור דור

ספר ליקוטי דברות קודש

מהגאון הקדוש רבי שמואל רובין זצ"ל ממיהאלאוויץ בסלאווקי

ספר מגן אברהם

לקוטי מאמרי רז"ל מענין גודל מעלת שמירת העינים, ושמירת העינים הוא ראשית יראת ה', מהגאון רבי אברהם משה בער הכהן זצ"ל, ירושלים שנת תרנ"ט לפ"ק

ספר טוב עין

וכל המחמיר בכל חשש של עבודה זרה מאריכין לו ימיו ושנותיו.