ISRAEL613.COM

בס"ד

 

כל הספרים 

דף 4

PAGE  4

1     2     3     4     5     6     7   8

 HOME       ראשי

תשובה וחק לישראל

TESUVAH- CHOK LEYISROEL

 

לוח וזמנים לחודש טבת שנת תשס"ו לפ"ק - ולמספרם יאנואר 06'

 

וועד המרכזי העולמי "ושובו בנים לגבולם"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ספרים וקול קורא'ס על התשובה ועוד, בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/3

 רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

ספר התשובה

 

350

עמודים

סדר בראשית
מדריך ומורה דרך להרוצים לעלות מעלה מעלה בדרך התשובה, שאי אפשר להגיע לתורה לשמה בלי שיעשה תשובה מקודם
.

ספר התשובה

6

שערים

ספר התשובה שערים

60

אמונה גאולה תשובה

ספר התשובה הקדמה

28

 בפרשה זו יבואר:

 שהתשובה קדמה לעולם.

שבעה דברים נבראו קודם בריאת העולם ואחד מהם התשובה.

 תשובה רפואה למכה

 עיקר התשובה להתבונן בשפלותו

 תשובה נתנה רק לישראל

 אלמלא עולם התשובה לא היה העולם מתקיים

ספר התשובה פרשת בראשית

24

בפרשה זו יבואר:

כפי ערך התשובה כן תגדל היחוד והאהבה.

סוכות ראשון לחשבון עונות.

קין למד את אדם הראשון כחה של תשובה.

סוד התשובה.

דרך הטוב שיעשה תשובה קודם שיבואו עליו יסורים.

צריך שיהא זהיר מאוד לבל יחטא עוד.

 

ספר התשובה פרשת נח

22

כחה של תשובה.

בתשובה נדרשת רק פתח כחודו של מחט.

תשובה של יום אחד מביאה את הגאולה.

תשובה מועילה גם לכופר בעיקר.

ספק עבירה צריך יותר חיפוש מעברה.

כחה של התשובה עד סוף כל הדורות.

ספר התשובה פרשת לך לך

30

בפרשה זו יבואר:

גדול כחה של תשובה אף בהרהור.

כל הרהור תשובה מגיע עד כסא הכבוד

המהרהר בתשובה נעשה צדיק גמור

כל בר דעת מרגיש בהרהורי תשובה

רפואת העוונות רק על ידי תשובה

התשובה רפואה לעולם

ספר התשובה פרשת וירא

24

בפרשה זו יבואר:

סוד רפואת הנפש.

בלי הכנעת הלב ופשפוש מעשים לא יבוא לידי תשובה.

לא שק ולא תענית גורם, אלא תשובה ומעשים טובים גורמים.

השרוי בתענית יהא דואג ואונן.

כל יום התענית יהא בתשובה ותפילה וצדקה ותלמוד תורה כנגד כולם.

ספר התשובה פרשת חיי שרה

24

בפרשה זו יבואר:

במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו.

בעל תשובה אהוב ונחמד לפני הבורא ושכרו הרבה.

יש להקדוש ברוך הוא תענוג גדול מהבעל תשובה.

הקדוש ברוך הוא מעטר את הבעל תשובה בכתרים.

בית יש לו לבעל תשובה בגן עדן.

 

ספר התשובה פרשת תולדות

22

בפרשה זו יבואר:

היסורים הופכים את האדם לטוב מאוד יותר מהצדיק גמור.

אין עושין תשובה אלא על ידי יסורים.

יסורין מנקין החטא.

לקבל יסורים באהבה כדי שיכפרו על העוונות.

סיפור מזעזע.

ספר התשובה פרשת ויצא

18

בפרשה זו יבואר:

תשובה על העוונות שדש בעקביו.

צריך ליתן דין על כל אחד ואחד שדש בעקביו .

ישוב אפילו מספק עבירה .

תשובה על ידי כח התורה.

התורה רפואת הנפש.

שהתשובה קדמה לעולם.

ספר התשובה פרשת וישלח

14

בפרשה זו יבואר:

מי שהוא מלא סרחון צואת עוונותיו אין תורתו נחת רוח לבוראו .

יש לעשות תשובה קודם הלימוד ואחר הלימוד .

סור מרע - ואחר כך - ועשה טוב .

כל המעשים שאדם עושה והוא רשע מוסיף כח בקליפה והוא נענש על לימודו .

ספר התשובה פרשת וישב

14

בפרשה זו יבואר:

הגאולה השלימה בתשובה תלויה .

כך ישראל כיון שטעמו טעם גלות, אם יחזרו בתשובה יחשב עליהם כאילו עברו עליהם כל אלו דברים שכתובים בתורה .

החוטא - מסתלקת ממנו רוח קדושה ושורה עליו רוח דמסאבא במקום קדושה

שהתשובה קדמה לעולם.

ספר התשובה פרשת מקץ

18

בפרשה זו יבואר:

באור "שני אלפים ימות המשיח"

אילו ישראל זוכים על ידי תשובה אפשר שיבוא המשיח בתחילת חלק האחרון .

בתשרי נגאלים על ידי תשובה .

מסגולת הוידוי הוא לסלק ממנו כל המקטרגים .

אין השכינה שורה על האדם אלא אם כן הוא נמצא שלם בקיום התרי"ג מצוות .

ספר התשובה פרשת ויגש

20

בפרשה זו יבואר:

רשע! אל יאוש!

מי שמזכה את הרבים, נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית.

103 עצות לתשובה מושלמת .

המחזיר בני אדם, בתשובה זוכה ויושב בישיבה של מעלה, והקדוש ברוך הוא מבטל הגזרה בשבילו .

מצוה להזהיר את בני אדם על כל דבר פשע.

 

ספר התשובה פרשת ויחי

26

מפתח ותוכן הענינים על כל סדר בראשית

במפתח הזה מובא בעזהי"ת ראשי פרקים מהענינים המבוארים בכל הפרשיות.

ספר התשובה מפתח ותוכן הענינים

מקוה - MIKVAH

33 מינוט

סודות מהחדר

כאן יתגלו לך איך שהרע-בנים הכשילו אותנו עשרות בשנים במקוואות פסולות!!! ועדיין השטן מרקד בינינו רח"ל.

האם המקוה שאתם משתמשים בה האם הוא כשרה?

המקוואות הפסולות בהכשירם של רבני הערב רב:

מה"התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה" בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א.

אם אתם רוצים לדעת מי הם היוונים האמיתיים בדורינו המכשילים הכי הגדולים תשמעו את הטעיפ הזה:

כששאלו את הרב הגדול היתכן שאתה נותן הכשר על מקוה פסולה, ענה לו הרב המכשיל, מה איכפת לך מה שאני עושה.

טעיפ
על המקואות הפסולות

כאן תשמעו איך שהגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א
רב המקואות
מספר לכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי זצוק"ל
בעמח"ס שו"ת ברכות שמים ג' חלקים, וברכות שמים על מסכתות הש"ס

אודות המכשולות בהמקואות

 

וועד המרכזי העולמי ללימוד "חק לישראל"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

ספר חק לישראל

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק לחק

סדר בראשית

373

סדר בראשית 375 עמודים, כסלו תשס"ו לפ"ק.

ספר
חק לישראל סדר בראשית

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת בראשית

34

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת נח

22

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת לך לך

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת וירא

34

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת
חיי שרה

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת תולדות

28

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת ויצא

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת וישלח

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת וישב

36

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת מקץ

30

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת ויגש

29

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת ויחי

32

והוא: ליקוט מ"חק לישראל" פרשיות שמות - משפטים עם הוספות חדשות שערי קדושה על קדושת ושמירת הברית

ספר קדושת הברית

חק לישראל - סדר בראשית

153

חק לישראל מקראות גדולות עם מב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת בראשית

121

חק לישראל מקראות גדולות עם מב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת נח

64

חק לישראל מקראות גדולות עם מב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת לך לך

137

חק לישראל מקראות גדולות עם מב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת וירא

97

חק לישראל מקראות גדולות עם מב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת חיי שרה

137

חק לישראל מקראות גדולות עם מב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת תולדות

121

חק לישראל מקראות גדולות עם מב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת ויצא

122

חק לישראל מקראות גדולות עם מב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת וישלח

113

חק לישראל מקראות גדולות עם מב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת וישב

113

חק לישראל מקראות גדולות עם מב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת מקץ

97

חק לישראל מקראות גדולות עם מב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת ויגש

105

חק לישראל מקראות גדולות עם מב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת ויחי

10

חק לישראל מקראות גדולות עם מב פירושים לשון הקודש ואידיש.

ליום השבת

 חק לישראל מהדורת כיס - מ'קח יוזמה

146

חק לישראל נסדר מחדש באותיות גדולות.

פרשת לך לך

בולעטין'ס מוועד העולמי ללימוד החק לישראל
בכל יום
ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה
להיות שונה החק לישראל בכל יום
ויום.

2

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. חודש תשרי תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 1
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. חודש חשון תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 2
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. חודש כסלו תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 3
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. חודש טבת תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 4
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. חודש שבט תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 5
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. חודש אדר תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 6
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

2

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. חודש ניסן תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 7
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. חודש אייר תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 8
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. חודש סיון תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 9
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. חודש תמוז תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 10
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. חודש אב תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 11
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

2

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. חודש אלול תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 12
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

הלכות לבנית בית הכנסת, ושהבימה יהיה באמצע הבית, וקדושת בית המדרש. מספר חק לישראל פרשת בלק ופרשת פינחס.

קול קורא על קדושת
בית המדרש

 

מפעל עולמי ללימוד שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א

שעל ידי: מפעל אורח חיים העולמי, תלמידים וחסידים של המחברים הקדושים רבינו יוסף קארו [ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ] זיע"א, ורבינו משה איסרליש [ובני ישראל יצאים ביד רמה] זיע"א, לפרסם בחנם תורת השלחן ערוך, ועל ידי זה יזכה כל אחד מישראל להיות בן עולם הבא.

מנחם אב תשס"ה לפ"ק עיר הקודש צפת ת'בנה ו'תכונן ב'מהרה ב'ימינו א'מן

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ספרי שו"ע בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/3

 רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

שלחן ערוך אורח חיים היומי

THE DAILY STUDY OF THE SHULCHAN ARUCH ORACH CHAYIM

ספר בן עולם הבא

141 עמודים

ט' חלקים, בענין לימוד שלחן ערוך, שהוא תורה לשמה.

ספר
בן עולם הבא

7 עמודים.

תערוך לפני שלחן.

קונטרס א'

7 עמודים.

ויוסף הוא השליט.

קונטרס ב'

6 עמודים.

ובני ישראל יוצאים ביד רמ"א.

קונטרס ג'

10 עמודים.

אלה מקראי קודש.

קונטרס ד'

44 עמודים.

ארבע אמות של הלכה.

קונטרס ה'

13 עמודים.

תודיעני אורח חיים.

קונטרס ו'

40 עמודים.

כהררים התלוים בשערה.

קונטרס ז'

20 עמודים.

שלושים יום קודם החג.

קונטרס ח'

14 עמודים.

קונטרס הטבלאות.

קונטרס ט'

לוח אורח חיים היומי, והלכות שבת

 2 עמודים.

ללימוד כל שולחן ערוך אורח חיים במעגל השנה

לוח אורח חיים היומי

 2 עמודים

ללימוד כל שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת במעגל השנה

לוח הלכות שבת היומי

 1 עמוד

ללימוד כל שולחן ערוך אורח חיים במעגל השנה

לוח אורח הלכות שבת סטיקער

 4 עמודים

דבר ההלכה הלכה למעשה הלוח הילכתא דיומא ללימוד השלחן ערוך אורח חיים לסיימו משך שנה תמימה המחבר עם הרמ"א או עם הבאר היטב טלפון ופאקס לקבל כל הפרטים דבר יום ביומו.

גליון הליכות עולם

4 עמודים

גליון תיאור כללי השאלה הכי הגדולה עסקת בתורה? יגעת ומצאת תאמין ד' דברים הצריכים חיזוק, תורה. עצה טובה קמ"ל. מתחיל חדש. הלוח היומי. וקנה לך חבר. ושננתם. אל תחמיצו את ההזדמנות היקרה!

להשיג הלוח דפי שאלות וחזרה דפי ציורים וטבלאות. טלפון: 1800 466 7593

תיאור כללי

4 עמודים

לוח הלכתא דיומא למחבר עם רמ"א עם תמונה

תיאור לוח יומי

5 עמודים

שערי הוראה שיעור וחברותא מלווים אותך. אלפים כבר הצטרפו, הצטרף גם אתה תכנית הלימודים לשנת תשס"ו. הצטרף לאלפים הרוכשים ידיעות בשולחן ערוך אורח חיים ויורה דעה.

מפעל שערי הוראה

10 עמודים

חלק א', והוא מדריך ומורה דרך ללומדי שולחן ערוך אורח חיים בכל יום, שהוא לימוד תורה לשמה

קונטרס מרן הבית יוסף והרמ"א

144 עמודים

101 גליונות

גליונות ד' אמות של הלכה

50 עמודים

50 גליונות

כהררים בשערה תלוים הלכותיה

13 עמודים

מודעות לפרסם בבית המדש ובישיבות ללמוד שולחן ערוך אורח חיים

מודעות ללימוד שולחן ערוך אורח חיים

כל שולחן ערוך אורח חיים היומי

 354 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים היומי

מחולק 354 גליונות

אורח חיים היומי

12 עמודים

לימי השנה

לוח יומי

1223 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א

כל שולחן ערוך אורח חיים

 277 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א לג' חדשים - מנוקד עם באר הגולה

אורח חיים ל ג' חדשים מנוקד

253 עמודים

אורח חיים החדשי

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א
לגמור בכל חודש 8 עמודים ליום.

שולחן ערוך אורח חיים החדשי

 

 

שולחן ערוך לימים טובים,
ל' יום קודם החג

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות חנוכה

30 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות פורים לשלשים יום

7 עמודים

לגמור בז' ימים קודם פורים.

הלכות פורים לשבעה ימים

33 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות פסח לשלשים יום

1 עמוד

ליסט מחולק לסדר הגליונות, עם באקסלעך.

ליסט להלכות ראש השנה

1 עמוד

ליסט מחולק לסדר הגליונות, בלי באקסלעך.

ליסט להלכות ראש השנה

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות ראש הנשה.

דף השער

33 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

סייז 8.5 = 11 2 עמודים בעמוד.

הלכות ראש השנה ל' יום

32 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום

סייז 8.5 = 11.

הלכות ראש השנה ל' יום

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות יום הכיפורים.

דף השער

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות יום הכיפורים לשלשים יום

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות סוכה.

דף השער

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות חג הסוכות לשלשים יום

736 עמודים

להגאון הרב שלמה גאנצפריד זצ"ל, עם הערות "משנה ברורה" להגאון ה"חפץ חיים" זצ"ל.

 קיצור שלחן ערוך מנוקד

39 עמודים

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה מחבר עם רמ"א.

שולחן ערוך יורה דעה

77 עמודים

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה מחבר עם רמ"א, באר הגולה, באר היטב, פתחי תשובה

שולחן ערוך יורה דעה

 

דוגמאות לשולחן ערוך אורח חיים

לפרסם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות
ובישיבות ותלמוד תורה'ס

דף אחד

ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א לשנה, בצבעים.

דוגמא

דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך שנה תמימה.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך חודש אחד.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך ג' חדשים.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון לשולחן ערוך הלכות שבת החדשי עם תמונות בצבעים, לסיימו מידי חודש בחדשו.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון לשולחן ערוך הלכות שבת עם תמונות בצבעים, לסיימו בב' חדשים.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

למדו והפיצו גליוני ספר שלחן ערוך אורח חיים.

שער האחרון

דף אחד

הלכה יומית עליוועטער, מארץ ישראל

דוגמא

10 עמודים

לוח יומי שנתי ללימוד המשנה היומית וההלכה היומית. הסוד של הקביעות. אף אחד מאיתנו לא רוצה להישאר אילם כשישאל: קבעת עיתים לתורה"? להאזנה למשנה יומית דרך הטלפון 24 שעות ביממה.

לוח יומי לאורח חיים ומשנה יומית עם תמונות

 52 עמודים

עם קונטרס התעוררות בלשון הקודש ואנגלית

לשנת תשס"ה תשס"ח.

לוח משנה ברורה היומי

 

Kol Hashechita - FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

סת"ם - STAM

מוועד המחקר לעניני סת"ם בירושלים עיה"ק תובב"א, חשון תשס"ו לפ"ק.

קול קורא #1

תחת השגחת הבד"ץ דהעדה החרדית בירושלים עיה"ק.
כ"ק מרן גאב"ד ירושלים באגלייט ארבעט פון "מפקחי סת"ם" צו פארזיכערן כשרות פון תפילין ומזוזות. דער בלאט, וישלח, ט"ו כסלו, תשס"ו.

מפקחי סת"ם קלף

תמונה מהרבנים חברי הבד"ץ בראש כ"ק מרן גאב"ד ירושלים מבקר אצל קלף נאפארסטאק, וקלף "בק" וקלף "קס"ת" קלף עבודת יד לצורך: ספר תורה תפילין מזוזות ומגילות, בהשגחת העדה החרדית.

קלף
"נאפארסטאק",
"בק",  "קס"ת"

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. קריאה לחזרה בתשובה.

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
תשרי שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. סדר התענית.

בולעטין מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
חשון שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. התיקון במקרה שריפת ספרי תורה. ספרי תורה פסולים.

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
כסלו שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. 40,000 יהודים הניחו תפילין פסולים. סופרי סת"ם שאינם הגונים. קריאה לציבור בענין זה.

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
טבת שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. דברים אקטואליים.

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
שבט שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. מקרי הנחת תפילין מניר ומפלעסטיק. תפילין ומזוזות במחיר זול. קריאה לראשי ישיבות ומנהלים.

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
אדר שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. מדה כנגד מדה. סיפורים נוראים ונפלאים שרואים בעליל איך שסגולת המזוזה מביא לידי אריכות ימים, שמירת הבית פרנסה, רפואות וישועות, זרע של קיימא, זווגים הגונים, שמירת הבית, והצלחה בכל ענינים. זכור אם הקלף אינו כשר עם הכשר, אפילו שהסופר יהיה צדיק גדול, לא קיימת מצוות תפילין ומזוזות מימיך!!!

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
ניסן שנת תשל"ז

בית הכנסת

SANCTITY OF THE SYNAGOGUE

ספרי חורבן בית המקדש בזמן הזה על גודל וחומר האיסור
של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.
 78 ספרים וספרי שאלות ותשובות, 498 עמודים.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק א'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק ב'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק ג'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק ד'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק ה'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק ו'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק ז'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק ח'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק ט'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק י'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק י"א

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק י"ב

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק י"ג

 ספרים ותשובות מגדולי ישראל על חומר האיסור להתפלל
בבית המדרש בלי מחיצה בין אנשים לנשים

ספר קדושת בית הכנסת

אוסף תשובות מגדולי האחרונים ומאמרים מקיפים מחכמי התורה בדורינו, בענין חיוב מחיצות פירוד בין גברים לנשים בבית הכנסת, נקבץ ונערך לדפוס ע"י הרב ברוך ליטווין, ניו יארק תשי"ט לפ"ק, פתח דבר מאת הרב מנחם מ. כשר.

קדושת בית הכנסת
# 1

מקור דין מחיצה בבית הכנסת ושיעור גובהה, מאת הרב משה פיינשטיין.

קדושת בית הכנסת
# 2

איסור תערובות אנשים ונשים בבית הכנסת, מאת הרב אהרן קאטלער.

קדושת בית הכנסת
# 3

קדושת בית הכנסת, מאת הרב מנחם מ. כשר.

קדושת בית הכנסת
# 4

תשובה מספר דברי חיים, מאת הגה"ק רשכבה"ג רבי חיים הלברשטאם, זצ"ל מצאנז, חלק או"ח סימן י"ח.

קדושת בית הכנסת
# 5

איסור כניסה לבית הכנסת בלי מחיצה נכונה, מאת הגה"ק רבי הלל ליכטנשטיין זצ"ל מקאלאמאייע, תשובות בית הלל, סימן ק"ד.

קדושת בית הכנסת
# 6

תשובה בענין עזרת נשים, מאת הגה"ק מהר"ם שי"ק זצ"ל,

שו"ת מהר"ם שיק או"ח סימן ע"ז.

קדושת בית הכנסת
# 7

תשובה בענין מחיצה בבית הכנסת, מאת הגה"ק רבי אליהו גוטמאכער זצ"ל, מספר זכרון שלמה עמוד ע' - ע"ב.

קדושת בית הכנסת
# 8

למקדש מעט, מאת הגה"ק אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, ממאמר שנדפס בירושלים שנת תרפ"ג.

קדושת בית הכנסת
# 9

בדין בתי כנסיות בלי מחיצה לעזרת נשים, מאת הגה"ק רבי מנחם מענדל חיים לאנדא זצ"ל, נדפס בהפרדס שנה כ"ה, חוברת י'.

קדושת בית הכנסת
# 10

אזהרה רבה ואיסור גמור, מאת אגודת הרבנים.

קדושת בית הכנסת
# 11

מעגען מענער און פרויען זיצער צוזאמען אין שיהל?

מאת הרב רבי יוסף דוב סאלאווייטשיק, נדפס בטאג מארגען זשורנאל, כ"ו חשון תשט"ו לפ"ק.

קדושת בית הכנסת
# 12

אגרות לעורך, מאת הרב ד"ר דוד אקס, מרא דאתרא בעיר טראנטא קנאדא, ומאת הרב יחזקאל הלוי גרובנער, מנהיג רוחני דק"ק דוד בן מנחם דיטרויט מישיגען.

קדושת בית הכנסת
# 13

מילואים, נאספו על ידי הרב אלחנן וונגרוב.

קדושת בית הכנסת
# 14

סוף דבר, די לערע פון מאונט קלעמענס, פון הרב משה שערער.

קדושת בית הכנסת
# 15

THE SANCTITY OF THE SYNAGOGUE - 442 PAGES

THE SANCTITY OF THE SYNAGOGUE

 מסירה - MESIRAH

6 עמודים

מהגר"ם קליין בעמח"ס שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד.

הלכות מסירה

1

 כדי להציל את הרבים ממכשול איסורי חרם ח"ו.

קיצור דיני חרם

81

בירור נגד החוק לכוף לגרש על ידי ערכאות ואיסור הליכה לערכאות והמסתעף לזה, מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד. ולבסוף נעתק תשובה מגאוני ופוסקי הדור הג"ר יוסף אלישיב שליט"א והג"ר שלמה זלמן אוירבאך שליט"א [זצ"ל]

מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי משנה הלכות.

גט מעושה בערכאות משנה הלכות

8

מבית דין צדק דקהל קדושת לוי ד'בארדיטשוב - אחר מסירת מודעה לבטל כל ביטולי מודעות על ידי עלקטעריק שאק, ועל ידי מומרים מחזיקי הולכי הערכאות, ואחר השלשת גט בשבועה שלא לבטלו, וכל זה נעשה במטרה לעזור לפרוצות לעמוד בערכאות ולגזול הילדים מבעליהן ולא יוכלו הרבנים היראים להבריחם לצאת מערכאות של גוים ולבא לדין תורה, בחתימת 19 רבנים גאונים שליט"א.

תשובה נגד גט מעושה באונס גמור בלילה

1

מכתב מעניין ששלח בימים אלה הרב נחום ראזענבערג במחאה על התדיינות המשפטית בין הסאטמארים, ועל נכסי הקהילה, אנו מביאים אותו ככתבו וכלשונו. קליפ מפנים חדשו' גליון 545 אדר תשס"ד.

רב המקוואות מוחה על שהאחים מסאטמאר מתדיינים בערכאות של עובד כוכבים.

דער דורכפאל דער אפהאלטער

DER DORCHFAL DER UPHOLTER - TOSH

ארגאן פון אומאפהעניגען ארטאדאקסישען דורכפאל אין קרית טאהש

12 עמודים

יום ה' פרשת פרה, כ' אדר ב' תשס"ה לפ"ק, שנה א' גליון א'.

דער דורכפאל

12

יום ה' פרשת תזריע, כ"ז אדר ב' תשס"ה לפ"ק, שנה א' גליון ב'.

דער דורכפאל

6

יום ה' פרשת אחרי, י"ב ניסן תשס"ה לפ"ק, ערשטער באנד - נומער 3.

דער דורכפאל

11

יום ה' פרשת אמור, ג' אייר תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג - נומער 4.

דער דורכפאל

21

יום ה' פרשת בחקותי, י"ז אייר תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג - נומער 5.

דער דורכפאל

15

יום ה' פרשת שלח, ט"ז סיון תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג - נומער 6.

דער דורכפאל

24

יום ה' פרשת מטות, כ"א תמוז תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג - נומער 7.

דער דורכפאל

14

יום ה' פרשת מסעי, כ"ח תמוז תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג - נומער 8.

דער דורכפאל

32

יום ה' פרשת ראה, כ"ז אב תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג - נומער 9.

דער דורכפאל

64

יום ה' פרשת ויצא, ז' כסלו תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג - נומער 10.

דער אפהאלטער

 

לדף הקודם

GO TO PRIOR PAGE

לדף הבא

GO TO NEXT PAGE

 

Published with the help of Jason Robert Kovan