ISRAEL613.COM

בס"ד

 

כל הספרים 

דף 5

PAGE   5

1     2     3     4     5     6     7   8

   HOME       ראשי

העירוב

THE ERUV

ספרים על  עניני עירוב
ספרים גדולים וקטנים מגדולי עולם מדורות הקודמים, ולהבחל"ח בדורינו אנו בענין תיקון עירובין  איך שלחמו מלחמת ה' ברמה נגד העמלקים והצדוקים שאינם מודים בעירוב, שלחמו בכל כוחם להרוס העירובין בכל תפוצות ישראל

 

דבר המערכת. – קול קורא פון וועד למען תיקון עירובין להציל אלפים מישראל שומרי תורה ומצות מחילול שבת קודש. – חלק מהרבנים הגה"צ שהסכימו לתקן עירובין בעירינו עוד בשנת תש"ך. 42 שמות הרבנים הגאוה"צ זצ"ל ולהבחל"ח שליט"א, חתימות ומכתבים ותשובות, ועוד.

ושם רואים כי כל הרבנים הגאונים והרבה מהם תלמידי רבינו הק' מסאטמאר זי"ע שכותבים בשמו שצוה לעשות עירוב בברוקלין, ומהם כתבו התשובות כשרבינו הק' זי"ע היה עוד בחיים חיותו, ולא היה אחד שיפקפק בזה, ובבוקר אחד קם איש בליעל [מראשי הערב רב] על הצד השמאלי (אויפגעשטאנען אויף די לינקע זייט), וקנה את הרבנים שיכתבו ויתנו עידותן כאילו רביה"ק מסאטמאר זי"ע היה צדוקי וזקן ממרא, שנלחם לעקור תורת עירובין, (עיין בשו"ת הרא"ש), [וכבר כתב רביה"ק ברוח שיש אנשי בליעל שאומרים בשמו מה שלא עלה על דעתו, וכ"ז היה אף בחיים חיותו, וק"ו ב"ב של ק"ו, אחר פטירתו], והיה לו חסיד  אחד מחלל שבת בפרהסיא, ונתן לו עשרות מיליוני דולרים לקנות את הרבנים בעד הרבה כסף [כי כוח הפועל בנפעל, וכסף הזה שבא מחילול שבת, עזר לחלל את השבת],  בשנה הנ"ל.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ירחון אסיפת זקנים
טבת תשמ"א


יצא לאור על ידי ועד העולמי למען תיקון עירובין ברוקלין ניו יארק

 

דעתו האמיתית של רבינו הקדוש רבן
ישראל מרן מסאטמאר זי"ע

בנוגע מצות תיקון עירובין בעיר ניו יארק יע"א

יצא לאור על ידי התאחדות תלמידי רבינו הקדוש מסאטמאר זצוקללה"ה

ברוקלין ניו יארק, ניסן תשס"ג

ספר
 חי אנכי לעולם

רשימת הדברים שאפשר לקבל על ידי הפאקס של
וועד העירוב דבארא פארק
ראש חודש תמוז תש"ס

בליסט הזה אפשר לראות  דברי תורה וברורי הלכה של מאות גדולי ישראל האיך שביררו כל עניני עירוב להלכה ולמעשה

ליסט מוועד העירוב דבארא פארק

דער עירוב

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ירחון מלחמת הדת

ליסט של 400 מדינות ועיירות שהיו בהם עירובין, ומובאים ב' 1500 ספרי שאלות ותשובות המוחים נגד עירובין מינות נזרקה בהם.

ליסט 400 עיירות שהיו בהם עירובין

מסכת עירובין

מהדורת דוגמא 

תלמוד בבלי

מתיבתא עירובין

מסכת עירובין

חלק ב' 

תלמוד בבלי

מתיבתא עירובין

לבאר ולהאיר את סוגיות מסכת עירובין

ולקרבן אל דעת הלומד באופן מוחשי

 

המאור המבואר מאות תמונות צבעוניות

 

קונטרס

מאז ומקדם

 

שמחים לשמרו

בירורי הלכה בענין העירוב בבארא פארק

אדר ב' תש"ס, שנה ה' גליון ג' (יט)

אור ישראל

מדור מיוחד
לערוב עירובו

בירורי הלכה בענין העירוב בבארא פארק

סיון תש"ס, שנה ה' גליון ד' (כ)

אור ישראל

המשך מדור מיוחד
לערוב עירובו

בו יבואר שהלוחם נגד עירוב הוא צדוקי מין וכופר בעיקר, ואם היה בימי הסנהדרין היו ממיתין אותו, כי אתם באים לעקור תלמוד שסידר רב אשי, ולחלוק על כל הגדולים שהיו עד היום הזה, אותם שמתו ז"ל ואת אשר חיים עד הנה, לכן חזור בך ואל תיטוש תורת משה רבינו עליו השלום, (לשון הרא"ש ז"ל). אתם חולקים על העירוב אבל תדעו שאתם גם כן נושאים, שמינות וכפירה נזרקה בכם רח"ל.

קונטרס
הצדוקים בהלכה

יצא לאור ע"י הרב יצחק יעקב מאשקאוויטש מח"ס “בית יצחק” על מסכת עירובין  ברוקלין נוא יארק חודש אייר שנת תשס"ג לפ"ק.

שו"ת בית אב תנינא והוא קונטרס כרם אב יותר ממאה ועשר פסקים לדינא רובם ככולם בדיני עירובין, מהגה"צ רבי אברהם אהרן יודעלאוויץ זצ"ל, רב ואב"ד דק"ק באסטאן, ניויארק תרע"ט.

1001

קונטרס העירוב דקענסינגטאן, ברוקלין נ"י, שמחים לשומרו ולערב עירובו, י"ל על ידי "וועד העירוב דקענסינגטאן", ניסן תשס"ד

1002

מודעה – נ.ש.

1003

חובת השעה – השרידים אשר לא כרעו לבעל – הוספות והבהרות נחוצות.

1004

קהילות וועבסטער – פאסטער הצדוקי המין נ.ש.

1005

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת ולקורעי עונג.

1006

היו לא תהי' – האפיקורס נ.ש.

1007

has this man harassed you?

1008

להתוודע ולהגלות – מוועד העירוב דבארא פארק.

1009

מה נשתנה?

1010

כאַפּט'ס איהם – אַכטונג אַכטונג

1011

היכונו למוצאי שבת – המארגנים.

1012

תורה – תורה הקדושה... הכואבים והמוחים בכל התוקף על חילול תורתינו הקדושה וחכמיה ז"ל.

1013

יידישע מאַמעס! – נגד נ.ש.

1014

נ.ש. המבואר.

1015

נ.ש. – איש צער ואויב המן הרע הזה.

1016

הבהרת דברים – האמת יורה דרכו.

1017

מודעה – הרשע האפיקורס המין – נ.ש.

1018

מודעה – נמרוד וחבריו.

1019

אַ האַלבער אמת – איז אַנדערהאַלבן מאָל שקר!

1020

בן תרח? – בלעם בן בעור נ.ש.

1021

אשריך – נ.ש.

1022

מחאה נמרצה נגד מחריבי קרתא.

1023

קול קורא – לזהירות ממודעות שתדלנים בחתימות רבנים.

1024

מכתב – לכבוד הני ליצים בריוני רשיעי חברי כת שאינם מודים בעירוב.

1025

מכתב גלוי לוועד העירוב – עש"ק לסדר "ויגשו לשבור".

1026

קהל צמח צדיק – וויזניץ בורו פארק – הבהרת דברים.

1027

כל חמירא – דחזיתי לר'... נ.ש.

1028

חמדת שאול – תשובה.

1029

מכתב מהגאון הצדיק ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר. – ענגליש.

1030

מכתב מהגאון הצדיק ישעיהו טוביה הלוי דירעקטאר. – אל כבוד קדושת האדמו"ר ממונקאטש שליט"א.

1031

עירוב בברוקלין – ענגליש.

1032

קריאת קודש – דעת תורה מהרבנים הגאונים המובהקים עמודי ההוראה מנהיגי ומאורי ישראל שליט"א, אודות תיקון העירוב בשכונת בארא פארק.

1033

מחאה נמרצה – א' קרח תשס"א. תלמידיו מבית תלמוד להוראה.

1034

מודעה חשובה – וועד העירוב דשכונת וועבסטער – פאסטער.

1035

מודעה חשובה – ואזהרה חמורה בשם 200 משפחות דשכונת וועבסטער – פאסטער.

1036

דלתות? – פאַרוואָס מאַכן נישט – זיי, די שלום זיכער'ס – קיין "דלתות".

1037

לעשות את השבת לדורותם.

1038

Shame.

1039

Please stop already!

1040

An open letter.

1041

Yes, we are laymen!

1042

להסיר מכשול – ב' דחול המועד פסח תשס"א.

1043

ראַשענדיקע נייעס!!! – עפרא לפומייהו של הני צדוקים.

1044

מכתב – הרב יושע צבי הלוי יונגרייז.

1045

השלמות נחוצות – הנוגע הלכה למעשה.

1046

לאפרושי מאיסורא! – ערב סוכות תשס"א, בני תורה דבארא פארק.

1047

שיחה – עם הרה"ג ר' טובי' גאלדשטיין שליט"א, בענין תיקון עירובין בעיר מאַנהעטען

1048

תחומי העירוב תשס"א. – בארא פארק.

1049

1050. קול קורא – ואת המעשה אשר יעשון – וועד העירוב דבארא פארק.

1050

שיחה – עם הרה"ג ר' טובי' גאלדשטיין שליט"א, בענין עירובין.

1051

קול קורא – גודל תועלת הקונטרס ערבך ערבא צריך.

1052

תשובה – מהגה"צ אבדק"ק פריימאן זצ"ל.

1053

תשובה – מהגה"צ אבדק"ק שאפראן זצ"ל.

1054

מודעה נחיצה – טעמו וראו כי טוב. ערבך ערבא צריך.

1055

לאור ההלכה – עירוב וצורת הפסח. גליון חודש בחדשו יוצא לאור ע"י איחוד חסידי מונקאטש שנה ז' חודש מנחם אב תש"ס. גליון עז.

1056

פסקי הלכות מהגר"ם פיינשטיין זצ"ל.

1057

תיקון טעות – המעוררים.

1058

וויכטיגע מיטטיילונג למען העירוב.

1059

דעת תורה – מהרבנים האפיקורסים הצדוקים הרוצים לעקור מצוות עירוב מהתורה הקדושה.

1060

New York city.

1061

דעת קדשו של רביה"ק מסאטמאר זי"ע.

1062

דברי כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר זי"ע, בענין היתר ומצות תיקון עירובין בעיר בארא פארק.

1063

מכתב – מהגה"צ אבדק"ק שאפראן זצ"ל.

1064

די סטראַשונג פון חבורת בני תורה דפלעטבוש.

1065

מספר ייטב לב – פרשת וישלח.

1066

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת. – הזהרו.

1067

קהל תורת חיים – ווזניץ מודעה נגד העיתון די צייטונג.

1068

מכתב – נגד עמק הנחל, בני הכוללים דבארא פארק.

1069

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת – מודעה.

1070

The pursuit of excellence.

1071

ניו יאָרק טיימס.

1072

פרישע שקרים, זיופים וסילופים – אין נאָמען פון מהרש"ם מבערזאן זצ"ל.

1073

מזויף! פאַלש! שקר! ליגענט! קול קורא של חתימות רבנים מלא זיופים.

1074

מכתב מאחד הרבנים – מבאר שאין לעירוב דעירינו בארא פארק שום דמיון לעירוב דנוא יארק של אז.

1075

החינוך של ישיבה תורה תמימה, קעמפ סילווער לעיק.

1076

אַכטונג טעראָר!

1077

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת – אינו דומה שמיעה לראיה!

1078

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת – מקרא קודש... כל מלאכת עבודה לא תעשו.

1079

עיתון ברוקלין אדוואקאט – תושבי ברוקלין שרייבן.

1080

וועד העירוב דברי שלום ואמת – לבקשת רבים.

1081

מכתב – מהגה"צ רבי יוסף דוד טייטלבוים. ט' סיון תש"ס לפ"ק.

1082

רבינו חיים וויטאל – כותב בשם האר"י הקדוש זי"ע, בעל שם טוב פרשת יתרו ועוד.

1083

דעת תורה – מהאדמו"ר רבי שלום קרויז אבדק"ק אדווארי שליט"א – מהגה"צ רבי יוסף אשכנזי שליט"א.

1084

קול קורא – מהגה"צ שהסכימו לעשות עירוב בשנת תש"ך – ובברוקלין.

1085

מכתב תשובה – מהאדמו"ר רבי שלום קרויז אבדק"ק אדווארי שליט"א.

1086

שואל כענין ומשיב כהלכה. – העירוב בניו יארק בשנת תרס"ז. – עיירים ואמהות בישראל – מישקאלטץ.

1087

וצונו על מצות עירוב.

1088

וצונו על מצות עירוב. שבת זאת חנוכה תש"ס לפ"ק.

1089

יסוד תיקון העירוב – יסודי סיבות תיקון העירוב ע"י צוה"פ בשכונת בארא פארק בשנת תש"ס.

1090

דעת תורה – דעת קדשו של הגה"צ רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל בעל מנחת יצחק, גאב"ד בית דין צדק של העדה החרדית בירושלים עיה"ק.

1091

גילוי דעת – מכ"ק אדמו"ר מפאפא זצ"ל – ועוד.

1092

מכתב גלוי לרבינו ה"ר משה פיינשטיין.

1093

ירא הקהל וישפטו. – את מעשי הזיוף ההונאה של מפיצי המודעה.

1094

דעת תורה מזויף. – הזייפנים בתוקפם.

1095

מחאה – מחאה על עלבונה של תורה וחכמיה.

1096

ותערב – ותערב לפניך עתירתינו.

1097

קול קורא. – דעת תורה אודות תיקון העירוב בשכונת בארא פארק.

1098

דעת תורה – אלו שמות הרבנים המחזיקים את העירוב במכתביהם ובתשובותיהם.

1099

כולנו בעד העירוב.

1100

למען האמת והשלום.

1101

כוי את – ספק בהמה ספק חיה?

1102

מעשה רב.

1103

מכתב – מהגה"צ רבי יוסף שטיינער זצ"ל.

1104

מכתב גלוי מהגה"צ רבי חיים יודא כ"ץ שליט"א.

1105

מכתב מהרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ זצ"ל בגודל מעלת תיקון עירובין.

1106

גילוי דעת של כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א.

1107

לאור ההלכה – עירוב וצורת הפתח (א). גליון חודש בחדשו יוצא לאור ע"י איחוד חסידי מונקאטש שנה ז' חודש טבת תש"ס.

1108

דער בלאט – דאס זיכער נישט. ז' שבט תש"ס.

1109

ממגיד שיעור אל מגיד שיעור.

1110

אברהם אליעזר קוויאט.

1111

מכתב – לר' אברהם אליעזר קוויאט.

1112

בקשה ומודעה – וועד העירוב דבארא פארק.

1113

גילוי דעת – שמצוה לטלטל כמאז ומקדם.

1114

רצחת וגם ירשת!

1115

אפיקורס, כגון מאן?

1116

עת לעשות לה' הפרו תורתך. – לסלק את מסכת והלכות עירובין רח"ל.

1117

מחאה גדולה ותקיפה – נגד מפיצי כתבי פלסתר.

1118

וועד חיזוק הדת – וועד לחיזוק שמירת הדת. – כי אובד עצות נחנו.

1119

וועד העיר דבארא פארק – בנשיאות בית הוראה דבארא פארק.

1120

היות ואנשי בליעל – וועד העירוב.

1121

מענה לשאלת רבים. – וועד העירוב.

1122

משקלקלו המינים – מספר 1.

1123

קהל הקדוש – בארא פארק גייט מיט שירעמ'עס קויפן צייטונגען אום שבת קודש!

1124

שואל שלא כענין ומשיב כהלכה.

1125

דברי מי שומעין? – תלמידי רביה"ק מסאטמאר זי"ע.

1126

אין שמחה כהתרת הספיקות – התאחדות בני הכוללים דבארא פארק.

1127

ציץ אליעזר – אודות תיקון העירוב בלאנדאן.

1128

מכתב – מהרב אברהם בלומענקראנץ.

1129

בהדין עירובא – שבת תש"ס.

1130

לאור ההלכה – עירוב וצורת הפתח (ב). גליון חודש בחדשו יוצא לאור ע"י איחוד חסידי מונקאטש שנה ז' חודש שבט תש"ס. גליון עא.

1131

גילוי דעת – הצעת פשרה בענין העירוב.

1132

מכתב – להעסקנים חברי וועד העירוב. – מספר אבן ישראל בענין עירוב בצורת הפתח בירושלים. נאום ישראל יעקב פישער זצ"ל.

1133

חמדת שלמה – סעיף ה', אזהרת למקומות שיש עירובין.

1134

מודעה – מועד למען תיקון עירובין בברוקלין.

1135

דעת תורה – מי לה' אלי. – שו"ת הרא"ש כלל עשרים ואחד.

1136

זעקה גדולה ומרה! חגרו שק! על עלבון תורתינו הקדושה וכל הגאונים והצדיקים מזמן הבית יוסף והשו"ע עד היום הזה.

1137

מכתב גלוי – שיראו סילופם ושפלותם של הכותבי פלסתר.

1138

מכתב גלוי – אל ר' צבי מאיר גינזבערג.

1139

מכתב גלוי – מהגאון האדיר הגר"ם פיינשטיין זצ"ל.

1140

דעת תורה – מהגה"צ ר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל.

1141

תשובת מהר"ם ביק.

1142

הזמנה – בואו בהמוניכם לכבודה של תורה.

1143

מכתב מזויף – מכתב קודש מזקן הרבנים, ראב"ד דק"ק קאשוי (שליט"א) זצוקללה"ה.

1144

מכתב – אברהם אליעזר קוויאט.

1145

תשובה – מספר אבן ישראל – מספר ערוך השלחן, בענין עירוב בצורת הפתח

1146

ב' מכתבי תשובות מהגר"ם פיינשטיין זצ"ל.

1147

פרס של חמשת אלפים דאלער – לראשון שיראה לנו את הקול קורא הארגינעל שחתם עליו הגר"ם פיינשטיין ושאר הרבנים זצ"ל. ועד היום אף אחד לא זכה בזה, מפני שהחתימות הנ"ל הם מזויפים מעיקרם ושורשם.

1148

הבהרה – כי מעולם לא היתה איזה פסול ושום מכשול בהעירוב.

1149

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת – את אשר יגורנו בא – ענה כסיל כאוולתו.

1150

מודעה – מוועד העירוב דבארא פארק.

1151

כל מקדש שביעי... – טייערע אידן שומרי שבת!

1152

מכתב קודש – מהגה"צ רבי יצחק לעבאוויטש שליט"א.

1153

אזהרה חמורה – לבני הישיבות הנוסעים ללמוד בארץ ישראל.

1154

מה נשתנה? – כאפט'ס איהם!

1155

אידן שומרי שבת.

1156

קוזאק הנגזל – התאחדות בני הכוללים דבארא פארק.

1157

עיתון חדש על בארא פארק. – דער "וואך" ענטליכער "איד"ישער עירוב "בלאט" "צייטונג".

1158

קונטרס המחיצות – ביאור ג' מחיצות המקיפות את שכונת בארא פארק יע"א.

1159

הכונו – עצרת מחאה אדירה על קריעת העירוב בעצם ליל שב"ק.

1160

ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה נישט ביק'ן! – נבלה גדולה נשתה בישראל.

1161

ברוכים הבאים – להגה"צ מאודווארי שליט"א.

1162

הזהרו מן הצבועין! – תושבי בארא פארק.

1163

דעת קודש – של ממשיכי דרך הבעל שם טוב.

1164

לאור ההלכה – עירוב וצורת הפתח (ג). גליון חודש בחדשו יוצא לאור ע"י איחוד חסידי מונקאטש שנה ז' חודש אדר תש"ס. גליון עב.

1165

מחאה גדולה ותקיפה.

1166

גילוי פנים בתורה שלא כהלכה – במרד ובמעל.

1167

מודעה מועד העירוב – נגד משחיתי העירוב שהם גזלנים ואין יום הכיפורים

1168

זעקה גדולה ומרה – שקר גלוי ומוחלט – אוצרות ירושלים

1169

מכתב גלוי לרבינו ה"ר משה פיינשטיין – הפרדס חוברת ט' שנה ל"ג

1170

מודעה מועד העירוב – פרשת ויקהל תש"ס.

1171

למען האמת והשלום. – עשרה בטבת תש"ס.

1172

המאור – (תשרי תשט"ו) דעתו האמיתית של כ"ק מרן הגה"ק מסאטמאר זי"ע

1173

דברי מנחם – תיקון עירובין במאנהעטען שנת תש"ך לפ"ק, עם חתימת גדולי הרבנים דאז.

1174

מעשה רב – מהגה"ק רבי אפרים פישל העשקאוויטש שליט"א.

1175

תשובה – ממרן הגה"צ רבי יחזקאל ראטה שליט"א.

1176

פסק הלכה – מפוסק הדור הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל בענין איסור מחאה ביד המתירים לעשות עירוב. – מכאן רואים איך שכל אלו שמוחים לעשות עירוב על סמך הגר"ם פיינשטיין זצ"ל הוא כולו שקר! – והם פשוט כפשוטו צדוקים מינים ואפיקורסים, כמבואר בסנהדרין ל"ח ע"ב וז"ל: ודע מה שתשיב לאפיקורוס, אמר רבי יוחנן לא שנו אלא אפיקורוס (של) עובדי כוכבים אבל אפיקורוס ישראל כל שכן דפקר טפי. כדי שתדע להשיב לאפיקורוס - הבא להביא ראיה מן התורה לדברי המינים: וברש"י ז"ל פי': כל שכן דפקר טפי - שהרי הכיר וכפר ומתוך כך מדקדק ולא תוכל להשיבו דבר המקובל לו: שפקרו המינים - שמביאין ראיה מן התורה להפקירן.

1177

תושבי וויליאמסבורג – ה' עמכם גיבורי חיל תושבי בארא פארק.

1178

עדות – עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. – להתוודע ולהגלות.

1179

כי הכית – את כל אויבי לחי.

1180

דער עירוב נייעס. – אייר תש"ס לפ"ק.

1181

טייערע אידן! – מה נשתנה העירוב הזה מכל העירובין שבעולם.

1182

יריעות שלמה – שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, "והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם".

1183

ירא הקהל וישפוט #4.

1184

ימי השובבי"ם – אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה, מתלמידי רביה"ק והטהור בעל ויואל משה.

1185

הזייפן הגדול והנורא הידוע לשמצה  [וַיַּרְא מֹשֶׁה אֶת הָעָם כִּי פָרֻעַ הוּא כִּי פְרָעֹה אַהֲרֹן לְשִׁמְצָה בְּקָמֵיהֶם: (שמות ל"ב כ"ה)]– מנשה פילאפף. – וכן זייף כל ספרי ניקור המובהקים, כידוע. ועי"ז נעשה לגדול בסאטמאר, כי כל שיכול לזייף ביותר נעשה שם גדול ביותר.

1186

דעת תורה – מהרבנים הגאונים תושבי עירינו – מזויף.

1187

 

עדות – כ"ק אדמו"ר שליט"א מבלאזוב הורה לפרסם בשמו.

1188

מי ביק ש פיגעל זאת – מידכם רמוס (עירובי) חצרי – ויסלף דברי צדיקים.

1189

גילוי דעת הציונים והסאטמערע עשו יד אחת לעקור מצות עירוב מן התורה. – מי יגלה עפר מעיניו הקדושים של הקדוש בעל ויואל משה זי"ע.

1190

וועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת מודעה חשובה.

1191

תמונה מהטעראריסטים ש.ש. וא. הכהן ו.

1192

וועד לחיזוק הדת – ועד לשמירת שבת ערבך ערבא צריך.

1193

הזדעזעי ירושלים – מוועד חיזוק הדת – וועד לשמירת שבת שכל אחינו בני ישראל בארץ ישראל מחללים שבת ואסור לטלטל שם.

1194

הלכות נחוצות מהעוכר ישראל המומר והאפיקורס חיים דוד כ"ץ. י"ל ע"י הצדוקים וועד הירוס הדת – וועד לעוקרי קדושת השבת.

1195

מפת העירוב – שמחים לשמרו ולערב עירובו. תחומי העירוב כפי המסומן במפה.

1196

גילוי דעת – לתושבי בארא פארק. – עש"ק וירא תש"ס.

1197

גבולי העירוב – בחסד ה' עלה בידינו להרחיב גבולי העירוב, בבארא פארק, שבת שלום ומבורך, וועד העירוב.

1198

תיקון עירובין במאנהעטען – מבוא. בכ' סיון תשי"ט נתקיימה וועד הרבנים לתקן העירוב במאנהעטען, וחתימתם של 19 רבנים ואדמורי"ם דאז, וראש הוועד היה הגה"צ יוסף דוד מאשקאוויטש זצ"ל.

1199

מודעה – מוועד העירוב דבארא פארק, על הכשר העירוב, והרבנים הצדיקים המפקחים העירוב. נדפס בעיתון די צייטונג פרשת ויקרא שנת תש"ס.

1200

קול קורא ודעת תורה של הרבנים הגאונים והצדיקים אודות הכשר העירוב בארא פארק. נדפס בעיתון די צייטונג פרשת שמות תש"ס.

1201

שמחים לשמרו ולערב עירובו. – העירוב בארא פארק עומד תחת פיקוח והשגחת בי"ד המיוחד לענין העירוב ובהסכמת מורי הוראה מובהקים ובראשם הרבנים הגאונים הצדיקים מסערדאהעל, קארלסבורג, האליין, אדווארי, שליט"א. תחומי העירוב כפי המסומן. די צייטונג פרשת בא, תש"ס.

1202

מכתב עוז – מהרב הגה"צ מוהר"ר חיים יהודה כ"ץ שליט"א אבדק"ק ור"מ סערדעהעלי שליט"א בענין הפיקוח ונחיצות העירוב בשכונתינו.

1203

חזור בך??? גאסט עדיטאריעל. דער בלאט פרשת קרח ד' תמוז תשס"ב לפ"ק, ולמספרם יוני 14, 02.

1204

ראדני סטריט עירוב עלימינירט נאך קרוב צו דריסיג יאר אין קראפט. דער בלאט פ' קרח ד' תמוז תשס"ב לפ"ק, ולמספרם יוני 14, 02.

1205

מכתב מאת הגה"צ אבדק"ק אונגוואר שליט"א בעל משנה הלכות, לכבוד מרנן ורבנן וכו' בעירבארא פארק והקהילות הקדושות.

1206

וועד חיזוק הדת - וועד לשמירת שבת, - מודעה חשובה לתושבי שכונתינו, לעבוד ביחד עם כל הציונים לעקור מצות עירוב מתורתינו הקדושה.

1207

A CALL TO ACTION

1208

דעת הגה"צ מפאפא זצוק"ל בענין העירוב, וליקוט דע"ת מעוד גדולי דור העבר זצ"ל, ולהבח"ל גאוני דורינו שליט"א.

 1209

קול קורא כסלו ה'תש"ס, ברוקלין. יא עירוב נישט עירוב, וואס איז דער סך הכל?

1210

דעת תורה מרבותינו הק' גאונים וצדיקים שגרו בעירינו ברוקלין נוא יארק, בענין תיקון עירובין במקומות מושבותינו.

1211

גילוי דעת אנחנו המפורטים מטה הורינו לבני קהלותינו שאנחנו מסכימים להעירוב הנעשה בשכונות בארא פארק. אנו פונים בזה לכל הסרים למשמעתינו ובני קהלותינו שיחיו, שמצוה לטלטל כמאז ומקדם.

1212

הגה"ק בעל ייטב לב זי"ע – "מי שיעשה ויפעול עשיית עירוב אני נותן לו את העולם הבא שלי", ספר גדולת יהושע, אות ל"ב, ברוקלין אדוואקאט עש"ק בהעלותך שנת תש"ס לפ"ק.

1213

מכתב מהרב אברהם אליעזר קוויאט, מבקש סליחה ומחילה מכ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א על שכתב והשיג נגדו. "אודה ולא אבוש שטעיתי ולא דקדקתי כראוי על שיטתו, שהיא באמת שיטת בעל מנחת אלעזר זצ"ל. "דער בלאט" פרשת יתרו כ"א שבט שנת תש"ס.

1214

מכתב מהרה"ג אברהם בלומנקראנץ נגד הערב רב, שלוחמים נגד העירוב, "די צייטונג", עש"ק תרומה שנת תש"ס לפ"ק.

1215

דעת תורה מהגאונים הצדיקים זצ"ל, על מצות וחויב עשיית עירוב, עיתון "די וואך" עש"ק פ' תולדות שנת תש"ס לפ"ק.

1216

מכתב עוז מאת הרב הגה"צ מוהר"ר חיים יהודה כ"ץ שליט"א אבדק"ק ור"מ סערדעהעלי בענין הפיקוח ונחיצות העירוב בשכונתינו, "די וואך" עש"ק תולדות שנת תש"ס לפ"ק.

1217

מכתב מהגה"צ רבי שלום קרויז שליט"א אבדק"ק אודווארי, מח"ס שו"ת דברי שלום ח' חלקים, וש"ס, יו"ר התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדא, "די וואך" פ' תולדות תש"ס.

1218

די מערכה איבער אן עירוב אין ניו יארק, אויפקלערונג פון רעדאקציע, די היסטאריע פונעם עירוב אין וויליאמסבורג וואס דער ראצפערטער רבי זצ"ל האט געמאכט, ווי ער איז אריינגעגאנגען נעמען א ברכה פון רביה"ק מסאטמער זי"ע, און ווי ער פארציילט פארן רעבין ווער די דריי גרויסע רבנים זענען וואס וועלען געבען דעם הכשר אויפן עירוב, וכו'. "די צייטונג" פרשת שמות שנת תש"ס לפ"ק 

1219

בדף 62א:

דעת גדולי הרבנים זצ"ל בענין תיקון עירובין:

הגה"צ רבי יונתן שטייף זצ"ל, גאב"ד דק"ק קהל יראים וויען, (שו"ת מהר"י שטייף סימן ס"ח). הגה"צ רבי יוסף אלי' שטיינער זצ"ל, ראב"ד קהל יראים וויען, (ג' נח תשל"ג). הגה"צ רבי שמעון זאב מיללער זצ"ל, אב"ד אראד, (ג' לסדר כה אמר ה' תשל"ד פה ברוקלין). הגה"צ רבי חיים בערגער זצ"ל אב"ד מישקאלץ, (ב' לסדר אז ישיר תשל"ד, החותם לכבוד זהירות שב"ק). הגה"צ רבי נפתלי הירצקא העניג זצ"ל אב"ד שארמאש, יו"ר התאחדות הרבנים. (ה' נח תשל"ג). הגה"צ רבי יוסף גרינוואלד זצ"ל אב"ד פאפא, סגן נשיא התאחדות הרבנים. (ב' חשון תשל"ג). הגה"צ רבי שמואל אברהם זעלטענרייך זצ"ל אב"ד שטשאקאווא, יו"ר לבתי דינים של התאחדות הרבנים. (ד' נח תשל"ג הכותב וחותם למען המצוה ועוסקיה). הגה"צ רבי יהושע כ"ץ זצ"ל אב"ד סאמבאטהעלי, חבר וועד ההנהלה של חיזוק הדת שע"י התאחדות הרבנים. (ד' לסדר אל יצא איש ממקומו ביום השביעי תשל"ד).

די צייטונג פרשת ויצא תש"ס - נאוועמבער 19 99'

[כאן לא היה להם ברירה והכניסו את המכתבים האמיתיים לטובת מצות תיקון עירובין].

1220

 

מלחמה לה' בעמלק מדור דר - וועד הקהילות המאוחדות, ברוקלין ניו יארק - מלחמת הדת על ענייני עירובין - חלק א' שבט תש"ס - עיתון תורני מוועד לחיזוק הדת שעל ידי בני תורה דבארא פארק. דער עירוב אין בארא פארק. מאמר קדושת השבת מהחפץ חיים זצ"ל מענה לשאלת רבים. קול קורא על דבר העירוב בירושלים. וועד למען תיקון העירובין במנהטן על ידי ועד הרבנים דניו יארק רבתי. וצונו על מצות עירוב. דבר המערכת. תמצית פסקי רבותינו לענין עיירות גדולות. ספר תולדות שמואל בענין ס' רבוא. העירוב בניו יארק בשנת תרס"ז. מכתב קודש מזקן האדמורי"ם בדורינו יושב ראש התאחדות הרבנים כ"ק אדמו"ר מאודווארי שליט"א, להרים מכשול מדרך עם ה'. שו"ת חידושי הרי"ם ע"ד הטלטול בווארשא. 46 ענינים שנכשלים במקום שאין עירוב. אוי לאותו בושא ואוי לאותו כלימה. ותערב לפניך עתירתינו. טעם הכמוס? מעשה רב שעשה הגאון הגדול מעמודי הוראה בדורינו הגה"צ רבי אפרים פישל הערשקאוויטש שליט"א אבדק"ק האליין. קריאת קודש ודעת תורה אדות העירוב בבא"פ. תשובות מל"ז רבנים וגדולי הפוסקים המבררים להלכה ולמעשה בענין המצוה הגדולה לעשות עירוב. בענין בזיון ת"ח. ליסט מ' 400 מקומות בכל העולם שעשו עירובין. ספר תיקון עירובין לגה"ק משאץ. ששים גבורים סביב מגבורי ישראל. השתלשלות החתימה של כ"ק מרן אדמו"ר מבאבוב שליט"א [זי"ע]. שקר אין לו רגלים. תשובה מכ"ק מרן אדמו"ר ממונקאטש שליט"א בענין היתר טלטול ע"י העירוב בבא"פ. תוכן הענינים. מפת העירוב. כולנו בעד העירוב גדולי התורה אתנו. מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת
הדת
ירחון לחיזוק הדת
דער עירוב חודש שבט תש"ס

בירור דין העירוב בבארא פארק, שהעירוב כשר ומהודר ע"פ שיטת השו"ע והפוסקים, [וגם עפ"י שיטת הגר"ם פיינשטיין זצ"ל]. נכתב ע"י אחד הרבנים שליט"א, פרשת בשלח תש"ס לפ"ק.

1401

תשובה גלוי' על המכתב גלוי על ידי דרשת פסח שני מאת ראש הלוחמים וגוזר הגזירות נגד תיקון עירובין הרה"ג ר' משה ביק ז"ל רב דקהל בני משה בארא פארק. - אשר דרש בקאנווענשען של התאחדות הרבנים דארה"ב וקאנאדא ביום ד' פ' אמור, י"ד אייר פסח שני.-  עם הערות והארות על ידי אחד הרבנים. י"ל ערש"ק בחקותי שנת תש"ס לפ"ק.

1402

תשובה ב' מהרה"ג ר' יצחק הלוי מאנדל שליט"א דומ"ץ בקרית יואל יצ"ו א) ג' מחיצות המקיפות את העיר, ב) עומד מרובה על הפרוץ. ג) ס' רבוא עוברין בו. ד) סילוף דעת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל ועדות שאמר להרבנית שלא לחוש כלל ולצאת עם תכשיטין לרחוב.

1403

תשובה מהאדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל שו"ת משנה הלכות י"ט חלקים. לכבוד מרנן ורבנן וכו' בעיר בארא פארק והקהילות הקדושות.

 בבארא פארק.

1404

רשימת הדברים שאפשר לקבל על ידי הפאקס של וועד העירוב דבארא פארק, ר"ח אייר שנת תש"ס לפ"ק. 718 – 438 - 7411

1405

שו"ת שבט הלוי או"ח סימן מ"א

1406

שו"ת באר משה סימן מ'

1407

בירור שוטת הפוסקים דבין אנשים המוחים בעירוב אם יכולין לזכות להם הפת בע"כ, על ידי גדולי הרבנים שליט"א, בא"פ אדר א' תש"ס.

1408

מכתב אל כבוד העסקנים הדגולים חברי וועד העירוב ד'בארא פארק, מתלמידי מרן הג' בעל שבט הלוי שליט"א

1409

ספר ישיב משה או"ח דף נ"ז, בענין ס' ריבוא.

1410

מכתב מהרב ישראל פינחס הלוי גארניש שליט"א.

1411

שו"ת דברי יציב סימן קע"ב, בדין גדר רשות הרבים.

1412

שו"ת דברי יציב סימן קע"ג, בדין תיקון עירוב בעיירות גדולות.

1413

תשובת מהר"ם ביק

1414

מספר ערוך השלחן סימן קס"ב, דברים שבני מבוי כופין זה את זה.

1415

תשובות איברא, כתבי הגרי"א הענקין זצ"ל, על חיבור תיקון עירובין

1416

ספר תולדות שמואל מצוה לט, המוציא מרשות לרשות

1417

העירוב בבורו פארק, תמצית יסודי ההיתר לסדר עירוב בבארא פארק

1418

די לעצטע עירוב נייעס, גליון פרייטיג במדבר כט אייר שנת תש"ס לפ"ק

1419

דעת תורה גדולי הרבנים שליט"א על מצות עירוב בשכונותינו בא"פ, עש"ק פרשת ויחי תש"ס לפ"ק

1420

הבעלות על מושל העיר על קרקעות במדינתינו נוא יארק, ענגליש

1421

תשובה בדין העירוב הנעשה בבארא פארק, ובה יתיישבו קושיית המשנת ר' אהרן על החזו"א, ויתבאר דדעת החזון איש בענין מחיצות העיר אינה שיטה יחידאה אלא שכן היא דעת גדולי הפוסקים הקודמים. מאת הרה"ג ר' דוד גליק שליט"א חבר הכולל שערי יושר ב"פ

1422

תשובה מהרה"ג ר' אברהם גראס דקהל אורחות חיים ברוקלין נ"י ב' בשלח תש"ס ברוקלין, להרה"ג א.א. קוויאט שליט"א

1423

תשובת הגאון ר' ישראל אברהם אבא קריגער זצ"ל רב בקהלת קאשערדארי, ליטא, פראנקפורט דמיין, ועוד. בירור מקיף ומעמיק בענינים, א) אם יש שאינם חפצים לעשות מחיצות, ב) אם יש מחיצות ואינן רוצין לערב, ג) אם אין מסכימים להיתר, ד) אם אין רוצים להשתתף ביחד בעירובי חצירות. מתוך ספר תענוגי ישראל

1424

דעת תורה גדולי הרבנים שליט"א על מצות עירוב בשכונותינו בא"פ, עש"ק פרשת וארא ר"ח שבט תש"ס לפ"ק

1425

קונטרס בירור השיטות בענין עירובין בעיירות גדולות.

1426

השתלשלות עשיית העירוב בוויליאמסבורג, ע"י כ"ק הרה"צ אדמו"ר מראצפערט זצ"ל, ח"א טבת תש"ס לפ"ק.

1427

שאלות ותשובות וועגען אונזער עירוב אין בארא פארק, י"ל ע"י קבוצת בני כוללים ערב שבת הגדול תש"ס.

1428

קונטרס גן יצחק בענין עירובין בעיירות גדולות, נערך ע"י מנחם נחום יצחק גרויז, י"ל ע"י וועד העירוב דבארא פארק, שבט תש"ס לפ"ק.

1429

קונטרס כת שקרנים, יתבאר רק חלק מהשקרים שמפרסמים מתנגדי העירוב. מהגה"צ ר' ישעיהו טובי' הלוי דירעקטאר שליט"א, בעמ"ס ליקוטי טל ומו"ל לפידי אש דת ד"ח, ותורת תיקוני עירובין שבזמן הזה, ו"ח, ועוד. חשון תשס"א.

1430

 

 

חודש בחדשו, יו"ל על ידי איחוד חסידי מונקאטש שנה ז' חודש סיון תש"ס, גליון ע"ה, בענין  עירוב וצורת הפתח.

1432

שו"ת מהר"ם ביק חלק או"ח כרך א'.

1433

 

 

קונטרס עירוב דקענסינגטאן, באנגלית, אישור והכשר על העירוב עם תמונות, י"ל על יד וועד העירוב דקענסינגטאן, ברוקלין נ"י עש"ק זכור תשס"ד

1435

ביאור דעת הגר"ם פיינשטיין זצ"ל בענין עירובין ועוד, שבט תשס"ד

1436

דבר ה', אל כבוד האדמו"ר מוויזניץ שליט"א. מהגה"צ ר' ישעיהו טובי' הלוי דירעקטאר שליט"א, בעמ"ס ליקוטי טל ומו"ל לפידי אש דת ד"ח, ותורת תיקוני עירובין שבזמן הזה, ו"ח, ועוד. חשון תשס"א

1437

בירור בענין שיתוף ועירוב היכא שיש דיורים ישראלים שאינם מסכימים לזה. מהגאון רבי אליעזר ליפא הלוי מיללער שליט"א, י"ל ע"י וועד העירוב דבארא פארק, ניסן תשס"א.

1438

מחלוקת לשם שמים, בו יבואר יסוד ושורש חילוקי הדיעות בין חסידי ומתנגדי תיקון עירובין בעיירות ישראל והטלטול בהן, העתיקה 200 שנים ומשם נפרדו והיו לשתי מחנות ישראל, אדר ב' תש"ס לפ"ק

1439

חוט המשולש, לרגל חגיגת ג' שנים להקמת העירוב פה עירונו בארא פארק יצ"ו, מוצאי שב"ק ויחי תשס"ג לפ"ג

1440

קונטרס בענין עירובין, מהגה"צ ר' ישעיהו טובי' הלוי דירעקטאר שליט"א, בעמ"ס ליקוטי טל ומו"ל לפידי אש דת ד"ח, ותורת תיקוני עירובין שבזמן הזה, ו"ח, ועוד. חשון תש"ס, ברוקלין נ"י.

1441

דבר ה' דעת תורה, מהגה"צ ר' ישעיהו טובי' הלוי דירעקטאר שליט"א, בעמ"ס ליקוטי טל ומו"ל לפידי אש דת ד"ח, ותורת תיקוני עירובין שבזמן הזה, ו"ח, ועוד. אלול תש"ס, ברוקלין נ"י.

1442

אשר קדשנו במצותיו וציונו "על מצות עירוב", דברי חכמים כדברונות על ענין תיקון עירובין קדושתה וסגולתה, ר"ח כסליו תש"ס לפ"ק.

1443

Selected Essays’ By Rabbi Shiah T. Director,
 Adar 5761

1444

תשובה על דבר המוחין ואינם משתתפים בזיכוי הפת אי מעכבין בזה את העירוב, מאת הרה"ג רבי יצחק אייזיק ראטה שליט"א בן האדמו"ר מקארלסבורג שליט"א, עש"ק פרשת שלח תש"ס לפ"ק.

1445

הגהות על תוספתא מסכת עירובין, מרבינו רבי אליהו מווילנא זצ"ל, נדפס בירחון אור ישראל, קובץ לעניני הלכה ומנהג, מאנסי ניו יארק, תמוז תשס"א, שנה ו' גליון ד' (כד).

1446

בענין עירוב בבארא פארק, שלו' מאן, אנווערפן-בעלגי'. נדפס בירחון אור ישראל, קובץ לעניני הלכה ומנהג, מאנסי ניו יארק, תמוז תשס"א, שנה ו' גליון ד' (כד)

1447

תשובה מהגה"צ רבי אריה צבי פראמער זצ"ל מקוז'יגלוב בעל "ארץ צבי". תיקון עירובין בסוסנובצא, מבוא – עירוב ע"י עמודי עלעקטריק וטלפון. גליון "נזר התורה" בטאון בית היוצר הגדול לתורה וחסידות בעיה"ק ירושלים, שנה חמישית גליון ג' (יא) חודש מנחם אב ה'תשס"ה לפ"ק.

1448

שמחים לשומרו ולערב עירובו, "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" קונטרס ביאור דין מחיצות לבטל רשות הרבים, י"ל ע"י וועד העירוב דבארא פארק, פ' פקודי תש"ס לפ"ק.

1449

שמחים לשומרו ולערב עירובו, "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" קונטרס בירור השיטות בענין עירובין בעיירות גדולות, י"ל ע"י וועד העירוב דבארא פארק, ר"ח אייר תש"ס לפ"ק.

1450

קונטרס עלבונה של תורה. א. היות שכעת יצא לאור קובץ בשם כרם ביבנה, [משועלים קטנים המחבלים "בכרמים"] ויש שם מאמר מאת מגיד שיעור הר' א.א.ק. נ"י בענין תיקון עירובין, והיות שהשיג שם על כמה גדולי האחרונים ז"ל בסילופים ושקרים. לכן באנו להשיב על ראשון ראשון וכו'. י"ל ע"י חברי הכוללים דבורו פארק יצ"ו, ערש"ק פרשת בהעלותך תש"ס לפ"ק.

1451

דברי שלום ואמת. קריאה נלהבת למען השלום והאחדות בענין העירוב דבארא פארק. מאת הגאון הצדיק המפורסם זקן הרבנים, משיירי כנסת הגדולה, יושב ראש בית הוראה דהתאחדות הרבנים מוהר"ר שלום קרויז שליט"א אבדק"ק אודווארי בעמח"ס שו"ת "דברי שלום" וש"ס. י"ל ביום ר"ח סיון תש"ס לפ"ק לרגל הכנסת ספר תורה לביהמ"ד סערדעהעלי.

1452

מחאה גדולה, מוחים על עלבונה של תורה וחכמיה, מראה באצבע באיזה דרכי זיוף וסילוף אונאה ורמיה, נאספו הרבה מחתימות הרבנים האוסרים. מכתב דוגמא מהגה"צ רבי טובי' גאלדשטין שליט"א ראש ישיבה עמק הלכה, פ' ויחי תש"ס. 26 חתימות מחברי הכולל שמפרסמים המחאה לגלות האמת ולמחות על בזיון כבוד התורה וחכמיה. למען האמת והשלום. פ' ויגש תש"ס

1453

מכתב מהגה"צ רבי יוסף דוד טייטלבוים האדמו"ר מסאסוב שליט"א, אבדק"ק קרית ויואל משה א"י. מעיד איך שרביה"ק האדמו"ר מסאטמאר זי"ע, אמר לכ"ק מרן האדמו"ר מסאטמער שליט"א שיעשה עירוב על כל השכונה בבארא פארק

1454

פסק ודעת תורה של הגאונים הגדולים שרי התורה חברי בית דין הגדול בירושלים עיה"ק. בענין אם בעיירות הגדולות שדרים שם למעלה מס' רבוא מועיל עירוב על ידי צורת הפתח או צריך דלתות, ואם הכשר העירוב בצורת הפתח הוא היתר היותר מרווח בלי שום פקפוק כלל!

1455

תושבי ברוקלין שרייבן. נדפס בעיתון ברוקלין אדוואקאט, ערב שבועות תש"ס.

1456

תמונות מהרבנים הגאונים הצדיקים חברי בית דין המיוחד לעניני עירובין בבארא פארק שרוקדים עם הספר תורה, שהכניסו לבית המדרש של כ"ק מרן האדמו"ר מסעדעהעלי שליט"א. בתמונה רואים: כ"ק אדמו"ר מאודווארי, מסערדעהעלי, מקראסטיר בארבעשט, רבי יחזקאל ראטה גאב"ד קארלסבורג, הגאון הצדיק רבי אפרים פישל הערשקאוויטש אבדק"ק האליין שליט"א.

1457

מפת העירוב

1458

ספר ברכת שלום כולל שאלות ותשובות שונות בעניני עירובין, גיטין ומקואות ועוד חידושי תורה שחדשתי בעזר השי"ת, ממני הצעיר שבכהונה שלום יצחק בר' ישעי' הכהן ז"ל שטערנבערג מקראקא דיין ומו"צ דפה אנטווערפן יע"א, אנטווערפן תר"ץ.

1459

"דער אמת'ר איד" ערשטע אויסגאבע פרשת שלח #1 כ' סיון שנת תשס"ג לפ"ק, ברוקלין נוא יארק, נתייסד ע"י התאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה. אמת'ע נייעס וואס שטייט נישט אין "דער איד" – " דער איד" איז ליידער געווארען [אלעמאל געווען] א צדוקי, על כן האבן מיר געמוזט מאכען א נייעם צייטונג "דער אמת'ר איד" וואס וועט מגלה זיין דעם אמת אין פנים אריין.

1461

"דער אמת'ר איד" ערשטע אויסגאבע פרשת קרח #2 תמוז שנת תשס"ג לפ"ק, ברוקלין נוא יארק, נתייסד ע"י התאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

1462

"דער אמת'ר איד" ערשטע אויסגאבע פרשת חקת בלק #3 תמוז שנת תשס"ג לפ"ק, ברוקלין נוא יארק, נתייסד ע"י התאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

1463

"דער אמת'ר איד" ערשטע אויסגאבע פרשת פנחס #4 תמוז שנת תשס"ג לפ"ק, ברוקלין נוא יארק, נתייסד ע"י התאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

1464

"דער אמת'ר איד" ערשטע אויסגאבע פרשת מטות מסעי #5 תמוז שנת תשס"ג לפ"ק, ברוקלין נוא יארק, נתייסד ע"י התאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

1465

"דער אמת'ר איד" ערשטע אויסגאבע פרשת דברים #6 מנחם אב שנת תשס"ג לפ"ק, ברוקלין נוא יארק, נתייסד ע"י התאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

1466

 

לדף הקודם

GO TO PRIOR PAGE

לדף הבא

GO TO NEXT PAGE

 

Published with the help of Jason Robert Kovan