ISRAEL613.COM

בס"ד

 

כל הספרים 

דף 7

PAGE   7

1     2     3     4     5     6     7   8

HOME       ראשי

יצא לאור על ידי וועד למען תיקון עירובין בשכונת פלעטבוש רבתי, ברוקלין, ניו יארק, תשרי תשס"ו, 28 עמודים.

קונטרס
אשר נתן לנו
תורת אמת

על מסכת ברכות, [מדף ב' עד דף ט"ו] חידושי תורה מאת מרן הרב הגאון הגדול רבי פנחס הירשפרונג זצוקללה"ה, ומבנו ותלמידו ר' יצחק נ"י, ונתוסף עליו חידושים מחותנו כבנו ר' יהושע צבי יודא נ"י' ז"ך טבת תשנ"ט לפ"ק, מאנטריאול

פרי פנחס

חלק א' לקט אמרים מתולדות הגאון הגדול מוהר"ר רבי פנחס הירשפרונג זצ"ל, י"ל ע"י קהל עדת האלמין ברוקלין נ"י, ז"ך טבת תשנ"ט לפ"ק.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ערות בספר 'שמן ששון מחבריך' ח"א, הרב ברוך אבערלאנדער,שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע, בודאפשט, הונגריה - 3) ע' 173 בגיל בר מצוה הדפיס הרב הירשפרונג ספרו "פרי פנחס" - צ"ע כי לא נזכר אפילו ב'בית עקד ספרים'. גם לא הכניס צילום השער! ואולי רק כתב ולא הדפיסו? - 4) ע' 180 מצטט מס' ימי מלך [ח"ג] ע' 1146 [הערה 11], לפלא שלא שם לב שמקור המצוטט הוא בשיחה של כ"ק אדמו"ר זי"ע שמצוין שם בסוף ההערה: שיחות קודש תשל"ג ח"א סוף ע' 216

הערת הרב יעקב גרינוואלד: הספר נדפס ביוראפ, ושמעתי מגאוני ישראל ישראל שראו הספר, ומי שימצא הספר מצוה גדולה להתקשר למשפחתו, שהם בוודאי ידפיסו את הספר מחדש, מספר הטלפון:  12123338466 7185751213    5147373430

הערות לפרי פנחס

ספר קובץ מפרשים על שולחן ערוך הלכות שבת דיני סחיטת פירות סימן ש"כ - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קובץ מפרשים
הלכות שבת
- 
סימן ש"כ

 - הצלת נפשות אן דער קונטרס איז געשריבן געווארן ביי א ראדיא שוי אין ארגאנטינא, וואס די אידן פון דארט האבן געבעטען דעם רבין שליט"א צו ראטעווען די 200 טויזנט אידן וואס זענען אראפ פון אידישען וועג, ברוקלין נ"י שנת תשנ"ט.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

הצלת נפשות ארגאנטינא

 אן אפענער בריף צו אלע עשירים און פילאנטראפען,
פון וועד המרכזי העולמי לקיום היהדות, ברוקלין נ"י שנת תשמ"ט.
- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

הצלת נפשות

חלק ד' מגבית הצלה קריאה נרגשת להציבור הרחב יהדות החרדית שבכל העולם , הצלת היהדות ברוקלין שנת תשמ"ח לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מלחמות השם

 - מכתב להצלת הכלל ישראל. - צדקה להצלת הכלל ישראל.

מכתב מהרב ר' שמואל רובין שליט"א

   

בו יבוארו התיבות שעלולים ביותר לטעות בהן בנקודתן באופן שמשנה המשמעות כגון מלשון עבר לעתיד, וכו', ושהשומעים ישימו לב לדקדק אם קורא אותם כראוי, מספר נטעי גבריאל, להגה"צ רבי גבריאל צינער שליט"א, הלכות פורים, תשס"ה לפ"ק.

הכל חייבים בקריאת המגילה

 

 

12 קול קורא'ס על אותם שמזלזלים בקדושת בית המדרש, ועל עון זה נחרבו כל הבתי מדרשים, ובאו כל הצרות והגזירות, נחוץ שכל אחד יזכה את הרבים וידביקם בבית מדרשם, ויהיו בכלל מזכי הרבים, ויזכו לבנים צדיקים.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק
 By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תמונה לחורבן בית המקדש

על גודל איסור להתפלל בבית הכנסת בלי מחיצה בין אנשים לנשים.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שער קדושת בית הכנסת

מכ"ק מרן האדמו"ר שר שלום מבעלזא זי"ע

סיפור נורא נגד עשיית תמונות

שנת ה' תשנ"ו לפ"ק.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

דברי תורה לשבת הגדול ולפסח

חובת הכוונה במצות סוכה סגולת מצות סוכה. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים.

לצאת מצות סוכה כתיקונה

בו יובא ראיות ברורות על דבר מציאת עשרת השבטים, מהרב דוד אהרן ווישנעויץ שנת תרס"ט לפ"ק.

מציאת עשרת השבטים

על הנוכל האכזר הכופר בעיקר, ורוצה להיות משיח, שלמה העלבראנס ימח שמו וזכרו.

זהירות רמאות וגניבה!!!

מאמרי הסברה למבקשי אמת. קובץ מאמרים שנתפרסמו בעיתון החרדי "דער איד" בעקבות הסערה שהקימו אנשי ליובאוויטש להשמיץ ולהשחיר פני היהדות החרדית בכל העולם כולו., מנחם אב שנת תשמ"ג לפ"ק.

משיח השקר ה"דער איד" מגלה איך שליובאוויטש קוראים את רבם משיח, ומה שעושים

קריאת קודש והתעוררות לאחינו בני ישראל להתחזק בעצת ההתבודדות והשיחה בינו ובין קונו כמו שנהגו צדיקינו קדושינו זי"ע מאז ומקדם בכל הדורות.

התבודדות שפכי כמים
לבך וכח פני ה'

למרן החפץ חיים זצ"ל בענין ההתבודדות.

קונטרס לקוטי אמרים

התעוררות להתבודדות בלשון הקודש

מכתבי הצה"ק
ר' יצחק ברייטר זצ"ל

בלשון אידיש

התעוררות להתבודדות

כמה עצות מעשיות איך להתרגל לילך בדרך קודש זו שדרכו בה צדיקינו קדושינו זי"ע בכל הדורות

ההתבודדות והשיחות
בינו ובין קונו

התבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל (ליקוטי מהר"ן).

קול קורא - התבודדות א'

תיאור הנהגתו של ה"חפץ חיים" זי"ע.

קול קורא - התבודדות ב'

מהרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע. - הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע.

קול קורא - התבודדות ג'

מהרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ זי"ע. - הרה"ק רבי מרדכי מלעכאוויטש זי"ע

קול קורא - התבודדות ד'

רבינו אליעזר אזכרי זי"ע בעל ה"חרדים". - רבינו יונה החסיד מגירונדי זי"ע.

קול קורא - התבודדות ה'

 

הרה''ק רבי קלונימוס קלמן בעל ''מאור ושמש'' זי''ע. -  הרה''ק רבי מרדכי מטשערנוביל זי''ע

קול קורא התבודדות ו'

מהרה"ק רבי משה טייטלבוים מאוהעל זי"ע - הרה"ק רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זי"ע

קול קורא התבודדות ז'

מהרה"ק רבי הלל מקאלמיא זי"ע. - הרה"ק רבי קלונימוס קלמן מפיעסצנא זי"ע

קול קורא - התבודדות ח'

מהרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע. - הרה"ק מהרא"צ מקאמארנא זיע"א. - הרה"ק רבי נחום מטשערנוביל זיע"א

קול קורא - התבודדות ט'

מרבינו מנחם המאירי זי"ע. - רבינו צבי הירש קאיידנאווער זי"ע בעל "קב הישר"

קול קורא - התבודדות י'

זאלסט דיך מתבודד זיין מיטן אויבערשטן (טהרת הקודש).

קול קורא - התבודדות י"א

רבינו ישראל מאיר הכהן ה"חפץ חיים" זי"ע. - תיאור הנהגתו של ה"חזון איש" זי"ע.

קול קורא - התבודדות י"ב

השל"ה הקדוש זי"ע.

קול קורא - התבודדות י"ג

השל"ה הקדוש זי"ע.

קול קורא - התבודדות י"ד

הצה"ק רבי נחמן מברעסלב זי"ע.

קול קורא - התבודדות ט"ו

15 קול קורא'ס

התבודדות 1 - 15

מתוך השיעור כללי בהלכות נחוצות, התאחדות אברכים דקהל אור החיים דטאש.

התעוררות לשיעורי תורה
בלילי החורף

 

Kol Hashechita - FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

ספרי שאלות ותשובות

הגה"צ רבי שלום קרויז שליט"א האדמו"ר מאודווארי

שאלות ותשובות
דברי שלום
חלק א'
הגה"צ רבי שלום קרויז שליט"א האדמו"ר מאודווארי דברי שלום
חלק ב'
הגה"צ רבי שלום קרויז שליט"א האדמו"ר מאודווארי דברי שלום
חלק ג'
הגה"צ רבי שלום קרויז שליט"א האדמו"ר מאודווארי דברי שלום
חלק ד'
הגה"צ רבי שלום קרויז שליט"א האדמו"ר מאודווארי דברי שלום
חלק ה'
הגה"צ רבי שלום קרויז שליט"א האדמו"ר מאודווארי דברי שלום
חלק ו'
הגה"צ רבי שלום קרויז שליט"א האדמו"ר מאודווארי דברי שלום
חלק ז'

הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר

שאלות ותשובות
משנה הלכות
חלק א'

הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר 

 משנה הלכות
חלק ב'

 הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר

משנה הלכות
חלק ג'

 הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר

משנה הלכות
חלק ד'

הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר

משנה הלכות
חלק ה'

הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר

משנה הלכות
חלק ו'
הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק ז'
הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק ח'
הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק ט'
הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק י'
הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק י"א
הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק י"ב
הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק י"ג
הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק י"ד
הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות
חלק ט"ו
הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, האדמו"ר מאונגוואר משנה הלכות חלק ט"ז

טעיפ על מקוואות ופרשת החלב

טעיפס - מקוה - MIKVAH

 אם אתה רוצה לראות ולשמוע האמת על רוב המקוואות הפסולות,
ועל כשרות הבשר איך שמאכילים אותנו נבילות וטריפות חלב
ודם בהכשרם של רבני הערב רב, תשמעו ותראו
 הטעיפס האלו מעותקים בלשון הקודש ואידיש, ואל תחשבו כי הסמ"ך מ"ם עובד רק בחוץ לארץ, אלא בארץ ישראל הוא יושב בראש, כי בחוץ לארץ עובד רק השליח שלו, ובארץ הוא הוא היושב ראש, ובפרט בירושלים עיה"ק.

 

 

 

33 מינוט

סודות מהחדר

כאן יתגלו לך איך שהרע-בנים הכשילו אותנו עשרות בשנים במקוואות פסולות!!! ועדיין השטן מרקד בינינו רח"ל.

האם המקוה שאתם משתמשים בה האם הוא כשרה?

המקוואות הפסולות בהכשירם של רבני הערב רב:

מה"התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה" בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א.

אם אתם רוצים לדעת מי הם היוונים האמיתיים בדורינו המכשילים הכי הגדולים תשמעו את הטעיפ  הזה:

כששאלו את הרב הגדול היתכן שאתה נותן הכשר על מקוה פסולה, ענה לו הרב המכשיל, מה איכפת לך מה שאני עושה.

אודות המכשולות בהמקואות

טעיפ על
המקואות הפסולות

כאן תשמעו איך שהגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א
רב המקואות
מספר לכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי זצוק"ל
בעמח"ס שו"ת ברכות שמים ג' חלקים, וברכות שמים על מסכתות הש"ס

 

כאן תשמעו איך שנתגלה במעמד 70 רבנים שאולו כל השנים חלב דאורייתא, ומטכסים עצות להשתיק הענין ולא חס ושלום לתקן

טעיפ מהתאחדות הרבנים פרשת החלב בראשית תשמ"ג - חלק א'

 

 

 

MESSAGE TO THE
GENERAL PUBLIC

TITLE

DESCRIPTION

INTERVIEW WITH SHLOMO ARTZI
PROBLEMS THAT THREATEN THE JEWISH COMMUNITY- By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
EMERGENCY APPEAL
HELP IN OUR WORK- By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Soul saving in Argentina
SAVING JEWS FROM ASSIMILATION IN ARGENTINA - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

Published with the help of Jason Robert Kovan