ISRAEL613.COM

בס"ד

 

 

כשרות

KASHRUT

HOME        ראשי

1  2  3  4  5  6

PAGE 2

עד מתי?

רבי שרגא פייוועל מענדלאוויטץ זצ"ל

מייסד ישיבה תורה ודעת לפני שבעים שנה

אני יודע שכתיבתי הפעם לא תביא לי כבוד, אדרבה, אולי עוד יתנפלו עלי בזלזולים מכל הצדדים, אבל מה אני יכול לעשות, כאשר בוערת בעצמותי אש שאינה נותנת לעצמה להיחנק". "בנושא הכשרות כבר דשו בה בעיתונות היהודית בזמן האחרון, ובעיקר בכל הקשור לאותן הקצבים המוכרים בשר טריפה בשר בלי הכשר או בהכשרים מסולפים, אך התעלמו מן הצד השני של המטבע מענין הטריפות הנמכרות תחת השגחתם של הרבנים או ארגונים רבניים. - העיתונות שתקה בענין בשל כבוד הרבנים או בגלל טעמים אחרים, ובכל הקשור לכבוד התורה המושפל עד עפר, וכבוד האמת שעליו דורכים ברגלים, הרי שלנו הדברים יקרים יותר, ובמקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב, ולכן אני יוצא בקול מחאה גדולה".

"אני מאשים הרבה רבנים-מכשירים, שבידיעתם או בשל אי ידיעתם אך בשל התרשלותם מוכרים תחת "השגחתם" בשר נבילה וטריפה, בסיטונאות ובקמעונאות, והמוכר הינו נבל ברשות התורה.

אני מאשים אותם הרבנים המכשירים, שהרבה יהודים העירו להם והוכיחו להם בענין הטריפות, ואותם הרבנים התעלמו כליל מן הענין, אוותם החוטאים ממשיכים למכור כמה שהם רוצים.

אני מאשים הרבה רבנים, שבמקרים רבים הם אינם נוטלים חלק בעבודת ההכשרה, ובכל זאת הם יודעים מה שקורה, ובכל זאת שותקים בענין הנבילה, וכל זאת בשל ה"שמור לי ואשמור לך", או בגלל הרצון למנוע חילול ה', והם שוכחים שבמקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב.

אני מאשים את כל הרבנים הגדולים מנהלי ורועי ישראל שבגלל פירוד הלבבות ביניהם, המחלוקת אינה לשם שמים - כי שכאחד אומר אסור השני מתיר, וכשאחד אומר טמא, השני אומר טהור - ובמקום להנהיג השגחה חזקה, ובמיוחד בשוק העופות, יושבים ואין עושים דבר.

אני מאשים את האורטודוקסיה שהיא יושנת שינת חוני המעגל ואינה רואה דבר ממה שנעשה מסביב, היכן שהחומות החזקים ביותר שלנו נופלים ומתמוטטים על ידי שונאינו, דבר קדשינו נרמס ברגלינו, הירושה שירשנו זה שלשת אלפים שנה כמעט ואין לה עוד זכר, והאורטודוקסיה יושנת, אבל עד מתי?

האם אינכם יודעים שמכל חומת היהדות, ששמרה אותנו עד כה כמעט ולא נשאר זכר פרט לכשרות, שבת וימים טובים כמעט ואינם נשמרים, אפילו בבתים האורטודוקסים, ועתה נהרס גם חומת הכשרות ואתם יושנים, אבל עד מתי?"

"ואף אם התחלתם לבנות בשנים האחרונות ישיבות ותלמודי תורה בכדי לחנך את ילדיכם וכן להחדיר בהם מדות טובות, אז האם אינכם יודעים שגופות שהינן מפוטמות בנבילות וטריפות, אינן יכולות להיות יהודים עם מידות טובות? האם אינכם יודעים שנבילות וטריפות מטמטמים את הלב ומסממים את הדם היהודי, ואתם יושנים, אבל עד מתי?

האם אינכם יודעים שבכל יום שהינכם הולכים בבוקר למקוה לטהר את עצמכם, לא יעזרו לכם אפילו כל מימות שבעולם, כי הינכם טובלים ולא רק ששרץ בידכם, אלא שרץ בתוככם!, וכשהינכם מתפללים ערב ובוקר, או כשהנכם לומדים שיעור, האם אינכם יודעים שהבל היוצא מפיכם הוא הבל של חטא, כי הוא מפוטם בנבילות וטריפות, ואתם יושנים - אבל עד מתי?

רבותי! תעשו לעצמכם קצת חשבון הנפש וראו עד להיכן חרגתם, זכרו, שההורים שלנו הקריבו עצמם על קידוש השם, הם הרשו שישרפו ויצלו אותם, והעיקר לשמור על תורתנו הקדושה, מאחר ומכם אין תובעים קרבנות, רק בקומץ אתם יכולים להציל את הסיטיאוציה, והינכם יושנים, אבל עד מתי? - יהודים! האם אינכם פוחדים יותר מיום הדין הגדול והנורא, היכן שלא תוכלו יותר לתרץ תירוצים והתחמקויות ומשיכות בכתף? - ואני שואל אתכם, עד מתי? ואני אומר, עורו ישנים משנתכם"!

 

RABBI SHRAGA FEIVEL MENDELOWITZ ZTK'L
FOUNDER OF YESHIVAH TORAH VADAAT IN AMERICA

I ACCUSE THE RABBIS WHO GRANT HECHSHERIM AND PERMIT NON KOSHER MEAT TO BE SOLD

I Accuse. I accuse many rabbis, that grant hechsherim, who knowingly or otherwise, or out of neglect, permit non kosher meat to be sold under their stamp of approval both wholesale and retail; the seller is an unscrupulous person with Torah sanction.

 I accuse many rabbis who grant hechsherim, to whose attention many Jews have brought this problem, that Trefot are being sold under their hashgachah, yet they have kept this matter quiet and permitted the butchers to continue to sell Trefot to their hearts' content.

I ACCUSE THE RABBIS WHO ARE NOT
 INVOLVED YET DO NOT SAY ANYTHING

I accuse many rabbis, who, although they themselves have no part in the hechsherim, nevertheless, know about them and still remain silent. There is a sort of mutual reciprocal agreement to keep quiet about each other's false hescherim. Perhaps it is because they wish to avoid a chilul Hashem. They forget, however, that where there is a chilul Hashem, we do not impart any honor to a rabbi. I accuse the very great rabbis, the leaders of our people, because of the internal strife. These disputes are not for the sake of Heaven; if one says that something is prohibited, the other one must say it is permissible, if one says that something is contaminated, the other must say that it is pure. It is impossible to bring order into the chaotic Kashrut situation, especially in the meat and chicken markets. I accuse the rabbis who have also neglected Kashrut in other fields. They have, for instance, disregarded Kashrut in pastries, when most bakeries use egg powder in baking Rolls and challos, even though it is known, almost without a doubt, that this is made from eggs of non-kosher birds. Some Jewish bakeries even use lard, as simple as that.

I ACCUSE THE RABBIS WHO PERMIT CHALAV AKUM

I accuse the rabbis, because of whose negligence, the laws of cholov akum (gentile milk and gentile cheeses) have virtually been forgotten. I know that there are various heterim for this, but they apply only when it is impossible to obtain Jewish milk and cheese. In our situation, however, with a little effort, order could be brought into this chaos, and "if one can be good, why should he be bad?"...

 HAVE YOU NOT FEAR OF THE DAY OF JUDGMENT?

Fellow Jews! Have you no fear for the great and terrible day of judgment? On that day you will no longer be able to come up with excuses or with a shrug of the shoulders. And I ask you, "How much longer?" And I say, "You sleepers, awaken from your slumber  

 

 

        WARNING FOR PESACH 

SOME MATZOT PACKAGES BARELY SHOW THE FACT THAT THEY ARE CHAMETZ. MOREOVER MANY SIMPLE JEWS DON'T KNOW THAT SOMETHING CALLED MATZAH CAN BE CHAMETZ!!!

THEY MENTION THE FACT THAT THE MATZA IS CHAMETZ IN A WAY THAT MANY UNKNOWING CONSUMERS BUY THE MATZOS THINKING THAT THEY CAN BE USED FOR PESACH

THOSE RABBIS THAT GIVE HECHSHERIM FOR SUCH PRODUCTS, THEIR STAY IN GEHINOMM WILL LIKELY BE VERY LENGTHY FOR THEY LET THE MANUFACTURERS MISLEAD THE PUBLIC


IN LARGE PRINT: UNSLATED, THIN CRISP

IN SMALL PRINT: NOT FOR PASSOVER USE

 

 

 

 

THIS ONE IS EVEN WORSE FOR THEY ONLY MENTION THE FACT THAT THESE MATZOS ARE CHAMETZ ON THE SIDE PANEL OF THE PRODUCT. NOTICE ALL THE KOSHER CERTIFICATIONS THAT THE RABBIS GIVE TO THESE MISLEADING PRODUCTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIS COMPANY IS HONEST IN ITS LABELING

 

 

 

 

ספר שערי קדושה - חלק ב שער ד

           אבל המסתפק בהכרחי נקרא צדיק כמו שאמר הכתוב (משלי י"ג כ"ה) צדיק אוכל לשובע נפשו, ודוד אמר (תהלים קי"ט ע"א) טוב לי כי עניתי למען אלמד חקיך, ולא שאל יעקב אלא (בראשית כ"ח כ') ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, וכתיב (בראשית מ"ט י"ד) יששכר חמור גרם וכו' ויט שכמו לסבול. ואמרו ז"ל (אבות פ"ו משנה ד') כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל וכו' אם עשית כן אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, ואמרו ז"ל (ברכות ס"ג ע"א) אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. ואמרו ז"ל (אבות פ"ב משנה ז') מרבה בשר מרבה רמה. ואמרו רבותינו ז"ל (תענית דף י"א) לעולם יראה אדם כאלו קדוש בתוך מעיו שנאמר (הושע י"ב ט') בקרבך קדוש, ולא זכה משה רבינו ע"ה לקבל התורה עד שהתענה ארבעים יום וארבעים לילה, ולא עלה אליהו זכור לטוב למרום עד שהתענה ארבעים יום וארבעים לילה, ולא זכה רבי אלעזר ורבי עקיבא ורבי ישמעאל לכל אותה החכמה והנבואה בעליתן לפרד"ס עד אשר התענו ימים רבים בכל מיני סגופים ופרישות. ולא זכה שלמה שנאמר בו (מלכים א' ה' י"א) ריחכם מכל האדם עד שהתענה ארבעים יום וארבעים לילה, כמו שאמרו על מ' של משלי שהיא מ"ם רבתי:

ובספר הזוהר (ח"א דף י"א ע"א) אמר רבי שמעון בר יוחאי לרבי פינחס כד חזייה דגופיה מלא חלודין בצאתו מן המערה אלו לא חמיתני בכך לא הייתי בכך. ובפרשת תרומה (קמ"א ע"א) גופיהון דצדיקייא דלא אתמשכו בהאי עלמא בתר הנאות דההיא קליפה, לא שלטא עלייהו רוח מסאבא כלל, דכיון דלא אתענגו בהאי עלמא אלא מתענוגי דמצוה שבתין וחגין ההוא רוח מסאבא לא יכול לשלטאה עלייהו כלל כיון דלא אתענגו מדיליה כלום, ואי אתהני מדיליה ביומין דחול עליה אתמר (מלאכי ב' ג') וזריתי פרש על פניכם. ותנא דבי אליהו (א"ר פכ"ו) לא זכה אדם לתורה יבקש רחמים על אכילה ושתיה יתירה שלא תבא לתוך מעיו:

 

וע"כ אומרים לבן החכם שרוצה לדעת מה העדות והחקים והמשפטים אשר צוה ה"א אתכם, ע"כ אמר ואף אתה אמר לו כהלכות הפסח, דכמו שהלכות הפסח הוא במשהו, כמו"כ כל שאר ההלכות והחומרות של הפסח, הם במשהו, דאם האדם נוטה ח"ו אפילו במשהו מדרך התורה ומדרך שהורו לנו אבותינו ורבותינו, הרי כבר נטה מדרך הישר לגמרי ח"ו, דכך הוא דרכו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך ועבוד עבודה זרה (שבת ק"ה ע"ב).

ומובא בספר שפת אמת (והובא גם בספר שער בת רבים פרשת בא) דפעם אחת בא לפני זקיני הרה"ק בעל אוהב ישראל מאפטא זי"ע איש אחד שהי' לו בן שנתפקר ורצה להמיר דתו רח"ל, וביקש מהרב לעזור לו להפוך לבו לטוב, והשיב לו הרב אם אתה יודע שלא אכל חמץ בפסח מעת שנתפקר אז אפשר להושיעו, ואם לאו לאו. ואמר שזהו סמיכות ב' כתובים בפרשת כי תשא, אלהי מסכה לא תעשה לך את חג המצות תשמור, עכתו"ד ודפח"ח.

ומצאתי סמוכין לדבריו הקדושים בזהר (ח"ב קפב.) על פסוק הנ"ל "אלהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור", אלהי מסכה לא תעשה לך וכתיב בתריה את חג המצות תשמור, מאי האי לגבי האי, אלא הכי אוקמוה מאן דאכיל חמץ בפסח (כאילו עביד כוכבים ומזלות למפלח לגרמיה דהא רזא הכי הוא דחמץ בפסח) כמאן דפלח לכוכבים ומזלות איהו, ע"כ.

וכתב בספר חסד לאברהם להרה"ק מראדאמסק זי"ע (לפסח, ד"ה ואלה) על פסוק אלהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות, כי אכילת המצה בשבעת הימים היא שמירה לכל השנה מחטא עבודה זרה, ע"כ. והחתם סופר זצ"ל כתב בתורת משה (קדושים) דרוב אפיקורסות רח"ל בא ע"י אכילת נבילות וטריפות. ובספר שלחה"ט מביא בשם האר"י הק' דכל האוכל מאכלות אסורות נעשה מין ורשע רח"ל.

רואים אנו מכל זה ג"כ דהמכשול במאכלות אסורות מביא את האדם לידי מינות ועבודה זרה רח"ל, והוא כדברי זקיני הרה"ק מאפטא זי"ע שאמר לאיש ההוא שאם לא אכל בנו חמץ בפסח אפשר להושיעו, כי בזה תלוי כל ענין חטא עבודה זרה, דאם אכל חמץ בפסח ח"ו אין לו הזכות ואפשריות לינצל מחטא עבודה זרה, משא"כ אם ניצול מאיסור חמץ.

ובאמת כל אחד שואל ומשתומם על דבר זה, למה שומעים בזמנינו אלה אודות צעירים, אברכים ובחורים למאות שהולכים בלבוש חסידי ומחללים שבת רח"ל ממש באופן מבהיל, ועושים מעשים תעתועים ומגונים. מאין בא כל זה.

והתירוץ על זה שאין זהירים באיסור חמץ כראוי, וכידוע מהאריז"ל דהנזהר ממשהו חמץ נזהר ממשהו של איסור בכל ימות השנה, ולפי"ז אם אין נזהרים באיסור חמור זה, מאיפה יהא להם הסייעתא דשמיא שלא ליכשל בשאר איסורים חמורים, כחילול שבת וכדומה.

וזהו שאומר המגיד, ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח, פי' הלכות הפסח שהם במשהו, להורות לזה דאם נוטה במשהו מדרך התורה הרי נפתח לו הפתח שיכשל בכל העבירות החמורות רח"ל, כמו עבודה זרה, חילול שבת ושאר עבירות, וכדברי הספה"ק הנ"ל דע"י איסור חמץ במשהו כבר נתגלגל האדם עד חטא עבודה זרה רח"ל.

 

 

 

 

הצדיקים הקדושים ראו ברוח קדשם ונלחמו במלחמה הגדולה להציל את עם ישראל מכלי' חס ושלו'.

הצדיק הקדוש רבי נתן אדלער זי"ע במלחמתו הגדולה להביא משיח

בספר דרך הנשר מובא מהצדיק הקדוש רבי נתן אדלער, שעיקר עיכוב ביאת המשיח שאינו בא הוא בגלל השחיטה שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות ואם יתקנו זאת יבא תיכף ומיד ממש, ואעתיק מה שכתב שם ממקצת מספר "האבי"ב" [ראשי תיבות אחינו בני ישראל בגולה] מהנוגע לדעת בדורנו וז"ל: ר' נתן אדלער ותלמידו ר' משה סופר מפרעשבורג מקובלים בנסתר, ר' נתן אדלער רצה לפסול השוחטים דפראנקפורט דמיין, ולהכניע חותם הסטרא אחרא ששורה על שוחטים פסולים בסוד על חרבך תחי' וגו' ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח, אך הסמ"ך מ"ם העמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח. וזה היה סוד ירידת הבעל שם טוב הקדוש לעלמא הדין ורמז על זה ב"זע"ם" תצעד אר"ץ, ראשי תיבות: זביחה עירובין מקוואות.

הצדיק הקדוש בעל דברי חיים זי"ע מגלה לנו סודות נוראים
מה שיצאו מן הרבנים הערב רב בגלל שלא השגיחו על השוחטים

ידוע שעל ידי השוחטים הקלים שהאכילו בשר פיגול, יצאו מן הדת לערך ג' וחצי מיליאן יהודים רח"ל, כמבואר בשאלות ותשובות "דברי חיים" (יורה דעה חלק א' סימן ז') שאין עבירה כמאכלות אסורות שמטמטם הלב הישראלי, ובעונותינו הרבים ראינו דעל ידי זה יצאו מן הדת כמה קהילות בארץ לוע"ז שאכלו ונתפטמו בנבילות וטריפות על ידי השובי"ם הקלים, וגברו עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל (עיי"ש דבריו החוצבים להבות אש).

וכן מובא בדגל מחנה אפרים" (פרשת עקב מכתב מהרמב"ם זצ"ל) ששבעים אלף איש כפרו בתחיית המתים בגלל שאכלו ונתפטמו במאכלות אסורות עד שיצאו מהדת ובא עליהם מלך והרג את כולם רח"ל. וידוע שמערמת הסמ"ך מ"ם שלא לפתות כל יחיד ויחיד, רק מעמיד שוחטים ורבנים בכל מקום מסיטרא דיליה ועל ידי זה הכל ברשתו.

אכילת חלב מביא את האדם לכפור באלוקי ישראל כמו שראינו אצל שבתי צבי ימח שמו וזכרו.

ובנוסף לזה נביא גביית עדות מבית דין הגדול שבירושלים - איך ששבתי צבי לקח מנין והאכיל אותם חֵלֶב הכליות שהיא איסור כרת ועשה על זה הברכה ברוך אתה ד' אלקינו מלך העולם מַתִּיר אַסוּרִים, כמו שמובא בספר תורת הקנאות לרבינו יעקב מעמדין זצ"ל והיא קבוצת מאמרים וכתבים נגד שבתי צבי ומתי סודו, נדפס באמסטערדאם תקי"ב. ונדפס בדפוס צילום בירושלים תשל"א ע"י הוצאת מקור, וז"ל:

טופס קבלת עדות בירושלים תוב"ב: במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא, ואתא לקדמנא החכם הכולל מהו"רר משה חביב איש ספרדי והעיד בתורת עדות (בלשונו), וז"ל בלה"ק: אני מעיד שמפורסם הדבר בין תלמידי חכמים בירושלים וחברון, ששבתי צבי תר"ו קודם שהמיר דתו, האכיל חלב כליות לעשרה מישראל, גם צוה להם להקריב פסח בחוץ לארץ והאכילם כסדר אכילת פסח, גם עשה ברכה על אכילת חלב בזו הנוסחא, ברוך אתה ה' מַתִּיר אַסוּרִים, וגם שמעתי דבר זה מאדם אחד בעל תורה גדול שעשה גם כן דבר זה ואחר כך עשה תשובה, גם שמעתי שבשנת תכ"ה גילה שבתי צבי על עצמו שהוא משיח בן דוד...... עוד שמעתי מהחכם הכולל הרב אברהם יצחקי אב"ד ור"מ דספרדים בעיה"ק ירושלים תוב"ב, ששמע מרבו הגדול החכם הכולל מהור"ר משה גלאנטי אומר, מתחילה לא הייתי מבזה לשבתי צבי ימח שמו וזכרו, אף על פי שלא הייתי מאמין בו, רק אחר שראיתי כתב יד של שבתי צבי ימח שמו וזכרו שכתב לכאן לאחד שהיה מאמין בו, וחתם את עצמו אני הוי"ה אלקיכם שבתי צבי, דהיינו שכתב שם הקדוש ככתיבתו, אחר זה אני מחרים אותו בכל יום ויום.

איתא במסכת (מגילה י"ב) לכן אומרים ארור המן אשר בקש לאבדי כי הוא האכיל את בני ישראל במאכלות אסורות, על ידי כך היה לו את הכח לגזור על היהודים גזירות קשות. וכתב בב"ח (או"ח סי' תר"ע) וזל"ק, בפורים היתה עיקר הגזירה לפי שנהנו מסעודתו, ע"כ נגזר עליהם להרוג ולאבד את הגופים שנהנו מאכילה ושתי' של איסור ושמחה ומשתה של איסור, וכשעשו תשובה עינוי נפשותם כמו שאמרה אסתר "לך כנוס את כל היהודים ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים" לפיכך קבעום למשתה ויום טוב לזכור את עיקר הנס. ולכן אומרים ברוך מרדכי היהודי כי בזכותו היהודים ניצלו מגזירתו של המן, הוא נזהר שיהודים לא יכשלו במאכלות אסורות, ולכן הוא ישב בשער המלך לשמור שאסתר לא תאכל אוכל שאינו כשר.

ועתה אתם היראים וחרדים לדת קדשינו, אל תאבו ואל תשמעו לדברי פורקי עול הרבנים מן הערב רב שמסיתים ומדיחים את עם ה' סורו נא תיכף ומיד מעל אהלי האנשים הרשעים האלו וכו', פן וכו', והשומע לדברינו ישכון בטח ושנן, ואנחנו את נפשינו הצלנו

 

 

 

 

The rabble (Erev Rav) that was among them cultivated a craving, and the Children of Israel also wept once more, and said, "Who will feed us meat? We remember the fish that we ate in Egypt for free; the cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic. But now our life is parched, there is nothing; we have nothing to anticipate but the manna!" (Bamidbar 10:4-6)

 

 

 

 

WHO CAN CONTRADICT THE WORDS OF THE
 PELE YOETZ?

It is extremely difficult to find meat that is kosher according to all views. I, therefore, derive much pleasure from the pious that are careful not to eat bovine meat.

(Pele Yoetz, taref).

 

 

 

VIDEO OF KOSHER SLAUGHTERING

 

 

 

 

 

 

 

AMALEK AND HIS PARTNERS

QUESTIONS AND ASNWERS

In this book you will find answers to the following questions:  
Who is the partner of Amalek that we have to watch out for him lest he destroys us?   Why it is impossible to eat Kosher meat in America and anywhere in the world, What’s wrong with the Shechita?  What’s the right course of action for those Jews who fear Hashem and want to save themselves from stumbling in sin and who want to save their souls?

 

 

 

בס"ד

בית דין צדק דקהל האלמין יצ"ו

לאפרושי מאסורא

מידע על כשרות

לדאבונינו ישנם הרבה בעיות בכשרות שהקהל אינו מודע לכך. חלק נתקל באיסורים דאורייתא, כגון תולעים וכדומה. לכן החלטנו להודיע לקהל, מזמן לזמן, על בעיות רצינות בכשרות לטובת הציבור.

א. תולעים וזבובים

אנשים רבים חיים עם הרושם שבאמריקה אין שום צורך לבדוק, מכיון שמרססים את השדות נגד כל מיני חיידקים ושרצים. אמת, זה עוזר הרבה, אבל פתרון הבעי' עדיין רחוק, בגלל טעמים אלו:

1. בשוק ישנם פירות וירקות מכל מדינות העולם, לרבות מדינות העולם השלישי, וכידוע מדינות אלו מפגרים הרבה ביחס לארצות-הברית, הן בריסוס השדות והן בעת ההחסנה.

2. אפילו בארצות-הברית שמרססים את השדות, יתכן שפה ושם נמצאים תולעים.

3. הרבה תולעים מופיעים לאחר הורדת הפרי מהעץ, בעת ההחסנה וכדומה.

4. בארצות-הברית ישנם איכויות שונות של פירות, ככל שהאיכות יורד מצב התולעים מחמיר.

גם כדאי לדעת, שלאחרונה התפתח אירגון רציני בארצות-הברית המנסה להפסיק או להפחית ככל האפשר את הריסוס בגלל חשש שזה גורם למחלות רחמנא ליצלן. לכן יש לעמוד על המשמר, כי עם הפסק הריסוס יווצרו בעיות רציניות עם התולעים.

לדוגמא: תמרים אפשר להשיג בשווקים של: עיראק, פקיסטן, אלזשירי', ארץ-ישראל וארצות-הברית. כולם מלבד השניים האחרונים מלאים תולעים ומצריך בדיקה מדוקדקת. בארץ-ישראל ישנם שני מינים, טובים ופחות טובים ואפילו אצל הטובים יש בעיות של תרומות, מעשרות, ערלה (ובשנת השמיטה, גם שמיטה), הטובים ביותר הם ממדינת קליפורניה שבארצות-הברית שמצריך בדיקה קלה (כל זמן שמרססים כדבעי בארצות-הברית).

במסגרת מאמר זה, יקצר המקום לפרט את האופנים של בדיקת כל מיני פירות וירקות, לכן נסתפק הפעם ברשימה של כל המוצרים הנכנסים בדרך כלל בכל בית ויש עליהם שאלות רציניות של תולעים. וגם הדרך כיצד ללמוד את אופן הבדיקה.

נחוץ לדעת שבדיקה אין פירושה להביט מבפנים ומבחוץ אם רואים תולעים. זהו טעות שרבים טועים בה. כי ישנם מינים רבים של תולעים, וחלקם באותו צבע של הפרי, וישנם תולעים קטנטנים בגודל של 4/5 מילימטר, שקשה לראותם. חלק מהתולעים מודבקים לפרי ואי אפשר להוריד אותם. חלק מוצפן ומצריך חכמה, סבלנות ועצבים לבדוק אותם. לדוגמא, תאנים, המורכבים מאלפי גרעינים, ונמצאים בהם 'הולכים על ארבע' בגודל של גרעין, ולעיתים נמצא עמוק בתוך הפרי. הם אינם בחיים ואינם זזים ולכן אי אפשר להבחין בהם.

למידע מדויק אודות בדיקה, ראה מדריך להלכות תולעים. מחבר הספר הוא הרב הגאון ר' פסח אלי' פאליק שליט"א, בעל מחבר ספר שאלות ותשובות מחזה אלי'. הספר כתוב באנגלית ואפשר להשיגו בחנויות הספרים או אצל המחבר:

Rabbi E. Falk. 146 Whithall Road, Gateshead NE8 1TP

זכרו רבותי!!

על ידי אכילת תאנה אחת ויחידה אפשר לעבור על 50 ו - 100 לאוין, כי על אכילת כל תולעת עוברים על 5 לאוין.

כדאי לציין את דברי הפרי חדש (יורה דעה סימן פ"ד), כי סיבת אזהרות התורה עם כל כך הרבה לאוין נגד אכילת תולעים, הוא מפני החשש כי הדבר קל מאד אצל אנשים ואינם מתאמצים לבדוק פירות וירקות. האור החיים הקדוש כותב (סוף פרשת שמיני) כי מי שאוכל תולעים נחשב בשמים כאילו הוא שרץ טמא, אפילו אם אכל בשוגג.

בשולחן ערוך יורה דעה (סימן פ"ז) כתוב, כי האוכל איסורים נסתמים לבו ומוחו, הרגשותיו נהפכות לגמרי עד שיוצא לתרבות רעה רחמנא ליצלן.

נ.ב. בשבוע הבא אם ירצה ה', נכתוב כיצד לבדוק את המצרכים החיוניים.

*

בית דין צדק דקהל האלמין יצ"ו

 

 

Kol Hashechita - FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

Published with the help of Jason Robert Kovan

שמע ישראל! הצילו!

 

 

GO TO NEXT PAGE

GO TO PRIOR PAGE