ISRAEL613.COM

בס"ד

 

 

כשרות

KASHRUT

PAGE 3

HOME        ראשי

1  2  3  4  5  6

 

PAGE 3

 

 

 

הכשרות בישראל כהלכתה

 

 

דיניו - ומנהגיו

 

חלק ג' מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות, מבוססת להאיר עיני בני ישראל מציאות המצב בנושא חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו, נחוץ מאוד לכל בר ישראל בכלל לרבנים מנהלים ומשגיחים בפרט. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

חלב ישראל חלק א

בענין בשר ודגים שאין עליהם חותם בתוך חותם

קונטרס חותם בתוך חותם

בו יבואר המכשולות הגדולות איך שנכשלו ישראל קדושים בחומר האיסור של יין נסך.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק א

קונטרס בעניני כשרות המאכלים ובו הרבה ידיעות מהמתרחש בעולם הכשרות וגם אזהרות והוראות איך לעמוד על המשמר כדי לשמר את עצמו ובני ביתו מליפול ברשת ובפח יוקשים של מאכלות אסורות  נאמרו ונדברו באסיפות של ועד הכשרות דהתאחדות הקהלות בחול המועד פסח שנת תשל"ו לפ"ק 

ספר דרשות שלמה     קונטרס בעניני כשרות

תוכן החיבור הוא לייסד יסודי ברזל ועמודי שיש ליזהר במיטב יכולתם ממאכלות אסורות ומפוקפקים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מנוחת שלום בלשון הקודש

עובדא מחרידה ומזעזעת שמכניסים חלב חזיר בתוך חלב בהמות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק 10

וויכטיגע התעוררות וועגען די מעדעצינן אויף פסח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם 20

קונטרס "ואנכי תולעת ולא איש" חלק א'. בירור הלכה בענין הירקות הנמכרים בשוק, בארצות הברית מאיזה השגחה שהיא, בחזקת נקי מתולעים   קול קורא'ס וזהירות נגד החדרת מיליאני תולעים ג' פעמים בכל יום לכל בתי ישראל החרדים בכל מקומות מושבותיהם. מראה באצבע איך שבלעיסה אחת יכולים לעבור על 50 לאווין, ובסעודה אחת מצטרפים לעשרת אלפים לאווין. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק 26

בו יבואר כי שמירת הגוף והנפש ממאכלות אסורות הוא יסוד קדושת ישראל וטהרתן, גם יבואו בו דברי התעוררות לבאר גודל הפגם המגיע לנפש וגוף האדם הנכשל בהם ח"ו, והתועלת בזה ובבא למי שנזהר ונשמר ממאכלות אסורות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק א

מכיל חששות האפשריות בכל מיני מאכלות ומשקאות המורכבים ומעורבים בחומר איסור, וכדי להעיד על אמיתותם ואפשרותם, הצגנו עדותה של הממשלה אגריקולטור דעפארטמענט כמו"כ עדותן של חברי הבד"ץ דעדה החרדית בירושלים עיה"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק ב'

דיני בשר שנתעלם מן העין

אוכל משומר

בו יבואר: הלכות נחוצות ביין ובשר ודג שצריך להיות שני חותמות, חותם בתוך חותם. יין מבושל וחומץ של יין וחלב ופת וגבינה סגי בחותם אחד. חומר איסור עריות, חומר איסור גבינות עובדי כוכבים, גילוח פאות הזקן, אזהרות מחכמי רבני וויניציא שלא לגלח בחולו של מועד. חומר הסכנה השותה יין נסך, והנהנה מהם. סיפורי מעשיות מצדיקי ישראל בענין יין נסך. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

יין המשמח

על הלכות יין נסך
דניו ומנהגיו

ברוקלין תשמ"ט

. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

סיפורים נוראים ונפלאים בעניני כשרות חלק א'

הלכות נחוצות הנוגעים לכשרות המאכלים ולבעלי שמחות בפרט. - בוטשערס האלס  והוועטערס, האטעלס, ישיבות ועוד. יצא לאור על יד 14 רבנים גדולי ישראל. בפרוס הפסח תשס"ב

קול קורא

 - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שאלות ותשובות בענייני חלב טריפה

מכשול גדול שמכניסים חלב חזיר בפארמולא לתינוקות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קול קורא ומכתב להיזהר במאכל לקטנים

 

 

קול קורא בענין חששים נוראים שיש באכילת לחם ומזונות מבתי אפי' שמכשילים את האוכלים בתולעים למאות ורבבות          עוד לא נדפס המודעה

קול קורא ע"ד הכשרות באכילת הלחם ומזונות

בשר העגלים סכנה בריאותית. - אזהרה חמורה ונוראה בענין עגלים לבנים. - איסור מהגאון הגדול רבי משה פיינשטיין [שליט"א] זצ"ל-  ארגון רפואי יהודי: - כשאתם אוכלים את הבהמה - הבהמה אוכלת אתכם!!! - בשר בהמה - הסם הגדול לאדם. - בשר עגלים. - אתם חייבים לדעת את מצב העופות!!! - הסכנה באכילת בשר בהמה המפוטמות בשיטות מודרניות, מפטמים את הבהמות בזבל, ספרי טלפון ישנים, ספרים שנזרקים, פלסטיק, ותרופות חריפות ומזיקות, כמו אנטיביוטיקה, הורמונים, ועוד, זה גורם למחלת סרטן ולחץ דם גבוה להאדם, סרטן לילדים קטנים ועוד רח"ל. - לאבא ואמה היקרים. - סקר בריאותי מאלו שהפסיקו לאכול בשר בהמה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

רפואה קונסומער  
גליון מספר 1,

אדר שנת תשמ"ח

 

בו יבואר המכשולות הגדולות איך שנכשלו ישראל קדושים בחומר האיסור של יין נסך.

מלחמת השם חלק א

למה עומדים העשירים בתור ללכת טשעפטער 11 - מהרב שמואל רובין בעח"ס עדותן של רבנים ב"ח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קול קורא מוועד הכשרות

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באידיש

נערך על ידי הגה"צ רבי משה יהודה ליב לנדא שליט"א רב ואב"ד בני ברק. - מעורר על המכשולות הגדולות אלו שאוכלים עלים ירוקים כמו חסא, ופטרוזיליה, שמיר, נענע, וכוסברה בגלל הרמשים אשר עליהם. מחיוב דאורייתא של הוכח תוכיח ומתוקף תפקידי, הייתי חייב לעמוד בפתח החנויות ולהודיע לכל קונה, כי הירקות שקנה יש עליהם איסור דאורייתא, יותר חמור מנבילה וטריפה. ידע הקהל, כי האוכל ירקות אלו ללא בדיקה וסומך על המודפס על השקית, הוא אוכל במזיד, שקצים ורמשים, עליהם הוזהרנו ולא תשקצו את נפשותיכן, ואני את נפשי הצלתי.

מכתב גלוי,
על המכשול בדרך עמי
מכתב מודעה ואזהרה במכשולי אכילת תולעים

בכל העולם כולו

כ"א כסלו תשס"ד  #14

בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"א. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

להסיר מכשול - האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים

מכשול גדול מיין נסך בההשגחה של "התאחדות הרבנים" ד'וויליאמסבורג. - זה כמה חדשים שמאכלים שונים, הנמצאים תחת השגחת בית דין מיוחד של "התאחדות הרבנים" נעשים מחומץ מיין נסך!!! - פרוטוקול זה יוצא מועד הכשרות שעל ידי בית דין צדק דקהל האָלמין. לאחר מאות שיחות-טלפון, שהנשיא הרב דהאלמין קיבל במשך השבוע שעבר, הוחלט באסיפה סוערת שהתקיימה בוועד הכשרות לפרסם את הפרוטוקול. ועד הכשרות לוקח את האחריות המלאה על הפרוטוקול.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

פרוטוקול מ"ועד הכשרות

מדוע כבודו שותק, הרב מהאלמין? - אודות שערוריית החומץ, שהשתמשו בו במוצרים רבים בהכשרים המכונים "מהדרין מן המהדרין", בדוגמת ההכשרים של "התאחדות הרבנים", שהתגלה שהחומץ נעשה מיין נסך. האם יין נסך אינו איסור חמור דיו, לעורר את הקהל להכשיר את הכלים? מאת הרב אברהם ראזענבערג, הרב דוד יוסף פערלמאן, מברוקלין, ניו יארק - שאלה לרב המכשיר אודות יין נסך, קליפ מעיתון

מדוע שותק הרב מהאלמין שליט"א?!

שעל ידי בית דין צדק דקהל האלמין בברוקלין ניו יורק אודות חומץ (Vinegar). - בקשר למחאה נגד הרב מהאלמין על כך ששתק נגד הפירצה של חומץ-יין נסך, ברצוננו לענות בשמו של הרב מהאלמין "יישר כחכם" על המחאה, יתברכו אלו המוחים, ואף שהרב מהאלמין שליט"א טעמו עמו ששתק, (אגב, בעת האסיפה הסוערת אמר הרב מהאלמין בדרך צחות: "ידוע מהרמב"ן שכל מקרי הזמן מרומזים בפרשת האזינו, הרי צריך כל ילד להבין שלא בכדי הוא המכשול של יין נסך, כי הפסוק בפרשת האזינו זועק: "אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם" (דברים ל"ב ל"ח לאחר חלב מגיע יין נסך). - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מענה מועד הכשרות

חלב נבילה וטריפה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

וועד המרכזי העולמי לקיום היהדות הזדמנות בלתי רגילה

 בולעטין וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חדש תשרי תש"נ לפ"ק. - עד מתי נחשה ? מכתב א': על הבעיות הגדולות אצל  השחיטה מרובאשקין. מכתב עדות ממשגיח חסיד חב"ד שכותב להגה"צ מהאלמין שליט"א, -  ולהבית דין של חב"ד אודות הכשרות אצל רובאשקין.   מכתב ב' - הכתב יד של משגיח חב"ד חשוב מאוד שמתאר את כל מצב הכשרות אצל רובאשקין בדיוק נפלא. מכתב ג' מהגה"צ רבי יוסף יצחק זצ"ל שכתב לר' אברהם אהרן שי' רובאשקין. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

שאלות ותשובות מהגאון רבי יצחק לוי שו"ב בירושלים עיה"ק על השחיטה של רובאשקין, עם הרבה דוקאמענטען.

 

 מכתב למערכת ישראל 613 שחיטה של רובאשקין נבילה וטריפה חלב ודם סיפור נורא והשגחה פרטית - השוויגער מזיווג שני של רובאשקין הודיעו לה בחלום כי רובאשקין מאכיל חלב ליהודים, היא חלמה שהכל בגלל הסבא והבן שמאכילים חלב לעם ישראל. הדבר כבר עלה שני קרבנות ל"ע, ומאכילים חלב הלאה ואין מפחדים כי כסף מטהר ממזרים.- הרב ווייסמאן בדין תורה עם  הגה"צ ממארגארעטין שליט"א ונתגלה שהרב ממארגארעטין האכיל חלב לעם ישראל בשחיטת רובאשקין רח"ל.

 

אכן נודע הדבר - יצא לאור על ידי  תלמידי הרידב"ז על הירושלמי שנלחם להציל את הכשרות בשיקאגוי והקצבים יצאו נגדו בחרב ובחנית עם ספרים שלימים, וזה קונטרס קטן שענו להם על כל הטעראר שעשו. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר היהודים והיהדות באמעריקא  על דבר הכשרות והטריפות שהיה אז. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

להתודע ולהגלות בענין חלב חזיר לקטנים  בלשון הקודש ואידיש, חנוכה תשמ"ב לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תשובות ובירורים על חלב עכו"ם  עובדא מחרידה ומזעזעת מבית דין צדק דקהל האלמין, אלגעמיינער זשורנאל יולי 26 975'. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

קליפ מעיתון א טומל אין באלטימאר צוליב טרפות אויף א "כשרן קרויז", אייך שהרב היינימאן מאכיל בשר חזיר למאות יהודים בריש גלי' 7.21.89, ואין פוצה פה ומצפצף, מאלגעמיינער דזשורנאל

חלב חזיר לילדים קטנים  מכתב מהקאמפאני איך שמכניסים חלב חזיר ונותנים אחר כך את זה לילדים קטנים רח"ל. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin


 אזהרה מטעם מרן הגאב"ד שליט"א  מבית דין צדק בירושלים, והגה"צ רבי יוסף צב"י דושינסקי זצ"ל. חליבת בהמה ע"י ישראל הוא איסור סקילה וחיוב חטאת בלי שום הוראת היתרים הפורחים באויר, אסור לקנות החלב שנחלב בשבת קודש ע"י ישראל, סיון תרצ"ו לפ"ק

מכתב תשובה על סתם יינם  מה לעשות בענין מאכלות אסורות אחר שנודע המכשול הגדול שמכרו חומץ יין (וויין עסיג בלע"ז) שהוא סתם יינם שנעשה בבית חרושת של עכו"ם בצרפת, וכו', מהגאון הגדול רבי מנשה הקטן כ"ק אדמו"ר מאונגוואר שליט"א, בעל משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד

 חיוב תשובה לנכשל באיסור בטעות  חידושי תורה והלכה מאת הרה"ג רבי משה שטערן גאב"ד דעברעצין נייהייזל בעל שו"ת באר משה ו"ח

מכתב גלוי על איסור תולעים  מהרב יחזקאל ראטה אבדק"ק קארלסבורג, והרב יצחק שטיין, והרב נחמן שטיינמעץ שנת תשס"ד לפ"ק


מכתב מוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות  קריאה לאסיפה באסיפת וועד הפועל של וועד הכשרות- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


בשורה טובה למדריך הכשרות  מהרב יעקב מושקוביץ. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 מכתב בענין ספר אנציקלופדיה אויף כשרות . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב בענין כשרות החלב לקטנים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב בענין כשרות החלב לקטנים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  בשורה טובה מוועד הכשרות  הופיע מדריך מספר 13 על פסח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 מכתב מוועד הכשרות  בענין חלב עכו"ם- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מודעה מוועד הכשרות  על כשרות הבעקעריס, תשל"ו לפ"ק- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
 
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב מחאה  נוסח מכתבי הטעראר של אנטי פארוועטס ליג העומדים בראש הטעראר בקהילת סאטמאר

 ספר בית דוד שני שוחטים  בו יבואר הענין שצריך שני שוחטים לראות הסכין, ואם לאו יאכלו חלב בשבת, מדברי הגר"א מווילנא זצ"ל- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  קהל עדת ישורון  מכתב נורא על דבר הכשרות,אקטאבער 29, 973'.

קול קורא מבית דין צדק דקהל האלמין  ליום תפלה והתעוררות יום כפור קטן מוקדם, ימי השובבים שנת תשמ"ז לפ"ק- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

נחפשא דרכינו ונחקורה ונשובה  אודות השערורי' שהכשילו את אבנ"י בוויליאמסבורג תחת ההכשר של התאחדות הרבנים בביצים טמאים של נו"ט. (בלשון הקודש), יצא לאור אדר א' שנת תשל"ז לפ"ק- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

טריבונע פארן פאלק  וועגען דער מודעה פון הרב קליין, מהרב חיים יודל גרויס, מאנרא, ניו יארק אלגעמיינער זשורנאל יולי 11 986'

 מודעה מוועד הכשרות  נכנס יין יצא סוד- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילה ובריאות וחיים  א תורה'דיגע עצה צו ווערן פטור פון אידישע צרות יצא לאור על ידי ביד"צ שע"י כשרות המזון בעיר נ"י שבט תשמ"ג לפ"ק- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין על כשרות הדגים - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 וויכטיגע מודעה   פון היימישע קונסומער יוניאן ברוקלין נ"י, די געבלאפטע כפרות, מספר חיי אדם הלכות יו"כ- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 הרימו מכשול מדרך עמי  אודות השערורי' שהכשילו את אבנ"י בוויליאמסבורג תחת ההכשר של התאחדות הרבנים בביצים טמאים של נו"ט. יצא לאור אדר א' שנת תשל"ז לפ"ק- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב לכ"ק האדמו"ר רבי אברהם יצחק קאהן שליט"א כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן, אודות משקה הסימילאק חלב עכו"ם וחלב שנכלים אחבנ"י והיה מפורסם בשבועון החרדי דער אידישער שטראל, ושם כ' שהעדה החרדית התירו משקה הנ"ל. שנת תשל"ח לפ"ק - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  מכתב גלוי  לאפרושי מאיסורי מוועד הכשרות שע"י התאחדות הקהילות- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

וועד הכשרות   מעמבערשיפ וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות בברוקלין- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

כנגד המשחיתים  א פארווארט צו אן עווענטועלן לענגערן שמועס בענין הכשירים והתירים, מספר הכביכ

.קול קורא - דעתו של הגה"צ מקאשוי שליט"א  אודות מצב הכשרות אצל השחיטה בארצות הברית, מספר ברכות שמים עמ"ס שבת

מודעה לחניות  מילכיג דעירי, להשיג בחנם אצל וועד הכשרות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שאלות להגאון רבי משה פיינשטיין שליט"א   מהרב חיים אורי עטנער אב"ד דעדת החרדים וראש ישיבת מורי'

 מכתב להרבנים   מוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות על חשש חמץ בפסח, ובשר שנתעלם מן העין בכל חנותי הבשר שקוראים גלאט כשר בוטשער סטארס שהוא הפקר לכל גוי שעושה משלוח הבשר, ויש לו מפתח מן החנות, וכו'.

 די געבלאפטע כפרות   מיליאנען דאלארען ווערן בארויבט פון בלוטיגע ארימע לייט ערב יום הקדוש און יעדער שווייגט, גע'גנב'טע כפרות ערב יום הקדוש, מבית דין צדק דקהל האלמין, ג' תשרי שנת תש"נ לפ"ק

דער הוניאדער רב שרייט געוואלד!  בענין הכפרות בעופות גנובים מן הצדקה, שו"ת ויען אברהם. ובערת הרע מקרבך, ברענגט נישט אריין די עבודה זרה אין די סוכה, מבית דין צדק דקהל האלמין. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מסורה  על דבר כשרות הגבינה הקשה לפסח, מהרב צבי שכטר שליט"א

מודעה מוועד הכשרות  יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קול קורא על מאכלות אסורות   בו יבואר גודל הפגמים והעונשים שבאים על האדם האוכל מאכלות אסורות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

נאן ליאיר  עיקר הכל לתקן חטאות הצבור הנכשלים באיזה דבר. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 תולדות יעקב יוסף  אלו הדברים אשר דרשתי ועשיתי בתיקוני חיזוק הדת והיהדות, ממני יעקב יוסף, רב הכולל לאגודת הקהילות פה נ"י, חוברת א' שנת תרמ"ט, - 5649 לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 אזהרות נחוצות  מהתאחדות הרבנים

קאנסומער רעפארט  על הטראפעקאנער דזשויס

מכתב מוועד הכשרות   יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות ברוקלין נוא יארק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קליפ על הכשרות  יצא לאור על ידי וועד הכשרות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קליפ מעיתון על מכשולות הכשרות  מצאו שהכניסו טריפות במקום כשר

קליפ מעיתון שהיאנג איזראל מוחים על הסקאנדאל של הטריפות

3 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

 50 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות והחלב בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

50 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות והחלב בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

50 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות 

60 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

15 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארצות הברית

 מכתב גלוי אליך אח ואחות נכבדה   התעוררות לזהירות בעניני כשרות

 א אפענער בריוו צום האלמינער רב שליט"א   א טראגישע פאסירונג ווי אזוי אידען זיצען צוזאמען שבת צופרי און עסען בשר בחלב תחת השגחת התאחדות הרבנים, נתפרסם באלגעמיינר זשורנאל פעברואר 26 988'

 נישט יעדער הכשר איז כשר?  בית דין צדק דקהל האלמין. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  מודעה על הכשרות יניו יארק טיימס נאוועמבער  987'

מכתב מדעפארטמענט אויף אגריקולטור אויף מארקעטס מארצות הברית, בענין 106 מקומות שהממשלה בארצות הברית מצאו אצליהם נבילות וטריפות ונתנו להם עונש, סעפטעמבער 988' - מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מדריך לכשרות  כולל ידיעות, דיונים ובירורים בעניני כשרות, קונטרס כ"ז כרך ה', יצא לאור על ידי וועד הכשרות ניסן אייר ה'תשל"ט לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  הגר"ע יוסף מזהיר בחומרא רבה אסור לאכול דגי טונה משום ספק דאורייתא

 א באגעגעניש אין די הויכע פענסטער   באשרייבונג על הרב שלום רובין, יצא לאור על ידי קול בארא פארק חשון תשמ"ה לפ"ק

 אזהרה חמורה מביד"צ מירושלים עם גדולי ארצות הברית הנשיאות וועד ההנהלה ועוד רבנים שלא כרעו לבעל הציוני עם שעטנז רבנים שכרעו וכורעים לבעל הציוני רח"ל, - הקו"ק הזה הוא נגד השוחטים והרבנים והעיתון מחנה החרדי מקהילת בעלז שמגלה את האמת על הכשרות ועל סאטמאר [נתגלה הסוד שרוב הרבנים לא חתמו על זה כלל, וזה רק מספר קטן של הזיופים שתוצרת סאטמאר מוציאים לאור, וכל זה הם עושים למכור להקעלבלעך שלהם, ברעין וואש בלע"ז], יצא לאור י"ג תשרי תשמ"א לפ"ק

  קול קורא הרימו מכשול מדרך עמי נגד התאחדות הרבנים שמאכילים בבעקעריס שלהם ביצים של נבילות וטריפות ועוד טריפות, יצא לאור על ידי התאחדות האברכים טבת תשל"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 קול קורא נגד בודק  שמכשיל את העם באכילת תולעים בכל יום באנגלית. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 איך יודעים על עוף שהוא טהור? בירור הלכה על העופות, איך יודעים שעוף זה אינו המעופות הטמאים שהתורה אסרה אותם?

להסיר מכשול טבת תשמ"ב צלום אגרת מבית חרושת שמכניסים חלב חזיר בפורמולעס לילדים קטנים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


מדריך לכשרות כולל ידיעות, דיונים ובירורים בעניני כשרות, קונטרס ל' כרך ה', יצא לאור על ידי וועד הכשרות ניסן כסלו ה'תש"מ לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

עלה לתרופה - מאת הגה"צ מוהר"ר יהושע אלתר ווילדמאן זצ"ל אב"ד קאנסקיוואליעהספר הזה הוא מלא וגדוש עם דינים נחוצים למען דעת האיך להתנהג בכמה ענינים דבר יום ביומו - זהירות במצוות לקרא קריאת שמע כותיקין קודם הנץ החמה, תיקון חצות, שמירת שבת, ובמצוות תפילין מזוזה ציצית קריאת שמע, נטילת ידים, ועוד . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה אזהרה חמורה להסיר מכשול על דבר המכשולות הגדולות בכשרות היין לחג הפסח ולכל ימות השנה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, חשון תשל"ח לפ"ק. קול ברמה נשמע להבדיל בין הטמא ובין הטהור, מכתב מהגאון הגדול רבי שלמה יודא שווייצער שליט"א אבדק"ק דרכי נועם מאנסי נוא יארק, בעמח"ס לשלמה משפטיך על חו"מ, ועוד. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קריסטעל נאכט אין בארא פארק - עשרות בתי מדרשים באו פריצים ויחללוה, כמו הנאצים ימ"ש, על העון הגדול והנורא שגילו את האמת לבני קהילתם שהבשר שאוכלים הוא מלא חלב ודם. יצא לאור על ידי עדה החרדית דבארא פארק

עלה לתרופה הלכות נחוצות - מהגה"צ יהושע אלתר ווילדמאן זצ"ל. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

הפקעת שערים - חלק א', קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים. יצא לאור על ידי התאחדות בתי דינים דארצות הברית, ברוקלין נוא יארק, שבט תשמ"ו. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

וויכטיגע מודעה די געבלאפטע כפרות. בולעטין תשי שנת תש"נ. דער הוניאדער רב שרייט געוואלד!. מודעה מבית דין צדק דקהל האלמין, מצוה לפרסם. ברענגט נישט אריין די עבודה זרה אין סוכה, ז' תשרי תש"נ. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

להסיר מכשול - האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"א. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 מכתב בענין חלב עכו"ם . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב לספר מנחת יהודה בענין חלב עכו"ם לקטנים  - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר הליקוטים ליקוט גדול ונפלא מרוב ספרי ירחון הפרדס שיצאו לאור בשבעים שנים האחרונים

בולעטין אלול תשרי ה' תשלה-ו - יוצא לאור על ידי וועד הכשרות - בולעטין שיצא לאור ע"י וועד הכשרות דארצות הברית וקנדה בפיקוח הרב הגאון משה שטרן שליט"א אבדק"ק דעברעצין ברוקלין נוא יארק - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מלחמות השם חלק ב' - קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים, הוצאת אמונה שנת תשמ"ח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

פנינים יקרים לכשרות המאכלים חלק א' מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

פנינים יקרים לכשרות המאכלים חלק ב' מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

עד מתי? - קול קורא מהגאון הצדיק רבי שרגא פייוועל מענדאלאביץ שיצא נגד הרבנים המכשירים שמאכילים נבילות וטריפות לישראל במזיד. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 חדש בזמן הזה אסור לאכול חדש ועד לחיזוק המצות. - מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תולעים: ווערים אין דעם וואסער פון ניו יארק דוקאמענט מעיתון אלגעמיינער זשורנאל ט"ז סיון תשס"ד, (ולמספרם  יוני 4 04). - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תולעים במים מודעות בענין איזי פילטע"ר בעידוד ובהמלצת גדולי הרבנים שליט"א.

 

בולעטין - וועד הכשרות

יצא לאור על ידי וועד הכשרות
דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה ברוקלין נ"י

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשמ"ח # 1

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשמ"ח # 2

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשמ"ח # 3

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשמ"ח # 4

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תשמ"ח # 5

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשמ"ח # 6

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשמ"ח # 7

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשמ"ח # 8

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשמ"ח # 9

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשמ"ח # 10

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשמ"ח # 11

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשמ"ח # 12

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשמ"ט # 13

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשמ"ט # 14

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשמ"ט # 15

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשמ"ט # 16

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תשמ"ט # 17

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשמ"ט # 18

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשמ"ט # 19

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשמ"ט # 20

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשמ"ט # 21

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשמ"ט # 22

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשמ"ט # 23

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשמ"ט # 24

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תש"נ # 25

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תש"נ # 26

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תש"נ # 27

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תש"נ # 28

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תש"נ # 29

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תש"נ # 30

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תש"נ # 31

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תש"נ # 32

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תש"נ # 33

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תש"נ # 34

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תש"נ # 35

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תש"נ # 36

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשנ"א # 37

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשנ"א # 38

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשנ"א # 39

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"א # 40

 

בולעטין וועד הכשרות  ר"ח שבט תשנ"א # 41

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשנ"א # 42

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשנ"א # 43

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשנ"א # 44

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשנ"א # 45

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשנ"א # 46

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"א # 47

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשנ"א # 48

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשנ"ב # 49

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשנ"ב # 50

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשנ"ב # 51

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"ב # 52

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תשנ"ב # 53

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשנ"ב # 54

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשנ"ב # 55

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשנ"ב # 56

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשנ"ב # 57

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשנ"ב # 58

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"ב # 59

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשנ"ב # 60

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשנ"ג # 61

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשנ"ג # 62

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשנ"ג # 63

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"ג # 64

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תשנ"ג # 65

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשנ"ג # 66

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשנ"ג # 67

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשנ"ג # 68

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשנ"ג # 69

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשנ"ג # 70

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"ג # 71

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשנ"ג # 72

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשנ"ד # 73

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשנ"ד # 74

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשנ"ד # 75

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"ד # 76

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תשנ"ד # 77

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשנ"ד # 78

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשנ"ד # 79

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשנ"ד # 80

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשנ"ד # 81

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשנ"ד # 82

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"ד # 83

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשנ"ד # 84

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשנ"ה # 85

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשנ"ה # 86

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשנ"ה # 87

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"ה # 88

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תשנ"ה # 89

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשנ"ה # 90

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן  תשנ"ה # 91

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשנ"ה # 92

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשנ"ה # 93

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשנ"ה # 94

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש תשרי תשנ"ה. - אמת מארץ תצמח. - האמת על התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדה.. - מי הם? - ומה מעשיהם? - מכתב מרב גדול אחד לוועד הכשרות, בו יבואר קושט דברי אמת מה שהתרחש באסיפה של התאחדות הרבנים - עש"ק לס' יברכך (בממון) וישמרך (מן המזיקים) תשל"ה הבעל"ט.

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"ה # 95

חודש אלול-תשרי תשל"ה-לו יצא לאור על ידי וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ברוקלין נוא יארק

בולעטין

אזהרה גדולי לשוחטי עופות, תשרי תשנ"ה בולעטין # 96 מוועד הכשרות
  בולעטין# 97 וועד הכשרות ר"ח אלול תשנ"ה
  בולעטין #  98וועד הכשרות
  בולעטין # 100 וועד הכשרות
  בולעטין # 101 ועד הכשרות
  בולעטין # 102 ועד הכשרות
  בולעטין # 103 - וועד הכשרות
  בולעטין # 104 - וועד הכשרות
  בולעטין # 105 - וועד הכשרות -
ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש אב תשנ"ה - הוצאה שביעית עם הוספות שנת תשנ"ט לפ"ק - אזהרה - קושטא קאי בולעטין # 106 - וועד הכשרות

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש אלול תשנ"ה - הוצאה רביעית שנת תשנ"ט לפ"ק - דעתם של גדולי הדור שעדיין מחזיקים מ"לא תגורו מפני איש

בולעטין # 107 - וועד הכשרות -
  בולעטין # 108 - וועד הכשרות -

 

 

מכתב נגד "בודק". י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 110

מספר המאבק בישראל למען קיום היהדות (תמונה חיה מכל שהתרחש בתקופה בה רבינו הגדול והקדוש נאבק למען קיום היהדות בעולם היהודי הגדול בכל תחומים החיים היהודיים, ואשר מסר נפשו על קידוש השם למען הצל בני ישראל מרדת שחת. י"ל ע"י איגוד חסידי ותלמידי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין, שנת תשמ"ט לפ"ק), פרק כ' מבצע כשרות. י"ל ע"י  וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב כשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 111

אזהרות לימי הפורים בענין בדיקת התולעים, י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 112

אזהרות בענין בדיקת התולעים, מספר עדותן של רבנים מכתב אלף ש"ה, - אלף שי"ח, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 113

אזהרות בענין בדיקת התולעים, מספר עדותן של רבנים מכתב אלף שלט, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 114

אזהרות בענין בדיקת התולעים, נעתק מספר אהלי ישראל מתוך דרשה שדרש האדמו"ר מהאלמין שליט"א, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 115

הרוצה לאכול שאלאטען יעשה ברכה על התולעים, כי אסור לאכול בלי ברכה, - מספר נפש ישעיה, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 116

האם אפשר לסמוך על רבנים המכשירים? אזהרות לימי הפורים בענין בדיקת התולעים, י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 117

האיך אפשר לאכול דברים הצריכים בדיקה מתולעים?, - מספר שם עולם להחפץ חיים זצ"ל, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין  .By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 118

האוכלים תולעים הם שרצים וילדיהם הם ילדי שרצים, מספר אור החיים הקדוש, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 119

אזהרות בענין בדיקה מתולעים, מספר עדותן של רבנים מכתב אלף קפז, י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 120

אז איינער עסט קריכעדיגע ווערים ווערט זיין אייגענער זעל א ווארעם מספר אור החיים הקדוש (סוף פרשת שמיני), - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 121

דער רשב"ם שרייט געוואלד! - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 122

בענין משגיחים, (נעתק מספר מנוחת שלום, חלק ז' מספר נפש ישעיה): אור למדקדקים בכשרות אוכל מוכן עם הכשרים אינו בשביל מדקדקים. - חיזוק למדקדקים במצות. - קצת מחומר מאכלות האסורות אזהרות בענין בדיקה מתולעים, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 123

פונדקאות נזירי בשר להזהר בבדיקה הגונה, י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תשכ"ח, ואח"כ בשנת תשל"ג, ונדפס הרבה פעמים.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק א'
האיך לבדוק הירקות מתולעים

וואס נעמט מען אין מויל, י"ל ע"י וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה, ע"י הגה"צ רבי משה שטרן זצ"ל בעמח"ס באר משה ז' חלקים, ולהבחל"ח ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א. - יצאו לאור עולם 40 ירחונים.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מדריך לכשרות
מספר 2
אייר סיון ה' תשל"ד

המזון בהלכה, בדיקת התולעים, י"ל ע"י וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה, ע"י הגה"צ רבי משה שטרן זצ"ל בעמח"ס באר משה ז' חלקים, ולהבחל"ח ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א. - יצאו לאור עולם 40 ירחונים.

מדריך לכשרות
מספר 6 טבת שבט ה' תשל"ה

ניקוי ירקות משרצים, י"ל ע"י וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה, ע"י הגה"צ רבי משה שטרן זצ"ל בעמח"ס באר משה ז' חלקים, ולהבחל"ח ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א. - יצאו לאור עולם 40 ירחונים.

מדריך לכשרות
מספר 9
תמוז - אב ה' תשל"ה

תולעים בכל מיני ירקות, י"ל ע"י וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה, ע"י הגה"צ רבי משה שטרן זצ"ל בעמח"ס באר משה ז' חלקים, ולהבחל"ח ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א. - יצאו לאור עולם 40 ירחונים.

מדריך לכשרות
מספר 28
סיון תמוז ה' תשל"ט

 

מדריך לכשרות - וועד הכשרות

יצא לאור על ידי וועד הכשרות
דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה ברוקלין נ"י

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

 

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות מדריך לכשרות 1
ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 2
ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 3
ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 4
ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 5
ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 6
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 7
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 8
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 9
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 10
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 11
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 12
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 13
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 13 א
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 14
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 15
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 16
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 17
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 18
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 19
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 20
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 21
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 22
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 25
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 26
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 27
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 28
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 30
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 31
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 32
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 33
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 34
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 34 א
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 35
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 36
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 38
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 39
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 40
אלול-תשרי תשלז

בולעטין ממדריך לכשרות

סיון תשל"ו בולעטין ממדריך לכשרות

מודעות שיצאו לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות שנתייסד על ידי הגה"צ רבי משה מדעברעצין זצלה"ה אשר מסר נפשו להציל הכשרות בארצות הברית, ובעלי הבשר שותפם של עמלק כמעט והרגו אותו ואת משפחתו רח"ל. [ראה באריכות בספר בשר גלאט כשר בזמן הזה, ועוד]

מודעות מוועד הכשרות

 

עם 7 מודעות נחוצות    ניסן תשל"ו בולעטין  וועד הכשרות

 

כשרות השחיטה בישראל כהלכתה

מלחמה לה' בעמלק מדור דור מלחמת הצדיקים עם רבני הערב רב (העמלקים)
בשדי כשרות השחיטה,
בד' מאות שנים האחרונים

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תשמ"ט- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק א'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi
 Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ב'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ג'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ד'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ה'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ו'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ז'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ח'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ט'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת בשר הלכה למעשה חלק י'

מוועד העסקנים החרדים דקהילות החרדיות בלונדון, שאלות גלויות להרב פאדווא שליט"א

שאלות גלויות על השחיטה בלונדון

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

סדר קליפת הסירכות חלק א'

קטעים ממאות המכתבים שקבלנו מהמשרדים הממשלתיים, ומחלקת הפרמצבטיים, ומסמכת יבוא- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת התרנגולים כהלכתה חלק ב

בו יבוארו המכשולות הגדולות והבעי' הרצינית בנוגע לכשרות העופות החיים מחשש זריקות העלולים להטריף את העופות, ודין גרמא מכשלה עצומה של ריבוי מאכלות אסורות בישראל חס ושלום- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מלחמת השם חלק ג

והוא הוראת הגאונים באכילת תרנגולים, חלק תשיעי מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות
החיבור הזה מלא וגדוש במשפטים מיושרים ומצודקים שנקראו ונשמעו בקרית חוצות בארצינו הקדושה מפום הביד"צ ובראשם הראב"ד הגאון הצדיק בעמ"ח שו"ת מנחת יצחק, ובו ימצא המעיין דעת תורה אמיתית בענין זריקת העופות
- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

זכרון יוסף

בספר דרך הנשר מגלה סודות נוראות ונפלאות וקצת ממלחמתו על השחיטה והשוחטים שהיה לו בפראנקפורט דמיין, ואם היה יכול לתקן השחיטה היה כבר מזמן הגאולה  וז"ל: מספר האבי"ב מהנוגע לדעת בדורנו: ר' נתן אדלר ותלמידו ר' משה סופר מפ"ב מקובלים בנסתר, ר' נתן אדלר רצה לפסול השוחטים דפפד"מ, ולהכניע חותם הסטרא אחרא ששורה על שוחטים פסולים בסוד על חרבך תחי' וגו' ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח, אך הסמ"ך מ"ם העמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח מפ"ב ועל ר' משולם טימסניץ מפ"ב כ' נשמת שרף - ועל הנוב"י כ' עינו כעין חשמל - ועל מדינת מעהרן פיהם כ' נחתם היא עם חותמו של הסמ"ך מ"ם ר"ל, וישמור עצמו כל בעל נפש לעבור שם (ואין לך דבר שעומד בפני התשובה). ובעיר פראג כ"ז שהי' הנוב"י בחיים ל"ה יכול הס"מ להיות שם, רק בדוחק בבחי' אורח ועכשיו מולך שם, ותחלת הקלקול יצא ע"י חזן וראש הקהל וכו' - ועל בתי כנסיות אלו כתב שם כל תפלתם בהם תועבה כמו אשר מתפלל בבית הכבוד, וגרוע יותר כי שם אשר מזכירין שם. (ראה שם באות לא- לג ובמראה כהן שם- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר דרך הנשר

מהגאון הקדוש המקובל האלוקי רבי נתן אדלער כהן צדק זצ"ל אב"ד באסקאוויץ ופראנקפורט דמיין יצ"ו בעל מחבר משנת רבי נתן הגהות ופירושים על ששה סדרי משנה, וספר תורת אמת אגדה וחידושי הלכה על התורה ושאלות ותשובות על ד"ח שו"ע

קורא קורא נגד מאכיל טריפות מהגה"צ רבי אליעזר סילווער זצ"ל- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קול קורא

במשך שנים רבות פיטמו את המטבח היהודי בבשר טריפה ונבילה, סיפור מזעזע שאירע בעיר קראקא, בזמן כהונתו של הצדיק הקדוש רבי נתן נטע שפירא זצ"ל, בעל מחבר מגלה עמוקות

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בעיר קארקא

הסתערות הבעל דבר בימי הרידב"ז בשנת תר"ס תר"ע, ורוח קדשו של הרידב"ז על זמננו היום, שאי אפשר בשום אופן לתקן כשרות הבשר באמעריקא. דרשת הרידב"ז בעיר שיקאגא, השטן יושב וכל כת דלי' לשמור המקום ההוא ממאכלי כשרות כל מה שיתקנו תקנות יקלקלו יותר שלוחים נאמנים השטן. לא יאמינו זאת אנשי יורא"פ שבאמעריקא הכח ביד שטרויא אחת להשחית את כל העיר וכל המדינה. אין תרופה ואין עצה לא תכלו לתקן בשום אופן מעתה ועד עולם. חיבר ספר גדול ונפלא על הירושלמי, שמאז נתפרסם שמו בכל אפסים כבקי בכל מכמני התורה, והגדולים בכל המדינות חרדו לקראתו ולשמו ולזכרו לחם במסירת נפש ממש על הרבה עניני חיזוק הדת וכשרות השחיטה.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר הרידב"ז והכשרות

מתאר רוע מצב השחיטה בניו יארק ובארצות הברית בכלל, על פי מה שראו עיני המחבר בעצמו במשך ח"י שנה היותו שו"ב במדינה זו. דפוס ראשון.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שמירה טובה

בו יבואר קצת ממלחמתו הגדולה של הגאון הצדיק רבי שרגא פייוועל מענדלוביץ, מייסד ישיבה תורה ודעת לפני שבעים שנה.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מלחמת הדת - שחיטה

מתאר גודל ההזנחה ומצב השחיטה בוויליאמסבורג

מכתב לרבנים על מצב הכשרות

תולדות "מחזיקי הדת" מאת דוב חומה  - מלחמת העולם על כשרות הרבנים והשוחטים וניקור החלב, המכשולות הגדולות עלו עד לב השמים וכל הרבנים הגדולים בתוכם החפץ חיים לא היה יכול להציל את אנגלי' ממאכלות אסורת- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מבצר היהדות באנגליה

 

 

תולדות "מחזיקי הדת" מאת דוב חומה  - מלחמת העולם על כשרות הרבנים והשוחטים וניקור החלב, המכשולות הגדולות עלו עד לב השמים וכל הרבנים הגדולים בתוכם החפץ חיים לא היה יכול להציל את אנגלי' ממאכלות אסורת- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מבצר היהדות באנגליה

 

 

מהגאון הגדול רבי נתן געשטעטנער אבדק"ק קרית אגו"י בני ברק בעל להורות נתן על ד"ח שלחן ערוך. מתאר מצב הנורא בשחיטות בארצות הברית, ובפרט נגד השחיטה בבאקס, ושחיטה תלויה- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

להורות נתן

סוף סוף נתגלו שליחי הטעראריסטים שמתפוצצים באוטובוסים וברחובות ובמקומות ציבור בארץ? אבל אשמים אנחנו על אחינו! אני מודה ומתודה על האמת ומעשה שהיה כך היה, בני ברק תשס"ב

מצב השחיטה בארצינו הקדושה

מבאר גודל המכשול בשחיטה תלויה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שחיטה תלויה

מפתח הספרים על הספר שחיטת ואכילת בשר חלק א'- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה מפתח חלק א

מפתח הספרים על הספר שחיטת ואכילת בשר חלק ב'- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה מפתח חלק ב

הספר הזה קובץ גדול מספרי הראשונים עד אחרון שבאחרונים תמצית דבריהם בכל הנוגע למעשה בסדר שחיטה שוחטים ואכילת בשר להמהדרין. אוסף של למעלה מ1500 ספרי יקר המציאות ושאלות ותשובות בענין השחיטה והכשרות.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק א

הספר הזה קובץ גדול מספרי הראשונים עד אחרון שבאחרונים תמצית דבריהם בכל הנוגע למעשה בסדר שחיטה שוחטים ואכילת בשר להמהדרין. אוסף של למעלה מ1500 ספרי יקר המציאות ושאלות ותשובות בענין השחיטה והכשרות.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ב

שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

כשרות הבשר כהלכתו

שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

כשרות הבשר כהלכתו חלק ב

מטרת הספר להוכיח את העובדות דלהלן: א. להוכיח לציבור חלק ממה שקורה בהכשרת הבשרים. ב. גישת איגוד הקצבים כשהרבנים רוצים לגלות את האמת על הנעשה בכשרות הבשר. ג. טרור נורא המתנהל נגד הרבנים שהתייצבו נגד הבשר בהמה. ד. חלק מתוך רשימת הרבנים והאדמורי"ם של דורנו שאף פעם לא אכלו בשר בהמה בארצות הברית. ה. טרור נגד הגה"צ מדעברעצין שליט"א בעמח"ס שו"ת באר משה ט' חלקים - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בשר גלאט כשר בזמן הזה

פרק ששה ושלשים, שחיטה. בו יבואר עד כמה כוחות הטומאה והחיצונים משתדלים בכל כוחם שהשוחט יאכיל טריפות לישראל, ולהכשיל את ישראל באכילת נבילות וטריפות. גם יבואר בו גודל האיסור לאכול בשר אפילו למי שקרא ושנה, זולת לצדיק גמור, וגם כן עם שמירה מעולה. טעם שבעל תשובה לא יאכל בשר כי אם בשבת - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שבט מוסר

אל אחינו בני ישראל שלומי אמוני ישראל בארצות הברית וקנדה!

האמת לאמיתו שאלות ותשובות - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין וועד הכשרות

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות    חודש אלול  - תשרי תשל"ז ח באידיש

סיפור נורא באשה ששחטה לבד אווזים לערך 20 שנה והאכילה נבילות לכל העיר ניקלשבורג בלא יודעים עד שהצה"ק מניקלשבורג זי"ע בגודל צדקתו גילה הכל. והביאו אותה על מטת ארון של מתים בחיים חיותה כשהיתה מכוסה כמו שמכסים את הנפטר, וכך הביאו אותה לקבורה כשהיתה בחיים, כל העיר הלכו לראות דבר חדש איך שקוברים בן אדם כשהוא חי וקים. וכשהיגיעו לבית החיים קראו את הצה"ק רבי ר' שמעלקע, וכשבא סמך ידו על מקלו חצי שעה, ופתאום באו אלפים אווזות ואכלו אותה את כל גופה כשהיא בחיים ולא נשאר ממנה כלום, וכולם בכו בבכי' נוראה ואז ראו במו עיניהם איך שהקב"ה משלם מן השמים מדה כנגד מדה - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

האשה החיה

על מטת הארון של מתים 

בלשון הקודש

סיפור נורא מניקלשבורג

סיפור נורא באשה שהאכילה טריפות לערך 20 שנה לכל העיר ניקלשבורג- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

די לעבעדיגע אויפן

טויט בעטעל, באידיש

העיתון הצופה בא"י: 10,000 משפחות בארה"ב נכשלו באכילת טריפה. בשר עגל שווק במשק שלושה חדשים כבשר כשר. אלגעמיינער זשורנאל סעפטעמבער 25 '981 כשרות סקאנדאל אין שעכט-הויז פון כשר קאלבען פלייש. מודעה מוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות. מודעה מן קהל יראים מארגארעטען

4 מודעות דוקאמענטן

ש 10.000 אנשים נכשלו בטריפות

סיפור נורא מבית דין של מעלה, באחד שהאכיל שנים רבות טריפה ואיך שנדו אותו בבית דין של מעלה, ומה עשו אתו המלאכי חבלה- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

געוואלד מען עסט

טריפה אלס כשר, אידיש

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות:
אל אחינו בני ישראל שלומי אמוני ישראל בארצות הברית וקנדה! -
האמת לאמיתו שאלות ותשובות - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין וועד הכשרות

חודש אלול  - תשרי תשל"ז ח בלשון הקודש

לתולדות השחיטה והבדיקה בניו-יארק מאת אברהם יעקב קאפלאוויטץונלוה עליו מאמר על היהדות באמריקא בכלל יצא לאור בנוא יארק שנת תש"ח 1948. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר מלאכת הקודש

יצא לאור אדר שנת תשנ"ח- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קונטרס כרוזים, מודעות ואזהרות בענין אכילת בשר בהמה

ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שותפם של עמלק  הבעל שם טוב הקדוש נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות חלב ודם- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קונטרס שותפו של עמלק חלק א'

בו יבואר הדרך האמיתי של הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו מלחמתו הגדולה על הכשרות

ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שופם של עמלק  וביאור גדול בענין מה הוא באמת מלחמת עמלק, ובמה אנו יכולים לעשות לנצח אותו. כמו שכתוב בתורה מלחמה לה' בעמלק מדר דר  ועיקר עבודתו של השטן הוא לרמות את המנהיגים שלא ידעו את האמת, ואלו שיודעים מסית אותם שלא יגלו את האמת מה שהולך בשחיטה ובניקור   ובזה יתבאר מה שהצדיקים הקדושים אמרו שנשתכך דרך הבעל שם טוב זי"ע. מה עיקר העבודה של השטן? נסיון האחרון בגלות המר.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קונטרס שותפו של עמלק חלק ג'

איך שהבעל שם טוב הקדוש היה נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים נבילות וטריפות

האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

הבשר הכשר?

המכתב נכתב להלוחם מלחמת ה' במסירת נפש כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א  דפורד היללס נוא יארקרב דקהל דרכי נועם - מחבר ספרי לשלמה משפטיך על ד"ח שו"ע אילנא דחיי על הלכות ברכת אילנות, ברה כחמה על ברכת החמה, גדולי שלמה בדין גילוח בחול המועד, דרשת שלמה על עניני כשרות המאכלים וידיעות נחוצות בעניני כשרות

ספר תיקון הכשרות - ומכתב הצלה

על מצב השחיטה והניקור מאת הרה"ג רבי שלמה יהודה שוויצער שליט"א

מהגאון הגדול רבי נתן געשטעטנער אבדק"ק קרית אגו"י בני ברק בעל להורות נתן על ד"ח שלחן ערוך. מתאר מצב הנורא בשחיטות בארצות הברית, ובפרט נגד השחיטה בבאקס, ושחיטה תלויה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

להורות נתן

חלק ג' מספר אבן מקיר תזעק: על הפירצה הנוראה להפך סדר השחיטה בלונדון, ממה שמקובל אצלנו מדור דור, ואשר פירצה זו גרמה לכפות ידי השוחטים בשאר מדינות אירופא ובארץ ישראל, להנהיג לעבור על חמשה הלכות שחיטה שהם הלכה למשה מסיני - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

דעת תורה השמר לך פען

חלק א', בענין שחיטה ב"באקס" (פען בלע"ז): בו יבואר איך שהרב הנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורינו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצה"ב, ממה שהעתקנו מספר "בשבילי השחיטה" להגרש"ב ליברמאן שליט"א, ברוקלין תשנ"ח

אבן מקיר תזעק

חלק ב' מספר אבן מקיר תזעק, בענין שחיטה ב"באקס" (פען בלע"ז): בו יבורר תשובות מרבנים גדולי ישראל נגד ההיתר הפורח באויר שכתב ר' יצחק אליעזר יאקאב למחלקת הכשרות של הרבנות הראשית בארץ ישראל בקונטרס המתיר אסורים. בו יווכח לעין כל איך שהנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורינו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצה"ב. ברוקלין תשנ"ח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

וזבחת כאשר צויתיך

בו יבואר ענין התקנה הקדומה המוזכרת בפוסקים והיה נהוג בכל תפוצות ישראל להצריך שני שובי"ם עומדים זה ע"ג זה רואים ומשגיחים שהוכשר כדת וכהלכה מתחלתו עד סופו, עם כל המסתעף להלכה ולמעשה, ברוקלין שנת תשל"ח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

זבחו זבחי צדק  שלש תשובות

מחפשים רב גדול ליתן הכשר על בשר בעד סך של 900.000$ לשנה

. מודעה רבה לאורייתא

הכואבים את כאבם של ישראל על שמפטמים את אחינו בני ישראל בנבילות וטריפות במזיד ובשאט נפש, על ידי רבנים הנקראים חרדים מסאטמאר

ה"עולם" הוא באמת "עולם גולם"???

מי יאכילנו בשר כשר?   מכתב להרה"ג ר' חיים יעקב טויבער שליט"א לתקן הבשר, מאברכים נאמנים לבית באבוב

מכתבים מגאווערמענט דעפארטמענט  בענין הכשרות, סעפטעמבער 12 977' מספר הכבי"כ. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

.ספר זבחי צדק  מבאר כי בימי אבלו של משה רבינו עליו השלום נשתכחו ג' אלפים הלכות ושחיטה חד מנייהו, והעלו ע"י פלפול דשחיטה מן הצוואר הלכה למשה מסיני, יצא לאור ברעדלהיים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 קליפ מעיתון מאכילים בשר חזיר ע"י רב המכשיר  אייך שהרב היינימאן מאכיל בשר חזיר למאות יהודים בריש גלי' 7.21.89, ואין פוצה פה ומצפצף


 געוואלד מען עסט טריפה אלס כשר! מהגה"צ רבי ישראל יעקב קניבסקי שליט"א, קונטרס עד מתי מרבי שרגא פייוויל מענדלאביטש זצ"ל, הקדמה מספר הקדוש עת לעשות מהצה"ק רבי הלל מקאלאמאייע זי"ע


לעדער טא דע פאבליק   בענגליש

מעשה נורא באשה שמכרה מאות אווזות ששחטה לבד, מהצדיק הקדוש רבי יצחק מדרוביטש זי"ע. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  מודעה רבה לאורייתא  משלמים לרב המכשיר על הבשר 900.000$ ניין הונדערט טויזנט דאלער יערלעך, לשנה - באמת זה לא הרבה, כי על ידי הכסף הזה לא יצא מהגיהנום לעולם, איזה שוטה מוכן להחליף לקנות גיהנום כזה עבור בצע כסף, רק הרבנים של הערב רב שותפים לשבתי צבי ימ"ש שהתיר חלב הכליות, מספר הכביכ.

זעקה גדולה ומרה  על השוחט הידוע ששחט בסכין פגום ממש, והרבנים שלנו העבירו אותו ממשמרתו עבור זה. מה יהא בסופינו? הגה"ק הדברי חיים מעיד שמדינת אשכנז נחרב ע"י שוחטים קלים, ועתה גבר השטן לטמטם גם אותנו ואת זרעינו ח"ו. בלשון הקודש וענגליש.

לאפרושי מאיסורי   בענין כשרות שחיטה בדיקה ניקור ומליחה

  מכתב לכבוד הנהלת התאחדות הרבנים הגה"צ רבי שמואל אברהם זעלטנרייך שליט"א היה בבית השחיטה בוויינלאנד ומציין כל המכשולים שמצא שם וצריכים תיקון, ב' כסלו תשל"א

 מודעה נחוצה  מהתאחדות הרבנים דארצות הברית  נתברר שאין שום ממש בקול רינון הנ"ל ח"ו והוא שקר מוחלט, כי אין במציאות ששו"ב אחד ישחוט שם בשעה אחד יותר מששה מאות עופות, עכ"ל. מספר הכשרות בישראל, ושם מציין כי השקר הגדול שמעידים הרבנים על וויינלאנד כשר פולטרי ועל כל בתי השחיטה, (וד"ל) שקר כזה עוד לא היה בעולם, וחותמים עליו רבנים גדולי ישראל, מעיתון דער איד. [יכולים לשמוע על הטעיפ מהרבנים שהיו שם שחתמו שמם נגד רצונם ובלי שום רשות, כמנהגם שמזייפים בכל הדברים שלהם].

 לעדער טא דע עדיטער  מכתב באנלית על כשרות הבשר

מכתב מדעפארטמענט אויף אגריקולטור מוואשינגטון בענין גודל מספר העופות והבהמות ששוחטים בשחיטות הכשרות, וזה מראה באצבע איך ש 15 רבנים מהתאחדות הרבנים שקרו את האנשים האוכלים מהכשרות שלהם והכול שקר גדול שלא ראו כמותו מיום היתה ישראל לגוי עד היום הזה, ועם השקר הזה מפטמים את כל אחבנ"י יראי ה' בנבילות וטריפות ומשתיקין את הרבנים המעוררים בכל מיני טעראר. שם המשחטות. 1. וויינלאנד כשר פאלטרי. 2. עמפיירי כשר פולטרי, יולי 26 977', מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 אדרת אליהו  אודות הכשרות והטריפות בארצות הברית. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 מגלה עמוקות   מעשה נורא ממגלה עמוקות, נדפס בספר מגלה עמוקות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב נגד הבשר ב"אגרי פראסערסארס" מרובאשקין  מכתב נורא מאוד שמבאר חלק מהבעיות שנמצא ב"אגרי פראסערסארס" מי שרואה מה שכתוב כאן לא יכול להיות שיאכל עוד משחיטה הזאת, הכו"ח למען האמת והצדק ולמען ביצור מעמד הכשרות הרב שמואל ליכטנשטיין מקראסנא

 להתוודע ולהגלות  כ"ק אדמו"ר מסאטמער שליט"א [זי"ע] לא הוא ולא הקהילה שלו אינם נותנים הכשר על הבשר של אהרן וויינשטאק

אזהרה חמורה ונוראה  תשובה להלכה בענין עגלים לבנים מהגאון הגדול רבי משה פיינשטיין שליט"א. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 דאס לעצטע מויער איינגעבראכען  בענין מצב שחיטת העופות בוויליאמסבורג ששוחטים 600 עופות לשעה וכו'.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 מעשה שהיה כך היה   מספר איך שהשותפים של עמלק הטוב שבטבחים רימו את כל הרבנים להראות להם שהשחיטה כהוגן

שני קצבים מאכילים נו"ט חלב ודם  קראקא שמ"ו נוא ירק תשמ"ו, הסיפור חוזר על עצמו בארצה"ב. 1. מה הקצבים מסוגלים לעשות. 2. גדולי ישראל נופלים במלכודת. 3. דרך ושיטה חדשה לרמות את הכלל ישראל באכילת נו"ט. 4. הקצבים מחלקים צדקה ביד רחבה.

סדר השחיטה בבית המטבחיים "וויינלאנד"  התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, תיקוני בית השחיטה: מספר הכביכ. שנת תשנ"א לפ"ק

ספר בשר גלאט כשר בזמן הזה  דוקאמענטען מהגאווערמענט ועיתונים שרואים איך שהרבנים בשקר יסודם ומאכילים טריפות לישראל להכעיס, [ראה רש"י (בראשית פרק י' פסוק ט') גבור ציד - צד דעתן של בריות בפיו והטען למרוד במקום. לפני ה' - מתכוין להקניטו על פניו. על כן יאמר - על כל אדם מרשיע בעזות פנים יודע רבונו ומתכוין למרוד בו יאמר זה כנמרוד גבור ציד (בראשית רבה), ראה עוד ברש"י ויקרא פרק כו פסוק יד: אלא זה המכיר את רבונו ומתכוין למרוד בו, וכן באנשי סדום (שם יג) רעים וחטאים לה' מאד מכירים את רבונם ומתכוונים למרוד בו.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 4 קול קורא'ס מאת כנסת "מחזיקי הדת" בווארשא  הרבה יהודים אוכלים בשר חזיר, בשר חמורים, כבד של חמורים, חלב דאורייתא בשביל שהם סומכים על הבוטשער שהם יהודים, הוציאו כרוז בשנת "כתר" שהיה זמן הגאולה, וזה עיקב את הגאולה רח"ל, יצא לאור טו"ב כסלו תשס"ז לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתבים מדעפארטמענט אויף העלד מארצות הברית בענין הזריקות בעופות בשביל כמה מיני מחלות קשות, סעפטעמבער 14 979'' יצא לאור על ידי אינטערנעשענעל כשרות אסאשיעשען, מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

על סיר הבשר הגלאט  מכתבים למערכת בעיתון צהר

קליפ מעיתון על הגלאט כשר הבהמות שמוכרים בתור גלאט כשר הוא שקר

 מכתב מדעפארטמענט אויף אגריקולטור מוואשינגטון בענין גודל מספר העופות והבהמות ששוחטים בשחיטות הכשירות, וזה מראה באצבע איך ש 15 רבנים מהתאחדות הרבנים שקרו את האנשים האוכלים מהכשרות שלהם והכול שקר גדול שלא ראו כמותו מיום היתה ישראל לגוי עד היום הזה, ועם השקר הזה מפטמים את כל אחבנ"י יראי ה' בנבילות וטריפות ומשתיקין את הרבנים המעוררים בכל מיני טעראר. שם המשחטות. 1. וויינלאנד כשר פאלטרי. 2. עמפיירי כשר פולטרי, ועוד מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  מכתב מדעפארטמענט אויף העלד מארצות הברית בענין הזריקות בעופות בשביל כמה מיני מחלות קשות, מאי 10 977' יצא לאור על ידי אינטערנעשענעל כשרות אסאשיעשען, מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 מכתב קודש מהרב דירעקטער שליט"א מספר שהגאון ר' ראובן גרוזובסקי זצ"ל ר"מ בישיבת קאמעניץ ובית המדרש העליון בספרינג וואלי ומתיבתא תורה ודעת, וכשתערב אודות הקצבים והשחיטות בוויליאמסבורג שמאכילים נבילות וטריפות, התנגש במכונית וכמעט הרגו אותו וכו'.

כשרות סקאנדאל מיט טריפה עופות  א שיקאגא פירמא רודערט אויף אידן איבער'ן לאנד נאוועמבער 987'

  דער חילוק פון אמעריקא ביז קראקא  נדפס באלגעמיינער זשורנאל פעברואר 27 987'. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 סאטמר דיין אין בארא פארק רעזעגנירט אחר ששני עדים שוחטים העידו לו ששוחט אחד מאכיל טריפות שנים רבות ושוחט בסכין פגום כל השנים, ועוד בעניני צניעות, אלגעמיינער זשורנאל מערץ 13 987'

 אלגעמיינער זשורנאל סאטמארער בחורים צעשלאגען כמעט אויף טויט דעם ראש ישיבה פון קרית יואל, וועגען א שוחט וואס מען האט מגלה געווען סודות פון חדר אז ער איז מאכיל טריפות, יצא לאור שבט תשמ"ט לפ"ק

מכתב מדעפארטמענט אויף אגריקולטור מארצות הברית, בענין הזריקות בעופות בשביל כמה מיני מחלות קשות יצא לאור על ידי אינטערנעשענעל כשרות אסאשיעשען, מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  קול קורא - פסק הלכה ממרנן ורבנן שרי התורה נגד הפרצה הגדולה של נתינת הכשר על פירמא של נכרים המייצרים בשר כשר וגם בשר טריפה.


שערוריית רפורמת השחיטה הפקרת השליטה והנאמנות על סדרי הכשרות וחותמיה בידי בעלי המפעלים נוכרים. בלשון הקודש, ואנגלית

פקוח ממשלתי על הכשרות בכל זאת אין בו משהו. ובפרט על הבשר הקפוא המגיע מחו"ל מהווה 80% מתוצרת הבשר בארץ, הבעיה בשחיטה והבעיה הגדולה והעיקרית היא בשלב הניקור, המצב נורא ואיום, סיפורים מדהימים, הבטושער'ס עושים מה שרוצים, ומשחקים על עניני ניקור שהוא איסור כרת. כך צועקים העיתונים (שהם ציונים) בארץ, אבל בחוץ לארץ הרבנים החרידים צועקים תאכלו חלב בתיאבון, ואין שום בעיה על איסור חלב זה כשר, כי זה מביא הרבה כסף להרבי מסאטמאר שהוא השותף הראשי, והעיקר לצעוק ציונים ימח שמם, ולדבר נגד ארץ ישראל, ונגד הכותל המערבי שזה טמא חס ושלום, וכך מוחקים מה שאומרים בברכת המזון ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, זה הם רוצים למחוק, וזה הסימן האמיתי שהם ראשי הסטרא אחרא והערב רב, שאצליהם טרף וחלב זה מצוה לאכול, חמץ בפסח מצוה, יין נסך מצוה, מקוואות פסולות מצוה, בשר בחלב מותר, ביצים טמאות מותר, עירוב אסור, וכו', וכו', ועכשיו ירא הקהל וישפוט

פעדערעל אינספעקשען - על הבשר בארצות הברית, כמה עופות ששוחטים ביום ובחודש, וכך יכולים לראות במו עינים איך שהרבנים המכשירים הם שקרנים גדולים אשר לא היתה כמותם מיום בריאת העולם, וכל יהודי החרד לדבר ה' חס ושלום לסמוך על ההכשר של הרבנים המסיונרים הגנבים והכופרים ראשי הערב רב שרוצים בעד בצע כסף להאכיל לעם בני ישראל נבילות וטריפות חלב ודם, ראה להלן הרבה דוקאמענטים ותשמע את הטעיפ של כשרות "וואדער געיט" של התאחדות הרבנים, וכך השקר הנורא הזה הולך וגובר מיום ליום ואלפי ילדי ישראל הולכים לשמד עם היוני פארעם של השטרימלעך עם הגרבים הלבנים ביחד. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

געוואלד מען עסט טריפה אלס כשר!!!. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב הארגינעלי על איסור הבשר מכ"ק אדמו"ר מקאשוי - והעתקה מיום י"ג מידות של רחמים תשמ"ג לפ"ק פ' האזינו

מחאה לכבוד שמים  - קול קורא נגד הקובץ פרי תמרים איך שטיהר את השרץ בק"ן טעמים, וזיוף כל ספרי ניקור רח"ל, ומכשילים במזיד ובשאט נפש חלב דאורייתא. הק' מאטעל בענדער סגן יו"ר דועד משמרת הניקור דארצות הברית

 חלב יצהר - בו נלקטו עיקרי המכתבים הנחוצים לערעור החלב, ברוקלין נוא יארק שנת תשמ"ג לפ"ק

דברי תורה סיפורים נפלאים על כשרות השחיטה שנאמרו על ידי כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אבן מקיר תזעק והוא קונטרס מענה על מכתב מאת המתיר איסורים הרב יצחק אליעזר יאקאב בענין שחיטה ב"באקס" (פע"ן בלע"ז). בו יווכח לעין כל איך שהרב הנ"ל משקר בצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני גדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארה"ב.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שערוריית רפורמת השחיטה הפקרת השליטה והנאמנות על סדרי הכשרות וחומתמיה בידי בעלי מפעלים נוכרים, נגד המאכיל נבילות וטריפות רבות בשנים משה היינימאן מבאלטימאר, סיון תשס"ד

לאפרושי מאיסורי על חלב ודם שמאכילים בארצות הברית. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 מודעה נחוצה מהתאחדות הרבנים דארצות הברית נתברר שאין שום ממש בקול רינון הנ"ל ח"ו והוא שקר מוחלט, כי אין במציאות ששו"ב אחד ישחוט שם בשעה אחד יותר מששה מאות עופות, עכ"ל. מספר הכשרות בישראל, ושם מציין כי השקר הגדול שמעידים הרבנים על וויינלאנד כשר פולטרי ועל כל בתי השחיטה, (וד"ל) שקר כזה עוד לא היה בעולם, וחותמים עליו רבנים גדולי ישראל, מעיתון דער איד. [יכולים לשמוע על הטעיפ מהרבנים שהיו שם שחתמו שמם נגד רצונם ובלי שום רשות, כמנהגם שמזייפים בכל הדברים שלהם

סדר השחיטה בבית המטבחיים "וויינלאנד" התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, תיקוני בית השחיטה: מספר הכביכ. שנת תשנ"א לפ"ק

השחיטה הכשירה - קול קורא מכשילים את הכלל ישראל בנבילות וטריפות בהכשר ה"א-יו" והרב היינימאן מאיים על רציחה כל בעיות הכשרות מה שהולך עם ההכשרים של הרב היינימאן

פסק הלכה - מגאוני עולם נגד הרב היינימאן שמאכיל טריפות לאלפים ורבבות

קול השחיטה - עובדות וסיפורים ממצב השחיטה במשחטות החרדיות בניו יארק וברחבי ארצות הברית וקנדה משנת תשכ"ז עד שנת תשל"ז. מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 מי יאכילנו בשר - אן ענטפער אויף די אטאקע צו איינעם פון די אנשי המחנו"ט אונטערן נאמען פון צבי דוד בערקאוויטש.
אין דעם קונטרס ווערן פארענטפערט אלע קשיות און סיבות פינקטלעך ווי אזוי די קצבים וואס חז"ל זענען מעיד אז זיי זענען שותפם של עמלק, האבן פארפירט דעם הייליגן סאטמערער רבין זי"ע צענדליגער יארן, מיטן גאנצן כלל ישראל אין אמעריקא, פונקט ווי אין די צייט פון הייליגן מגלה עמוקות זי"ע, און פארוואס אלע רבנים האבן געטיצערט אימת מות פון די עמלקים, און אזוי האבן זיי פארשוויגען די מורא'דיגע עוולות פון די מאכילי טריפות חלב ודם. שנת תשנ"א לפ"ק
. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתבים לרבנים על מצב הכשרות - מתאר גודל ההזנחה ומצב השחיטה בוויליאמסבורג. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

הרב עובדיה יוסף מוסר את נפשו על הכשרות ראש השוחטים שותפו של עמלק זמם לרצוח את הרב עובדיה יוסף -  מכר בשר גמלים כבשר כשר, כמו שהיה בארצות הברית לפני 50 שנה. השוחט הרוצח

השחיטה הכשירה? - קול קורא # 4 - להסיר מכשול הצילו!!! - הרב  היינימאן וגינעק

 העיתון הצופה בא"י: 10,000 משפחות בארה"ב נכשלו באכילת טריפה. בשר עגל שווק במשק שלושה חדשים כבשר כשר. אלגעמיינער זשורנאל סעפטעמבער 25 '981 כשרות סקאנדאל אין שעכט-הויז פון כשר קאלבען פלייש. מודעה מוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות. מודעה מן קהל יראים מארגארעטען

משפחות בארה"ב הוכשלו באכילת טריפה - בשר עגל טרף שווק במשק שלושה חדשים כבשר כשר.

 הצופה נאבעמבער 981' כשרות סקאנדאל אין שעכט הויז פון כשר קאלבען פלייש, עיתון אלגעמיינער. מודעה ממארגארעטען. מודעה מועד הכשרות ד'התאחדות הקהילות

 התיקון להחטא - של הכשלת אלפי יהודים בנבילות וטריפות, על ידי הרב הקדוש בעל "מגלה עמוקות". רבי נתן נטע שפירא זצוקללה"ה אב"ד קראקא, בלשון הקודש. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מעשה שהיה כך היה - מבאר מה שעשו אנשי המאכילי טריפות איך שרימו את כל הרבנים במעשה השחיטה, דבר כזה שלא היה לעולמים. יצא לאור על יד אנשי המחנו"ט

 שחיטה תלוי'  - משנה הלכות סימן קנ"א, בנידון השחיטה שמפילין הבהמה ע"י חשמל על הארץ. - מהגר"ם קליין בעמח"ס שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד.

 

 

 

פסח

 

דיניו - ומנהגיו

 

מצוה אנציקלופדיה
 

כשרות התרופות מעדעצינען לפסח ולכל השנה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מלחמת השם חלק כ 

כתבה על הספרים מצוה אנציקלופדיה אפיית המצות ואכילת מצות בישראל י"ג חלקים

הלכות פסח באנגלית

 

מועד למשמרת הכשרות בעיר רבתי נוא יארק

אזהרה חמורה נגד שמן קטניות בפסח

 אזהרה מבית דין צדק דקהל האלמין שנת תשס"ד. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

להסיר מכשול מאיסור חמץ בפסח

רשימה לבדיקת חמץ ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מלחמת השם חלק כ"א

פסח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מלחמת השם חלק 25

מבאר גודל ההזנחה בכשרות מעדעצינן לפסח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שלום לרחוק ולקרוב

דיני מצה שרויה למחמירים בה ולמקילים בה, וההבדל בין שבעת הימים הראשונים של חג לאחרון של פסח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מצה שרויה

דיני ואכילת מצה כל שבעת ימי החג, אם יש בו מצוה או רשות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מצות מצה

א. כל תנאי המצוות, דברים ההכרחיים לקיים המצוות כהלכתן בכל פרטיה ודקדוקיה שיעלה לרצון לפני אדון כל.
ב. דינים והדרכה לבדיקת חסא סאלאט, ולבדיקת כרוב -  קרויט.
ג. זהירת כניסת מאכלים ומשקאות מיוצרים בבתי חרושת לבית בפסח.
. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קיום המצות כהלכתה

 מכתב שנשלח על ידי וועד הכשרות לברר המעדעצינען לפסח ולכל ימות השנה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

רפואה דראג סטאר  

ממעדעסין אינסטיטוט מארטש 979. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קליפ בענגליש

- איבער דעם כשר לפסח נאו-אולא אויל

ויכטיגע אויפקלערונג 

הלכות אכילת מצה ואפיקומן בלילי פסחים ועוד, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילת מצות בישראל

אזהרה מבית דין צדק דקהל האלמין שנת תשס"ד. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

להסיר מכשול מאיסור חמץ בפסח

חלק ג' מספר אפיית המצות השלם, והוא מנהגי צדיקי וגדולי עולם מוסדי דור ודור ודרכי הליכותיהם בקודש, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מנהגי צדיקי ישראל 

ה' חלקים, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשנ"ח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מצוה אנציקלופדיה לפסח חלק י"ד

קובץ גדול מדברי הפוסקים, המקיפים כללים יסודיים ועיקריים הנוגעים לאפיית ואכילת המצות בפסח, ושאר עניני החג, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מצות מצה בשלימותה

סגולות והשפעות המרובות הבא על ידי קיום מצוות אכילת מצה כדת וכהלכה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

סגולות מצות ישראל -

 

 

GENERAL KASHRUT

Encyclopedia of Kashrut Vol  3 Kosher for Long Life

ETHICAL TEACHINGS ON THE OBSERVANCE OF KASHRUT, CURRENT PROBLEMS WITH KASHRUT

Nefesh Yeshaya Kashrus - vol 2  TREATISE ON THE LAWS OF KASHRUT (PAGE 44)
Kashrus ha Bassar ke Chilchato Questionnaire

QUESTIONNAIRE FOR THE OBSERVANCE OF THE KASHRUT OF MEAT

Kashrus ha Bassar ke Chilchato Questionnaire

QUESTIONNAIRE FOR THE OBSERVANCE OF THE KASHRUT OF MEAT

The Journal of Jewish health LEARN WHAT THE ANIMALS YOU EAT ARE FED BY THE BIG CORPORATIONS . YOU WILL BE AMAZED OF WHAT GOES ON
Encyclopedia of Kashrut Vol  4 

ETHICAL TEACHINGS ON THE OBSERVANCE OF KASHRUT, CURRENT PROBLEMS WITH KASHRUT

Problems with the OU PROBLEMS WITH THE KOSHER CERTIFICATION OF THE ORTHODOX UNION
Worms in New York's water THE WATER SUPPLY IN NEW YORK'S HOMES MAY CONTAIN WORMS WHICH IS A PROHIBITION FROM THE TORAH
CONTRACT OF KASHRUT TO BE SIGNED BETWEEN THE CONSUMER AND THE RABBI WHO GIVES THE HECHSHER
Warning on foam cups: Letter from the Dart Corporation Most foam cups used for hot drinks have an ingredient derived from animal fat thereby they may not be Kosher when used with hot liquids like Coffee Tea etc
The meat which was left unguarded MEAT WHICH HAS LEFT THE SIGHT OF A JEW IS FORBIDDEN BY RABBINICAL LAW

 

HASHEM'S WAR AGAINST AMALEK FROM GENERATION TO GENERATION

Amalek and his Partner: Questions and answers regarding meat consumption LEARN WHY YOU CAN NOT FIND KOSHER MEAT IN AMERICA OR ANYWHERE ELSE IN THE WORLD
The Twin Towers Kosher Meat? The secret is out THE MEETING IN THE TWIN TOWERS WHERE THE TRUTH ABOUT THE MEAT BUSINESS IS EXPOSED
In The City Of Krakow

FOR MANY YEARS JEWS WERE FED NON KOSHER MEAT IN KRAKOW AROUND 500 YEARS AGO

The fight against Amalek kNOW THE ENEMY OF THE JEWISH PEOPLE
Until when A PAINFUL CRY FROM THE GAON AND TZADDIK RAV SHRAGA FEIVEL MENDELOWITZ TZK'L ON THE SITUATION OF KASHRUT IN AMERICA
The Gate and Kashrut and Hashem's war against Amalek NON KOSHER FOODS IS THE ENTRYWAY FOR THE SATAN TO MAKE THE JEWS DEVIATE FROM THE PATH OF TORAH AND MITZVOT. NON KOSHER FOODS GIVE STRENGTH TO THE ENEMIES OF THE JEWS TO DESTROY US 
Warning against transgressing the laws of Kashrut WHEN YOU SEE THE CONSEQUENCES OF NOT OBSERVING THE LAWS FO KASHRUT YOU WILL THINK TWICE ABOUT TRANSGRESSING
Who has the merit to eat meat? SELECTIONS FROM CHAPTER 36 OF THE BOOK SHEVET MUSSAR EXPLAINING THE LEVEL ONE MUST HAVE IN ORDER TO PARTAKE OF MEAT
Milchemet ha Shem  The Wars of Hashem  THE PROBLEMS OF NIKKUR A CALL TO RABBANIM
Milchemet ha Shem  Vol 1 Yain Nessech

PUBLIC ANNOUNCEMENTS WARNING OF PROBLEMS WITH THE KASHRUS OF WINE (YAIN NESSECH)

Kashrut and damages THE TERRIBLE DAMAGE THAT BEFALLS TO THE ONE WHO DOES NOT OBSERVE THE LAWS OF KASHRUS
Kelipat ha Sirchot REGARDING THE PRACTICE OF PEELING OFF ADHESIONS OF THE LUNGS
When He Left In Peace  THE WAR AGAINST THE MAFIAS OF KASHRUT AND HOW HASHEM HELPED ME AND PRESERVED ME

KOSHER MILK AND INFANT FORMULAS

Chalav Akum - Infant Formula Encyclopedia of Kashrut Vol 2 

LAWS OF KOSHER MILK AND INFANT FORMULAS, STORIES AND PITFALLS IN THE KASHRUT OF MILK TODAY 

Kosher Milk - Encyclopedia Kashrut Vol 1 LAWS OF KOSHER MILK, STORIES AND PITFALLS IN THE KASHRUT OF MILK TODAY 
A letter of Warning on infant formulas

PROBLEMS OF KASHRUS INFANT MILK

 

SMALL ANNOUNCEMENTS ON KASHRUT IN ENGLISH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65                              

 

 

 

על העשרורי' הגדולה - החָלָב הטריפה שעושים להם ניתוח (אפערעישען)

 

1        מכתב על החלב הטריפה - מהגה"צ רבי רפאל בלום כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א, לאסור החלב ומוצרי חלב הנמצאים בבית שנחלבו מהפרות שעשו להם אפערעישען, ד' תצא תשנ"ד לפ"ק

 

2        מכתב על החלב הטריפה - מהגאון יהודה ירחמיאל הלוי גרובער חבר בית דין המיוחד לעניני כשרות, י' אלול תשנ"ד, [ראה באריכות בקול קורא התאחדות הרבנים מגדולי המאכילי טריפות בכל הדור הזה, ומביא שם חלק מהדברים שהתירו: - חָלָב, חֵלֶב נבילה וטריפה, יין נסך, חָלָב עכו"ם, חָלָב חָמֵץ בַפֶסַח, חִיטִים בֶמַצוֹת, מִקוָוָאוֹת פסוּלוֹת,] ועבור הרב גרובער הודה על האמת שהחָלָב ומוצרי החלב טריפה ואסור לנגוע בהם, זרקו אותו מהתאחדות הרבנים, ומוסיף שם: שכעת אין כבר שום בר סמכא שם שיש קצת אפשרות לסמוך עליו, וממילא כל ההכשרים שלהם צריך בדיקה, [ראה הקול קורא, הנ"ל כשכ"ק אדמו"ר מקראסנא זצ"ל לפני יותר מ' 40 שנה היה בין חברי וועד הכשרות של התאחדות הרבנים, פעם חשב שצריך לבדוק את הפארעם של החלב עם יש שם משגיח במוצאי יום הכיפורים שזה זמן קשה למשגיח להשגיח אז, ועשה מיטינג עם חברי הביד"ץ ונסעו במוצאי יום הכיפורים, ולא מצאו את המשגיח, ושאלו את הגוים אם היום שלחו את החלב, וענו בוודאי, ושאלו אם המשגיח היה שם, וענו לא, לא היה כאן שום משגיח, והכל בסדר, לא צריך לדאוג כי הסחורה יצא. בבוקר עשו מודעה שאסור לשתות החלב, באותו יום טלפנו אל מהתאחדות הרבנים להרב מקראסנא זצ"ל, והודיעו לו שזרקו אותו מהוועד הכשרות של התאחדות הרבנים, ואין לו כבר שום שייכות איתם]. עכת"ד שם.

 

3        סדר הגעלה וואס מען דארף יא כשר'ן און וואס נישט - סדר פון כשר'ן פאלגענד זענען די הלכות פון כשר'ן

 

4        מכתב על החלב הטריפה -  מהרב יוסף משה גרינוואלד רב דהקל ערוגת הבושם, הבררו והסרו הבהמות המועטות בשאלות מהכשרים.- ה' לסדר ויצא תשנ"ד.

 

5        מכתב על החלב הטריפה מהרב יחיאל באבאד אבדק"ק אטארטיקוב מספר מועט של בהמות סולקו משם. י' אלול תשנ"ד

 

6        מודעה נחוצה אודות החלב ישראל ומוצרי חלב ישראל התאחדות הרבנים מתירים את החלב טריפה -  מתירים את הלב טריפה כמו שהתירו חלב נבילה וטריפה במזיד, לעיני כל ישראל.

7        מודעה נחוצה אודות החלב ישראל ומוצרי חלב ישראל מהרב נחום אפרים טייטלבוים אבדק"ק וואלאווע, -  הוא מתיר אסורים מפני שהוא נותן הכשר על מאכלי חלב, ומהיום והלאה אומר שהולך לתקן, יא אלול שנת תדש"ן לפ"ק.

 

8        מודעה נחוצה אודות החלב ישראל ממחלקת הכשרות מקהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא בארצה"ב, מודיעים שיש חששות גדולות על החב ומוצרי חלב ואוסרים כל מיני מאכלי חלב.

 

9        מודעה נחוצה מהגאון אבדק"ק מאנרא אדות חלב ישראל, כותב איך שהתירו בהתאחדות הרבנים, ח' פרשת תצא שנת תשנ"ד לפ"ק

 

10                  שאלות ותשובות ומכתבים מגדולי הפוסקים שאוסרים החלב מהפרות שעושים להם ניתוח.

11   תשובה ראשונה להלכה לאסור החלב מהבהמות המנותחות, מהגה"צ רבי מנשה הקטן אבדק"ק אונגוואר שליט"א, בעמ"ח ספרי שו"ת משנה הלכות כ' חלקים.

 

12   תשובה שני' להלכה לאסור החלב מהבהמות המנותחות, מהגה"צ רבי מנשה הקטן אבדק"ק אונגוואר שליט"א, בעמ"ח ספרי שו"ת משנה הלכות כ' חלקים.

 

13   תשובה שלישית להלכה להרב הגאון רבי יהודה שיין ממחלקת הכשרות לאסור החלב מהבהמות המנותחות, מהגה"צ רבי מנשה הקטן אבדק"ק אונגוואר שליט"א, בעמ"ח ספרי שו"ת משנה הלכות כ' חלקים.

 

14   תשובה שלישית להלכה להסיר מכשול מאחינו בני ישראל הקדושים מאת הרב הגאון רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין בעמ"ח ספרים רבים ונכבדים.

 

15   אגרות משה אבן העזר חלק רביעי סימן צ"ב, בענין עגלים שמפטמים אותם באופן שבשרם יקבל מראה לבן, ב' דר"ח תמוז תשמ"ב.

16   אגרות משה סימן כ', בענין אם יש לחוש למה שהרופאים מצויים להשתמש לרפואה לדקור בין הצלעות, י' כסלו שנת תשי"ב עגלים שמפטמים אותם באופן שבשרם יקבל מראה לבן, ב' דר"ח תמוז תשמ"ב.

 

U.S. DAIRY FARMERS

17   היתר על החלב הטריפה - מהרב משה דוד טענדלער רב בית הכנסת קהילת מאנסי. [יוצא בפסק נגד חותנו הגה"צ רבי משה פיינשטיין זצ"ל].

 

18   מי הם המכריעים?  בעלי המכשירים הנוגעים בדבר, מתירים את האיסור בריש גלי', פנים חדשות גליון 315 י"ט אלול תשמ"ד על החלב הטריפה

 

19   מידע בענין שאלות החלב מהמחנה החרידי אוגוסט 18 94'   על החלב הטריפה

 

20   מכתב מקהל עדת ישורין   על החלב הטריפה

 

21   מכתב מהאוי יוי על החלב הטריפה

 

22   בקהילות החרדיות בחורים ואברכים עסוקים בקריעת מכתבו של יודיל גרובער שאינו מכשיר את החלב. פנים חדשות גליון 315 י"ט אלול תשמ"ד

 

23   פוליטיקה והלכה משמשים בערבוביה הגאון רבי מנשה קיין אבדק"ק אונגוואר תוקף את הרבנים המתירים וקובע כי הם צבועים וכי הם פוגעים בנשמות ישראל. גליון 315 י"ט אלול תשמ"ד

 

24   ווער האט געוואלט פארשווייגען די פרשה פון די מילך און ווער האט געהאט א אינטערעס אז די חרדישע גאס זאל וויסן וואס דא פאסירט, גליון 315 י"ט אלול תשמ"ד

 

25   אין ארץ ישראל האט הגאון רבי בנימין מענדלסאן איינגעפירט אז מען נוצט נישט קיין מילך פון פרה וואס מען האט אפארירט.

 

26   מדוע מוצרי החלב הם בעייתיים? גדולי התורה לעצמם מחמירים ואינם נוגעים במוצרי החלב.

 

27   משנה הלכות סימן כ' אם יש לחוש למה שהרופאים מצויים להשתמש לרפואה לדקור בין הצלעות.

 

28   מכתב מהרב הגאון יהודה שיין "בני תורה כשרות לעדער".

 

29   זענען אלע מילכיגע פראדוקטן ב"אמת" כשר??? אלגעמיינער זשורנאל סעפטעמבער 2 94' א. תשובה מכ"ק אדמו"ר שליט"א מאונגוואר. ב. מכתב מכ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א. ג. תשובה מהגה"צ רבי משה פיינשטיין זצ"ל בעל אגרות משה. ד. תשובה מהגאון רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין.

 

30   די מוסרים האבן זיך ווידער געהובן דעם קאפ!

 

31   מלכות סאטמאר על חרבך תחי' צבא הגנה לסאטמאר צו חילוב.

 

32   א סקאנדאל פון גרשון יאקאבסאן אלגעמיינער דזשורנאל דף 4 תמונה.

 

33   ארטיקעל באנגלית מגרשון יאקאבסאן

 

34   פרייזן פון חלב ישראל פראדוקטן וועלען מעגלעך געהעכערט ווערן צוליב חשש אז בהמות זיינען טריף צוליב פראצעדור וואס זיי גייען-דורך 

 

35   תנובה מוז נאך געבען די כשרות פאדערונגען פון "וועד הכשרות" שעל יד העדה החרדית. דער איד בשלח תשנ"ה

 

 

Kol Hashechita - FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

 

 

MESSAGE TO THE
GENERAL PUBLIC

TITLE

DESCRIPTION

INTERVIEW WITH SHLOMO ARTZI
PROBLEMS THAT THREATEN THE JEWISH COMMUNITY- By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
EMERGENCY APPEAL
HELP IN OUR WORK- By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Soul saving in Argentina
SAVING JEWS FROM ASSIMILATION IN ARGENTINA - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

Published with the help of Jason Robert Kovan

 

GO TO NEXT PAGE

GO TO PRIOR PAGE