בס"ד

 

 

כשרות

KASHRUT

 

PAGE 1

HOME        ראשי

1  2  3  4  5  6

 

WARNING TO ALL THOSE WHO WORRY ABOUT THEIR SOULS

SCOTCH WHISKY IS NOT KOSHER

THE KASHRUT ORGANIZATION UNDER THE DIRECTION OF RAB LANDAU SHLITA IN BNEI BRAK HAS DETERMINED AFTER EXHAUSTIVE STUDIES THAT  THE WHISKY HAS THE STATUS OF "YAYIN STAM" 'NON KOSHER WINE' AND SHOULD NOT BE CONSUMED BY ANY JEW

WHAT FOLLOWS ARE PICTURES OF THE ARTICLE

INSTRUCTIONS: YOU SHOULD RIGHT CLICK ON THE PICTURE AND CLICK ON SAVE PICTURE AS AND THEN DOWNLOAD TO YOUR COMPUTER AND THERE YOU CAN INCREASE THE IMAGE TO BETTER VIEW THE ARTICLE

 

 

 


בס"ד

תרנא

הננו לאשר קבלת הספר על מאכלות אסורות שנודב לישיבתנו.

יישר חילו של המחבר הדגול שליט"א לאורייתא ויפוצו מעיינותיו חוצה.

ביקרא דאורייתא.

ישיבת השרון

הרצלי'

תרנב

הנני מתכבד לאשר את ספרו שכולל בו "אכילת התרנגולים" "זבחו זבחי צדק" "מנוחת שלום" "מנחת יהודה" "שמירה טובה" בתודה ובברכה מעומקא דלבא תזכה למצות ורב הברכות יושב בסדר.

ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך

בכבוד רב ובכל חותמי הברכות

ע"ה כמוס עגיב

הרב של אור יהודה והסביבה

תרנג

הריני מודה על קבלת ספריכם החשובים ומברככם בברכת יפוצו מעינותיכם חוצה.

בכבוד רב

עמנואל קוסובסקי-שחור

רב שכונת יד אליהו

תרנד

קבלתי בשמחה את החיבורים החשובים: אפיית המצות נפש ישעיה על מאכלות אסורות אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים.

ויהי רצון כשם שזכה לזכות את הרבים בחיבוריו החשובים כן ימשיך לזכות  ויפוצו מעינותיו חוצה.

בברכה ובתודה

הרב יחזקאל דאום

רב דק"ק רמת מגשימים

רמת הגולן

תרנה

הרינו לאשר בתדוה את קבלת הספרים החשובים, מנחת יהודה ואנציקלופדיה לכשרות.

בכבוד רב

נתיב מאיר

ההנהלה

ירושלים

תרנו

קבלנו בהוקרה את 3 ספרים שנשלחו אלינו.

בתודה ובברכה

פנחס הראנוי

אגודה להחזרת "עטרה ליושנה"

ירושלים

תרנז

הנני להודיעך על קבלת ספריך החשובים.

ואנו מודים לך מאד על שליחת ספריך החשובים מאוד.

יה"ר שתזכה להפיץ מעינותיך חוצה.

יוסף חיים הלוי

רב העיר אשקלון

אשקלון

תרנח

הננו לאשר בזה את קבלת הספר אנצקלופדיה לכשרות יישר חיליה לאורייתא.

ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה

דוד חפוטא

רב שכונת אזורים

נתניה

תרנט

הריני לאשר בזה קבלת הספר החשוב אכילת התרנגולים וכו' של כבוד הרב גרוס שליט"א.

בכבוד רב

ישראל שרעבי

גורדון ג פתח תקוה

תרס

זה עתה קבלתי הספר הכולל אכילת התרנגולים זבחי זבחי צדק מנוחת שלום והמצטרף חמרא למרא וטוביתה לרקי'.

בכבוד רב

ויקרא דאורייתא

אשר זמל

רב אזורי

הדר השרון

תרסא

מאשרים בתדוה קבלת ספרו החשוב "נפש ישעיה" בענין מאלכות אסורות.

בכבוד רב

ישיבת הכותל

ירושלים

תרסב

הננו מתכבדים לאשר ברב תודה והוקרה קבלת הספר "נפש ישעיה" עבור ישיבת הרשב"י זיע"א בעיה"ק צפת ובמירון.

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת התנא הקדוש

רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

ההנהלה

תרסג

בזה לאשר קבלת הספר נפש ישעיה

בתודה וברכה

דוד ש. צדקה

פרדס חנה כרכור

תרסד

בשם ישיבת הר עציון ברצוני להודות לכב' בזה על קבלת ספרו, נדבה לבית מדרשנו.

יה"ר שעוד רבות בשנים ימשיך כב' בעבודתו החשובה תוך בריאות הגוף והנפש.

בברכה,

ישיבת הר עציון

גוש עציון

תרסה

הננו מאשרים בתודה את קבלת ספרו הח' אנציקלופדיה לכשרות בעניני אכילת התרנגולים כהלכתה.

חן חן למחבר שליט"א ולמפיצי ספריו לבתי המדרש.

בברכה

הרב מעלה גלינסקי

ישיבת שעלבים

מנהל

תרסו

קבלתי בתודה ובהוקרה יפוצו מעינותיך חוצה

בכל הכבוד

הרב סעדיה חוזה

רמת גן

תרסז

קבלתי את הספר

תודה רבה

תזכו להרבות תורה

ביראת שמים וכל טוב

יוסף קבלן

ישיבת "בית אשר"

ירושלים

תרסח

הגיעונו שני ספרים החשובים מאד ה"ה: אפיית המצות השלם ונפש ישיעיה.

מחמת טרדות הזמן נבצר מאתנו לאשר קבלת הספרים הנ"ל וגם משום הכרת הטוב.

יישר כוחו של הרב המחבר וכל המסייעים בידו.

יפוצו מעיינותיו חוצה להגדלת תורה והאדרתה.

בכבוד ויקר,

מעומקא דליבא

הרב א. קארו

ישיבת בני עקיבא

תקות יעקב

שדה יעקב

תרסט

אני מאשר בזה שקיבלתי את הספר אכילת התרנגולים ואני מודה על המתנה החשובה אבל אני מבקש מכבודו אם ישלח לי את הספר סיפורי הצדיקים.

בכבוד רב

יחיאל אפרים

רב מקומי מושב בטחה

תרע

הנני מאשר בזה את קבלת הספרים 1. שחיטה ואכילת בשר, 2. אפיית המצות השלם, 3. אכילת התרנגולים זבחו זבחי צדק וכו'.

תבואו על הברכה

ובברכת התורה ונחמת ציון

הרב שמואל דהן

מושב שדה צבי

הנגב

תרעא

אנו מודים לכבודו על הספר: "אנציקלופדיה לכשרות".

אין ספק שספרו יוסיף הדר לספריתנו, ויהי רצון שכ"ת יזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

חן חן,

הרב שלום בורשטין

"בית שמואל"

ראש הישיבה

חדרה

תרעב

הריני לאשר בתודה קבלת ספריו אכילת התרנגולים זבחו זבחי צדק מנוחת שלום מנחת יהודה שמירה טובה.

יישר חיליה דמר ויפוצו מעינותיו חוצה.

ביקרא דאורייתא

הרב יעקב פנחס שיר

רב העיר

כפר סבא

תרעג

אנו שמחים על עוד אחד מספריו הקדושים שקבלנו לצרף לאוצר הספרים של ישיבתנו הק' יזכה לזכות הצבור ובני תורה בפרט על נקיות וזהירות של קדושת עם ישראל.

כל טוב

ישיבת "מוהרי"ל אשלג"

וכולל "עטרת התלמוד"

בני ברק

תרעד

אני מאשר בזה כי הגיעני ספר אנציקלופדיה לכשרות. ...אני מברך אותו בברכת משרע"ה ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, ויזכה המחבר לחבר עוד חיבורים בתורה ולהפיץ אותה ברבים לזכות את הרבים כמש"כ ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד ויאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים אכי"ר.

בברכת התורה

מאיר חורש

תרעה

הריני מאשר שקבלתי עד עכשיו 4 ספרים דרך הדאר ואני מודה לכב' מאד נהניתי מהספרים אפי' שיש לנו הרבה ספרים בכל זאת התורה ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים הפוך בה והפוך בה תורה היא ללמוד אני צריך חזק ואמץ.

בכבוד רב

הצעיר א. שריקי

מושב כסלון 07

ירושלים

תרעו

הננו מאשרים קבלת הספר נפש ישעיה והנני מודים לו עבורו מאד.

שיזכה לעשות ספרים כדי לזכות הרבים מתוך נחת והרווחה ובריאות וכל טוב.

בכל הכבוד

ישיבת "כתר תורה" להוראה

בני ברק

נתבקשתי ע"י ראש הישיבה דפה להביע את תודתו על ששלחתם את ספריכם הח' נפש ישעי', אכילת תרנגולים ועוד.

יה"ר שיזכה כ"ת להפיץ מעינותיו חוצה וזכות הרבים תגן ותושיע עליו וזרעו אחריו שלא ימוש ספר תורתינו הק' מתוך אהלו.

בברכת התורה

יוסף חיים הברגן

אוצר הספרים מנוחת יצחק

שע"י ישיבת אופקים

תרעח

רוב תודות על חיבורך הנפלא אשר נשלח אלינו בימים אלה, אין ספק שספר חשוב זה ישמש את תלמידינו וירחיב את השכלתם, ויהווה עוד נדבק בסיפריתנו התורנית.

הנני לאחל לך כל טוב ויתן ה' לך כח להמשיך ולחבר ספרים כהנה וכהנה ותגדיל תורה ותאדירה.

בכבוד רב

יעקב שפירא

ישיבת בני עקיבא

מנהל

רעננה

תרעט

הננו מאשרים בתודה קבלת ספרו החשוב.

יתן השי"ת ויוסיף כח ואמץ להרבות ולהפיץ מעינותיו חוצה לתועלת הרבים.

בברכה וביקרא

ישיבת "אור ישראל"

פתח-תקוה

תרפ

תודה עבור משלוח הספר אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים וחבל לי רק שחלקי מנחת יהודה נכתב באידיש שאינה מובנת לרבים.

תזכו להפיץ תורה ברבים.

בכבוד וביקר

מנחם גלדמן

רב מקומי ניר עציון

תרפא

זה להודיע שקבלנו את ספר אפיית המצות השלם.

תודה רבה

משה שאשמלין

ישיבת מרכז התורה

גבאי אוצר הספרים

תרפב

קבלנו בתודה את ספרו "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות שכולו מלא שמאתע להלכתא בבקיאות מופלאה משולב בסיפורי מעשיות כדי למשוך את הלב כדברי האגדה.

ויהי רצון שיוסיף לחבר חיבורים תורניים כאלה להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה

הרב ירחמיאל וייס

קרית משה

ראש הישיבה

ירושלים

תרפג

אתכבד בזאת לאשר על קבלת הספרים החשובים אשר קבלתי מכת"ר ואודה לו בזאת.

יישר כוחכם

סיני אדלר

מבשרת ציון

רח' האירן 62

ת.ד. 5066 ירושלים

תרפד

נתקבל הספר נפש ישעי' ויהי זה תועלת לזיכוי הרבים

בכבוד רב

תודה וברכה

המצפה לישועה

יעקב בהגרצ"י אדלשטיין

רב דרמת השרון

תרפה

ברצוני להודות לכם מאוד על הספר החשוב "נפש ישעיה" יה"ר שתזכו להפיץ מעיינותיכם חוצה ולזכות הרבים עוד ועוד

נ.ב. להבא נא לשלוח לפי הכתובת:רחוב אצ"ל 51 חיפה.

ביקרא דאוריתא

הרב מרדכי בן עזרי

רב השכונות

שער העליה ונוה דוד

תרפו

מאשרים בתודה קבלת הסה"ק נפש ישעיה לאוצר הספרים של ישיבתנו הקדושה, חן חן ותזכו למצוות.

בברכה להרמת קרן תוה"ק

ישיבת "כסא רחמים" ספרדית.

בני ברק

תרפז

הנני שמח להודיעך שקיבלנו את כול הספרים ששלחת ונהנינו מזה. תאריך ימים על מלאכתך כן יהי רצון.

בכבוד רב

ובברכת התורה

דוד מלול

תרפח

הנני להודות על קבלת הספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות הספר יוכנס בע"ה לבית המדרש

בשם גבאי אוצר הספרים

שליד הישיבה

קרית חנוך מבשרת ציון

תרפט

הנני מאשר בזה כי קבלתי 3 ספרים ומבוע בזה תודה וברכה על תוכן הספרים לפי דעתי הם נחוצים לנו יהי רצון כי תזכו לאהבה שלמה שמחה שלמה ורפואה שלמה

בכבוד רב

הרב אהרון תם בית עריץ

תרצ

אני מאשר קבלת הספר בתודה

הרב ישראל

רב שכונה בירושלים

 

13140ft.ש3....14120ft.411ft.3

גרוס 3

תרצא

הנני בתודה לאשר קבלת הספר הנכבד אכילת התרנגולים וכו'.

בברכת התורה

יוסף צבי יפת

רב שכונה בירושלים

תרצב

הריני לאשר בתודה קבלת הספר

בברכה

הרב שלמה דידי

רב אזורי כנרת עמק הירדן

תרצג

חן חן על פעלו הטוב ואין ספק כי מה' משכורתו שלימה ונזכה לראות בביה"ג בב"י אמן בין המזכים.

בכבוד הראוי

רב שכונה בירושלים

תרצד

אחדשה"ט הנני לאשר קבלת הספר "אכילת התרנגולים וכו', ובטוח אני כי יהיה לי לעזר רב.

בתודה רבה

ובברכת התורה

יוסף כהן

רב שכונה ברמלה

תרצה

בתודה ובברכה קבלתי את הספר "זבחו זבחי צדק" וכו'.

תתברכו ממעין הברכות בבה"ת

בכבוד הראוי

ע. יעבץ ר"מ

קרית עקרון

תרצו

נתקבל הספר נפש ישעיה

בכבוד הראוי

כולל אור אליהו

ירושלים

תרצז

הספר נפש ישעיה נתקבל לבית המדרש בתודה רבה

בכבוד הראוי

חיים נפתלי הלברשטין

תצרח

הנני לאשר שקבלתי הספר אינציקלופדיה ה' חלקים

בתודה ובברכה

משה דרעי

רב מלילות

תרצט

הריני מאשר קבלת ספריו אפית המצות השלם שחיטת בשר כהלכתה, נפש ישעיהו.

יישר כחו ויפוצו מעינותיו חוצה

בבה"ת

אליהו שרים

חבר הרבנות הראשית לת"א יפו

ראש ישיבת "תורה והוראה"

תש

חן חן על מעשיך הטובים כל המזכה את הרבים זכות הרבים מגינה עליו.

הרב דמאיר שלום

רב בבתים

תשא

ברכות שמים יחולו על ראש העושים והמעשים להגדיל תורה ולהאדירה ולהרבות הטהרה בישראל ברכת ה' תהי מעוזכם אמן.

בכבוד הראוי.

תשב

הריני להודיע שקיבלתי את הספרים שכת"ר שלח לי ויה'ר שיפוצו מעינותיו עד ביאת משיח צדקנו.

בכבוד הראוי

שיבו חיש

רמ"ג

תשג

קבלתי את ספרך אנציקלופדיה.

יישר כחך.

תודה

הרב אברהם שלום בלד

רח' קוטלר 11

גבעת שאול, ירושלים

תשד

הריני לאשר בזה קבלת ספריו החשובים אכילת התרנגולים וכו'.

תודה ובהוקרה

הרב יחזקאל שטיפנסטר

מלדל 1 תל אביב

תשה

קבלנו את ספרך על מאכלות אסורים ואנו מודים לך על נדבותך.

בכבוד ובברכה

ישיבת אש התורה

ירושלים

תשו

הנני מאשר בתודה רבה קבלת הספר החשוב נפש ישעיהו על מאכלות אסורות.

יה"ר שהקב"ה יהפך לנו ימים אלה לימי ששון ושמחה בקרוב ובמהרה.

רב זלייך דרוך

רח' ברלין 52

ירושלים

תשז

בתודה ובברכה הריני לאשר קבלת ספרו נפש ישעיה על מאכלות אסורות.

בהוקרה

הרב יחזקאל

רחוב מלדל תל אביב

תשח

קבלת הספרים החשובים "אפיית המצות כהלכתה", "שחיטת ואכילת בשר", "אינציקלופדיה לכשרות", "נפש ישעי'".

ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

אליהו הלוי קצנלבוגן

רב שכונה בירושלים

תשט

הריני לאשר קבלת הספר נפש ישעיהו.

בתודה מראש

שיזכה לחבר חבורים נוספים

על כל עניני התורה

אוצר הספרים

ישיבת וולוז'ין, בני ברק

תשי

נודה לו מאד ונכיר לו תודה אם יואיל בטובו לשלוח לנו את כל ספריו המצוינים ע"מ לעטר את אוצר הספרים של בית מדרשנו "תפארת נתניה יד משה".

ת.ד. 542

נתניה

20124

תשיא

הנני לאשר כי קבלתי את הספרים "זבח פסח" ו"נפש ישעי'" רב תודות על המשלוחים יהי רצון שתמשיכו להפיץ תורה לזכות את הרבים שכרכם גדול מאת נותן התורה.

עוד לא הספקתי לעיין טוב בספרים, עיינתי פה ושם וראיתי שיש מה ללמוד מעבודה רבה זו. תחזקנה ידיכם במטרה חשובה זו לאורך ימים אכי"ר.

א.צדוק

רב בקרית אתא

תשיב

כן הנני מאשר כי ביום חמישי י"א מנחם אב תשמ"ג קבלתי את הספר "זבח פסח" בתודה רבה ובברכת התורה להרה"ג המחבר יזכה להגדיל תורה ולהאדירה אכי"ר.

בכבוד הראוי

יוסף יעקב צוברי

רב לעדת התמנים

רמת גן

תשיג

מאשר בתודה קבלת הספר הנכבד "אנצקלופדיה לכשרות ה' חלקים בכרך אחד" חן חן ותודה רבה, ואפריו"ן לההמ"ח שיגע ומצא כדי מדתו יהי ה' עמו לזכות את הרבים מתוך שיבה ונחת אמן.

בכבוד רב

רפאל כדיר צבאן

רב נתיבות

נ.ב. נודה לכב' אם יואיל לכבדנו ביתר הספרים שהוצאתם לאור לעטר בהם ספרייתנו.

תשיד

שמחנו לקבל את הספר החשוב נפש ישעיה ונקוה בעזרת ה' לקבל עוד ספרים ותזכה להרביץ תורה ברבים עד מאה ועשרים שנה...

בכבוד ובברכה הנהלת הכולל

ישיבת ביאלא

"אור קדושים"

בני ברק

תשטו

הננו לאשר בזה בתודה קבלת ספרו היקר "נפש ישעי'" שכב' שלח עבור אוצר הספרים שע"י ישיבתנו "תפארת הכרמל".

זכות גדולה נתגלגלה לידו להוציא לאור ספר יקר כזה, ספר אשר הוא חיוני במיוחד עבור "בעלי תשובה" הנמצאים בישיבתנו "אור הכרמל" שע"י מוסדנו ובכלל חשוב הוא לתלמידים השוקדים באהלה של תורה ורוצים ללבן כל דבר ודבר במקורו.

בזמננו חשוב הדבר במיוחד כי משתמשים בהרבה מאכלים בתבלינים שונים, בסירופים ובטבליות אשר לא כל אחד יודע את מקורם ומה שהם מכילים בתוכם ורבים הם הנכשלים ח"ו במאכלות אסורות, בשוגג ובתמימות.

אנו מאחלים לכב' שיזכה לזכות את הרבים מתוך רווחה, מתוך בריאות שלמה, מתוך סיפוק רוחני מלא ומתוך שפע וברכה והצלחה בכל מעשי ידיו.

נ.ב. נודה לכב' אם ימציא לנו עוד 2 עותקים, האחד לישיבתנו "תפארת ישראל" והשני לכולל האברכים שע"י "תפארת הכרמל".

ברגשי תודה

הרב רפאל שפירא

תפארת הכרמל

בשם הנהלת הישיבה

חיפה

תשטז

אור יקרות. טל אורות. החכם השלם והכולל. שבחיו מי ימלל. מזר"ק טהור. שלשלת יוחסים. קדשי קדשים. זה שמו הטוב. הגאון האדיר. כמוהר"רft.4 שלום יודא גראסft.3 שליט"א.

יהי שלו' בחיליה. ויסגי מזליה. וכל הנלוים אליו.

ft.4שר התורה! אריה שבחבורה! מקל עוז. מטה תפארה. אורה זו תורה.

ft.3ראשית דברי! להודות להלל לשבח לכת"ר על מתנתא דתורא' עוד זה מדבר (אפית המצות) וזה בא ויאמר נפש ישועה. מבשר טוב. יתפלל טוב. שלא יכנסו מאכלות אסורות בתוך גופו. ספר אשר עטוי במצנפת הקודש. מלא מכל טוב. לטהר ולקדש שלחן האדם. מכל סיג של איסור. ולתקן התועים מדרך הטובה. ואשר עברו דרך בני חטא ועון. ולמונעם מדרך הנלוזה.

ft.4רב נאצל!ft.3 את האמת אגיד. כי הצצתי בהקפה ראשונה בספרו הקדוש נפש ישועה. מראה דרך להחיות נפש נענה. בידיעה משכלת מה יעשה ישראל וחי בהם. ממש ישע לנפשם. לעורר נפשות נרדמות. במוסר השכל. ובהבנה מרובה. ממש שלחן ערוך מכל טוב. כשר וטהור. ובלי לחפש ספרים. ובלי לשאול סופרים.

ft.4נברשת הקודש!ft.3 יישר חיליה דמר. אשר מזכה הרבים בהונו ואונו. ובתורה יהגה יומם ולילה. ולילה כיום יאר. לברך הלכה. כדי לזכות את הרבים. אשרי חלקו. וכמ"ש בזו"הק זכאה איהו מאן דמזכי חייבא זכיה לעו"הז ולעו"הב הנני לברכו בשם השם. שיבורך ממקור כל הברכות. בברכה המשולשת בתורה. הוא וכל משפחתו. משפחתft.4 הפלואי.ft.3 ימשיך עוד כהנה וכהנה. בבריאות מתמדת. וכח איתן ובריא. עד לביאת הגואל. ועד בכלל.

חזק ואמץ

הרב שמואל בן הרוש

רב מקומי לנוה שלם.

וחבר הרבנות הראשית בת"א

הערה: אם ישנה אפשרות לקבל ספורי נפלאות מצדיקי ישראל זצ"ל במחיר אשר יושת עליו.

תשיז

מזמור לתודה

א נציקלופדיה לכשרות ובה-ה"א חלקים ודינים וחוקים, ל-כל בשם אקרא "אכילת התרנגולים" איך נאכלים, י צא אחריו "זבחו זבחו צדק" להסיר כל חדק, ה שלישי בחבורה "מנוחת שלום" מי-יגיע הלום?!, ו ירצה השם "מנחת יהודה" זבחי תודה,  כ ולם כולם "שמירה טובה" בחיבה ואהבה, צ ירפם לאחד ולטשם כיהלום הרב שלום יודא שליט"א ועבור ספר זה הנני מודה,

הרב אלי' כ"ץ

ראב"ד ורב הראשי בב"ש

תשיח

הריני מאשר בשמחה של מצוה ובהנאה רבא את קבלת שני הספרים הנוספים: ספר "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות, וספר "אכילת התרנגולים" "זבחו זבחי צדק" "מנוחת שלום", מנחת יהודה "ושמירה טובה".

שני הספרים הקדושים גדושים בדברי חסידות אזהרות ומנהגים טובים מכל אבקת רוכל אשר כל בית ישראל זקוקים להם, הספרים הללו מעידים על קדושת המחבר, ועד כמה חרד לדבר השם, ששולחן כל יהודי יהא שולחנו של מקום והיה זה שכרו, יפוצו מעיינותיו חוצה וירוו מהם צמאונם כל ת"ח ועמק ישראל.

ברגשי כבוד ויקר

יעקב הכהן

אופקים

הרב המקומי

הנגב

תשיט

נתקבל שוב ספרו החשוב על מאכלות אסורות בעיקר על אכילת התרנגולים ואביע מיטב הברכות כמו מכתבנו הקודם כי זכוי גדול הוא לרבים ואשרי חלקו.

בתודה וברכה בשם ישיבתנו

מרדכי ראובני

ראש ישיבת מגן אברהם

בני ברק

תשכ

הנני לאשר בזה את קבלת ספריו היקרים "נפש ישעיה על מאכלות אסורות" ו"אפיית מצות השלם", ערוכים ומסודרים בטוב טעם ודעת, מיוסדים על אדני פז, דברי רז"ל.

ה' יעזרהו על דבר כבוד שמו ויפוצו עוד מעינותיו חוצה, יזכה להגדיל תורה ולהאדירה עד ביאת גואל צדק בב"א.

בברכת התורה

יוסף שרביט

רב העיר וראב"ד

וחבר מועצת הרבנות

הראשית לישראל

אשקלון והסביבה

תשכא

שמחנו מאוד לקבל את ספרו החשוב "נפש ישעיה" המכיל בתוכו הלכות ודברי מוסר והתעוררות עד להפליא והכל ע"פ דברי רבותינו ראשונים ואחרונים הקוה"ט.

ובפרט כאשר הספר מעוטר בהסכמות מגדולי דורנו שליט"א ע"כ באנו לבקש מכש"ת שיואיל לשלוח לנו עוד מספריו הקדושים.

ויה"ר שיזכה לחבר עוד חיבורים בתורה ויראה לכבוד ה' לתורתו ויזכה שימלאו כל משאלות לבו לטובה.

ונזכה לביאת גוא"צ בב"א.

בכבוד רב ובברכת התורה

ישיבת כתר ישראל רוזי'ן

ההנהלה

בני ברק

תשכב

הנני בזה ברגשי תודה והוקרה על ספריו החשובים "שחיטה ואכילת בשר כהלכתה" ו-"אפית המצות השלם" עבור לומדי ישיבתנו הק'. ובאו הספרים למקומם (שאר הספרים עדיין לא קבלנו) ורבים נהנו ויהנו מאורה.

הערכת כל מעיין בספרו שיש לו תועלת מהפרטים הרבים שנאספו ובאו בסדר מצוין, ונאספו הרבה הלכות הנוגע למעשה, וגם לבני תורה היגיעים ושקועים בהלכה-יש לספריו של מעכ"ת תועלת רבה הן על הפרטים הרבים, והן הליקוט מה שאין יד כל אדם משגת.

תשואות חן למעכ"ת, ואני תפלה לה' שיזכה אותו למלאות רצונו, שתהי' כל מחשבותיו נטרדת בזה (כפי לשונות בפתח השער) ויפיץ מעיינותיו חוצה לזכות ולזכות את הרבים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ויזכו עי"ז לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתנו הק'.

בברכה והוקרה בשם חכמי ורבני הישיבה,

הרב רפאל דוד אויערבאך

ישיבת הרבנים והמקובלים

שער השמים

ירושלים

 

13140ft.ש3....14120ft.411ft.3

גרוס 3

תשכג

מאשר בתודה ושמחה את קבלת ספרו זבחו זבחי צדק וכו'

והנני מלא עונג וסיפוק מתוכנם אשר יש בהם לסייע ביד כל משמש בקדש והם בבחינת חדש מלא ישן.

יפוצו מעינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה

בברכת התורה

ש. צדוקי

רב אזור עזתה

תשכד

הננו לאשר בתודה מעומקא דליבא, את קבלת הספר הנכבד והחשוב אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים, פירותיו של המחבר הדגול הגאון הרב שלום יהודה גראס שליט"א. אשר נתקבל אצלינו בשמחה רבה.

הננו להודות לו על כך. ובודאי יתענגו עם הספר הזה כל באי בית ד'.

בכבוד רב,

מוסדות חסידי באבוב

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ירושלים

תשכה

אנו מאשרים בשמחה את קבלת ספריו החשובים "נפש ישעי" ואנציקלופדיה לכשרות המכילה את הקונטרסים "אכילת התרנגולים" "זבחו זבחי צדק" "מנוחת שלום" "מנחת יהודה" ו"שמירה טובה". ואנו מודים למעכ"ת על כך מקרב לב, יזכהו הקב"ה להמשיך בפעליו ויפוצו מעינותיו חוצה.

נשמח ונודה למעכ"ת אם יואיל להמציא לנו את יתר ספריו החשובים לתועלת באי בית מדרשינו.

בברכה והוקרה

כולל אברכים זידיטשויב

ע"ש כ"ק מרן מהר"מ זצ"ל

פתח תקוה

תשכו

קבלנו בשמחה את ספרו החשוב "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות ותודתינו לו על הברכה שזיכה את בית מדרשינו ויעזרהו ה' יתברך להמשיך בפועלו הגדול ויפוצו מעינותיו חוצה.

ויתברך בבריאות הגוף והנפש לאורך ימים ושנים אמן.

בברכת התורה

בית מדרש גבוה לתורה והוראה

"שבט מיהודה"

רח' טרומפלדור 03, תל-אביב

תשכז

בהערכה ובסיפוק רב קבלנו זה עתה את ספרו האחרון "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות. לספר הנ"ל חשיבות מיוחדת לדורנו ולזמננו שבעיות הכשרות הולכות ומחמירות מיום ליום. הבעיות הן כה סבוכות עד שקשה לאדם הרגיל, ואפילו בני תורה, לדעת את פרטי הכשרות ולהבדיל בין מותר ואסור, לכן גם בא הספר הזה בעתו ובזמנו הנכון.

הספר "נפש ישעי" נכנס איפוא לאוסף ספרי ההלכה של ספרייתנו שהוא אולי האוסף החשוב ביותר של הספריי' ועומד לרשות אברכי הכולל של המוסד ולרשות הציבור שוחרי תורה הנעזר ע"י ספרייתנו.

בברכות התורה ובברכה,

נפתלי וינטר

ספרי' מרכזית לתורה ויהדות

מנהל הספרי'

ירושלים

תשכח

בהודיה ובברכה מתכבדים אנו לאשר בזה קבלת ספרו החשוב "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות שהואיל לתרום לאוצר הספרים של ישיבתנו הקדושה, ואשר יעלה על שולחן מלכים - מאן מלכי רבנן - בישיבתנו הקדושה.

והננו בברכת התורה הנאמה לכבוד ידי"ע מעכת"ר שליט"א יחד כל הנלוים אליו יזכה להרבות פעלים וחיילים לתורה ולמודה בבריות גופא ונהורא מעליא בנחת ונועם אושר הצלחה וכל טוב סלה.

בברכת התורה ולומדי',

בכבוד ורב הוקרה

מ. בן פורת (פרטמן)

מזכיר ישיבת פונביז'

בני ברק

תשכט

בשורות אלו באנו להודות לו בשם התלמידים והרמים, על אשר עלה בדעתו היפה להעניק לנו את ספרו החשוב והידוע בשם טוב ה"ה, "שחיטת ואכילת בשר כהילכתה" אשר כשמו כן הוא דברים נפלאים בעניני שחיטה והדרכה לאכילת בשר בתכלית הכשרות. הספר נתקבל בחביבות ובהערצה בפי כל, ובוודאי זה יתרום להרמת קרן התורה בישיבה.

זכות המצוה תגן עליו להתברך בכל מילי דמיטב, והשי"ת יעזור לו שיוכל להמשיך בפעולותיו הברוכות בהצלחה רבה עד ביאת הגוא"צ במהרה בימינו אמן.

בחותמים בברכת התורה

משה דיכנפלד

ישיבה דחסידי בעלזא

גבאי אוצר הספרים

ירושלים

תשל

את הספר החשוב נפש ישעיה קבלתי לנכון והוא ספר נפלא ומבוארים בו דברים נחוצים מאד ודברי מוסר וכו' ואפה לן נמטי למעכ"ת עבור הספר הנ"ל ויישר כחו וחילו לאורייתא.

ובימי המצרים הקב"ה קרן עמו ירום

ונזכה לגאולה שלימה בב"א

הרב דוד בן ציון קליין

יסודות

תשלא

אקדמה פני כת"ר בתודה ובברכה,

על שני ספרים הבאים כאחד, מלמדים כי כת"ר זכה וזיכה את הרבים בספרי הלכה הנחוצים ביותר לדעת אשר יעשה ישראל לקיים מצות ה', וכת"ר נושא לבדו טורח לאסוף נדחי ישראל המפוזרים במאות ספרים, ומגיש אותם לפני הקורא, בסדר ישר, דבר דבר על אופניו, כשלחן הערוך, ומסודר עליו כל פרטי הדינים, בצירוף דברי התעוררות ובפרט בדורנו התפתחות הטכניקה החדישה, היוצר בעיות מחודשות שלא שערום אבותינו, ואין איש שם על לב להיזהר ולא ליפול בתוך מלכודת. וכת"ר מעיר ומאיר איך להינצל מכל מכשול, ומה יעשה ישראל לקיים המצות כדבר ה' ביד משה!

בברכה שלימה, אך טוב וחסד כל הימים!

בתודה ובהוקרה

הרב נתן צבי פרידמן

רב מקומי בשכון ה'

בני ברק

תשלב

אהיה אסיר תודה לכת"ר אם יזכני בספריו הנוספים שהם כולם לתועלת גדולה וביחוד לרבנים היושבים על מדין ועליהם להשיב לכל הפונים בשאלות להלכה ולמעשה.

בתודה ובהוקרה רבה אנו מאשרים את קבלת ספרו אינצקלופדיה לכשרות ה"ח מעשי ידי כבודו להתפאר.

ברכתנו מקדש למעכת"ר שיפוצו מעינותיו חוצה לזכות את הרבים להתקדש ולהטהר במצוות תוה"ק ויה"ר שזכות התורה וזכוי הרבים תעמוד לימין הצלחתו בזה ובבא.

ביקרא דאורייתא

ישיבה ובית מדרש לאברכים

רבנו יוסף חיים.

תל אביב

תשלג

שמחנו מאוד לקבל הספר היקר שלך שכולל דיני אכילת תרנגולות ועוד. בתוכן נראה לי מאוד נחוץ לכל מי שרוצה לשמור על הלכות טריפות ולא נכשל בו ח"ו. אנו מאוד מחכים לספרים חדשים שיצא בעזרת השם בקרוב.

בברכת התורה

ראובן צבי ב"ק

אוצר הספרים ישיבת הנגב

נתיבות

תשלד

הננו בזה להביע יקר שבח ותפארת למעכת"ר שליט"א על אשר זיכנו בחיבורו המרהיב העוסק בעניינים נעלים בהלכה למעשה.

ספרי מעכת"ר שליט"א משמשים לעזר רב לכל יושב על מדין ולמורי הוראות בישראל ועלה ביד מעכת"ר שליט"א לבאר עניינים שונים באופן בהיר ביותר.

ברכתני הנאמנה למעכת"ר שליט"א כי יזכה להוסיף ולהוציא אורה מפירותיו המתוקים ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה לשם ולתהילה.

בפרוס השנה החדשה הבעל"ט הנני לברך את מעכת"ר שליט"א וכל הנלווים אליו בברכת השנים הטובות לברכה. ימלא השי"ת כל משאלות ליבכם לטובה.

בברכת כוח"ט

ויקרא דאורייתא

ש.ב. ליפשיץ

רב ברמת גן רחוב בית שמש.

תשלה

בברכת יש"ר על תשורת שי לבית מדרשנו כ"כ נבקש את כת"ר לשלוח לנו את יתר הספרים שהו"ל הרב הגהמ"ח שליט"א לתועלת הלומדים בבית המדרש.

בכבוד הראוי

ישיבת "יד משה"

נתניה

תשלו

קיבלנו את ספרכם "נפש ישעיה"

בכבוד רב

מזכירות

ביה"ס

תשלז

אנו מודים בזה על הספרים החשובים המצוינים שנשלחו לביהמ"ד נייטרא בירושלים.

יה"ר שתזכו להרבות פעלים לתורה ולהגדיל תורה ולהאדירה.

בכבוד ובברכה

ש.שלום

ת.ד. 3545

ירושלים

תשלח

קבלתי מידי הרב דוד סגל רב המשחטה במשחטת "עוף טוב" בבית שאן את סיפרך היקר "זבח פסח" אכילת התרנגולים כהלכתה ולפי בקשתך הנני מודיע לך ומודה לך על כך ומצפה לספרים נוספים.

בכבוד רב

נחמן שפר שו"ב

תשלט

ברצוני להודות לכם על ששלחתם לבית ספרינו את הספר "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות.

בטוחני שהספר יהיה לעזר רב לחברי המורים והמורות בית-הספר.

בברכת התורה

חמו שלמה

מנהל ביה"ס

תשמ

הנני לאשר קבלת הספר ומאד נהניתי בעיוני בו ואני מקוה להמשיך קבלת הספרים.

בכבוד רב ובברכת התורה

בסל נפש

תשמא

הנני לאשר על קבלת הספר "נפש ישעיה

בתודה ובברכה

ש. רובין

מנהלת ביה"ס "בית יעקב"

רמת אהרון

תשמב

הנני לאשר בזה שקבלתי את הספר נפש ישעי' והנני מביע את תודתי הרבה על פעלכם חזקו ואמצו.

בכבוד התורה

מעטוף שלום

מושב ברקת 603

תשמג

הרינו מאשרים בתודה, קבלת הספר: "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות.

יישר כחכם!

בכבוד רב

מנהלת ביה"ס.

"בית יעקב"

קרית אתא

תשמד

לפי בקשתכם להודיע על קבלת הספר קבלתי בשמחה את הספר ואני מודה לכם מאוד.

השמח לראות עוד ספרים חדשים.

תודה רבה

ב. ד"ס יונה

תשמה

לנכון קבלתי הספר "אפיית מצה כהלכתה"

תודה רבה

הרב משה האלברשטאם

מו"צ בעדה החרדית

ראש ישיבת טשאקווע

ירושלים

עדיין לא קבלתי הספר אנציקלופדיה לעניני כשרות.

תשמו

אשיש טוב באנו להודיע לכ' שהמוסד קבל בשמחה ספרכם נפש ישעי' ותזכו למצוות וכט"ס

בברכת התורה

ר. הלל.

מפעלי "אור החיים" בא"י

בני ברק

תשמז

צדיק תמים. נודע בשערים. ה' קרנו ירים רב שלום וברכה ורב תודות על אודות החיבורים שהיגיעו אלי "תורת הזבח" "ונפש ישעיה" הטבתם האחרון מן הראשון כי הספר נפש ישעיה נזדמן לי לפני כעשר שנים (פורמט גדול) וחשבתי אז לרכוש אתו כי ידעתי כשלונות בשטח זה והספר נחוץ לעורר.

יהי ברכת ה' עליכם כחפץ ותשוקת לבבכם חיים ארוכים ועל כל פעלם תהילות עריכים.

משה מוקאב

ישמח משה 2

בני ברק

 

13140ft.ש3....14120ft.411ft.3

ג גרוס 3

תשמח

תודה מראש עבור הספר שנשלח לי ע"י הרב סגל רב המשחטה אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים.

אני מעוניין בעוד ספרים תודה מראש.

הצעיר מתתיהו בן יוסף

חצור הגלילית גליל העליון

ת"ד 492

חצור

תשמט

תהיה שנת מלכות דוד

ברצוננו להודות על קבלת הספר "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות.

בברכה

בי"ס "בית יעקב" אזורי

יסודות ד.נ. עמק שורק 01867

תשנ

הריני לאשר בתודה ובהוקרה את הספר נפש ישעי' שנשלח לנו על ידיכם על מאכלות אסורות.

בתקוה שיתרום עוד

בית ספר "יסוד התורה"

ראש העין מהריק"א 6

תשנא

הנני בזה להודות לכם מקרב לב על הענותכם למכתב וב"ה זכינו אף אנו לקבל את הספרים היקרים נפש ישעי' שחיטת ואכילת בשר כהלכתה ואינציקלופדיה לכשרות ה' חלקים.

יה"ר שחפץ ה' בידכם יצלח להגדיל תורה ולהאדירה ועינינו ועיניכם תחזנה בבוא לציון גואל בב"א עת התקבצות כל נדחי ישראל ונזכה כולנו לשמוע את קול שופרו של משיח צדקנו שיבוא וילמד תועים בינה.

המברככם בכל טוב ובכל אשר תפנו תצליחו

הרב יפת מוגרבי

רב ושו"ב

בני ברק

תשנב

הננו לאשר בסיפוק רב קבלת ספרו "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות אשר יועיל בעז"ה לצבור הלומדים בעירנו בכלל ובישיבתנו בפרט ויקוים בו ופעל ידיו תרצה ותהי משכורתו שלמה מעם ה' ונזכה לראות בנחמת ציון וירושלים ובביאת גוא"צ.

בברכת התורה

שלמה דהן

ישיבת חידושי הרי"ם

סניף ערד

תשנג

העוסקים בצרכי ציבור באמונה ה' עליהם יחיו!

ברצון ובשמחה קבלתי את הספר נפש ישעיהו על מאכלות אסורות, תזכו לכל טוב סלה.

צפורה פרידמן

המפקחת

תשנד

אנו מודים לך על הספר המביא רוב תועלת

בכבוד רב

ח. ברונשטיין

מנהלת ביה"ס "בית יעקב"

ירושלים

תשנה

הרינו לאשר בתודה את קבלת 3 הספרים: א. אינציקלופדיה לכשרות. ב. שחיטת ואכילת בשר כשר., ג. נפש ישעיהו.

ספרים אלו הדנים בעניני כשרות הבשר - מטרתם לזכות את הרבים לשמור על קדושת הגוף והנפש, ועל כך תבואו על הברכה!

בכל הכבוד,

הרב צבי צייכנר

ישיבת פרחי אהרן

מנהל אוצר הספרים

חיפה

תשנו

הננו לאשר קבלת הספר החשוב "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות ספר חשוב מאד ומתוך העיון בו נזכה לשמור את נפשותינו מכל טמא ונבורך בנפש קדושה וטהורה.

בברכה ובהוקרה

ג. גשיוד

בית יעקב

בני ברק

תשנז

אנו מודים לכבודו עבור תרומתו לספרית ישיבתנו הספר החשוב: אינצקלופדיה לכשרות.

נשמח לקבל ספרים נוספים.

בכבוד רב,

הרב דוד צבי הופמן

ישיבת בני עקיבא

ראש הישיבה

חיפה

תשנח

מפני עומס הטירדה ועול העבודה לא התפניתי עד היום להודות לכת"ר על ספריו הנפלאים והיקרים אשר הו"ל לזכות את הרבים המצוות עקרוניות שנשמת היהדות תלוי' בהם, וכל הדברים נכונים בטוב טעם ודעת ומפיקים נוגה מזן אל זן.

ויה"ר שיתקבלו דבריכם בלבות הקוראים ותהא שמעתתכם מבצרן בעלמא להרים קרן התורה בישראל ולבצר חומת הטהרה, הכשרות, החינוך בקרב אחינו בית ישראל עדי לציון ברינה נעלה.

כנפש המברך באהבת כהונתנו מקודש,

הרב שאר ישוב כהן

רב הראשי וראב"ד חיפה

תשנט

מאשרים בזאת קבלת ספרו החשוב "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות. הספר הוא נחוץ ומבוקש לתועלת המורות ותלמידות הסמינר כעזר לשעורי דינים.

נשמח לקבל ספרים נוספים שיופיעו בעז"ה.

אם אפשרי נא לשלוח שלושה אכסמפלרים מכל ספר, כדי שיהיו במידה מספקת לשימוש המורות ומאות התלמידות כ"ת.

בתודה ובברכה,

הרב בנימין שצ'רנסקי

ספריה לנוער החרדי "בית מאיר"

תל אביב

תשס

בתשובה למכתבו היקר קבלתי עד עכשיו 1. נפש ישעיה על מאכלות אסורות 2. אפית מצות.

את הספר שחיטת ואכילת בשר כהלכה אמנם קבלתי אבל נעלם לי, ואלו הספר אנציקלופדיה לכשרות טרם קבלתי אודה לכב' אם יואיל לשלוח לי את שני הספרים האלה.

בתודה וברכה

ביקרא דאוריתא

תשסא

אלפי ברכות מעומק הלב לבריאות ואריכות ימים להרה"ג המחבר הדגול שליט"א.

אלעזר אלבז

רב מקום גבעת שמואל

תשסב

קיבלתי לנכון הספרים שכב' שלח לי ומאד התרשמתי לטובה מדברים המלמחים לב ונפש פנך, הלכות במקורות, וגם התפעלתי מסגנון יפה. רב חילך לאורייתא ויפוצו מעינותך חוצה.

אבקש לשלוח לי את כל הספרים שכב' מוציא לאור.

בכבוד רב

הרב מיכאל ווסלוך

חבר הרבנות הראשית

תל אביב

תשסג

הנני מודה לכם מאוד על ספר זה ועל כל הספרים שקבלתי עד עתה ספרים אלה הם לעזר רב לא רק בתחום השחיטה אלא בכל ההלכות הנחוצות לבית יהודי והנחוצות לכל אדם לדעת הלכות אלא.

יהי' רצון שתראו הצלחה בכל מעשי ידיכם ותזכו את הרבים ושכרכם גדול ממעון הברכות והישועות.

בכבוד רב

גדי רובוח

בן פתחיה 51

בני ברק

תשסד

קבלנו את הספרים אשר שלחת אל כב' הרה"ר.

לכתחילה עלה במחשבתו של הראש"ל הרה"ר להעיר מספר הערות כיאה לספרים חשובים אלו, אך מה שהאדם חושק הזמן עושק.

יה"ר שתזכה להמשיך בזכוי הרבים ובהפצת התורה בכל מרחבי ארצה"ק.

בברכת התורה,

הרב אליהו בן דהן

לשכת הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

עוזר אישי

תשסה

הננו מאשרים בתודה קבלת הספר החשוב "נפש ישעי'הו" על מאכלות אסורות, לספרית בית מדרשנו.

בכבוד רב

ה. לנדאו

בית הספר "בית הילד"

מנהלת

תל אביב

תשסו

הרינו לאשר בזאת כי קבלנו את הספר "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות.

בכבוד רב ובתודה

ביה"ס בית יעקב

יהודה הנשיא

תשסז

הרינו לאשר בתודה קבלת הספר "נפש ישעי'ה" על מאכלות אסורות.

בכבוד רב

הרב א. כהן לוין

מנהל

תשסח

הנני לאשר קבלת ספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות

יישר כוח תודה וכל טוב ותזכו להפיץ תורה בישראל.

בכבוד רב והוקרה רבה

הרב צדוק עימיסי

ראשון לציון

תשסט

אנו מבקשים ממעכ"ת שיואיל נא בטובו לשלוח לנו את ספרים היקרים הנ"ל כדי שנוכל להנות מזיו ספריו כאשר יהיה לבין כותלי מדרשנו ובעזהשי"ת נשתדל לבל יפגעו שום עיכובים ומניעות.

אוצר הספרים

שע"י תלמידי ישיבת "בית אהרן וישראל"

דחסידי קרלין סטולין

ירושלים

תשע

בזה אנו מאשרים שקיבלנו את הספר "נפש ישעי'ה" מאכלות אסורות.

בתודה מראש

ח. שפילר

בית ספר לבנות "בית יעקב"

בני ברק

תשעא

תודה עבור ספריו המחוכמים המחכימים והיפים אנציקלופדיה לכשרות וכעת הספר החדש נפש ישעיה על מאכלות אסורות השי"ת יתן ויפוצו מעיונתיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה.

תשואות חן חן לו וכט"ס.

בתודה והוקרה

יצחק זילברשטיין

רב שכונת רמת אלחנן

בני ברק

תשעב

בתודה ובהערכה כנה קבלנו את ספרכם אודות הענין החשוב, מאכלות אסורות. הספר יהי' בודאי לתועלת רבה לתלמידנו, אך בקשתנו היא אם אפשרי לשלוח לנו עוד שניים שלושה ספרים היות ואנו מעונינים שמה שיותר תלמידים יוכלו לעיין בספר חשוב זה וכן עוד עותק אחד עבור נשיא ויו"ר מוסדותינו הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א.

בברכת התורה ולומדי'

מגדל אור

להפצת תורה וחינוך בצפון

מגדל העמק

תשעג

ברצוננו לאשר קבלת הספר "מאכלות אסורות".

רב תודות.

בכבוד רב,

הרב שמואל י. שטרן

מנהל

תשעד

קבלנו בשמחה הספר הנ"ל ברכותנו להוצאת ספרים נוספים.

גב' רחל לינברג

מנהלת בי"ס בית יעקב המרכז

ירושלים

תשעה

שמחנו לקבל מכת"ר את הספר החשוב מאד נפש ישעי". בענין מאכלות אסורות, אשר נחיצותו רבה לכל והשוה לכל נפש.

אנו מודים מקרב לב לכת"ר על תשומת הלב ומעריכים מאד פעלו למען זכוי הרבים.

ויה"ר ונזכה שבכל בית ישראל יתבסס השלחן הטהור ולא יכשלו ח"ו במאכלות אסורות המטמטמים את הלב ומטמאים את הנפש.

בכל הכבוד הראוי

א.צ. קושניר

בית ספר לבנות "בית יעקב"

ראש העין

תשעו

הריני מאשר קבלת הספר החשוב. יעזרהו הקב"ה להוציא מעינותיו חוצה ועוד רבות בשנים יעסוק בזיכוי הרבים.

בהוקרה מרובה

"שילה"

בי"ס יסודי לבנות

תל אביב יפו

צשעז

כבוד הרה"ג ש. יהודה גראס שליט"א רב תודות למעכ"ת על הספר החשוב נפש ישעי' על מאכלות אסורות דבר שנחוץ מאוד בכל הזמנים ובפרט בדורנו עכשיו.

וכל המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו.

בברכת התורה מציון וירושלים

י. אלישיוץ

ישיבת תפארת שלמה

ירושלים

תשעח

הננו מאשרים ומודים על הספרים החשובים שנשלחו אלינו ספר אכילת התרנגולים המאיר את כל בעיות הנתקלים באכילת התרנגולים, וזבחו זבחי צדק שלש תשובות חשובות על ענין שצריך שובי"ם שזה יעמוד ע"ג זה, ומנוחת שלום על מאכלות אסורות לבאר גודל האיסור והפגם בזה, ומנחת יהודה על ענין איסור חלב עכו"ם, ושמירה טובה על עניני שמירה מאיסור למיניהם.

וספר נפש ישעי' על שמירת הגוף מאיסורים ודברי מוסר חשובים מאד, כדי לא להגיע ח"ו לאיסור ולהיזהר ולהישמר מהם.

בברכת רבנן ותלמידיהון

הרבו פעלכם לאורייתא

"אוצר הספרים"

דישיבת "קדושת ציון"

קרית באבוב, בת ים

תשעט

הריני מאשר קבלת הספרים אפית המצות השלם, נפש ישעיה, שחיטת ואכילת בשר כהלכתה, ואנציקלופדיה לכשרות.

הספרים הם מאד מענינים ואשמח לקבל מכב' עוד ספרים.

יה"ר שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בכבוד רב

הרב מתאנה מנשה

רב המושבים פדיח ופתחיה

נחל אילון

תשפ

הנני בזה להודות לכב' על הספר החשוב אפית המצות השלם חזקו ואמצו לכב' התורה.

בברכת התורה

הרב יהושע זמל

רב דשכונת תלפיות

ירושלים ת"ו

 

13140ft.ש3....14120ft.411ft.3

ק גרוס 3

תשפא

נתקבלו בברכה הספרים:

א. אפיית מצות השלם.

ב. נפש ישיעיהו.

ג. אנצקלופדיה לכשרות

תודה וכט"ס

אוצר הספרים

שע"י ישיבת ירוחם

תשפב

הנני לאשר כי קבלנו מכם את הספרים כדלקמן:

3 ספרים של "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה".

3 ספרים של "נפש ישעיה על מאכלות אסורות".

3 ספרים של "אנצקלופדיה לכשרות ה' חלקים".

1 ספר "אפית מצות השלם".

נודה לכם אם תשלחו עוד 3 ספרים של "אפיית מצות השלם" ועוד ספר אחד מכל אחד מהספרים דלעיל.

אנו מודים לכם על המשלוח ומצפים לקבל עוד ספרים שיהיו בידיכם.

בכבוד רב

הרב ח. שכטר

המועצה הדתית

קרית מוצקין

תשפג

הריני לאשר קבלת הספר החשוב נפש ישעיה על מאכלות אסורות.

בתודה וברכת התורה

בית ספר "בית יעקב" ותלמוד תורה

באר שבע

תשפד

הריני לאשר בזה קבלת הספר נפש ישעי' על מאכלות אסורות. תשואות חן חן עבור, הוא ספר מאוד מועיל, ומגלגלין זכות ע"י זכאי להציל נפשות יקרות מישראל מהרבה איסורים.

בברכת התורה

והצלחה בעבודת הקודש

ח. מיטייכטל

ירושלים

נ.ב. הנני עוסק בהכנת כת"י של אדמו"ר זצוק"ל הי"ד נא להודיעני האם יוכל לסייעני.

תשפה

הנני מאשרת בתודה וברכה את קבלת ספרו היקר "נפש ישעי'ה" על מאכלות אסורים.

הספר הוכנס לספרית המורות בביה"ס לעזר ולסיע בהוראת הדינים.

ברכתנו אליו "ומצדיקי הרבים ככוכבים לע"ו".

יהי' רצון שיראה ברכה בעמלו ובכל מעשה ידיו ויזכה להוציא ספרים להגדיל תורה ולההאדירה.

ונזכה במהרה לתשועה עולמית בביאת משיח צדקנו ובנין בית מקדשנו אכי"ר.

בברכה

עירית בני-ברק

בית הספר בית יעקב

תשפו

קבלנו את הספר הנשלח אלינו.

יישר כוח!

בכבוד רב,

הנהלת בית יעקב גור

בני-ברק

תשפז

הריני לאשר בתודה קבלת הספר החשוב "נפש ישעיה"

אין ספק שהספר יביא תועלת רבה בהסבר הדינים המרובים הכרוכים במאכלות מה גם שהוא מוסבר בטוב טעם עם תמונות להמחשה וכו':

יישר כחכם ויישר כח

של המו"ל באמריקה

ותזכו למצוות

ד. שניאור

מנהל בית הספר הרמב"ם

רמת השרון

תשפח

מאשרים בתודה קבלת הספר "נפש ישעיהו" על מאכלות אסורות.

הספר מפאר את ספריית המורים של בית ספרנו ועל כך יישר כח!

בברכה,

משה קליין

מנהל בית יעקב

נוה יעקב, ירושלים

תשפט

הנני לאשר בתודה ובברכה קבלת הספר היקר והחשוב "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות עם סיפורי מעשיות מפתח והוספות.

מי יתן וספר קדוש זה יתרום קדושה וטהרה בישראל, יעמוד הדבר לזכות לעוסקים בהפצת הספר.

ביקרא דאורייתא

ובכבוד רב,

י. נשרי

מנהל בית הספר היסודי

יסודי התורה ובית יעקב

עכו

תשצ

אני הח"מ מאשר בזה קבלת סט ספרים "נפש ישעיהו".

אני מודה לכבודו על כך ומקוה שגם ספרים נוספים שיופיעו, אשמח לקבלם בעתיד.

קבל נא, אדוני, את תודתי על כך!

בכבוד רב,

הרב מאיר לוי

קרית שמואל

תשצא

אנו מאשרים בתודה קבלת הספר "נפש ישעיה"

בברכה

משרד החינוך והתרבות

המחלקה להכשרת עובדי הוראה

פתח תקוה

תשצג

הננו מאשרים בזה קבלת הספר "נפש ישעיה" על מאכלות אסורים.

בברכה

שושנה מליך

בית ספר "בית ישראל"

תשצד

מו"ר הרב גרוסמן שליט"א מסר לנו את הספר החשוב נפש ישעי' על מאכלות האסורות ששלחתם לו.

וכפי בקשתכם הננו מאשרים את קבלת הספר, והננו מודים לכם ע"ז, בתודה וברכה,

היינו מודים לכם מאוד באם תואילו לשלוח עוד 2-3 ספרים עבור כמה מבני החבורה החפצים בזה וכן אם יש עוד ספרים מהרב המחבר תואילו נא לשלוח אלינו (באם אפשר ג"כ 2-3) ותודה מראש כתובתנו היא: ת.ד. 762 מגדל העמק 201.

בכבוד ובברכה

הנהלת

אוצר הספרים שע"י

תלמידי ישיבת תומכי תמימים -מגדל אור

תשצה

הריני מודיע בזה לכם על קבלת הספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות.

אודה לכם מאוד אם תשלחו לי ספרים נוספים.

בברכה

צבי עמוסי

מנהל בית הספר סיני

אופקים

תשצו

הרני לאשר בזה בתודה ובספיק רב את קבלת הספר החשוב "נפש ישעיה" כמו כן הרני מודה לכם מאוד על הספרים שיופיעו בקרוב.

בברכת

"עץ חיים למחזיקים בה"

גבאי אוצר הספרים

שע"י ישיבת "בית אהרן"

תשצז

הננו מאשרים בתודה קבלת הספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות.

בכבוד רב

מסורי שאול

מנהל ביה"ס יסודי התורה ובית יעקב

רעננה

תשצח

אחדשה"ט קבלתי עוד שני ספרים דרך הדואר אינציקלופדיה לכשרות ונפש ישעיה, נחמדים למראה וטובים ללמדם, אחלה את פני ה' להאריך ימיו של המחבר להוציא לאור כל תעלומה. ולהפיץ מעינותיו חוצה, חיים ארוכים ומבורכים, חיים בריאים ושלמים, וזה כפי קוצר לשוני ואין להאריך כי אם בשלומו הטוב, יזכו העושים והמעשים לכל מצוה טובה ולכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, אכי"ר,

בר"ך הצ'

יצחק אברהם.

רחוב יצחק שדה 47 ת"א.

תשצט

הרינו מאשרים בתודה ובברכה קבלת הספר "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות חלק ראשון.

בעיון ראשון נראה גודל חשיבות הספר, המתאר בעמקות ובשטחות כאחד חומרת האיסור והרחקה מחשש טריפה ונבילה.

הספורים המתלווים, ממחישים בצורה קלה ומובנת את ההתרחקות מהאסורים והתקרבות לקיום המצוות המעשיות.

בברכת לומדי התורה

אברהם הוניגסברג

מנהל ביה"ס

תת

אנו מודים לכבודו על שהואיל לתרום לאוצה"ס דישיבתינו את ספרו החשוב אכילת התרנגולים זבחו זבחי צדק וכו' ומקוים אנו שהלומדים בספרו יפיקו רוב תועלת ממנו להגדיל שם תורה ולהאדירה.

ובזכות זה יזכה שיפוצו מעינותיו חוצה וליבדרן שמעתתיה בבי מדרשא.

בתודה ובברכה

גבאי אוצה"ס

דישיבת איתרי

ירושלים

תתא

הננו לאשר בתודה קבלת ספר "נפש ישעיה" 5 חלקים.

יזכה כב' להמשיך ולעמד על משמרת הכשרות בעולם היהודי אמן.

בכבוד רב

בית מדרש גבוה להוראה באר משה

פתח תקוה

תתב

שמחנו לקבל את הספר החשוב נפש ישעיה ישר כוחכם ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בתודה ובברכה

מיקסלר

בית ספר בית יעקב

קרית ישמח משה

תתג

אני מאד שמח על הספרים שנשלחו אלי ומעיין בהם לעתים תכופות. ומצאתי בהם הרבה דברים שמרבית השובי"ם לא שמים מספיק דגש על קיומם ואקוה בעזה"ש שלימודם יביא תועלת גדולה לכל העוסקים במלאכת קודש זו.

ויתברך מאתו יתב"ש

בכל משאלות לבו

שלום הלוי ברגר

תתד

הננו מתכבדים לאשר ברב תודה והוקרה קבלת הספר "אינציקלופדיה לכשרות ה' חלקים" עבור ישיבת הרשב"י זיע"א בעיה"ק צפת ובמירון.

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת התנא הקדוש

רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

ההנהלה

תתה

הרינו לאשר קבלת הספר החשוב "נפש ישעי-ה" לישיבת ירוחם.

והננו מודים מקרב לב ובהוקרה מיוחדת על קבלת ספריו של הרב המחבר ר' שלום יהודא גרוס שליט"א ושיזכה להוציא מעינותיו החוצה ולהתברך בכל מימי דמיטב.

בברכת התורה

מרכז לתורה ולחינוך ירוחם

תתו

הריני מאשר בתודה קבלת הספר החשוב נפש ישועה על מאכלות אסורות. יה"ר שספר זה יביא ישועה וגאולה לעם ישראל.

בברכה

חיים קאופמן

מנהל ביה"ס

תל חנן

תתז

הננו לאשר כי קבלנו את הספר "נפש ישעיה על מאכלות אסורות" בתודה ובהוקרה.

בכבוד רב,

אלחנן סמט

מנהל בית-הספר בית יעקב

פתח תקוה

תתח

הריני להודיעך כי ישיבתנו טרם קיבלה את סט הספרים "נפש ישעיהו".

אודה לכבודו אם ישלח את הסט לספריית התורנית של ישיבתנו.

כמו כן - הנני מעונין מאד לקבל סט "נפש ישעיהו" לרשותי. אבקש לשלוח לכתובתי הפרטית - קרית שמואל - רח' הנציב 21 ע"י חיפה.

בברכת התורה,

הרב דוד צבי הופמן

ראש הישיבה

תתט

יתברכו כל העוסקים והמסיעים ויהיא זכות הרבים תלוי בהם.

תודה ובכבוד רב

גפי ריבוח

בן פתיחיה 51

בני-ברק

תתי

הנני לאשר בזה קבלת הספר הנ"ל אני מודה לכם מאוד מאוד, על המשלוח אשמח לקבל את יתר הספרים.

יש לציין שספרים אלו עוזרים לי בעבודת הקודש שהיא מלאכת השחיטה.

שו"ב שלום מעטוף

שכון חב"ד 4 01 לוד

תתיא

הנני מאשר את קבלת הספרי "נפש ישעי'ה על מאכלות אסורות"

תודה רבה לכם עבור הספר יישר כחו ובע"ה אם יגיעו ספרים נוספים חדשים אשמח מאוד לקבל עותק מן הספרים.

בתודה מראש

וחג אורים שמח

יפת אשיאל

שדרות חן גוריין 45

אזור 71085

תתיב

קבלתי חבילתך הכוללת ספר "נפש ישעיה"

יישר חילך לאורייתא

דוד צבי הופמן

הנציב 21

קרית שמואל

חיפה 38362

תתיג

הרינו להביע את תודתינו והערכתינו על היענותו הנדיבה בהמציאו לנו את ספריו החשובים אשר נתקבלו בברכה והוסיפו דעת לאברכי הכולל ולכל באי בית המדרש. והוסיפו נדבך נוסף לאוצר הספרים של הכולל.

בשם הנהלת הכולל ובשם האברכים וכל באי בית המדרש מאחלים אנו לכם שבזכות מצוות זיכוי הרבים שקיימתם תשרה הברכה בכל מעשי ידיכם ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה, ולהפיץ מעינותיכם חוצה.

נ.ב. נודה מאד לכבוד הרב אם יואיל לשלוח לנו ספריו האחרים אשר רואים אנו בהם חשיבות רבה שיהיו בהיכל הכולל והם: אפיית מצות השלם, מצות מצה בשלמותה. מצה שרויה. אכילת מצות בישראל. מצות מצה. סגולות מצות ישראל. שלום לרחוק ולקרוב ורפאתיו. נפש ישעי' ח"ב. מנוחת שלום. שמחת שלום. מנחת יהודה. אור הצניעות בישראל. צניעות ישראל כהילכתה. זקן ישראל כהלכתו.

בברכת התורה ולומדיה.

חיים

בית מדרש גבוה להוראה

כולל אברכים

רחובות

תתיד

קבלנו את הספר אשר שלחתם אלינו בשמחה רבה, וכפי בקשתכם אנו מודיעים על קבלתו.

בתודה ובברכה

בי"ס תורת משה

ירוחם

 

13140ft.ש3....14120ft.411ft.3

 גורס 3

תתטו

אנו מודים לכב' על משלוח הספרים נפש ישעיה על מאכלות אסורות ועוד, ויהי רצון שיפוצו מעינותיו חוצה.

בברכת

כפר הנער שדה חמד

ת.ד. 56

ראשל"צ

תתטז

אני החתום מטה מאשר בזה שקבלתי את הספר אפיית המצות בלבד.

בכבוד הראוי,

הרב דוד שמואל

מושב חלץ

אשקלון

תתיז

ברצוני להודיעך כי במשלוח האחרון חלה טעות במשלוח הספרים.

לצערי קבלתי 2 ספרי "אפית המצות השלם" יתר על המידה ולעומת זאת חסרים לי 2 ספרים של "שחיטת בשר כהלכתה" אבקש לשולחם.

את שני הספרים המיותרים אני משאיר אצלי ובמשלוח הבא נחסיר ספרים אלו.

בכבוד רב,

הרב ח. שכטר

המועצה הדתית

קרית מוצקין

תתיח

אחדשה"ט כראוי הנני מאשר בתודה ובברכה קבלת שני הספרים החשובים והיקרים 1. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה. 2. אנציקלופדיה לכשרות.

ואי"ה כשיצאו עוד ספרים אני מבקש שתשלחו לי אותם. וזכות הרבים תעמוד לו ולזרעו עד עולם.

ביקרא דאוריתא

הרב א. אלבז

רב המקום

גבעת שמואל

תתיט

הריני מאשר בתודה את קבלת הספר היקר "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות חלק א.

תזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה

ת"ת וישיבת "שפתי כהן"

ירושלים

תתכ

הנני לאשר בתודה קבלת הספר החשוב "נפש ישעיה"

לא צריך להוסיף ולהרבות דברים ומילים על הספר ועל מחברו משום שהמפורסמות אינן צרכים ראיה וכל מעיין מיד רואה את גודל חשיבות הספר ואת גודל מעלת מחברו שליט"א.

בברכת להגדיל תורה ולאדירה

הרב יוסף ברוך

תתכא

הנני לאשר בתודה קבלת ספרו היקר נפש ישעיה אשר יגע וטרח ומצא להסיר מכשולים. הנתקלים בהם בני עמנו יהי רצון שיזכה ויפוצו מעינותיו חוצה ולחבר ספרים כהנה וכהנה מתוך בריאות גו"נ ונהורא מעליא להגדיל תורה ולהאדירה יישר חיליה לאורייתא.

בהוקרה ובכל הכבוד

מרדכי חזיזה

לשכת הרבנות

הרב המקומי

מבשרת ציון

תתכב

הננו לאשר קבלת הספר "נפש ישעי'ה על מאכלות אסורות"

הספר הוכנס לשמוש ספרית בית הספר.

בתודה וברכה

סמינר בית יעקב

בני ברק

תתכג

קבלנו את הספרים "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות, ואנציקלופדיה לכשרות (ה' חלקים)

תודתנו נתונה מעומק הלב ומי יתן ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בכבוד רב

הישיבה הגבוהה

אור עציון

אוצר הספרים

תתכד

הרינו לאשר קבלת הספר החשוב בו קונטרסים על אכילת תרנגולים, שחיטה וכו' וכו'.

ב"ה כמעשהו בראשונה כך מעשהו בשניה טוב טעם ודעת השוה לכל נפש.

יה"ר ויזכה להמשיך במעשיו החשובים ויפוצו מעינותיו חוצה להרבות כבוד שמים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא.

בברכת כהנים,

הרב שמחה הכהן קוק

רב ראשי ואב"ד

רחובות

תתכה

בתודה וברכה הננו שמחים לקבל את ספרו היקר יישר חילו לאוריתא.

אנו ננצל את הספר בספריית התלמוד תורה לעיון המורים והתלמידים.

נשמח לקבל ספרים נוספים לתועלת הרבים.

בתודה ובברכה

תלמוד תורה "בתי אבות"

ע"י ישיבת פוניבז'

תתכו

הנני מאשר בתודה את קבלת הספר "נפש ישעי' על מאכלות האסורות"

תודה למחבר הנכבד שליט"א וברכה שימשיך להפיץ מעינותיו החוצה, לתועלתם של בני התורה שספריו להם לעזר ותועלת רבה.

חן חן ורב תודות!

בכבוד רב

יעקב נוימן

רח' נחום 9, בני ברק

תתכז

בתודה אני מאשר את קבלת ספרו נפש ישעיה על מאכלות אסורות ימלא הקב"ה חפצו לזכות את בני ישראל להמנע ממאכלות אסורות ויקודש עם ישראל.

בברכת הצלחה

וכל טוב

מנחם לוי

תתכח

בלי ספק יעזור הספר להפצת יהדות בקרב הצבור ובעיקר לעמוד על החשיבות שבכשרות המאכלים והשפעתה על אישיות האדם ועליתו בתורה ויר"ש.

תזכו למצוות, וה' יעזור לכם להמשיך ולהפיץ חומר בנושאי יהדות שונים וחפץ ה' בידכם יצלח.

בכבוד רב

ח. בן סניון

עורך העיתון "אור התקוה"

תתכט

בתודה ובהוקרה אנו מאשרים את קבלת הספר החשוב "נפש ישעי" על מאכלות אסורות אשר כולו מלא תוכן.

בכבוד וביקר

פנחס רוזנשטיין

תלמוד תורה וישיבת ר' עקיבא

בני ברק

אני מאשר בזה את קבלת הספרים: 1. שחיטת ואכילת בשר כהלכתו 2. אפית המצות השלם 3. אינצקלופדיה לכשרות 4. אכילת מצות בישראל 5. נפש ישעי' על מאכלות אסורות.

מאת הרב שלום יודא גרוס שליט"א ניו יורק

בכבוד רב

הרב שרגא וויס

חיפה

תתל

הריני לאשר קבלת הספר נפש ישעי' חלק ראשון ותודה לכם על הספר הקדוש הזה שיש בו לזכות את הרבים.

שמואל הירשפרויג

חדרה

תתלא

הריני להודות לכבודו על ספרו החשוב, אשר שלח לישיבתנו.

תלמידנו אשר הינם חוזרים בתשובה קיבלו חזוק רב מכל הדברים הכתובים והביעו את שמחתם על כי כתוב בשפה ברורה וצחה, שוה לכל נפש והוא להם לעזר רב.

יזכהו הקב"ה להמשיך בעבודת הקודש ולהפיץ מעיינותיו חוצה.

בברכת התורה

הרב יוסף ברוק

מוסדות נתיבות עולם

בנשיאות מרן הגר"א שך שליט"א

בני ברק

תתלב

הרינו לאשר בתודה קבלת הספר שלכם.

יהי' רצון שתזכו להוציא עוד ספרים לזכוי הרבים.

בכבוד רב

שמואל עמיקם

ישיבת נזר התורה

מנהל הישיבה

בני ברק

תתלג

אני החומ"ט מאשר בזה שקבלתי ספרים זבח פסח ב' נפש ישעיה ג. ספרא דטבחא

תודה מראש.

יהודה מלכאל

שוחט

תתלד

בשם מתפללי בית הכנסת ולומדי בית המדרש של ישיבנו כוכב השחר הנני מודה לכם על תרומתכם הנדיבה של שלשת הספרים העוסקים בהלכות כשרות המזון וביחוד בתחום הטריפות נפש ישעיה אנציקלופדיה לכשרות ושחיטת ואכילת בשר כהלכתה.

הננו מודים לכם ומברכים שתזכו להפיץ את תורתנו ולהסיר מכשולים מדרך הרבים.

בתודה ובברכה

עפר שיפמן

בשם תושבי כוכב השחר

יריחו

תתלה

הנני לאשר בזה, קבלת הספר "נפש ישעי'"

נתבשמתי מהספר המלא וגדוש מידות טובות והלכה למעשה בתוספת יר"ש טהורה.

יישר כחכם!

יתן ד' וכה יוסיף לכם שנות חיים והצלחה גדולה בהקניית דיני התורה בכל פרטותיה ודקדוקיה.

בכבוד ובהערצה

ד. ברונשטיין

תתלו

לפי בקשת הרב דוד סגל רב הנני מאשר שקבלתי מידו את הספרים "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" ו"נפש ישעיה" על מאכלות אסורות.

ואני מודה לכם מאד.

בכבוד רב

נתן שפר שו"ב

תתלז

קבלתי בזמנו את הספר החשוב שחיטת ואכילת בשר כהלכתה ואני מודה לכם מאד על כך.

יש בספר זה תועלת מרובה בכל הענינים שכת"ר המחבר שליט"א דן

שמעתי כי יצאו לאור עוד כמה ספרים העוסקים בהלכות חשובות אשמח מאוד לקבל את שאר הספרים שיצאו לאור.

זכות גדולה יש לכת"ר המחבר שליט"א המעורר ומדרבן לחיזוק, בענינים שהם יסודות דתוה"ק.

בברכה ובהוקרה

יורם זלצברג

רב ומורה הוראה

חבר הרבנות הראשית

תל אביב יפו

תתלח

אחדשה"ט הודיעכם כי קבלתי הספרים ששלחתם לי 02 ספרים נפש ישעי' 02 ספרים אנציקלופדיה 5 ספרים שחיטת ואכילת בשר.

מעביר לכם בזאת אני את תודאתי ותודות השוחטים והמשגיחים אשר קבלו הספרים. ודבר בעיתו מה טוב ועושר תמיד עת להתחזק ולהתגבר על השגרה והשכחה המקררת את להבת ההתלהבות דקדושה בבחינת "תלכו עמי בקרי" חלילה וחלילה ולכן יישר חילכם לאורייתא כה לחי עלו והצליחו להפיץ הקדושה וכשרות המאכלים בכל בית ישראל ויהי רצון שלא תצא תקלה ח"ו מתחת ידנו וחפץ ה' בידינו יצליח ובא לציון גואל בבי"א.

בשם השוחטים והמשגיחים "במעוף"

בברכת התורה

מנחם ווייס

בית חלקיה

תתלט

ראיתי באחד מספריכם שיש לכם ספר שנקרא ספר "המשפט בישראל כהלכתה" עם קו' "ממון ישראל כהלכתה", ובו מדובר בענין מה שנקרא כאן באה"ק "טוען רבני". וכיון שלצערנו גם כאן בארה"ק גם נפרץ כן. הייתי רוצה מאד הספר כדי להראות למי שצריך.

ע"כ אבקש מאוד לשלוח לי הספר "המשפט בישראל כהלכתה" עם קו' "ממון ישראל כהלכתה" בלה"ק. ואודה לכם מאוד ע"ז רצו"ב סך = 4 דולר ע"ח: 3 דולר עבור הספר ו-%7 אחוז עבור המשלוח (מן הסתם לא"י יקר יותר המשלוח) וכיון שאין כאן כסף קטן ארה"ב ע"כ רצו"ב 4 דולר.

בתודה ובברכה זיכוי הרבים

מרדכי ברס

רחוב שרת 6

בני ברק 44515

תתמ

צר לי מאד, שלא השיבתי לו על אגרתו היקרה מייד עם קבלתה, טרוד ועסוק אני בהרבה דברים וכמעט שאינו מגיע לידי כתובת מכתבים.

כל הדברים ששלח כב' קיבלתי איני מספיק לעיין כ"כ מהר כפי שהוא כותב. עטו לא רק שופע אלא גם משפיע ואשרהו יצליח בכל מעשי ידיו ויפוצו מעינותיו חוצה.

הריני גם להודיע לו ששני הספרים ששלח לספרייה של הסמינר (נפש ישעי' על מאכלות אסורות והאנציקלופדיה לכשרות) מסרתי לפקיד הממונה על קניית ספרים והוא אמר לי שכב' יקבל תשלום בעדם.

אף אני רוצה לצרף לו מתנה צנועה, ראוי הוא למתנות גדולות ונאות על פועל ידיו ועל יציר כפיו ומן השמים יברכו אותם בכל טוב סלה ובפורים שמח ובחג פסח כשר ושמח.

בכבוד וביקר

זבולון רביד

תתמא

אני החתום מטה חבר בועד מורא מקדש בא"י המטרה הפצת ספרו מ"מ וכל מיני הידעות בקשר ענית אמן ואיסור שיחה בביהכנ"ס ובזמן תפילה וקרה"ת וכו' וכו'

וגם חברת מתן בסתר להושטת עזרא לנצרכים במתן בשר דגים ויין וכל מיני מצרכים וגם כסף למשפחות עניות וחולים וכהנה והנה לפי הנ"ל אני מבקש לשלוח לי כמה ספרים של עניית אמן כהלכתה ומזוזת ישראל כהלכתה וכו' ונזכה לגאולה שלימה במהרה.

בכבוד רב

אברהם פלבינסקי

ת"ד 44 בני ברק 00115

אם אפשר גם תמורה כספית בשביל מוסד מתן בסתר הנ"ל.

תתמב

מאשר הנני קבלת החו' (מדריך לכשרות ולחיזוק הדת) ות"ח. ודבר בעתו.

בחדש אדר ראשון - חדש העיבור המשלים שנה זו, ובסמיכות לפורים קטן, ומפורסם מאמר דא"ח דפ"ק שנת פרזת, והמעשה הוא העיקר.

הפ"נ שבמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'.

בכבוד ובברכה להצלחה

מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש

007 איסטערן פארקוויי

ברוקלין, נ.י.

תתמג

קיבלתי בשמחה ספרו אכילת מצות בישראל הסכמתי ועבודי כאן עם שאר המסכימים והמעודדים החתומים בספר הנזכר אחתום בברכת מועדים לשמחה לשלום וטובה וברכה.

מאחל ע"ה ה'

כהן הי"ו

הרבנות הראשית

מושב ברכיה

תתמד

קבלתי ספר אכילת מצות בישראל תהיו ברוכים אמן.

הרב שעירי שמעון

מושב שער אפרים

 

13140ft.ש3....14120ft.411ft.3

ע גרוס 3

תתמה

אני החתום מטה מאשר שקבלתי את הספר ספר אכילת מצות בישראל חיבור של הרה"ג הרב יהודה גראס שליט"א יישר כח לחכמתו הרמה על כל הספרים שהוא מחבר בתודה רבה ובברכת התורה.

חיים בדוחרב

מושב אורה רב מקומי

תתמו

מאשרים בתודה קבלת הפרסומים 1. אכילת מצות בישראל. 2. אשרי תמימי דרך 3. אל התלמיד

תודתינו להרב הגאון ש' י. גרוס שליט"א ולכל המסייעתי

ישיבת "פורת יוסף"

קרית אתא

תתמז

הנני לאשר בזאת בתודה ובברכה, כי קיבלתי את הספר "אכילת מצות בישראל" והנני סמוך ובטוח כי גם ספר זה, כקודמיו, יעשיר אותי ואת ספרייתי בחומר רב וחשוב.

בברכת התורה

הרב יוסף כהן

תתמח

הועד להוצאת הספרים החשובים אכילת מצות בישראל ועוד.

אנו מודים על שליחת הספר לישיבתינו ויה"ר שיפוצו מעינותיכם חוצה.

בברכת

ישיבת נחלת יהודה

כפר הנוער שדה חמד

תתמט

לאחרונה הגיע הספר "אכילת מצות בישראל" לכולל הנצי"ב שערי תורה בתל אביב, בו אני לומד. באתי בשאלתי האם ניתן לקבל מכם ספר זה וספרים נוספים משל המחבר החשוב שליט"א, כדי שאוכל לציין מהם בספרי. ויהיה בכך תועלת למחבר החשוב. כן אם ניתן לקבל ספרים אלו עבור בית כנסת ברמת גן בו אני מוסר שיעורי תורה, ויהיה בכך זיכוי הרבים.

בברכת התורה

צבי כהן

תתנ

הריני מאשר קבלת הספר אפית מצות ודיני פסח בתודה ובברכה

עקיבא הכרמי

רב קרית שמואל

תתנא

קיבלתי בשמחה את ספרו החשוב "אכילת מצות בישראל" ושמחתי עליו כמוצא שלל רב, ובמיוחד שזה בבחינת "דבר בעתו מה טוב", אציין שספריו הקודמים היו לי לעינים, ואשריו שזכה ללמד דעת את רבני ישראל הזקוקים בכל רגע ובכל שעה להוראות את העם דבר ה' זו הלכה.

וברכתי ברכת הדיוט שעוד יפוצו מעינותיו חוצה, ונהנה מאורו כי טוב "ולהיהודים היתה אורה ושמחה".

שלמה צדוק

הרב המקומי

מושב כפר יעבץ

תתנב

אחדשה"ט כראוי לכת"ר הרני מאשר בתודה מעומק הלב קבלת ספרו החשוב "אכילת מצות כהלכה" עינתי בו ונהניתי ממנו מאד מאד כמו שאני נהנה משאר ספריו היקרים והחשובים יישר חיליה לאוריתא לזכות את הרבים ולהסיר מכשול מקרב עמי בית ישראל אשריו ואשרי חלקו בזה ובבא. זכות התורה הקדושה תעמוד לו ולזרעו אחריו עד עולם. אשמח להכיר את כב' פנים אל פנים בבא היום כשיעלה לא"י. יתן לו הקב"ה בריאות ואריכות ימים ושפע נחת דקדושה ויה"ר שיתמלאו כל משאלות ליבו לטובה לעבודתו י"ת.

ביקרא דאוריתא

אלעזר אלבז

בן לאאמו"ר ר' בן ציון זצ"ל

רב המקום

גבעת שמואל

תתנג

הנני מאשר ברוב תודה וברכה קבלת ספרו החשוב "אכילת מצה בישראל" אשר כראוי בו אחת הנה ואחת הנה והתרשמתי מטוב אמריו הנעימים. ובהתקדש חג הפסח אוסיף בודאי ליקרא ולהתענג מטובו.

יישר כחו וחילו לאורייתא, ועוד יזכה לשקוד באהלה של תורה גם עד זקנה ושיבה ברבות הטובה והברכה.

בייקרא דאוריתא

חיים דוד הלוי

הרב הראשי וראב"ד לת"א יפו והמחוז

תתנד

שמחנו לקבל מכם הקונטרסים: א. אל התלמיד ב. אשרי תמימי דרך.

נודה לכם באם תשלחו לנו קונטרסים נוספים למען נוכל להפיץ בקרב תלמידינו כמו כן נשמח מאד אם נקבל מס' עתקים של הספר "אכילת מצות בישראל".

תודתנו נתונה לכם על כך מראש.

בברכת

הרמת קרן התורה

תזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

ישיבת בני עקיבא בית שמואל.

קרית גולדשמידט חדרה

תתנה

הרינו מאשרים בזה קבלת הספרים הבאים:

1. ספר אכילת מצות בישראל.

2. קונטרס "אשרי תמימי דרך".

3. אל התלמיד - פרקי חינוך לבני הנעורים.

מאחר ויש לנו כמה מוסדות חינוכיים לבנים ולבנות. נודה לכם מאד אם תשלחו לנו כדלהלן:

אכילת מצות - 3 ספרים

אשרי תמימי דרך - 01 קונטרסים

אל התלמיד - 03 עותקים

בכבוד רב ובתודות

ההנהלה

בית מדרש גבוה לתורה

תתנו

הננו מאשרים בזה בתודה את קבלת הספר של הרב הגאון רבי שלום יודא גראס שליט"א "אכילת מצות בישראל" והננו מברכים אותו שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה

ההנהלה

ישיבת "דברי חיים"

צאנז-טשאקאווע

ירושלים

תתנז

הרינו לאשר בתודה את קבלת הספר אכילת מצות בישראל להרב שלום יהודה גרוס שליט"א, "יישר כחכם", "חזקו ואמצו".

בכבוד רב

ישיבת "נתיב מאיר"

ירושלים

תתנח

הריני מאשר בזה קבלת ספרו בענין אכילת מצות בישראל ויישר חילו לאורייתא

בכבוד רב

עמנואל קוסובסקי

רב שכונת יד אליהו

תתנט

אנו מאשרים ברוב תודות קבלת ספרו החשוב אכילת מצות בישראל ומבקשים להואיל לשלוח את יתר ספריו החשובים על מנת להעשיר את ספריית מוסדנו.

ברגשי הוקרה וברכה רבה

עובד הילזן

מכון לחקר כתבי הרמב"ם

חיפה

תתס

ft.4בשמחה ובתודה קבלתי את הספר הנקרא אכילת מצות בישראל אפריון נמטייה לרבי על עבודתו עבודת הקודש אשרי יולדתך שכת"ר זוכה ומזכה את הרבים.

ft.3ברגשי כבוד ויקר

הר'ב יעקב י' שלום

והמורם מהם כיוצא בהם הרה"ג שליט"א המעשה ועומד לימינו כי באמונה הוא עושה.

הנ"ל

תתסא

אחר דרישת שלום כת"ר הנני מאשר כבקשתכם קבלת הספר המועיל והנחוץ אכילת מצות בישראל והנני תודה לכם על ששלחתם אותו אלי.

בכבוד רב

הרב שאול אחרק

הרב המקומי

לעיה"ק נס-ציונה ת"ו

תתסב

הנני לאשר קבלת הספר ששלחתם אלינו.

ישר כוחם לתורה.

בכבוד רב

ההנהלה

ישיבת "אהל מועד"

ירושלים

תתסג

הנני מודים לכבודו עבור הספר אכילת מצות בישראל.

והנני מברכים את כבודו שיזכה להוציא עוד ספרים לזכות את בני ישראל.

ויזכה לכל מילי במיטב.

וחג שמח וכשר.

בכבוד רב

ישיבת "כתר-תורה" להוראה

בני ברק

תתסד

הריני לאשר בתודה את קבלת ספרים החשובים על "אכילת מצות בישראל"

ה' ישלח עזר ומקודש לכת"ר להמשיך במלאכתו הקדושה.

מוקירו ומעריכו

הרב יחיאל בוחבוט

רב העיר קרית-שמונה

תתסה

בשמחה ובעונג רב הננו לאשר ברוב תודה קבלת הספר החשוב "אכילת מצות בישראל" לאוצר הספרים בישיבתינו הק'.

הספר ודאי יביא תועלת למסתופפי בית מדרשנו הי"ו וזכות הרבים תהא תלויה בהגאון המחבר שליט"א.

ברכותינו למחבר שליט"א: יגדיל תורה ויאדיר ויפוצו מעיינותיך חוצה!

בברכה

ההנהלה

ישיבה וכולל אברכים

"מאמר מרדכי"

בני ברק

תתסו

ft.4שמחתי מאד בקבלת ספרו הנ"ל דפדפתי בו ומצאתי הכל בו ואשא עיני כל מעיני. והנה מגלת ספר. הכל נמצא בספר. ספר"א דמרי טב. הנהו זהרורי אותיות מחכימות כחמה ברה; מלא צנא דדבשא במדה גדושה. ואני תפלה לאל'קי המערכה שתזכה לאריכות ימים עד מאה ועשרים דשנים ורעננים בזכות האבות הראשונים אסיים את מכתבי בשים שלום טובה וברכה ובתודה רבה.

בכבוד רב ובכל חותמי הברכות

כמוס עגיב

הרב של אור יהודה והסביבה

לשכת הרבנות

תתסז

הריני בזה להודות לכת"ר על ספרו אכילת מצות בישראל אשר שלח לי.

יתן השי"ת ויפוצו מעינותיו חוצה לזכוי הרבים ויתקדש ש'ש על ידו.

בברכות התורה

ופסח כשר ושמח

הרב יעקב פנחס שיר

הרב הראשי

כפר-סבא

תתסח

הנני לאשר בזאת את קבלת הספרים ששלחתם לנו והנני מודה לכם ומברך אתכם שתזכו להפיץ תורה ולהאדירה בקרב עם ישראל.

בכבוד רב

אוצר הספרים

שע"י ישיבת אור התורה

תתסט

קבלנו בתודה את הספר אכילת מצה בישראל.

בתודה ובברכת פורים שמח וחג פסח כשר ושמח,

בכל הכבוד

ובברכת התורה

בית מדרש גבוה לתלמוד והוראה

"עץ יוסף" פינסק

תתע

הריני מאשר בתודה קבלת הספר "אכילת מצות בישראל" וקונטרס "אשרי תמימי דרך" ו"אל התלמיד" שהמצאתם לנו.

נא להעביר תודתנו למ"ל בארה"ב.

בכבוד רב

הרב ב. הורוויץ

ישיבת דבר ירושלים

ראש הישיבה

תתעא

קבלתי בתודה והערכה את הספר החשוב "אכילת מצות בישראל"

תודתי אמורה ונתונה על סדרת הספרים שהאירו עיני ועיני חכמים, מכבוד הגאון הגדול בנש"ק, חריף ובקי במכמני התורה והחכמה, הרב רבי שלום יהודה גראס שליט"א, המרביץ תורה ותבונה לאלפי הוגי ספריו.

חן חן ורב שלומות להגדיל תורה ולהאדירה

בכבוד הראוי

יצחק מתתיהו טננבוים

מנהל מח' השחיטה

פעיה"ק ירושלים ת"ו

תתעב

הנני לאשר כי קבלנו את ספריו של הרב הגאון שלום יהודה גראס הי"ו.

הכוללים א. אפית המצות השלם ב. אכילת מצות בישראל ג. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה.

הספרים הנ"ל הגיעו למעלת כבוד תורתו רבינו הרב דוד כהן שליט"א אשר העביר אותם לעיון לישיבתינו הקדושה "אורות התורה" מיסודו של רבינו שליט"א

יה"ר שהשי"ת יתן לו משאלות לבו לטובה אורך ימים ישביעהו ועושר וכבוד יעטרהו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ושובע שמחות וכל טוב אמן.

בברכת התורה

בנימין ענתבי

תתעג

יפה כחו בכפליים בזה הספר אכילת מצות בישראל. כבר אמרו חז"ל "סיגנון אחד עולה לכמה נביאים ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד" סנהדרין פ"ט.

השמים הניחו למעלתו "ענף עץ אבות" בקעה להתגדר בה לזכות הרבים.

נודו אם ישלח לנו 6 עותקים מכל ספר שיהיו קבועים בתי הכנסת באתרי רבנותי.

והנני בברכת חג כשר ושמח

ויזכנו ה' בעגלא דידן לאכול מהפסחים ומהזבחים

לשכת רבנות אזורית הדר-השרון

תתעד

הנני מאשר בזאת את קבלת ספרו היקר "נפש ישעיה" על מאכלות אסורים להיכל ישיבתינו הקדושה. ונראה לענ"ד חשיבות הספר ותועלת לרבים במיוחד בזמנינו דור שפל כמאמר חז"ל "עד שאדם מתפלל שיכנסו ד"ת לתוך מעיו, יתפלל שלא יכנסו מאכלות אסורות לתוך בטנו ואין לו עוד מה להוסיף בזה לאחר כל ההסכמות מרבותינו הגאונים שליט"א ואסיים בברכה לכבוד הרב שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה וה' הטוב יוסיף ימיו בטוב ושנותיו בנעימים אכי"ר אמן ואמן.

בכבוד רב

אוצר הספרים

שע"י ישיבת אור התורה

בני ברק

תתעה

הננו לאשר בתודה קבלת הספר החשוב על אכילת מצות ויה"ר שיזכה להוציא עוד ספרים לתועלת הרבים.

בשם המבאים

אפרים פלדמן

תתעו

הננו לאשר בתודה קבלת ספרו החשוב ספר "אכילת מצות בישראל" ודאי יקבלו תועלת גדולה מאוד בלומוד הספר יה"ר שזכות הוצאת הספרים הקדושים יעמוד לו וימלא ה' כל משאלות לבו לטובה.

בברכת חג כשר ושמח.

בכבוד הראוי

ישיבת נובהרידוק "בית יוסף"

ירושלים

קיבלתי בשמחה את ספרך "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות.

ואני רואה בספרו שזה ספר שכלל הציבור צריכים בו בתקופתנו שלא נזהרים כל כך בעינינים אלו.

ויזכה כבוד הרב המחבר שליט"א, להוציא לאור את ספריו. להגדיל תורה ולאדירה.

בברכת התורה

יוסף אבוחצירא

רב הראשי יבנה

תתעח

הננו מאשרים בברכה קבלת הספרים הבאים:

אפיית המצות, אכילת המצות, אשרי תמימי דרך, אל התלמיד.

ספרים אלו יביאו לנו תועלת רבה ועל זאת תודתינו.

בברכה

מוסדות מיסודם של חסידי גור

 

13140ft.ש3....14120ft.411ft.3

י גרוס 3

תתעט

ברצוני להודות לכת"ר על משלוח הספרים החשובים שכב' שלח לי:

א. אפית המצות השלם ב. נפש ישעיה על מאכלות אסורות, ג. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה, ד. אכילת מצות בישראל.

מתוך הספרים ניכרת גדלותו של כת"ר בהלכה וגם למעשה, ו"גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה" ויותר חשובה פעולתו של כת"ר להפצת מעינותיו חוצה כדי לזכות את הרבים ע"י "סור מרע ועשה טוב".

בברכת התורה

ובצפיה לישועה

ישעיהו מיטליס

לשכת הרבנות

נהריה

תתפ

קיבלנו בתודה את הספר החשוב "אכילת מצות בישראל".

תזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה

אוצר הספרים

שע"י ישיבת משכן יעקב

חיפה

נ.ב. בשמחה רבה היינו חפצים לקבל עוד ספרים.

תתפא

בשם רבנן ותלמידיהון בהיכל התלמוד הננו מודים לכם על הספרים החשובים שקיבלנו ממכם ולאחרונה הספר אכילת מצות בישראל תזכו להמשיך בהפצת ספרים חשובים ולהגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת פסח כשר ושמח

אוצר הספרים שע"י היכל התלמוד ת"א

תתפב

אני מאשר בתודה את קבלת ספרכם החשוב אכילת מצות בישראל.

תזכו להרבות תורה ודעת בישראל מתוך הרחבת הדעת.

בכבוד הראוי

יעקב איזנשט

רב המשחטה

"העוף המעולה בע"מ"

בית דגן, ישראל

תתפג

נתקבל על נכון הספר הח' אכילת מצות בישראל, ודבר בעתו מה טוב!

תזכו להגדיל תורה ולהאדירה עוד רבות בשנים!

בכבוד רב

בית המדרש כולל אברכים,

"בית דוד"

בני ברק

תתפד

בשמחה רבה הריני לאשר על קבלת ספריו הק' ששלחת לי עד עתה.

ויהי רצון שהקב"ה יוסיף לך עוד כהנה וכהנה ותזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה

אליהו שרים

חבר הרבנות הראשית לת"א יפו

תתפה

הנני לאשר בתודה את קבלת הספר "אכילת מצות בישראל" דבר בעיתו לפני חג הפסח הבעל"ט.

אני רואה, כי כת"ר שליט"א זוכה ומזכה את הרבים, וזכות הרבים תלוי  בו, ויקבל את ברכתי ברכתי כגן. שעוד יפוצו מעיינותיו חוצה, מתוך נחת ושלום, ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה אמן.

בכבוד רב

אליהו הכהן רבין

הרב המקומי

קרית היובל

ירושלים

ישראל

תתפו

רצינו להודות בשם אוצר הספרים של ישיבת הנגב עבור הספר "אכילת מצה בישראל" אשר נשלח לספריתנו. אנו מודים לכם מקרב לב על תוספת זו לספרית הישיבה וברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת.

בברכת פסח כשר וברכת התורה,

אוצר הספרים

שע"י ישיבת הנגב

נתיבות

תתפז

הנני מאשר בזה כי קבלתי את ספרו החשוב אכילת מצות בישראל ונהניתי בו מאד כמו יתר חיבוריו הקודמים המאירים כספירים להגדיל תורה ולהאדירה בפרט בדור זה הצמאים לדבר ה' כן יזכהו ה' להפיץ מעיינותיו חוצה ומלאה הארץ דעה את ה'.

בכבוד רב

רב אלטר מאזוז

מושב איתן

תתפח

הננו מאשרים בזה קבלת הספר אכילת מצות בישראל.

בתודה ובברכה לכל המזכים להאדיר את כבוד התורה והלכותיה.

בברכת התורה

ההנהלה

בית מדרש לתורת ארץ-ישראל

תתפט

קבלתי את ספרך "אכילת מצות בישראל" ועיינתי בין ביתריו וראיתי בו פנינים יקרים מיוסדים על יסודות מוצקים על דברי חז"ל.

יתן ה' שיזכה לחבר הרבה ספרים ולהפיץ תורה בישראל, ויקויים בו יפוצו מעינותיך חוצה ברחובות פלגי מים.

בכל הכבוד הראוי

הרב נסים חדאד

לשכת הרבנות

כפר סבא

תתצ

הרינו לאשר בזה קבלת הספר החשוב "אכילת מצות בישראל" לישיבת ירוחם.

והננו מודים מקרב לב ובהוקרה מיוחדת על קבלת ספריו של הרב שלום יהודה גרוס שליט"א, ושיזכה להוצא מעינותיו החוצה,

הננו בטוחים שהספר ישמש תועלת רבה למעינים בו, להכרת גדולי עמנו.

בברכת התורה

הנהלת הישיבה

מרכז לתורה ולחינוך

ירוחם

תתצא

קבלנו בשמחה את ספר אכילת מצות בישראל וכן את קונטרס אשרי תמימי דרך וכן את פרקי חנוך אל התלמיד.

תזכו לזכות ויקוים בכם עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר.

בברכה

ישיבת תושיה

תפרח

תתצב

אחדשה"ט קיבלתי בשמחה רבה את ספרו היקר אכילת מצות בישראל.

בטוחני כמו ספריו הקודמים כגון אפיית מצות, נפש ישעי'ה על מאכלות אסורות ועוד ועוד מצאו חן בעיני אלקים ואדם. כן החלק הזה שקיבלתיו זה עתה. ותזכו למצוות.

בברכת חזק ואמץ

הרב פנחס כהן

רב מקומי בית הגדי

תתצג

הננו לאשר ברב תודות את ספרו המצויין "אכילת מצות בישראל" יחד עם קונטרס "אל התלמיד - פרקי חינוך לבני הנעורים".

הספר וגם הקונטרס הגיעו עתה בפרוס חג הפסח - דבר בעתו - ושניהם יחד מעשירים את מדרשית מוסדנו.

תודתנו הלבבית לכב'.

בברכת התורה

המזכירות

מדרשית נעם-פרדס חנה

תתצד

הנני מאשר בתודה קבלת הספה"ק "אכילת מצות בישראל" חן חן ותודה רבה.

יה"ר שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בכבוד רב

הרבנות הראשית באר שבע

תתצה

קבלנו בברכה ובשמחה את:

א. ספר אכילת מצות בישראל, ב. אשרי תמימי דרך, ג. אל התלמיד.

אנו תקוה שהספרים יהיו לעזר רב לכל עוסקי התורה.

בברכת פורים שמח

מרדכי פייג

ישיבת שעלבים

נחל אילון

תתצו

אנו מאשרים בזה קבלת ספרו החשוב אכילת מצות בישראל וכבר העידו עליו גדולי ישראל מהכא ומהתם שליט"א על ספריו הקודמים וספרו זה, ובודאי ישמח לב מחבבי מצות מתלמידי הישיבה הק' לעיין בספרו החשוב ללמוד על מנת לשמור ולעשות.

יישר כוחו להפיץ תורה בישראל מתוך רוב בריאות נחת וכל טוב,

בברכה מקרב לב

הרב ג. משה גולדמן

מרכז מוסדות זוועהיל

מנהל

תתצז

הננו לאשר בתודה וברכה את קבלת הספר "אכילת מצות בישראל" לבית מדרשנו ישיבת דורש תורה בר"ג הספר נתקבל בשמחה ובאהבה כיתר הספרים החשובים שנשלחו לנו ויזכה מעלת כת"ר להגדיל תורה ולהאדירה

בברכת חג כשר ושמח

בית מדרש לאברכים

ישיבת "דורשי-תורה"

רמת גן

תתצח

הרינו מאשרים בזה קבלת הספר "אכילת מצות בישראל".

אנו מודים לכם ע"כ בשם כולל דגלי ירושלים.

ההנהלה.

תתצט

הננו מאשרים בתודה את קבלת הספר אכילת מצות בישראל ששלחתם לישיבתנו.

יהי רצון שתתברכו מאת הכל יכל, בכל מילי דמיטב; ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה,

הרב יוסף בא-גד

ישיבת בני עקיבא

מנהל כללי וחינוכי

נחלים

תתק

הנני לאשר בתודה את קבלת ספרו אכילת מצות בישראל להומצא לי ע"י ב"כ בא"י.

בברכה

יהוסף ג. רלב"ג

רבה של קרית היובל

רחוב שמריהו לוין א2

ירושלים

תתקא

הננו מתכבדים לאשר בזה קבלת ספרו החשוב, הנחוץ והמועיל, ספר "אכילת מצה בישראל", ע"י ב"כ בבני ברק,

אנו מודים מאד להדר"ג שליט"א על כך, ומביעים מיטב האיחולים לשלומו הטוב והצלחתו תמיד, כי ירחיב השי"ת את גבולו ויפוצו מעיינותיו חוצה, לזכות את הרבים, וכן יוסיף עליו השי"ת אך טוב וחסד כל הימים.

ברגשי תודה והוקרה, בכל הדרת הכבוד

מאור התורה

הנהלת הישיבה

בעיה"ק ירושלים תובב"א

תתקב

אנו מאשרים בתודה קבלת הקונטרסים ששלחתם לנו: 1. אל התלמיד, 2. אשרי תמימי דרך, 3. אכילת מצות בישראל.

אנו מקוים שתלמידינו וזכות הרבים יפיקו מהם את מלוא התועלת.

יישר חילכם לאורייתא

בכבוד וביקר

יוסף כפר

מ"מ ראש הישיבה

כפר עציון

תתקג

הננו לאשר בזה בתודה קבלת עותק אחד מספרו החשוב "אכילת מצות בישראל" שכב' תרם לאוצר הספרים שע"י ישיבותינו.

אנו מאחלים לכב' שיזכה לזכות את הרבים מתוך רווחה, מתוך בריאות שלמה ושפע וברכה והצלחה בכל מעשי ידיו ומתוך סיפוק רוחני מלא.

בברכת חג פסח כשר ושמח

ובהוקרה רבה

הרב רפאל שפירא

ישיבת תפארת ישראל

בשם הנהלת הישיבה

חיפה

תתקד

הריני מאשר בזה בתודה קבלת ספרו, ומקוה לעין בו בלימוד הלכות פסח.

בתודה

ובברכת התורה

דניאל שילה.

מועצה הדתית קצרין

רמת הגולן

תתקה

קיבלתי את הספר אכילת מצות בישראל מאת כבוד הרב שליטא.

יש לציין שהדברים מועלים מאוד מאוד לכל העוסקים במלאכת הקודש להורות את הרבים והעם הלכה למעשה ויהי רצון שהקב"ה יתמיד בריאותו ויזכה לאריכות ימים ושנים וכל טוב אמן.

בברכה

חג פסח כשר ושמח

דוד ברקן

רב באור יהודה

תתקו

בתודה הנני לאשר את קבלת ספרו החשוב אכילת מצות בישראל.

ישר כוחך לאורייתא ויזכה שיפוצו מעינותיו חוצה.

בידידות

וביקרא דאורייתא

הרב מיכאל ועקנין

רב העיר

יקנעם

תתקז

מזמור לתודה על חלות מצות11

ft.4אft.3 אשר הספר "אכילת מצות"

ft.4כft.3 תב תודה עבורו בדיצות

ft.4יft.3 למדו ממנו המצווה למצות

ft.4לft.3 אכול כשיעור ולפני חצות

ft.4תft.3 אמר זאת בראש חוצות

ft.4מft.3 עומק לבבי תודתי להמחבר

ft.4צft.3 פה בספרים ליקט וחיבר

ft.4וft.3 עוד יוסיף וחילים יגבר

ft.4תft.3 באונה ברכה לראש גבר

וברכת חג כשר ושמח,

הרב אלי' כ"ץ

ראב"ד ורב העיר

באר שבע

תתקח

רב שלומות ורב תודות על הספר הנפלא "אכילת מצות בישראל" שהואלתם בטובכם להעמיד לרשות באי בית מדרשנו.

וכקודמיו ודאי יביא תועלת מרובה לציבור המעיינים ומן השמים תבורכו.

בכבוד ויקר

ישיבת הדרום

רחובות

תתקט

הריני לאשר קבלת הספר "אכילת מצות בישראל" ומציין בחשיבות רבה את כל ספריו לתועלת רבה במיוחד לרבניו ולת"ת ולקהל ישראל.

חן חן לכת"ר שיפוצו מעינותיו חוצה.

בברכה

הרב חיים זרצקי

חבר הרבנות המקומית

חדרה

תתקי

חבורו היקר אכילת מצות בישראל, נתקבל אצלי לנכון.

הוא נעם לי מאד כשאר חבורי כת"ר אשר יש בהם תועלת מרובה לכלל ולפרט.

יה' ד' עמו להוסיף ולהעשיר את ספרית הקודש בספרי קודש נוספים ורבים ילכו לאורו.

בברכת התורה ולומדיה

מ. אבידן.

חיפה

תתקיא

הריני מאשר בזה קבלת הספר באכילת מצות בישראל יפוצו מעינותיו חוצה לזכות הרבים.

בכבוד רב

פרץ ציוני

רב העיר עפולה

תתקיב

אנו מתכבדים בזה לאשר את קבלת הספר החשוב "אכילת מצות בישראל" ספר נחמד ונעים המשיב לב ונפש.

יזכהו השי"ת להפיץ את תורת ד' עוד רבות בשנים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אושר, והרחבת הדעת, עם אריכות ימים ושנים טובים עדי עד.

בכל הכבוד והברכה

ההנהלה

תתקיג

בתודה קבלתי ספרו אכילת מצות בישראל ויה"ר שיפוצו מעינותיו חוצה להורות ברבים דבר ה' זו הלכה.

בברכה וביקר

מנחם ולדמן

ניר עציון

 

13140ft.ש3....14120ft.411ft.3

/ גרוס 3

תתקיד

הרינו לאשר בתודה ובכבוד רב קבלת ספרכם אכילת מצות בישראל וחיברות אל התלמיד, וקונטרס אשרי תמימי דרך.

בכבוד רב

ישיבת באר שבע

הנהלת הישיבה

תתקטו

הנני מאשר בזה קבלת ספרו היקר.

ובהזדמנות זו הנני לתודות לו על כל החידושים והערות שמצאתי בספריו החשובים והיקרים

בברכת חג כשר ושמח

הרבנות באר-שבע

תתקטז

אנו מאשרים בתודה את קבלת הספר "אכילת מצות בישראל".

בברכה

המזכירות

בית ספר תיכון עירוני ב' ישיבה

קרית שמואל, חיפה

תתקיז

הננו מודים מקרב לב על הספר מצות אכילת מצה שנדבתם לבית מדרשינו. מאד מערכים ומעריצים ספריו של הרב גרוס שליט"א.

יהי רצון שתזכו להמשיך ולהפיץ ספריו ברבים.

בכבוד רב

ישיבת מוהרי"ל אשלג

בנשיאות האדמו"ר רבי שלמה בנימין הלוי אשלג (שליט"א) זצוקלל"ה

בני ברק

תתקיח

הרינו לאשר בזה קבלת ספריכם החשוב "אפיית מצות כהלכתה" לקראת חג הפסח הבעל"ט. עבור בית המדרש של הכולל בבני ברק.

אנו מודים לכב' ומקוים שימשיכו לשלוח אלינו חיבורכם החשובים והמועילים, ומברכים אתכם ברב ברכות, יראו הצלחה בכל מעשה ידיכם.

בברכת התורה

הרב י. בן שלמה

מוסדות "תורה ושלום" בישראל

בני ברק

תתקיט

שמחתי מאד לקבל את ספרו אכילת מצות בישראל מצאתי בו את השילוב הנאה בין הלכה והאגדה שבדיני פסח ואולי אין חג עשיר במקורותינו בדקדוק הלכותיו ותילי אגדותיו.

יישר כח ויזכה מר להפיץ תורה ברבים במקומו וכן בא"י עוד שנים רבות

בברכה

הרב יעקב עדי

רב מקומי

עג'ור

פרוזדור ירושלים

תתקכ

הנני שמח להודות למעכתה"ר שליט"א על קבלת ספרו "אכילת מצות בישראל" בנוסף לספר "אפיית המצות השלם" המלא וקדוש בעניני פסח ומאד מאד נהניתי מהיקפו ויעזרהו השי"ת להמשיך בפעלו הרב להפיץ תורה ודעת בקרב בית ישראל מתוך בריות גופא ונהורא מעליא עמו"ש

בכבוד רב

הרב נתן אורטנר

רב העיר לוד

תתקכא

לנכון נתקבל ספרכם "אכילת מצות בישראל" לבית מדרשינו תשואות חן לכם.

יגדיל תורה ויאדיר

בכל הכבוד

ישיבת רשב"י

בני ברק, ישראל

תתקכב

תודתנו העמוקה על משלוח ספרו החשוב - "אכילת מצות בישראל" אשר כשאר ספריו החשובים מהוה אנציקלופדיה ממש בנושא קיום מצוות מצה - שהיא סמל לקיום שאר מצוות, כנלמד מהפסוק: "ושמרתם את המצות".

יישר חילו.

בברכת התורה והגאולה

יוסף לייכטר

ספרן

תתקכג

הריני לאשר בזאת קבלת ספרכם החשוב "מצות אכילת מצה"

חן חן ושפע ברכות ותודות על מפעלכם החשוב לחלקו ולהפיצו בישראל. יתן ה' וחפץ ה' בידכם יצלח להגדיל תורה להאדירה וזכות לימוד התורה תגן בעד הרה"ג המחבר שליט"א אלף המגן ויקוים בו עוד ינובון בשיבה דשנש ורעננים וכו' אכי"ר.

בברכת התורה

הרב מרדכי בן עזרי

רב השכונות

שער העליה ונוה דוד

חיפה

תתקכד

הרינו בזה להודות לכב' בתרמו לאוצר הספרים דישיבתנו הק' את הספרים החשובים "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" "אכילת מצות בישראל"

ובזכות זה יתברך ממעון הברכות הוא וביתו בבריאות הגו"נ ובכל מילי דמיטב לאויט"א.

וכמו"כ אנו מודים לכם גם על הקונטרסים החשובים ששלחתם לנו.

בברכת התורה

אוצר הספרים

שע"י ישיבת "יחל ישראל"

רמת ויזניץ

חיפה

תתקכה

ראיתי את הספרים החשובים שחיבר כב' הרב ושהואיל בטובו לשלחם בקביעות למו"ר אבי שליט"א ולכן אבקשו לשלוח גם לי ברוב טובו את כל ספריו שחיבר עד עתה! נפש ישעי'ה, אנציקלופדיה לכשרות, אכילת מצות השלם, שחיטת ואכילת בשר, וכו'.

שיהיה לי לעזר רב בלימודי בישיבה הק'.

בתודה מראש

דביר עובדי'ה שרים

בלאאמו"ר הרה"ג אליהו שליט"א

תל אביב

תתקכו

הננו בזה לאשר קבלת ספרו "אכילת מצות בישראל". נקוה כי בני הישיבה ואברכי הכולל שליט"א ישוטטו בהם ותרחיב דעתם בידיעת הענינים הלכה למעשה, ותשואות חן חן למעלת כבודו.

ויה"ר שרבות בשנים דשנים ורעננים יזכה להפיץ תורה בישראל ולזכות את הרבים מתוך רב נחת והרחבת הדעת, בריות גופא ונהורא מעליא.

ברגשי כבוד ויקר

ללומדי תורה ועמלי'ה

מרכז מוסדות חסידי לעלוב

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בני ברק

נ.ב. אם באפשרותכם, היינו מבקשים לשלוח כמה עותקים מהספרים, כי בע"ה רבים הם הלומדים, כ"י.

תתקכז

הנני קיבלתי את ספריו החשובים נפש ישעי' על מאכלות אסורות ואכילת מצות בישראל עיינתי בספריו בתשומת הלב הראויה. ואתן את הערותי לספריו.

א. בספרו נפש ישעיה יש הנהגות לצדיקים ושובי"ם כפי שהיה בדורות קודמים ואכן טוב הדבר גם בדורינו אלא שניתמעטו הלבבות והכל כפי הדור וראיתי בשם הרר"י סאלאנטר זצ"ל שאמר למרננים על השו"ב בעירו כי מוטב להיות צ"ט חלקים יר"ש וחלק אחד שוחט מאשר ההפך ואמנם בזה יש כמה דעות ורבנים אחרים מעדיפים בעל מקצוע מעולה ע"פ יר"ש שאינו בעל מקצוע כי שחיטה ובפרט העמדת סכינים תלוי בזריזות ואומנות וגם כאן ניכנס לגדר אמן לא מרע אומנותו בפרט כאשר יש בו יר"ש מסויימת אף שאינו יר"ש בדרגה עליונה.

ב. דבר נפלא עשה בעמיו בגין חקירותיו ע"ד כשרות הרפואות לפסח ועוד יותר בבירור הענינים שיש בהם עירוב ז'לוטין ושאר חששות שיש במאכלים כמו שהאריך בנפש ישעיה אולם הרשימה הינה חלקית ואינה שלמה ונכון להוציא מהקורא מתוקנת ובו פירוט מכל הענינים שיש לברר קודם שיקנו את המצרכים גם בעניני החלק שניפרץ היה לו לעורר ולנהוג כפי מנהגו בספריו שלא לחוס על שום צד יהיה מקובל ליר"ש כאשר יהי כל שלא בירר בעצמו על אמיתת הענין כפי החששות שניתעוררו אין לקנות מזה

ובזכות העמידה על האמת וגדירת הדור ממכשולות בודאי יזכה בזה ובבא לטובה מכופלת כי זכות הרבים תלויה בו.

החותם בכל חותמי הברכות ידידו

הרב יחזקאל סלומון

רב המשחטה

קורניש, הן

תתקכח

הנני לציין קבלת ספרו היקר "אכילת מצות" נוסף על הספרים הראשונים שקבלתי אז אתו הסליחה שאין אני יכול לשלם עבור הספרים.

אין בפי ואינני הראוי לשבח את ספריו היקרים והחשובים גם בין נושאי דגל התורה אני רואה בזה אצלות דמוחין הבאה מתוך יגיעה רבה באהלה של תורה כדי לזכות את הרבים, והנני אברך אותו ברכת הפיוט שיזכה לאורך ימים ולשקט נפשי כדי שימשיך במפעלו היקר והמאיר עיני חכמים בשיטתו הברורה אליבא דהלכתא.

ויהי רצון שיזכה למילוי מאויו לאורך ימים, ונזכה פעם בחיינו לראות הוד הדר פני קדשו תוך ציון וירושלים אכי"ר

בכך הכבוד הראוי

אברהם צדוק

חבר הרבנות

קרית אתא

תתקכט

מתכבדים אנו בזה להביע משאלתנו קדם מעכת"ר שליט"א שיואיל לתרום ספריו החשובים לטובת אוצר-הספרים של ישיבתנו הקדושה.

כל מן דין צריכא למודעי לכת"ר שליט"א על ישיבתנו הק' המתנוססת לתפארת בפה קרתא דשופריא, בה חוסים כארבעים אברכים גדולי תורה ויראה ממצוייני התלמידי-חכמים שבפה עיר הקודש ירושלים השוקדים יומם ולילה באהלה של תורה ובאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

ומאת נותן התורה יתברך מעכת"ר שליט"א בכל משאלותיו במדה טובה מרובה, ויזכה להרבות פעלים לתורה ולתעודה עוד רבות בשנים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, עדי נזכה לראות אורו של גואלנו צדקנו בעגלא ובזמן קריב.

בכל הכבוד הראוי,

ב/ההנהלה.

ישיבת משכן יוסף

עיה"ק ירושלים תובב"א

תתקל

בתודה ובהערכה רבה הרינו לאשר קבלת ספרו החשוב "אכילת מצות בישראל" לטובת "אוצר הספרים" דכוללנו.

רוב ברכות על נדיבותו הרבה והננו באיחולים נאמנים שיזכה עוד רבות בשנים להיות עוסק בכל הני מפעלים קדושים כאשר עם חפצו ולבבו הטהור, בסייעתא דשמייא עם רוב נחת דקדושה בריאות גופא, נהורא מעליא וכל מילי דמיטב.

באיחולי חג פסח כשר ושמח וכט"ס,

הנהלת כולל שומרי החומות

לצדקת רבי מאיר בעל הנס

פעיה"ק ירושלים ת"ו

תתקלא

הנני מאשר בזה שקבלתי את הספר הנקרא "ספר אכילת מצות בישראל" חיבורו של הרב הגאון שלום יודא גראס שליט"א יזכה להרבות ספרים להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה ובהוקרה רבה מאת הצעיר

יוסף בן יעקב צובירי

רב כולל לעדת יהודי תימן בתל אביב-יפו והסביבה

תתקלב

הנני להודות לכת"ר על ששלח לי ספרו החשוב ספר זה שהיה נרגש חסרונו משכבר  הימים.

והנני מברכו שיפוצו מעינותיו ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

בכבוד רב

הרב יוסף בר-שלום

הרבנות הראשית

 לשכת הרב הראשי

בת ים

תתקלג

הנני מאשר בהוקרה קבלת ספריו היפים עד מאד ועברתי על חלק מספריו והנה מחלים עד מאד יישר חיליה על אשר זיכנו במתנה יפה זו עד מאד ישא ברכה ויפוצו מעיינותיו חוצה לטובה ולברכה.

בכבוד רב

הרבנות הראשית

לטבריא והמחוז

תתקלד

בס"ד, כ"ח אייר תשד"ם לפ"ק

השלום והברכה!

הנה נודע לי כי כת"ר משתדל לזכות את הרבים ע"י הפצת ספרי קודש חינם אין כסף לבחורי ישיבה ולישיבות, אשר ע"כ הנני מבקש כזאת מכת"ר לצרף אף אותי לרשימת מקבלי הספרים ויזכה ע"י מצוה גדולה ורבה זו של הפצת אור התורה וזיכוי הרבים לראות בבנין ביהמ"ק בב"א ולראות כטו"ס ולבני חיי ומזוני רויחא וכטו"ס כפי משאלות לבו.

הק' יעקב זילברשטיין

מלצ"ט 32

תל אביב

תתקלה

קיבלנו את הספר "אכילת מצות בישראל".

אגודת "פחד יצחק"

 אור אליהו

רח' סורוצקין 93

ירושלים

תתקלו

הננו לאשר בתודה את קבלת הספר אכילת מצות בישראל

בברכה

בית מדרש עליון לתורה

"יד אהרן"

ירושלים

תתקלז

ב"ה, ז' באייר התשד"ם

הנני מאשר בתודה, קבלת הספר "אכילת מצה בישראל" והרבה יישר כוח להגאון המחבר שליט"א ולעוסקים במלאכת ההפצה לזכוי הרבים

הק' סעדיה אביבי ס"ט

תתקלח

הריני מאשרים בזאת קבלת הספרים שיביאו לתועלת חכמי התורה בישיבתנו.

בית תלמוד להוראה

דחסידי גור

בני ברק

תתקלט

אני מאשר שקבלנו את הספר היקר אכילת מצות בישראל.

בזכות אהרן הכהן שעם ישראל בגולה התעוררו לעלות בשמחה ארץ ישראל להוסיף קדושה על קדושה

תזכו למצוות ה' אתכם.

ישיבת נחלת ישראל

יואל 3

ירושלים

תתקמ

בע"ה, י"ז מנ"א התשמ"ג

לכבוד

הרה"ג כמוהר"ר שלום יודא גראס שליט"א

רב דקהל מגן שאול ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכולל "בית ישעי'"

מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, מחה"ס, שו"ת זבחו זבחי צדק, מנוחת שלום, מנחת יהודא, נפש ישעיה, ועוד.

ברוקלין נ.י.

לאחר דרישת שלום כבוד תורתו כיאות,

שמחתי ויעלוז לבי בראותי את ספרו הנכבד והיקר "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות שכב' חיבר, הספר מלא וגדוש יראת ה' טהורה ורואים בו שכב' קלע למטרה בביאורו הרחב ובאמרותיו הטהורות בענין שמירת הכשרות והנני לברך ברוב התפעלות "ברוך שחלק מחכמתו ליריאיו", ויהי רצון שזכות הרבים תעזור לכב' להפיץ מעינותיו חוצה, להורות את אחב"י הדרך אשר ילכו בה לשמירת הכשרות ועוד נזכה לראות את חיבוריו כהנה וכהנה, בבריאות טובה דשנים ורעננים בעהי"ת.

היות ואני הקטן ג"כ חיברתי ספר מדריך לעניני כשרות לאנשים פשוטים כמוני וב"ה היתה לי הצלחה שספרי הופץ בכמה אלפים בין אחב"י בארץ ובגולה והוצרכתי להדפיסו בשלוש מהדורות שאזלו מן השוק ואני עומד כעת להדפיס מהדורא רביעית, והיות ואני מתעסק במלאכת השו"ב והשגחה על הכשרות ומתעניין בספרים המדברים בנושא השו"ב והכשרות וראיתי שכב' חיבר כמה ספרים בענינים אלו, הנני לשטוח בקשתי לפניו שיואיל נא בזה להיטיב עמי ולשלוח לי לארץ את ספריו הנ"ל, שו"ת זבחו זבחי צדק, אכילת התרנגולים כהלכתה, נפש ישעיה כל החלקים שיצאו בלשון הקודש, חלב ישראל כהלכתה, מנוחת שלום, קונטרס מנחת יהודא, קונטרס קול יעקב, ועוד ספרים בעניני כשרות אם יש.

והנני שולח לכב' את ספרי הק' שחנן ה' אותי וזיכני להוציא לאור, והיות ואני אברך ובינתיים אני לא עובד אבקש מכב' שיתחשב בי בענין תשלום לספרים שישלח לי ויעשה לי הנחה ושכרו מרובה מן השמים, ונא לאשר את קבלת ספרי.

אני מחכה בכליון עיניים לקבל את הספרים הנ"ל.

בברכת יפוצו מעיינותיך חוצה.

בכבוד רב

עמרם בלאמו"ר אליהו אדרעי

שו"ב, מחה"ס "הכשרות כהלכה"

איש ירושלים ת"ו

תתקמא

בעזהי"ת, יום ט"ז אייר תדש"ם

שוכט"ס: אל כבוד

הרה"ג מוהר"ר שלום יהודה גרוס שליט"א

אחר דרך מבוא השלום והברכה, הננו בזה לאשר על קבלת השלושה קונטרסים אשר מעוררים את ציבור בני הישיבה וכפי בקשת מעכ"ת, במכתבו גם הנחנום בבית המדרש כחפצו.

ובכאן נביע למעכ"ת כי 02 מתלמידי הישיבה הק' הביעו רצונם, להביא אל ביתם את הקונטרסים הנ"ל, ונבקשו שיואיל לשלחם אלינו, ובפרט את מדריך לעניית אמן, ומה טוב אם יש למעכ"ת ג"כ את הקונטרס לענייית אמן ח"א ולשלחו אותו כמות.

ויה"ר מלפני נותן התורה, שיזכה להגדיל תורה ולהאדיר התורה, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא עד ביאת גואל צדק.

החותמים ביקרא דאורייתא

אוצר הספרים

שע"י ישיבת חוג חתם סופר מחנה אברהם

בני ברק

נ.ב. ואם יש אצל כבוד מעלתו את שני הקונטרסים א. מדריך לצניעות, ב. חינוך ישראל סבא, אשר כמה מבני הישיבה חשקם בזאת כי הם עומדים לפני נישואיהם ומסתמא רב הכמות בזאת הקונטרסים לפי מה שעינם חוזים בשאר הקונטרסים אשר כבר נשלחו הנה.

תתקמב

בס"ד ער"ה תשמ"ה

הריני בזה לאשר בתודה רבה ובברכה מעומקא דליבא קבלת ספרים לבית הכנסת בעמנואל עיה"ק ואלה שמותם: נפש ישעיה, גידולי יצחק, עניית אמן כהלכתה.

בהזדמנות זו עלי להודות לכם על מפעליכם החשובים בחלוקת ספרים חשובים שהעם זקוק להם באשר הם עוסקים בנושאים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם.

יישר כוחכם! תזכו למצוות!

אודה לכם מאוד אם תעבירו אלינו ספרים נוספים בלשה"ק, את הספר גדולי יצחק אני אעביר לביהכ"נ נוסח אשכנז שבעירנו, באשר איננו מבינים לשון יידיש.

בתודה רבה

ובברכת כתיבה וחתימה טובה

יואב מהצרי - הלוי

בית ישראל 2/73

עמנואל

(ועד ביהכנ"ס "אוהל שלום" עמנואל)

תתקמג

י"א אדר ב' תשמ"ד

מהודענא לכב' אשר ספר "אכילת מצות בישראל" וקו' "אשרי תמימי דרך" וקו' "אל התלמיד" נתקבלו לנכון בחק"ס דביהמ"ד.

קהל מחזיקי הדת

דחסידי בעלזא

בני ברק

תתקמד

אלול ה/תשדם

לכבוד המו"ל

הריני לאשר את קבלת הספר "אכילת מצות בישראל" לטובת אוצר הספרים דישיבתנו הקדושה.

חן חן על נדיבות לבכם, וה' הטוב יסגי לכם כל טוב.

בברכת כוח"ט בא"ר

אוצר הספרים

שע"י ישיבת כנסת חזקיהו

רכסים, כפר חסידים

תתקמה

בס"ד, מרחשון תשמ"ה

שלום רב,

אנו מאשרים בתודה והערכה קבלת הספרים:

אפיית המצות השלם

אכילת מצות בישראל

אנצי' לכשרות

ומקוים שהתלמידים יפיקו מהם מירב התועלת

יישר כוחכם

בברכת התורה

ישיבת כרם ביבנה

הספריה

ד.נ. שקמים

תתקמו

בעה"י, ב' במרחשון תשמ"ה

לכב'

הרה"ג ר' שלום יהודה גראס שליט"א

שלום וברכה!

הרינו להודות לכת"ר על הענקתו לנו את ספרו פרי - עטו בעניני המאכלות האסורים, הוא נוסף לספרים שכבר הואיל להעניק לנו בעבר, והועמד בבית מדרשנו, על אף שנדמה לי שמקומו הראוי לו הוא בספריית הישיבה.

בכבוד רב

ובהבעת תודה

אשר אופנהיימר

מורה - ספרן

הישיבה התיכונית "חורב"

תתקמז

בס"ד, יום א' לסדר כי תבוא תשד"מ

אודה למעכ"ת באם יודיענו כיצד ניתן לקבל את הספרים שחוברו ע"י הגאון ר' שלום יהודה גרוס.

למותר לציין את ההנאה המרובה שנגרמה לי בעיון בספריו המופלאים.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

הרב יהודה שלזינגר

יד בנימין

תתקמח

ב"ה, עש"ק תולדות כ"ח מר - חשון משת"ה לפ"ק

לכבוד

הרה"ג שלום יהודה גראס שליט"א

ניו יורק

ראה ראיתי את ספריו החשובים הרבים שכת"ר שליט"א.

אי לזאת נפשי בשאלתי אם אוכל לזכות הזה ולקבל אי אלה ספרים של כת"ר שליט"א למען יהיו אצלי לעיון וכו'.

אקוה להיענות חיובית

ובתודה ובברכה לכבוד

התורה ולומדיה

אפרים פישל שטיין

כולל אברכים ויזניץ

בני ברק

 

 

נ

תתקמט

בס"ד, כ"ח אייר תשמ"ד,

שלו' רב,

מאשר בתודה קבלת הספר החשוב "נפש ישעי'ה" על מאכלות אסורות.

בברכה

הרב ס. מאיר פרנקל

יבנאל

תתקנ

כ"ז אייר תשמ"ד

לכבוד

הרה"ג ר' ש. י. גראס שליט"א

ר"מ דקהל "מגן שאול"

ברוקלין ניו יארק

אחדשה"ט,

הנני מברך ומאשר קבלת ספרו "אכילת מצה" ללא תמורה, דבר גדול וחשוב פועל כבודו להגדיל תורה ולהאדירה, יזכה כת"ר להגדיל תורה ולהאדירה כרב חפצו.

ביקרא דאורייתא

הרב יחיאל זאיד

רב דפרדס - כץ, קרית הרצוג

בני ברק

תתקנא

בס"ד, י"ג לחודש אייר, כ"ח למ"טמונים תדש"ם, פעיה"ק ירושלים ת"ו.

מעכת"ר

האי גברא רבא, הרב הגאון נודע בשערים

לתהלה בספריו החשובים, רב הפעלים והמעש

לתורה ולתעודה, כש"ת מוהר"ר שלום יהודא גרוס שליט"א

רב דקהל מגן שאול

ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי'

ברוקלין.

אחדשכת"ר בכל רגשי הכבוד ויקר,

מתכבדים אנו בזה לאשר בתודה והוקרה קבלת ספריו החשובים לטובת ישיבתנו הקדושה, וכדלהלן:

אפיית המצות השלם; אכילת מצות בישראל; אנציקלופדיה לכשרות (ה' חלקים); קונטרס אהבת רעים; קונטרס אל תגעו במשיחי.

יעמוד על התודה והברכה על פעלא טבא הדין, ואני תקוה כי ספריו החשובים ימצאו את מקומם הנכון בבי מדרשא הדין, ויתאמרון מיליו בין הני צורבא דרבנן, והיה זה שכרו.

אנו תקוה ובקשה כי מעכת"ר שליט"א יואיל לשלוח לנו שאר ספריו החשובים, לתועלת הרבים.

ברכותינו הנאמנה כי יזכה עוד רבות בשנים להתענג על ה' ולהפיץ מעינותיו חוצה, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, וכל אשר הוא עושה יצליח.

בכל רגשי כבוד ויקרא דאורייתא,

ח. יעקבזון

ישיבת משכן יוסף

ירושלים

תתקנג

בס"ד אייר תשד"מ

מאשר בתודה קבלת הספר "אכילת מצות בישראל".

כה יתן ה' וכה יוסיף שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה, אמן.

בכבוד רב

בית מדרש גבוה להוראה

באר משה

בנשיאות הרב הגאון רבי משה מלכה

הרב הראשי לפתח תקוה

תתקנד

לכבוד

הרה"ג הרב ש. י. גראס שליט"א,

השלום והברכה,

ראיתי לג' ספרי הרה"ג שליט"א במשרד ראש ישיבת קרית נוער בעיה"ק ירושלים תובב"א הרה"ג ר' משה לינטשנער שליט"א, ה"ה הספרים החשובים "אכילת התרנגולים" "נפש ישעיה" ו"אפיית המצות השלם".

הן לא אכחד מלומר ולהעלות על הכתב גודל התפעלותי מספרים נפלאים אלו, ומבירור וליבון ההלכות תוך גילוי ומילוי הקורא ביראת שמים עצומה.

והיות ומשמש אני כרב בקרית ישיבת "קרית נוער" פעיה"ק ירושלים, והן חייב אני לשמש מדי פעם כרב צבאי בצה"ל, מצאתי הרבה ענינים נחוצים ומתוכם אף זכיתי להעביר הלאה ידיעות חשובות ונחוצות לתלמידים וחיילים ואין מילים מלתאר עזרת הדברים שנכתבו ע"י הרב המחבר שליט"א.

לכן נפשי בשאלתי, אם אוכל להתכבד בספרי הרב שליט"א ואם אוכל לקבלם דרך הרב בהקדם האפשרי כי נחוצים וחשובים לי מאוד, ובמידה ומלבד הספרים הנ"ל יש לרב עוד כתובים המעוררים לשמירה והקפדה בכל תחומי התורה הק' אודה לרב שליט"א אם יואיל לשלחם בהקדם האפשרי.

בבה"ת ויזכה להרים קרן התורה

אלימלך יעקב

הרב פרנק 02

ירושלים

תתקנה

לכב' הגאון רבי

שלום יהודא גראס שליט"א

בתודה קבלנו את ספרו היקר "אכילת מצות ביראל אשר עונה על הלכות ואגדות וממלא את החלל שהיה חסר באוסף כגון זה.

יה"ר שיפוצו מעינותיו חוצה ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

בכבוד התורה

הרב יוסף בר שלום

ישיבה ובית מדרש להוראה

ראש הכולל

בת ים

תתקנו

בס"ד ערש"ק פ' חיי שרה, תשמ"ה,

רוב שלומות.

נשמח לקבל מכם חלק מפירסומיכם המופצים חינם

א. עניית אמן כהלכתו (ג' עותקים)

ב. אהבת רעים

ג. ניקור החלב הפנימי

ד. גידולי יצחק

ה. יצחק לשוח

הרב יעקב קלויזנר

ישיבת רבינו י"א

רח' ליב יפה 4

תלפיות, ירושלים

תתקנז

בעזהי"ת, יום ה' ט"ז אייר תשד"ם

אל כבוד הנדיבים החשובים אשר מפיצים את ספרי הרה"ג מוהר"ר שלום יהודה גרוס שליט"א.

אחר מבוא השלום והברכה,

הננו באים לאשר לכם על זאת הספרים אשר קבלנו נפש ישעי' על מאכלות אסורות ואכילת מצה בישראל ושאר שלשה הקונטרסים הלא המה מדריך לעניית אמן אשר תלמידי הישיבה נהנים מזאת רב אשר יש מאן דהוא שמבאר את גודל האיסור בבית המדרש בשעת התפילה אשר מי יודע את רב תוכנה.

ובזכות המצוה תתברכו בכל הברכות והישועות לאורך ימים ושנים עד ביאת גואל צדק.

החותמים ביקרא דאורייתא

אוצר הספרים

שע"י ישיבת חוג חתם סופר

מחנה אברהם

בני ברק

.נ.ב. ומבקשים אנו מכם להעביר אל כבוד הרה"ג את אישורינו.

תתקנח

ב"ה, יום רביעי ל"ו למטמונים מ"ד

לכבוד המו"ל ספר היקר

"אכילת מצות בישראל"

קיבלנו בשמחה ובספוק את הספר הנפלא והחשוב הנ"ל.

הננו תקוה שלומדי והוגי התורה, יקבלו ספר זה בהערצה ובספוק, אנו תקוה שתזכו להפיץ מעיינותיכם חוצה ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בתודה ובברכה,

אוצר הספרים

שע"י ישיבת "קדושת ציון"

קרית באבוב, בת ים

תתקנט

י"א באייר תשד"מ

קבלתי בתודה את הספר אכילת מצות בישראל ועליו לציין שהספר נמצא בכולל שלנו, ואברכים מעיינים בו.

אשמח לקבל גם את הספרים שעוד יופיעו.

בברכת התורה

אהרן גנזלר

מקור ברוך 4

חיפה

תתקס

בס"ד, אייר תשד"ם

שלום ורב ברכה!

מאשרים בתודה קבלת הספרים: אכילת מצה בישראל 3 ספרים, ששלחתם לאוצר הספרים שלנו.

אנו תקוה כי הספרים יתקבלו באהבה ובחיבה ע"י הלומדים ויהיו לתועלת למעיינים.

נברכם שתזכו להמשיך ולהפיץ מעיינותיכם חוצה ולהרבות תורה בישראל.

בכבוד רב

בית מדרש גבוה לתורה

מיסודו של המרכז לחינוך תורני

זכרון יעקב

תתקסא

בע"ה, יום ג' תמוז תשמ"ד

הריני לאשר קבלת הספר ששלחתם לנו.

אבקש לשלוח 5 ספרים נוספים להפצה.

בכבוד רב

הרב אפרים זלמנוביץ

הרב המקומי

מזכרת בתיה

תתקסב

י"ט תמוז תשמ"ד

לכבוד

המחבר הגדול

הרה"ג וכו' כש"ת

ר' שלום יודא גראס שליט"א

שלום רב,

מזמן קבלנו את ספרו החשוב "מצות מצה בשלימותה" והננו מודים על המתנה החשובה, והתלמידים והרבנים מעיינים בו, ויש תועלת לרבים.

יזכהו ד' לזכות את הרבים כדרכו בקודש, בבריאות ורב נחת.

בברכת

צבי כהנא

ישיבת "הרי יהודה"

מושב בית מאיר

פרוזדור ירושלים

תתקסג

ב"ה, יום א' כ"ט תמוז התשד"מ

ר.נ.

נודה לך מאד אם יש לכם עוד ספרים שיצאו לשלוח לנו לדעתנו יש תועלת גדולה בספרים אלו ותזכו להגדיל תורה.

בברכת התורה

א. רסקין

קרית נוער

האחראי על הספריה

ירושלים

תתקסד

בס"ד, מוצש"ק כ"ד תשרי משת"ה

לכבוד

הרה"ג שלום יהודה גראס שליט"א

קבלתי בשמחה רבה את ספריו ולאחרונה את ספרו של כת"ר "אכילת מצות בישראל"

חזינן בגברא רבה דהשקיע עבודה גדולה וחשובה בבירור פרטי הדינים - נחוץ וחשוב לכ"א ובמיוחד לרבנים יושבי על מדין.

יישר כחו דמר - ויעזרהו הקב"ה להפיץ מעיינותיו חוצה עוד כהנה וכהנה.

במיוחד הייתי שמח אולי נשלחו אלי הספרים נפש ישעי' - מנחת יהודה והספרים על צניעות וקדושת ישראל.

בברכת התורה

משה ראוכברגר

רב איזור רמת - הדר

חיפה

 

 

ב

תתקסה

ג' סיון תדש"ם

לכבוד

הרב הגאון ר' יהודה גראס רב בקהל מגן שאול שליט"א ור"מ הישיבה וכולל בית ישעי'ה ברוקלין נוא יארק

שלום רב,

הנני לאשר בתודה קבלת ספר אפיית המצות מאת ידידנו הנכבד שליט"א, והספר הוא מאוד חשוב ונחוץ היה לי בהלכה למעשה לחג הפסח.

בזכות המצוה הגדולה, השי"ת יעזור לכם ותתברכו בכל טוב, ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם והשפעות חסד ורחמים ברגו"נ וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה, וכט"ס.

ונא אם כת"ר שליט"א יואיל בטובו ויש לו אפשרות לשלוח משאר הספרים למצוה גדולה ייחשב.

בברכת כט"ס

ובברכת חג שמח

וקבלת התורה מתוך שמחה

ממני ידידיכם המוקירכם

הרב שלום שמואל סיגלר

רב השכונה

שכוני עולים, קרית הרב הרצוג

בני ברק

תתקסו

יום שנכפל בו כי טוב כ"ג אדר ב' תשד"מ

לכבוד הרב המפורסם

מגדולי הדור שליט"א

ה"ה הרב ר' שלום יהודא שליט"א

אחדשה"ט ושלום ב"ב שיחי'

קבלתי הספר שלו נפש ישעי' הגם שהוא קטן בכמות אבל גדול ממש באיכות, ובודאי כל י"א יהא מכיר טובה לכתה"ר שליט"א ויתן לך ה' הטוב ברכה והצלחה ואל תהי' ברכת קלה בעיניך עיין בגמ' מגילה ט"ו ושבת ד' פ"ט - א' אמר משה להקב"ה אין שלום בעירך וכו' וכו' ובגמ' ברכות דף ז' ע"א אמר הקב"ה לישמעאל בני ברכני הקב"ה שהוא מקור הברכות בקשft.4 ברכה מבשר ודםft.3 ויש להאריךft.4 בענין הנפלא הזה:ft.3 ואודות זריזין מקדימין למצות...

 וכשבאתי לענין זה נזכרתי בענין גדול שמביא המכילתא בפרשה משפטים כ"ב בפסוק כ"ב אם ענה תענה אותו שם בסימן ק"פ עד גמיראft.4 שייךft.3 ממש. ועוד יותר לסיפור זה בחומש מלבין נמצא המכילתא עיין שם ויברר לך בטוב.

ברגשי כבוד והוקרה ובברכת חג כשר ושמח ונחת נזכה כלנו במהרה בגאולה שלמה ע"י משיח צדקינו אמן.

הרב אהרן זלטוביץ

מח"ס נחלת אהרן

תתקסז

ב"ה, יום ב' "ויברכם" טו"ב אד"ב תשמ"ד

בין גאולה לגאולה

נזכה לישועה במהרה

כבוד הרה"ג המהולל בתשבחות

חובר חברים מתוכם

רבי שלום יהודה גרוס

ישא ברכה מאת ה'!

שמח לבי ויגל כבודי לקראת קבלת הספר החשוב "אכילת מצות בישראל" בימים אלו ששואלין ודורשין בהלכות הפסח, הנה הספר הזה הוא בבחינת; דבר בעתו מה טוב, ללמד לבני ישראל לקיים מצוה קדושה זו בהכשר ויתרון.

חשיבותו המיוחדת של ספר זה הוא בהיותו מקיף ומרכז בתמצית את כל הנשוא והנושא.

שני דברים אלה, ההיקף והריכוז לא כל פעם הולכים יחד שלובי זרוע, לפעמים הדבר מקיף אבל מתפשט ומרחב יותר על המידה, ולפעמים יש מקצר אבל לא מקיף את הנושא, כאן אנחנו מוצאים את כל מה שהאדם מישראל צריך לדעת, ולעומת זה שומר על הדרכת חז"ל (פסחים ג) לעולם ישנה אדם בדרך קצרה, כת"ר מצא את האיזון לשני הדברים גם יחד, וכך פירס את האור הגדול הבוקע ממצוה קדושה זו, לפני הדורשין והמתענינים, כדי לדעת מה יעשה ישראל!

יזכה כת"ר להמשיך בעבודה קדושה זו, לזכות את הרבים.

בברכה שלימה

הרב נתן צבי פרידמן

רב מקומי בשכון ה'

בני ברק

תתקסח

י"ב טבת תשד"מ

לכבוד

הר"ר שלום יהודא גרוס שליט"א

בראשית מכתבי זה אפאר ואגדל מאד ספריכם היקירים למאד כידוע לכל, מאד התרשמתי מאלו הספרים המלקטים ומאספים לכל הענינים השייכים לדורינו זה שמאד נצרכים אלו הספרים להורות דבר ה' זו הלכה ולהאיר פני הארץ ולדרים עליה.

הנה באתי במגילת ספר לכתוב אליכם לברר כמה ענינים שמאד רציתי לבררם כבר זמן כביר עד שראיתי מעט מספריכם שהגיעו פה בישיבה (ישיבת ברסלב בני - ברק) כגון "שחיטת ואכילת בשר כהלכה" "אכילת מצות בישראל" שמאוד התפעלתי מהם ע"כ אמרתי שיש לי כבר למי לפנות.

ובכן רציתי לבאר בקשר לאוכל שנותנים במטוסים כבר נסעתי כמה פעמים עם כמה מיני חברות תעופה ושם במטוס נותנים אוכל כשר כמובן שהבשר לא אכלתי ע"כ אמרתי לפנות אליכם לברר מי ומה אפשר לסמוך ועל איזה בד"צ שייך לסמוך לאכילת בשר גם, אגב צרפתי פה שתי תעודות א. של הבד"ץ דציריך ב. הרב עזריאל חייקין לברר האם ידוע לכם מה על הכשרים הללו ועל כל ההכשרים במטוסים כי מאד נכספתי לדעת כל זאת.

עוד רציתי לברר היות שפה בארץ ישראל נמצא הקופסאות שקורין מקרל (דגים) מליסבון פרטוגל בהכשר הרב אברהם עשור מפרטוגל האם ידוע לכם בקשר לכשרות על הדגים הנ"ל.

מאד אשמח לקבל תשובה תהיה זאת תשובה לרבים המבקשים לדעת דברים אלו כי רבים הם הנוסעים למדינות ומאד נחוץ הוא לדעת כל זאת.

אסיים בברכה שתזכו להפיץ מעינכם חוצה להפיץ תורה ודעת לרבים הצמאים לספרים אלו מאוד אמן.

אליעזר ויספיש

ישיבת "ברסלב"

בני ברק

.אבקש עוד דבר אחד לברר והוא לפני כמה שבועות הייתי בפריז שם אמרו לי שיש שאוכלים הלחם של הגויים (פת עכו"ם) ויש להם היתר כי הלחם נאפה ללא מגע יד כלל, ע"כ ברצוני לברר אם יש מקום להיתר זה ומה כל החילוקי דינים בזה, עוד אבקש לדעת האם בקפה או תה (שמוכנים לשתיה כבר) יש בישול עכו"ם זה נוגע אם מותר לשתות הקפה או התה שנותנים במטוס כידוע.

אליעזר ויספיש

הנ"ל

שייך לספר הסכמות ומכתבים

תתקסט

ב"ה, יום א' לסדר האזינו תשמ"ג ערה"ש

לכ' הנגיד הנכבד איש רב פעלים שו"ב וכל טוב.

אחדשה"ט, קבלתי ספר אחד ששלחת אך הספר התקבל יפה ועוד שוחטים בקשו ממני שאהיה שליח ואולי תוכל לשלוח לי עוד 4 ספרים.

בתודה ובכתיבה טובה

שו"ב מאיר פודמסקי

רשב"ם 02

בני ברק

תתקע

קבלתי במפעל הספר החשוב נפש ישעי'ה ואם ברצונו לשלוח לכל השוחטים לכל אחד אפשר לשלוח את זה בחבילה למפעל ואני אחלק את זה בעז"ה לכל אחד ואחד, וכל אחד יאשר בחתימתו את קבלתו ואשלח את האישור לכב'.

בכבוד רב ובתודה

ש. צ. וינר

עוף ירושלים, בע"מ

רב המשחטה

תתקעא

ב"ה, יום ז' תשרי תשד"מ

לכבוד

הרב שלום יהודה גראס שליט"א

רב דקהל "מגן שאול"

ניו יורק

כב' הרב שליט"א,

אחדשה"ט, הריני מאשר בתודה קבלת ספרו החשוב והיקר על מאכלות אסורות.

הספר נפלא. יישר חילו לאורייתא, זכה וזיכה את הרבים להדר בכשרות.

יה"ר שזכות הרבים תעמוד לו ולזרעו אחריו עד עולם ויזכה לאריכות ימים ושנים מתוך בריאות ונחת.

מנאי ביקרא דאורייתא

אלעזר אלבז

רב המקום

גבעת שמואל

תתקעב

בס"ד ערה"ש תשד"מ,

אני מאשר בזה קבלת ספריכם החשוב נפש ישעי' על הלכות שחיטה.

אצלנו במשחטה עובדים 2 שוחטים אתם יכולים לשלוח את הספרים החשובים למשחטה ואני אמסור להם.

רשימת כתובות של שוחטים תוכלו לקבל במשרד אגודת השוחטים תל אביב, רח' ברדיצ'בסקי מס' 11 תל - אביב.

בתודה ובכבוד רב

כתיבה וחתימה טובה

שנה טובה ומאושרת

יעקב אייזנשטט

רב המשחטה

רח' עוזיאל 1

בני ברק

תתקעג

כ"ח תשרי תשד"מ

כבוד הרב של משחטת "עוף העמק" אמר לי שיש ספרים חשובים שכל שוחט ראוי שיכין לו בידיו, ספרים בנושא הזריקות שהחיסונים לעופות, וכן ספר איך ראוי לשוחט שינהג וכו'.

אודה לכם מאוד אם תשלחו לי את הספרים הנ"ל שבודאי יהיו לי לעזר רב.

בכבוד רב

אריה ברדוגו

רח' בית לחם 3

קרית אתא

נ.ב. הרב הנ"ל אמר לי שכל השוחטים כבר קיבלו ספר אחד, והשאר עדיין לא. לי עדיין אין אף אחד.

תתקעד

למע"כ הרב הגאון הגדול

מחבר ספרים חשובים ויקרים

מוה"ר שלום יהודה גראס שליט"א

ברוקלין

אחדשה"ט בכל הכבוד הראוי והברכה.

הריני מתכבד לאשר ברוב תודות וברכות קבלת ספרו החשוב אכילת תרנגולים וכו' אשר הואיל לזכותינו.

שמא יואיל להורות לשליחו בארה"ק לזכות גם את מוסדנו בכל ספריו החשובים להעשרת הספריה ולשלחם לפי הכתובת: מכון הרמב"ם ת.ד. 9409 חיפה.

רב תודות מראש

בהדרת כבוד וביקרא דאורייתא

הרב יהודה אסף

הרב דשכונת גאולה

חיפה

תתקעה

ב"ה כ"ו אלול תשמ"ג

א. נ,

אבקש לשלוח לנו 3 סטים מהספרים דלקמן:

1. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה.

2. אפית מצות השלם

3. נפש ישעיה על מאכלות אסורות

4. אנצקלופדיה לכשרות ה' חלקים

בכבוד רב,

הרב ח. שכטר

המועצה הדתית

קרית מוצקין

תתקעו

ב"ה, יום ב' ו' אלול תשמ"ג

שלום וישע רב וכט"ס,

בתודה ובברכה הננו לאשר את קבלת הספר החשוב "נפש ישעיה" אשר התקבל בשמחה ובסיפוק ע"י תלמידי הישיבה.

ויה"ר מן שמיא שתמשיכו במעשיכם הטובים ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכה

אוצר הספרים

שע"י ישיבת חידושי הרי"מ

תל אביב

תתקעז

בס"ד

חדש הרחמים והסליחות

קבלנו בתודה ובברכה את הספר ומודים לכם מאד על הטרחה.

בברכת התורה לעבודתו יתברך

בשם ההנהלה

ישיבה וכולל הרב אבוחצירא

רמלה

תתקעח

חודש הרחמים תשמ"ג

שלום רב,

הננו לאשר קבלת הספר השלישי אכילת התרנגולים זבחו זבחי צדק וכו'.

לא נותר לנו אלא לברך את כבוד המחבר הגאון שליט"א, יפוצו מעיינותיו חוצה לזכות הרבים ולהגדיל תורה.

בברכת התורה

הרב יוסף ברוק

ישיבת ברנוביץ

מדרש גבוה להוראה גדולה

ראש הישיבה

גדרה

תתקעט

תמוז תשמ"ג

כבוד

הרה"ג מוה"ר

שלום יהודה גראס שליט"א

רב דקהל "מגן שאול"

ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי'

ברוקלין ניו יארק.

אחרי הברכה כראוי!

רצינו בשורות אלו להודות לכהד"ת על נתינתו הגדולה מתנת אדם חשוב אתמחי גברא ואתמחי קמיעא ספריו המפורסמים "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות "ושחיטת ואכילת בשר כהלכתה" אשר נועדו לעורר את אחב"י לאפרושי מאיסורא מכל דבר אשר שייך בו חשש נדנוד דבר איסור.

ובטוחני אשר רבים ימצאו בו דברי חפץ. יה"ר שכשם שזכה לחבר ספרים אלה כן יזכה לחבר מתוך בריאות ורב נחת עוד ספרים הרבה ולהמשיך ולזכות את הרבים.

בברכת התורה

אוצר הספרים

שע"י ישיבת עטרת ישראל

ירושלים

נ.ב. שאר ספרי כת"ר ידועים לנו

רק מפי השמועה.

תתקפ

כ"ט מנחם אב תשמ"ג

מעלת כבוד

הרה"ג מוהר"ר ש.י. גראס שליט"א

רב דקהל "מגן שאול"

ור"מ בישיבה וכולל "בית ישעי'"

ברוקלין, נ.י.

בתודה נאמנה הננו לאשר על קבלת ספריו:

אנציקלופדיה לכשרות בו ה' חלקים.

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

חן חן ישלם לו ה' הטוב כפעלו הטוב ויתן את חלקו בין מזכי הרבים מתוך עושר ואושר כאשר עם לבבו הטוב,

עיניו תראינה בשוב ה' את שיבת ציון וארמון על משפטו ישב במהרה בימינו.

בהוקרה רבה ובברכת התורה

הרב ניסן טוקצ'ינסקי

מנהל מרכז התורה הראשון

והגדול בישראל "עץ חיים"

ירושלים

תתקפא

יישר כוחכם על הספרים ואני מאשר קבלת הספר.

בכבוד רב

א. ביטון

הרב

מרום הגליל

תתקפב

אלול תשמ"ג

כבוד

הרה"ג שלום יהודא גראס שליט"א

הננו לאשר בתודה קבלת ספריכם החשוב "אכילת התרנגולים" ושאר ספרים הנספחים אליו ואנו מקוים שיהיה לתועלת רב לבני הישיבה ובאי בית מדרשינו.

בכל הכבוד הראוי

ובברכת התורה

אוצר הספרים

שע"י ישיבת לומזה

פתח תקוה

תתקפג

אלול תשמ"ג

לכ'

הרב הגאון הגדול מוה"ר שלום יהודה גרוס שליט"א

שלום' רב,

הננו לאשר בזה קבלת ספריו בעת האחרונה וודאי יהיו לתועלת גדולה ללומדי ישיבתינו הלנים בעומקה של הלכה.

יעזרהו השי"ת להפיץ מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה מתוך נחת והרחבה.

בברכת התורה

ובברכת כוח"ט

ישעי' פרנקל

ישיבת סטריקוב

תל אביב

תתקפד

מנ"א תשמ"ג

לכב'

הרה"ג ר' שלום יהודה גראס שליט"א

ברוקלין ניו יארק

למעלת כת"ר שלום וברכה וכטו"ס א'!

שמחנו מאוד לקבל את ספריו היקרים, "אפיית המצות השלם" - ו"נפש ישעיה - על מאכלות אסורות".

הספרים נתקבלו בשמחה בקרב לומדי התורה.

ויה"ר שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה, ונשמח מאוד לקבל עוד ספרים אחרים.

בתודה ובברכה

אוצר הספרים

שע"י ישיבת פורת יוסף

בעיר העתיקה

ירושלים

תתקפה

י"ד אלול תשמ"ג

הנני מאשר בזה שקבלתי את הספרים ששלח כת"ר אלי, אני מודה לכם ויה"ר שיפוצו מעיינותיכם חוצה ותזכו למצות ונודה לכם אם נמשיך לקבל את יתר הספרים.

בברכת התורה

וכתיבה וחתימה טובה

משה בן עבו

רב שכונת גילה

ירושלים

תתקפו

בס"ד, יום כ"ב תמוז ה'תשמ"ג

למעלת כבוד ידידינו הנכבד מאד נעלה,

הרב הגאון כבוד שמו תפארתו רבי שלום יהודה גראס שליט"א

רב דקהל "מגן שאול" ור"מ בישיבה וכולל "בית ישעי'",

מבין המצרים יזרח אור לישרים

רב שלומים וכל טוב סלה,

לנכון נתקבל ספרו החשוב יקר הערך "נפש ישעי'ה" על מאכלות אסורות ונקוה שיהי' בעזהשי"ת לעזר ולסיוע ללומדי תורה ושומרי מצוותי'ה.

והננו בזה להעביר למעכ"ת שליט"א ברכת רבנן ותלמידיהון החוסים ומסתופפים בצל החכמה בצל התורה בהיכלי מוסדותינו הקדושים שעוד רבות - בשנים יזכה להפיץ מעיינותיו מתוך בריות גופא ונהורא מעליא רב נחת והרחבת - הדעת.

ברגשי כבוד ויקר

ובברכת התורה והחסידות

מרכז מוסדות

חסידי לעלוב

בנשיאות כ"ק עט"ר מרן אדמו"ר שליט"א

בני ברק

תתקפז

קבלנו הספרים בתודה

1. אכילת תרנגולים

2. נפש ישעי'.

קרית חינוך

מבשרת ציון

תתקפח

נתקבל בתודה רבה ומאחלים כתיבה וחתימה טובה.

בכבוד הראוי

שנה מבורכת

בכל מילי דמיטב

מוסדות אהל נפתלי

בית מדרש גבוה להוראה

בני ברק

תתקפט

י' אלול תשמ"ג

הריני מאשר קבלת ארבעה ספרים של הרב שלום יהודה גראס:

אפיית המצות השלם

אכילת תרנגולים...

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

נפש ישעי'ה על מאכלות אסורות

בתודה

הרב אברהם מוסא

תתקצ

בין כסא לעשור

יכתבו לגמר חתימה טובה

מרן ורבנן המו"ל והמפיצים

הספרים היקרים

שוכט"ס, הננו בזה לאשר ולהודות על כמה ספרים שקבלנו ספר אפיית המצות השלם, אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים, נפש ישעיה על מאכלות אסורות.

תודה לכם על המצוה הגדולה בהפצת ספרים אלו ושהשי"ת יעזור שתכלו הלאה להיות מבין המזכים את הרבים ויקויים כל הברכות הכתובות.

ואסיים מעין הפתיחה בברכת גמר חתימה טובה ושנת גאולה וישועה בב"א.

קוממיות

בשם בית הכנסת

תתקצא

לכבוד

הרב הגאון ר' שלום יהודה

גראס שליט"א

אנו מודים לכבודו כי הגיע ספרו החשוב שחיטת בשר כהלכתה, וכן אנציקלופדיה לכשרות, אשר בודאי יהי' לתועלת ועזרה לכל לומדי תורה ובכן בשם כל בני הישיבה ובאי אוצר הספרים נמטי אפריון למעכ"ת ושפתינו תבענה תשואות חן - חן על תשרתו היקרה.

כן נודה לכב' אם יואיל לשלוח לנו את שאר הספרים שיצאו על ידו.

הנהלת

אוצר הספרים

שע"י הישיבה לצעירים

בקרית טלז סטון

תתקצב

שלום רב,

ראיתי את הוצאת הספרים שלכם. מאד אהיה אסיר תודה באם תשלחו לי.

שנה טובה

הרב ארליך מיכאל

מנהל המחלקה לתשמישי קדושה

הרבנות הראשית

תלאביב - יפו והמחוז

 

 

ק

תתקצג

עש"ק פ' לך לך

לכבוד

הרה"ג הר' שלום יהודה גראס שליט"א

הנני מאשר בתודה על קבלת ספרך החשוב (אכילת התרנגולים וכו') והנני בברכה ביקרא דאורייתא.

בברכת התורה

הרב יחיאל זאיר

רב דפרדס כץ, קרית הרצוג

בני ברק

תתקצד

הננו מאשרים קבלת הספר החשוב הנ"ל, את תוכן הספר מיותר לשבח - הוגי תורה מוצאים בו ענין רב.

אנו מאחלים להמחבר אריכות ימים ושנים שיזכה להפיץ מעיינותיו חוצה ולהגדיל תורה ולהאדירה.

"מאור חיים"

כולל אברכים

סנהדריה המורחבת

ירושלים

תתקצה

פרשת בראשית תשמ"ג

לכב'

הרה"ג שלום יהודה גראס שליט"א

הננו מאשרים קבלת ספריו החשובים בענין מאכלות אסורות ועוד ענינים.

יהא רעוא שיוסיף להפיץ תורה ולהאדירה תוך בריות גופא ונפשא.

בברכה

מרדכי בולמן

ישיבת בני עקיבא

"נוה הרצוג"

ניר גלים

תתקצו

כ"ג אלול התשד"ם

קבלתי בשמחה רבה את הספר אנציקלופדי' לכשרות - אך צר לי שהודפסו בו דברים בשפה האנגלית ואידיש וד"ל.

אשמח מאד לקבל מעכ"ת את ספר "מדריך לצניעות" ו"חינוך ישראל סבא".

כוח"ט

ובכבוד רב

מעטוף שלום יפת

שו"ב מוסמך

מושב ברקת

תתקצז

ב"ה, יום א' י"ב אלול תשמ"ג

אל כב'

הרב הגאון ר' שלום יהודה גרוס שליט"א

רב דקהל מגן שאול

ברוקלין ניו יורק

אני מאשר בזה קבלת הספר על כשרות התרנגולים שחובר ע"י כתה"ג שליט"א ואי"ה לעת הפנאי אעיין בזה מכיון שגם בארצנו התחילו מזה כמה שנים לבצע זריקות בוושט ביום הבקיעה במדגרה וגם לאחר מכן.

בתודה וברכה מירושלים

ובברכת כוח"ט

א. י. פרנקל

המועצה הדתית

ירושלים

תתקצח

כבוד

הרב הגאון שלום יהודא גראס שליט"א

רב ור"מ

בניו יורק

חן חן על ספרו המאלף בענין כשרות המאכלים והבשר.

יתן שיוסיף להוציא לאור עולם מן החיבורים הנכבדים שלו.

בברכת שנה טובה

וכתיבה וחתימה טובה

בכבוד רב

יוסף בר שלום

הרב הראשי

בת ים

תתקצט

לכ' הרב גרוס שליט"א!

הריני לאשר קבלת הספר אכילת תרנגולים ועוד.

יישר כוחו וחילו לאורייתא.

מרדכי זמיר

רבה של

שדה יעקב

תתר

ב"ה, ח' אב רחמן תשמ"ב

לכבוד

הרה"ג שלום יודא גראס שליט"א

בני ברק יע"א

מאשר קבלת ספריו היקרים ומודה לכת"ר על זה אני תקוה שכת"ר יפיץ עוד ועוד מעיינותיו חוצה ויזכה לאריכות ימים בבריות גופא ונהורא מעליא ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

ויה"ר שתשרה שכינה במעשה ידינו ונזכה לגאולה שלימה בב"א.

בכבוד רב

וביקרא דאורייתא

הרב מכלוף ואעקנין

רב אזורי

מעלה יוסף וישובי העמק

תתרא

בס"ד, אלול הרחמים תשמ"ג

לכבוד

מעלת הרב הגאון

הרב שלום יהודה גראסס שליט"א

שלום וברכה!

לאחר דרישת כת"ר הננו לאשר בתודה ובברכה את קבלת הספרים החשובים מאוד, נפש ישעיה, וספר אכילת התרנגולים וכו'.

ספרים אלה התקבלו בחיבה בכולל המאירים את העינים מכל מיני מכשולים חדשים מקרוב באו, וזכות הרבים תלוי בו.

בברכת שנה טובה ומבורכת

כתיבה וחתימה טובה

אליהו בן הרה"ג רבי יהודה צפנפי שליט"א

ישיבת דורשי תורה

בית מדרש לאברכים

נוסדה בבבל בתרפ"ח

וחודשה בא"י בתשל"ז

רמת גן

אלף ב

בס"ד י"א אב תשמ"ג

לכבוד הרב הגאון מוה"ר שלו' י' גראס שליט"א

שלמא ישגא לעד.

בשמחה רבה קבלתי שוב פרי יצירתו חבור לטהרה של כמה ספרים חשובים בנושאי כשרות המאכלים.

החבור מלא וגדוש בענינים חשובים ומעשיים ואין לשער שמחתי לנוכח בירור הדברים בהיקף כזה.

בתודה רבה ובברכה נאמנה

ביקרא דאורייתא

הרב דוד ברודמן

רב מקומי

סביון

אלף ג

כ"ו אלול תשמ"ג

לכבוד

הרב הגאון וכו'

כש"ת ר' שלום יהודה גראס שליט"א

רב דקהל מגן שאול

שלום רב!

הנני לאשר ולהודות שכבר קבלנו שני ספרים - כרכים - כוללים הרבה ספרים - מכבודו מתנה לישיבתנו הק'.

עוד לא הספקתי לעבור עליהם בעיון כל הצורך ע"כ נמנע ממני כעת לחוות דעתי הקדושה בענינים הרבים המובאים בספרים.

עכ"פ כנראה הספרים פותחים פתח רב לעיון.

הנני לברכו בברכה המשולשת ושיזכה להעלות על הכתב ולהפיץ בישראל שאר חידושיו בכל המקצועות.

הרב צבי כהנא

תלמיד ישיבת מיר פולין לשעבר

מושב בית מאיר

פרוזדור ירושלים

אלף ד

בס"ד כ"ט בתשרי תשמ"ד

לכבוד

הרב הגאון הגדול

מוהר"ר שלום י. גרוס שליט"א

הזוכה ומזכה את הרבים

שלום וברכה וכט"ס!

בהוקרה רב באנו לאשר קבלת 2 עותקים מהספר "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות וכן 2 עותקים מהאינציקלופדיה לכשרות שהעברת עבור אוצר הספרים שע"י ישיבתנו.

זכות גדולה נתגלגלה לידו להיות בין מזכי הרבים ע"י ספרים חשובים וחיוניים אלה ובמיוחד חשובים הם לתלמידי ישיבותנוft.4 אשר בחלקם הם בעלי תשובה שזה עתה חזרו לצור מחצבתם ולמסורת אבותיהם והספרים הם להם לעזר רב.

ft.3יה"ר שיזכה שיפוצו מעיינותיו חוצה מתוך רווחה, מתוך בריאות שלמה, מתוך רוב אושר ונחת ומתוך סיפוק רוחני מלא.

ברגשי תודה והוקרה

בשם הנהלת הישיבות

הרב רפאל שפירא

ראש הישיבות

"תפארת ישראל"

ו"תפארת הכרמל"

חיפה

אלף ה

ערב כפור תדש"מ

לכבוד הרב החסיד

רבי שלום יודא גרוס

שלום רב

בשם כבוד ראש ישיבתנו הננו להודות לכבודו על הספרים החשובים ששלח לישיבתנו והם:

אנציקלופדיה לכשרות (2)

נפש ישעי' (2)

וחוברות:

מדריך לעניית אמן

קונטרס אהבת רעים.

בכל הברכות

וגמר חתימה טובה

הרב ראובן אלבז

מוסדות אור החיים

תנועת התשובה

ירושלים

אלף ו

בס"ד, י"א תשרי תשד"מ

לכבוד

מכובדנו הדגול

הרה"ג מוה"ר שלום יהודה גראס שליט"א

רב דק"ק "מגן שאול"

ברוקלין.

שלום וברכה,

נביע מתוך עומק הלב את רגשי תודתנו הנאמנות למע"כ עבור העברת ספרו היקר והחשוב לזכות את הרבים ולהנעים את קהל לומדי הכולל בדברי נועם משיבי נפש.

יזכהו השי"ת להפיץ את מעיינות תורתו חוצה בקרב כל ישראל ולהיות ממזכי הרבים אשר ככוכבים מזהירים, עם בריות גופא ונהורא מעליא.

בכל הכבוד והברכה

הרב חיים יצחק כהן

מנהל

מוסדות סדיגורה

ירושלים

אלף ז

בס"ד, כ"ד אלול התשמ"ג

הרינו לאשר בתודה את קבלת הספר החשוב.

ישיבת נתיב מאיר

ישיבת בני עקיבא

ירושלים

אלף ח

אלול תשמ"ג

כבוד

הרב ר' שלום יהודה גראס שליט"א

שלום וברכה.

הרינו לאשר בתודה וברכה את קבלת ספריו החשובים "אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים, ונפש ישעיP על מאכלות אסורות", אשר יעשירו את ספרייתנו הגדולה לתועלת הלומדים.

ויה"ר ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה מתוך נחת ושמחה כל הימים.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

הרב יחזקאל וילנסקי

בית מדרש לתורת ארץ ישראל

פתח תקוה

אלף ט

בחורי ישיבתנו, ישיבה לצעירים "אור ישראל" קבלו בשמחה רבה את הספרים שכבודו שלח לישיבתנו, אין ספק כי תרומתו הנכבדה הוסיפה נדבך חשוב ל"אוצר הספרים".

כמו כן ברצוני להודיעו כי כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א קבע כי מעתה תקרא הישיבה ישיבת "אור ישראל" ע"ש רשכבה"ג מרן האדמו"ר מגור זצוק"ל.

אוצר הספרים

שע"י ישיבה לצעירים דחסידי גור

תל אביב

אלף י

כ"ד אלול תשמ"ג

לכבוד

הרב גראס שליט"א

שלום רב.

ft.4הנני מאשר בזה את קבלת ספרו אכילת התרנגולים ושאר הספרים הבאים יחד ומאד התענגתי לקרוא בהם וליהנות ממאור תורתו אשרי יולדתו.

בכבוד ובהוקרה

שמעון אבוחצירא

רב שכונה

ירושלים

אלף יא

י"ט אלול מבורך תשמ"ג

לכבוד

הרה"ג שלום יהודה גראס שליט"א

ניו יורק

כבוד הרב,

הרינו מאשרים בזה קבלת הספרים החשובים רבי התוכן והכמות:

א. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה.

ב. נפש ישעיה.

ג. אנציקלופדיה לכשרות 5 חלקים.

את הספרים הכנסנו לביהמ"ד לעיון ולימוד של האברכים הי"ו, ובעזה"י יפיקו מהם הרבה תועלתיות.

יה"ר ויזכה להפיץ מעיינותיו חוצה כהנה וכהנה יגדיל תורה ויאדיר.

בברכת התורה

ובברכת כתיבה וחתימה טובה,

משה יונה

נתיב בנימין

המנהל הכללי

ירושלים

אלף יב

בע"ה ער"ה תשד"ם

שלום רב למעכת"ר הרה"ג מו"ר שלום יודא גראס שליט"א

שלום רב למעכת"ר קיבלתי מתנתך השלוחה אלי ספר זבחו זבחי צדק, מה נעמו חבוריך ומה מתקו הדבש ונופת צופים ויה"ר שכת"ר יגדיל תורה ויאדיר ולהפיצה ברבים.

וה' יאריך ימים בטוב ושנותיך בנעימים ויכתבך בספר חיים טובים ומאושרים עם ב"ב כתיבה וחתימה טובה כיר"א.

בהוקרה רבה ובברכה

צדוק בן הרה"ג

זכריה עומיסי

רב בראשון לציון

אלף יג

יום א' ד' לחדש תשרי תשד"מ

כבוד

הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס שליט"א

רב דקהל בית ישעי'

ברוקלין ארה"ב

תקדמהו ברכת טוב.

הננו בזה לאשר את קבלת ספרכם החשוב "אנציקלופדיה לכשרות ה"ח" אשר כת"ר הואיל לכבד אותנו, ולענג את חכמי הישיבה החוסים בצל ישיבתנו, ההוגים בתורת ה'.

ספרו החשוב נתקבל ברצון ובסיפוק רוחני רב, חכמי הישיבה העמלים בתורה נהנים מפרי ספרו, המאירים עיני הלומדים.

מטעם חכמי הישיבה רבנן ותלמידהון, הננו להביע לכת"ר תודה רבה על הואילו להעשיר את ספריית ישיבתנו הק' בספרו הבהיר.

ואנו תפלה כי יזכה כת"ר להפיץ מעיינותיו חוצה ולהגדיל תורה ולהאדירה.

שנזכה להרמת קרן התורה אמן

בכבוד רב

ובברכת התורה

אוצר הספרים

שע"י ישיבת שערי ציון "טורדא"

ירושלים

אלף יד

ה' תשרי תשמ"ד

הנני לאשר בתודה קבלת ספרכם.

יה"ר שתזכו להפיץ מעינותיכם חוצה, להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה

הרב פנחס כובאני

רב אזור

השרון הצפוני

אלף טו

תשרי תשד"מ

כבוד

הרה"ג שלום יהודה גראס שליט"א

שלום רב לאוהבי תורתיך

הרי מודים לכבודו על המשלוח היקר, על הספר: אנציקלופדיה לכשרות, שתזכה ל"ויפוצו מעינותיך חוצה".

בתודה

הרב בלוי

רב העיר

אשקלון

אלף טז

אלול תשמ"ג

כב' הרב החשוב

רב דקהל "מגן שאול"

ור"מ בישיבת "בית ישעיה"

ר' ש. י. גראס

השלו' והברכות !

קבלנו בשמחה את ספרו החשוב, ספר זה ראוי לשמש את מורות ביה"ס בעבודתן החינוכית והלימודית החשובה.

הספר נמצא בחדר המורות לשימושן של כל מורות ביה"ס

בתודה

ובברכת להגדיל תורה ולהאדירה

כתיבה וחתימה טובה!

ד. ינון

בי"ס הדסה בית יעקב

תפרח

אלף יז

בס"ד כ"ג אלול תשמ"ג

לכ'

הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס שליט"א

אחדשה"ט,

קיבלנו ספרו החשוב ואנו נהנים מחיבורו בכל עת שמעיינים בו.

ויה"ר שימשיך לזכותנו בחיבוריו הנפלאים.

הרב מ.מ. יעקובזון

סמינר בית ספר ופנימיה לחינוך על יסודי

באר יעקב

אלף יח

חודש הרחמים והסליחות

לכבוד

המו"ל מזכה הרבים

ע"י הפצת ספרי ההלכה של

הרב הגאון גרוס שליט"א

אני מכיר תודה ומלא הערכה והתפעלות על עושרו ומטענו הרוחני של המחבר שליט"א.

תיתי לכם על משלוח כל הספרים עד הלום.

כתיבה וחתימה טובה בספר ברכה ושלום.

בהוקרה וביקר

הרב נתן נטע לנדמן

חבר לשכת הרבנות

חולון

אלף יט

אלול תשמ"ג

לכ' כת"ר הרה"ג שליט"א

הננו בזה לאשר ברב תודה קבלת ספרו החשוב "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה".

למותר לציין גודל התועלת הנצמח לכל אחד ואחד מאתנו להתעורר בענין קדושת האכילה, ולדעת על מה יש להשים לב.

ואנו תפילה שבשכר זאת יזכהו השי"ת בבריות גופא ונהורא מעליא, ושכר מצוה מצוה בעוד חיבורים יקרים וחשובים לתועלת הרבים לאויטו"א ולביאת גצבב"א.

אברכי כולל סערעט - ויזניץ

רמת ויזניץ, חיפה

אלף כ

ה' תשרי תשמ"ד

לכבוד

הרה"ג שלום יהודא גראס שליט"א

שלום וכל טוב סלה

הנני לאשר בזה שקבלתי ספר אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים, וספר נפש ישעי'ה על מאכלות אסורות יישר כוחכם וחילכם ברוחניות וגשמיות וזכות הרבים תלוי בכם...

בכבוד רב

ובהוקרה רבה

וכתיבה וחתימה טובה

לכב' ולביתכם וכל אשר לכם אכי"ר

הרב שלום זכריה

הרב המקומי

אחיעזר - לוד

אלף כא

ט' באלול תשמ"ג

להרבני הנכבד והנעלה

הרה"ג שלום יהודא גראס שליט"א

בעמ"ח ספרים רבים

רב דקהל "מגן שאול"

אחרי דרך מבוא השלום לחיים וברכה כיאה וכראוי!.

הנני להודות לו על הספר הנכבד "נפש ישעי'ה" שקבלנוהו ברב שמחה.

השוכן בשמי מעונים יתן לו כח ובריאות ואריכות ימים ושנים טובות, אכי"ר.

בהוקרה רבה

הרב יעקב גוטמן

ישיבת "בית ישראל תפארת מנחם"

דחסידי אלכסנדר

בשם תלמידי הישיבה והכולל

בני ברק

אלף כב

ו' אלול תשמ"ג

לכבוד

ידידנו הגאון המפורסם גודר גדר ועומד בפרץ

הרב שלום יהודא גרוס שליט"א

רב דקהל מגן שאול

ברוקלין

שלום וברכה!

הרינו לאשר בזה קבלת ספריו היקרים והחשובים: נפש ישעי', אכילת התרנגולים, זבחו זבחי צדק, מנוחת שלום, מנחת יהודא, שמירה טובה.

מכבר שכתבנו למעכת"ר שליט"א כי חבוריו היקרים המה דברים העומדים ברומו של עולם להעמדת הכשרות בעולם, וברוך ומבורך יהי' לד' ויזכה להמשיך פעולותיו הפוריות ולהפיץ מעינותיו הטהורות חוצה.

ft.4חבוריו היקרים נחטפים מיד ליד בישיבתנו הקדושה וכל גדולינו מפליאים דבריו היקרים, ויזכהו ד' לזכות הרבים עד מאה ועשרים שנה מתוך כל טוב.

בהוקרה ובברכה מרובה

הרב יוסף דוד חרל"פ

ראש ומנהל מדרש גבוה לתלמוד

ירושלים

אלף כג

כ"ד אלול תשמ"ג

לכבוד הרב גראס שליט"א

שלום רב לכבודו.

אני מאשר בתודה רבה את קבלת ספרו היקר על מאכלות אסורות אשר בו הראה את כוחו וגבורתו אשרי יולדתו אשר בדבריו מעריב ערבים בחכמה.

תזכה להגדיל תורה ולהאדירה

בכבוד והוקרה

הרב שמעון אבוחצירא

רב שכונה

ירושלים

אלף כד

ו' תשרי תשמ"ד

כבוד

העסקנים הנכבדים

מזכי הרבים הי"ו

שלו' רב וגמר חתימה טובה לכלם ולכל בית ישראל בכל מקום שהם.

אמנם במאוחר קצת הננו מאשרים קבלת ספר נוסף מסדרת הספרים השומרים על טהרת השולחן ובית ישראל והמזכים את הרבים, אשר בימים אלו אין ערוך למעלתם והדברים צריכים חיזוק ביותר, ה"הft.4 "אכילת התרנגולים"ft.3 (ובימים אלו שנוהגים לעשות כפרות רבו המכשולין והוא רחום יכפר עון)ft.4 "זבחו זבחי צדק"ft.3 (שנזכה כבר לאכול מהזבחים)ft.4 "מנוחת שלום"ft.3 (וה' יברך את עמו בשלום)ft.4 "מנחת יהודה"ft.3 ויקויים וערבה לד' מנחת יהודה וירושלים)ft.4 "שמירה טובה"ft.3 (אין כשמירה טובה מאשר להתנהג על פי התורה).

ותזכו להרבות קדושה וטהרה

בישראל ונזכה לשנה טובה

ומבורכת ולגאולה שלימה