ISRAEL613.COM

בס"ד

 

קלף כשר

PARCHMENT KOSHER

דף ב'        PAGE 2

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

*   *   *

היות וקבלנו על האי-מעיל הרבה מכתבים והודעות חדשות - ע"כ מי שיש לו חדשות בעניני הקלף נא לשלוח אלינו

kosherklaf@gmail.com

 

 

 

 

  

קלף דף 1

PAGE 1

לגלות ולפרסם לכל העולם - שמי שרוצה לקיים מצות תפילין, ספר תורה, מגילה, ומזוזה, כהלכתה שכתובות על קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב, יתנה עם הסופר שלו שיכתוב אך ורק על קלף קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב
וחס ושלום שלא יכתוב על קלף בלי הכשר
כי זה כמו שמניח תפילין שכתוב על נייר של הניו יארק טיימס

קלף דף 2

PAGE 2

קלף דף 3

PAGE 3

קלף דף 4

PAGE 4

רצועות של תפילין
בשיא הכשרות

Tefillin Straps with Top Level Kashrus

מכתבים למערכת

Letters To The Editors

קלף דף 5

PAGE 5

באמצע העבודה
Under Construction

בדף הזה יבואר בעז"ה כל המכשולות שיש בבתים - ואיפה שיש להשיג בתים לתפילין כשרות

קלף דף 6

PAGE 6

באמצע העבודה
Under Construction

בדף הזה נכניס בעז"ה שולחן ערוך מחבר ורמ"א הלכות תפילין , ספר תורה, מזוזה, ומגילה - מחולק ללימוד חדשי שבועי ושנתי

כל ישראל ערבים זה לזה !
וכל אחד מישראל מחויב להודיע לחבירו גודל המכשולות שיש בקלף
ובאיזה מקום שיכולים לקנות קלף עם הכשר !
וכל אחד שהולך עכשיו לקנות ספרי תורה תפילין ומזוזות ומגילות
יברר עם הסופר שהקלף הוא כשר עם השגחה ! ! !

All Jews are responsible for one another!

Each and every person is obligated to inform his friends of the great problems that exist in parchment production and where one can purchase reliable parchment!

Whoever goes to buy Sifrei Torah, Tefillin, Mezuzos or Megillos must clarify with the Sofer that the parchment is under Rabbinical supervision!!!


עצור לרגע?האם הקלף של התפילין ומזוזות שלך כשרים?עם הכשר הכי הטוב?היכן אתה בעולם? אהה!!!עכשיו ברגע הזה תלך לברר אם הנחת היום תפילין כשרים!!!או אם יש בביתך מזוזות כשירות!!!


Stop a Minute!

 Is the parchment of your Mezuzos and Tefillin kosher?

Where are you in the world? Ahah!

Please go right away and check that you put on kosher Tefillin today!!!

 And check that you have kosher Mezuzos in your home!!!

 

זעקה גדולה ומרה מסופר אחד שנכשל
וכתב הרבה שנים ספרי תורה תפילין מזוזות ומגילות על קלף בלי הכשר והרבנים פסקו לו שהוא צריך להחזיר הכסף לכל האנשים שקנו ממנו והוא מפרסם ומודיע, שכל אחד שקנה ממנו ספר תורה תפילין מזוזות ומגילות, הוא מוכן להחזיר לו כל הכסף
וממנו ילמדו וכן יעשו כל הסופרים - ובפרט שמהיום והלאה לא ירהבו בנפשם חס ושלום לכתוב עוד על קלף בלי הכשר טוב

    A bitter cry from a Sofer who for many years wrote Sifrei Torah, Tefillin, Mezuzos and Megillos on unsupervised parchment. The Rabbanim decided that he is required to reimburse all of the people who bought from him. He is publicizing to everyone who bought from him, that he is prepared to do reimburse them. All Sofrim should learn from him to do the same, and from now on, they should not even consider writing on unsupervised parchment.

 GREAT AND BITTER CRY!

 BS'D, a have come to inform you, that I am a Sofer Stam who wrote Parshios and Mezuzos for many years on the parchment of ---------- that has no Rabbinical surpervision whatsoever. I became aware of the significant problems and the prohibition of the Badatz to write on unsupervised parchment, but I relied on the middle-man, as I heard from many Sofrim that they write on this parchment. I subsequently asked three great Rabbonim about the matter.

 These Rabbonim responded: Since a customer pays you large sums of money for Parshios and Mezuzos, he relies on you that you have thoroughly verified that what you are giving him is 100% kosher. If the parchment is not kosher, what are all of the immersions worth that you immerse before the writing, as all of the immersions and all of the waters in the world do not purify you since you are "immersing whilst holding an impure creature". The immersion has not achieved anything as if you have written on parchment without supervision, you immerse and the impure creature is inside it!  

Have you not heard about what happened in Monsey with this man that was known to be faithful and G-d fearing and one who spreads Torah, as well as one who blows the Shofar on Rosh Hashanah and leads the prayers and cries whilst praying on the Yamim Noraim. He was the one who for 12 years fed the entire city unslaughtered meat as well as forbidden fats and blood.

Did you not hear that they bring parchment from Gaza, China, Japan and other places? All of this was publicised in all of the newspapers and information that came from the Badatz of the Eidah HaChareidis!

 Therefore, you must reimberse all of those that bought from you (all of the years that you have written, or at least in the last three years since there has been supervised parchment available), or write new Parshios or Mezuzos for them on kosher parchment.

 I asked one Rav whether I am required to sell my house in order to return the money to all of my customers? But I do not have money in the bank and I learn half-day in Kollel! Surely these parchment sellers have a good name of being who are G-d fearing? So how am I guilty in this matter? And furthermore, all of my friends who are Sofrim, and even the older Sofrim write on this unsupervised parchment?

 The Rav answered me: Look at what HaRav Chaim Vital writes in Eitz Chaim on Shaar Hahakdamos, about the Dor Hahaflogah "Let us make a name for ourselves"; and this unsupervised parchment falls into the category of the Dor Hahaflogah of the mixed multitude, as this person has made himself a name, exactly like the Dor Hahaflogah. You should know also that I heard from a Rav who checked that not only does this unsupervised parchment come from the aformentioned places, but it is even greased with pig fat; (and if you still think that this middle-man is G-d fearing, why does he not have supervision)? - (See also in Kav Hayoshor Part 120).

 How could you have entertained these thoughts, as you know that in our holy land, the poverty is so great that people do not have food to eat. A Jew had the self-sacrifice to borrow large sums of money for many years to acquire outstanding Tefillin and you did not properly clarify the situation and gave him Tefilin over which one cannot Halachically make a Brochoh!

 You should know that aside from the prohibition of theft, you have prevented your customers from fulfilling these important mitzvos and have caused them to stumble daily with Brochos in vain rch"l. What will you reply on the Day of Judgement when they will ask you about that which you learned in Keses HaSofer (1:1), "You must be careful in your work which is Heaven's work etc. ...you destroy the entire world."

And the words of Chasam Sofer have been fulfilled in our days (Collected Responsa, end 83) All the more so that the Sofrim of our generation are not well versed, that in our great sins they cause many to stumble, and as a result, there are many hundreds of Jews who have never worn kosher Tefilin on their heads (Yalkut Sofer).

You should also know, that all of the Mezuzos and Parshios that you wrote on unsupervised parchment did not protect those people and their families, and through this sin (Heaven protect us) many became orphaned rch"l. I am not saying that your guilt in this was deliberate ch"vsh, but certainly you will be required to give a reckoning for inadvertantly causing it. (See the Introduction to Sefer Nidchai Yisroel by the Chofetz Chaim zt"l).

 Therefore "Listen to my voice, I will advise you, and Hashem should be with you"...Since you have stumbled in such a serious transgression by causing many to stumble in this great sin, if you will bring this matter to the attention of all of the Sofrim and all of Israel, "All you shall warn them, and inform them of the way upon which to go and the action to take, then Hashem will be with you" and he will forgive you, as you did as you were commanded. 

This Rav also told me to publicise that each and every Jew that wishes to purchase Tefilin, Mezuzos, Sifrai Torah or Megillos should verify thoroughly whether the Sofer writes on supervised parchment, as if not, he is literally wasting his money, as aside from not fulfilling the mitzvah, he is placing himself and his household in great danger. And if he bought a Sefer Torah that was written on this unsupervised parchment, he has caused many to stumble with Brochos in vain and not fulfilling their obligation to hear the Torah reading. And if the Sefer Torah was written in the merit of a deceased family member, not only has the soul of the deceased not been merited, but upon each Torah reading, he has sent his parent or grandparent to the depths of Gehinnom and it is from there that they are crying out a loud and bitter cry without rest. This man will be required to give a reckoning for all of this.

 I have therefore decided to inform all who have purchased Parshios and Mezuzos from me that I am prepared to reimburse them or to rewrite for them those Parshios or Mezuzos.

 12th Shevat 5767

Asher Green, Sofer Stam

Tel: 052-402-5830

עצור!      STOP!

הסופריס סת"ם שכותבים על קלף בלי הכשר הכי טוב עתידים ליתן את הדין, ונידונים בתליה על לשונם (ראה התמונה) מפני ששיקרו בלשונם לבעליהם שהזמינו אצלם ספרי תורה תפילין מזוזות ומגילות בדמים יקרים (דמים תרתי משמע) ורימו אותם בלשונם שהם חשבו שמשלמים על הכי טוב מהדרין מן המהדרין ולמעשה הכל פסולים מפני שהקלף היא כמו פיסת נייר.

 

Attention!

Sofrim who write on unsupervised parchment will be required to give a reckoning for this. They will be judged with being hung up by their tongues (see picture) as they lied with their tongues to those people who spent large sums of money when ordering from them. These Sofrim cheated them as they thought that they were paying for writings of the highest standards. In fact, they received possul texts since they were written on non-Kosher parchment.

 Writing on unsupervised parchment is like writing on a piece of paper taken from the New York Times.

 הקלף בלי הכשר היא כמו פיסת נייר של ניו יארק טיימס,
וכאן תמצאו מה שהסופרים והרבנים לא מגלים לכם, מפני שהם מכת הערב רב
?!!!

 

         

מאגר ספרי קלף העולמי

 

 

מאגר ספרי קלף העולמי # 1
מאגר ספרי קלף העולמי # 2מאגר ספרי קלף העולמי # 3מאגר ספרי קלף העולמי # 4מאגר ספרי קלף העולמי # 5מאגר ספרי קלף העולמי # 6מאגר ספרי קלף העולמי # 7מאגר ספרי קלף העולמי # 8מאגר ספרי קלף העולמי # 9מאגר ספרי קלף העולמי # 10

 The World Library on Parchment

The World Library on Parchment #1

The World Library on Parchment #2

The World Library on Parchment #3

The World Library on Parchment #4

The World Library on Parchment #5

The World Library on Parchment #6

The World Library on Parchment #7

The World Library on Parchment #8

The World Library on Parchment #9

The World Library on Parchment #10

----------------------------------------------------------------

The World Library on Parchment #1

      מאגר ספרי קלף העולמי # 1   

מלחמת כשרות הקלף
וספרי תורה תפילין ומזוזות

מרן הגאב"ד הגה"צ יצחק טובי' ווייס שליט"א במלחמתו הגדולה נגד הקלפים הפסולים בארצינו הקדושה, ומעורר את כל אחד מישראל שאם הקלף אינו כשר לא קיים מצות תפילין ומזוזה מימיו, ובירך ברכות לבטלה

The War over the Kashrus of Parchment used for Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos 

Maran the Gaavad, HaTzaddik Yitschok Tuvia Weiss shlita in the great war against non-Kosher parchment in the Holy Land. He informs everyone in Klal Yisroel that whoever uses invalid parchment has never performed the mitzvah of Tefillin and Mezuzah and has made invalid brochos.

מפקחי סת"ם קלף

Stam and Parchment supervisors

תחת השגחת הבד"ץ דהעדה החרדית בירושלים עיה"ק.
כ"ק מרן גאב"ד ירושלים באגלייט ארבעט פון "מפקחי סת"ם" צו פארזיכערן כשרות פון תפילין ומזוזות. דער בלאט, וישלח, ט"ו כסלו, תשס"ו

Under the supervision of the Badatz of the Eidah HaChareidis in Yerushalayim. The Gaavad shlita oversees the Stam supervisors to ensure the Kashrus of Tefillin and Mezuzos. Der Blatt newspaper 15th Kislev 5766

הבעיות הגדולות בארץ בקלף

The significant problems with parchment in Eretz Yisroel

מה שהסופרים והרבנים לא מגלים, נגלה לכם קצת על קצה המזלג

What the Sofrim and Rabbanim do not tell you

 

המכשולות הגדולות
על הקלף בארץ ישראל

Parchment - The significant problems with parchment in Eretz Yisroel

דער בלאט ערב סוכות י"ד תשרי, תשס"ה, ולמספרם סעפטעמבער 29 - 04    נתגלה על ידי הרהגה"צ של העדה החרדית בירושלים עיה"ק – קול קורא מ' 86 גדולי ישראל בפוילן – ליטע – רוסלאנד בשנת תרצ"ה שאסור לקנות קלף בלי הכשר – כל אחד מישראל שיש לו רק זיק של יראת שמים מחפש לרכוש לו תפילין ומזוזות חדשים עם קלף כשר, על ידי סופר ירא שמים באמת.

Der Blatt newspaper Erev Succos 14th Tishrei 5765 (Sept 29, 2004). Revealed by the Eidah HaChareidis, Kol Koreh #86 -   Torah giants in Poland, Lithuania, Russia in the year 5695 stated that is prohibited to buy parchment without a hechsher.-   Everyone in Klal Yisroel that is G-d fearing should try to buy new Tefillin and Mezuzos from a reliable Sofer.

מלאכת שמים, קלף כשר בהכשר הבד"ץ
יו"ל על ידי וועד מפקחי סת"ם ותשמישי קדושה שע"י העדה החרדית, ירושלים, עיה"ק, תובב"א

Work of Hashem, parchment under Badatz supervision

Produced by the Vaad Mefackchei Stam VeTashmishei Kedushah of the Eidah HaChareidis, Yerushalayim.

זהירות! שטח הפקר!
דבר המערכת. - על רצועות התפילין - משנעשה והנשמע - יצרני הקלף לסת"ם בהכשר הבד"ץ לאחרונה על גידול ניכר בביקוש לקלף המהודר הזה. - קלף נפורסטק, למן הבאת העורות הקפואים למפעל בלא שנעשה בהם עיבוד כלשהו לפני כן, ועד לגמר כל עשיית הקלף, עבודת יד, אך ורק על ידי יהודים שומרי תורה ומצות, בית שמש. קלף קסת קניקסבערג, קלף בק - הרצועות והקלף שנעשית על ידי גוים - מדוע נפוץ בשוק רצועות במחיר זול יותר - מן המותר בפיך - צביעות הרצועות לשמה - איך להנצל ממבול של חליפות שעטנז המפיץ את הארץ.
(ראה המשכים על הקלף בדף הבא)

 Warning! Unsupervised area! - The editorial board speaks about: -Tefillin straps

-Parchment production with the hechsher of the Badatz – there has been a recognizable increase in the demand for this parchment. - ‘Noferstock’ parchment – from when the skins are brought frozen to the factory without any previous preparations, until the end of the parchment production, hand-made only by G-d fearing Jews, Bet Shemesh. - ‘Keses Kenigsberg’ parchment, ‘Back’ parchment. - Straps and parchment produced by non-Jews - Why extremely cheap straps are sold in the marketplace - ‘Only from that which you may eat’ - Correct painting of the straps - How to be saved from the danger of Shaatnez-filled suits in Eretz Yisroel - (See more about parchment on the next page…)

 

 

      מאגר ספרי קלף העולמי # 2   

The World Library on Parchment #2

מצוה אנציקלופדיה

 

איפה אפשר להשיג בימינו
 

 

 

"קלף כשר"

 

 

 

עם הכשר הכי טוב!

 

Mitzvah Encyclopedia

Where one can obtain Kosher parchment with the very best hechsher…!

קלף "נאפארסטאק", "בק", "קס"ת"

Parchment from “Noferstock”, “Back” and “Keses”

תמונה מהרבנים חברי הבד"ץ בראש כ"ק מרן גאב"ד ירושלים מבקר אצל קלף נאפארסטאק, וקלף "בק" וקלף "קס"ת" קלף עבודת יד לצורך: ספר תורה תפילין מזוזות ומגילות, בהשגחת העדה החרדית.

A picture of the Rabbonim of the Badatz Eidah HaChareidis lead by the Gaavad shlita, visiting the factories of “Noferstock”, “Back” and “Keses” who produce hand-made parchment for Sifrei Torah, Tefillin, Mezuzos and Megillos under Badatz supervision.

קלף "נאפארסטאק

“Noferstock” parchment

"המפעל היחידי בכל העולם" - לייצור קלף כשר עבודת יד מתחלתו ועד סופו, עם הכשר של העדה החרדית על כל כל המפעל עם כל ההידורים שביד בני אדם לעשות (עם משגיח תמידי מתחלתו ועד סופו בכל זמן העבודה על כל המפעל, ויש לו כל המפתחות), והמפעל מיועד אך ורק לעבודת יד עם ההכשר - (זאת אומרת שלא עושים שם שום קלף אחרת בלי הכשר, מה שאין כזה בשום מפעל אחר בעולם).

“The only factory in the world” that produces entire hand-made parchment with the hechsher of the Badatz of the Eidah HaChareidis on the whole factory with all of the extra stringencies that are possible to fulfill (the mashgiach provides continuous supervision from beginning to end during all times that the factory is running and he also has all of the keys). The factory only produces supervised hand-made parchment – (meaning that no parchment is produced there without a hechsher, which cannot be said for any other factory in the world)

קלף נפרשטאק
יצרני קלף [פארמעט]

“Noferstock” parchment – Parchment production

למהדרין מן המהדרין - דער בלאט פרשת חיי שרה כא חשון תשס"ה ולמספרם נאוועמבער 5 - 04 - לאור הפרסומים אודות המכשולות בעניני כשרות הקלף (פארמעט) עבודת יד מתחילה ועד סוף בפיקוח מיוחד מהבד"ץ העדה החרדית בירושלים עיה"ק על כל תהליך הייצור עיבוד העורות, העבודה נעשית ביד, (ללא שום תוספות כח לעקטערי), על ידי אברכים ירא שמים (ללא חשש עבודת גוי ו/או מחללי שבת), וכשרים למהדרין מן המהדרין - רחוב חזון איש 30 בית שמש טל: 972 – 52 - 4423281

The very highest standard – Der Blatt 21st Cheshvan 5765, Nov 5th 2004. - In light of the publicity concerning the problems with the kashrus of parchment - hand-made parchment where the entire process is under the special supervision of the Badatz of the Eidah HaChareidis of Yerushalayim. The parchment is produced totally by hand (without any additional mechanical processes), by G-d fearing avreichim (without any suspicion of non-Jewish or non-shomer shabbat labor). It fulfils the highest kashrus standards. Rechov Chazon Ish 30, Bet Shemesh   972-52-4423281

קלף "נאפארסטאק

“Neforstock” Parchment

להשיג קלף המהודר של נאפארסטאק בארצות הברית

Obtaining the high-standard parchment of Neforstock in the US

קלף ק. ס. ת.
יצרני קלף [פארמעט]

Keses Parchment – Parchment production

לציבור המהדרין  - דער בלאט פרשת חיי שרה כא חשון תשס"ה ולמספרם נאוועמבער 5 - 04        לאור הפרסומים אודות המכשולות בעניני כשרות הקלף (פארמעט) עבודת יד מתחילה ועד סוף בפקיח מיוחד מהבד"ץ העדה החרדית בירושלים עיה"ק על כל תהליך הייצור עיבוד העורות, העבודה נעשית ביד, (ללא שום תוספות כח לעקטערי), על ידי אברכים ירא שמים (ללא חשש עבודת גוי ו/או מחללי שבת), וכשרים למהדרין מן המהדרין - קעניגסבערג ירושלים, רחוב מאה שערים 72 טל: 972 – 54 – 5987402 - אפשר להשיג הקלף שלנו בארצות הברית צרכי סת"ם קרית יואל: 845 – 782 - 6221

For the mehadrin community – Der Blatt 21st Cheshvan 5765, Nov 5th 2004

In light of the publicity concerning the problems with the kashrus of parchment; hand-made parchment where the entire process is under the special supervision of the Badatz of the Eidah HaChareidis of Yerushalayim. The parchment is produced totally by hand (without any additional mechanical processes), by G-d fearing avreichim (without any suspicion of non-Jewish or non-shomer-shabbat labor). It fulfils the highest kashrus standards. - Kenigsberg Yerushalayim, Rechov Meah Shearim 72 Tel: 972-54-5987402 - You can obtain our parchment in the US at: Tzarchei Stam Kirias Yoel : 845 – 782 - 6221

                   

 

      מאגר ספרי קלף העולמי # 3   

The World Library on Parchment #3

מצוה אנציקלופדיה

 

הלכות עיבוד הקלף לשמה

 

Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Producing Parchment Lishmah

 

 

 

 

 

  שם הספר

1

עצי היער -   Atzai HaYa’ar

2

דברי הגאונים -   Divrei HaGeonim

3

בצל החכמה -   Betzel HaChochmah

4

דרכי תשובה על שו"ע יורה דעה -  

 Darchei Teshuvah al Shulchan Aruch Yoreh Deah

5

קרית ספר - Kirias Sefer

6

מלאכת שמים - חכמה - בינה - Meleches Shomayim – Chochmah – Binah

7

משנת אברהם - Mishnas Avraham

8

מאיר עיני סופרים -  Meir Eynei Sofrim

9

דרכי משה - הלכות תפילין - Darchei Moshe – Hilchos Tefillin

10

בני יונה - Bnei Yonah

11

אות חיים מונקאטש - הלכות תפילין - Ois Chayim Munkatch – Hilchos Tefillin

12

שולחן ערוך הרב הלכות תפילין - Shulchan Aruch Harav Hilchos Tefillin

13

תקון תפילין - ברוך שאמר - מנחת סולת -

ikun Tefillin – Boruch Sheomar – Minchas Soles

14

דעת תורה ברעזאן - הלכות תפילין - Daas Torah Brezen – Hilchos Tefillin

15

ספר זכרון -  Sefer Zicharon

16

דעת קדושים  - מקדש מעט - Daas Kedoshim – Mikdash Meat

17

אוצר סת"ם - הלכות קלף -  Oitzer Stam – Hilchos Klaf

18

ליקוטי הלכות על קסת הסופר - Likutei Halochos al Keses HaSofer

19

שו"ע הלכות תפילין - באר היטב - יד אפרים - שערי תשובה - פתחי עולם ומטעמי השולחן -

Shulchan Aruch Hilchos Tefillin – Be’er Heitev – Yad Efraim – Sha’arei Teshuvah – Pischai Oilam uMeta’amei HaShulchan

20

קול סופרים - Kol Sofrim

21

קסת הסופר - לשכת הסופר - Keses HaSofer – Lishchas Sofer

22

מאיל המלאים על יו"ד הלכות ספר תורה -

 MeAil HaMiluim al Yorei Deah Hilchos Sefer Torah

23

קול יעקב על הלכות ספר תורה - Kol Yaakov al Hilchos Sefer Torah

24

קול יעקב על הלכות תפילין - Kol Yaakov al Hilchos Tefillin

25

בית אהרן - תורת הבית -  Beis Aharon – Toras HaBayis

26

אליהו רבה על הלכות תפילין - Eliyahu Rabbah al Hilchos Tefillin

27

תהלה לדוד על הלכות תפילין - Tehilla LeDovid al Hilchos Tefillin

                 

      מאגר ספרי קלף העולמי # 4   

The World Library on Parchment #4

מצוה אנציקלופדיה

 

אוצר ספרים ומודעות

 

 

על כשרות הקלף בימינו # 1

Mitzvah Encyclopedia

 Collection of Seforim and Notices about the Kashrus of Parchment Today #1

סיפורי צדיקי ישראל חלק ה

Amazing stories of righteous Jews

סיפורים נפלאים מצדיקי ישראל =- להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו.

שו"ת באר מים חיים בענין כשרות הקלף

Responsa Be’er Mayim Chayim

מהנשר הגדול הגאון הקדוש המקובל האלקי רבי שמואל ויטאל זי"ע ובו תשובות מאביו הגאון הקדוש המקובל האלקי אור עולם מרנא ורבנא רבי חיים ויטאל זי"ע. י"ל ע"י הרהגה"צ: רבי אהרן ווידער ורבי אפרים פישל הרשקאויטש שליט"א. שנת תשכ"ו לפ"ק

– Kashrus of Parchment - From the Holy Mekubal, the Tzaddik Rebbi Shmuel Vital zy”a, containing responsa from his father, HaRav HaGaon Hatzaddik Hamekubal Rebbi Chaim Vital. Published by HaRabbanim HaGaonim Rabbi Aharon Vider and Rabbi Efraim Fishel Hershkovitch shlita, in the year 5726.

וועד למחקר סת"ם על הקלפים הפסולים

Vaad for Stam Investigation, about possul parchment

קול קורא מוועד למחקר סת"ם מאנסי ניו יארק. זעקה גדולה ומרה – שק ואפר יוצע לרבים. גביות עדות שהקלפים שכותבים עליהם ספרי תורות תפילין ומזוזות הם נעשים בלי השגחה על ידי נכרים במדינת טשיינע סין והם פסולים. ואין איש שם על לב. חודש אלול שנת תשס"א

A Kol Koreh from the Vaad for Stam Investigation, Monsey, New York. A great and bitter cry – testimony that the parchment used for the writing of Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos are produced without any supervision. They are produced by gentiles in China and are completely possul, but nobody is aware of the situation. Ellul 5761.

הקלף חלק ב'

Parchment Part 2

משאלות ותשובות מנחת יצחק חלק ט' סימן א', ועוד - י"ל ע"י וועד לקדושת ספרי תורה תפילין ומזוזות בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו.

From the Responsa Minchas Yitschok Chelek 9, Siman 1, and others

הקלף חלק ג'

Parchment Part 3

תשובה מספר שאלות ותשובות משנה הלכות מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד - בדין קלפים שנעבדו בבית חרושת עכו"ם בלי פקוח ישראל -  - י"ל ע"י וועד לקדושת ספרי תורה תפילין ומזוזות בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו

A Responsa from the Sefer Shaalos U’Teshuvos Mishneh Halochos from the Gaon HaGodol HaRav Menashe Klein, HaAdmor MeUngvar shlita, author of the 18 volume Responsa Mishneh Halochos and more – about parchment produced in non-Jewish factories without Rabbinic supervision.

הקלף חלק ד'

Parchment Part 4

קול קורא להסיר מכשול שמביאים מזוזות מיאפאן וטשיינע נדפס על קלף -  - י"ל ע"י וועד לקדושת ספרי תורה תפילין ומזוזות בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו.

Kol Koreh to remove the stumbling block of Mezuzos brought from Japan and China, printed on parchment. From HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.

מעשה איום ונורא מהקלף

ומי יודע אם כל האלפים קרבנות של מלחמת יוה"כ ולבנון לא היו בשביל זה רח"ל בשביל שכל התפילין ומזוזות שלנו לא היו כשרים בכלל

A Frightening and Awesome story about Parchment

Who knows if all of the thousands of deaths in the Yom Kippur and Lebanese wars were not because of a large portion of our Mezuzos and Tefillin by non-Kosher.

מעשה נורא מהרב ר' אליעזר זורקין שליט"א

מודעה רבה דאורייתא, שובו שובו בית ישראל

המכשולות הגדולות בענין הקלף שנעשה על ידי גוים רח"ל

יו"ל ע"י וועד העולמי לקיום מצות סת"ם אדר ב' תשד"ם

לא ידוע כל כך להון עם מה שקרה לפני שנה בחודש אדר תשד"מ בענין הקלף - שכל החרדים מארץ ומחוץ לארץ השתמשו בקלף ממפעלי העכו"ם ברצות הברית בלי השגחה ובלי סימנים כמבואר בשו"ע - וזה פסול אפילו בדיעבד ובשעת הדחק - ראה 98 מראי מקומות בספרי הפוסקים שהבאנו לקמן - והשתיקו את השערוריה הנוראה הזה מפני שבעל המפעל שיחד את הרבנים עם הרבה כסף בארצינו הקדושה - ומשחד את הרבנים עד היום הזה רח"ל.
ועכשיו אם אתה רוצה לדעת מי הם הרבנים מהערב רב שהשחידו אותם בעלי בצע כסף הנ"ל, אדרבא תתקשר להרבנים מכל החוגים ותשאל אותם בענין הקלף והם יאמרו לך שהכל בסדר אפילו עם אלו הקלףים שהם בלי הכשר - ותשאל את הרב המתיר איסורים אם מותר לך לשתות קאקא-קולע או סוכרי' בלי הכשר - והוא בוודאי יאמר לך על זה חס ושלום, וד"ל.

 An Awesome Story from HaRav Eliezer Zorkin shlita

The Torah is telling us, “Repent Repent,
Oh House of Israel”

The great stumbling blocks in the matter of parchment produced by gentiles rch’l.

Published by the Vaad HaOilami for performing Mitzvos Stam Adar B’ 5744

 Many are unaware of what was discovered last Adar (in 5744) – many of the Chareidim both from Eretz Yisroel and abroad used parchment from non-Jewish factories in the US without supervision and without the signs as explained in Shulchan Aruch. This type of parchment is completely possul. See 98 sources in the sifrei poskim as we have listed further on. The factory owner kept this scandal quiet by bribing the Rabbanim in Eretz Yisroel with large sums of money and to this day he is still bribing them rch”l.

And if you now wish to know the identity of the Rabbanim who accepted bribes, call Rabbanim from all strands of Judaism and ask them about the parchment problem. Some will tell you that all parchment is fine, including the unsupervised type. And ask this Rav whether one may drink Coca-Cola without a hechsher – he will certainly say “Chas vesholom!”

דברי תורה פרשת נח -
מלחמת השם
# 27
 

Hashem’s War 27

על המכשולות בתפילין ומזוזות. מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו.

About the stumbling-blocks in Tefillin and Mezuzos. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.

לקוטי יושר דברי אמת
על עניני קלף

Likutei Yosher Divrei Emess about Parchment

לקוטים עה"ת ועוד, שחיבר איש אלוקים קדוש מאת רבינו ר'משולם פייוויש זי"ע מ"מ מזבריזא. נוסח לשם יחוד שנהג המחבר הקדוש
בעל יושר דברי אמת זי"ע
לאמרו קודם עיבוד הקלף לכתיבת סת"ם

 Compilations on the Torah and more, by the Holy Man of G-d, Rabeinu Meshulem Feivish zy”a of Zabriza. The text of the “Leshem Yichud” that the author of Yosher Divrei Emess zy”a instructed to say before preparing the parchment for writing Stam.

 

      מאגר ספרי קלף העולמי # 5   

The World Library on Parchment #5

מצוה אנציקלופדיה

 

אוצר ספרים ומודעות

 

 

על כשרות הקלף בימינו # 2

 

Mitzvah Encyclopedia

Collection of Seforim and Notices about the Kashrus of Parchment Today #2

 

קלף מעזה מהערבים אראבישע קלף פון ארץ ישראל בהכשר הרבנים הצדיקים

 

Parchment from Gaza with the hechsher of Rabbanim Tzaddikim

קלף מעזה שערבים מיצרים אותם באותם המנהרות שעושים הפצצות - והסוחרים בארצינו הקדושה קונים את זה בשליש המחיר - ועכשיו תלך ותאמין לסוחר שמוכר לך קלפים בלי הכשר תמידי

אראבישע יוגנליכער אפגעשטעלט מיט אייגן-פאבריצירטע פארמעט, דער בלאט, כ"א אב תשס"ה. באידיש

נביא לכם דוגמא קטנה מה שקרה עם העופות של הבד"ץ מהעדה החרדית:

ידוע שלהבד"ץ יש כמה אלפים טריפות בכל שבוע, וכמו כן לכל משחטות האחרות, ומוכרים כל עוף בשלשה שקל להערבים, מה עשה הסוחר הערבי, הוא שם את העופות הטריפות של הבד"ץ בתוך השקיות של הבד"ץ, [זה בכלל לא בעיה להדפיס לבד שקיות, כי כל אחד יכול להדפיס את זה] ומכר אותם לחנויות בתור עוף של הבד"ץ, בסכום של 10 שקלים, וזה הלך ככה 2 שנים עד שתפסו אותם.

ודברים כאלו תופסים כאן בכל זמן וכתוב בעיתונים איך שמביאים בשר מהמנהרות ומוכרים לכל החניות עם כל מיני הכשרים, ואותו הדבר זה בקלף, ולך תאמין לסוחרים, ומי שמאמין וקונה קלף בלי הכשר עתיד לתת את הדין שלא הניח תפילין ולא קיים מצוות מזוזה כל ימי חייו.

Parchment from Gaza that the Arabs produce in the same tunnels that they produce bombs; the middle-men in Eretz Yisroel buy them for a third of the regular price. How could you then believe the middle-man who sells you unsupervised parchment? Der Blatt 21st Av 5765 in Yiddish.

 Arab parchment from Eretz Yisroel with the hechsher of Rabbonim Tzaddikim – the awesome scandal in the Holy Land – an Arab parchment producer who was arrested

אראבישע קלף פון ארץ ישראל בהכשר הרבנים הצדיקים - שערוריה נוראה בארצינו הקדושה - נעצר ערבי שיצר קלף

Parchment from Gaza with the hechsher of Rabbanim Tzaddikim

אראבישע יוגנליכער אפגעשטעלט מיט אייגן-פאבריצירטע פארמעט, באידיש, ובלשון הקודש, דער בלאט, כ"א אב תשס"ה.

Parchment from Gaza that the Arabs produce in the same tunnels that they produce bombs; the middle-men in Eretz Yisroel buy them for a third of the regular price. How could you then believe the middle-man who sells you unsupervised parchment? Der Blatt 21st Av 5765 in Yiddish.

מכתב מסופר חשוב להסיר מכשול

A letter from a Sofer to prevent a stumbling block

בענין בעיות כשרות הקלף שהסופרים נכשלים ומכשילים ביודעים ובלא יודעים את כל החרדים לדבר ה', שמחפשים תפילין ומזוזות כשרות, ומשלמים הון תועפות על זה, וכולם שותקים.

About the significant problems with the kashrus of parchment. The Sofrim stumble and cause others to stumble, knowingly and unknowingly. G-d fearing people attempt to buy kosher Tefillin and Mezuzos and spend large sums of money for them, but do not receive what they were expecting.

קובץ הלכות ומוסר לקניית ספרי תורה תפילין ומזוזות

A collection of Halochos and Mussar about buying Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos.

מדריך לקניית ספרי תורה תפילין ומזוזות מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו.

A guide to buying Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.

קליפ מעיתון על המזוזות הפסולות

Newspaper cutting about passul Mezuzos

80 אחוז ממזוזות הם פסולות, מהרה"ג דוד לייב גרינפעלד יושב ראש משמרת סת"ם (באנגלית מעיתון דזשואיש טריביון Jeish Tribune)

80% of Mezuzos are passul. By HaRav HaGaon Dovid Leib Greinfeld, Head of Mishmeres Stam (In English, from the London Jewish Tribune newspaper)

קליפס מעיתונות על כשרות סת"ם

Newspaper cuttings about the kashrus of Stam

בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על המכשולים הגדולים בתפילין ומזוזות פסולות שבאים מארת ישראל ומה שמוכרים בארצות הברית - - י"ל בקונטרס מיוחד לשמירת הכשרות - ע"י וועד לקדושת ספרי תורה תפילין ומזוזות בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו.

In these cuttings, you can see what the newspapers say about the passul Tefillin and Mezuzos coming from Eretz Yisroel that are sold in the US.

קול קורא על פירצות הבתים הפסולים

 

Kol Koreh about possul Tefillin batim

נדפס במדריך הכשרות י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א

Printed in the Kashrus Guide published by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.

דער נייער קאמפיוטער

הקאמפיוטער שמודד את היהדות של כל יהודי בחמש דקות

The New Computer

 

 וואס מעסט אידישקייט  אין 5 מינוט קענט איר האבן א קלאר בילד ווי איר האלט מיט תורה און אידישקייט!!! תפילין ומזוזות – פלייש בשר, ווי אזוי צו רעכענען אייער מאס? - ברוקלין נוא יארק שנת תשמ"ח - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א - נתפרסם בחוצות

The Computer that can measure the Yiddishkeit of every Jew in five minutes

קול קורא – על סת"ם

Kol Koreh – about Stam

יצא לאור על ידי וועד משמרת סת"ם

Published by the Vaad Mishmeres Stam

סוד הפרדס התגלה

The Secret of the Pardes Revealed

נתגלה כי כל המזוזות שרכשו הנ"ל הם פסולות

It has become revealed that all of the mezuzos that the aforementioned people  have bought are possul.

משמרת סת"ם מחייבת את כולם

Mishmeres Stam obligates everyone

משה מיכל צורן

Moshe Michel Tzoren

כשרות הקלף בימינו הרב רוגין בני ברק

The Kashrus of Stam Today, HaRav Rugin Bnei Berak

 

על כשרות הקלף בימינו: מבאר מהו קלף ומהו דוכסוסטוס, מה דינם של הקלפים בזמן הזה, איך לבחור לעשות קלף הלכה למעשה. עם תמונות

About the Kashrus of Stam today: Explaining what parchment is and what duchsustus is. What is the law about parchment today, how to actually produce parchment. With pictures.

כשרות הקלף

The Kashrus of Parchment

כשרות הקלף - הרב יוסף כהן ירושלים, נדפס בירחון אור תורה על כשרות הקלף בימינו

The Kashrus of Parchment – HaRav Yosef Cohen, Yerushalayim. Printed in the monthly magazine Ohr Torah. About the kashrus of parchment today.

 

 

 

 

זכור!

האם קיימת מצות תפילין מימיך?

האם קיימת מצות מזוזה מימיך?

האם ברכת על ספר תורה כשירה מימיך?

האם קיימת מצות קריאת המגילה?

האם הסופר שלך ירא שמים שכותב על קלף עם הכשר?

האם הרב שלך ירא שמים אם מתיר לך לקנות קלף שנעשה במנהרות בעזה?

האם חשבת שהקלף שלך צריך להיות על זה הכשר?

כל ישראל ערבים זה לזה !

אתה מחויב להודיע לכל החברים שלך, ואם לאו תתן על זה דין וחשבון!!!
 

 

 

 

GO TO NEXT PAGE

Published with the help of Jason Robert Kovan