קלף כשר - PARCHMENT KOSHER

דף כ"ה        PAGE 25

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 27 28 29 30 31 32 33 34

*   *   *

 

 

 

 עס חזר'ט זיך איבער די זעלבע מעשה ווי קראקא ווי צוויי אידן זענען מאכיל נבילות וטריפות במשך 40 יאהר די גאנצע שטאט קראקא