ISRAEL613.COM

בס"ד

 

קלף כשר

PARCHMENT KOSHER

דף ג'        PAGE 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

 

המשך מאגר קלף העולמי # 6

 

                  

קלף דף 1

PAGE 1

לגלות ולפרסם לכל העולם - שמי שרוצה לקיים מצות תפילין, ספר תורה, מגילה, ומזוזה, כהלכתה שכתובות על קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב, יתנה עם הסופר שלו שיכתוב אך ורק על קלף קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב
וחס ושלום שלא יכתוב על קלף בלי הכשר
כי זה כמו שמניח תפילין שכתוב על נייר של הניו יארק טיימס

קלף דף 2

PAGE 2

PAGE 3

אוצר ספרי קלף העולמי

 

קלף דף 3

PAGE 3

קלף דף 4

PAGE 4

רצועות של תפילין
בשיא הכשרות

Tefillin Straps with Top Level Kashrus

מכתבים למערכת

Letters To The Editors

קלף דף 5

PAGE 5

באמצע העבודה
Under Construction

בדף הזה יבואר בעז"ה כל המכשולות שיש בבתים - ואיפה שיש להשיג בתים לתפילין כשרות

קלף דף 6

PAGE 6

באמצע העבודה
Under Construction

בדף הזה נכניס בעז"ה שולחן ערוך מחבר ורמ"א הלכות תפילין , ספר תורה, מזוזה, ומגילה - מחולק ללימוד חדשי שבועי ושנתי

 

         

מאגר ספרי קלף העולמי

 

 

מאגר ספרי קלף העולמי # 6מאגר ספרי קלף העולמי # 7מאגר ספרי קלף העולמי # 8מאגר ספרי קלף העולמי # 9מאגר ספרי קלף העולמי # 10

 The World Library on Parchment

The World Library on Parchment #1

The World Library on Parchment #2

The World Library on Parchment #3

The World Library on Parchment #4

The World Library on Parchment #5

The World Library on Parchment #6

The World Library on Parchment #7

The World Library on Parchment #8

The World Library on Parchment #9

The World Library on Parchment #10

----------------------------------------------------------------

כל ישראל ערבים זה לזה !
וכל אחד מישראל מחויב להודיע לחבירו גודל המכשולות שיש בקלף
ובאיזה מקום שיכולים לקנות קלף עם הכשר !
וכל אחד שהולך עכשיו לקנות ספרי תורה תפילין ומזוזות ומגילות
יברר עם הסופר שהקלף הוא כשר עם השגחה ! ! !

 

Stop a Minute!

 Is the parchment of your Mezuzos and Tefillin kosher?

 Where are you in the world? Ahah!

Please go right away and check that you put on kosher Tefillin today!!!

 And check that you have kosher Mezuzos in your home!!!

ב"ה שאכשר דרא ויכולים כבר להשיג קלף כשר עם הכשר של הבד"ץ של העדה החרדית, ואינם נכשלים בכל יום בברכות לבטלות, ויכולים כבר להניח תפילין כשרות ומהודרות למהדרין מן המהדרין, ולכתוב ספרי תורה כשרים לעילוי נשמת אבותיו ורבותיו וידידיו, ולקבוע מזוזות כשרות בבית שזהו השמירה היחידה בבית מכל השדים ומזיקים ורוחות רעות - ואם הקלף של המזוזה אינו כשר חס ושלום, אז המזוזה פסולה ואינם נשמרים רחמנא ליצלן מכל הפגעים רעים ומכל המחלות, השם ישמרינו - וכן בהמשרד צריכין גם כן ליזהר מאוד מאוד לקבוע מזוזה רק עם קלף כשר, ואז יזכה בעזרת השם יתברך לפרנסה טובה .

וכל אדם יכניס זאת בדעתו, ויזהיר גם כן את בניו חביריו וידידיו שיזהרו מאוד מאוד שיקבעו בבית שלהם ובמשרד שלהם רק מזוזות כשרות עם קלף כשר - ויתנו עם הסופר בתנאי כפול ומשולש (ויכתוב זאת בשטר חוזה CONTRACT) שיכתוב הספר תורה תפילין ומזוזות אך ורק על קלף עם הכשר טוב, ולא יכתוב חס ושלום בשום אופן על קלף בלי הכשר טוב - ואז יהיה נכון לבם בטוח בה' שיהיו ניצולים בעזרת השם מכל הצרות, ויזכו לכל הישועות ולכל הרפואות.

 

B”H, our generation has improved and we are able to obtain kosher parchment with the hechsher of the Badatz of the Eidah HaChareidis. They no longer stumble by making invalid brochos and are able to wear Tefillin of top level kashrus. They can now write kosher Sifrei Torah in the merit of the souls of their Rebbeim, parents and friends and affix mezuzos in their homes that protects them from all types of evil spirits. But if the parchment on which the mezuzah was written is not kosher, chas vesholom, the mezuzos is possul and cannot protect the home from different types of sickness and dangers.

One must also be very careful in the office to affix a mezuzah written on kosher parchment. Through this, BE”H one can merit having a good livelihood.

Every person should bear this in mind and also warn his children and friends about this. He should clearly specify with the Sofer (and have it written in a contract) that he should use only supervised parchment. We can then trust Hashem that he will save us from all trouble and save us from all sickness.

נכון להיום יש ב"ה 3 מפעלים גדולים של עיבוד הקלף
עם אישור הבד"ץ של העדה החרדית

As of today, there are, B”H, 3 large factories that produce parchment with the approval of the Badatz of the Eidah HaChareidis.

בשלש אלה מפעלי הקלף עושים קלף עבודת יד
עם הכשר הבד"ץ של העדה החרדית

נכון להיום יש ב"ה 3 מפעלים גדולים של עיבוד הקלף
עם אישור הבד"ץ של העדה החרדית

בשלש אלה מפעלי הקלף עושים קלף עבודת יד
עם הכשר הבד"ץ של העדה החרדית

The following three factories produce hand-made parchment with the hechsher of the Badatz of the Eidah HaChareidis.

 

 Pictured on the right: Maran the Gavaad shlita visiting a factory. Pictured in the center and to the left:  The Admorim of Toldos Aharon…..???????

 

      מאגר ספרי קלף העולמי # 6   

מצוה אנציקלופדיה

 

אוצר ספרים ומודעות

על כשרות הקלף בימינו # 3

The World Library on Parchment #6
Mitzvah Encyclopedia
Collection of Seforim and Notices about the Kashrus of Parchment Today #2

 

קול ברמה

Kol BeRamah

עם ה' עד מתי נשקוט! עם ה' לא נחשה! ספרי תורות תפילין ומזוזות שרוים בצער.

People of Hashem – How long can we be silent?! People of Hashem – We shall not remain quiet! Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos are in pain!

קול קורא על מכשול הנורא שנתגלה שכל הקלף של 15 שנה היו פסולות, ואין פוצה פה ומצפצף.
איפה הם הרבנים ובתי דינים שנותנים הכשרים על קענדיס ושאקאלאדן ועוד, ועל קלף שהוא הדברים מיסודי היהדות ועומדים ברומו של עולם ואין על זה הכשר?
י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י שנת תש"ס לפ"ק

 Kol Koreh about the great problem that has become known that all of the parchment used for 15 years was possul, but it is not discussed by anyone.

Where are the Rabbonim and Batei Dinim that give their hechsher to candies and chocolates. Why is there no hechsher on parchment that is used for one of the basic laws of Judaism?

Published by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, in the year 5760.

קול ברמה

Kol BeRamah

עם ה' עד מתי נשקוט! עם ה' לא נחשה! ספרי תורות תפילין ומזוזות שרוים בצער.

People of Hashem – How long can we be silent?! People of Hashem – We shall not remain quiet! Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos are in pain!

קול קורא על מכשול הנורא שנתגלה שכל הקלף של 15 שנה היו פסולות, ואין פוצה פה ומצפצף.
איפה הם הרבנים ובתי דינים שנותנים הכשרים על קענדיס ושאקאלאדן ועוד, ועל קלף שהוא הדברים מיסודי היהדות ועומדים ברומו של עולם ואין על זה הכשר?
י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י שנת תש"ס לפ"ק

 Kol Koreh about the great problem that has become known that all of the parchment used for 15 years was possul, but it is not discussed by anyone.

Where are the Rabbonim and Batei Dinim that give their hechsher to candies and chocolates. Why is there no hechsher on parchment that is used for one of the basic laws of Judaism?

Published by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, in the year 5760.

 לקוטי יושר דברי אמת

לקוטים עה"ת ועוד, שחיבר איש אלוקים קדוש מאת רבינו ר'משולם פייוויש זי"ע מ"מ מזבריזא. נוסח לשם יחוד שנהג המחבר הקדוש בעל יושר דברי אמת זי"ע לאמרו קודם עיבוד הקלף לכתיבת סת"ם

אל הקהל היהודי

To the Jewish Community

– להסיר מכשול – מזוזות מיאפאן וסין, נדפס על קלף - י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א - באידיש.

To remove the stumbling block – Mezuzos from Japan and China printed on parchment. Published by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. In Yiddish.

משמרת סת"ם מחייבת את כולם

משה מיכל צורן

111

דרכי חיים

Darchei Chayim

חלק ג' מספר מצות סת"ם השלם, דיניו ומנהגיו, מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. - באידיש

Part 3 od Sefer Mitzvos Stam Hashalem, its laws and customs. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, Brooklyn, 5743. In Yiddish.

אל"ף בי"תכתב אשורית

Alef Beis – Ksav Ashuris

 

מיד כשיגיע בן ג' שנים מלמדים אותו אותיות התורה כדי שירגיל עצמו לקרות בתורה (אברבנאל).

As soon as a boy reaches the age of 3, we teach him the letters of the Torah to accustom him to reading the Torah (Abarbanel).

קלף - הסופר מהולל, הקלף?!!!

Parchment – The Sofer is outstanding. What about the parchment?

פנים חדשות, גליון 554, כג אלול תשס"ד - רבים ממניחי התפילין אינם יודעים כי קיים חשש רציני בקלף ויתכן כי אינם מניחים תפילין כלל - מודעה נחוצה להודיע ולהגלות גנבים עליך ישראל, חשבון הנפש, הסופרים והקלף הפסול, האסון הגדול ביותר מאז בריאת העולם, התעוררות לתשובה ותיקונים בענין כשרות תפילין ומזוזות, שמעה עמי ואדברה!!! – וועד למחקר סת"ם מאנסי ניו יארק, זעקה גדולה ומרה שק ואפר יוצע לרבים מכתבו של הסופר המהולל הרב החסיד רבי אליעזר זאב צירקינד בשנת תשד"מ באותו ענין

Ponim Chadoshos, No.554, 23 Ellul 5764. Many people who wear Tefillin are not aware that there is a serious concern that the parchment used could be possul. An important notice – to reveal to you that Jews are being robbed; introspection; the Sofrim and the possul parchment; the greatest disaster in world history; an awakening to repent and how to fix the problem of the kashrus of Tefillin and Mezuzos – listen my people and I shall speak!!! Vaad for Stam investigation, Monsey NY; a bitter cry – the letter of the outstanding Sofer HaRav HaChassid Rebbi Eliezer Zev Tzirkind in the year 5744 about this matter.

דער בלאט מלחמה על הקלף

Der Blatt – War over parchment

 

דער בלאט ער"ש משפטים כ"ה שבט, תשס"ה, ולמספרם פברואר 4 - 05

Der Blatt. 25th Shevat 5765, Feb 4th 2005

    מאגר ספרי קלף העולמי # 7   

מצוה אנציקלופדיה

 

 

הלכות מזוזה

 

 

דיניו – ומנהגיו

 

The World Library on Parchment #7
Mitzvah Encyclopedia
The Laws of Mezuzah
Its laws and customs

 

מספר דפים

No.of Pages

שם הספר

Name of Sefer

תוכן הספר ושם המחבר

Content of Sefer and Name of Author

4

מלחמת השם
חלק ט

Milchemes Hashem Part 9      

הקאמפיוטער שמודד את היהדות של כל יהודי בחמש דקות ברוקלין נוא יארק שנת תשמ"ח - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

The Computer that measures the Yiddishkeit of every Jew in five minutes. Brooklyn NY, 5748. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.

6

מלחמת השם חלק י"ז

Milchemes Hashem Part 17

 

התעוררות לזהירות בעניני ספורי תורה תפילין ומזוזות, קריאה לראשי ישיבות ומנהלים, סיפורים נפלאים בענין מזוזות. ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג  - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. באידיש - נדפס בעיתון אלגעמיינער זשורנאל.

Hisoirerus to be careful in matters of Sifrei Torah, Mezuzos and Tefillin. A call to the Roshei Yeshivos and Menahelim. Amazing stories about Mezuzos. Brooklyn NY, 5753. From HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, 5743. In Yiddish. Printed in the Newspaper “Algemeiner Journal”.

27

דברי תורה  פרשת נח - מלחמת השם חלק כ"ז

Milchemes Hashem Part 27

Drasha and Hisoirerus to Cheder Boys

דרשה והתעוררות לילדי תשב"ר ובחורי ישיבת זכרון יחיאל בלאס אנדזעלעס גודל חשיבות קיום מצות מזוזה, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

To cheder boys and bochurim of Yeshivas Zichron Yechiel, Los Angeles about the great importance of fulfilling the mitzvah of Mezuzah. From HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita., 5743

79

ראש דברך אמת חלק א

דרוש לסעודת הודאה לאחד שניצל בנס נפלא, שלא הצליח לעלות על

המטוס טי דאבעליו אי 800 שהתרסק על ידי פצצה.

 

מבאר המכשולות הגדולות איך שנכשלו עם בנ"י בספרי תורה תפילין ומזוזות פסולות, ואין פוצה פה, ובזכות שמעורר אנשים במצות אלו ניצל בדרך נס. עוד מבואר בו, גודל השכר של השומר עצמו ואת אחרים בענין אמן וקדושת בית המדרש, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

 

כשרות תפילין ומזוזות

מפתח

סימן א.  סוגי אנשים שקונים תפילין ומזוזות.

סימן ב.  כור המבחן באיזו מדריגה עומדים (אדם ניכר... בכיסו).

סימן ג.   מעשה נורא עם הרב ר' אליעזר זירקינד שליט"א.

סימן ד.  כמה רבבות מאחב"י היו מניחים כל יום תפילין פסולים, שהבתים לא היו מרובעות.

סימן ה.  נוסח המודעה שנדפסה ב"מדריך לכשרות".

סימן ו.   שערורי' חדשה - מורידים המזוזות מבתי התשב"ר.

סימן ז.   מעשה נורא מהרמב"ם אודות אנשי מדינה אחת שכפרו בתחיית המתים מן התורה.

סימן ח.  היכי דמי תשובה?

סימן ט.  עידן המחשבים (קאָמפּיוטער"ס).

סימן י.   בתחילה מרמים את אנשי שלומם, ואחר כך אומרים שאין צורך במזוזות כלל וכלל.

סימן יא.         מוטל על כל אחד לעורר אודות חיזוק קיום מצות מזוזה ותפילין.

סימן יב. בארץ ישראל מפיץ הרב יוסף יצחק הכהן גוטניק שליט"א מזוזות ותפילין לאלפי נערי ישראל, ובארה"ב מורידים המזוזות מבתי הספר.

סימן יג. כמה חדרים כשרים יהיו בארצות הברית בעוד כ' שנה?

סימן יד. המזוזות שיש לנו - האם הם באמת כשרים?

סימן טו.         מעשה נורא מספר "הגן".

סימן טז.         אסון גדול שקרה בעיר בני ברק, בגלל שלא בדקו את המזוזה.

סימן יז. מעשה נורא מאוירון שנפל עם 179 בני אדם ורק 5 יהודים ניצולו.

סימן יח.         איפה אתם, סוחרי המזוזות?

79

Rosh Devorechah Emess Part 1

A talk given at the Thanksgiving Meal for someone who was miraculously saved when he was not permitted to board the TWA Flight A800 that was destroyed by a bomb.

 Explains the great problems that Jews are suffering because of possul Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos, without anyone objecting. In the merit of encouraging people in these mitzvos, this man was saved miraculously. He also explains the great reward for one who is careful and warns others in the mitzvah of answering Amen and the Sanctity of the Beis HaMedrash. Printed in the Sefer Divrei Torah Parshas VeEschanan by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, 5743.

 

Rosh Devorechah Emess Part 1

Contents

 Siman 1            Types of people that buy Tefillin and Mezuzos

Siman 2            Measuring the level on which a person is standing (a man is recognized by…..his pocket)

Siman 3            An awesome story about HaRav Eliezer Zirkind shlita

Siman 4            Many tens of thousands of Jews who every day, have worn Tefillin that are possul as batim were not square

Siman 5            The notice that was printed in “The Kashrus Guide”

Siman 6            A new scandal – removing the Mezuzos from the Chedarim

Siman 7            An awesome story from the Rambam about the people of a certain province who denied that Resurrection of the Dead has its source in the Torah

Siman 8            How can we repent?

Siman 9            The computer era

Siman 10          They start by tricking the ------ and then say that there is no need to have Mezuzos at all

Siman 11          The obligation rests on everyone to encourage others in the fulfillment of the mitzvos of Tefillin and Mezuzos

Siman 12          In Eretz Yisroel, HaRav Yosef Yitschok HaCohen Gutnick shlita distributed Mezuzos and Tefillin to thousands of young Jews and in the US they are removing the Mezuzos from schools

Siman 13          How many kosher Chedarim will there be in the US in 20 years?

Siman 14          Our Mezuzos – are they really kosher?

Siman 15          An awesome story from the Sefer “HaGan”

Siman 16          A great disaster that occurred in Bnei Berak, because they did not check the Mezuzah

Siman 17          An awesome story about an airplane that crashed with 179 people on board and only 5 Jews survived

Siman 18          Where are you, the Mezuzos sellers?

78

מצות סת"ם השלם ה' חלקים

The complete mitzvos Stam – 5 parts

 

ספרי תורה תפילין ומזוזות דיניו ומנהגיו, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ט

Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos- laws and customs, from HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin and Ram in Yeshivah and Kollel Machon LeHoraah in Shechitos and Bedikos, 5739

27

ראש דברך אמת חלק ב'

Rosh Devorechah Emess Part 2

בענין כל ישראל ערבין זה לזה, ובענין כשרות תפילין ומזוזות, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

About the concept that all Jews are responsible for each other, and the kashrus of Tefillin and Mezuzos – By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, Brooklyn, 5743

36

ראש דברך אמת חלק ג'

Rosh Devorechah Emess Part 3

דרוש לבר מצוה ובענין גודל השכר של מזכי הרבים בתפילין ומזוזות כשרות, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

A Bar-Mitzvah talk and the great reward for those that assist people to have kosher Tefillin and Mezuzos. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, Brooklyn, 5743

85

בלוריות לאור ההלכה חלק א

“Bangs” in Halochoh Part 1

איסור גידול בלורית, לכל פרטיהם. ביטול מצות תפילין, למגדלי בלוריות - בלשון הקודש, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

The prohibition against growing a quiff. Those that grow quiffs do not fulfill the mitzvah of Tefillin. In Hebrew.

16

תפארת מתתיהו

Tiferes Matisyahu

מדריך ומורה דרך לקניית תפילין ומזוזות, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. - באידיש.

Guide to buying Tefillin and Mezuzos. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, Brooklyn, 5743. In Yiddish.

27

תפארת מתתיהו 2

Tiferes Matisyahu 2

גילוי ידיעות מבהילות בספרי תורה תפילין ומזוזות, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. - באידיש.

Revealing frightening facts about Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, Brooklyn, 5743. In Yiddish

8

תפארת יהודה

Tiferes Yehudah

בו יבואר גודל מצות קדושת תפילין, והעונש הגדול למי שאינו מניח תפילין ח"ו, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. - בלשון הקודש.

The magnitude of the mitzvah of Tefillin and the terrible punishment that befalls one who does not wear them chas vesholom. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, Brooklyn, 5743. In Hebrew.

 

      מאגר ספרי קלף העולמי # 8   

מצוה אנציקלופדיה

בולעטינ'ס על כשרות הקלף

שיצא  לאור על ידי

וועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות

להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין
ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות

 

The World Library on Parchment #8
Mitzvah Encyclopedia
Bulletins about the Kashrus of Parchment
Published by the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos
by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.

 

בולעטין 1
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
תשרי שנת תשל"ז

Bulletin 1

From the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos – Tishrei 5737

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – קריאה לחזרה בתשובה.

Printed from the Sefer Ohalei Yisroel by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. Printed in Hebrew in 5737 - ------

בולעטין 2
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
חשון שנת תשל"ז

Bulletin 2

From the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos – Cheshvan 5737

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – סדר התענית.

Printed from the Sefer Ohalei Yisroel by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. Printed in Hebrew in 5737 – The order of fasting.

בולעטין 3
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
כסלו שנת תשל"ז

Bulletin 3

From the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos – Kislev 5737

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – התיקון במקרה שריפת ספרי תורה. – ספרי תורה פסולים.

Printed from the Sefer Ohalei Yisroel by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. Printed in Hebrew in 5737 – When a Sefer Torah burns – Possul Sifrei Torah

בולעטין 4
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
טבת שנת תשל"ז

Bulletin 4

From the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos – Teves 5737

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – 40,000 יהודים הניחו תפילין פסולים. – סופרי סת"ם שאינם הגונים. – קריאה לציבור בענין זה.

Printed from the Sefer Ohalei Yisroel by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. Printed in Hebrew in 5737 – 40,000 Jews will be wearing possul Tefillin. Sofrim who are not honest. A call to the community about this matter.

בולעטין 5
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
שבט שנת תשל"ז

Bulletin 5

From the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos – Shevat 5737

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – דברים אקטואליים.

Printed from the Sefer Ohalei Yisroel by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. Printed in Hebrew in 5737. Current events.

בולעטין 6
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
אדר שנת תשל"ז

Bulletin 6

From the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos – Adar 5737

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – מקרי הנחת תפילין מניר ומפלעסטיק. – תפילין ומזוזות במחיר זול. – קריאה לראשי ישיבות ומנהלים.

Printed from the Sefer Ohalei Yisroel by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. Printed in Hebrew in 5737. Cases of Tefillin made from plastic and -----. Tefillin and Mezuzos for sale at very low prices. A call to Roshei Yeshivos and Menahelim.

בולעטין 7
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
ניסן שנת תשל"ז

Bulletin 7

From the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos – Nissan 5737

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – מדה כנגד מדה. – סיפורים נוראים ונפלאים שרואים בעליל איך שסגולת המזוזה מביא לידי אריכות ימים, שמירת הבית פרנסה, רפואות וישועות, זרע של קיימא, זווגים הגונים, שמירת הבית, והצלחה בכל ענינים. – זכור אם הקלף אינו כשר עם הכשר, אפילו שהסופר יהיה צדיק גדול, לא קיימת מצוות תפילין ומזוזות מימיך!!!

Printed from the Sefer Ohalei Yisroel by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. Printed in Hebrew in 5737. Measure for measure. Awesome and amazing stories from which one clearly sees how the segulah of the Mezuzah causes one to live a long life, it protects the home, and gives parnasah, healing and salvation. It gives children, suitable marriage partners and success in all endeavors. Remember that if the parchment is not kosher (with a hechsher), even if the Sofer is very righteous, you have never fulfilled the mitzvah of Tefillin or Mezuzos!!

בולעטין - תפילין ומזוזות

Bulletin  Kashrus Tefillin Umezuzos

וועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, תשרי שנת תשל"ו. - כל ה 7 קול קורא'ס ביחד

From the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos

    מאגר ספרי קלף העולמי # 9   

מצוה אנציקלופדיה

קול קורא'ס על כשרות הקלף

שיצא  לאור על ידי

וועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות

להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין
ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות

 

 The World Library on Parchment #9
Mitzvah Encyclopedia

 

זכור! אם הסופר אינו ירא שמים
או שהמזוזה והקלף אין לו הכשר -
לא קיימת מצות תפילין ומזוזה מימיך

Mitzvah Encyclopedia

Kol Korehs about the Kashrus of Parchment

Published by the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos

 Remember! If the Sofer is not G-d-fearing or if the parchment is not kosher you have never fulfilled the mitzvah of Tefillin or Mezuzah!

Published by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.

קול קורא 25

Kol Koreh 25

חודש תשרי תש"ס - כל בעל נפש יחמיר בספרי תורה תפילין ומזוזות, שיעבדם ישראל דוקא, או לפחות שיסייע מתחילה ועד סופו.

Tishrei 5760. Every ‘baal nefesh’ should be stringent with Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos that the parchment be prepared by a Jew, or at least that he should assist in the production from beginning to end.

קול קורא 26

Kol Koreh 26

חודש חשון תש"ס - הטוחן כדי למכור לאחרים אית ביה משום אונאה נמי דפורש אין להם שנטחון כך אילו ידעו היו פורשים ממנו ולא היו קונים.

Cheshvan 5760. “One who grinds in order to sell to others; he has transgressed ‘ona’ah’------------------If they would know this, they would refrain from buying from him.

קול קורא 27

Kol Koreh 27

חודש כסלו תש"ס - היכא שנזכר בפוסקים דבעל נפש יחמיר לעצמו בודאי צריך להודיע להשואל דאולי השואל בעל נפש הוא וירצה להחמיר גם הוא.

Kislev 5760. Wherever it mentions in the poskim that a baal nefesh should be stringent, the Rav must certainly inform the questioner of this. This is because the questioner might fulfill the criteria and will wish to be stringent.

קול קורא 28

Kol Koreh 28

חודש טבת תש"ס - בתפילין לפי שיטתנו צריך לשמה, הן בעור הרצועות, הן בעור הקציצה, הן בקלף שנכתבו בו הפרשיות שבתוכה - וצריך שיהא לו עליו טביעות עינא או איזה סימן ואחר כך מתקנו ומכשירו לכתיבה, הן בתוך הקלפים.

Teves 5760. According to out view, Tefillin must be produced lishmah. This applies to leather of the straps, the leather of the boxes and the parchment on which the parshios are written. He must recognize---- (or have a sign) and then afterwards prepare them for writing-----.

קול קורא 29

Kol Koreh 29

 

חודש שבט תש"ס - מה טוב ומה נעים אם ילמוד הסופר עצמו מלאכת העיבוד כדי שֶיֵעָשֶׂה הכל על ידו לשמה - ואפילו אם לא יהיה הקלף יפה ומהודר כל כך, מכל מקום זה עדיף טפי שיהיה הכל בבירור לשמה.

Shevat 5760. It would be admirable if the Sofer would learn how to prepare the parchment for himself so that he can prepare it all lishmah. Even if he will not have particularly high quality parchment by doing this, it is still more preferable since he can be certain that it was all prepared lishmah.

קול קורא 30

Kol Koreh 30

חודש אדר תש"ס - בלא סימן אסורין לכולי עלמא, משום דאינו ניכר בין עורות יהודי לבין עורות של אינו יהודי.

Adar 5760. Without a sign, all agree that it is prohibited, since he cannot distinguish between a Jew’s and a gentile’s animal skin.

קול קורא 31

Kol Koreh 31

חודש ניסן תש"ס - בברוך שאמר מחמיר דעיקר העיבוד יעשה ישראל.

Nissan 5760. In ‘Baruch Sheomar’, he is stringent that the main production work be done by a Jew.

קול קורא 32

Kol Koreh 32

חודש אייר תש"ס - צריכין להחמיר מטעם זה בסופר יותר מבשוחט כי שם לאו דנבילה וכאן מבטלין כל ישראל עשה בכל יום ומברכין ברכה לבטלה שהוא לאו דלא תשא לדעת רוב הפוסקים דעיבוד לשמה דאורייתא ואם כן הוי חשש ביטול מצות תפילין וגם ברכה לבטלה.

Iyar 5760. One must be stringent with a Sofer more than a Shochet. For a Shochet there is the prohibition of eating meat that was not slaughtered correctly. But for a Sofer, he is preventing Jews from fulfilling a positive commandment every day and causing invalid brochos (which is the prohibition of ‘lo sisah’). This is true, since according to most authorities, producing the parchment lishmah is a Torah requirement.

קול קורא 33

Kol Koreh 33

חודש סיון תש"ס - אם עיבדו נכרי יש פוסלין אפילו ישראל עומד על גביו ואומר לו שיעבד לשמו.

Sivan 5760. If a gentile worked the animal skin, some say that it is possul even if a Jew is standing next to him telling him to do the work lishmah.

קול קורא 34

Kol Koreh 34

חודש תמוז תש"ס - היכא דליכא טירחא גם כשאין לו הנאה חיישינן לאחלופי - אבל כשיש לו ריוח בדבר לא סגי בזה דמירתת וצריך סימן מעליא שלא יוכל לזייף - נוסח הברוך שאמר מה שישראל צריך לומר בשעת עיבוד העורות.

Tammuz 5760. Where there is no extra bother, even if he is not benefiting, we are concern that it was switched. But where there is financial gain, his being frightened is not enough and he must have a good sign on it to prevent forging. The text of the Baruch Sheomar that a Jew should say when he prepares the animal skins.

קול קורא 35

Kol Koreh 35

חודש אב תש"ס - יש להודיע כי בקצת מקומות נהגו שלא להקפיד ברצועות התפילין שיהיו מעור מעובד לשמו, וזהו כנגד הרמב"ם, התרומה, סמ"ג, הרא"ש, והטור - כולם כתבו שצריך שיהי' העור שלהן מעובד כמו שכתב הרב ז"ל בסי' ל"ב ול"ג - וכן נהגו ישראל קדושים ברוב המקומות.

Av 5760. It should be known that in some places they are not careful to use Tefillin straps that were not produced lishmah. This practice goes against the view of the Rambam, the Terumah, Smag, the Rosh and the Tur. The Rav z”l also wrote this in Siman 32 and 33 and in most places, Jews practice this.

קול קורא 36

Kol Koreh 36

 

חודש אלול תש"ס - אם הקלף הוחלפו מאליהן הוי בידו כגזל.

Elul 5760. If the parchment was switched unwittingly, it should be viewed as a stolen item.

קול קורא 37

Kol Koreh 37

חודש תשרי תשס"א - צריך הקלף להיות מעובד בעפצים או בסיד, וצריך שיהיה מעובד לשמו - אם עיבדו על ידי אינו ישראל, להרמב"ם פסול.

Tishrei 5761. The parchment must be worked with afatzim or whitewash and must be worked lishmah. If a gentile worked them, according to the Rambam, they are possul.

קול קורא 38

Kol Koreh 38

חודש חשון תשס"א - הכניסם ישראל לסיד לשמה ולא אמר לנכרי שיעבדם לשמה יש אומרים שהם פסולים - ויש אומרים שהישראל צריך גם לומר לנכרי שיעבד אותם לשמה, ואם לאו הרי זה פסול.

Cheshvan 5761: If a Jew put them in whitewash lishmah but did not tell the gentile to work them lishmah, some say that they are possul. And some say that a Jew must also tell the gentile to work them lishmah and if he did not, they are possul.

קול קורא 39

Kol Koreh 39

חודש כסלו תשס"א - האמירה מהישראל להעכו"ם צריך להיות בהרגע ממש שהעכו"ם נותן העורות לתוך הסיד ואם אמר מקודם לא מהני - כשמעבדין על ידי עכו"ם יש לסמן העורות לכתחילה בחריצת האותיות על הראש מבפנים.

Kislev  5761. When the Jew commands the gentile, it must be at the exact moment that the gentile puts the skins into the whitewash. If he commanded him before that, it does not help. And when gentiles are working the skins, one must first mark the skins with engraved lettering on the top, on the underside of the skin.

קול קורא 40

Kol Koreh 40

חודש טבת תשס"א - בספר תורה בלא עיבוד לשמן פסול אפילו בדיעבד בברכה  - ותפילין כהי גוונא יניחם בלא ברכה.

Teves 5761. A Sefer Torah for which the parchment was not worked lishmah is completely possul and one cannot make a brochoh over it. Tefillin worked in this manner may be worn without making a brochoh.

קול קורא 41

Kol Koreh 41

חודש שבט תשס"א - כשגוי מעבדם וישראל אומר לו לעבדם לשמה יאמר גם הנכרי עמו.

Shevat 5761. When a gentile is working the skins and a Jew is telling him to work them lishmah, the gentile should also say the words with him.

קול קורא 42

Kol Koreh 42

חודש אדר תשס"א - קול קורא באנגלית
THE IMPORTANCE OF THE MITZVAH OF TEFILLIN

Adar 5761.A Kol Koreh in English. THE IMPORTANCE OF THE MITZVAH OF TEFILLIN.

קול קורא 43

Kol Koreh 43

חודש ניסן תשס"א - מכל מקום מב"ח משמע אם נותן ישראל עורות בעבוד ולא אמר לנכרי כלום, אסור, ויש לחוש לדבריו.

Nissan 5761. The Bach implies that if a gentile works the skins and does not say that he is doing it lishmah, they are prohibited. One should be stringent for his view.

קול קורא 44

Kol Koreh 44

חודש אייר תשס"א - אם לא עבדו לשמה וכתב עליהן ספר תורה יש מי שפוסל לקרות בה בציבור - בלא סימן כלל חיישינן שמא החליפן גוי בעורות החולין.

Iyar 5761. If they were not worked lishmah and a Sefer Torah was written on them, some prohibit reading from it publicly. Without any mark on it at all, we suspect that it was switched by the gentile with non-kosher skins.

קול קורא 45

Kol Koreh 45

חודש סיון תשס"א - אם עבדו נכרי להרמב"ם פסול, אפילו אמר לי' ישראל לעבד לשמו.

Sivan 5761. If a gentile worked them, according to the Rambam, they are possul, even if a Jew told him to work them lishmah.

קול קורא 46

Kol Koreh 46

חודש תמוז תשס"א - אף להמתירין בישראל עומד על גביו אינו אלא במקום שאין עבדנים ישראל מצוים.

Tammuz 5761. Even according to those that permit a Jew supervising the gentile, this may only be done in a place where there are no Jews who can work the skins.

      מאגר ספרי קלף העולמי # 10   

The World Library on Parchment #10

TEFILLIN, SIFREI TORAH AND MEZUZOT

LEARN THE MANY PERILS OF THE KASHRUT OF TEFILLIN AND MEZUZOT. JEWS UNWITTINGLY PAY FOR ARTICLES THAT ARE NOT KOSHER AND DON'T ACCOMPLISH THESE MITZVO, - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

The Kashrut of Tefillin and Mezuzot

SAYINGS OF THE TALMUD MIDRASH AND ZOHAR CONCERNING THE IMPORTANCE OF THE OBSERVANCE OF THE MITZVAH OF TEFILLIN, - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

The Importance of the Mitzvah of Tefillin

MOST OF THE MEZUZOT ARE NOT KOSHER

Article from Newspaper

A SOFER IS WILLING TO RETURN MONEY TO COSTUMERS BECAUSE HE HAD USED PARCHMENT WITHOUT HECHSHER

A Sofer acknowledges problem

STATISTICS ON THE KASHRUT OF MEZUZOT AND TEFILLIN

Vaad Mishmeret Stam

LAWS OF TEFILLIN AND MEZUZOT, - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin. 

Mitzvah Encyclopedia Vol 4 - Tefillin and Mezuzot

 

זכור!
האם קיימת מצות תפילין מימיך?
האם קיימת מצות מזוזה מימיך?
האם ברכת על ספר תורה כשירה מימיך?
האם קיימת מצות קריאת המגילה?
האם הסופר שלך ירא שמים שכותב על קלף עם הכשר?
האם הרב שלך ירא שמים אם מתיר לך לקנות קלף שנעשה במנהרות בעזה?
האם חשבת שהקלף שלך צריך להיות על זה הכשר?
כל ישראל ערבים זה לזה !
אתה מחויב להודיע לכל החברים שלך, ואם לאו תתן על זה דין וחשבון!!!

 

GO TO PRIOR PAGE

GO TO NEXT PAGE

Published with the help of Jason Robert Kovan