קלף כשר

PARCHMENT KOSHER

דף ו'        PAGE 6

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26


שאלה מעניינת!!

השאלה הזאת הוא בכשרות הבשר, או הקלף, או הרצועות, והמקוואות וכו', אדרבה, חתשוב אם משה רבינו עליו השלום היה לוקח שוחד או איזה דבר חס ושלום, האם היה נאמן על פי התורה? הלא התורה הקדושה אומרת כי השוחד יעוור עיני חכמים, וזה נוגע גם כן למשה רבינו עליו השלום, ואם משה רבינו עליו השלום לא היה נאמן באופן כזה, [אפילו בפרוטה אחת, או דבר אחר] איך הרבנים דהיום, שרובם הם מהערב רב יהיו נאמנים?


עצור לרגע? האם הבשר בהמה שאתה אוכל מאיפה הוא - מקראקא-מאנסי או מעזה? האם ההכשר של הבשר בהמה שוה פרוטה אחת? היכן אתה בעולם? אהה!!! עכשיו ברגע הזה נתגלה שהגה"ק מקאשוי זצ"ל שאמר לפני כ"ו שנים שלא יהיה בשר בהמה כשר עד ביאת המשיח!!! רוח הקודש הופיע בבית מדרשו!!!

 

בחמשה שנים אחרונים נתגלו 450 תיקים למוכרי בשר בהמה
בארצינו הקדושה שהביאו הבשר מהמנהרות

איפו הם כל הרבנים הצדיקים וכל הראשי ישיבות מארצינו הקדושה? למה אתם יושבים ושותקים, ואין אתם מגלים ליהודים שומרי תורה ומצות שיפסיקו לאכול בשר בהמה, ושידקדקו לאכול רק בשר עוף שאינו בא מהמנהרות? עד מתי אתם שותקים? האם אינכם רואים מה שקורא יום יום למאות יתומים חדשים ואלמנות רח"ל, וחז"ל אומרים שהכל בא ממאכלות אסורות!!!

עיתון המודיע
יום א' במדבר, כ"ה אייר תשס"ז מ' לעומר

טון בשר פיגולים מהשטחים נתגלה במפעל פתח תקוה, הרבנות הראשית לפתח תקוה מגיבה בתדהמה ובודקת את הסיפור החמור!!!

עיתון יתר נאמן
יום ד' כ"ג ניסן תשס"ז, ח' בעומר, (11 באפריל 2007)

פקחי עיריית ירושלים החרימו למעלה מטון בשר שאינו ראוי למאכל
 

תחשוב קצת!!! ??? איזה בהמה אתה ??? שאתה עוד אוכל בשר בהמה ???

איפה השארת השכל שלך???
100,000 יהודים כבר הפסיקו לאכול בשר בהמה

          

 

העונש בחיבוט הקבר על האוכל מאכלות אסורות

  אחר מותו בא הממונה על חיבור הקבר ומכה על בטנו בשרביטו של ברזל ואש, עד שכריסו נבקעת

  

כתב בספר אור צדיקים (פרק י"ט), וזה לשון קדשו: דע כי מי שלא היה מדקדק במאכלים בעולם הזה ולא היה נזהר להבחין בין איסור להיתר, ואפילו אינו איסור מפורש בתורה אלא מחכמינו ז"ל.

עונשו שלאחר מותו בא הממונה על חיבור הקבר ומכה על בטנו בשרביטו של ברזל ואש, עד שכריסו נבקעת ויוצא פרשנדא, ואז מהפכין אותו על פניו ומכים אותו, ואומרים לו בלע מה שהוצאת,
השם ישמרינו ויצילנו מדין הקשה הזה ומדכוותיה, ובפרט באיסור בשר בחלב שהוא עון חמור, עד כאן לשונו
.

 

וראה בקול הרמ"ז - מסכת פאה פרק ח משנה ט, על הפסוק והיה ה' מבטחו: וזה לשון קדשו, היה נראה דבכלל דברי הב"י דבריו, דמה לי שוחד ממון או של אהבה, אבל אינו כן כי במכל מקום הפונה לשוחד מעולם לא יכוין לאמת כי כן גזרת ה'. ומה שפי' רש"י בפרשת משפטים היינו לסברת הדיין שאומר אקח שוחד ואדון אמת, אבל לא יעלה בידו דכתיב כי השוחד יעור.

ובמסכת כתובות דף קה/ב, וז"ל: תנו רבנן ושוחד לא תקח אינו צריך לומר שוחד ממון אלא אפילו שוחד דברים נמי אסור מדלא כתיב בצע לא תקח היכי דמי שוחד דברים כי הא דשמואל הוה עבר במברא אתא ההוא גברא יהיב ליה ידיה אמר ליה מאי עבידתיך אמר ליה דינא אית לי אמר ליה פסילנא לך לדינא אמימר הוה יתיב וקא דאין דינא פרח גדפא ארישיה אתא ההוא גברא שקליה אמר ליה מאי עבידתיך אמר ליה דינא אית לי אמר ליה פסילנא לך לדינא מר עוקבא הוה שדי רוקא קמיה אתא ההוא גברא כסייה אמר ליה מאי עבידתיך אמר ליה דינא אית לי אמר ליה פסילנא לך לדינא ר' ישמעאל בר' יוסי הוה רגיל אריסיה דהוה מייתי ליה כל מעלי שבתא כנתא דפירי יומא חד אייתי ליה בה' בשבתא אמר ליה מאי שנא האידנא אמר ליה דינא אית לי ואמינא אגב אורחי אייתי ליה למר לא קביל מיניה אמר ליה פסילנא לך לדינא אותיב זוזא דרבנן וקדיינין ליה בהדי דקאזיל ואתי אמר אי בעי טעין הכי ואי בעי טעין הכי אמר תיפח נפשם של מקבלי שוחד ומה אני שלא נטלתי ואם נטלתי שלי נטלתי כך מקבלי שוחד על אחת כמה וכמה: -

תוספות כתובות דף קה/ב אפילו צדיק גמור ונוטל שוחד - והינו ק"ו לרשעים שכבר נטל שוחד בפעם ראשונה דבפעם ראשונה כשנוטל אכתי צדיק הוי שעדיין לא נטלו וק"ו לטפשים בפעם שניה שנוטל שוחד שכבר נעשה טפש מפעם ראשונה שנטלו. ועיין מאירי, פני יהושע, סמ"ג - חלק מצות לא תעשה - מצוה רח, ובראשית חכמה פרק הדיינים, ובספר קב הישר - פרק מד: ובכלל המקבל שוחד ממון שוחד דברים, וכשם שמצוה למנוע מלישב בדין בעבור הנאות ממון כך ימנע בשביל הנאה מועטת וידקדק הדיין כי הוא פוגם נשמתו. בכלל המוצא אבידה ואינו מכריז עליה, הוא היודע באיזה צד להציל ממון חבירו. - ובספר המצות הקצר - חלק מצוות לא עשה עא. מצות לא תעשה על הדיין שלא ליקח שוחד. שנאמר (שמות כג, ח): "ושוחד לא תקח". ואפילו לדון אמת. וחייב להחזיר. ואפילו שוחד דברים אסור. והנותן עובר על לאו ד"לפני עור לא תתן מכשול" (ויקרא יט, יד), ושכר יד). - ובספר שם משמואל פרשת וישב - שנת תרע"ז, וז"ל: וידוע שכל דיין צריך להיות עומד מרחוק שלא יהי' שום דבר המושך את דעתו לאחד מן הצדדים. וזהו הענין ששוחד אסור אפי' כדי לשפוט אמת, אלא כף המאזנים תהי' שקולה וכמ"ש ושפטו העדה והצילו העדה, ופירשו ז"ל (סנהדרין ב'.) עדה שופטת ועדה מצלת. והנה הצדיקים הללו חששו לנפשם פן ברוח חן ובתחנונים ימשוך את לבבם ויכמרו רחמיהם עליו, וזה הוא בכלל שוחד, וכמ"ש הרמב"ן (דברים י"ט י"ג) שהרחמנות על הרוצחים היא אכזריות על הנקיים, ע"כ השתדלו לעשות בו דין טרם יקרב אליהם בחן שפתיו ובצהלת פניו וכבמדרש בקילוס הי' בא.

האם יש נאמנות להעיד, שהבשר וכו' כשר?
 
רבנים ומשגיחים הנותנים הכשרים ומקבלים מאות ומליוני דולרים לשנה, וחלק מהם שותפים במסחר האם הם נאמנים על פי התורה?

תשובה!

[1  *כל הנוטל שכר להעיד, עדותו בטל, כמו הנוטל שכר לדון, ואינן צריכים הכרזה [שעדותו בטלה], אלא הדין והעדות בטל מעצמו. (רמ"א חושן משפט סימן ל"ד סעיף י"ח).
 

[2  *כל שעבר עבירה שחייבים עליה מלקות... לא שנה אם עבר לתיאבון ... פסול לעדות. (שולחן ערוך חושן משפט סימן ל"ד סעיף ה').
 

[3  *היתה העבירה שעבר מדרבנן, פסול מדרבנן, הג"ה, ויש אומרים בדבר מדבריהם, בענין שעבר משום חימוד ממון. (שולחן ערוך ורמ"א שם סעיף ז').
 

[4  *כמו שעבר עבירה משום ממון, יעבור נמי להעיד שקר בשביל ממון, או הנאה שיהיה לו. (סמ"ע חושן משפט סימן ל"ד סעיף ו').
 

[5  *החשוד לדבר אחד, אינו חשוד לדברים אחרים, אבל כל מה שצריך לאותו דבר, חשוד גם עליו, כגון, מי שהיה חשוד למכור חלב במקום שומן, והיה מרגיל הנערים לבוא לקנות ממנו באגוזים שהיה נותן להם, קונסים אותו שלא ימכור אפילו אגוזים. (שולחן ערוך יורה דעה  הלכות מאכלי עכו"ם סימן קי"ט סעיף ד').
 

[6  *החשוד על הדבר, אינו נאמן עליו אפילו בשבועה. (שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עכו"ם סימן קי"ט סעיף ד').
 

[7  *המוכר דברים האסורים, מעבירים אותו ומשמתים (מנדים) אותו. (שולחן ערוך יורה דעה סימן קי"ט סעיף ט"ו).

סיכום הדברים
 

לפי הנ"ל כמעט כל הרבנים היום מקבלים הון תועפות בעד ההכשר שנותנים ובפרט על הבשר,
 ואין לך אפילו עד אחד כשר שיהיה נאמן ושתוכל לסמוך עליו,

ואיך הלומדים צועקים עד אחד נאמן באיסורין, ואין צריך לדרוש ולחקור אחריו, דע לך שאפילו הלכה זו מוטעת היא בידך, ואם למדת לא פרשו לך, דהלכה פסוקה (ברמ"א יורה דעה סימן קכ"ז סעיף ג'), דכל היכא דאתחזק איסורא כגון טבל, או חתיכת בשר שאינה מנוקרת, אין העד נאמן עליו להתירו, אלא אם כן בידו לתקנו,

     ובשחיטות הגדולות לא רק שאין בידו של בעל המכשיר לתקנו, כי לא יניחוהו, אלא הוא שותף של בעל המסחר שחז"ל
[1] אמרו עליו הכשר שבטבחים שותפו של עמלק, ובין כך ובין כך ויצא העגל הזה. ובני ישראל הכשרים אוכלים ומתפטמים באיסורי נבילות וטריפות חלב ודם רח"ל על סמך של הרע-בנים שהם לא רק שותפם של עמלק אלא הם העמלקים לבד, [ראה המראה מקומות בהערות].
 

     והשם יתברך יזכנו להיות חלקי ממזכי הרבים, ואולי אבנה גם אנכי ממנה, ואליכם אישים אקרא להגות בהלכות אלו ולפרסמם בכל העולם כי הם יסודי הדת, ולא הוספתי משלי כלום, והם רק דברי השולחן ערוך הראשונים כמלאכים ותורה יבקשו מפיהם, ודברים היוצאים מלבות קדושים, יכנסו בלבות בני ישראל גזע תרשישים, אמן.  

 

מסכת קידושין דף פב/א: טוב שברופאים לגיהנם והכשר שבטבחים שותפו של עמלק.

מסכת סופרים פרק חמשה עשר: טוב שברופאים לגיהנם והכשר שבטבחים שותפו של עמלק.
 
תלמוד ירושלמי מסכת קדושין דף מז/ב: טוב שברופאים לגיהנם כשר שבטבחים שותפו של עמלק.

תוספות יום טוב על מסכת קידושין פרק ד משנה יד: טוב שבטבחים. ספיקי טרפות באות לידו וחס על ממונו ומאכילן. עד כאן לשון רש"י.
     ושותפו של עמלק לא ניחא. דמה ענין עמלק למאכיל טרפות. ולכן נראה לפרש טוב שבטבחים הוא אכזרי ומזגו רע. והוא שותפו של עמלק האכזרי שזינב כל הנחשלים. ולא היה אומה ולשון שנזדווגו בישראל אחר שיצאו ממצרים והנסים שנעשו להם. כי אם עמלק ראשונה. וזה מורה על אכזריות לבבו שלא שם אל לבו הנסים והנפלאות שנעשו לישראל והמכות של מצרים במצרים ועל הים אלא אכזריותו וזדונו הכריעו לכך כמו שכתוב (דברים כ"ה) ולא ירא אלקים.
 

           המאירי על מסכת קידושין דף פ/ב: טוב שברופאים לגיהינם מפני שכמה פעמים שופך דמים מפני היאוש ושאינו משתדל כראוי במלאכת רפואתו או שאינו יודע לפעמים סבת החולי ודרך רפואתו ועושה עצמו בקי. כשר שבטבחים שותפו של עמלק פירשו גדולי הרבנים שמאכילים ספק טריפות מצד חסותם על ממונם ואיני יודע מה דמיון מזו לעמלק?

     אלא שמפרשים בדבריהם מאליפז שנטל כלממונו ליעקב ונמצא שכלם חומדי ממון, ועיקר הדברים לדעתי שהוא חשוד על הסירוס והוא מעשה המיוחד לעמלק כמו שאמרו בהגדה שהיה מסרס ומשליך ערלותיהם כלפי מעלה לבזות מצות מילה. וזהו ענין ויזנב בך, וזהו לדעתי אמרו הנחשלים אחריך מלשון ביעי חשילאתא, עכ"ל.
 

           תוספות הרא"ש על מסכת קידושין דף פב/א: שותפו של עמלק - במדרש דריש, עמלק עם לק שהיה להוט אחר ישראל ככלב אחר הנבילה להכי מדמי ליה לטבח שחס על בהמותיו להכשיר נבלות.
 

        תוספות יום טוב על מסכת קידושין פרק ד משנה יד: טוב שברופאים לגיהנם. אינו ירא מן החולי ומאכלו מאכל בריאים ואינו משבר לבו למקום ופעמים שהורג נפשות, ויש בידו לרפאות העני ואינו מרפא. טוב שבטבחים. ספיקי טרפות באות לידו וחס על ממונו ומאכילן. עד כאן לשון רש"י. ושותפו של עמלק לא ניחא. דמה ענין עמלק למאכיל טרפות. ולכן נראה לפרש טוב שבטבחים הוא אכזרי ומזגו רע. והוא שותפו של עמלק האכזרי שזינב כל הנחשלים. ולא היה אומה ולשון שנזדווגו בישראל אחר שיצאו ממצרים והנסים שנעשו להם. כי אם עמלק ראשונה. וזה מורה על אכזריות לבבו שלא שם אל לבו הנסים והנפלאות שנעשו לישראל והמכות של מצרים במצרים ועל הים אלא אכזריותו וזדונו הכריעו לכך כמ"ש (דברים כ"ה) ולא ירא אלקים. .........................................

*    *    *    *    *

< מה יותר גרוע הקלף הפסול או 9/11. >


 

ב"ה, לכבוד חברי מערכת וועד העולמי למשמרת הקלף הי"ו

היות ושמעתי וראיתי שיש בעיות גדולות בהקלף, לכן טלפנתי לחבר שלי לשאול אותו מה הוא יודע בענינים אלו?

 

עד היכן הנאמנות מגעת?

א)     חבר שלי דיבר עם חבר שלו מארצות הברית שהוא סוחר עורות, וסיפר לו ששהקלף סוחר הבעל הבית של הקאמפאני ש..... עושה אצלו את הקלף, הוא יהודי חילוני (בהמפעל (קאמפאני) שלו עושים לעדער), הפועלים בהמפעל קאמפאני הם גויים, ובמשך העשרה ימים שהעורות הם בה'פרעס אין נמצא שם משגיח או אפילו יהודי.

אבל ר' ......... בארץ ישראל עושין הקלף בעצמם.

גם אמר לו בעל סוחר העורות הנ"ל, שלפי ידיעתו רבים מסוחרי הקלף גם עושים את הקלף שלהם אצל החילוני הזה {בבני ברק?}.

תשובה, כל אחד יכתוב מה ששמע, ומה שבירר, והסוף יהיה שיתברר, שהמעשה של קרקא הוא גם כן בקלף!

ואי אפשר לסמוך על שום חסיד או צדיק או בעל צדקה, אך ורק אם יש לבעל הקלף הכשר טוב, ואז צריך גם כן סייעתא דשמיא גדולה, כידוע, ואביא לכם לדוגמא:

נביא לכם דוגמא קטנה מה שקרה עם העופות של הבד"ץ מהעדה החרדית:

ידוע שלהבד"ץ יש כמה אלפים טריפות בכל שבוע מהפגימות ושאר טריפות, וכמו כן לכל משחטות האחרות, ומוכרים כל עוף בשלשה שקל להערבים, מה עשה הסוחר הערבי, הוא שם את העופות הטריפות של הבד"ץ בתוך השקיות של הבד"ץ, [זה בכלל לא בעיה להדפיס לבד שקיות, כי כל אחד יכול להדפיס את זה] ומכר אותם לחנויות בתור עוף של הבד"ץ, בסכום של 10 שקלים, וזה הלך ככה 2 שנים עד שתפסו אותם.

ודברים כאלו תופסים כאן בכל זמן וכתוב בעיתונים איך שמביאים בשר מהמנהרות ומוכרים לכל החניות עם כל מיני הכשרים, ואותו הדבר זה בקלף, ולך תאמין לסוחרים, ומי שמאמין וקונה קלף בלי הכשר עתיד לתת את הדין שלא הניח תפילין ולא קיים מצוות מזוזה כל ימי חייו.

 

געדענקט! עס וועט אייך נישט העלפען קיין שום תירוץ א בע מע מיט א שאקעל מיט די פלייצע, איך האב מיך פארלאזט אויף דעם און דעט קלף מאכער מיט אלאנגע בארד.

מען וועט אייך פרעגען? פארוואס זענט איר נישט געגאנגען אליין מברר זיין דעם אמת?

די שטאט קראקע מיט קלף פון עזה איז אייך נישט געווען געניג צו פארשטיין אז די קלף מאכערס קענען טוהן אינטערערדיש וואס זיי ווילען?

 

ירא הקהל וישפוט!!!

 מי יעשה את התיקון הכללי לכל היהודים שלא הניחו תפילין מימיהם ולא היו להם מזוזות כשרות אך ורק בגלל שקנו מהקלף הפסול בלי הכשר!!!

ראה דוגמה מה שיצא לאור בענין הטריפות במאנסי,

והאם הבעיה של פסולי תפילין ומזוזות לא די לעשות תיקון כזה!!!

ימי הרחמים והסליחות
 תיקון הכללי לאוכלי נבילות וטריפות במאנסי

לאור המכשול הנורא שקרא בעיר בתורה מאנסי לכל אלו שנכשלו באכילת נבילות וטריפות במאנסי, ומחפשים תיקון ותשובה אמיתית על עון גדול כזה שאבותינו בזמן השואה מסרו נפשם על זה ואינם יכולים למחול לנפשם על העבר ואינם יודעים מה לעשות אפילו אחר שהלכו לגדולי ישדאל ובעלי מקובלים והם יודעים ומבינים האמת לאמיתו שלא היגיעו לתכלית ולתיקון האמיתי.

דע לך שמצאנו תיקון גדול (בלי תעניתים ובלי סיגופים וכו') שאתם לבד תבינו שהתיקון הזה הוא תיקון גדול (שמסתמא חשבתם על זה רק שאין אתם יודעים להוציאו מכוח אל הפועל) ואחר 120 שנה לא יוכלו לבא בטענה אליכם שלא עשיתם את שהייתם מחוייבים לעשות על פי תורה, כמבואר בילקוט מכתבים של החפץ חיים זצ"ל, שחייל בצבא אעל אף שמסר נפשו שלא לאכול נבילות וטריפות חלב ודם, וראה איך שיהודים אחרים אוכלים ולא הזהיר אותם, יקבל עונשו בעולם העליון על כל החיילים שאכלו נו"ט חלב ודם, שומו שמים.

המעוניין בתיקון האמיתי יתקשרו לוועד הרבנים לתיקון הכללי:

011 972 548 436784

Important Notice:
MONSEY MEAT SCANDAL

To anyone that wants to cleanse their soul from inadvertently eating treif meat from kosher butcher shops:  THERE IS A TIKKUN!

This sin is so great to bear that even in the time of Hitler, YM, Jews had Mesiras Nefesh not to eat even a little piece of not kosher meat that could have saved his body but destroyed his soul.  And now, in our times, due to our many sins, Jews are by mistake eating meat they were led to believe is Kosher, but is completely neveilos and treifos, as has been proven since the time of the City of Cracow through today (as known from the Monsey Kosher butcher shop recently caught selling treifos throughout the years eaten by Jews all over the United States).  These Jews cannot rest their souls because they realize the gravity of the sin they have committed and the big stain on their soul which cannot be washed away.  Even after such Jews go to Mekubbilim and big Rabbis, this will not fix the damage to their soul.

You should know there exists a Tikkun Gadol that does not require fasting and self-flaggelation.  Those that have performed this Tikkun have said there is no greater cleansing from this sin.  Perhaps you were thinking about this Tikkun, but you never knew how to perform it.  We are writing this because we have the responsibility for every Jew, so that after 120 years the Bais Din Shel Mala should not come to us with a complaint that that we did not bring this information to you and therefore you were unable to correct your soul according to H-shems law as brought down by all the Gedolim such as the Chofetz Chaim and the Chazon Ish ZL.  For more information on this TRUE tikkun, please call 011-972-54-843-6784. 

The organizers of this Tikkun do not benefit monetarily in any way, and have the support system in place to help people make this Tikkun, since the coming of Moshiach Tzidkanu is dependent upon this.

Rabbi A. Greenwald

 011 972 548 436784

 

זכור!

האם קיימת מצות תפילין מימיך?

האם קיימת מצות מזוזה מימיך?

האם ברכת על ספר תורה כשירה מימיך?

האם קיימת מצות קריאת המגילה?

האם הסופר שלך ירא שמים שכותב על קלף עם הכשר?

האם הרב שלך ירא שמים אם מתיר לך לקנות קלף שנעשה במנהרות בעזה?

האם חשבת שהקלף שלך צריך להיות על זה הכשר?

כל ישראל ערבים זה לזה !

אתה מחויב להודיע לכל החברים שלך, ואם לאו תתן על זה דין וחשבון!!!
 

Published with the help of Jason Robert Kovan