ISRAEL613.COM

בס"ד

 

קלף כשר

PARCHMENT KOSHER

דף 7'        PAGE 7

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

קלף דף 1

PAGE 1

לגלות ולפרסם לכל העולם - שמי שרוצה לקיים מצות תפילין, ספר תורה, מגילה, ומזוזה, כהלכתה שכתובות על קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב, יתנה עם הסופר שלו שיכתוב אך ורק על קלף קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב
וחס ושלום שלא יכתוב על קלף בלי הכשר
כי זה כמו שמניח תפילין שכתוב על נייר של הניו יארק טיימס

קלף דף 2

PAGE 2

אוצר ספרי קלף העולמי

קלף דף 3

PAGE 3

קלף דף 4

PAGE 4

רצועות של תפילין
בשיא הכשרות

קלף דף 5

PAGE 5

באמצע העבודה
Under Construction

בדף הזה יבואר בעז"ה כל המכשולות שיש בבתים - ואיפה שיש להשיג בתים לתפילין כשרות

קלף דף 6

PAGE 6

באמצע העבודה
Under Construction

בדף הזה נכניס בעז"ה שולחן ערוך מחבר ורמ"א הלכות תפילין , ספר תורה, מזוזה, ומגילה - מחולק ללימוד חדשי שבועי ושנתי

קלף דף 7

PAGE 7

פֶּן יֵשׁ בָּכֶם שֹׁרֶשׁ פֹּרֶה רֹאשׁ וְלַעֲנָה

אחי אהובי חביבי! אפשר שתרבה להקשות ולשאול שאלות חמורות, על מה ולמה באה אלינו כל הצרה הזאת, שנכשלנו עשרות בשנים בקלף פסול מעיקרו!

התשובה על זה!

השֹׁרֶשׁ פֹּרֶה רֹאשׁ וְלַעֲנָה שגרמו כל זה, הם הם הערב רב תלחץ כאן

כל ישראל ערבים זה לזה !
וכל אחד מישראל מחויב להודיע לחבירו גודל המכשולות שיש בקלף
ובאיזה מקום שיכולים לקנות קלף עם הכשר !
וכל אחד שהולך עכשיו לקנות ספרי תורה תפילין ומזוזות ומגילות
יברר עם הסופר שהקלף הוא כשר עם השגחה ! ! !

 


עצור לרגע?האם הקלף של התפילין ומזוזות שלך כשרים?עם הכשר הכי הטוב?היכן אתה בעולם? אהה!!!עכשיו ברגע הזה תלך לברר אם הנחת היום תפילין כשרים!!!או אם יש בביתך מזוזות כשירות!!!


 

         

 

פֶּן יֵשׁ בָּכֶם שֹׁרֶשׁ פֹּרֶה רֹאשׁ וְלַעֲנָה

אחי אהובי חביבי! אפשר שתרבה להקשות ולשאול שאלות חמורות, על מה ולמה באה אלינו כל הצרה הזאת, שנכשלנו עשרות בשנים בקלף פסול מעיקרו!

התשובה על זה!

השֹׁרֶשׁ פֹּרֶה רֹאשׁ וְלַעֲנָה שגרמו כל זה, הם הם הערב רב תלחץ כאן

היכונו למערכה אדירה "שערוריית הקלף"

 

בקרוב יצא לאור הספר המופלא שממתין בדפוס זה עשרים וחמש שנים (ורק בשביל רבני הערב רב עדיין לא נדפס) השם של הספר המופלא הוא: "מנהרות הקלף חלק ראשון"

תוכן פרק א' איפה הם המנהרות האלו.

תוכן פרק ב' המנהרות בעזה

תוכן פרק ג' המנהרות בניו יארק

תוכן פרק ד' המנהרות בסין

תוכן פרק ה' המנהרות ביאפאן

תוכן פרק ו' המנהרות בארצינו הקדושה

תוכן שאר הפרקים יתפרסמו בקרוב

 

 

מקום הנחת תפילין של יד


בצד התחתון של הזרוע
(על פי כל הנוסחים)


הלולאה לצד הגוף (נוסח אשכנז)


הלולאה כלפי חוץ (נוסח ספרדי וספרד)

סדר הכריכות וכיוונן


הכריכה לכיוון הגוף (נוסח אשכנז)


הכריכה לכיוון חוץ (נוסח ספרד)


קיימות שתי אפשרויות (נוסח ספרדי)

מקום הנחת תפילין של ראש
(לפי כל הנוסחים)

בדיקת מקום הנחת תפילין של ראש

סדר הכריכות על האצבע ועל היד


נוסח אשכנז


נוסח ספרד


נוסח ספרדי