ISRAEL613.COM

בס"ד

 

משיחי שקר

FALSE MASHIACHS

PAGE 1

1         

HOME        ראשי


 

 

אגרות הרמב"ם - אגרת תימן

בקרוב לימות המשיח האמתי ירבו הטוענים והחושבים שכל אחד מהם משיח ולא תעמד טענתם ולא תתאמת ויאבדו הם  ויאבדו עמהם רבים.

ואלה הדברים שקדמה הבטחתם ע"י הנביאים שהודיעונו כמו שאמרתי לכם. שבקרוב לימות המשיח האמתי ירבו הטוענים והחושבים שכל אחד מהם משיח ולא תעמד טענתם ולא תתאמת ויאבדו הם ויאבדו עמהם רבים. ולפי שידע שלמה ע"ה ברוח הקודש שהאומה הזאת בארץ זמן גלותה תפצר להתנועע בלא עתה הראויה ויאבדו בשביל זה ויבואו עליהם צרות, והזהיר מלעשות זה והשביע האומה על דרך משל ואמר השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ ואתם אחינו אהובינו קבלו עליכם שבועתו ואל תעירו את האהבה עד שתחפץ. ובורא העולם במדת רחמים יזכור אותנו ואתכם לקבץ גליות נחלתו וחבלו לחזור בנועם ה' ולבקר בהיכלו ויוציאנו מגיא הצלמות אשר הושיבנו בו. ויסיר מחשך עינינו ומאפל לבנו ויקיים בימינו ובימיכם העם ההולכים בחושך ראו אור גדול ישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם. ויחשיך באפו ובעברתו על כל הקמים עלינו. ויאיר מחשכינו כאשר הבטיחנו כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה. ושלום עליך ידידנו יקירנו בעל החכמות אוסף התבונות ועל כל התלמידים אחינו ועל כל עם הארץ שלום באור וזרח ורב שלם עד בלי ירח אמן סלה. ואנה בבקשה ממך שתשלח העתקת האגרת הזאת לכל קהל וקהל לחכמים ולזולתם לחזק אמונתם ולהעמיד רגלם לבל תמעד. ותקרא אותה על הקהל ועל היהודים כדי שתהיה ממצדיקי הרבים אחר שתזהר ותשמר תכלית ההזהרה והשמירה משום רשע שלא יפרסם ולא יגלה הדבר לאומות הישמעאלים שמא יתחדש דבר שיצילנו השם ברחמיו ממנו. ואף על פי שכתבתי אותו הייתי מתירא מזה הרבה מאוד אבל ראיתי שהצדקת הרבים דבר שאין ראוי לפחד עליו מן הסכנה. ואף בכל זה ששגרתי אותו לכם סוד ה' אל יראיו וכבר הבטיחונו החכמים שקבלו מן הנביא עליו השלום ואמרו שלוחי מצוה אינן ניזוקין ואין לנו מצוה גדולה מזו ושלום על כל ישראל אמן. נשלם אגרת תימן:


שאלות ותשובות מהר"ם שיק יו"ד סימן רי"ט:

כי האמת , דהיינו תורתינו הקדושה והאמונה, בוודאי קודם "אלף פעמים" לשלום"

... למרות שהגרי"צ וואלדמאן הפר את השלום וגרם למחלוקת עצומה בצאתו נגד סטיה באמונה, שהציבור הרחב לא הבין את חומרתה, עמד מהר"ם שי"ק לימינו, בהתאם להשקפתו הבסיסית, אותה הביע בפירושו על מסכת אבות, (פרק א משנה יח): רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, עַל שְׁלשָׁה דְבָרִים הָעוֹלָם עוֹמֵד, עַל הַדִּין וְעַל הָאֱמֶת וְעַל הַשָּׁלוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר (זכריה ח) אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם שִׁפְטוּ בְּשַׁעֲרֵיכֶם.

מפרש המהר"ם שיק: "בא ללמדנו גם כן במה שמנה את השלום בסוף ... נגד דעת המון עם, ובפרט בעתים הללו, שסוברים שהכל בשלום, ואפילו מרשעי ארץ לא יפרדו מחמת השלום, וזה שקר, והבל יפצה פיהם, כמו דאיתא בספר זכריה (פרק ח' יט): וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם אֱהָבוּ, שרק עם האמת גם כן יכול להתקיים עם השלום יחד, אז בודאי מחוייבים אנו לקיים את השלום, אבל אם יש לחוש שעל ידי השלום יחלש האמת, דהיינו התורה הקדושה וגם האמונה, אז בודאי אסור לנו לקיים השלום, כי האמת, דהיינו תורתינו הקדושה והאמונה, בוודאי קודם "אלף פעמים" לשלום".  ועיין מלבי"ם שמות יז, יב, על הכרזת אדמו"ר אחד שהוא משיח ותגובת גדולי ישרא, ראה אגרות סופרים, כתבי ר' שמעון סופר סימן כ"ו, ראה משיחי השקר ומתנגדיהם מבוא דף כ"ז. ראה בספר הנראה והנגלה דף קס"ב שמביא מזוהר הקדוש, וז"ל: זוהר חלק א דף עו ע"ב בפרשת לך לך: לך לך מארצך וגו', רבי אבא פתח ואמר, (ישעיה מו יב) שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה, שמעו אלי אבירי לב, כמה תקיפין לבייהו דחייביא, דחמאן שבילי ואורחי דאורייתא ולא מסתכלן בהו, ולבייהו תקיפין דלא מהדרין בתיובתא לגבי מריהון, ואקרון אבירי לב, הרחוקים מצדקה, דמתרחקי מאורייתא. רבי חזקיה אמר, דמתרחקי מקב"ה, ואינון רחיקין מניה, ובגין כך אקרון אבירי לב, הרחוקים מצדקה, דלא בעאן לקרבא לגבי קב"ה, בגין כך אינון רחוקים מצדקה, כיון דאינון רחוקים מצדקה, רחוקים אינון משלום דלית לון שלום, דכתיב (ישעיה מח כב) אין שלום אמר ה' לרשעים, מאי טעמא, בגין דאינון רחוקים מצדקה. תא חזי אברהם בעי לקרבא לקב"ה ואתקרב הה"ד (תהלים מה ח) אהבת צדק ותשנא רשע, בגין דאהב צדק ושנא רשע אתקרב לצדקה, ועל דא כתיב (ישעיה מא ח) אברהם אוהבי, מאי טעמא אוהבי, בגין דכתיב אהבת צדק, רחימותא דקב"ה דרחים. ועיין עוד זוהר חלק א דף רה ע"א.


מאמר הויכוח לרמב"ן ז"ל  הנקרא מלחמות המשיח
 נעשה משיח רק בעת הגאולה

היום שנולד משה רבינו ע"ה לא בא ולא היה גואל, אבל כשבא לפרעה במצותו של הקב"ה ואמר לו כה אמר ה' שלח עמי וכו', אז בא. וכן המשיח כשיבא לאפיפיור ויאמר לו במצות האלהים שלח עמי, אז יהיה בא. ועד היום לא בא, וגם איננו משיח כלל. כי דוד המלך ביום שנולד לא היה [מלך ולא] משיח, אבל כשמשחו שמואל היה משיח, וביום שימשח אליהו למשיח במצות האל, יקרא משיח.


הצדיק הקדוש רבי הלל ליכטנשטיין בספרו משכיל אל דל ח"ד דף נג ע"ב:

החתם סופר אמר כלל גדול באמונות ודעות:

"המאמין לכל אדם אף שאינו מוסמך, אינו מאמין כלל, וקרוב לעבודה זרה ממש חס ושלום", וכן כתבו הרבה צדיקים בדורו.

הצדיק הגאון הגדול רבי יעקב צבי וואלדמאן,אב"ד בארשא:

הביע בגלוי את דעת התורה שהלך-מחשבה כזה הוא בגדר עבודה זרה, "כי אמונה הזאת ועבודת האנשים המאמינים בה – זרה"

(אגרת הגרא"י שווארטץ, תולדות קול ארי', קליינווארדיין ת"ש, עמוד קמו)

הגרא"ם ש"ך זצ"ל בדבריו בכנסיה  הגדולה של אגודת ישראל, אמר:
"עלינו להתחזק כולנו באמונה שלימה ולצפות לביאת משיח צדקינו, מבלי לסור אחרי משיחי שקר, וכל מחשבה אשר אינה עולה בקנה אחד עם ה'אני מאמין" שלנו, הרי הוא מתורתם של משיחי השקר".

כעבור חדשיים כתב באגרת, כי אלה אשר "לשונם הכשילם לכתוב על אדם בזמנינו: "והוא יולכנו קוממיות לארצינו", וכן הלשון שכתבו...: "הבא נתלכד מסביב למשיח זה", לשונות כאלו הם עוקרים את ה"אני מאמין
בביאת המשיח"
 ("השקפתנו", ח"ד, עמוד 22-23)

אגרת הרמב"ם
אל חכמי מרשילייא
הרמב"ם סיכם בצער כי עד עתה יש שם
חסרי דעת, יאמרו: עתה יחיה ויעמוד!!!

 

 

WHAT THE RAMBAM SAID:

"NEAR THE DAYS OF THE REAL MOSHIACH , THOSE WHO  CLAIM AND THINK THAT THEY ARE MOSHIACH WILL  INCREASE, AND THEIR CLAIM WILL NOT ENDURE AND IT WILL NOT BECOME THE TRUTH, AND THEY WILL DISAPPEAR AND MANY THAT ARE WITH THEM
 WILL DISAPPEAR" IGGERET TEMAN

BECAUSE EVEN NOW THERE ARE SOME PEOPLE WITHOUT  UNDERSTANDING THAT WILL SAY: "NOW LIVE AND GET UP" 
IGGERET TEMAN

FROM SEFER CHASSIDIM

"IF YOU SEE A MAN PROPHESIZING ON THE MOSHIACH, YOU SHOULD KNOW THAT HE WAS INVOLVED IN WITCHCRAFT AND DEMONS OR WITH THE INEFFABLE NAME  [SHEM HA MEFORASH], AND BECAUSE THIS CAUSES GREAT  DISCOMFORT TO THE ANGELS, THEY TELL HIM THINGS ABOUT MOSHIACH, SO THAT HE WILL REVEAL TO THE WORLD AND  IN THE END HE WILL BE ASHAMED AND DENIGRATED FOR EVERYONE TO SEE, FOR HE HAD BOTHERED  THE ANGELS. OR SOMETIMES THE DEMONS COME AND TELL HIM THINGS IN ORDER TO SHAME HIM  AND TO SHAME THOSE WHO BELIEVE IN HIS WORDS"  SEFER CHASSIDIM 206

TRUTH COMES BEFORE PEACE 
 
PIRKE AVOT 1:18 SAYS

RABBAN SHIMON BEN GAMLIEL SAYS: “UPON THREE THINGS THE WORLD IS SUSTAINED: UPON JUDGMENT, UPON THE TRUTH AND UPON PEACE” AS IT IS WRITTEN: “TRUTH AND PEACEFUL JUDGMENT YOU MUST JUDGE WITHIN YOUR GATES” (ZECHARIA 8:16) 

NOTE THAT PEACE COMES AFTER THE TRUTH. MAHARAM SHICK EXPLAINS (SHEELOT U TSHUVOT MAHARAM SHICK, YD SIM. 219) THAT THIS COMES TO TEACH THAT SINCE PEACE IS COUNTED AT THE END, CONTRARY TO THE OPINION OF THE MAJORITY OF PEOPLE NOWADAYS WHO THINK THAT “EVERYTHING DEPENDS ON PEACE - SHALOM, AND EVEN WITH THE EVILDOERS OF THE EARTH WE SHOULD NOT FIGHT FOR PEACE IS FOREMOST”, MAHARAM SHICK SAYS THAT THIS FALSE – SHEKER, FOR AS IT SAYS IN ZECHARIA (8:19) “AND THE TRUTH AND THE PEACE YOU SHALL LOVE” MEANING THAT ONLY WHEN THE TRUTH CAN BE SUSTAINED TOGETHER WITH PEACE YOU HAVE OBVIOUSLY TO LOVE PEACE, BUT WHEN BECAUSE OF PEACE THE TRUTH WILL BE WEAKENED, AND TRUTH IS THE TORAH HA KEDDOSHA AND THE FAITH OF THE JEWISH PEOPLE, THEN TRUTH IS PREFERABLE A THOUSAND TIMES TO PEACE” 

THE RAMBAN: "THE MOSHIACH WILL BE SO WHEN HE DOES WHAT HE IS  SUPPOSED TO DO AND NOT WHEN SOMEONE SAYS THAT HE IS MOSHIACH"

THE DAY IN WHICH MOSHE RABBENU WAS BORN HE WAS NOT THE REDEEMER, AND HE HAD NOT ARRIVED, BUT WHEN HE CAME TO PHAROH ON THE COMMAND OF HASHEM AND SAID TO HIM: “SEND MY PEOPLE…” THEN THE REDEEMER HAD COME. AND ALSO THE MOSHIACH, WHEN HE COMES TO THE RULERS OF THE WORLD AND SAYS TO THEM: “SEND MY PEOPLE…” THEN MOSHIACH WILL HAVE COME. AND UNTIL THAT DAY HE HAS YET TO COME, AND HE IS NOT MOSHIACH AT ALL. FOR KING DAVID, THE DAY HE WAS BORN HE WAS NOT MOSHIACH, BUT WHEN SHMUEL ANOINTED HIM, HE BECAME MOSHIACH. AND ON THE DAY THAT ELIYAHU WILL ANOINT MOSHIACH ACCORDING TO HASHEM’S COMMAND, THEN HE WILL BE CALLED MOSHIACH.   RAMBAN, MILCHEMET HASHEM [VIKUACH HA RAMBAN] SIMAN 24

 

You should know that there is no room for the thought that we already have a Moshiach, only because someone said and announced that there is a Moshiach already, you should know that this MOSHIACH SHEKER…and he is tearing apart the Torah and one of the thirteen principles of faith which is : “I believe in the coming of Moshiach and even though he tarries I will nevertheless wait for him to come every single day” for this is the faith that the Jews held for thousands of years and now they came to uproot this faith from Am Yisroel. And they announce: “You already have a Moshiach” And is this really Moshiach?

 Am Yisroel alredy went through this situation before, when (MOSHICHE SHEKER) FALSE MESSIAHS appeared on the horizon, and in every occasion it caused great loss to our people, for many sufferings and evil decrees originated from this…And what kind of Moshiach is this who needs to announce his presence through advertising and pamphlets? When the real Moshiach comes he will not need any announcements. When Moshiach will come, everyone will know without the need of pamphlets and posters, because also without them Moshiach can come…. (Rav Shach  ZTKL Av 5752)

Rav Menachem Man Shach Ztk'l

 

BE WARY OF ALL NEW
CUSTOMS AND PRACTICES

The holy Sefer ha Brit (Part 1, Chapter 3) states: “Be wary of all new customs and groups that do not follow the ways our forefathers knew. Even if these people are Torah scholars and doers of acts of kindness, if they deviate even an inch from the Shulchan Aruch do not follow them. If they conduct themselves contrary to the Shulchan Aruch, distance yourselves from their ways and don’t go near their homes. Because also among the followers of Shabetai Tzvi [may his name be blotted out] there were many Torah scholars with great Torah knowledge. And there is nothing new that will be good and won’t bring sin in its wake. Therefore, be very careful about new things. And this rule should always be in front of you: “The one who turns his face away from the Shulchan Aruch, even a little has no portion in the G-d of Yaakov and in his congregation.”  [See also Chovot ha Levavot, Shaar ha Yichud ha Maase, chapter 5 – See also Likute Amarim Tanya, Chapter 1 and 24 - Talmud Eruvin 21b] 

 EVEN THE GOOD THINGS THAT THE EREV RAV DO,
HAVE TO BE TREATED WITH CONTEMPT

The root of our deficiency comes from what the Erev Rav do to us. As it is written in the Zohar: “They (The Erev Rav) damage Israel more than all the nations”.

And one has to strengthen oneself with great faith (EMUNA), because Israel were redeemed from Mitzrayim only in the merit of faith, and so it will be with the future redemption, that we will need great faith because we will see how the ways of evildoers succeed… and even if we see in them (The Erev Rav) good things like Torah and tradition and good manners and in particular they make peace with everybody and peace is the foundation of everything, and it is a very good trait, even so, as in the case of a sick person that needs to have his blood extracted even though the soul is in the blood, so it will be in the days prior to Mashiach, we must reject all these people even when they have good aspects in their behavior because then will be time of Clarification and selection and this will be the trial and choice in those days

(Divre Simcha by Rabbi Simcha Ysachar Ber Chalberstam, zt’l).

 

THE TZADDIK RABBI MECHLE MIZLATCHOV ZT’L REVEALS TO US WONDROUS SECRETS THAT THE SATAN WILL DO BEFORE THE COMING OF THE MASHIACH: THE SATAN WILL MAKE MANY CHASSIDIM, AND THEY WILL INCREASE IN THE WORLD IN THE TENS OF THOUSANDS

Once the Holy Tzaddik Rabbi Mechle Mi Zlatchov, (look in the next paragraph where RASHI SAYS how greatly esteemed this Rabbi was in the heavens) fasted many times when he was already old. His students asked him why he was doing this. The Rabbi told them that the Satan wanted to eliminate the Chassidim from the world, and with many devices he caused the accusations and persecutions against the Chassidim to increase…

 THE SATAN DEVISES A PLAN THAT
THREATENS EACH AND EVERY JEW

…When the Satan saw that his plan was not succeeding, because he had no strength to eliminate them (The Chassidim), he devised a new scheme. He thought that he would also create many Chassidim, and that they would multiply greatly and they would mix with the true Chassidim that separate themselves from the vanities of the world, and the true Chassidim would be mixed with the false Chassidim.

And when I saw what the Satan planned to do, I also fasted many times to eliminate this thought from the Satan, because this is the worst possible situation: That there will be many Kosher looking people, deceivers and one will not be able to distinguish who is authentic and who is false.

And the Holy Rabbi finally told his students: “I will not fast anymore, because I can’t do much to annul the desire of the Satan, because the Yetzer Harah (The Satan) will exist in the fut ure also, G-d save us, and He who will have the merit to sanctify himself, who will desire honestly to come to the Holy One Blessed be He and his eyes will illuminate from the Light of the King of life’s face, he who will want to go in the ways of life and the paths of truth and rectitude, should do this: Do not mix with them (with the fake Chassidim) and the Holy One Blessed be He, will purify us for His Service AMEN SELA

 

THOSE WHO FEAR HASHEM NEED STRENGTH NOT TO FOLLOW THE PATH OF DECEPTION OF THE MAJORITY

The prophet Malachi already spoke about the great hiding of the face of Hashem and the great confusion of minds and ideas before the arrival of Mashiach because the evildoers and the actions of the Satan will be successful and the trials and the strength needed will be great, and there will be no possibility of talking about the truth and about faith in front of the multitudes…Therefore the prophet said: “Then those who fear Hashem spoke each one to his fellow” that those who fear Hashem will have to strengthen themselves that they should not err and go after the mistaken people and after the majority, and one should help his fellow man and strengthen him and tell him: “Be strong” and the Holy One blessed is He who searches the heart and kidneys, will test their words.

(Maskil el Dal)


RAV SHACH'S WRITINGS

 

THE DISPUTE OF BARCELONA : THE RAMBAN UNCOVERS THE LIES OF FALSE MESSIAHS

אגרת תימן להרמב"ם

אגרת  להרמב"ם

מכתבי הרמב"ם ז"ל על תחיית המתים

ספר לפקוח עינים עיוורות

בו יבוארו קצת ענייני אמונה, שמצב האמונה בביאת המשיח ובגאולה ירד מאוד בדורינו אנו, ובאמת כי כך קורה בכל כמה מאות שנים, שחדשים מקרוב באו ורוצים לשלוט בעולם וקוראים לעצמם משיח ונביא ומלך ישראל ועוד קוראים לו א-ל וכו' רח"ל.

מכתבי הגרא"ם ש"ך זצ"ל

ספר עץ חיים הקדמות

 

ספר עולם השקר

  שבתי צבי ימח שמו וזכרו משיח השקר

 SHABTAI TZVI
YIMACH SHMO MOSHIACH SHEKER

IN THESE BOOKS YOU CAN SEE THAT SHABETAI TZVI DID ACTS OF KINDNESS AND  THEY CALLED AFTER HIM "YECHI ADONENU MORENU VEREABBENU MELECH HA MOSHIACH LEOLAM VA ED" AND HE HAD PROPHECY AND SANG NIGGUNIM JUST LIKE MENACHEM MENDEL

SIPPUR MAASE SHABETAI TZVI
סיפור השבתי צבי

MEORAOT TZVI
מעוראות צבי לרבי עקיבא יוסף שלעזינגער ז"ל

ספר סיפור שבתי צבי ימח שמו וזכרו

סיפורים ומעשיות והמנהגים של השבתי צבי איך שרצה לכבוש את העולם .

 

שבתי צבי תיקן לומר כל יום קפיטל
תהלים כ"א הרומז לשמו

וצעקו בקול גדול "יחי המלך המשיח"
יחי השולטן צבי"
 (סיפור שבתי צבי עמוד 51)


ספר אור החיים אות מ - הרמב"ם הוא רבינו משה ב"ר מיימון - ערך 2211

כן היה כתוב באריכות יות בכ"י הרב ולשונו בסוף שיטת ראש השנה שנעתקה בעכו מכ"י הרב ז"ל כמובא בספר חרדים ואין ספק כי משם נסע הרב לגור בארץ מצרים (ויש לתמוה על בעל שה"ג המביא בשם קונטרס ישן שזה היה בשנת תתקס"ח ושכח מה שהביא הוא בעצמו לעיל מינה שאז כבר נח נפשיה דהרב (ועיין בספר כפו"פ פ"ה די"ה סע"ב)) וכוב בתשובות הרב מוה' יעקב פראגי מהמה כ"י סי' ס"ה ובא וראה גדולת מעשה הרמב"ם שעיקר דירת הרמב"ם היתה פה נא אמון בתחילת ביאתו לארץ מצרים ובזמנו היה קהל ישראל שבארץ מצירם מעט מזער כנגד הקראים עד שכמעט רוב קהל מצרים היו נוטים אחר מעשה הקראים עד שכמעט בטלה מהם טבילת נדה במי מקוה וכשראה כך עקר דירתו מנא אמון והלך ונתישב מצרים והחזיר כל קהל מצרים לדרך תורת משה ומה שקבלנו ממנו ותקן שכל אשר תשבע בנק"ח שתטבול לנדתה במי מקוה שיש בו מ' סאה וכותבים בכתובה וקבלה על עצמה בש"ח בנק"ח שתטבול וכו' עכ"ל והתקנה ההיא שתקן הרב ובית דינו מובאת בכתבו ולשונו בתשובת פאר הדור סי' קנ"ב ולדבר זה רמז הרמבן באגרתו לרבני צרפת תוך שאר שבחי הרב "הלא שאלתם עוברי דרך המפליגים מליצה הנושאים משל בערך בתהלת הרב הגדול במעלת חסידותו בתוקף אמונתו בעוצם ענותנותו בגדולת יחוסו בנדבת כיסו במעשיו הנפלאים במליו הנוראים בהיותו ביראת אליהו דבק וחושק ובתלמודנו נושך אוהב דברי חכמים ומחבקן הם מחמד עיניו ומחמד לנפשו עטרות לראשו אם ראיתם ספריו אם דקדקתם בחבוריו השמעתם אותו מבעט באיסורין בקלין וחמורין אם השמיט כל תקנה וגזרה ולא עשה סייג לתורה וכו' מי הכה צדוקים אשר היו בגבורים בוסים מי נתן הביתוסים לשוסים הלא הרב ז"ל כי היה ה' עמו והוביש רוכבי סוסים והוציא אדיריהם מחצר מלך מצרים מפחדו יגורו ומשאתו חרדים ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד הרב עליהם ה' ספר יסוד מורא וסוד תורה בטעמי המצות והערות הרמזים בדרך קצרה (לשון הבדרשי בכתב התנצלות הנזכר) נחלק לי"ב שערים חברו לנדיב אשר למד לפניו כמ"ש בשער ב', בהעיר לונדרדיש על האי אינגלנטירא כנראה בראש שער א' מהספר שאמר "כי הנה בי ירושלים ובין זו האי ד' שעות ישרות" ואם כי לא פורש שם האי, בכ"י מן הספר הנמצא תוך ספרי דע ראססי בפארמא סי' כתוב בסופו כמובא ברשימת ספרי כ"י שלו "אני אברהם הספרדי בן ר' מאיר הספרדי הנקרא אבן עזרא התחלתי לחבר וכתבתי זה הספר בהעיר ששנדיריש בהאי אינגלטירא בחדש תמוז והשלתיו בחודש אב בסוף השבוא הרביעית בשנת ד"א תתקי"ט לב"א וכו' ואין ספק אצלי שלא קרא כהוגן וטעה וקרא ששנדריש במקום לונדריש הכתוב שם, ונדפס בקושטנטינא ר"צ ע"י הר"ר אשטרוק דטולון ועוד בויניציא שכ"ו ובהמבורג תק"ל, ועוד עם אגרת אורחות עולם, ואגרת *תימן* בפראג תקנ"ג, והרב *מו"ה* מרדכי ב"ר אליעזר כומטינו (אשר היה בקונסטנטינא מבני דורו של הרב מו"ה מזרחי כנראה בתשובתו סי' נ"ז וכ"כ בספר נובלות חכמה דף נ"ו ע"א וכתב שם שפירש כל ספרי הראב"ע ושהר' אליה בישיצי הקראי היה תלמידו ולזה סברו חכמי הנוצרים שגם הוא היה קראי, אבל באמת זה אינו אלא היה המלמד לקראים כנראה בתשובת הר"א הנזכר) חיבר ביאור על הספר והוא בכ"י בוואטיקאנו ובמקומות אחרים (וואלף ח"א דף ע"ט) וגם תוך ספרי דע ראססי סי' ועוד סי' ע"ל [ונ' עוד בפראנקפורט ת"ר עם העתקה אשכנזית]:

ו' אגרת שבת, להוכיח שאנו מחוייבים לשבות ביום השביעי מערב עד ערב שהיום הולך אחר הלילה שלפניו והצה בחרוזות בראשו כאלו בא אליו אגרת בחלום בליל ש"ק י' טבת תתקי"ט (בעיר לונדריש ככתוב בספר ישועת משיחו עיון ב' ס"פ ב' ובס' שבט יהודה שמד י"ח) מן יום השבת שיקנא קנאתו יען כי תלמידיו הביאו ספרים אל ביתו פירושים עה"ת ושם כתוב לחלל ז' ספר השם הנכבד בביאור סוד השם המפורש הוא השם הנכתב ואינו נקרא שהוא שם העצם כמ"ש בביאורו עה"ת בספר כי תשא סי' ל"ג כ"א (וגם השמות המסתעפים והיוצאים ממנו) בנוי על שרשים מהמספר והתשבורת משקיף על הפילוסופיא מעט (הבדרשי בכתב הנזכר) חברו בבדרש לבקשת שני נגידים וחסידים אשר בשם יקרא אותם בראש הס' הרב אברהם בן חיים גביר דוד והר' יצחק בן יהודה שר היהודים, וחלקו לשמונה חלקים או שערים, שער הא' מה טעם שם אדם שהוא הפרט נבדל מן הכלל, הב' ההפרש שבין שם העצם לתואר השם הג' באותיות השם המבורך, הד' בערך אותיות השם, הה' במספר אותיות השם, הו' במידה ונוסף עוד על זה הפרק איזה ביאורים שלא מן המאמר, הז' בקריאת השם הנכבד שהוא נכתב ולא נקרא, הח' בטעם אותיות השם, שם בספר בראשית סי' ב' י"ב שבפרשת שמות יפרש סוד השם, ולא הזכיר שכבר פירש כן בס' מיוחד כדרכו וכאשר עשה בפירושו לס' שמות אשר אתנו בס' בא י"ב ו' "וכבר פירשתי בס' השם הנכבד" וגם בפי' לספר תהלות סי' ט' וססי' פש' (ואין ספק כי זה א' מהמקומות הנוספות וכנזכר) וכן כתב בספר צפנת פענח הנזכר בספר שמות סי' כ"ז שחברו אחר שחבר פירוש בתורה יען כי שם, וכבר הזכרתי לעיל כ"פ שאין חבוריו ופירושיו מסוייגים ושחלו בם ידי זרים והוסיפו וגרעו בם כרצונם, ומובא עוד בספר הנזכר בסדר בראשית סי' י"ח וכ"ו ובספר שמות סי' כ"ד וס"י כ"ו ובס' תרומה סי' ב' ובספר מגלת סתרים בספר שמות וגר"ס בשלח ובספר מקור חיים בס' וישלח (דף כ"ג ע"ג) ובס' נובלות חכמה דף ד' ע"ב וישנו אתי כ"י וגם הוא תוך ספרי כ"י של דע ראססי עם פירוש על הספר להר' שלמה שרבט בהעיר עפהעזי בשנת ה"א ספ"ר ועוד שם בסי' הנזכר פירוש להרב מו"ה מרדכי כומטינו על ספר השם ועל ספר האחד, ועוד מביא בספר שפתי ישנים (דף ט' ע"א) שהר' שבתי ב"ר מלכיאל הכהן חיבר פי' על ספר השם ויקרא בשם ארון הברית וחובר לו ספר לוחות אבן פירוש על ספר ארון הברית וספר שברי לוחות סתירת לוחות אבן כ"י באמשטרדם [ונדפס ספר השם עם לוית ביאור מספיק הנקרא בשם אור נגה מאת המו"ל הר"ר גבריאל הירש ליפמאן ועם הקדמה בלשון אשכנז בפיורדא בשנת תקצ"ד לפ"ק]:

ח' ספר שער השמים ספר יקר מאוד בביאור סוד מעשה בראשית וחידוש העולם ובטעמי המצות וסתרי התורה

 

  מדרש רבה בראשית פרשה מה פסקה ג

ג) ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה לקחתה בדברים אמרה לה אשריך שאת מדבקת לגוף הקדוש הזה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען רבי אמי בשם ריש לקיש מנין תנינן נשא אשה ושהה עמה י' שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל מפריה ורביה אלא יוציא וישא אשה אחרת מהכא מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען הדא אמרת אין ישיבת חוצה לארץ עולה מן המנין ותתן אותה לאברם אישה ולא לאחר לאשה ולא לפילגש:

 

THOSE WHO FEAR HASHEM NEED STRENGTH NOT TO FOLLOW THE PATH OF DECEPTION OF THE MAJORITY

The prophet Malachi already spoke about the great hiding of the face of Hashem and the great confusion of minds and ideas before the arrival of Mashiach because the evildoers and the actions of the Satan will be successful and the trials and the strength needed will be great, and there will be no possibility of talking about the truth and about faith in front of the multitudes…Therefore the prophet said: “Then those who fear Hashem spoke each one to his fellow” that those who fear Hashem will have to strengthen themselves that they should not err and go after the mistaken people and after the majority, and one should help his fellow man and strengthen him and tell him: “Be strong” and the Holy One blessed is He who searches the heart and kidneys, will test their words.

(Maskil el Dal)

קול קורא'ס על הערב רב בלשון הקודש

EREV RAV IN HEBREW (SMALL ANOUNCEMENTS)

1 11 21 31 41 51 61 71 81
2 12 22 32 42 52 62 72 82
3 13 23 33 43 53 63 73 83
4 14 24 34 44 54 64 74 84
5 15 25 35 45 55 65 75 85
6 16 26 36 46 56 66 76 86
7 17 27 37 47 57 67 77 87
8 18 28 38 48 58 68 78 88
9 19 29 39 49 59 69 79 89
10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

EREV RAV IN ENGLISH

קול קורא'ס על הערב רב באנגלית

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34  

 

GO TO NEXT PAGE