ISRAEL613.COM

בס"ד

 

חברה מזכי הרבים העולמי

CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

HOME        ראשי

PAGE 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

אוצר היהדות העולמי

OTZER HYAHADUS HOILUMI

 

ל"ג בעומר תשס"ז לפ"ק  - עיה"ק בית שמש תובב"א

"אגודת העולמי הכללי למען ישוב ארץ ישראל" שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי" מציג פה לפניכם  פרי עץ הדר יצירתם המופלא של קובצים הראשונים היוצא לאור על ידי "אגודת העולמי הכללי למען ישוב ארץ ישראל", יגיעה ועמל של רבות בשנים.

המעוניינים לזכות את הרבים ולזכות לבנים צדיקים, יכול להעתיקם ולהדפיסם לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל, ואם אינו ביכולת להדפיסם ולהפיצם בעולם בלבד, אז יפנה ל"חברה מזכי הרבים העולמי", ובטלפון אחד של כמה דקות יכול להדפיסם ולהפיצם בכל העולם כולו בזמן קצר מאוד.

מספר הטלפון:

011-972-548-436784

 

גב קובץ ספרי ארץ ישראל

 

 

קובץ ספרי ארץ ישראל - כרך א'

קובץ ספרי ארץ ישראל - כרך ב'

קובץ ספרי ארץ ישראל - כרך ג'

קובץ ספרי ארץ ישראל - כרך ד'

GO TO NEXT PAGE

Published with the help of Jason Robert Kovan