ISRAEL613.COM

בס"ד

 

מסירה

MESIRAH

 

HOME        ראשי

PAGE      1       2

ERETZ ISRAEL

DIN TORAH

MIKVAH

BUGS

REBUKE

תולעים

מוסר

מקוה

דין תורה

ארץ ישראל

EREV RAV

GUARDING THE BRIT - EYES

KASHRUT

GEULA

FALSE MASHIACHS

משיחי שקר

 גאולה

כשרות

שמירת הברית והעינים

ערב רב

SHULCHAN ARUCH

TZNIUT

BEIT MIDRASH

SHECHITA

REFORM

רפורם

שחיטה

בית המדרש

צניעות

שולחן ערוך

ZOHAR HA KADDOSH

SHABBAT

TZEDDAKA

NIKKUR

LUBAVITCH

ליובאוויטש

ניקור

צדקה

שבת

זוהר הקדוש

HALACHA

MILAH

TZITZIT

THE WAY OF TRUTH

SPANISH BOOKS

תוכחה

דרך אמת

ציצית

מילה

הלכה

MONEY

ERUV

TEFILLIN MEZUZOT

LIST ENGLISH BOOKS

CONTACT US

צור קשר

תשובה וחק לישראל

תפילין מזוזות

עירוב

כסף

ALL BOOKS

 NEWS

 TESHUVAH CHOK LEYISROEL

MUSSAR

SHIDDUCHIM

שידוכים

תרי"ג  מצות 

לימוד תנך

חדשות 

כל הספרים

 

 

הערב רב הגיע לבאבוב [בובוב]

באבוב [בובוב - BOBOVלהיכן היגעתם?

תסמר שערות ראש להיכן היגיעו חסידי באבוב!

חסידי באבוב התחילו במסירות רח"ל, ועל כן מי שיש לו עוד שייכות לחסידים של  15 48 סטריט ובפרט שהולך שם להתפלל [ידע כי על פי ההלכה הוא כמו שמתפלל בבתי הכומרים, קלויסטער בלע"ז, וכל אחד הרוצה לדעת את האמת ילמוד בסוף מסכת סנהדרין בפירוש המשניות להרמב"ם פרק חלק ויראו שאין להם חלק לעולם הבא, וילמוד שם את הי"ג עיקרים שהם יסודי הדת ויראו שכל שיש להם חלק בחסידות כזאת הם בכלל כופרים מינים ואפיקורסים רח"ל] נותן יד לפושעים למוסרים ויש להם חלק בכל עניני מסירה, והרבנים הדיינים הסוחבים את הדין תורה כמעט שנה שלימה ועושים מאות אלפים דולרים, כולם שותפים בדבר ויש להם חלק גדול במסירה הזאת ואסורים להיות דיינים בישראל כידוע. [ראה להלן כל דיני מסירה], וכל המתפללים שם הם כופרים גמורים בי"ג עיקרים, ואסורים לבוא בקהל כמבואר בפוסקים, כי נותנים כוח להמוסרים וכופרים בעיקר.

 

בתשובה לרב האי גאון
(שו"ת שערי תשובה סי' פ"ו)
מתקיף הגאון בחריפות את הדיינים

"שהם ממשכנים מטות העניים וחפצים שאינם בדין התורה ובעלי חובות באים וגוזלים בתיהם... תפח רוחם מאותם הדיינים הם דייני סדום גזלנים וחומסים... על כך צריך להעביר קול עליהם... ולביישם ולהעבירם מלדון לכם כי אינם חוששים לתורה ולדברי רז"ל".

מלחמה לה' בעמלק

גילוי דעת והתראת בית דין [ב]

ממזרים עליך ישראל!

בדבר השערוריא של ה"גט מעושה" שנתבצע במאנסי נוא יארק בלילה, אור ליום ה' פרשת שמות י"ט לחודש טבת תשס"ו, על ידי הנך בריונים שכירי חרב "כנופיית המעשים" המקננים בתוככי עיר מאנסי [בהנהלת ה"ריש בריוני" "לאנדעסמאן" המפורסם לקל שבקלים, מי שבעד בצע כסף הכשיל רבים באיסור הנורא ד"אשת איש" והכניס טמיעת "ממזרים" במחנינו רח"ל, על ידי בציעת גיטין באופן הפסול ובטל לכל הדיעות, ומי שלפני ט"ו שנה כבר יצאו הרבה מגדולי הדור נגדו בכתב, ופסלו "כל" גט היוצא מתחת ידו], שכפו את הבעל מו"ה ישראל איסר גאלדשטיין נ"י מברוקלין, במכות אגרוף אכזריות, "למנות שליח" לגרש את אשתו מעיר מאנטריאל.

 

 

B”H

THE THIRTEEN PRINCIPLES OF JEWISH FAITH – RAMBAM

 

If a Jew, Chaz v Shalom, is ignorant or does not believe in ALL of these principles, he will not merit to arise during the resurrection of the dead.

 

1.    I believe with perfect faith that God is the Creator and Ruler of all things.  He alone has made, does make, and will make all things.

2.    I believe with perfect faith that God is One.  There is no unity that is in any way like His.  He alone is our God – He was, He is, and He will be.

3.    I believe with perfect faith that God does not have a body.  Physical concepts do not apply to Him.  There is nothing whatsoever that resembles Him at all.

4.    I believe with perfect faith that God is first and last.

5.    I believe with perfect faith that it is only proper to pray to God.  One may not pray to anyone or anything else.

6.    I believe with perfect faith that all the words of the prophets are true.

7.    I believe with perfect faith that the prophecy of Moses is absolutely true.  He was the chief of all prophets, both before and after him.

8.    I believe with perfect faith that the entire Torah that we now have is that which was given to Moses.

9.    I believe with perfect faith that this Torah will not be changed, and that there will never be another Torah given by God.

10.                       I believe with perfect faith that God knows all of man’s deeds and thoughts.  It is thus written (Psalm 33:15), “He has molded every heart together, He understands what each one does.”

11.                   I believe with perfect faith that God rewards those who keep His commandments, and punishes those who transgress His commandments.

12.                       I believe with perfect faith in the coming of the Messiah.  No matter how long it takes, I will await his coming every day.

13.                       I believe with perfect faith that the dead will be brought back to life when God wills it to happen.

 

 

לדף הקודם

GO TO PRIOR PAGE

 Published with the help of Jason Robert Kovan