ISRAEL613.COM

בס"ד

 

המקוה

 

THE MIKVAH

 

PAGE  1

 

1     2    3    4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  16

 

HOME      ראשי 

מאגר הספרים בדף # 2 ובדף # 3

מקוה ישראל ה'

 

המקוה בכוחה להביא מלך המשיח

ובפרט מי שעובר לפני התיבה, כידוע מהרב הקדוש ר' אהרן קארלינער זכרונו צדיק לברכה, שבאם היו צייתים לו שכל שליח ציבור יטבלו קודם התפלה הי' בכוחו להביא משיח, ולפי ששליחי ציבור מתפללים בלי טהרה מעכבים את הגאולה. (אבני נזר, על קיצור שולחן ערוך סימן ח' סק"א).

חיוב על כל אחד שיעשו בכל עיר ועיר מקוה טהרה

והנה אנחנו זרע אברהם אוהב נעמן ליתברך שמו ויתעלה, ממנו יראו וכן יעשו בכל עיר ועיר לקיים עליהם להיות עושים עוצם ההשתדלות היותר, שיהי' בעירם מקוה טהרה של פושרין בכדי שכל אדם אפילו הוא חלוש יכול להיות מוחזק בטהרה מי מקוה בתמידות ואל תאמר ראה זה חדש הוא, כבר הי' לעולמים בכמה קהלות קדושות שהשתדלו בזה וגם הצליחו ועשו פרי טוב ואשרי חלקם כי זכות הרבים תלוי בהם ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. (יסוד ושורש העבודה, שער הכולל פרק ט')

הקדוש ברוך הוא נקרא מקוה

... ולפי שמן דבר קדשו יצאו מים, כל טהרה במקוה מים, הקדוש ברוך הוא נקרא מקוה שלש פעמים, שני פעמים "מקוה ישראל ה'" (ירמי' יד, ח. יז, יג) ואחד ו"מקוה אבותיהם ה'" (ירמי' ג, ז) לכך מקוה ברום שלוש אמות, מקוה גימטריא ארבעים סאים, (רזיאל המלאך).

 

מקוה הוא כמו בית המקדש

"ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש "הוקם המשכן" (שמות יז, מ), "הוק"ם" אותיות "מקו"ה", אפשר לרמז מה שכתוב במסכת ברכות (דף ט"ו) למה נסמכו אהלים לנחלים שמעלין לטהרה, וזה הרמז "שבית המקדש הוא כמו מקוה", ואידי ואידי מטו אהדדי "מקו"ה המשכן". (נחל קדומים, פרשת פקודי).

מעשה נורא בענין מקוה מהחפץ חיים זצ"ל –

ישאלו אותי בבית דין של מעלה האם ידעת שבעיירה זו יש מקוה פסולה? אשיב כן!

בעיירה לא הרחק מראדין נפסלה המקוה המקומית, ולאף אחד במקום לא היה איכפת לתקן את המקוה, ואז החליט החפץ חיים לעבור לאותו עיר, וכשהגיע לשם הוא שלח לכנס את כל העיר, והודיע שהוא נמצא ומבקש להגיד דרשה בבית הכנסת. כששמעו בעיירה על כך, סגרו כולם את החנויות ובאו לבית הכנסת, ואז פתח החפץ חיים ואמר: רבותי! כשאגיע לעולם העליון ישאלו אותי מה שמך? אשיב ישראל מאיר, ישאלו אותי האם ידעת שבעיירה זו יש מקוה פסולה? אשיב כן, ואז בודאי ישאלו אותי ומה עשית?, אשיב, שנסעתי לעיירה והזהרתי את תושבי המקום, ולא רצו לשמוע בקולי, ולכן אני מבקש מכם שתמסרו לי בכתב שאני הזהרתי אתכם.

 

 

THE MIKVAH TODAY

To our Jewish brothers, to those who listen and fear to the word of Hashem, and to those who strive to observe the Mitzvot of our Holy Torah

 It is known and revealed to everyone that the foundation of the holiness and the purity (Keddusha and the Tahara) of Israel depends on the Mikvah for purity, and due to our many sins in the latter times great are the pitfalls and dangers with the Mikvaot. And even though it will bring great anguish to those who fear the word of Hashem we must admit that the problems have emanated from the BATE DINIM for they have appointed supervising Rabbis, who don’t know and are not familiar with the laws of the Mikvahs. And in turn they knowingly and without knowing it cause the many to stumble in sin, and day after day they cause thousands of families to live in sin, and not any sin but a sin which warrants the punishment of KARET G-d save us.  

And woe to us that we have fallen so low and woe to the generation that has seen this situation. And how can we sit idly when we are like Sodom and Gomorrah, and G-d forbid that the Jews will become like the other nations who surround us.

May Hashem have mercy on us because if not for the purity of Israel we have no hope for our future, G-d forbid.

 SOME RECOMMENDATIONS TO OUR LEADERS

Our Intention is to awake and to warn the Bate Dinim and other leaders to act according to the following guidelines so that the situation is corrected:

 1-     When building a Mikvah, they should only choose expert Rabbis and other authorities who are expert and proficient in the laws of the Mikvah.

2-     To choose Rabbis and Talmide Chachamim known for their fear of Heaven and their knowledge of the laws of the Torah. And not to choose Rabbis who are steeped in politics and organizations known for their little regard for true Torah guidelines.

3-     To find out about the current Rabbis who supervise the Mikvahs, Where did they get the Smicha? Maybe they got their post through money? As we have seen here in America that some Rabbis buy their positions through corruption and money. Do they know what they need to know to supervise the Mikvah? Or are they only the Rabbi of the community who doesn’t know right from left as regards the Mikvah?

4-      Not to rely on the organizations (Like those involved in Kashrut) which will do anything for money and honor.

5-     Not to rely on one supervising Rabbi alone for as has always been the custom of Israel that when they built a new Mikvah, they would request the presence of tens of Rabbis in order to make the Mikvah Kosher according to the Halacha.

6-     To awaken the students of Kollelim and Yeshivot and all those who learn the Torah of Hashem, to study with dedication the laws of the Mikvah so that they familiarize themselves with the will of the Holy One Blessed be He, for due to our many sins, the pitfalls increase every day.

 WE CAN’T SIT IDLY WITHOUT TAKING ACTION

We beg you dear brothers, aren’t these things whose importance is as precious as our very lives? And if you don’t do anything at a time like this, G-d forbid we could cause our destruction and that of our father’s house.

 Therefore please wake up for the sake of our people, for the sake of our holiness and for the sake of our purity, let us protect the remnant of our people, those who proclaim Shema Israel, let us protect them lest the destroyer come to the houses of the sons of Israel, so that no tragedy and evil will be seen in all our dwellings.

And Hashem will protect you, valiant warriors; you that wish to fight and defend the holiness and the purity of Israel.

 And in this merit we will see the redemption of our people, and Hashem will establish our judges as before and our leaders as in the beginning, speedily when our righteous redeemer comes AMEN

 THE WORLD ORGANIZATION FOR THE FURTHERANCE
OF THE PURITY AND HOLINESS OF THE MIKVAOT

 

 

 

כל אחד שמגיע הסידי הזה לידו יעשה 10 טופסים [קאפיס] ויחלקם ל-10 אנשים [ויספר לחביריו על המלחמה הגדולה נגד הרע-בנים המכשירים ראשי הערב רב שנלחמים נגד הקדוש ברוך הוא, [שהקדוש ברוך הוא נקרא מקוה], על ידי שמכשירים מקוואות פסולות], [זכור! כי ב 20 דקות אתה יכול לעשות 10 קאפיס סך הכך 20.000 אלף ספרים, וכשישאלו אותך בבית דין של מעלה האם ידעת שהמקוואות היו פסולות? ומה עשית על זה? יהיה לך תשובה הגונה, ידעתי וחילקתי את הסידיס האלו לכל חבירי!, ועוררתי את כל אחד שיחלק לעוד 10 חברים, וכך יגיעו הסידיס לכל אחד ואחד מישראל, עד שכולם יעשו תשובה, לקיים אמרם ז"ל: שבת דף נד ע"ב: כָּל [מִי] שֶׁאֶפְשָׁר לִמְחוֹת בְּאַנְשֵׁי בֵּיתוֹ וְלֹא מִיחָה - נִתְפָּס עַל אַנְשֵׁי בֵיתוֹ. בְּאַנְשֵׁי עִירוֹ - נִתְפָּס עַל אַנְשֵׁי עִירוֹ. בְּכָל הָעוֹלָם [כּוּלּוֹ] - נִתְפָּס עַל כָּל הָעוֹלָם כּוּלּוֹ] ויהיה לך זכות הרבים גדול מאוד, ויקוים בך המשנה (מסכת אבות פרק ה' משנה י"ח): כָּל הַמְזַכֶּה אֶת הָרַבִּים, אֵין חֵטְא בָּא עַל יָדוֹ. משֶׁה זָכָה וְזִכָּה אֶת הָרַבִּים, זְכוּת הָרַבִּים תָּלוּי בּוֹ.

 

RABBI AKIVAH SAID: FORTUNATE ARE YOU ISRAEL, BEFORE WHOM DO YOU PURIFY YOURSELVES? WHO PURIFIES YOU? YOUR FATHER IN HEAVEN, AS IT IS WRITTEN (EZEKIEL 36:25) “I WILL SPRINKLE PURE WATERS UPON YOU AND YOU SHALL BE CLEAN” AND IT IS ALSO WRITTEN (JEREMIAH 17, 12) “MIKVEH ISRAEL HASHEM”. JUST AS THE MIKVAH PURIFIES THE CONTAMINATED [TEMEIM], JUST THE SAME THE HOLY ONE BLESSED BE HE PURIFIES ISRAEL”

MISHNAH YOMAH CHAPTER 8, MISHNAH 9

 

?האם ידעת

שאם לא חקרת טוב על המקוה שלך, יכול להיות שכל הילדים שלך בני נדה, ועברת כל ימי חייך על איסורי כריתות, ומה תענה ליום הדין הגדול והנורא כשישאלו אותך האם ידעת שרוב הרבנים מערב רב אם כן איך סמכת עליו על איסורי כריתות בלי לחקור הדק היטב, ולמה על מסחר חקרת ודרשת היטב ובדברים שהעולם עומד עליהם האמנת בלי שום חקירות? (ראה הקול קורא'ס והספרים על מקוואות).

 

THE MASHIACH COMES IN THE MERIT OF THE MIKVAH

Rabbi Akiba said: Happy are you, Israel. Before whom do you purify yourselves? Who purifies you? Your Father in heaven! It is thus written (Ezekiel 36:25), "I will sprinkle pure waters upon you, and you shall be clean." And in this merit the promise of “And the spirit of TUMAH (Impurity) I will remove from the land” will also be fulfilled. And this is what our Holy Rabbis said regarding the verse [BERESHIT 1:2] “And the spirit of Elokim hovered on the face of the water” The Rabbis said: This spirit refers to the spirit of KING MASHIACH”, meaning that in the merit of the purity brought by the Mikvah we will merit the coming of the Mashiach…The Holy Rav the Choze Mi Lublin ZTKL, brought in the sefer Mayan Ganim

ALSO IN EGYPT THE JEWS OBSERVED THE TEVILAH ACCORDING TO THE DECREE OF EZRA

Why did the plague of blood came upon the Egyptians? Because they saw how the Jews would immerse in the Mikvah to purify themselves from the TUMAH and after having relations, and the daughters of Israel would immerse because of their state of Nidda and after having relations. And what did the Egyptians do? They would not let them go in the waters so that the Jews could not have relations with their wives so that they would not increase and multiply, and therefore the Holy One Blessed be He converted the waters to blood.  Tana deve Eliyahu Rabba Chapter 7, Letter Tet

IMMERSING IN THE MIKVAH HELPS THE WOMAN IN LABOR

And it is known about the Tzaddikim and especially the Tzaddik Rabbi Ytzchak Aizek Mi Kamarna, Zechuto Yagen Alenu, that when a man with problems would come to see him to find salvation from Hashem in general or in particular difficulties at the time of birth, Rav Ytzchak Aizek would command him to immerse in the Mikvah and when he came out of the Mikvah Rav Ytzchak Aizek would tell him MAZAL TOV, and so it was that while the person was inside the Mikvah the woman would give birth to a boy or a girl. And I found an allusion to this in the verse MIKVEH ISRAEL HASHEM MOSHIO BE ET TZARA meaning that when Israel immerses in the Mikvah then Hashem is a savior in the time of trouble specifically TZARA when passing through a tight situation like that of giving birth.   Shulchan Melachim, Taam Tzvi Gimmel

IN THE MERIT OF THE MIKVAH HASHEM SAVES ISRAEL

In the merit of the person immersing himself in the Mikvah the Holy One Blessed be He can save all of Israel from their needs like their livelihood, sickness of children G-d forbid, as it is written (Jeremiah 14:8): “The Mikveh of Israel is Hashem, A Savior in times of need” That in the merit of the Mikvah the Holy One saves Israel, and this holds as long as the person will have the intention of purifying his soul and not like the regular people who only immerse at times when everybody else does it and without having the intention of purifying themselves   Magen Avraham Tanina, Acharon shel Pesach

VEET TZARA LE YAAKOV UMIMENA YIVASHEA

MIKVEH ISRAEL MOSHIO BEET TZARA

The word VE-ET (WITH VAV) equals 476, EREV RAV equals 474 plus 2 words = 476

The word BE-ET (WITH BEIT) equals 472 + 3 letters =475 like EREV RAV + Kolel

THE BIGGEST AGONY AND SUFFERING FOR THE JEWS ARE THE EREV RAV, THE LEADERS AMONG US WHO ARE NOT CAREFUL TO CORRECT THE MIKVAOT AND DON’T CARE FOR THE PURITY OF HASHEM’S PEOPLE

 
 
 
 

מקוה טהרה לאנשים ונשים

אזהרות נחוצות בענין הפרצות הגדולות בעניני טבילה לנשים שהיא יסוד קדושת ישראל וטהרתן רח"ל

עורו והתעוררו! - שמע ישראל

אל אחינו בני ישראל החרדים אל דבר ד' ולקיום מצות תורתנו הקדושה הי"ו.

הן גלוי וידוע לפני כל, כי עיקר יסוד טהרתן וקדושתן של ישראל תלויה במקוה טהרה, ובעוונותינו הרבים בזמנים האחרונים רבת העזובה והמכשלה בזאת, ערו ערו עד היסוד בה, כי לדאבון לב כל יראי ד' וחושבי שמו יתברך, מאת הבתי דינים יצאה המכשלה הזאת, על ידי שהם ממנים רבנים מפקחים ומשגיחים כאלה, שאינם בקיאים ויודעים בהלכות מקואות, ותלמידים וצורבי רבנן האלה מכשילים את הרבים ביודעים ובלא יודעים, ובעוונותינו הרבים מדי יום ביומו נכשלים אלפי בני ישראל אשר בכל העולם כולו באיסור החמור שהוא מחייבי כריתות רחמנא ליצלן, ואוי לנו שהגענו ככה, ואוי לדור שכך עלתה לו בימיו, ואיככה נוכל לשבת בזרועות חבוקות ולראות כבלע את הקודש, וכמעט כסדום היינו ולעמורה דמינו, ועם ישראל גוי קדוש רחמנא ליצלן יהיה ככל הגוים אשר מסביבותינו, ד' יחוס וירחם כי לולי טהרתן של ישראל אין תקוה לאחריתנו.

אי לזאת עלינו לעורר ולהזהיר את הבתי דינים שבישראל:

א) לבל ליקח לבניית המקואות כי אם רק מומחים ובקיאים בהלכות המקואות על בוריין.

ב) למנות רבנים מכשירים ומפקחים שהם יראים ושלימים, תלמידי חכמים מופלגים, ולא מיוצאי ותלמידי "ישיבה יוניווערסיטי" הנודעת לשמצה, ומוציאה תלמידים כאלה שלא שמשו כל צרכן.

ג) לברר מאת הרבנים המכשירים ולהודע מי סמכם בסמיכת הוראה, כי אולי ואולי קבלו הוראה בעד בצע כסף, וכמו שהונהג באמריקא זאת מלפנים, לפני מאות בשנים.

ד) לבל לסמוך בזה על "ארגאניזאציעס" של רבנים, הנמכרים בעד כסף וכבוד המדומה.

ה) שלא לסמוך על רב מכשיר אחד בלבד, כי אם כמו שהי' המנהג בישראל עוד מימי קדם, שכאשר בנו מקוה חדשה, הזמינו עשרות רבנים, למען להכשירו כדת וכהלכה.

ו) לעורר את בני הכוללים ולומדי התורה, לעסוק בהלכות מקואות בקביעות, למען ידעו דת משה וישראל, כי בעוונותינו הרבים המכשולות עולין עד לב השמים.

אנא אחים יקרים, הלא הם דברים העומדים ברומו של עולם, על כן אם החרש תחרישו לעת כזאת חס ושלום נאבד כולנו ובית אבינו זכרונם לברכה, ויהיה חס ושלום חורבן עולם, רחמנא יצילנו!

על כן אנא, עורו נא, התעוררו נא בעד עמנו, קדושתנו וטהרתנו, עמדו נא על המשמר, שמור שארית ישראל, ואל יאבד ישראל, האומרים שמע ישראל.

התייצבו נא בפני הפרץ, ואל תתנו להמשחית לבא אל בתי בני ישראל, לא ירעו ולא ישחיתו בכל גבול הר קדשנו, וד' עמכם גבורי החיל, לשמור ולעשות ולקיים את יסוד טהרתן וקדושתן של ישראל. ובזכות זה נזכה לגאולת ופדות נפשינו, וישוב שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

הכ"ד הנאנחים והנאנקים על פרצת עמינו וחילול קדושת תורה הקדושה.

הכותבים וחותמים בלב נשבר ונדכה, ולישועת ד' נחכה.

בית דין צדק העולמי למחקר טהרת וקדושת המקוואות

 

ח"י ספרים על טהרת המקוואות

מקוה ישראל ה' - על חיוב ושמירת תורת המקוואות

מִקְוֵה יִשְׂרָאֵל ה'

בח"י ספרים אלו יבוארו: שטהרת המקוה שמטהר את הטמאים הוא יסוד קדושת ישראל וטהרתן, גם יבואו בו דברי התעוררות לבאר גודל הפגם המגיע לנפש וגוף האדם הנכשל בהם חס ושלום, והתועלת בזה ובבא למי שנזהר ונשמר בטהרת המקוה כהלכתה.

גם יבואר בו שביום השני כשברא הקדוש ברוך הוא את הרקיע שיהיה מבדיל בין מים למים, התנה הקב"ה עם המים שיהיו מפרישין לישראל בין טומאה לטהרה, להטהר על ידם, ולכן המקוה נקראת "מקוה ישראל ה'".

בו יבואר גודל שענין טהרת המקוה הוא מנהג אבותינו בידינו מאדם הראשון, נח, אברהם, יצחק, ויעקב, ואיך שאבות הקדושים וכן כל הצדיקים מסרו נפשם על קדושת וטהרת המקוה

וחיוב הגדול שמוטל על כל אחד ואחד שיעשו בעירם מקוה טהרה כבר הי' לעולמים בכמה קהלות קדושות שהשתדלו בזה וגם הצליחו ועשו פרי טוב, ואשרי חלקם כי זכות הרבים תלוי בהם ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד

גם יבואר בו שביום השני כשברא הקדוש ברוך הוא את הרקיע שיהיה מבדיל בין מים למים, התנה הקב"ה עם המים שיהיו מפרישין לישראל בין טומאה לטהרה, להטהר על ידם, ולכן המקוה נקראת "מקוה ישראל ה'".

גם יבוארו בו: א. גודל הנחיצות לטבול במקוה – לעת הצורך. ב. היאך להתנהג באין לו מקוה באותו מקום, והיאך לנהוג כל הזמן עד הטבילה בבוקר. ג. פרטים הנחוצים לדעת לכל טובל במקוה, כמו חציצה. ד. מנהג לטבול בכל יום – וערב שבת קודש – ושבת קודש – ערב יום טוב, ויום טוב. ה. בזמנים שאסור לטבול כמו יום הכיפורים ותשעה באב – כיצד נוהגים.

גם יבואר בו גודל ענין חיוב הלימוד של עניני קדושת המקוואות, ומעלת וחשיבות טהרת המקוה וסגולתה שגדולה מאוד. גם יבואר בו השכר הגדול למי שעוסק בזה ומעורר את הרבים על זהירות טהרת וקדושת המקוה.

עוד יבואר בו העונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בזה ובבא, ושאין אדם יכול לשער עד כמה שיסבול על זה בזה ובבא, והפגם הגדול הנעשה על ידי אלו הנזנחים בזה, וגודל החיוב שמוטל על כל איש ואיש להיות בקי בהם בפרטותיהם ובדקדוקיהם כדי שלא יכשל באיסור כרת ר"ל, כי בזה תלוי יסוד קדושת ישראל, ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד, כמו שגילה לנו הבעל שם טוב הק' ששמע ממתיבתא דרקיע "בזע"ם תצעד ארץ", שהוא ראשי תיבות "ז'ביחה ע'ירובין מ'קוואות", וזה יסוד האמונה שמרומז בתיבת "שמ"ע ישראל", ש'חיטה מ'קוה ע'ירוב" .

והנזהר בהם יתברך בבנים תלמידי חכמים טהורים וקדושים ואריכת ימים, ולא כהטועים שחושבים שאין צריך לדעת ענינים אלו וזה רק נוגע לרב ומורה צדק, ח"ו לחשוב כן, שהלא ידוע לרבים שכהיום הפירצה מרובה על העומד וישנם רבנים קלי הדעת שנותנים הכשרים על מקוואות פסולות ומכשילים הרבים באיסורי כרת רח"ל, ושאנו נמצאים בזמן האחרון שלפני גאולה העתידה ועתה הוא הבירור הגדול והנורא, ונשאר לנו בעווה"ר רק רבנים אמיתיים יחידים ממש בדור הזה אשר אין נמכרים עבור בצע כסף ואינם משוחדים להעזי פנים שבדור וכו', כי אנו חיים בזמן קשה של עיקבתא דמשיחא שכבר העידו לנו בש"ס ובזוהר והאר"י הק' והבעל שם טוב זי"ע שרוב הרבנים יהיו מהערב רב רח"ל, ואי אפשר לסמוך עליהם כלל וכלל.

מלוקט מדברי חז"ל בש"ס בבלי וירושלמי, זוהר הקדוש תיקונים, וספרי הראשונים, ספרי קבלה, וספרי בעש"ט הקדוש ותלמידיו. תקוותינו כי דבריהם הקדושים יעשו רושם בלבות בני ישראל, וזה יהיה פרי עמלינו להסיר המכשלה הזאת מבתי ישראל בכל מקום שהם

המייקרסקופ – והטערמאמעטער לדעת

מה שרב אמיתי מתקן ורב מהערב רב מקלקל!

אתה באמת רוצה לדעת מה בתוכם של הרבנים מי הם הצדיקים ומי הם הרשעים?

כדי שלא תזרוק את הכסף שלך לעגל הזהב - העבודה זרה?

תראה מה שהבעל שם טוב הקדוש ועוד זי"ע פתחו לנו את העינים לראות את האמת לאמיתו!

לפני שאתם נותנים כסף לרבנים, כדאי מאוד להסתכל בתוך המייקרוסקופ ולהסתכל בתוך הראש שלהם לראות מי הם? ומה בתוכם?

מפני שזה ברור שכל אלו שנותנים כספם וזהבם לבנות הבנינים של הערב רב הם מאנשי דור הפלגה ואומרים נבנה לנו מגדל כמו שכתוב בספר בראשית (פרק יא פסוק ד') וַיֹּאמְרוּ הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם פֶּן נָפוּץ עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ. (שם בפסוק ה') וַיֵּרֶד ה' לִרְאֹת אֶת הָעִיר וְאֶת הַמִּגְדָּל אֲשֶׁר בָּנוּ בְּנֵי הָאָדָם.

ואתה בוודאי לא רוצה להיות מאנשי דור הפלגה. אם אתה רוצה באמת לעשות עם הכסף שלך דבר טוב שאתה יודע שזה הולך לקדושה אמיתית ולא לסטרא אחרא, תעשה מהסידי הזה קאפיס לאלפים ותזכה אלפים יהודים לעשות תשובה.

הבעל שם טוב הק' זי"ע שומע במתיבתא דרקיע ש"מקוה" ש'חיטה וע'ירוב הם יסודי הדת שהעולם עומד עליהם.

... ויש שאמרו עירובין הוא העיקר כי הלכות שבת כהררים התלויים בשערה (חגיגה דף י' עמוד א') והאיסור חמור מאוד.

לשמור שבת כהלכתו בכל דקדוקים ופרטים, וסימנך תשב אנוש עד דכה (תהלים צ, ג'), "תשב" אותיות "שבת" אנוש היינו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש (צוואת הריב"ש).

כל מצוה שאין לה דורש ואין מי שיבקש אותה תדרשנה. לפי שהיא כמת מצוה, ומצוה שאין לה רודפים, רדוף אחריה לעשותה שהמצוה מקטרגת ואומרת כמה גרועה אנכי שנתעלמתי מכל וכל... (ספר חסידים אות ק"ה)

 

הצדיקים הקדושים ראו ברוח קדשם ונלחמו במלחמה הגדולה להציל את עם ישראל מכלי' חס ושלו'.

הבעל שם טוב הקדוש ראה הגזירה הנוראה של אוישווי"ץ וניסה לבטלו

מכתב שכתב הצדיק הקדוש מורינו ורבינו רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע לחבירו הרב הק' מ' מרדכי מטלוסט זי"ע ["בן גילו הצדיק נסתר" - כך כתב בכמה מכתבים מהבעש"ט זי"ע אליו]

באגרת הקודש [דף קעב] (יג), מכתב ס' [נו' 183]: [נדפס בספר "התמים" - יצא לאור בווארשא י"ב לחודש תמוז שנת תרצ"ו - חוברת רביעית] וזה לשונו: ב"ה, אור ליום ג' ראה ת"ק טי"ת אושפיצין,

לחברי הרב הק' מ' מרדכי מטלוסט: למע"ש (למען שמו) תיכף לבוא כי רואה אני דברים לא טובים על הקהלה, וטובים השנים מן האחד ונמתיק סוד, "וסוד ה' ליראיו", בטחוני חזק שתכף תבוא לפה תקח אתך הכתבים הידועים לך ממורינו הק' נ"ע כי נחוצים הם לי. חברך דו"ש באהבה נאמנה. ישראל בע"ש מטלוסט.

סוד ירידת הבעל שם טוב הקדוש לעלמא הדין ורמז על זה:
ב
"זע"ם" תצעד אר"ץ, ראשי תיבות: זביחה עירובין מקוואות.

הבעל שם טוב הקדוש זי"ע ראה ברוח קדשו מה שיהיה הנסיון האחרון בעקבתא דמשיחא:

הבעל שם טוב הק' זי"ע שומע במתיבתא דרקיע ש"מקוה" ש'חיטה וע'ירוב הם יסודי הדת שהעולם עומד עליהם

שמעתי שתלמידי הרבי ישראל בעל שם טוב זכרונו לברכה היו יושבים ביחד ומתווכחים איזהו הדבר העקרי שראש ומנהיג הדור צריך להשגיח עליו.

יש מהם אמרו שהעיקר הוא להשגיח על הזביחה שיהיה השו"ב ירא שמים, וכן בכל שאר ענינים השייכים לזה כי חס ושלום מאכלות אסורים מטמטמים את הלב.

ויש שאמרו עירובין הוא העיקר כי הלכות שבת כהררים התלויים בשערה (חגיגה דף י' עמוד א') והאיסור חמור מאוד. ויש אמרו מקוה היא העיקר להשגיח שהמקוה תהיה כשרה בלי שום חשש, כי אם יסוד בנין האדם הוא חס ושלום בלי כשרות קשה לו מאוד להתגבר על הרע רחמנא ליצלן. ואחר זה אמר להם מרן הרב ישראל בעל שם טוב זכרונו לברכה בזה הלשון, תיתי לי כי בעת הזאת פלפלו גם כן במתיבתא דרקיע איזה מהם עיקר ואמרו כמר וכמר. והסימן הוא במקרא (חבקוק ג') בזע"ם תצעד ארץ ראשי תיבות "זביחה, "עירובין,"מקוה, כל אלה הם יסוד הארץ. עכ"ל.

על כן אנו מפרסמים תורת הבעל שם טוב זי"ע אשר למד אותנו מה ששמע במתיבתא דרקיע, אחד מג' דברים שצריכים להיזהר הוא עירובין, כי על ג' דברים הנ"ל זה נלחם הסמ"ך מ"ם. וראה בחק לישראל ערב שבת קודש פרשת בהעלותך שמביא דברי הזוהר הקדוש פרשת ויקהל כי כל מלחמת הערב רב הוא על השבת, וכמו שאנו רואים מי הם ראשי העירוב רב שנלחמים נגד גדולי ישראל זקני הדור שעשו עירובין, והצדוקים האלו [ראה בתשובות הרא"ש] יודעים שהגיע זמן הגאולה והם הם היחידים שמעכבים הגאולה שלימה. ואלו כופרים בתורת משה רבינו ושלמה המלך והבעל שם טוב עליהם השלום, וכופרים בכל ספרי השלחן ערוך ומזייפים כל התורה כולה לעיני כל ישראל בלי שום בושה , [ראה חק לישראל יום פרשת בהעלותך ותבין. 

הקדוש ברוך הוא נקרא מקוה

... ולפי שמן דבר קדשו יצאו מים, כל טהרה במקוה מים, הקדוש ברוך הוא נקרא מקוה שלש פעמים, שני פעמים "מקוה ישראל ה'" (ירמי' יד, ח. יז, יג) ואחד ו"מקוה אבותיהם ה'" (ירמי' ג, ז) לכך מקוה ברום שלוש אמות, מקוה גימטריא ארבעים סאים, (רזיאל המלאך).

מקוה הוא כמו בית המקדש

"ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש "הוקם המשכן" (שמות יז, מ), "הוק"ם" אותיות "מקו"ה", אפשר לרמז מה שכתוב במסכת ברכות (דף ט"ו) למה נסמכו אהלים לנחלים שמעלין לטהרה, וזה הרמז "שבית המקדש הוא כמו מקוה", ואידי ואידי מטו אהדדי "מקו"ה המשכן". (נחל קדומים, פרשת פקודי).

הטבילה מביאה לאהבת השם יתברך ולאריכת ימים

שמעתי מפי קדשו של אדוננו מורנו ורבנו מרן שלום רוקח זצוקללה"ה האב בית דין דקהלת בעלזא זכותו יגן עלינו שתיבת בכל נפשך תיבת נפשך בא"ת ב"ש הוא תיבת טובל, והרמז איך יוכל לאהוב את השם ברוך הוא בכל נפשך רק אם טובל את עצמו במי המקוה, וזה כוונת הגמרא כל המחמיר בה על עצמו מאריכין לו ימיו ושנותיו כי עצת היצר הרע כי יזיק המקוה חס ושלום, לכן צריך לזה בכל נפשך שיאמר ליצר הרע הא איתא בגמרא שהמקוה מארכת ימיו ושנותיו של אדם בלי שום היזק כלל. (אברך על תהלים, מאמר מאיר לעולם)

חזקיהו מלך יהודה הי' מטהר את ישראל במקוה מ' סאים

חזקיהו מלך יהודה שאמרו עליו שבימיו לא מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה וכו', מה "ההולכים לאט", בר קפרא אמר חזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום ששמו "לאט", אלא זה חזקיהו מלך יהודה שהיה מטהר את ישראל במקוה של ארבעים סאה מנין "לא"ט". (פסיקתא רבתי, פרק ט"ז, וכן הוא במדרש שלי פרק י"ג)

בימי קץ הגלות יסתכלו על  המאמין בד' ובתורה כמו על הבעש"ט הק' זי"ע בזמנו.

מקובל בשם תלמידי הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, כי בסוף יומיא מי שמאמין בהשם יתברך, ותורתו ישמור כפשוטו יהי' רבותא כמו הבעל שם טוב בימיו. (דרכי חיים ושלום דף שע"ו, מבעל מנחת אלעזר)

על ידי טבילה במקוה השערים פתוחים

הקדוש מורנו הרב רבי אורי מסטרעליסק זכותו יגן עלינו התאונן כי אביו לאשר הי' איש פשוט לא הי' נזהר בטבילת עזרא, ועל כן מה מאוד כבדה על ידי זה עבודתו עבודת הקודש, ואלמלא הי' אביו טובל אז בבוקר בעת הולידו היו כל השערים פתוחים לפניו והכל לפניו כמישור. (שלחן מלכים, בפירוש טעם הצבי אות ג')

אם על ידי הטהרה ירויח כל דהוא בעבודת הבורא די לו לאדם לטרוח אלף אלפים טרחות ולהוציא כמה הוצאות על כך

ומאחר ומאחר שטהרת הגוף גורם טהרת הנפש הנה כי כן ראוי ליזהר מאוד בטהרת הגוף אולי יוכל להתחזק בתורה ויראה ואהבה ושמחה ועבודה שלימה, ואם על ידי הטהרה ירויח כל דהוא בעבודת הבורא די לו לאדם לטרוח אלף אלפים טרחות ולהוציא כמה הוצאות על כך, ולכן אל ישוב מפני כל לטבול במקוה טהרה כל אשר יוכל, לשם תשובה ליטהר מטומאת עונותיו, ובפרט ליטהר מטומאתו אם נטמא בשום דבר לא יעבור כי טהור טהור יקרא, הקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים, והעובד את ה' בטהרה הנה שכרו טובה כפולה. וידוע שחמורה טומאה היוצאת מגופו, ולכן לו בכח יגבר לטבול לקריו דהיינו כששימש וכל שכן וקל וחומר אם ראה קרי לאונסו, שראוי ליזהר מאד ולא יעבור מלטבול וכו', וכבר כתבו גורי האר"י זכרונו לברכה שמי שאירע לו שראה קרי חס ושלום אם יטבול תיכף באותו יום וישוב אל ה' ירחמהו וימחה המזיק שנברא מעון קריו, ומי האיש אשר לא יחוס על נפשו ויחיש מפלט לו. (פלא יועץ, ערך טהרה)

 

בס"ד

 אזהרות נחוצות בענין הפרצות הגדולות בעניני טבילה לנשים שהיא יסוד קדושת
 ישראל וטהרתן רח"ל

 בו יבואר כי על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר" - מי שעובר על איסור עריות, הוא עובר גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת - מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו - מצות לא תעשה שלא לבוא על הנדה

מצות לא תעשה שלא לבוא על הנדה. שנאמר (ויקרא יח, יט): "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב". והעובר על זה ובא על אשה נדה, אפילו אחר שכלו ימי הנדה, כל זמן שלא טבלה במקוה כשרה כדין, של ארבעים סאה, שניהם חייבים כרת, והולד הנולד הוא פגום. (ופירשו האחרונים: שהוא פגום ומקולקל, וראוי להרחיק ממנו). ואסור לבוא על אשתו סמוך לוסתה. וכמה נקרא סמוך לוסתה? אם היה דרכה לראות ביום, אסור מתחלת היום; ואם היה דרכה לראות בלילה, אסור מתחלת הלילה. ויולדת, טמאה לבעלה כנדה, ואפילו לא ראתה דם בשעת לידה, טמאה; בין ילדה חי, בין ילדה נפל. ובמדינותינו, לאחר שבעה ימים לזכר וארבעה עשר לנקבה, אם טהרה מדם, תוכל לעשות בדיקת "הפסק טהרה" ותתחיל לספור שבעה נקיים, ותטבול אחר כך, ומותרת לבעלה. ואם תראה דם לאחר טבילתה, אסורה לבעלה ככל הנשים (שאין לה ימי טוהר הכתוב בתורה). והבא על היולדת כל זמן שלא טבלה, הרי הוא כבא על הנדה.

והנה, בענין עצם חיוב הטבילה לנדה, לא הוצרכנו לדבר, כי מי מבני עמנו לא ידע את גודל חיובה על פי התורה, כי הלא נדה היא כל זמן שלא טבלה; ואפילו נמשך כמה שנים מעת ראייתה, וכבר נעשתה זקנה שפסקה מלראות, מכל מקום עדיין טמאה היא מן התורה, מעת שראתה ועדיין לא נטהרה. ואיסור נדה מפורסם בכל ישראל, אפילו לקטן שבקטנים שיש לו מעט ידיעה בחומש, כי הלא מקרא מלא הוא (ויקרא יח, יט): "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה", וכתיב בסוף הפרשה (שם שם, כט): "כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושת מקרב עמם", והיינו, שגם האשה נכרתה עבור זה. ונשנה הדבר הזה בפרשה כמה פעמים שהוא תועבה, ומטמא הנפש, ונפשו נכרת מארץ החיים לגמרי. ואפילו אם יכפוהו עכו"ם לזה, צריך למסור נפשו ולא יעבור על זה - שהוא שקול כמו עבודה זרה. והנה, מחמת גודל פרסומו בין האומה, היה דבר זה לפלא ולתמהון אם היינו מעתיקים לפני הקורא גודל איסורה; וכמו שאין צריך להזהיר לכל אחד שלא יחתוך את ראשו. אכן, עתה, בעונותינו הרבים, החלו אנשים קלי דעת ובורים, לפרוץ פרצה בענין הטבילה לגמרי, שנשותיהן אינן טובלות כלל לנדותן, וחושבות שזה רק מנהג של יהדות בעלמא. (ספר המצות הקצר - חלק מצוות לא עשה, קלב)

מי שעובר על איסור עריות, הוא גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת

על כן אנו צריכים להאריך קצת בגודל העון הזה, כדי להזהיר להעם מהחטא הנורא הזה. ראשון לכל צריך האדם לדעת, שכל העונשים הנאמרים בתורתנו הקדושה ובחכמינו זכרונם לברכה על מי שעובר על איסור עריות, הוא גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת עבור זה. והעובר על זה בזדון לבו, הוא רשע גמור, ופסול לעדות ולשבועה, ונקרא "פושע ישראל בגופו" עבור זה. ודינו נפסק (ראש השנה יז ע"א) - דמי שיש לו רוב עונות, ובתוך העונות נמצא גם עון זה, נדון בגיהנם שנים עשר חדש, ואחר כך גופו כלה ונשמתו נשרפת, והרוח מפזרת לאפרו תחת כפות רגלי הצדיקים. ומי יוכל לשער גודל היסורים והצרות שיסבלו שניהם בגיהנם, אפילו על פעם אחת שעוברין על איסור זה, וכל שכן אם הפקר, חס ושלום, בעיניהם עון זה החמור, לעבור עליו כמה פעמים.

על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות
בנדה, בחלה, ובהדלקת הנר

וגם הרבה פעמים גורם העון הזה שתמות בעת שתשב על המשבר, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה (שבת לא ע"ב): "על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר". גם העון הזה גורם כמה פעמים שימותו בניהם. ואפילו הוא רואה שבניו קיימים, לא יחשוב רב ותקיף מכל מסאבין דעלמא". [תרגום: הזרע שהוא מוליד בו בזמן, נמשך עליהם רוח טומאה, וכל ימיהם יהיו בטומאה. כי הבנין והיסוד שלהם הינו בטומאה גדולה וקשה מכל טומאות שבעולם]. (ועיין שם מה שהאריך בזה). ועל כן, כל איש אשר בשם ישראל יכונה, יחוס על עצמו ועל כל דורותיו הבאים אחריו, שלא יכלו בעונותיו, ויתחזק על יצרו שלא לעבור על איסור המר הזה, ויהיה לו טוב בזה ובבא. ולפי זה, צריך ליזהר מאד שלא לדור עם אשתו בעיר שאין שם מקוה כשרה. ואפלו מי שתלוי בו טפלי, ועיקר פרנסתו, לפי מראית עיניו, הוא תלוי רק במקום הזה, לא יחליף עולם עומד לעד לעולם, בעולם עובר, כי בודאי כשידור בקביעות עם אשתו במקום הזה, בהמשך הימים יבוא לידי מכשול ואיסור כרת, רחמנא ליצלן. וישים בטחונו בה', שלא יעזבהו גם שם. (ספר המצות הקצר - חלק מצוות לא עשה)

מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו

מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו. שנאמר (ויקרא יח, יח), "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה". ומשעה שקדש אשה, נאסר באחותה, בין מן האב בין מן האם, ואפילו מזנות. ואם בא על אחותה בחיי אשתו, אפילו אם גירש אשתו, חייבים כרת; ובשוגג, חטאת. ונוהג בכל מקום ובכל זמן. (ספר המצות הקצר - חלק מצוות לא עשה, קלא,)
נעתק מספר קדושת ישראל ח"ב להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין -
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita)

 

REBBE NACHMAN’S TIKKUN

A person who experiences a night time emission should recite the following ten psalms on the same day: Psalms 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137, 150. One who recites these psalms on the same day need have no further fears about the harm such an emission can cause. Any damage will certainly be repaired through doing this. It is a very great Tikkun   (Likute Etzot 11, 92).

THE FIRST REMEDY IS THE MIKVAH

Rabbi Nathan writes: Before speaking of the Psalms, the Rebbe said, 'The first remedy is Mikvah. Das ersht is Mikvah. You must first immerse yourself in a Mikvah.' He then spoke of the Ten Psalms.

Another time the Rebbe said, 'You must be very careful to immerse in a Mikvah on the same day that you have an unclean experience. If you cannot immerse the first thing in the morning, do so any time during the day, even toward evening. It is most important to immerse on the very same day…'

…'Everyone experiences a nocturnal emission at one time or another. I call you to bear witness that these Ten Psalms are a beneficial remedy for this unclean experience. They are an absolute remedy.

 SEVERAL CAUSES OF NOCTURNAL SEMINAL EMISSIONS

'Some people experience such an emission because of overindulgence in food and drink or because of exhaustion and fatigue. Others experience it because of the position in which they happen to be sleeping. In such cases there is no reason for concern. It is nothing more than bedwetting on the part of an infant. 'Others are guarded from on high and are protected from such experiences. Still others are spared because of their destiny. A man might dream that he is falling and be awakened by his dream. This is also a sign that he is protected from on high.

'But others experience emissions because of their evil thoughts. This literally creates evil forces of the Husks. But even in this case, saying the Ten Psalms will do much to remedy the spiritual damage…

'If you can immerse in a Mikvah and then say the Ten Psalms it is certainly best. But even if you are sick or traveling and cannot immerse, saying the Psalms alone is a great remedy. 'If you can say the Psalms with devotion and feeling, it is best. But saying the words alone also helps. 'This remedy has not been revealed since the time of creation…

 REBBE NACHMAN’S ASSURANCE

'Bear witness to my words: When my days are over and I leave this world, I will still intercede for anyone who comes to my grave, says these Ten Psalms and gives a penny to charity. No matter how great his sins, I will do everything in my power, spanning the length and breadth of the creation to cleanse and protect him...

THIS TIKKUN MAY SEEM AS AN EASY THING BUT IN REALITY
IT IS VERY DIFFICULT TO ACHIEVE

'I am very positive in everything I say. But I am most positive in regard to the great benefit of these Ten Psalms...The Rebbe also said, 'This is the Tikkun HaKelali the general remedy. There is a specific remedy for each sin, but this is the general remedy.

'Go out and spread the teaching of the Ten Psalms to all men. 'It may seem like an easy thing to say Ten Psalms. But it will actually be very difficult in practice.' The Rebbe's last words literally came true… (Rabbi Nachman’s Wisdom 141)

The Tevilah in the Mikvah saves from all troubles, G-d forbid, and purifies from all impurities and from all sins, for the Mikvah brings down DAAT and CHESSED from very high.     Likkute Etzot – Mikvah

 THROUGH THE MIKVAH SUSTENANCE COMES WITH EASE

Through immersion in the Mikvah sustenance comes with ease, and all arguments are dissipated, and the person merits peace and great compassion and DAAT. And he also merits health and length of days and he brings men closer to Hashem.   Likkute Etzot – Mikvah

 

FROM THE CHAFETZ CHAYYIM ZTK'L

…As a result of our sins, the forces of evil have weakened the fundamentals of faith among the Jewish people. This applies to belief in reward and punishment and in all the promises of the prophets…Furthermore, some spurn the yoke of Heaven and make light of even the most serious matters, including those for which the Torah exacts the death penalty or excision, such as violation of Shab­bat ‑ regarding which the verse states, “The one who violates it will surely die” (Exodus 31:14) ‑ or transgress­ing the laws concerning illicit sexual relations, such as the laws of immersion for a niddah, which are included among the forbidden unions listed in parashat Acharei Mot.  (TZIPITA LISHUA)

 

 

 

THE FIGHT AGAINST THE EREV RAV

 

 

IS THE MIKVAH THAT YOUR WIFE IS USING REALLY KOSHER? DID YOU CHECK WELL? DO YOU REALLY TRUST THE RABBI IN CHARGE OF IT? IS HE WELL VERSED IN THE LAWS OF THE MIKVAH? IS HE G-D FEARING?

 

ZAAM - ZEVICHA – ERUVIN - MIKVAOT

I heard about the students of the Baal Shem Tov that they were once sitting together and were discussing the thing upon which the head and leader of the generation must be most watchful of. Some of the students said that the most important is to supervise the slaughtering of animals (ZEVICHA) that the Shochet will be G-d fearing and all the other details relating to the slaughter as well because G-d forbid, forbidden foods clog the heart and it becomes dull to the light of the Torah. Some of the students said that the most important thing for the leader was to be diligent about the laws of the Eruv (ERUVIN) because the laws of Shabbat are like Mountains that hang on a hair strand (Chagiga 10a) and this prohibition is very grave. And there are some students that said that the most important thing is to supervise the Mikvah (MIKVAOT) that it will be Kosher without any doubt, because when the foundation of the building that is man is G-d forbid built without Kashrut then it will be very difficult for that man to be able to vanquish the evil side, G-d save us. And after this the Master the Baal Shem Tov ZTK’L said: I give testimony that at this precise moment they were arguing in the Yeshiva of the heavens which of these things was the most important and they concluded that all of them were and as a sign of these three things there is the verse (CHABAKUK 3:12) : “BE ZAAM TITZAD ARETZ BE AF TADUSH GOYYIM”  “You marched through the land in indignation, you threshed the nations in anger”. And the word ZAAM  has the first letters of the words ZEVICHA ERUVIN MIKVAOT. And all these are the foundation of the world.

Birkat Avraham Parasha Vaetchanan

Brought in the sefer Baal Shem Tov on the Torah Parashat Yitro

 

THE GREAT TRANSGRESSION OF HAVING RELATIONS WITH A NIDDA: THERE IS NO IMPURITY AS SEVERE AS MENSTRUAL IMPURITY

There are three categories of people who push the Divine Presence out of the world and cause the Holy One, Blessed is He, to, G-d forbid, withdraw from the world, and people cry out [in prayer] and are not heeded. These 3 categories are: One who has relations with a woman in a state of menstrual impurity. For there is no impurity as severe as menstrual impurity. He becomes defiled, and anyone who is close to him becomes defiled with him. The Divine Presence departs from wherever he goes. Furthermore, he causes terrible sicknesses to himself and to the children he sired in his defilement. A spirit of defilement is drawn upon him and all his life, he will be in a state of defilement. For his building and foundation were in the severest defilement, harsher than any other defilement in the world. For, as soon as he has contact with a menstruant, that defilement jumps upon him. As is written (Leviticus 15:24), "[The impurity of] her menstruation will be upon him."  (ZOHAR HA KADDOSH, SHEMOT 3B

 

IF HE KISSED OR EMBRACED A NIDDAH HE SHOULD FAST FORTY DAYS

And if he embraced or kissed his wife when she was a niddah, he should fast for forty days. If one cohabited with his wife when she was a niddah, he should fast for forty consecutive days, be flogged every day, not eat meat nor drink wine or warm things, except on Shabbats and Festivals, not wash all of those days, and confess each day.

If one kissed or embraced other women, he should fast on a Monday, Thursday and the following Monday, and stay far from her door. If he cohabited with a beast, an animal, or a fowl, he should fast and not wash for forty days, and he should not gaze at these when they are mating.  (ORCHOT TZADDIKIM SHAAR HA TESHUVAH)

 

MAYBE YOU NEVER HEARD YOUR RABBI TALKING ABOUT THESE THINGS FOR IT MAY NOT BE IN HIS BEST INTEREST TO TELL YOU. SO EVEN IF YOUR RABBI RIDICULES YOU FOR KEEPING THE SHULCHAN ARUCH YOU SHOULD BE STRONG AND GO AHEAD FOR IT MAY BE THAT YOUR RABBI BELONGS TO THE EREV RAV AND HE JUST DOES NOT WANT YOU TO KEEP THE TORAH AS IT SHOULD BE FOR MAYBE HE WOULD BE EXPOSED AS A FAKE IN THE EYES OF THE OTHER CONGREGANTS WHEN THEY SEE THAT A COMMON PERSON KEEPS THE SHULCHAN ARUCH TO A GREATER EXTENT THAN THE RABBI. AND WE ARE NOT TALKING ABOUT PIOUS PRACTICES BUT WE ARE TALKING HERE ABOUT KEEPING THE SHULCHAN ARUCH, ESPECIFICALLY CONCERNING THOSE AREAS WHERE THE RELIGIOUS LEADERS OF OUR TIME ARE LAX ABOUT. FOR EXAMPLE, TALKING IN THE SYNAGOGUE IN THE MIDDLE OF PRAYERS, DURING THE KADDISH, GIVING TORAH LESSONS TO MEN AND WOMEN WITHOUT A MECHITZA, HAVING A DEFICIENT MECHITZA IN SHUL, LOOKING AT WOMEN WHICH IS SOMETHING FORBIDDEN, ETC

 

 

 

 

The Kashrus of

The Mikva

Mikvah is the mainstay of the Jewish people. And the role of maintaining a Mikvah is left to the Rabbonim. Still each Jew has a part in the holy institution of mikvah. We should all take our part in preserving the Mikvah's sanctity.

 

Recently I had the opportunity to meet with Ray Nachum Rosenberg, one of the few individuals who is truly dedicated to the cause of Mikvah worldwide. For nearly two decades, Reb Nachum has traveled the world examining Mikvaos, recom­mending changes and improvements, fixing prob­lems, and building new mikvaos.

 

Always with his cell phone and beeper, Reb Nachum is being called from across the world. A halachic or practical question, some advice needed for a major problem, a recommendation for ex­actly which material to use for a special purpose at a Mikvah, all come to Reb Nachum.

 

Reb Nachum came to meet me with a well- known Ray of our community. They had just come from a Brooklyn mikvah where action they were correcting a technical problem in a rather old Mikvah.

 

One story led to another. Halachos were dis­cussed. Technical solutions were shared which Reb Nachum had used in this that and the other Mikvah. Suddenly the world grew small. The Ukraine, Italy, Maine, San Francisco, Seattle, they all came together as Reb Nachum wove his tales. He told about how the mikvaos were erected and under whose rabbinic guidance, how they are maintained, and the relevant halachos demon­strated at each mikvah.

 

He spoke about the responsibilities of the Rav who establishes a mikva, the Rav who maintains the Mikvah, the lay committee and the workers at the mikva. What are their responsibilities? And how do they communicate with the Jewish community?

 

Then the three of us started to talk about the needs of the community. What do the people need and want?  

In the field of kashrus the buzzword has become communication. You see it in  increased publications of kashrus information in public lectures, in kosher hotlines, videos, tapes etc.

 

But the newest area is disclosure. New Jersey, after its kosher law was defeated, established a new law based upon the responsibility of food mer­chants, caterers, etc. to disclose to the public who certifies, for example, a give: catered affair, and what the kosher standards are. While this system is imperfect, it is a major step in helping the ko­sher consumer to understand a little about the food being presented to him.

 

With this in mind, a little sign was devised that can be displayed in a prominent spot at a mikva. (See sample below.) The purpose of the sign is communication, pure and simple. Anyone who has ever had a question will appre­ciate the value to the public that this little sign represents.

 

Understanding the Informational Sign

Every mikva was constructed under the guidance of a Rav. Who that Rav was he is often not the Rav in charge now  and when the work was done (question #1) is helpful when a question arises. Of course, keeping blueprints of the construction handy is most valuable, but at least knowing who the Rav was who was in charge, is a great start when a question arises or new construc­tion is necessary.

 

Every person visiting a mikva should have readily available to them the name of the Rav who currently takes responsibil­ity for the mikvah and his phone number. While the mikva staff can answer most questions, they cannot answer all and sometimes a person wants to talk di­rectly with the Rav. If a Rav does not want to expose himself to the public directly, he can give a number of a person that will field the question and reach him if it is necessary. (questions #2,3)

There are three types of mikvaos (question #4). Today, many of the newer mikvaos have all three types. Many people have preferences and need to know whether this particular mikva conforms to their needs. _______ Likewise the use of a filter is a major topic in mikvaos and users want to know if a mikva has one. (question #5)

When the rainwater was changed is not a cleanliness issue, but one relevant to the kashrus of a mikva. (question #6)

It would be a wonderful thing if mikvaos would post the informational statement. If yours does, notify us at KASHRUS Magazine. Also, see to it that your rabbi gets a copy of this article and the important new tape sold on this page for $5. .

 

 

 

1   2   3      חלק

 

www.israel613.com

1.000.000

1 מיליון קליקס לעולם הבא שלך

1 Milyon Clicks the ouer olam haba

 

המאגר לספרי שחיטה וכשרות ראה שחיטה בדף 3

סודות השחיטה בארצינו הקדושה [ובארצות הברית] שנתגלה על ידי מכתבים שנשלחו ונתפרסמו על ידי וועד השחיטה העולמית בארצות הברית.

1. שחיטת הבקר ועגלים וצאן בארצות הברית הם כולם נבילות וטריפות חלב ודם, כידוע מכבר.

2. שחיטת הבהמות של מיל מארט בהשגחת המכשיר [המכשיל את הרבים הרבה שנים], וקוראים לו באטערער רב או רבי!. [ראה באריכות גדול בדפי הערב רב, ותבין היטב].

3. נתפרסם אודותיו בכל העולם הסיפור עם החלב שנתפס מזמן, וצריכים לדעת שכל ההכשר שלו הוא נבילות וטריפה, חלב ודם. [והוא מהרבנים האשמים שיוצאים הילדים שלנו מדת היהודי רח"ל]

4. הרבה סיפורים עליו שמור אצלינו במערכת, וכעת נספר אודותיו רק על איזה שוחטים יראים ושלימים שיש לו, ומה שהם עושים במקומות הרחוקים.

5. הביטערער הזה היה לו שחיטה בשיקאגוי, ושם שחטו הרבה שוחטים, הראש השוחטים שלהם, היה גם כן ראש השוחטים וראש הבתי זונות דשם, כל השוחטים היו יכולים לשחוט שם רק אם היו שותפים לבתי הזונות.

6. פעם אחת כשהשחיטה נתגדלה, והיה חסר שוחטים, הביאו שוחטים מארצינו הקדושה, חסידים בעל תולדות אהרן זי"ע, והם היו שוחטים טובים וגם היה להם סכינים יפים וכשרים.

7. היה רק בעיה גדולה איתם שפתאום טלפן ראש השוחטים להביטערער רב שהשוחטים אינם בסדר ולא יודעים את העבודה.

8. מה היה האמת?

9. האמת היה שאת עבודת השחיטה היו יודעים היטב, אבל לעבודת הזנות לא היו מורגלים, וראו עליהם שהם יראי שמים ולא יעשו זאת לעולם, לכן החליט ראש השוחטים שצריכים להעביר אותם מהפרנסה.

10. אחד מהשוחטים אמרו להביטערער רב, שאם לא יקח את השוחטים בחזרה יגלה הכל לכל העולם.

11. הראש השוחטים לא רצה לקחת אותם בחזרה, לכן לא היה להרב המכשיר ברירה רק העביר כל השחיטה לארגנטינא כדי שלא יתוודע הענין לעיני כל העולם, ועכשיו שם כמעט כולם הולכים למקומות המטונפים,

א כשר טאפ א כשר לעפעל! שיטת סאטמאר כידוע.

די הינט בילען און די באן פארט ווייטער!

רק עכשיו נסע הבאן [רכבת מיוחדת] לארגנטינה

12. כשאחד שאל את אחד מהשוחטים, האם זה מותר? ענה להם! מה אתה רוצה מהשוחטים, זה פריוואטע זאכען שלו, [עסקים פרטיים שלו] העיקר שהשוחטים הם נגד מדינה הציונית, ומה איכפת לך מה שהוא עושה פרייוועט? [בעסקים הפרטיים שלו!].

13. שחיטת העופות בוויינלאנד בהכשר התאחדות הרבנים בראש של המאכיל טריפות הלל וויינבערגער, (שנתפס על ידי הגה"צ נחום ראזנבערג, שהכשיל את הרבים במקוה שלו בנייטרה מאנט קיסקא ניו יארק 32 שנים היתה המקוה פסולה לחלוטין), ושם שוחטים לערך 1000 עופות לשעה, וגם שוחט שם שוחט בלי קבלה הרבה זמן, ואצל המכשיל הגדול הזה הכל בסדר. – והסיפור איך שנכנס המאכיל טריפות הזה להיות רב המכשיר שם הוא כך?

14. מעשה שהיה כך היה: בשחיטת של התאחדות הרבנים בוויינלאנד, היו שני רבנים מכשירים אחד בשם הגאון רבי משה ראזנער ממאנסי, חתן הגה"ק האדמו"ר מפאפא זי"ע, שהיה שם בודק סכינים לשני ימים בשבוע, ועוד רב אחד מלעקוואד.

15. המאכיל טריפות הלל וויינבערגער הלך להבעלי בתים ואמר להם, למה אתם צריכים את שני הרבנים האלו? אני יתן לכם הכשר תחת השם של התאחדות הרבנים בלי כסף, [ואני בעצמי הראש בית דין שלהם], רק דבר אחד אני מבקש ממך שכל פעם שאני בא, תמלא לי את כל הטראנק של הקאר עם עופות בחינם, וזה יהיה כל ההכשר געלט שאתה חייב לי, וכמובן להתאחדות אתה ממילא נותן מה שמגיע להם, וכך החריב כל הכשרות של מקום השחיטה הזאת, ואזל כל הכוח של הרב המכשיר הגה"צ רבי משה ראזנער שליט"א [שהשקיע שם הרבה שנים, ועליו סומכים כל היהודים החרדים כבר הרבה שנים] שלא יכול לעשות ולתקן כלום, וגם כן רצו לזרקו כי לא צריכים אותו כבר, כי בלאו הכי הכל כשר. ויש עוד הרבה לספר על מה שהולך שם, ואכמ"ל.

16. שחיטת הבקר שנשחט לארץ ישראל במקומות שונים ביוראפ, וכו', הם נבילות וטריפות.

17. הטעמים כדלהלן:

18. שוחטים בשחיטת באקס ותלויה שנאסרו על ידי 70 רבנים גדולי ארץ ישראל וארצות הברית, ואם כן הם כבר נטרפו לפני השחיטה, שהשחיטה לא מועלת להם כלל.

19. ישנם שם שוחטים ששוחטים עם פגימות כל ימי חייהם, כי הם נתקבלו לשוחטים, בגלל שיש להם פראטעקציע, והמשגיח הבודק סכינים לא יכול לעשות כלום וגם לא בודק הסכין שלהם כי אין להם מה לבדוק כי הם יודעים ממילא שהסכין שלם פגום.

20. השוחטים רובם ככולם שנוסעים מארצינו הקדושה ליוראפ, הם הולכים לבתי זונות, שם, ונתפרסם כבר ווידיאס מזה, ראה בעיתון הארץ, ועוד. – ומטעם זה גאון וצדיק גדול של הספרדים בארצינו הקדושה מורה להשוחטים [ששואלים אותו שהם רוצים ברכה בשביל הנסיעה], שאם רוצים לנסוע לשחיטות ביוראפ שיתגרשו מן האשה, ואחר כך יכולים ללכת לשחיטה. – ומטעם זה ישנו שחיטה אחת שבנו שם על יד המשחטה [ביוראפ] בניין אחד גדול [האטעל] שכולל שם את כל השוחטים ושוחט לא יכול לצאת משם בלי השגחה, כדי שלא ללכת למקומות המטונפים, [וכל זה נעשה רק אחרי כמה שנים שנתפרסם בהארץ כל הסיפור] אשרי חלקם של הרבנים המכשירים הנ"ל.

21. שחיטת העופות בארצינו הקדושה, הם בצרות גדולות כבר הרבה שנים כידוע, שבארצינו הקדושה מכשירים כהיום לשחוט עם פגימות גדולות ונתנו לזה שם חדש, רירל, [ועם סכין כזה מתירים לשחוט לכתחילה, שאפילו באמפאייער כשר, [שכמה שוחטים העידו את זה בפני בית דין שלנו] לא מתירים עם סכין כזה לשחוט לכתחילה, והיו זורקים את השוחטים האלו שלא יכלו להעמיד סכין טוב, (בארצינו הקדושה לא משלמים בכלל לשוחט שיוכל לקחת לו שעות להעמיד סכין טוב, והרבנים אינם יודעים בין ימינם לשמאלם, ואינם מעונינים לדעת,)] וכך מכשילים את כל ארצינו הקדושה באכילת עופות עם סכין פגום, שפגימה היא אותיות מגיפה, ומפני זה ניתוספים ל"ע כל שבוע 50 עד 70 יתומים חדשים, וכל הרבנים וגאוני ארץ ישראל עוסקים במצוות צדקה לפרנס האלמנות והיתומים רח"ל, ואין שמים אל לבם כי הם לבד אשמים בכל זה, כי הם היו צריכים לקחת אנשים מומחים משגיחים שיראו מה שנעשה בשחיטה, ואז יופסק המגיפה הגדולה הזאת. – וכמו כן כל העשירים הנותנים צדקה לעניי ארץ ישראל, וכל המוסדות בארצינו הקדושה, הלוואי ויהיה לאחד מן העשירים קצת שכל, לעשות קצת למען הכשרות בארצינו הקדושה. והם צריכים לדעת שהצדקה זה מצוה גדולה, אבל להציל את האחינו בני ישראל ממגיפה רח"ל, זה הרבה יותר גדול. [והלוואי שלא ידונו אותו בשמים למאכילי נבילות וטריפות חלב ודם]

22. כל אחד יודע כי כל ארץ ישראל מלא וגדוש בתורה ובמצוות צדקה, וישנם גמחי"ם לרוב שאין בנמצא בכל העולם כל כך הרבה גמחי"ם, ומשיח היה כבר מזמן מגיע אם היה השחיטה כהוגן!

בו יבואר עניני תוכחה מחאה וערבות

שכר ועונש - פרשת פנחס

בו יבואר עניני תוכחה מחאה וערבות - בו יבואר עניני תוכחה מהגה"ק רבי הלל מקאלאמייע

שכר ועונש - פרשת מטות

להתוודע ולהגלות

ארץ ישראל'דיגע פליישען אונטער די זעלבע פראבלעמען ווי אין מאנסי

ארץ ישראל'דיגע עופות און בהמה פלייש – נוסח מאנסי

די השגחות פון די ארץ ישראל'דיגע הכשרים אויף זייערע בוטשער'ס איז נאר אויף די שחיטה, דאס מיינט אז איר קענט קויפן אן עוף ביים בוטשער סטאר וואס האט אויף די טשיקען א פלאמבע פון די און די השגחה, אבער די פלאמבע קען זיין אז דער בוטשער סטאר האט גענומען א טרייפענע עוף און ארויף געלייגט אליין די פלאמבע, און דער עוף קומט באמת פון אונזערע קאזענס די אראבער, מיט א חילוק אז עס האט א בלאמבע פון די און די השגחה.

די רבנים המכשירים זענען מודה און האלטן זיך גרויס דערמיט אז זיי גיבען נישט קיין הכשר אויף דעם בוטשער סטאר.

ווען איר וועט פרעגען די מכשירים די שאלה? וועלען זיי אייך זאגן קלאר, מיר גיבן נישט קיין השגחה אויף קיין שום בוטשער סטאר, און מיר נעמען נישט קיין אחריות אויף קיין שום בוטשער סטאר.

דאס מיינט צו זאגען אז די אלע יארן וואס מיר אנשי ארץ הקודש האבען גיגעסען עופות פון די השגחות וואס גייען אין דעם זעלבען נוסח, דארפן מיר תשובה טוהן, ווייל מיר האבן זיך פארלאזט אויף דעם בוטשער סטאר וואס ער איז א שותף פון עמלק, ווי די חז"ל זאגען (קידושין פ"ב), טוב שבטבחים שותפו של עמלק.

עס איז געשטאנען נישט לאנג צוריק אין די ארץ ישראל'דיגע צייטונגען ווי די רבנות האט מפרסם געווען אז 30 יאר האבן די בוטשערס געקויפט פלייש פון אראבערס און מען דארף כשר'ן די כלים.

נאך דעם וואס מיר זענען געוואר געווארן די מעשה פון מאנסי און ווי מען האט געחאפט נאך 7 הייליגע בוטשער סטארס אין ברוקלין, אז זיי האבן צענדליגע יארן מאכיל טריפה געווען [און פארוואס נישט, איינער האט זיי דען געשטערט?], און די הייליגע [קאטוילישע, אנטשולדינג פאר דעם ווארט קאטוילישע, ווייל דער רמב"ם רופט זיי אזוי, עיין דגל מחנה אפרים פרשת עקב] רבנים המכשירים האבן דאס פאשוויגען, האלטן מיר אויף די זעלבע מדרגה אין הייליגען לאנד.

ווען איר וועט פרעגען די רבנים המכשירים וועלען זיי מודה זיין על האמת אז זיי גיבען נישט קיין הכשר אויף דעם בוטשער סטאר, און אויב אזוי קען ער טוהן וואס זיין הארץ גליסט.

יעצט ווען עס קומען פאר די פלוצלינגדיגע אומגליקען ווי פרויען און טאטעס פון 13 קינער און 18 קינער גייען פלוצלינג אוועק פון די וועלט און מען לאזט איבער צענדליגע יתומים יעדען חודש און אלע גדולי הרבנים פון ארץ ישראל זענען פארנעמען מיט צוזאמען נעמען געלד טאג נאך טאג פאר די יתומים [אשרי חלקם].

בעטען מיר די גרויסע רבנים דאס אויב ווילען זיי טאקע העלפען עס זאלען נישט ווערן נאר הונדערטער אדער טויזנטער יתומים זאלען אוועקלייגען פון די געשנארטע גרויסע געלטער און זאלען שטעלען משגיחים נאך צו קוקען פון ווי די צרות קומען ארויס.

ידיעות וואס מיר האבן באקומען איבער דעם הכשר פון הרב לאנדה שליט"א:

הרב לאנדה האט א משגיח אויף די בוטשער סטארס דער בעל הבית קען נישט אריינגיין אליין און עפענען דעם בוטשער סטאר אהן דעם וואס דער משגיח עפענט דעם געשעפט.

אויך ווערט יעדע ארדער פאר יעדען פריוואטען מענטש בלאמבירט מיט דעם זיגעל פונעם משגיח.

א חוץ דעם וואס עס ווערט נישט פארקויפט קין שום פעקעל ווי לעבער וכדומה אהן קיין פלאמבע.

לעצטע נייעס, וואס די רבנים פארציילען נישט.

מען האט געחאפט אין ארץ ישראל אן אינטערערדיש [מנהרות] פלאץ ווי געוויסע גרויסע בוטשערס האבען געמאכט א שותפות מיט אראבער'ס. זיי ברענגען אריין אלע מיני פליישן, זיי האבען דארט אלע מיני בלאמבעס, ווען סיי ועלעכער בטושער סטאר רופט אהן אז ער דארף פלייש פון די און די השגחה באקומט ער עס דעליווערט ביז אפאר שעה וועלעכע פלייש זיין הארץ גליסט פאר 25% ביליגער פון די געהעריגע אנגענומענע פרייז.

יא, יא, וואס וועט איר ענטפערן אויף דעם ביים בית דין של מעלה ווען מען וועט פרעגען יעדער טאטען, פארוואס האט ער געגעבען צו עסען פאר זיין גאנצע פאמילייע אמת'ע נבילות זיין גאנץ לעבען, און ער וועט ווערן פאר רעכעט פאר א מאכיל טריפות פון אלע זיינע קינדער און אייניקלעך עד כל הדורות.

געדענקט! עס וועט אייך נישט העלפען קיין שום תירוץ א בע מע מיט א שאקעל מיט די פלייצע, איך האב מיך פארלאזט אויף דעם און דעט בוטשער אדער אויף דעם הכשר פון דעם בד"ץ.

מען וועט אייך פרעגען? פארוואס זענט איר נישט געגאנגען אליין מברר זיין דעם אמת?

די שטאט קראקע איז אייך נישט געווען געניג צו פארשטיין אז די בוטשערס קענען טוהן אינטערערדיש וואס זיי ווילען?

 

דער סאטמערער רבי זי"ע שרייט, אלע בוטשער מוזן זיין מאכילי טריפות! אויב זיי האבן נישט קיין משגיח!

רבינו הקדוש מסאטמער האט געזאגט א טייער ווארט, ווען מען האט איהם געפרעגט אויף א געוויסען בוטשער אויב ער איז באגלייבט אהן א משגיח, האט עס געשריגען ווען איך וואלט געווען א בוטשער וואלט אלעס אויף די וועלט געטוהן, אלע מיינע מחשבות וואלט געגאנגען צו געבען טריפות פאר אידן, [ווען איך זאל נישט האבן קיין גיטען משגיח איבער מיר], ווייל איך בין א ביזנעס מאן, און ווי אזוי עס איז נאר שייך צו מאכען געלט וואלט איך געטוהן! ווייל אויב די חז"ל הקדושים זענען אזוי מעיד, מי יבוא אחריהם ויאמר, אז איך בין א צדיק, אין די מינוט ווען איינער איז א בוטשער ווערט ער א שותף פון עמלק, דער סמ"ך מ"ם שטיפט איהם מיט אלע כוחות, אז קיינער קען איהם נישט ביי שטיין.

על כן מיז יעדער בוטשער האבען א משגיח תמידי, עד כאן דבריו הקדושים, (ביי די באוויסטע מעשה מיט, י. ל.).

יעדער איד איז מחויב מפרסם צו זיין די מעשה.

 

ימי הרחמים והסליחות
 תיקון הכללי לאוכלי נבילות וטריפות במאנסי

לאור המכשול הנורא שקרא בעיר בתורה מאנסי לכל אלו שנכשלו באכילת נבילות וטריפות במאנסי, ומחפשים תיקון ותשובה אמיתית על עון גדול כזה שאבותינו בזמן השואה מסרו נפשם על זה ואינם יכולים למחול לנפשם על העבר ואינם יודעים מה לעשות אפילו אחר שהלכו לגדולי ישדאל ובעלי מקובלים והם יודעים ומבינים האמת לאמיתו שלא היגיעו לתכלית ולתיקון האמיתי.

דע לך שמצאנו תיקון גדול (בלי תעניתים ובלי סיגופים וכו') שאתם לבד תבינו שהתיקון הזה הוא תיקון גדול (שמסתמא חשבתם על זה רק שאין אתם יודעים להוציאו מכוח אל הפועל) ואחר 120 שנה לא יוכלו לבא בטענה אליכם שלא עשיתם את שהייתם מחוייבים לעשות על פי תורה, כמבואר בילקוט מכתבים של החפץ חיים זצ"ל, שחייל בצבא אעל אף שמסר נפשו שלא לאכול נבילות וטריפות חלב ודם, וראה איך שיהודים אחרים אוכלים ולא הזהיר אותם, יקבל עונשו בעולם העליון על כל החיילים שאכלו נו"ט חלב ודם, שומו שמים.

המעוניין בתיקון האמיתי יתקשרו לוועד הרבנים לתיקון הכללי: 011 972 548 436784

Important Notice:
MONSEY MEAT SCANDAL

To anyone that wants to cleanse their soul from inadvertently eating treif meat from kosher butcher shops:  THERE IS A TIKKUN!

This sin is so great to bear that even in the time of Hitler, Y’’M, Jews had Mesiras Nefesh not to eat even a little piece of not kosher meat that could have saved his body but destroyed his soul.  And now, in our times, due to our many sins, Jews are by mistake eating meat they were led to believe is Kosher, but is completely neveilos and treifos, as has been proven since the time of the City of Cracow through today (as known from the Monsey Kosher butcher shop recently caught selling treifos throughout the years eaten by Jews all over the United States).  These Jews cannot rest their souls because they realize the gravity of the sin they have committed and the big stain on their soul which cannot be washed away.  Even after such Jews go to Mekubbilim and big Rabbis, this will not fix the damage to their soul.

You should know there exists a Tikkun Gadol that does not require fasting and self-flaggelation.  Those that have performed this Tikkun have said there is no greater cleansing from this sin.  Perhaps you were thinking about this Tikkun, but you never knew how to perform it.  We are writing this because we have the responsibility for every Jew, so that after 120 years the Bais Din Shel Mala should not come to us with a complaint that that we did not bring this information to you and therefore you were unable to correct your soul according to H-shem’s law as brought down by all the Gedolim such as the Chofetz Chaim and the Chazon Ish Z’’L.  For more information on this TRUE tikkun, please call 011-972-54-843-6784. 

The organizers of this Tikkun do not benefit monetarily in any way, and have the support system in place to help people make this Tikkun, since the coming of Moshiach Tzidkanu is dependent upon this.

Rabbi A. Greenwald

 011 972 548 436784

 

 

לדף הבא

GO TO NEXT PAGE