ISRAEL613.COM

בס"ד

 

מילה

THE MITZVAH OF MILAH

PAGE  2

1      2     3

HOME        ראשי

 

 בעזהשי"ת

בס"ד

שער מצוות מילה

הספרים וקול קורא'ס על ברית מילה

תיקון הברית לשון הקודש וענגליש ספאניש

קול קורא'ס המוכנים לשון הקודש וענגליש

ספרים על שמירת עינים, צניעות, קדושת הברית, חק לישראל על שובבי"ם

הלכות מחיצה לברית מילה

השמחה בהלכה, בת מצוה,

 מי הוא עמלק? - ומה עשה? תמחה את זכר עמלק!!!

עמלק הוא מול אות ברית קודש כמו שכתוב בזוה"ק סוף בשלח. ולכן זרק מילות למעלה.

 מצות מילה הוא מצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום, כי מצות עשה למול את בנו, וגדולה מצוה זו משאר מצות עשה (ש"ך יורה דעה סימן ר"ס), לפי שיש בה צד כרת כשיגדיל, (ש"ך שם). והנימול שלא כהוגן נשאר ערל לכל ימי חייו, עד שמטיפים ממנו עוד הפעם דם ברית, כמבואר בשלחן ערוך.

לאו כולי עלמא דינא גמירא!

 אזהרות נחוצות למצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום

א. מצות עשה למול את בנו, וגדולה מצוה זו משאר מצות עשה (ש"ך יורה דעה סימן ר"ס), לפי שיש בה צד כרת כשיגדיל, (ש"ך שם).

ב. יש לאדם לחזור ולהדר אחר מוהל ובעל ברית היותר טוב וצדיק (רמ"א סימן רס"ד), שיכוונו במילתו כוונה טובה ומעולה שיגרום שגם הילד יהי' כמותם (לבוש), ואיתא במדרש המל ימול יבא טהור ויטפל עם טהור. ולא יקח מוהל באהבת אדם, רק אומן ומוחזק לכך (מטה משה של"ה), מה שכתוב ברמ"א טוב וצדיק נראה לי דרצה לומר טוב בדברים שבין אדם לחבירו, וצדיק בדברים שבין אדם למקום, (זוכר הברית סימן ט' סעיף ז').

ג. מצות מילה צריך לעשות שלשה דברים מילה ופריעה ומציצה. מילה היא כריתת הערלה, הפריעה היא מה שפורע עור הדק "ואין צריך לכרות אלא יעשנו כבשר" והמציצה הוא דם המזוהם. (הגאון הקדוש רבי חיים בן עטר ז"ל אור החיים פרשת תזריע).

הערב רב רוצים לבטל מצות מילה ומציצה

מי הם האפיקורסים להפר ברית לבטל המציצה במצות מילה ולנצח יאבדו מבלי משים כי הנה המציצה מפרק הדם והיא אב מלאכה ודוחה לשבת החמורה וליום הכיפורים ואי לאו דמעכב המציצה לגוף המצוה
לא היה דוחה שבת ויום הכיפורים ויום טוב,
אלא ודאי כך נתנה הלכה למשה מסיני

ראה מה שכתוב בשו"ת יהודה יעלה חלק א (או"ח סימן ו ד"ה אחינו בני) וזה לשון קדשו:

מי הם האפיקורסים האמיתים שאסור לכבדם במצות מילה וסנדקאות?

בספר הקדוש דרך פקודיך מצות עשה ב' מצות מילה אות י"ט וזה לשון קדשו: וזאת לדעת דבכל מצות התורה המוסרים והאפיקורסים דינם כמומרים לכל התורה.

המוסר מיקרי כשמוסר ממון ישראל או גופו הן במעשה הן בדיבור, ואפילו בגורם למסור פרוטה אחת ממון ישראל ביד עכו"ם.

אפיקורס מקרי כשאינו מאמין בתורה שבעל פה אפילו על אחד מדברי חז"ל.

ועוד הרבה עניני אפיקורס מבוארים ברמב"ם הלכות תשובה עיין שם.

הנה גם כן בנידון דידן המוסר והאפיקורס שמלו צריך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית הנה תדע הקורא נעים, בעונותינו הרבים שכיח הזיקא בדורות הללו עקבות משיחא גמר הבירור אשר בעונותינו הרבים אינהו נפישי מינן וקיימו עלן בכלי חמס כי כסלא לאוגיא והן המה לרישי עמא בקיומא סגיא ומרבית העם נושאים להם פנים ומכבדים אותם בכיבודא דמצוה זו ואין איש שם על לב שמעשיהם במצוה זו כמעשה קוף בעלמא. וגרע ביותר.

 

מי הם הערב רב שצריכים להתרחק מהם ואם נימולו על ידם נשארו ערלים לכל ימי חייהם?

על כן הנימולים על ידם חס ושלום גדולם בעון בני בלי שם. כי אינם חתומים בטבעת המלך, על כן שומר נפשו ירחק מזה ולא יכבד בכיבודא דמצוה זו לכת הארורים הזאת, וכן לא יכבד במצוה זו להמוסרים ולהמוכסים שבדורותינו נעשה כהיתר והן המה המיוחסים שבדור ויהי בוזים ומלעיבים בתלמידי חכמים בני תלמידי חכמים ומתעתעים בדברי חז"ל ודוחקים את דלת העם, דוחקא בתר דוחקא באכזריות באף ובחימ' ובקצף גדול הן המה כתות הערב רב המבוארים בזוהר הקדוש, ותהי זאת נחמתינו בהתוודע לנו שאין להם חלק ונחלה באלקי ישראל ובתורתו ואינם בכלל ערבותינו וכל בית ישראל יהיו נקיים לפני ה' עד עולם ובמהרה יגלה כבוד מלכותו יתברך שמו עלינו ויראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עלינו וכהמס דונג מפני אש יאבדו רשעים מפני אלוקים וצדיקים ישמחו ויעלצו לפני אלוקים, עד כאן לשון קדשו.

להציל מצות מילה, מצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום

מצוה ראשונה שקיבלו עליהם אבותינו ורבותינו עד אברהם אבינו עליו השלום היא מצוות מילה. ונמסור לנו מפי הגבורה על ידי משה רבינו נותן התורה, שהמוהל צריך לחתוך את העור הערלה ולפרוע את הקרום שתחתיו עד שתתגלה העטרה ולחזור את הקרום הרך מכאן ומכאן שידבק בגיד, ואחר כך למצוץ בפה. וכל המשנה מדרך הזה אינו יוצא ידי מצות מילה, ויש ליזהר ולא למסור חס ושלום למוהלים כאלו שעוברים וחותכים את עור הפריעה ואינם מוצצים ולסלקם מלהיות מוהלים, שאין זה מצות מילה שקיבלנו מאבותינו.

מעוות לא יוכל לתקון

כבר נתברר בבירור גמור שחיתוך עור הפריעה מהאדם מזיק להם כלי הולדה שלא יזכו להוליד בנים חס ושלום.

החותך העור הפריעה בחול הוא עובר על לאו של החובל בחבירו, ובשבת כדין החובל בשבת [ספר החינוך (מצוה מט ד"ה דיני המצוה), רמב"ם (הלכות תשובה פרק א הלכה א), שולחן ערוך חושן משפט (סימן תכד סעיף ב), ספר אורחות צדיקים (שער התשובה ד"ה כל מצוות). שו"ת יחווה דעת (חלק ה סימן מד ד"ה ומעתה נבוא),] כיון שמן התורה אסור לחתכו.

הורים היקרים עליכם נקרא

חוסו ורחמו על בניכם מלמסור ליד מוהלים שמבטלים מצוות מילה. בניכם לא יוכלו למחול לכם לעולם ועד, על ביטול אצלם מצוות מילה.

 

קול קורא'ס שיצאו בשנת תרס"א

בשנת תרס"א כאשר רצו המתחדשים לבטל מצות מציצה, הגאון מוהר"ר יהושע לייב דיסקין ז"ל אבדק"ק בריסק כתב (ראה ירחון תורה מציון שנה ד' חוברת א' סימן י"א): דברים קשים מאוד על אלו שרוצים למנוע עצמם מלעשות מציצה בפה, וזה לשונו:

 

ואודות שאלתכם לענין מנהג המתחדשים שמבטלים מציצה וכו', מאוד ראוי ונכון להתרחק מלכנוס לברית מילה כזה. ובמכתבו השני כתב וזה לשונו: בדבר המציצה וכו' במהרה יבא אליהו, הוא, אולי ימצא לטהר את המולים שלהם שיהיו מותרים לאכול בפסח.

ובריש שנת תרס"א כאשר רצו המתחדשים להחדיר חידושם ורוב מעלליהם בתוך אמוני עם סגולה בירושלים עיר הקודש פלטרין של מלך, יצאו רבני ירושלים למחות כנגדם והכריזו בקול קורא דעתם דעת תורה לבל יהין איש לשנות מנהג קדום זה (ראה שדי חמד עמוד 280) וזה לשון הקול קורא:

אזהרה גדולה מאת הרבנים הגאונים הגדולים שליט"א דפה עיר הקודש ירושלים ת"ו ומוועד "משמרת הקודש" ומשני בתי דינים ק"ק ספרדים ואשכנזים יצ"ו, וזה לשונו:

ח' תשרי שנת התרס"א

בהיות כי יצא איש אחד פה לשנות המציצה של "ברית מילה", לעשותה בפיו על ידי כלי זכוכית, ועל פי דין המציצה היא רק בפה לבד ולא על ידי דבר אחר כלל והיא הנהוגה כן בקרב ישראל משנות דור ודור מרבותינו הקודמים ז"ל.

לכן באנו עתה להזהיר בכח תורתינו הקדושה כי אל יהין שום איש ישראלי עוד לעשות המציצה באופן אחר מכפי הנהוג עד עתה בשום שינוי כל שהוא. וכל המשנה ידו על התחתונה, וענוש יענש המוהל ואבי הבן והסנדק וכל המסייעים לפרוץ גדרן ומנהגן של ישראל. ולהשומע יונעם ותבא עליו ברכת טוב.

נאום יעקב שאול אלישר

חכם באשי, ירושת"ו, ואגפיה.

שמואל סלאנט

שניאור זלמן לאדיער

אב"ד דק"ק לובלין, וכעת בירושלים ת"ו

גם במדינת אונגארן פרסמו הרבנים החרדים קול קורא לבל ישנו מה שנהגו מימות קדם ויעשו מציצה אך ורק בפה.

וזה לשון העתקת תוכן הגילוי דעת בדבר המציצה מרבנים הארטאדאקסים במדינתנו
(הובא בשדי חמד מילואים עמוד 448):

אנחנו בני ישראל המחזיקים בתורת ד' בכל דקדוקיה ופרטיה וכל המנהגים הקדושים אשר נהגו בהם אבותינו הדבקים במצות ד' אנחנו אשר מחוייבים לעמוד על המצוה ולהשגיח בעינא פקיחא לבל יגרע מעבודתינו הקדושה דבר. אנחנו אשר עלינו לנהל צאן קדשים על כל מבועי התורה והיראה ואשר עלינו לשמור לבל יטו מדרך עץ החיים וממסילה העולה בית א-ל הכבושה מדור דור על ידי מאורינו ומורינו הקדושים רואים וחושבים כי הגיע העת והעונה להרים כשופר קולנו להשמיע ברבים ובפירסום רב בהסכמה אחת ודעה אחד כי המציצה אופן עשייתה בפה דוקא בקבלה מאבותינו הקדושים הוא חלק מחלקי מהמצוה, ומחוייבים אנחנו לשמור ולעשות אותה באופן זה. חס ושלום לשנות אופן עשייתה.

בודאפעשט, בחודש סיון 5660

אהרן שמואל אסאד, האבדק"ק סערדאהעלי שמחה בונם סופר, האבדק"ק פרעשבורג יעקב קאפיל רייך, אדבק"ק היראים בודאפעסט יעקב שלום סופר, דיין דק"ק היראים בודאפעסט דוד ניימאן, ראש ב"ד פרעשבורג

וחתמו על זה עוד 225 גדולי הרבנים מכל המדינה.

(ועיין עוד מנחת יצחק חלק ה' כ"ד ב', חלק ח' צא. חלק ט' קכ"ג, חלק ט' ק. באר משה חלק ה' כ"ד ב, חלק ו' ק"ס, שם, נ"ט. משנה הלכות חלק ו' קע"ח (קע"א קע"ז). חלק ז' סוף פ"ה, שם קס"ז, שם קע"ב. חלק ח' רמ"ו, שם מ"ח. חלק ט' תכ"ב. חלקת יעקב חלק ג' ק"ז.).

ב"ה

הדרכה לאבי הבן שזוכה להכניס בנו לבריתו
של אברהם אבינו עליו השלום

א.    אם יש ספק על המוהל, נא לשאול אותו קודם שממנים אותו להיות שליח למול את בנו, אם הוא מל על פי קבלת ומסורת אבותינו במילה ופריעה בצפורן ומציצה בפה.

ב.    אם המוהל הזה אינו מקיים כל הנ"ל. יקח לו מוהל כשר וירא שמים כמבואר בשולחן ערוך יורה דעה סימן רס"ד ברמ"א, וזה לשונו: ויש לאדם לחזור ולהדר אחר מוהל היותר טוב וצדיק (רמ"א בשם אור זרוע), ומוהל המשנה מצות מילה מהמסורת ומבטל מצות פריעה בצפרניים ומציצה בפה אינו לא כשר ולא צדיק.

ג.      בזכות מצות מילה כהלכתה יראנו השם יתברך את ישועתו ויצוה לנו את ברכתו הטובה, "ויזכו לראות בנים ובני בנים", ויזכור לנו ברית ראשונים לחדש עלינו ימים כקדם ולהשיב שבות ציון וירושלים במהרה בימינו אמן.

הננו מעתיקים את מקורות הפסק דין ומקור התשובות של גדולי הדור[1] לשעבר וגם להבדיל בין חיים לחיים הגדולים שעודנו חיים שיחיו לאורך ימים ושנים טובים.

בספר קול הרמ"ז (קידושין פרק ד' משנה י"ד), וזה לשונו: ד"ה רבי יהודה אומר וכו' - ספיקי טרפות וכו'. ניחא טובא, דבפ"ג דחולין (מד,ב) אמרינן, שתלמיד חכם הרואה טרפה לעצמו עליו נאמר (תהלים קכח,ב), יגיע כפיך כי תאכל, והאי קרא בירא שמים כתיב, (שם קיב,א) אשרי איש ירא את ה'. והנה בעמלק כתיב (דברים כה,יח), ולא ירא אלקים, ואם כן במיקל בספיקי טרפות שאינו ירא ה' הוא שותפו של עמלק. וכמדומה לי ששמעתי במ"ש בגמרא (שבת קנו,א), האי מאן דמתיליד במזל מאדים יתעביד אומנא או מוהלא או טבחא, ופי' שבזה יהיה שופך דמים בהיתר, ועמלק היה שונא המילה (דברים כה,יח ברש"י) שהיה זורק מילות ישראל וכו', והיה אוהב שפיכות דם האדם, ואין ספק שבכל שלש האומניות הגרוע הוא הטבח וקרוב הוא למדרגה של שופך דמים, ודו"ק.

ובשפת אמת (סדר שמות פרשת יתרו שנת תרנ"ט), כתב, וזה לשונו: במדרש לץ תכה זה עמלק ופתי יערים זה יתרו. לכך נסמך פרשת יתרו למלחמת עמלק כי אחר ויחלוש יהושע את עמלק נתקרב יתרו. כי בני ישראל נבראו לתקן כל העולם, ולקרב הכל תחת כנפי השכינה, כמו שכתוב במדרש ה' כו' ומעוזי ומנוסי ביום צרה אליך גוים יבאו. כי כל הגליות וצרות שבני ישראל נכנסין לשם. כדי לקרב הניצוצי קדושה שנתפזרו בין העמים. וכמו שבני ישראל נבראו להעיד על הבורא ולברר האמת כמו שכתוב תתן אמת ליעקב. כן עשו הא שוא שבראתי בעולמי. והוא עומד ומעכב שלא לברר האמת בעולם. ועמלק הוא מול אות ברית קודש כמו שכתוב בזוה"ק סוף בשלח. ולכן זרק מילות למעלה. ונראה שהוא הערלה דחפיא על ברית ולכן כתוב ראשית גוים עמלק כמו שכתוב במ"א כי כל אחיזת האומות בערלה והשורש שלהם במה דערלה חפיא על ברית כמו שכתוב כל הגוים ערלים. ולכן תן חלק לשבעה שמצות מילה בשמיני. ולא נולד האדם מהול כדי להיות אחיזה גם לאומות. אבל לעתיד יתעבר כל הערלה לכן אחריתו עדי אובד כמו שהערלה נכרתת. וזה החותם של בני ישראל שהם בני עולם הבא. שלא יהיה זכר לערלה בעולם הבא. כי כל הערלה נעשה על ידי חטא הראשון. וזה שאמר אמחה כו' זכר עמלק מתחת השמים. ומה חלק יש לעמלק בשמים. אבל תחת השמים רומז למילה. ולפי שערלה חפי' על ברית קודש בזה יש לו חלק תחת השמים. ולעתיד ימחה זה החלק. והנה אברהם אבינו עליו השלום פתח זה הפתח להכניס הגרים תחת כנפי השכינה. ועמלק עומד לסתום זה הפתח. ולכן בכל מקום שיש מחיות עמלק יש התקרבות הגרים. וכן במפלת המן כתוב אחר כך ורבים מעמי הארץ מתיהדים. מודעה ואזהרה לקיים מצות  מילה כהלכתה
להרים מכשול מדרך עם ה''!

 

אל תחטאו בילד!

קריאה וזעקה גדולה אל הרבנים מוהלים והורים בדבר פרצת מצות מילה שבני ישראל מסרו נפשם עליה בכל הדרות, הזמנים והמקומות שלא יאבד את צורתו הקדושה, ראה בספר זוכר הברית איך שנלחמו הרבנים הגדולים היראים, כאשר אנשי דלא מעלי בצעו את טקס הברית מילה בשינוי מוצהר מהמקובל בישראל, ומהם אשר הכניסו את השימוש "גומקע קלעמפ" או "מגן קלעמפ" ועוד פירצות שונות בעניני המציצה והפריעה, ולדאבוננו ישנם מקומות הרבה בכל העולם כולו אשר המוהלים הקלים ורקים מיראת שמים התחלו להשתמש עמהם להכניס את הילד בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום, עד שירדו כל כך אחורנית שעל ידי הקולות הנ"ל הולכים כבר עם ילדים גדולים וקטנים לרופאים, והמוהל עומד שם לעדות, והרופא עכו"ם או רופא מחלל שבת עושה את כל הברית מילה[2], והמוהל הוא רק עומד על גביו, וכמה פעמים שהרופא עושה טובה להמוהל כשרואה שאין האב מרוצה בכך, אז נותן הרופא רשות להמוהל לחתוך קצת וכשהאב או שאר אנשים שעומדים שם שואלים היתכן? גוי או מחלל שבת מל כאן? יש להמוהל תירוץ על המקום שהעיקר הוא הגומר, ובזה מכשירים את כל המילה, ואין פוצה פה ומצפצף, כי העם הארצות הוא גדול מאוד.

לכן באנו להזהיר: לתשומת לב כל אחד ואחד לדעת כי ה"גומקע קלעמפ" או "מגן קלעמפ" נאסר על ידי כל גדולי ישראל בכל העולם, וכל אשר בנו נימול במכשיר קלקול זה, יעשה שאלת חכם, כי להרבה פוסקים צריכים להטיף דם ברית, ואם לאו נשאר ערל לכל ימי חייו.

 

 

בס"ד

 בולעטין #4 - וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה

באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש טבת תשנ"ה

אזהרות נחוצות למצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום

אל תחטאו בילד!

1.    האם מותר לקחת מוהל או סנדק מפני הכבוד שהוא ידיד נאמן או קרוב שלי ואני מתבייש שלא ליתן לו הכבוד הזה?מה יכול לקרות אם אקח אותם?

2.    האם שייך בזה גם כן האיסור והחשש הנורא של כוח הפועל בנפעל?

3.     האם על ידי זה שאקח אותם יוכל חס ושלום לפגום לבני הנולד במזל טוב?

4.     האם יש חשש שעל ידי המוהל או הסנדק בני ישאר ערל כל ימי היותו על האדמה רחמנא ליצלן?

5.     אם נתתי כבר למוהל וסנדק שאינם מדקדקים בכל מצות התורה, או אינם מאמינים בכמה מצות התורה האם אוכל לתקן העון הזה שעשיתי לבני?

מי הם האפיקורסים האמיתים שאסור לכבדם במצות מילה וסנדקאות?

בספר הקדוש דרך פקודיך מצות עשה ב' מצות מילה אות י"ט וזה לשון קדשו: וזאת לדעת דבכל מצות התורה המוסרים והאפיקורסים דינם כמומרים לכל התורה.

המוסר מיקרי כשמוסר ממון ישראל או גופו הן במעשה הן בדיבור, ואפילו בגורם למסור פרוטה אחת ממון ישראל ביד עכו"ם.

אפיקורס מקרי כשאינו מאמין בתורה שבעל פה אפילו על אחד מדברי חז"ל. ראה בשו"ע חושן משפט סימן כו סעיף א': אסור לדון בפני דייני עכו"ם ובערכאות שלהם פירוש מושב הקבוע לשרים לדון בו אפילו בדין שדנים כדיני ישראל ואפילו נתרצו ב' בעלי דינים לדון בפניהם אסור וכל הבא לידון בפניהם הרי זה רשע וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת משרע"ה. הגה: ויש ביד בית דין לנדותו ולהחרימו עד שיסלק יד עכו"ם מעל חבירו (מהרי"ק שורש קנד) וכן מחרימין המחזיק ביד ההולך לפני עכו"ם (ריב"ש סימן קב) ואפילו אינו דן לפני עכו"ם רק שכופהו ע"י עכו"ם שיעמוד עמו לדין ישראל ראוי למתחו על העמוד (מרדכי פרק הגוזל קמא) וע"ל סי' שפח מי שהלך בערכאות של עכו"ם ונתחייב בדיניהם ואחר כך חוזר ותבעו לפני דייני ישראל י"א שאין נזקקין לו (מהרי"ק שורש קפח) וי"א דנזקקין לו (מרדכי בפ' הגוזל). ועיין ברמב"ן על שמות פרק כא פסוק א, וז"ל: אבל לפני הגוים אסורין הם לבא לפניו שידון להם בדיניהם לעולם, ואפילו היו דיניהם כדיננו באותו ענין. ובקצור שו"ע (סימן קפא - הלכות טוען ונטען ועדות סעיף ב) אם אי אפשר להם להתפשר בטוב ומוכרחים לבא במשפט, יבאו לפני ב"ד ישראל, ואסור לדון בפני דייני גוים ובערכאות שלהם אפילו בדין שדנים כדיני ישראל. ואפילו נתרצו שני בעלי דינים לדון בפניהם, אסור. ואפילו נתקשרו בקנין על זה או שכתבו כן בשטר, אינו כלום. וכל הבא לידון בפניהם, הרי זה רשע וכאילו חרף וגידף והרים יד בתורת מרע"ה. ואפילו בדבר המותר למיעבד דינא לנפשיה כאשר יתבאר אי"ה בסעיף ט', מ"מ אסור לעשותו ע"י גוי. ואפילו אינו דן לפני גוי אלא שכופהו ע"י גוי שיעמוד עמו לדין ישראל, ראוי למתחו על העמוד.

הנה גם כן בנידון דידן המוסר והאפיקורס שמלו צריך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית הנה תדע הקורא נעים, בעונותינו הרבים שכיח הזיקא בדורות הללו עקבות משיחא גמר הבירור אשר בעונותינו הרבים אינהו נפישי מינן וקיימו עלן בכלי חמס כי כסלא לאוגיא והן המה לרישי עמא בקיומא סגיא ומרבית העם נושאים להם פנים ומכבדים אותם בכיבודא דמצוה זו ואין איש שם על לב שמעשיהם במצוה זו כמעשה קוף בעלמא. וגרע ביותר.

מי הם הערב רב שצריכים להתרחק מהם ואם נימולו על ידם נשארו ערלים לכל ימי חייהם?

על כן הנימולים על ידם חס ושלום גדולם בעון בני בלי שם. כי אינם חתומים בטבעת המלך, על כן שומר נפשו ירחק מזה ולא יכבד בכיבודא דמצוה זו לכת הארורים הזאת, וכן לא יכבד במצוה זו להמוסרים ולהמוכסים שבדורותינו נעשה כהיתר והן המה המיוחסים שבדור ויהי בוזים ומלעיבים בתלמידי חכמים בני תלמידי חכמים ומתעתעים בדברי חז"ל ודוחקים את דלת העם, דוחקא בתר דוחקא באכזריות באף ובחימ' ובקצף גדול הן המה כתות הערב רב המבוארים בזוהר הקדוש, ותהי זאת נחמתינו בהתוודע לנו שאין להם חלק ונחלה באלקי ישראל ובתורתו ואינם בכלל ערבותינו וכל בית ישראל יהיו נקיים לפני ה' עד עולם ובמהרה יגלה כבוד מלכותו יתברך שמו עלינו ויראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עלינו וכהמס דונג מפני אש יאבדו רשעים מפני אלוקים וצדיקים ישמחו ויעלצו לפני אלוקים, עד כאן לשון קדשו.

וועד שומרי משמרת הברית

 

ב"ה

בולעטין #12 - וועד שומרי משמרת הברית

ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה

באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש טבת תשנ"ה

אזהרות נחוצות למצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום

אל תחטאו בילד!

מזל טוב!!! מזל טוב !!! מזל טוב!!!

נולד לך בן בשעה טובה ומוצלת

זכור ואל תשכח! תדע!!! כשאתה שואל את הרב איזה מוהל לקחת, אם הוא אומר לך על מוהל שהוא טוב, אל תאמין לו, [הרבה פעמים המוהל נותן לרב 30% ממה שהוא מרויח, כידוע] כי קודם אתה צריך לבדוק אם הרב שלך הוא מן הערב רב או לא, כי לפי הזוהר הקדוש וכתבי האריז"ל רוב רובם של הרבנים הם מהערב רב והם שותפם של עמלק, ומה עשה עמלק?

הוא היה זורק מילות [בספר קול הרמ"ז - מסכת קידושין (פרק ד משנה יד ) וז"ל: ד"ה רבי יהודה אומר וכו' - ספיקי טרפות וכו'. ניחא טובא, דבפ"ג דחולין (מד,ב) אמרינן, שתלמיד חכם הרואה טרפה לעצמו עליו נאמר (תהלים קכח,ב), יגיע כפיך כי תאכל, והאי קרא בירא שמים כתיב, (שם קיב,א) אשרי איש ירא את ה'. והנה בעמלק כתיב (דברים כה,יח), ולא ירא אלקים, ואם כן במיקל בספיקי טרפות שאינו ירא ה' הוא שותפו של עמלק. וכמדומה לי ששמעתי במ"ש בגמרא (שבת קנו,א), האי מאן דמתיליד במזל מאדים יתעביד אומנא או מוהלא או טבחא, ופי' שבזה יהיה שופך דמים בהיתר, ועמלק היה שונא המילה (דברים כה,יח ברש"י) שהיה זורק מילות ישראל וכו', והיה אוהב שפיכות דם האדם, ואין ספק שבכל שלש האומניות הגרוע הוא הטבח וקרוב הוא למדרגה של שופך דמים, ודו"ק:] למעלה ואצליהם כל ענין המילה הוא צחוק גדול. [ראה בקול קורא'ס על הערב רב, איך למדוד את הרב שלך אם הוא מן הערב רב או לו? -  ואם אתה רואה הסימנים שהזוהר הקדוש והאריז"ל נותנים לך, אל תהי' חכם יותר מהם, כי אם אתה לא שומע בקולם של הרשב"י והאריז"ל, הבן שלך ישאר ערל טמא לכל החיים, וכשיגדל הוא ילך להראות למוהל אם נימול כהוגן, ואז הבן שלך יהיה שונה שלך הכי הגדול לעולם, לכן החכם עיניו בראשו, ואל תבייש את הבן שלך.

בשנים האחרונים מאות ילדים שהלכו לבדוק אצל המוהלים המומחים, הצטרכו עוד הפעם לחתוך. (ראה באריכות מה שכתב על זה בספר זוכר הברית)

מעשה שהיה כך היה:

במקוה פלוני: איש אחד אמר להבחור.... נגד כל האנשים שהוא ערל כי המוהל לא חתך מספיק! - ואמר לו תלך תיכף למוהל הזה שיתקן לך את הברית כי אתה ערל ממש, ואחר כל הבושה הזאת והצער שהבחור הזה קיבל מזה כמעט זיזוע מוח, (נערווען ברעק דאן) מהבושה והצער שעבר.

למה לך כל הצרות האלה?

היום הגיע הזמן שאתה יכול לדעת מה שלא ידעת עד היום, אתה יכול לראות את האמת, ותראה כל הסימנים של הרב שלך אם הוא מהערב רב.

העצה היחידה לקיים הי"ג בריתות כמו שכתוב בסמ"ג - חלק מצות עשה - מצוה כח: עוד שם גדולה היא המילה שלא נקרא אברהם שלם עד שמל שנאמר (בראשית יז, א ב) התהלך לפני והיה תמים ואתנה בריתי ביני ובינך ונכרתו עליה י"ג בריתות:

א.                  המוהל שהרב מציע לך: תרים טלפון להמוהל ותשאל אותו אם הוא עושה את המילה כהלכה לפי כל הפוסקים ולא לפי הרבנים המקילים לעשות ברית בדרך הריפורמים!

ב.                  תגיד להמוהל שידע, שאם הוא לא יעשה את הברית מאה אחוז כהלכה פריעה מציצה ובלי קלעמפ, אז אני יקח לויער ויעשה לך קלעם על 5 מיליאן דולר.

ג.                    תיקח שני מוהלים אחרים שיהיו עדים, או תלמידי חכמים שיודעים טוב כל הלכות מילה שיעמדו שם, (כמו שכתוב בזוכר הברית, עיי"ש).

ד.                   תיקח עוד מוהל שיעמוד שם.

ה.                  תלמוד כל הקול קורא'ס ותבין לבד הכל.

ו.                     תלמוד את עיקרי הלכות של ספר זוכר הברית.

ז.                    תראה כל הקול קורא'ס שכתוב נגד הפורצים המוהלים האפיקורסים ימח שמם שעושים בלי פריעה ומציצה ובקלעמפ.

ח.                  אם אתה רואה בבית הכנסת שמוהל עושה כך תצעוק תיכף בקול גדול ימח שמו וזכרו, הוא חייב מיתה ממש, צריכים להרוג אותו לפני שיקלקל עוד ילדי ישראל.

ט.                  לפני ברית המילה תתחיל לדבר בקול ותשאל את האנשים אם המוהל הזה הוא מהאפיקורסים האלה שכל גדולי ישראל אומרים עליהם כמו על עמלק ימח שמם. שהוא עוד יותר גרוע מעמלק, כידוע לכל.

י.                     תרים טלפון לכל הפחות ל - 3 רבנים מומחים וחרדים, ותשאל איזה מן המוהלים עושים את המילה כהוגן?

יא.                תברר אם יהיה מחיצה בבית הכנסת שעושים את הברית ואם אין מחיצה אז הברית מילה הוא בדיוק כמו שמוהל ריפורם עשה את הברית מילה, כי מי שנכנס במקום כזה בלי מחיצה הוא בחרם 40 יום. והרב הזה הוא פסול לכל דבר שבקדושה.

יב.                אם הבית הכנסת שאתה מתפלל שם המחיצה אינה כשירה, אם אתה רוצה שאליהו הנביא יבוא לברית מילה, תעשה את הברית בבית שלך או בהאל עם מחיצה כשירה.

יג.                 תדע כי מצות מילה, הוא מצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום, כי מצות עשה למול את בנו, וגדולה מצוה זו משאר מצות עשה (ש"ך יורה דעה סימן ר"ס), לפי שיש בה צד כרת כשיגדיל, (ש"ך שם). והנימול שלא כהוגן נשאר ערל לכל ימי חייו, עד שמטיפים ממנו עוד הפעם דם ברית, כמבואר בשלחן ערוך. ואם לא תעשה את המצוה הראשונה כמו שצריך, אז מה יהיה עם שאר המצות?

 למה הרע-בנים פורצים גדר במחיצה וגורמים שכל האנשים יוכשלו בראיית נשים ועוברים כל רגע על לאו של ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכל אחד רואה ואינו מוחה?

הערב רב שאומרים נעשה לנו שם מי הם?

לנו בגימטרי' וימל

כתיב בבראשית (פרק יא פסוק ד) וַיֹּאמְרוּ הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם פֶּן נָפוּץ עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ:

לנ"ו בגימטרי' וימ"ל, לרמז, שפגמו בברית, וכפרו בה, ועל ידי זה באו לידי גאווה לכפור בהקדוש ברוך הוא. ובאו לידי טומאה גדולה כזו עד שרצו לעלות לשמים, וְאמרו הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם וזהו הביאור: לנו שם, ולא להקדוש ברוך הוא שאמר והיה העולם.

  


[1] ) רבינו יעקב הגוזר מבעלי התוספות עמוד י"ט. ב. האר"י הקדוש ותלמידו רבינו חיים ויטאל ז"ל. ג. הרמ"ק בתיקוני זוהר כרך ג' דף קל"ב. ד. הגאון הקדוש רבי חיים בן עטר ז"ל אור החיים פרשת תזריע. ה. פרי השדה על הרמב"ם הלכות מילה. ו. ים של שלמה יבמות משכן בצלאל על הריקנטי סימן תקצ"ה. ז. זכר דוד מאמר א' זכ"א, וכן בילקוט ראובני. ח. שו"ת זרע אמת להגאון רבי ישמעאל הכהן ממודינא יו"ד סימן רס"ד סימן קל"ב. ט. זוכר הברית סימן י"א אות ט"ז. י. מהר"צ ר' נחמן זצ"ל בספר ברית שלום. י"א. רבינו הגר"א ז"ל מוילנא הגהות על תיקוני זוהר תיקון ל"ז. י"ב. מהר"ם שי"ק זצ"ל שו"ת יו"ד סימן רמ"ה. י"ג. הגר"א וסרמן זצ"ל, קובץ שיעורים יבמות ס"ד אות ח'. י"ד. הגר"צ חיות סימן ס'. ט"ו. שו"ת בנין ציון סימן פ"ה הגר"י אטלינגר זצ"ל. ט"ז. כורת הברית הלכות מילה סימן רס"ד. י"ז. הגה"ק בעל שפת אמת פרשת תצא תרנ"ו. י"ח. בית הלוי ב"י פרק י"ג. י"ט. קדושת לוי פרשת לך לך. כ. דרך פקודיך מערכת מילה חלק המחשבה אות י'. כ"א. ערוך השלחן יו"ד סימן רס"ד סעיף ט"ז. כ"ב. יעב"ץ בסוד ענין הצפורן מלא וצפורן חסר. כ"ג. אות שלום סימן ר"ס ס"ג אות ט' להגה"ק ממונקאטש זצ"ל. כ"ד. הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל שאלות ותשובות אחיעזר ח"ג סימן ס"ה ודלא כהמטעים בפי' דבריו. כ"ה. מהר"י דאנציג שו"ת מהרי"ד יו"ד סימן י"ט. כ"ו. שו"ת אור המאיר סימן נ"ח, הגר"ם שפירא זצ"ל מלובלין. כ"ז. שו"ת חלקת יעקב ח"ג סימן פ"א. כ"ח. שו"ת עמק הלכה הרה"ג בוימעל. כ"ט. הגה"ק מוהרל"י גרינוואלד גאב"ד דק"ק ערוגת הבושם שו"ת מרקחים סימן פ"א. ל'. הגאון הק' ציס"ע מרן רבי ישראל אלתר מגור זצ"ל. ל"א. הגה"ק מהר"י אדמו"ר מפאפא זצ"ל. ל"ב. הגר"י יודלביץ זצ"ל שו"ת בית אב חמישאה סימן רע"ו רע"ז. ל"ג. שו"ת לבושי מרדכי הגר"מ אפשטיין מסלבודקא. ל"ד. הגה"ק כקש"ת מוהר"י קנייבסקי שליט"א מסטיפלא. ל"ה. הגאון הגדול רבי אליעזר ש"ך זצ"ל ראש ישיבת פונובי"ז. ל"ו. הגאון הגדול רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א מפוסקי הדור בירושלים עיה"ק. ל"ז. הגאון הגדול רבי מנשה קליין שליט"א מפוסקי הדור בעל שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים, ועיין עוד באריכות בספרו הגדול מל ולא פרע. ל"ח. הגאון הגדול רבי שמואל ואזנער שליט"א מפוסקי הדור שו"ת שבט הלוי יו"ד סימן קל"ב.

[2] ) כי הרבה פעמים כשהולכים לרופא לעשות את הברית מילה שם והרופא עושה לאקעל אנעסטיזשיא, אז אומר הרופא להמוהל כי הוא יש לו את הלייסענס והא לא נותן לאף אחד לנגוע בחיתוך ושאר דברים, [כי הרופא מקבל על זה אלף או 4 אלפים דולר, לפי המקום והזמן, ואם יתן להמוהל לעשות החיתוך אז מפחד כי האב לא ירצה לשלם את הסכום הגדול הזה, כי המוהל עושה הכל, ושם משתמשים רק ב"מגן קלעמפ" וכו'], ואין להמוהל כבר ברירה כי כבר עשו את האנעסטיזשיא והמוהל הוא גם כן רוצה רוצה לקבל הכסף, וכו', וכך יצא העגל הזה.

העצה היחידה הוא שכל אב יעשה קאנטראקט עם המוהל שאם יעבור על אחת מההלכות ולא יעשה הברית כמו שצריך לכל הדעות בלי שום קולות יקח אותו לקארט, [כמובן אחר רשות בית דין], ויעשה לו סוי על 1.8 מליון דאלער כי עשה לו עולה כזאת שאי אפשר כבר לתקנו, כי על ידי זה שעשה את הברית המילה שלא כהלכה, עשה אותו בעל מום וערל לכל ימי חייו, ואי אפשר עוד הפעם לתקן ולקיים המצוה הגדולה הזו כהלכתה.  

 

 

[ויספר לחביריו על המלחמה הגדולה נגד הרבנים והמוהלים הפסולים שעוברים על יסודי הדת בסדר הברית מילה והם שלוחי הערב רב], על ידי שמכשירים מוהלים שעושים נגד התורה הקדושה], [זכור! כי ב 20 דקות אתה יכול לעשות 10 קאפיס סך הכל 20.000 אלף ספרים, וכשישאלו אותך בבית דין של מעלה האם ידעת שהמוהלים עושים שלא כדת של תורה? ומה עשית על זה? יהיה לך תשובה הגונה, ידעתי וחילקתי את הסידיס האלו לכל חבירי!, ועוררתי את כל אחד שיחלק לעוד 10 חברים, וכך יגיעו הסידיס לכל אחד ואחד מישראל, עד שכולם יעשו תשובה, לקיים אמרם ז"ל: שבת דף נד ע"ב: כָּל [מִי] שֶׁאֶפְשָׁר לִמְחוֹת בְּאַנְשֵׁי בֵּיתוֹ וְלֹא מִיחָה - נִתְפָּס עַל אַנְשֵׁי בֵיתוֹ. בְּאַנְשֵׁי עִירוֹ - נִתְפָּס עַל אַנְשֵׁי עִירוֹ. בְּכָל הָעוֹלָם [כּוּלּוֹ] - נִתְפָּס עַל כָּל הָעוֹלָם כּוּלּוֹ] ויהיה לך זכות הרבים גדול מאוד, ויקוים בך המשנה (מסכת אבות פרק ה' משנה י"ח): כָּל הַמְזַכֶּה אֶת הָרַבִּים, אֵין חֵטְא בָּא עַל יָדוֹ. משֶׁה זָכָה וְזִכָּה אֶת הָרַבִּים, זְכוּת הָרַבִּים תָּלוּי בּוֹ.

 

 

 

 

מודעה ואזהרה! להציל מצוות מילה

ספרים נחוצים, מודעות ואזהרות שלא לשנות מצוות מילה

 

להציל מצוות מילה 225 גדולי ישראל חתמו שלא לשנות מצוות מילה להסיר מכשול מעם ה' להציל מצות מילה, מצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום. כל המשנה מצוות מילה ממה שקיבלנו מאבותינו לא קיים המצוה. - נתפרסם ע"י וועד שומרי משמרת הברית מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

מודעה ואזהרה!

 

שלא לשנות מצוות מילה ח' תשרי ה'תרס"א מאת הרבנים הגאונים הגדולים שליט"א דפעיה"ק ירושלים ת"ו ומוועד "משמרת הקדש" ומשני בתי דינים ק"ק ספרדים ואשכנזים יצ"ו יעקב שאול אלישר, שמואל סלאנט, שניאור זלמן לאדיער. - נתפרסם ע"י וועד שומרי משמרת הברית מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

אזהרה גדולה

הובא בשדי חמד ע' 280

ואזהרה חמורה נגד המוהלים הבאים לפרוץ גדר לבטל תקנת חכמים לעשות מציצה בפה דוקא. - נתפרסם ע"י וועד שומרי משמרת הברית מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

קול קורא מאת אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה

בודאפעסט, בחודש סיון 5660  הגיע העת והעונה להרים כשופר קןלנו להשמיע ברבים ובפירסום רב בהסכמה אחת ודעה אחד כי המציצה אופן עשייתה בפה דוקא בקבלה מאבותינו הק' הוא חלק מהמצוה.  אהרן שמואל אסאד, שמחה בונם סופר, יעקב קאפיל רייך, יעקב שלום סופר, דוד ניימאן.  - נתפרסם ע"י וועד שומרי משמרת הברית מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

קול קורא לבל ישנו מה שנהגו מימות קדם ויעשו מציצה אך ורק בפה

 (מובא בשדי חמד מילואים עמוד 448)

קול קורא מ 16 רבנים גאונים וצדיקים בארצות הברית שיצאו במחאה נגד איזה מוהלים שמבטלין מצוות פריעה ומצות מציצה לגמרי. - נתפרסם ע"י וועד שומרי משמרת הברית מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

קול קורא לעדת ה' שלא לשנות מצוות מילה

מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שאלות ותשובות משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד   תשובות להלכה בענין מילה ופריעה בבת אחת וקצת ביאורים בעניני מילה שלא כדינה  יצא לאור ע"י מכון משנה הלכותשנת תשס"ב רל"ב עמודים

ספר מל ולא פרע

משנה הלכות

על הלכות מילה, ופדיון הבן ובר מצוה. קובץ כולל הלכות מילה, פרטיה, ודקדוקיה, אומנותה,ורפואתה, ומנהגיה, משולחן ערוך וספרי שו"ת ופוסקים, ורופאים ומוהלים מומחים, וכן הלכות פדיון הבן, ובר מצוה, משו"ע ושו"ת ופוסקים, והתפילות, והברכות הראויות להן וליקוטים ממדרשי חז"ל ומספרים הקדושים. מהרב ר' אשר אנשיל גרינוואלד זצ"ל, שו"ב דק"ק אונגוואר, שנת תרצ"א לפ"ק.

זוכר הברית

להורות בו ליל שמיני קודם המילה. - אמשטרדם שנת ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם

ברית יצחק

קול קורא מאגודת המוהלים אף גרעיטער ניו יארק שנת תרצ"ט. - נתפרסם ע"י וועד שומרי משמרת הברית מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

קול קורא מילה

מימות קדם וצריך לעשות מציצה בפה בלי שום אמצעות כלי כלל. - נתפרסם ע"י וועד שומרי משמרת הברית מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY.

מאת 22 גדולי האדמורי"ם וגדולי הרבנים וראשי ישיבות מארצינו הקדושה מאירופא ומחוץ לארץ בעניני מצות מילה

 

 

     קריאה קדושה מרבנים גדולי ישראל  נגד הרוצים לבטל מציצה בפה אשר נהגו אבותינו ורבותינו מימות משה רבינו ע"ה. נתפרסם בעיתון קול בארא פארק


              קריה קדושה על המציצה

 1.  לקראת שבת לכו ונלכה מחאה בפרהסיא זכור את יום השבת לקדשו
 2. מוהלים חרדים בשירות הנכריות למרות שהם יודעים כי האם התגיירה אבל אינה שומרת מצות ואין ערך לגיורה, הם מלים את הילדים, ואף נותנים תעודות כי הילד יהודי, למרות שעל פי הלכה הילד אינו יהודי , הרב לייבל זאייאנץ. (פנים חדשות גליון 544 שבט תשס"ד). - נתפרסם ע"י וועד שומרי משמרת הברית מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. Brooklyn NY

 

 

וועד שומרי משמרת הברית

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.

לקבלת קול קורא'ס מהוועד בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/3

 רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 1. בולעטין #1 - וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש תשרי תשנ"ה, אזהרות נחוצות למצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום - אל תחטאו בילד!.
 2. בולעטין #2 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש חשון תשנ"ה, אזהרות נחוצות למצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום. - א. מצות עשה למול את בנו, וגדולה מצוה זו משאר מצות עשה (ש"ך יורה דעה סימן ר"ס), לפי שיש בה צד כרת כשיגדיל, (ש"ך שם). ב. מי הם האפיקורסים האמיתים שאסור לכבדם במצות מילה וסנדקאות?  ובספר הקדוש דרך פקודיך מצות עשה ב' מצות מילה אות י"ט וזה לשון קדשו: וזאת לדעת דבכל מצות התורה המוסרים והאפיקורסים דינם כמומרים לכל התורה. המוסר מיקרי כשמוסר ממון ישראל או גופו הן במעשה הן בדיבור, ואפילו בגורם למסור פרוטה אחת ממון ישראל ביד עכו"ם. אפיקורס מקרי כשאינו מאמין בתורה שבעל פה אפילו על אחד מדברי חז"ל. ועוד הרבה עניני אפיקורס מבוארים ברמב"ם הלכות תשובה עיין שם.
 3. בולעטין #3 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש חשון כסלו תשנ"ה. - אזהרות נחוצות למצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום. הערב רב רוצים לבטל מצות. מילה ומציצה. - מי הם האפיקורסים להפר ברית לבטל המציצה במצות מילה ולנצח יאבדו מבלי משים כי הנה המציצה מפרק הדם והיא אב מלאכה ודוחה לשבת החמורה וליום הכיפורים ואי לאו דמעכב המציצה לגוף המצוה לא היה דוחה שבת ויום הכיפורים ויום טוב, אלא ודאי כך נתנה הלכה למשה מסיני
 4. בולעטין #4 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש טבת תשנ"ה. - אזהרות נחוצות למצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום - אל תחטאו בילד! - האם מותר לקחת מוהל או סנדק מפני הכבוד שהוא ידיד נאמן או קרוב שלי ואני מתבייש שלא ליתן לו הכבוד הזה?מה יכול לקרות אם אקח אותם? - האם שייך בזה גם כן האיסור והחשש הנורא של כוח הפועל בנפעל? - האם על ידי זה שאקח אותם יוכל חס ושלום לפגום לבני הנולד במזל טוב? - האם יש חשש שעל ידי המוהל או הסנדק בני ישאר ערל כל ימי היותו על האדמה רחמנא ליצלן? - אם נתתי כבר למוהל וסנדק שאינם מדקדקים בכל מצות התורה, או אינם מאמינים בכמה מצות התורה האם אוכל לתקן העון הזה שעשיתי לבני? - מי הם האפיקורסים האמיתים שאסור לכבדם במצות מילה וסנדקאות? - בספר הקדוש דרך פקודיך מצות עשה ב' מצות מילה אות י"ט וזה לשון קדשו: וזאת לדעת דבכל מצות התורה המוסרים והאפיקורסים דינם כמומרים לכל התורה.
 5. בולעטין #5 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש שבט תשנ"ה. - אזהרות נחוצות למצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום - אל תחטאו בילד! - איך יכול להיות שאבי הבן יקבל עונש כשמל את בנו? - מי הם הערב רב שצריכים להתרחק מהם ואם נימולו על ידם נשארו ערלים לכל ימי חייהם? - מה צריך האב לעשות שאליהו הנביא יבא לברית מילה? האם אליהו הנביא בא באמת לכל ברית מילה? - מובן מאליו שאם עושים הברית מילה במקום כזה שנאסרו להיכנס להתפלל שם על ידי ה71 גדולי ישראל, בוודאי שאליהו הנביא לא נכנס לשם, ומי יודע אם קיים בכלל מצות מילה, שהוא כאלו מל את בנו בבתי תפלה רח"ל כמבואר בקול קורא הנקרא "שמע ישראל - לא עת לחשות" שמובא שם הפסק דין עם חתימות מע"א זקני הדור בשנת תרכ"ו: מתוך הפסק דין של גאונים וצדיקים משנת תרכ"ו, ובו י' סעיפים, ועיין שם בספר פסק דין באריכות גדול. - א. שאסור ליכנס להתפלל בבית המדרש שהמחיצה אינו בשלימות שיוכלו להסתכל אנשים בנשים, ואם נעשה המחיצה באופן כזה, אסור לכנוס בתוכם. - ואין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום הכיפורים, ואף אם צריך להתפלל על ידי כן ביחידות. - ב. ואסור לעשות בית הכנסת כמגדל. - ג. ואסור לכנוס להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה באמצע. - ד. אסור לשנות שום מנהג יהדות או שום נימוס בית הכנסת מאשר מקובל מאבותינו ואבות אבותינו ולהשומע יונעם ותבא עליו ברכת טוב.
 6. בולעטין #6 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש אדר תשנ"ה - מודעה ואזהרה לקיים מצות  מילה כהלכתה להרים מכשול מדרך עם ה''! - אל תחטאו בילד! - אם המוהל אינו מקיים מצות מילה כתיקונו הוא שותפו של עמלק שזרק מילות למעלה, כי עמלק היה שונא המילה, ועמלק הוא מול אות ברית קודש כמו שכתוב בזוה"ק סוף בשלח. ולכן זרק מילות למעלה. ועל ידי זה קשה אחר כך להילד הנימול להיות מנוטרי ברית, ואחר כך כשיגדיל יצעק האב בטענות, למה הבן שלי אינו יכול לקלוט קצת תורה הקדושה ועולה לו כל שנה כמה אלפים דאלער לפרייוועט מלמד, וחבירו הבן שלו עולה בתורה וכל מה רק שלומדים אתו קולט ברגע אחת ואינו יכול לטעון כי האשמה על התלמוד תורה? כמו שכל אחד רוצה להקל מעליו טוען שהמלמד לא טוב וכו', ואינו יודע כי הוא האב לבד אשם בכל זה, כי הוא נתן את בנו ביד מוהל שעשה לו כל הצרות הנ"ל. ולא למד את הספר זוכר הברית לידע איך לקיים מצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום, ולבחור מוהל צדיק וטוב כמבואר בשולחן ערוך.
 7. בולעטין #7 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה חודש ניסן תשנ"ה - מודעה ואזהרה לקיים מצות  מילה כהלכתה. - להרים מכשול מדרך עם ה''! - אל תחטאו בילד!  - קריאה וזעקה גדולה אל הרבנים מוהלים והורים בדבר פרצת מצות מילה שבני ישראל מסרו נפשם עליה בכל הדרות, הזמנים והמקומות שלא יאבד את צורתו הקדושה, ראה בספר זוכר הברית איך שנלחמו הרבנים הגדולים היראים, כאשר אנשי דלא מעלי בצעו את טקס הברית מילה בשינוי מוצהר מהמקובל בישראל, ומהם אשר הכניסו את השימוש "גומקע קלעמפ" או "מגן קלעמפ" ועוד פירצות שונות בעניני המציצה והפריעה, ולדאבוננו ישנם מקומות הרבה בכל העולם כולו אשר המוהלים הקלים ורקים מיראת שמים התחלו להשתמש עמהם להכניס את הילד בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום, עד שירדו כל כך אחורנית שעל ידי הקולות הנ"ל הולכים כבר עם ילדים גדולים וקטנים לרופאים, והמוהל עומד שם לעדות, והרופא עכו"ם או רופא מחלל שבת עושה את כל הברית מילה, והמוהל הוא רק עומד על גביו, וכמה פעמים שהרופא עושה טובה להמוהל כשרואה שאין האב מרוצה בכך, אז נותן הרופא רשות להמוהל לחתוך קצת וכשהאב או שאר אנשים שעומדים שם שואלים היתכן? גוי או מחלל שבת מל כאן? יש להמוהל תירוץ על המקום שהעיקר הוא הגומר, ובזה מכשירים את כל המילה, ואין פוצה פה ומצפצף, כי העם הארצות הוא גדול מאוד. - לכן באנו להזהיר: לתשומת לב כל אחד ואחד לדעת כי ה"גומקע קלעמפ" או "מגן קלעמפ" נאסר על ידי כל גדולי ישראל בכל העולם, וכל אשר בנו נימול במכשיר קלקול זה, יעשה שאלת חכם, כי להרבה פוסקים צריכים להטיף דם ברית, ואם לאו נשאר ערל לכל ימי חייו. - לאו כולי עלמא דינא גמירא -  ונבאר כמה מהמכשולות הגדולות שהמוהלים עושים: אבותינו הקדושים מסרו נפשם על המילה, וכעת באו בעלי זרוע בלי יראת שמים ולומדים ונעשים מוהלים ועשו מהמלאכת הקודש כאילו הוא קצב וחותך חתיכת בהמה, ועל ידי נעשה שותפו של עמלק (ראה בהערות), רח"ל. לכן כל אחד שנולד לו בן צריך לדעת שמצות מילה הוא מצות עשה שכתוב בתורה "מצות עשה למול את בנו", וגדולה מצוה זו משאר מצות עשה (ש"ך יורה דעה סימן ר"ס), לפי שיש בה צד כרת כשיגדיל, (ש"ך שם). - י. יש לאדם לחזור ולהדר אחר מוהל ובעל ברית היותר טוב וצדיק (רמ"א סימן רס"ד), שיכוונו במילתו כוונה טובה ומעולה שיגרום שגם הילד יהי' כמותם (לבוש), ואיתא במדרש המל ימול יבא טהור ויטפל עם טהור. ולא יקח מוהל באהבת אדם, רק אומן ומוחזק לכך (מטה משה של"ה), מה שכתוב ברמ"א טוב וצדיק נראה לי דרצה לומר טוב בדברים שבין אדם לחבירו, וצדיק בדברים שבין אדם למקום, (זוכר הברית סימן ט' סעיף ז', ועיין עוד בזוכר הברית (סימן ט' סעיף ה' ו' מה נקרא אפיקורס [ואחד מהם הוא מסור וההולך לערכאות] שאסור לו להיות מוהל וסנדק). - אחים יקרים! שימו לב אל כל השחתת המצוה הגדולה הזאת ואל החרפה האנושית שבזה, וחוב קדוש מוטל על כל מי שיש בידו למחות אפילו בנפש אחת מישראל להצילה מאותן המוהלים הקלים אשר כל מצות מילה אצליהם כמו שחותכים חתיכת בשר בהמה חס ושלום, (ראה בהערות), ובטוחים אנחנו שכל מי שעוד זיק אחד של יראת שמים בלבו ורגש כל שהוא ביוקר המצוה הגדולה הזאת ישמור נפשו ונפש ילדיו ונכדיו מפח יקוש זה, וברכת ה' ויראיו על ראשו תחול ויזכה לשמוח בשמחת ישראל, שמחת עולמים באמת ובתמים אמן ואמן.
 8. בולעטין #8 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה חודש אייר תשנ"ה סגולה ותפילה למקשה לילד שתלד בניקל.
 9. בולעטין #9 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה חודש סיון תשנ"ה אזהרות נחוצות למצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום שאלות ותשובות בעניני מילה? - היות וישנם הרבה שאלות בעניני מילה, והמוהלים כהיום שאינם יודעים בין ימינם לשמאלם, ועושים מה שעושים ומקלקלים כל כך והוא מעוות שאי אפשר לתקן רח"ל. על כן העתקנו השאלות האלו שידעו שזה לא דבר חדש ומובא כבר בהרבה פוסקים. והרבה אנשים כשרואים דבר מוזר כזה הולכים לרופאים והרופאים מוציאים מהם לערך של 10 עד 30 אלף דולר בחינם, ומקלקלים על ידי זה כל מצות מילה שאינו נעשה כהוגן וכו'. על כן ביררנו הענין הזה ומצאנו מוהל מומחה שהוא מוהל גדול באחד מההאפעטעלס הגדולים בארצות הברית, והרופאים הגדולים גם כן שואלים עצמו בענינים סבוכים מאוד.
 10. בולעטין #10 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה חודש תמוז תשנ"ה אזהרות נחוצות למצוה ראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום. - בירור בענין הבדיקות על הפוינטס ושאר דברים.
 11. בולעטין #11 וועד שומרי משמרת הברית - ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה חודש מנחם אב תשנ"ה לאיזה ענין רומז שינוי שיש אצל בני אדם באבר ברית קודש שלהם.
 12. אזהרה גדולה - אזהרה גדולה שלא לשנות מצוות מילה ח' תשרי ה'תרס"א הובא בשדי חמד ע' 280 - מאת הרבנים הגאונים הגדולים שליט"א דפעיה"ק ירושלים ת"ו ומוועד "משמרת הקדש" ומשני בתי דינים ק"ק ספרדים ואשכנזים יצ"ו - יעקב שאול אלישר, שמואל סלאנט, שניאור זלמן לאדיער

קריאה קדושה - קול קורא מ17 רבנים נגד אלו שרוצים לבטל מציצה בפה. אסרו חג הפסח תשמ"ט

  מודעה ואזהרה! - להסיר מכשול מעם ה' להציל מצות מילה, מצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום. - כל המשנה מצוות מילה ממה שקיבלנו מאבותינו לא קיים המצוה

  קול קורא - לבל ישנו מה שנהגו מימות קדם ויעשו מציצה אך ורק בפה - בודאפעסט, בחודש סיון 5660 - (מובא בשדי חמד מילואים עמוד 448) - הגיע העת והעונה להרים כשופר קןלנו להשמיע ברבים ובפירסום רב בהסכמה אחת ודעה אחד כי המציצה אופן עשייתה בפה דוקא בקבלה מאבותינו הק' הוא חלק מהמצוה. - אהרן שמואל אסאד, שמחה בונם סופר, יעקב קאפיל רייך, יעקב שלום סופר, דוד ניימאן

 קול קורא לעדת ה' שלא לשנות מצוות מילה - קול קורא מ 16 רבנים גאונים וצדיקים בארצות הברית שיצאו במחאה נגד איזה מוהלים שמבטלין מצוות פריעה ומצות מציצה לגמרי

  קול קורא מאת אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה - ואזהרה חמורה נגד המוהלים הבאים לפרוץ גדר לבטל תקנת חכמים לעשות מציצה בפה דוקא 

אגודת מוהלים חרדים מדריך ומורה דרך להאב שנולד לו בן למזל טוב, הדרך הנכונה איך להתנהג כשלוקח מוהל למול את בנו. 37 ספרי שאלות ותשובות וגדולי הוראה

 קריאה קדושה - קול קורא מ17 רבנים נגד אלו שרוצים לבטל מציצה בפה. אסרו חג הפסח תשמ"ט

 בולעטין # 5 מוועד שומרי משמרת הברית ארגון מוקדש לתיקון ברית מילה לפי ההלכה, איך יכול להיות אב שמל את בנו ואף על פי כן נשאר ערל?

    קול קורא מילה - מאגודת המוהלים אף גרעיטער ניו יארק שנת תרצ"ט

 נימוקי אורח חיים - מאת גאון עוזינו שר התורה קודש הקדשים רשכבה"ג מוהר"ר חיים אלעזר שפירא זי"ע אבדק"ק מונקאטש יע"א, בעהמח"ס מנחת אלעזר, שערי יששכר, אות חיים ושלום על ה' מילה, דברי תורה ועוד. על הלכות עירובין, ירושלים שנת תשנ"ח

 ילדי קודשהוא תיקון ליל שמירה קודם המילה. מהרב ר' יוסף יהושע טויב, ניו יארק, שנת תשט"ז. לחשים: למקשה לילד, לאשה שלא תפיל, לעין הרע, לעצור דם מילה. סיפורים המסוגלים לספרם בליל שמירה (ליל שלפני המילה וואכטנאכט), מעשה מהבעל שם טוב זי"ע. מעשה מהאחים הקדושים הרבי ר' אלימלך ורבי ר' זוסיא זי"ע.

דער בלאט נגד עוקרי מצות מילה

 

The correct way of performing the Brit Milah A COLLECTION OF POSKIM  ON THE PROPER WAY TO PERFORM THE MILAH PERIAH AND METZITZA
Public Announcement regarding the Brit Milah PUBLIC WARNING TO REMOVE THE PITFALLS FROM THE MITZVAH OF BRIT MILAH

  

 

 

MESSAGE TO THE
GENERAL PUBLIC

TITLE

DESCRIPTION

INTERVIEW WITH SHLOMO ARTZI
PROBLEMS THAT THREATEN THE JEWISH COMMUNITY- By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
EMERGENCY APPEAL
HELP IN OUR WORK- By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Soul saving in Argentina
SAVING JEWS FROM ASSIMILATION IN ARGENTINA - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

GO TO NEXT PAGE

GO TO PRIOR PAGE

Published with the help of Jason Robert Kovan