ISRAEL613.COM

בס"ד

 

מוסר ואמונה

MUSSAR AND EMUNAH

PAGE 2

1     2     3

HOME        ראשי

 מוסר

MUSSAR

שכר ועונש - פרשת פנחס - בו יבואר עניני תוכחה מחאה וערבות

שכר ועונש - פרשת מטות - בו יבואר עניני תוכחה מהגה"ק רבי הלל מקאלאמייע.

ביאת המשיח  

שאלות ותשובות ששאלו את כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בענין ביאת המשיח.  למה משיח לא בא? מי הם המעכבים את המשיח שיבוא?. מה עשו הצדיקים הקודמים שמשיח יבא? מה אנו צריכים לעשות שיבא תיכף ומיד ממש. מה הם הסימנים האמיתיים לביאת המשיח   הסימנים לדור של עקבתא דמשיחא. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"אBY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר ביאת המשיח חלק א'

הספר מגלה סודות נוראים ונפלאים מה שכתוב בספרים הקדושים בענין ביאת המשיח

בו יבואר: א. המכשולות הגדולות שיעשו מנהיגי הערב רב לפני הגאולה - המנהיגים האלו ישלטו חמשה במינם (סימנם נג"ע ר"ע) ויבנו בתי כנסיות גדולות, רק כדי להתגבר בכך על העם. ומבלבלים את האנשים כאלו עושים את הכל לשם שמים, אבל כל החסד שהם עושים זה רק לטובת עצמם. הראשים בכל אתר ואתר יהיו מהערב רב וישלטון על ישראל רמאים ודייני שקר וערב רב, והמשתחוה והנכנע לו הוא משתחוה לעבודת א-ל נכר, והם העמלקים של הדור (זוהר פ' תצא, זוהר חי בראשית דף קי"ג, שמות דף פ"ו, תיקו"ז עה"פ ויפן כה וכה וירא כי אין איש, תיק"ז צ"ז ע"ב ד"ה עמלקים, ושם דף קי"א, ושם עה"פ באיכה א' היו צריה לראש ב. הסימן של צדיק אמת ג. ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הערב רב בימות המשיח חלק א'

הסימנים לדור עקבתא דמשיחא. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הערב רב בימות המשיח חלק ב'

הסימן של צדיק אמת? - ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הערב רב בימות המשיח חלק ג'

שבע צדיקים קדושים וטהורים רוצים להביא מלך המשיח, יצא לאור על ידי חברה מקיצי נרדמים שנת תשמ"ח לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

משיח חלק ג'

סיפור חלומות קץ הפלאות אשר נלקט מן ספרי חכמי דורות הראשונים, שהמה אגרת הרב מוה"ר יעקב ששפורטי שהיה בימי משיח השקר שבתאי צבי ימ"ש. ומן ספר הגאון חכם צבי נ"י ומן ספר הרב מוהר"ר משה חאגיד וזולתם שהיו בזמניהם וגם מקצת מן רוב כותבי חכמי הדור שהיו בימי שבתאי זה באסיא אשר הריצו אגרותיהם אז לחכמי הדור שבאירופא והיו רודפים אחר צבי שבור אשר היו כמוסים בחדריהם, בכדי להחזיק לב אחב"י שלא יזוזו אפילו זיז כל שהוא מן מצותינו וחקותינו ותורתינו ואל ישעו בדברי שקר מנגדים לתוה"ק כדכתיב למען ישמעו ויראו ולא יזודון עוד, והשומע לדברי חז"ל יונעם ותעב"ו. ירושלים שנת תשל"ב

מעורעות צבי

שנת תשט"ו, מעשה נורא מרבי יוסף דילה ריינה מצפת שרצא להביא את מלך המשיח

אוצר הסיפורים חלק י"ב

תשרי שנת תשט"ו - יפור נורא מתלמידי הבעל שם טוב זי"ע מענין ביאת משיח צדקינו

אוצר הסיפורים, חלק י"ב

סיפור נורא איך שחמש הבעל שם טוב הקדוש זי"ע את הגה"ק רבי אפרים מבראד [בהגה"צ החכם צבי] זצ"ל. – ואיזה טובה גדולה הוא לאחד שיש לו אשה רעה, שיכול להינצל מהגיהנום בעולם הבא

אוצר הסיפורים חלק י"ב
תשרי שנת תשט"ו

 

 

 אמונה

התוכן

שם הספר

סיפור מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע מסיפורי מעשיות בעל תפילה
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה 1
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה2    
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה,3
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה,4
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה,5
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה, 6
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה,7
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה,8
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה,9
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה, .10
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה, 11
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה, .12
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה, .13
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה, .14
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה, .15
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה, .16
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה, .17
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה, .18
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה, .19
מהצה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע חלק א אוצר האמונה,20

 מסע מרתק אל חלק ממגוון הרבדים המדהימים הטמונים תורת ישראל ומצביעים על עוצמת אמיתותה המוחלטת. עבר והווה שנצפו מראש. גילויים מדעיים. מידע מוצפן. הכח העליון. הרוח שבחומר. אמינות התמסורת. מאת זמיר כהן " הידברות"שע"י מכון אור וערכים שנת תשס"א

מסע אל האמת

 

 

דרך האמת

בו יבואר דרך האמיתי של הבעל שם טוב הקדוש זי"ע

בו יבואר יסוד ושיטת ודרך הבעל שם טוב זי"ע, ומה שהעיד ששומע ממתיבתא דרקיע מה עיקר העבודה של הרבנים וראשי ומשגיחי ומנהיגי הדור שצריכים להשגיח, ומה שהעיד רבן של כל ישראל מרן האדמו"ר מסאטמאר זי"ע שנשתכך דרך הבעל שם טוב זי"ע, ומה הם יסודי הדת שצריך כל אחד להשגיח עליו - ויכוח בין תלמידי הבעל שם טוב זי"ע, איזהו הדבר העיקרי שראש ומנהיג הדור צריך להשגיח עליו. בספר ברכות אברהם (פרשת ואתחנן) כתב: שמעתי שתלמידי הרבי ישראל בעל שם טוב ז"ל היו יושבים ביחד ומתווכחים איזהו הדבר העקרי שראש ומנהיג הדור צריך להשגיח עליו. יש מהם אמרו שהעיקר הוא להשגיח על הזביחה שיהיה השו"ב [השוחט ובודק] ירא שמים, וכן בכל שאר ענינים השייכים לזה כי חס ושלום מאכלות אסורים מטמטמים את הלב. ויש שאמרו עירובין הוא העיקר כי הלכות שבת כהררים התלויים בשערה (חגיגה דף י' ע"א) והאיסור חמור מאוד. ויש אמרו מקוה היא העיקר להשגיח שהמקוה תהיה כשרה בלי שום חשש, כי אם יסוד בנין האדם הוא חס ושלום בלי כשרות קשה לו מאוד להתגבר על הרע ר"ל. ואחר זה אמר להם מרן הריבש"ט [הרב רבי ישראל בעל שם טוב] ז"ל בזה הלשון: תיתי לי כי בעת הזאת פלפלו גם כן במתיבתא דרקיע איזה מהם עיקר ואמרו כמר וכמר. והסימן הוא במקרא (חבקוק ג') בזע"ם תצעד ארץ ר"ת [ראשי תיבות]: "זביחה, "עירובין, "מקוה, כל אלה הם יסוד הארץ. עכ"ל. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

ספר "דרך האמת"

לדעת מי הוא המנהיג האמיתי בישראל שיכולים להידבק אליו.  בו יתבאר שיטתו ודרכו של הבעל שם טוב זי"ע - הסימן לדעת מי הם הצדיקים האמיתיים? ומי הם הרע- בנים מן הערב רב שהדור סובל מהם, והם הם המעכבים ביאת המשיח

מאת הרב שלמה יצחק בן אהרן שיינפעלד

ספר עולם השקר

ליקוט נפלא המדבר בעצות וסגולות לבא על ידיהם ליראת שמים

אוצר יראת שמים  חלק א

יושר דברי אמת. כשמו כן הוא שהספר הזה הוא מורה דרך האמת לכל איש אשר יקרא בו. מעצם כתב יד קדשו של איש אלקים קדוש מאוד נעלה מרנא ורבנא רבי משולם פייבוש הלוי מזבעריז זי"ע. י"ל ע"י וועד להפצת ספרי בעל שם טוב הקדוש ותלמידיו. מאנסי נוא יארק. שנת תשנ"ג

דרך האמת

מרבינו הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע, ווארשא שנת תער"ג

צוואת הריב"ש

בו יבואר היסודות ועיקרי האמונה, השגחה פרטית על כל דבר ודבר, הנהגותיו יתברך שמו מראשית הבריאה עד תחיית המתים, הנהגות השם יתברך בעניני שכר ועונש, תכלית האדם והבריאה, על פי דרך השכל והקבלה של הזוהר ותורת האריז"ל מאת רבינו הקדוש והטהור שר התורה המקובל האלקי  רבי משה חיים לוצאטו זי"ע.  נערך ונסדר בסייעתא דשמייא ע"י ע"ה מרדכי שריקי ס"ט מכון רמח"ל עיה"ק ירושלים אייר תשס"ג . ת.ד. 43204   - 02 – 653 - 5101

דעת תבונות
עיקרי אומונה לרמח"ל

וכוח רבינו הבעל שם טוב זצ"ל עם רב אחד ממתנגדיו, דבר יקר מאוד נעלה אשר בה הראה דעתו הקדושה דברים מאירים וממשיכים לב הקוראים וההוגים בה לעקרי האמונה, אשר עד הנה לא ראו אור הדפוס, הועתק מדור לדור על ידי אנשי אמונה והיו גנוזים בכתב יד עד כעת, והדברים בעצמותם מעידים על גודל מעלתם, וכי נובעים המה מתורת רבינו הבעל שם טוב זצ"ל. הספר נדפס לזכות את הרבים ונחלק בחנם לכל דורש ומבקש הרשות נתונה לכל מי שברצונו להדפיס קטעים מספר זה או כל הספר בכל לשון שהוא בכל מדינה ומדינה, כדי להרבות תורה ויראת שמים בעולם ולעורר לבות אחינו בני ישראל לתשובה שלימה יוצא לאור מחדש על ידי חברה מעורר ישנים שנת תשס"ג לפ"ק

קונטרס עיקרי אמונה

מרבינו בעל שם טוב הקדוש זצ"ל נעתק מכתב יד ישן, דבר חדש  אשר יצא פעם ראשונה לאור נדפס פעם ראשונה ע"י הרב יוסף זלמן איזאקזון ז"ל מו"ל ספר הדר זקנים ותוספות חדשים על התורה לרבינו הרא"ש ז"ל. בלאדז, בשנת תרצ"ג לפ"ק

 

מזכי הרבים

חלק א'  וב'. בו נקבצו חלק גדול מקרוב לשלשת אלפים מכתבי ברכה ועידוד מגדולי וחכמי דורנו ובני תורה נכבדים שליט"א ידידי ותומכי "ועד הוצאת ספרי שחיטה וכשרות שע"י מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל" הדורשים בשלומו של המחבר שנתקבלו ע"י הוועד "מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל". תוכנן אור מבהיק על תועלת הגדול בהוצאת הספרים הנ"ל לרבנים – בני ישיבות – יושבי אוהל -  וכל איש ישראל בכל קצות תבל

עדותן של רבנים     

 

האדמו"ר מהאלמין ארצות הברית, רבי שלום יהודה גראס בראיון לא. ארצי, על: ראוותנות ומותרות המפילות חללים בציבור החרדי, מאבקים על כשרות ושחיטה שהוא עומד בראשם ו – 180 ספרים בלמעלה ממיליון עותקים שנכתבו על ידו. נתפרסם ב"יום הששי" כ"ט באדר תשמ"ח. 3. 18. 88 

איש המערכות

ארצות הברית, רבי שלום יהודה גראס בראיון לא. ארצי ראוותנות ומותרות המפילות חללים בציבור הדתי, על כשרות ושחיטה שהוא עומד בראשם ו-180 ספרים בלמעלה ממליון וחצי עותקים שנכתבו על ידו בנושאים אלה.

האדמו"ר מהאלמין

למה עומדים העשירים בתור ללכת טשעפטער 11 - מהרב שמואל רובין בעח"ס עדותן של רבנים ב"ח

קול קורא מוועד הכשרות

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באידיש

רשימת הרבנים גאוני וצדיקי הדור על הספרים של הרהגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א רב דקהל מגן שאול ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי' מכון להוראה בשחיטות ובדיקות ונשיא המכון להוצאת ספרי יהודה וישראל, תשכ"ח – תשמ"ו

 קובץ הסכמות ומכתבים חלק א'   

רשימת הרבנים גאוני וצדיקי הדור על הספרים של הרהגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א רב דקהל מגן שאול ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי' מכון להוראה בשחיטות ובדיקות ונשיא המכון להוצאת ספרי יהודה וישראל, תשכ"ח – תשמ"ו

קובץ הסכמות ומכתבים חלק א' 
מכתב להצלת הכלל ישראל מכתב מהרב ר' שמואל רובין שליט"א   

ב' קול קורא'ס. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קול קורא – חיה טורפת ושמה לוקסוס

טעלוויזשען  מגאוני א"י וחו"ל שנת תשי"ד לפ"ק . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

5 קול קורא'ס נגד

בו יבואר מה שכתוב בזוה"ק ובמדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע שלפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים מן הערב רב, והסמ"ך מ"ם יעשה חסידים לרבבות, והנסיון גדול מאוד לדעת האמת לאמיתו מי הוא באמת הרב שהוא המן האמיתי וצריך לומר עליו ארור המן, ומי הוא באמת הצדיק הקדוש האמיתי שהוא באמת ברוך מרדכי וצריך לומר עליו ברוך מרדכי היהודי. עוד יבואר בו סוד נפלא ונורא בביאור ארור המן וברוך מרדכי היהודי, ועוד כמה גימטריאות בענין הנ"ל, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לב יצחק – פורים

ברוך מרדכי בגימטרי' 502 כמנין בשר. ארור המן גם כן בגימטרי' 502 כמנין בשר.     ה' אופנים על ארור המן וברוך מרדכי

המאבק בישראל למען קיום היהדות – תמונה חיה מכל שהתרחש בתקופה בה רבינו הגדול והקדוש נאבק למען קיום היהדות בעולם היהודי הגדול בכל תחומים החיים היהודיים, ואשר מסר נפשו על קידוש השם למען הצל בני ישראל מרדת שחת. י"ל ע"י איגוד חסידי ותלמידי כ"ק מרן רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תשמ"ט לפ"ק -
 
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם  חלק 101

 

קדושת בית הכנסת ובית המדרש
דיניו – ומנהגיו

התוכן

שם הספר

פנו דרך הרומו מכשול, והוא הזהרת זמן קריאת שמע ותפלה. י"ל ע"י הוצאת אמונה פאבלישינג, ברוקלין ניו יארק, - מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שועת צדיקים
קורא בקול

מתוך הפסק דין של גאונים וצדיקים משנת תרכ"ו, ובו י' סעיפים, א. שאסור ליכנס להתפלל בבית המדרש שהמחיצה אינו בשלימות שיוכלו להסתכל אנשים בנשים, ואם נעשה המחיצה באופן כזה, אסור לכנוס בתוכם    א. ואין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום הכיפורים, ואף אם צריך להתפלל על ידי כן ביחידות  ב. ואסור לעשות בית הכנסת כמגדל  ג. ואסור לכנוס להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה באמצע.
ד. אסור לשנות שום מנהג יהדות או שום נימוס בית הכנסת מאשר מקובל מאבותינו ואבות אבותינו.

שמע ישראל  - לא עת לחשות

פסק דין עם חתימות

מע"א זקני הדור בשנת תרכ"ו

 

קובץ קול קורא'ס על קדושתבית המדרש, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

אמן קול קורא'ס

בו נקבצו חלק מקול קורא'ס בעניני אמן וקדושת בית הכנסת ובית המדרש, לעורר המון בית ישראל להזהר בקדושת בית המדרש ואמירת אמנים כדבעי, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קול קורא לקדושת בית המדרש

על קדושת בית המדרש, ביאור מקיף על כל הנוגע להתרשלות אמירת אמן יהא שמה רבא, והדרכות נכונות להורים ומלמדים ושאר ראשי העם. מראה באצבע בש"ס ובכל מדרשי חז"ל כי חומר הענין מורכב על ראשי העם, על המלמדים, ועל האבות שאין עושין כפי המוטל עליהם. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם., - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מקדש מעט הוצאה חדשה

מטרת הספר לעורר ולהזהיר על כמה ענינים שיחידים מטריחין על הציבור, והציבור יושבין ושוהין לבטלה, וגורמת הרבה קלקולים כמו: ביטול הזמן, הפסד ממון, קלות ראש בתפילין, ביטול שלום בית, איבוד פרנסה, ביטול תלמוד תורה דרבים, עד 22 איסורים ויותר, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קונטרס "טירחא דציבורא"

 

הקונטרס רב גווני הלזה מושיט להקורא בלשון קל וצח כל ענינים השכיחים שנכשלין בהם ומבטלין ציבור המתפללין, ומכיל בתוכו שלל של ידיעות נחוצות בנושא זה, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קונטרס מבלבלי ציבור המתפללין

הדרכה לשליח ציבור על פי שולחן ערוך להיות חלקו בין מזכי הרבים, ולא חס ושלום... שליח ציבור יאמר הברכות בקול רם ומתינות, ועוד, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר מדריך לשליח ציבור ובו ד' פרקים

בענין קדושת בית המדרש, שכל אחד חייב לעורר חבירו על זה, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קול קורא מחברה מזכי הרבים

 

 

 

מודעה ואזהרה! להציל מצוות מילה

מודעות ואזהרות שלא לשנות מצוות מילה

 

להציל מצוות מילה 225 גדולי ישראל חתמו שלא לשנות מצוות מילה להסיר מכשול מעם ה' להציל מצות מילה, מצוה הראשונה הנתונה לנו ממשה רבינו עליו השלום. כל המשנה מצוות מילה ממה שקיבלנו מאבותינו לא קיים המצוה

מודעה ואזהרה!

 

שלא לשנות מצוות מילה ח' תשרי ה'תרס"א מאת הרבנים הגאונים הגדולים שליט"א דפעיה"ק ירושלים ת"ו ומוועד "משמרת הקדש" ומשני בתי דינים ק"ק ספרדים ואשכנזים יצ"ו יעקב שאול אלישר, שמואל סלאנט, שניאור זלמן לאדיער

אזהרה גדולה

הובא בשדי חמד ע' 280

ואזהרה חמורה נגד המוהלים הבאים לפרוץ גדר לבטל תקנת חכמים לעשות מציצה בפה דוקא.

קול קורא מאת אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה

בודאפעסט, בחודש סיון 5660  הגיע העת והעונה להרים כשופר קןלנו להשמיע ברבים ובפירסום רב בהסכמה אחת ודעה אחד כי המציצה אופן עשייתה בפה דוקא בקבלה מאבותינו הק' הוא חלק מהמצוה.  אהרן שמואל אסאד, שמחה בונם סופר, יעקב קאפיל רייך, יעקב שלום סופר, דוד ניימאן.

קול קורא לבל ישנו מה שנהגו מימות קדם ויעשו מציצה אך ורק בפה

 (מובא בשדי חמד מילואים עמוד 448)

קול קורא מ 16 רבנים גאונים וצדיקים בארצות הברית שיצאו במחאה נגד איזה מוהלים שמבטלין מצוות פריעה ומצות מציצה לגמרי. 

קול קורא לעדת ה' שלא לשנות מצוות מילה

מימות קדם וצריך לעשות מציצה בפה בלי שום אמצעות כלי כלל.

מאת 22 גדולי האדמורי"ם וגדולי הרבנים וראשי ישיבות מארצינו הקדושה מאירופא ומחוץ לארץ בעניני מצות מילה

על גודל מעלת קדושת השבת, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

סיפורים נפלאים

 

 

 

ליסט של 400 מדינות ועיירות שהיו בהם עירובין, ומובאים ב' 1500 ספרי שאלות ותשובות המוחים נגד עירובין מינות נזרקה בהם

בולעטין # 13 טבת תשס"ג

חדש אסור מן התורה, מחאה נמרצה, ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק י"ט

 

סיפורים נפלאים מצדיקי ישראל, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

סיפורי צדיקי ישראל חלק ה

די וויכטיגקייט פון האבן מסירות נפש זיך נישט צו שערן די בארד, לויט 120 פוסקים איז ער עובר פינף לאוין ביי יעדען שערן, וכו', - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

זקן ישראל כהלכתו

בו יבואר המכשולות הגדולות הבאים על ידי שמגדלים בלוריות  (בלורית - טשוּפּרינ"ע - פריזוּ"ר) דאס מיינט  לאַנגע האָר ביי מענער, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

דער גרויסער איסור
 פון אַ טשאפ
ּ
 בלשון אידיש

 

 

 

 

חודש אלול-תשרי תשל"ה-לו יצא לאור על ידי וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ברוקלין נוא יארק, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

בולעטין

קונטרס בעניני כשרות המאכלים ובו הרבה ידיעות מהמתרחש בעולם הכשרות וגם אזהרות והוראות איך לעמוד על המשמר כדי לשמר את עצמו ובני ביתו מליפול ברשת ובפח יוקשים של מאכלות אסורות  - נאמרו ונדברו באסיפות של ועד הכשרות דהתאחדות הקהלות בחול המועד פסח שנת תשל"ו לפ"ק 

ספר דרשות שלמה

קונטרס בעניני כשרות

מכ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א מה שהשיב לשואליו אם מותר לאכול בשר בזמן הזה, אחר שנתברר שמאכילים את בני ישראל הכשרים באכילת נבילות וטריפות חלב ודם.

איסור על אכילת הבשר בזמן הזה

מעיתון מחזיקי הדת מחנה החרדי, את אשר אסרת היתרתי

כשרות הבשר בזמן הזה

מאת כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי בעדפארד היללס, אשר כתב ביום י"ג מדות שנת תשמ"ג לפ"ק

קול קורא – על איסור לאכול בשר בזמן הזה

עובדא מחרידה ומזעזעת שמכניסים חלב חזיר בתוך חלב בהמות, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק י

קונטרס "ואנכי תולעת ולא איש" חלק א'. בירור הלכה בענין הירקות הנמכרים בשוק, בארצות הברית מאיזה השגחה שהיא, בחזקת נקי מתולעים - קול קורא'ס וזהירות נגד החדרת מיליאני תולעים ג' פעמים בכל יום לכל בתי ישראל החרדים בכל מקומות מושבותיהם. מראה באצבע איך שבלעיסה אחת יכולים לעבור על 50 לאווין, ובסעודה אחת מצטרפים לעשרת אלפים לאווין, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק כ"ו

 

 

דיני בשר שנתעלם מן העין אוכל משומר

ברוקלין תשמ"ט

, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

סיפורים נוראים ונפלאים בעניני כשרות חלק א'

בספר דרך הנשר מגלה סודות נוראות ונפלאות וקצת ממלחמתו על השחיטה והשוחטים שהיה לו בפראנקפורט דמיין, ואם היה יכול לתקן השחיטה היה כבר מזמן הגאולה  וז"ל: מספר האבי"ב מהנוגע לדעת בדורנו: ר' נתן אדלר ותלמידו ר' משה סופר מפ"ב מקובלים בנסתר, ר' נתן אדלר רצה לפסול השוחטים דפפד"מ, ולהכניע חותם הסטרא אחרא ששורה על שוחטים פסולים בסוד על חרבך תחי' וגו' ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח, אך הסמ"ך מ"ם העמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח מפ"ב ועל ר' משולם טימסניץ מפ"ב כ' נשמת שרף - ועל הנוב"י כ' עינו כעין חשמל - ועל מדינת מעהרן פיהם כ' נחתם היא עם חותמו של הסמ"ך מ"ם ר"ל, וישמור עצמו כל בעל נפש לעבור שם (ואין לך דבר שעומד בפני התשובה). ובעיר פראג כ"ז שהי' הנוב"י בחיים ל"ה יכול הס"מ להיות שם, רק בדוחק בבחי' אורח ועכשיו מולך שם, ותחלת הקלקול יצא ע"י חזן וראש הקהל וכו' - ועל בתי כנסיות אלו כתב שם כל תפלתם בהם תועבה כמו אשר מתפלל בבית הכבוד, וגרוע יותר כי שם אשר מזכירין שם. (ראה שם באות לא- לג ובמראה כהן שם, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר דרך הנשר

מהגאון הקדוש המקובל האלוקי רבי נתן אדלער כהן צדק זצ"ל אב"ד באסקאוויץ ופראנקפורט דמיין יצ"ו בעל מחבר משנת רבי נתן הגהות ופירושים על ששה סדרי משנה, וספר תורת אמת אגדה וחידושי הלכה על התורה ושאלות ותשובות על ד"ח שו"ע

בענין בשר ודגים שאין עליהם חותם בתוך חותם קונטרס חותם בתוך חותם

 

 

 - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שאלות ותשובות בענייני חלב טריפה

מכשול גדול שמכניסים חלב חזיר בפארמולא לתינוקות, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קול קורא ומכתב להיזהר במאכל לקטנים

 

 

 

 

מלחמה לה' בעמלק מדור דור

מלחמת הצדיקים עם רבני הערב רב (העמלקים)
בשדי הכשרות
בד' מאות שנים האחרונים

במשך שנים רבות פיטמו את המטבח היהודי בבשר טריפה ונבילה, סיפור מזעזע שאירע בעיר קראקא, בזמן כהונתו של הצדיק הקדוש רבי נתן נטע שפירא זצ"ל, בעל מחבר מגלה עמוקות, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

בעיר קארקא

הסתערות הבעל דבר בימי הרידב"ז בשנת תר"ס – תר"ע, ורוח קדשו של הרידב"ז על זמננו היום, שאי אפשר בשום אופן לתקן כשרות הבשר באמעריקא. דרשת הרידב"ז בעיר שיקאגא, השטן יושב וכל כת דלי' לשמור המקום ההוא ממאכלי כשרות – כל מה שיתקנו תקנות יקלקלו יותר – שלוחים נאמנים השטן. לא יאמינו זאת אנשי יורא"פ שבאמעריקא הכח ביד שטרויא אחת להשחית את כל העיר וכל המדינה. אין תרופה ואין עצה – לא תכלו לתקן בשום אופן מעתה ועד עולם. חיבר ספר גדול ונפלא על הירושלמי, שמאז נתפרסם שמו בכל אפסים כבקי בכל מכמני התורה, והגדולים בכל המדינות חרדו לקראתו ולשמו ולזכרו לחם במסירת נפש ממש על הרבה עניני חיזוק הדת וכשרות השחיטה, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר הרידב"ז והכשרות

מתאר רוע מצב השחיטה בניו יארק ובארצות הברית בכלל, על פי מה שראו עיני המחבר בעצמו במשך ח"י שנה היותו שו"ב במדינה זו. דפוס ראשון, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שמירה טובה

בו יבואר קצת ממלחמתו הגדולה של הגאון הצדיק רבי שרגא פייוועל מענדלוביץ, מייסד ישיבה תורה ודעת לפני שבעים שנה, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת הדת - שחיטה

ניקור ווארשא, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תירוש ויצהר

מתאר גודל ההזנחה ומצב השחיטה בוויליאמסבורג, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מכתב לרבנים על מצב הכשרות
בו יסופר חורבן העיר הגדולה מלאה חכמים וסופרים עיר סאטמיר מה שנעשה ע"י גירוי והסתה של איזה מחרחרי ריב, י"ל בק"ק סאטמיר  שנת ולא תהדל פני גדול לפ"ק וקנדה

שפת אמת עם פירוש מגן גבורים

מהגאון הגדול רבי נתן געשטעטנער אבדק"ק קרית אגו"י בני ברק בעל להורות נתן על ד"ח שלחן ערוך. מתאר מצב הנורא בשחיטות בארצות הברית, ובפרט נגד השחיטה בבאקס, ושחיטה תלויה, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

להורות נתן

עיתון על מכשולי הניקור שיצא לאור בשנת תש"מ, ההיסטארייע מה שהיה עם הרב מלאכי ואיך שרצו להרוג אותו על שגילה המכשולות הנוראות, ובסופו אזהרת החפץ חיים זצ"ל על מכשולי הניקור והטריפות שהבוטשער שותפם של עמלק מכשילים את ישראל רח"ל, וכל אחד ערב בעד חבירו ומחיוב לעורר על מכשולים האלו, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

וויכטיג פאר יעדן ניקור

מטרת הספר להוכיח את העובדות דלהלן: א. להוכיח לציבור חלק ממה שקורה בהכשרת הבשרים. ב. גישת איגוד הקצבים כשהרבנים רוצים לגלות את האמת על הנעשה בכשרות הבשר. ג. טרור נורא המתנהל נגד הרבנים שהתייצבו נגד הבשר בהמה. ד. חלק מתוך רשימת הרבנים והאדמורי"ם של דורנו שאף פעם לא אכלו בשר בהמה בארצות הברית. ה. טרור נגד הגה"צ מדעברעצין שליט"א בעמח"ס שו"ת באר משה ט' חלקים, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

בשר גלאט כשר בזמן הזה

קול קורא'ס נגד השבתי צבי ר' שלמה העלבראנץ רב דקהילת לב טהור, חשון תשנ"ח

מלחמת ה'

 

י"ג לחודש "מנחם אב" יומא דהילולא רבא של הצדיק הקדוש בעל מגלה עמוקות זצ"ל – גילויים נוראים ונפלאים על מצות תיקוני עירובי"ן – נכלל בזה מאמר והתגלות נפלא ונורא על פרשת השבוע ואתחנן – וכן נכלל בזה עניני חורבן בית המקדש ששייך לימים אלו., - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מגלה עמוקות חי וקים

י"ל ע"י כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א, [בעילום שם] יבואר בו ענינים הדורשים תיקון במצב היהדות באמעריקא לפרטיהם וקצת אופני תיקון. שנת תש"ל

מדור דור
התעוררות וחיזוק בהרבה ענינים נחוצים מאוד כמו חינוך, צניעות, כשרות ועוד. נכתב ע"י הצה"ק רבי אשר יעקב בלום זצוללה"ה [בעילום שם] , הבוכה על עון הדור שנת תשל"ו. עם קונטרס עד מתי (נדפס פעם הראשון בשנת תרפ"ג, מגה"צ רבי שרגא פייוועל מענדאלאוויטץ). נחפשא דרכינו
ונחקורה ונשובה

פרק ששה ושלשים, שחיטה. בו יבואר עד כמה כוחות הטומאה והחיצונים משתדלים בכל כוחם שהשוחט יאכיל טריפות לישראל, ולהכשיל את ישראל באכילת נבילות וטריפות. גם יבואר בו גודל האיסור לאכול בשר אפילו למי שקרא ושנה, זולת לצדיק גמור, וגם כן עם שמירה מעולה. טעם שבעל תשובה לא יאכל בשר כי אם בשבת, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שבט מוסר

 

 

הקאמפיוטער שמודד את היהדות של כל יהודי בחמש דקות ברוקלין נוא יארק שנת תשמ"ח, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק ט

התעוררות לזהירות בעניני ספורי תורה תפילין ומזוזות, קריאה לראשי ישיבות ומנהלים, סיפורים נפלאים בענין מזוזות., - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק י"ז

דרשה והתעוררות לילדי תשב"ר ובחורי ישיבת זכרון יחיאל בלאס אנדזעלעס גודל חשיבות קיום מצות מזוזה, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק כ"ז

דרוש לסעודת הודאה לאחד שניצל בנס נפלא, שלא הצליח לעלות על המטוס טי דאבעליו אי 800 שהתרסק על ידי פצצה. מבאר המכשולות הגדולות איך שנכשלו עם בנ"י בספרי תורה תפילין ומזוזות פסולות, ואין פוצה פה, ובזכות שמעורר אנשים במצות אלו ניצל בדרך נס. עוד מבואר בו, גודל השכר של השומר עצמו ואת אחרים בענין אמן וקדושת בית המדרש, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ראש דברך אמת חלק א

בענין כל ישראל ערבין זה לזה, ובענין כשרות תפילין ומזוזות, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ראש דברך אמת חלק ב

דרוש לבר מצוה ובענין גודל השכר של מזכי הרבים בתפילין ומזוזות כשרות, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ראש דברך אמת חלק ג

איסור גידול בלורית, לכל פרטיהם. ביטול מצות תפילין, למגדלי בלוריות, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

בלוריות לאור ההלכה חלק א

מדריך ומורה דרך לקניית תפילין ומזוזות, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תפארת מתתיהו

גילוי ידיעות מבהילות בספרי תורה תפילין ומזוזות, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תפארת מתתיהו 2

בו יבואר גודל מצות קדושת תפילין, והעונש הגדול למי שאינו מניח תפילין ח"ו, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תפארת יהודה

 

 השמחה בהלכה

בו יבואר מעלת כבוד קדושת חתן וכלה ושמחתם, ועניני הנהגות חתן ביום חופתו, וכל דיני ומנהגי חופה וקידושין וברכת אירוסין ונשואין, ושבע ברכות

, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

נשואי ישראל כהלכתה  על הלכות חופה וחתונה

מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

סדר כתובה - דיניו ומנהגיו

א. מסקנת הגדולים שבשמחת בת מצוה אי אפשר שלא להכשל באביזרייהו דגילוי עריות מכמה פנים  ב. המקור בא מהרעפארמער וקאנסעוויטיווער ג. חגיגת בת מצוה הוא איסור משום חוקות הגויים ד. עובר משום הולך בחוקי אפיקורסים. ה. האיסור הגדול מגדולי ישראל לעשות בבית הכנסת חגיגת בת מצוה. - ראה עוד באריכות גדול בספר השמחה בהלכה, ובספר השכר והעונש בשמירת עינים

, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קונטרס בת מצוה

בו יבואר אם מותר לעשות
שמחת בת מצוה על פי התורה  
אם נקרא סעודת מצוה  או לאו

היות והנסיונות בשמחת נשואין עצומים מאוד, על כן צטטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המכשיל את הרבים כשעושה סעודת מצוה בלי מחיצה כהלכה, שאין מספיקין בידו לעשות תשובה, וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו וכו', והמנהג הזה לילך אנשים ונשים ביחד הוא נהוג בהיכלות של עכו"ם, ועל זה נאמר ובחוקותיהם לא תלכו, והוא נקרא מומר לדבר אחד  וגודל שכר הנזהר בזה שזוכה לבנים הגונים וזוכה להקביל פני השכינה    מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקיים

, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

.

  ספר השמחה בהלכה

בו יבואר איך לעשות שמחת נשואין על פי התורה  

 

 

 

 

עניני צניעות

 

 

להחפץ חיים זצ"ל בו יבואר ענין הגדר שגדרה התורה לבנות ישראל נשואות להיות שערותיהן מכוסות, ובפירצת גדר הצניעות בכלל. גודל העון והעונש שיש עבור זה, וגודל השכר שיש להנזהרים בזה. ונזכה לגדור פרצת ירושלים בב"א, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

גדר עולם

ליקוט מדברי גדולי הדורות על איסור פאה נכרית (פארוק, שייטעל) וגלוי שער בנשים נשואות. יצא לאור על ידי וועד משמרת הצניעות ירושלים, - י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

דת משה ויהודית

על פי פסקי גדולי הפוסקים בדורנו שליט"א יצא לאור על ידי וועד הרבנים להאדרת קדושת ישראל בנשיאות הגר"ש וואזנער שליט"א והגאון ר"נ קרליץ שליט"א, בני ברק תשס"ב לפ"ק

הלבוש לאור ההלכה

קול קורא מרבנים הגדולים בארץ ישראל על עניני צניעות

פסק דין תורה

איחוד משמרת הקדושה דארצות הברית וקנאדא

האט ליין לנוטרי ברית קודש

212 – 990 - 6097

איחוד משמרת הקדושה האט ליין

ביקורת נשים אצל רופאים, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק  כ  

בו יבוארו המכשולות הגדולות בלבושת בגדי פריצות ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק י"ד

יצא לאור בלונדון

קול קורא ודברי חיזוק בגדרי הצניעות

כל עניני צניעות האיך להתנהג

צניעות כהלכה

אזהרה נוראה לדורנו

צניעות

בספר הזה קיבצתי פסקי גאוני ורוזני ארץ מדור הישן ומדורנו, שכל אשה תהדר ותתאמץ לילך לאשה הרופאת נשים ולא לאיש כדי להינצל מאיסורי יחוד ושאר מכשולות המתרחשים יום יום, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

צניעות ישראל

 

 


מספר ילקוט מעם לועז, המברך ברכה לבטלה חייב לנדותו ואם לא נידוהו היא בעצמו יהא בנידוי

הלכות חרם ונידוי

מהרב הקדוש רבי רבי אלימלך מלאזינסק זי"ע, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

צעטיל קטן

מאת הרב ישראל מאיר הכהן בעל החפץ חיים זצוקללה"ה, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

צפית לישועה

בו יבואר בעזהשי"ת: והיא סדר יום המיתה - כל אחד מעיד על עצמו על כל מה שעשה בעולם הזה - כיצד דין הקבר - המת מקבל מכות נוראות בשלשלאות של אש וברזל - דין חיבוט הקבר קשה יותר מדין של גיהנום - מכים את אביו ואת אמו ואומר להם, מפני מה לא הדרכתם את בניכם ללמוד תורה ומעשים טובים - כל תענוג בעולם הזה מוסיף לו יסורים בחיבוט הקבר - על ידי כמה מצות סגוליות יכולים להיפטר מחיבוט הקבר, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
.

מסכת חיבוט הקבר
לרבינו סעדי' גאון זצ"ל מעיר אפיס, ווארשא שנת תשל"ג לפ"ק התחיה והפדות

שש מצות תמידיות שצריכים לקיים בכל רגע. והם תמצית וראשי פרקים ממצות בספר החינוך, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שש מצות
יראת שמים נתגלה על ידי צדיק אחד נסתר

התעוררות נחוצות נגד הטעלעוויזש'ן ברוקלין נוא יארק שנת תשמ"ח, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק ו

 

 

 

 

תפארת אדם ממרן רבן של ישראל בעל החפץ חיים זצ"ל בענין הקפת הראש והזקן, בהוספת קונטרס על מכונת גלוח  - יצא לאור על ידי ועד תפארת אדם

תפארת אדם

בענין מכונות הגילוח דעת גדולי ישראל

סם חיים

רבי יהושע אלתר ווילדמאן זצ"ל דינים נחוצים איך להתנהג בכמה ענינים מדי יום ביומו, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

עלה לתרופה

כל דיני חוקות הגוים לכל פרטיהן, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

חוקות עכו"ם בהלכה חלק ב

דינים נחוצים איך להתנהג מידי יום ביומו, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

עמק יהושע האחרון

נחיצות גילוח השערות מזמן לזמן, זמני גילוח שערות וצפרנים, כונה לקיום המצוה, סדר הקציצה, נטילת ידים לאחריה, וכו', - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

גילוח שערות וצפרנים כהלכתה חלק ג

חלק א', בו יבוארו המכשולות הגדולות איך שנכשלים ישראל קדושים בחומר האיסור של הפקעת שערים. קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים. יצא לאור על ידי התאחדות בתי דינים דארצות הברית, ברוקלין נוא יארק, שבט תשמ"ו, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הפקעת שערים

חלק ב', קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים. יצא לאור על ידי התאחדות בתי דינים דארצות הברית, ברוקלין נוא יארק, שבט תשמ"ח, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הפקעת שערים

לוקסוס, מאת כ"ק הגה"צ רבי שלום יהודה גראס שליט"א מהאלמין יע"א, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

חיה טורפת

בו יבואר המכשולות בענין הכפרות, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק י"א

בו יבוארו המכשולות הגדולות במצב הדין תורה'ס בעניני שלום בית ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק י"ב

התעוררות להגנה על משפטי ישראל בעניני גיטין ברוקלין נוא יארק שנת תשמ"ח, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק ז

בו יבוארו המכשולות הגדולות בענין חילול שבת וחילול המועד, ואיסור תערובות אנשים ונשים וטף ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק י"ג

מודעות על זהירות בגילוח הזקן, וכמה מצות מקיים מי שאינו מגלח הזקן ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק ט"ז

התעוררות להנוסעים לקאנטריס וקעפמס, זהירות בעניני ספרי תורה תפילין ומזוזות, יחוד, צניעות, מחיצות בסווימינג פאל, זהירות בקניית דגים תולעים ומילבין, זהירות להורים. ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק י"ח

איסור שעטנז ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק כ"ב

דרוש לפתיחת בית הכנסת אורחים בבראזיל, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

בית אברהם

 

פסח

 

 

5

פסח, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק כ"ה

7

כשרות התרופות – מעדעצינען – לפסח ולכל השנה, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק כ 

3

רשימה לבדיקת חמץ ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק כ"א

 

28

א. כל תנאי המצוות, דברים ההכרחיים לקיים המצוות כהלכתן בכל פרטיה ודקדוקיה שיעלה לרצון לפני אדון כלב. דינים והדרכה לבדיקת חסא סאלאט, ולבדיקת כרוב -  קרויט   ג. זהירת כניסת מאכלים ומשקאות מיוצרים בבתי חרושת לבית בפסח, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קיום המצות כהלכתה

 

שכר ועונש על התורה
מחולק לפי סדר הפרשיות
 

בו יבואר גודל הלימוד של עניני שכר ועונש, והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם הזה ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, ואין אדם יכול לשער מה שנפש הרשע תסבול בעולם הבא. שידע האדם שהפסיד תענוגי הגן עדן, ויתבונן אז בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה הכל חיי העולם הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שכר ועונש בראשית

כנ"ל, -  השכר והעונש הוא אחת מיסודות הגדולות בקדושת ישראל וטהרתן, גם יבואר בו עניני יראת שמים והתעוררות, וגודל הפגם המגיע לנפש וגוף האדם הנכשל באי ידיעת עניני יראת שמים ויראת העונש חס ושלום, ואופני תיקוני התשובה, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שכר ועונש שמות חלק א'

"אור הזוהר", גודל החיוב ללמוד וללמד הזוהר הקדוש ותיקונים, וחכמת האמת, שחיבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, שבו גילה סודות נפלאים אשר בתורתו ושמותיו הקדושים בהם העולם קיים, ועי"ז תמלא הארץ דעה את ה' באמונה. מעלתה – טהרתה -  קדושתה -  סגולתה. קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי, מדרשים, זוה"ק, תיקונים, רמב"ם, ראשונים ואחרונים, ספרי שו"ת, ספרי בעשטה"ק ותלמידיו, כללים יסודיים ועיקריים בענין לימוד הזוהר והתיקונים. דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם, מדריך ומורה דרך, להתמיד בלימוד הזוהר, ולסיים מידי שבוע בשבוע כל פרשת הזוהר. אוסף ענקי במקצוע זה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
.

שכר ועונש שמות חלק ב'

בו יבואר גודל הלימוד של עניני שכר ועונש, והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם הזה ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, ואין אדם יכול לשער מה שנפש הרשע תסבול בעולם הבא. שידע האדם שהפסיד תענוגי הגן עדן, ויתבונן אז בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה הכל חיי העולם הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שכר ועונש ויקרא

בו יבואר גודל הלימוד של עניני שכר ועונש, והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם הזה ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, ואין אדם יכול לשער מה שנפש הרשע תסבול בעולם הבא. שידע האדם שהפסיד תענוגי הגן עדן, ויתבונן אז בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה הכל חיי העולם הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שכר ועונש במדבר

 בו יבואר גודל הלימוד של עניני שכר ועונש, והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם הזה ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, ואין אדם יכול לשער מה שנפש הרשע תסבול בעולם הבא. שידע האדם שהפסיד תענוגי הגן עדן, ויתבונן אז בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה הכל חיי העולם הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שכר ועונש דברים

היות והנסיונות ביוצא לחוץ עצומים מאוד, על כן צטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המסתכל וגם בענין גודל שכר הנזהר. - הספר הזה הוא תועלת גדול לכל היוצא לדרך, ליקח חמשה דקות [מינוטי"ן] ולעיין בה. ובלתי ספק שיהיה לו שמירה גדולה ברוחניות וגם בגשמיות לו ולזרעו אחריו.  - כל זה מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקיים., - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

השכר והעונש בשמירת עינים

בו יבואר מחז"ל כי כל שכר האדם, בריאותו, פרנסתו, אריכות ימיו ובריאות בניו. כולם תלויים בהנהגתו בקדושה בראיית עיניו

ונלוה אליו קונטרס בית רחל חבור מאתי אשר חנן ה' את עבדו מקים מעפר דל

מנשה הקטן אבדק"ק אונגוואר וראש ישיבת בית שערים בברוקלין נוא יארק - י"ל ע"י וועד לחיזוק הדת שנת ה' תשל"ז לפ"ק משנה בפרק האיש מקדש מהדורא תניינא עם קצת הוספות  דעת תורה ובירור הלכה ליראי ה' בכלל ולבני תורה בחורי הישיבה בפרט, שבאו לפרק האיש מקדש, כיצד להתנהג מתחילת השידוכין עד אחר החתונה ונלוה אליו קונטרס בית רחל
דרך ישרה שיבור לו האדם לראות חיים עם האשה אשר אהב כל ימי חיי הבלו אשר נתן לו תחת השמש

משנה בפרק האיש מקדש  

 

 

(646) – 519 - 5800 xt 1129
(212) – 990 - 8000 xt 1212

קריאה דחופה! אל יראי ד' וחושבי שמו , אנשי שם , גבורי כח ועושי רצונו של מקום ברוך הוא די בכל אתר ואתר הי"ו

מרכז שידוכי נשואין העולמי 

WORLD ORGANIZATION FOR SHIDUCHIM  

על שמירת ותיקון פגם הברית חלק ראשון סדר בראשית. בו יבואר מעלת הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית. גם יבואר בו גודל העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם הברית, והפגם הגדול והנורא הנעשה על ידי חטא פגם הברית קודש, ושהוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע, אפילו זהב מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם ברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים. גם יבואר בו סדר התיקון והתשובה להפגם הזה המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי איך דבר העומד בפני התשובה. עוד יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית, ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם הזה. ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד., - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תיקון הברית

בו יבואר גודל ענין הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית.
גם יבואר בו תיקונים נחוצים איך ומה ובאיזה אופן שיכול לתקן על מה שפגם בפגם הברית, כי הוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע רחמנא לצלן אפילו זהב ביד מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם הברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים.
   זה השער לה' צדיקים יבואו בו, אשר בו יאחז צדיק דרכי נתיבו. אור זרוע לצדיק וישמח לבו. בו כלול כל תיקוני הברית ואזהרות ישרים זכים וברים. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם יפרח בימיו צדיק.
גם יבואר בו תיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם זה, המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי אין לך דבר העומד בפני התשובה. ועיקר התיקון תלוי ביסוד לתקנו, ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. ועל ידי הלימוד בספר הזה יתבונן בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם  הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה. יוצא לאור שנת תשס"ד לפ"ק. הספר נדפס לזכות הרבים, ומתחלק בחינם לכל דורש ומבקש
, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר בית הרשב"י על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו סדר בראשית שמות, - חלק א'.  . סיון תשס"ד,

 

בו יבואר גודל ענין הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית.
יוצא לאור שנת תשס"ד לפ"ק. הספר נדפס לזכות הרבים, ומתחלק בחינם לכל דורש ומבקש
, סיון תשס"ד., - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
.

ספר בית הרשב"י על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו סדר בראשית שמות, - חלק ב'.

יוצא לאור שנת תשס"ד לפ"ק. הספר נדפס לזכות הרבים, ומתחלק בחינם לכל דורש ומבקש, - גם יבואר בו תיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם זה, המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי אין לך דבר העומד בפני התשובה. ועיקר התיקון תלוי ביסוד לתקנו, ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. ועל ידי הלימוד בספר הזה יתבונן בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם  הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר תיקון פגם הברית חלק ראשון קל"ח עמודים .

כי הוא תקון הברית הנקרא "תיקון הכלל" כמבואר בלקוטי מוהר"ן ח"א (סימן כ"ט אות ד'), והוא תיקון למקרה לילה, ח"ו, לומר אלו העשרה מזמורי תהלים באותו היום שקרה לו, מרבנו הגדול והקדוש צדיק האמיתי אור ישראל וקדושו נחל נובע מקור חכמה רבי נחמן זצוקללה"ה מברסלב. נכד הבעל שם טוב הקדוש זי"ע. הוצאת קרן ר' ישראל דב אודסר זצ"ל להדפסת והפצת ספרי רבי נחמן מברסלב זי"ע. עיה"ק ירושלים תובב"א תקון הכללי

והוא: ליקוט מ"חק לישראל"   פרשיות שמות - משפטים עם הוספות חדשות שערי קדושה על קדושת ושמירת הברית

, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר קדושת הברית

 

ספרי שכר ועונש על סדר הפרשיות

1        הקדמה לספרי שכר ועונש ו' חלקים

סדר שמות

 2        שכר ועונש - פרשת בא בו יבואר בעניני גלגולים, תשובה, וסיפורים נפלאים בעניני כשרות

סדר ויקרא

3        שכר ועונש - פרשת אחרי בו יבואר בעניני גלגולים שבת, תשובה, גאולה, וגודל הענין של מזכי הרבים

4        שכר ועונש - פרשת בהר בו יבואר בעניני ערבות, ושער לבעלי תשובה

סדר במדבר

5        שכר ועונש - פרשת במדבר בו יבואר בעניני גלגולים וגודל הענין של מזכי הרבים

6        שכר ועונש - פרשת נשא - בו יבואר עניני תוכחה מחאה ערבות וגלגולים

7        שכר ועונש - פרשת בהעלותך בו יבואר עניני  גלגולים, תוכחה, מחאה וערבות

8        שכר ועונש - פרשת חקת - בו יבואר עניני גלגולים

9        שכר ועונש - פרשת בלק - בו יבואר בעניני גלגולים

10   שכר ועונש - פרשת פנחס - בו יבואר עניני תוכחה מחאה וערבות

11   שכר ועונש - פרשת מטות - בו יבואר עניני תוכחה מהגה"ק רבי הלל מקאלאמייע

 סדר דברים

12   שכר ועונש - פרשת דברים - בו יבואר עניני תוכחה ויראת שמים

13   שכר ועונש - פרשת ואתחנן - בו יבואר עניני תשובה וזיכוי הרבים

14   שכר ועונש - פרשת עקב - בו יבואר עניני אמונה תוכחה ועניני שבת

15   שכר ועונש - פרשת ראה - בו יבואר עניני תוכחה תהלים גן עדן וערבות

16   שכר ועונש - פרשת שופטים - בו יבואר עניני תוכחה ערבות וגלגולים

17   שכר ועונש - פרשת כי תצא - בו יבואר עניני נטילת ידים

18   שכר ועונש - פרשת כי תבא - בו יבואר עניני אמונה תוכחה תשובה וגלגולים

19   שכר ועונש - פרשת נצבים - בו יבואר עניני גלגולים תוכחה ומחאה

20   שכר ועונש - פרשת וילך - בו יבואר עניני תוכחה וגלגולים

21   שכר ועונש - פרשת האזינו - בו יבואר עניני תוכחה וגלגולים

22   שכר ועונש - פרשת ברכה - בו יבואר גלגולים תוכחה מחאה ותשובה

23   שכר ועונש – שער הכשרות ויראת שמים

24   שער לשכר ועונש -  פרשת דברים

 קול קורא'ס

25   גליון א' תשרי שנת תשמ"ח בעניני תוכחה, מחאה וערבות

26   קול קורא – זהירות בעון נדרים

27   קול קורא – זהירות בעון גילוי עריות

28   קול קורא – זהירות בעון הזכרת שם לבטלה

29   קול קורא – זהירות בעון מחיצה בבית המדרש שאינה כשירה

30   סדר מודעה לשכיב מרע

31   מצות קידושין ותפילה בכוונה

תפלה לפני קידוש וסעודה בשבת קודש

 

א וויכטיגער ספר וואס לערנט דעם פאלק ישראל דעם דרך התשובה אום מען זאל ווערט זיין די גאולה הרב ר' אלי' מרדכי הכהן מזאה שנת תש"ג לפ"ק, ניו יארק

ספר קול מבשר

מעשה נורא - איסור על הדגים מפני הפקעת שערים, מרבנים הגאונים והבתי דינים פרושים וחסידים, טבת תרס"ב

מודעה ואזהרה רבה

חסד נצחית

   חסד של אמת

מאת הרב שלמה יצחק בן אהרן שיינפעלד

ספר עולם השקר

 

פתח האהל חלק ו' - פתיחה בהתעוררות ודברי חיזוק שהשמיע כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א הרהגה"צ המפורסם רבי רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי לתלמידי הישיבה לפני התחלת שיעור לימוד הסוגיא בקיץ תשל"ג לפ"ק. ובסוף הקונטרס נדפסה "תשובה" אודות הכלי משחית הנקרא ראדיא שכתבה כ"ק אדמו"ר שליט"א בימים אלו להלכה ולמעשה. יוצא לאור ע"י תלמידיו בישיבת "אהל שמואל" דקאשוי בעדפארד הילס, נ.י

אמרי אמת:  בו יבואר ההשתלשלות הענינים בעיר קרית יואל – ז' אדר תשמ"ט לפ"ק

שכר ועונש פרשת בראשית - שנה א' גליון א' - גליון שבועי לחיזוק הדת, כולל ענין הלימוד של עניני שכר ועונש, ועניני יראת השם ואהבת השם, יצא לאור בירושלים עיה"ק, שנת תשס"א, כרך א', סדר בראשית. יצא לאור על ידי וועד העוסקים בצרכי ציבור להציל נפש הרוחני ניסן תשס"א לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

סגולה גדולה לפרנסה – ולכל דבר. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 מפתח לספר שבט מוסר - חלק א'. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

חברה מחזירי עטרה ליושנה - עם כולל העברים מהגה"ק רבי עקיבא יוסף שלזינגער זי"ע - שנת תרל"ג ירושלים עיה"ק

  וויכוחא רבה בין החסיד להמתנגד אשר היה בין הני תרי גברא רברבא בעניני נוסח האריז"ל ובמנהגי ודרכי החסידות. פיעטרקוב שנת תרע"ב לפ"ק

   יהי אור - לבאר היסוד הגדול שבתורה שחובתינו לקבל על עצמינו עול כל מצוות ה' בשלימות מבלי לבכר ולהבדיל בין מצוה למצוה ובענין שמירת גדר הצניעות. - מאת הרב אברהם וויינפעלד - מאנסי ניו יארק, שנת תשכ"ג לפ"ק

   התחיה והפדות - לרבינו סעדי' גאון זצ"ל מעיר אפיס, ווארשא שנת תשל"ג לפ"ק

79   הצלת נפשות ארגאנטינא   - הצלת נפשות אן דער קונטרס איז געשריבן געווארן ביי א ראדיא שוי אין ארגאנטינא, וואס די אידן פון דארט האבן געבעטען דעם רבין שליט"א צו ראטעווען די 200 טויזנט אידן וואס זענען אראפ פון אידישען וועג. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הצלת נפשות - אן אפענער בריף צו אלע עשירים און פילאנטראפען, פון וועד המרכזי העולמי לקיום היהדות, י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס רב דקהל האלמין, ברוקלין נ"י שנת תשמ"ט.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

אגרת מוסר מהרמב"ן – בלשון הקודש ואידיש

      אגרת הגר"א – אגרת שכתב לזוגתו הציקית לפני הנסיעה לארץ ישראל

         אגרת המוסר – מרבינו הגדול רבי ישראל סלנטר ז"ל

          אגרת התשובה – לרבינו יונה ז"ל

 קץ הפלאות ברכת ישועה דרך חיים - והוא לזרז אחינו בני ישראל בשנים של הפקודות הבאים עלינו לטובה, לבקש על הגאולה, ולהתעורר בתשובה, על פי דברי הזהר הקדוש והמקובלים. עוד כמה מיני סגולות, וסביב לו ס' ברכת ישועה, בו יבואר זמני הקץ והשנים של הפקודות, ושורש ענין הפקודות, וכמה דברים נחמדים לשמור ולקיים. ס' דרך החיים, לרמז שנקיים המצות ומדות טובות המבוארים שם. מאת רבי חיים ישעיה הכהן בעמ"ח מסגרת השולחן ועוד. לובלין שנת בזה יבא הברכה והישועה לפ"ק

קצה השמים - דברי הדרכה בכל ענינים יהדות העומדים על הפרק בארצות הברית ובארץ ישראל. היקף גדול ורחב. (נדפס בהקדמת לספר ברכת שמים על מסכת שבת שנת תשנ"ד. ואח"כ נדפס בזמירות רנו שמים). מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א הרהגה"צ המפורסם רבי רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי. קרית קאשוי בעדפארד היללס. שנת תשנ"ג לפ"ק.

כבוד אב ואם – על מצות כבוד אב ואם ומוראם

 לקוטי יושר דברי אמת - לקוטים עה"ת ועוד, שחיבר איש אלוקים קדוש מאת רבינו ר'משולם פייוויש זי"ע מ"מ מזבריזא. נוסח לשם יחוד שנהג המחבר הקדוש בעל יושר דברי אמת זי"ע לאמרו קודם עיבוד הקלף לכתיבת סת"ם

קול אומר קרא - דבריו הקדושים המלהבים כאש בוערת לעין כל כדי להרחיק אצילי בני ישראל יראי ה' מהמושכלים ומכת החדשים – נעלאגען – שלא להתחבר ולהתקשר עמהם ולא לישב עמהם החבורה אחת ובאסיפה אחת בלי שום אופן באיזה ענין שהוא היוצא מהם לאויר העולם להתיעץ עמהם אפילו שנראה לנו הדבר על צד היותר טוב. ראגענדארף, שנת "כי שמי בקרבו" לפ"ק

אַן אָפענער בריף צו אַלע עשירים און פילאנטראָפּען – מועד המרכזי העולמי לקיום היהדות, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשמ"ז. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

  קול קורא לי"ג מדות לדעת איך להתנהג וחי בהם

מדור דור – יבואר בו ענינים הדורשים תיקון במצב היהדות באמעריקא לפרטיהם וקצת אופני תיקון , שנת תש"ל -  יצא לאור על ידי הה"צ רבי אליעזר חיים בלום שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א

 העתקת מכתב לרב אחד – על הספר מדור דור – בו יראה הקורא כי מצב הדור נזנח כל כך מפני רבני הערב רב שנפלו לחמדת הממון והרדיפה אחרי' כאשר ירדוף הקורא בהרים וילכו אחרי ההבל ויהבלו, ונשארו לנו רק מתי מעט אודים המוצלים מאש של עבודה זרה, רבנים גדולים יראי אלוקים ואוהביו בשכל הישר שלא נפגעו מפגעי הזמן

מסכת חיבוט הקבר - בו יבואר בעזהשי"ת: והיא סדר יום המיתה - כל אחד מעיד על עצמו על כל מה שעשה בעולם הזה - כיצד דין הקבר - המת מקבל מכות נוראות בשלשלאות של אש וברזל - דין חיבוט הקבר קשה יותר מדין של גיהנום - מכים את אביו ואת אמו ואומר להם, מפני מה לא הדרכתם את בניכם ללמוד תורה ומעשים טובים - כל תענוג בעולם הזה מוסיף לו יסורים בחיבוט הקבר - על ידי כמה מצות סגוליות יכולים להיפטר מחיבוט הקבר. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מעשה אבות - ספר מעשה אבות כינוס לצדיקים - בו מובא פסק דין אשר נעשה באסיפת הגאונים הצדיקים הרבנים בשנת תרכ"ו מוסכם ומוסמך מכל בתי דינים מארבע ארצות, מרבותינו שבא"י ורבותינו שבגולה, ואסרו בחרם חמור לכל מי שנכנס לבית המדרש בלי מחיצה גמורה, וז"ל: אסור לעשות המחיצה המבדלת בין עזרת נשים ואנשים באופן שיוכלו להסתכל אנשים בנשים רק יעשו כנהוג מימי קדם, וכן אם כבר נעשה לא יכנסו בה. והנכנס בה כמו שנכנס לבית עבודה זרה. ואסור לשנות שום מנהג יהדות או שום נימוס בית הכנסת מאשר מקובל מאבותינו ואבות אבותינו, ירושלים שנת תרצ"ג לפ"ק

קול השופר - י"ל ע"י ועד העיר לקהלת האשכנזים מיסודם של רבותינו מארי דארעא קדישא הגאונים הצדיקים רבי יוסף חיים זוננפעלד ורבי יצחק ירוחם דיסקין זצוקללה"ה

  ספר קומי אורי  - מהגאון רבי שמואל בן עזריאל יחיאל זצ"ל

 מענה לאגרות – בו נתתי מענה על יותר ממאה וששים שאלות שנשאלו בספר שו"ת אגרות משה והוכחתי שהמחבר הזה הכשיל את הרבים באופן מחריד בהתרת הרבה איסורים חמורים וטעה בכל הראותיו או בדבר משנה או בשיקול הדעת וסברא וחזרתי על כל ענין לבררו להלכה ולמעשה, מהגה"צ יום טוב הלוי שווארץ רב דק"ק נחלת יעקב קווינס, נ"י, תשל"ד

אל תגעו במשיחי - בו יבואר חומר האיסור מלעשות שינויים בחינוך תשב"ר מהדרך הישן המקובל וגם נוסחאות קול קורא'ס "דעת תורה" ו"אזהרת איסור" מגדולי דורנו שליט"א, ליזהר מלשנות כקוצו של יו"ד "ולתקן" בשום ענין הנוגע לחינוך כלל וכלל. שנת תשל"ט. מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א הרהגה"צ המפורסם רבי רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי. יוצא לאור ע"י תלמידיו בישיבת "אהל שמואל" דקאשוי בעדפארד הילס, נ.י

בית אברהם - דרוש לפתיחת בית הכנסת אורחים בבראזיל. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת ה' – נגד שבתי צבי ר' שלמה העלבראץ הגונב נפשות

מלחמות השם – חלק ד' מגבית הצלה – קריאה נרגשת להציבור הרחב יהדות החרדית שבכל העולם , הצלת היהדות – ברוקלין שנת תשמ"ח לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

סידור תפילה ישרה ברדיטשוב

סגולה לחים ולרפואה

דגל ישראל מאנאטליכער דזורנאל פאר חיזוק התורה והיהדות, ניו יארק תמוז, תרפ"ח

אהבת ישראל מהחפץ חיים זצ"ל. - י"ל פעם שנית ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קריאה גדולה מגדולי ומאורי הדור – על עניני לשון הרע ורכילות

ארגון מוקדש להתעוררות תשובה

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

רמב"ם - אמונה - בולעטין # 1

מסילת ישרים - בולעטין 1

מסילת ישרים - בולעטין 2

מסילת ישרים - בולעטין 3

 

שערי תשובה - בולעטין

ארגון מוקדש להתעוררות לתשובה

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

 

 

Mesilat Yesharim THE CLASSIC WORK OF MUSSAR BY THE HOLY RABBI MOSHE CHAYIM LUZZATO ZTK'L, ON HIM THE VILNA GAON SAID THAT HAD HE LIVED DURING HIS LIFETIME, HE WOULD HAVE TRAVELED BY FOOT TO VISIT HIM
Proper speech and the Evil Tongue LAWS OF THE PROHIBITION OF LASHON HA RA ANTHOLOGIZED FROM OUR GREAT TZADDIKIM 
The great Mitzvah of bringing merit to other Jews ANNOUNCEMENT ON THE GREAT LEVEL OF THIS IMPORTANT MITZVAH
Shabbos Observance THE IMPORTANCE OF OBSERVING SHABBAT, FIRST PUBLISHED IN SLOBODKA IN 1923 BY REB NOTA BEN YAAKOV HA LEVY LIPSHITZ
The importance of Mussar study and the fear of Hashem ALL THE MITZVOT ARE OF NO AVAIL WHEN THE PERSON DOESN'T HAVE FEAR OF G-D (SHABBAT 31A) LEARN TO PRACTICE THIS MITZVAH WHICH SADLY NOWADAYS RABBIS DON'T MENTION 
The Tzaddikim in Gan Eden  THE PLEASURES OF THE TZADDIKIM IN GAN EDEN 
To have more faith in G-d A SHORT BOOK WITH PROOFS OF THE DIVINE ORIGIN OF THE TORAH. FOR THOSE WHO NEED STRENGTHENING IN THEIR FAITH IN THE CREATOR 
Respecting others and fighting social pressure RESPECTING THE LOWLY AND POOR DEPENDS OF YOUR LEVEL OF FAITH IN THAT G-D DECIDES WHO IS RICH AND WHO ISN'T. LEARN TO RESIST THE PRESSURE OF THE SOCIETY WHICH PULLS YOU AWAY FROM G-D AND INTO MATERIALISM
Death and Gehinnom THE PUNISHMENT FOR EVILDOERS DOESN'T END IN THE GRAVE. THERE IS NOT ESCAPING THE JUDGE OF THE WORLD
Iggeret ha Ramban and Iggeret ha GRA TWO MUSSAR CLASSICS WRITTEN BY RABBI MOSHE BAR NACHMAN  AND BY THE VILNA GAON
Sins and souls THE REINCARNATIONS AND THE SUFFERINGS DUE TO THE SOULS OF SINNERS
The duty to rebuke and admonish ALL JEWS ARE RESPONSIBLE FOR ONE ANOTHER THOSE WHO CAN ADMONISH BUT DON'T DO IT, THE SINS OF SINNERS ARE CONSIDERED HIS
Tikkun Chatzot the midnight service THE SERVICE WHERE JEWS CRY OVER THE DESTRUCTION OF THE BET HA MIKDASH IS ALSO THE TIME WHEN HASHEM ENTERS GAN EDEN TO STUDY WITH THE TZADDIKIM. IT SAYS IN THE ZOHAR THAT THE BEST TIME FOR TORAH STUDY IS AFTER MIDNIGHT
The Tzetil Kattan of Rabbi Elimelch mi Lizensk THE WAY OF DAILY CONDUCT IN ORDER TO ATTAIN HIGH LEVELS OF SANCTITY AND SPIRITUAL ELEVATIONS WRITTEN BY THE HOLY RABBI ELIMELECH MI LIZENSK ZTK'L
Viddui: Confession of Rabbenu Nissim LEARN THE MANY ACTIONS OF OUR LIFE THAT NEED REPENTANCE AND HOW LOW OUR LEVEL IS IN RELATION TO WHAT IS REQUIRED FROM A SERVANT OF HASHEM
Kashrut and damages THE TERRIBLE DAMAGE THAT BEFALLS TO THE ONE WHO DOES NOT OBSERVE THE LAWS OF KASHRUS
The importance of the study of the Zohar THE HOLY BOOK WRITTEN BY RABBI SHIMON BAR YOCHAI, MAY HIS MERIT SHIELD US IS THE BASIS OF THE STUDY OF THE INNER PART OF THE TORAH WHICH PURIFIES THE SOUL OF THE ONE WHO READS IT EVEN IF HE DOESN'T UNDERSTAND WHAT HE SAYS 
The impurity and harm brought by sinning IF THE PERSON KNEW WHAT SINNING CAUSES HIM HE WOULD NEVER SIN AND GO AGAINST THE WORD OF G-D
A CALL TO SAVE KLAL ISRAEL: SAVE YOURSELVES FROM THE RABBONIM OF THE EREV RAV WHO LIKE THE NAZIS ARE BENT ON DESTROYING THE JEWISH PEOPLE. ONLY THESES ONES DO IT FROM WITHIN BY FEEDING JEWS NEVELOT AND TEREFOT
The Palm tree of Devorah THE CLASSIC WORK OF MUSSAR OF RABBI MOSHE CORDOVERO ZTK'L
A hidden Tzaddik revealed... Fear of Hashem THE IMPORTANCE OF THE MITZVAH TO FEAR HASHEM

 

HONORING PARENTS 

Honoring and fearing parents BOOK DEALING WITH THIS MOST IMPORTANT MITZVAH THAT MANY SONS EVEN LEARNED ONES NEGLECT TO FULFILL AND THEY CAN NOT IMAGINE HOW IMPORTANT THIS MITZVAH IS.
The Mitzvah to honor father and mother LAWS AND STORIES THAT ILLUSTRATE THE GREAT IMPORTANCE OF THIS MITZVAH AND THE GRAVITY OF NEGLECTING TO FULFILL IT AND THAT DUE TO OUR MANY SINS EVEN SCHOLARS TEND TO DISREGARD NOWADAYS

 

SMALL ANNOUNCEMENTS ON EMUNAH IN ENGLISH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

SMALL ANNOUNCEMENTS ON HONORING PARENTS IN ENGLISH

1 2 3 4 5 6 7 8

 

AN OPEN LETTER TO ALL WEALTHY JEWISH PHILANTHROPISTS,
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

B”H

THE THIRTEEN PRINCIPLES OF JEWISH FAITH – RAMBAM

 

If a Jew, Chaz v Shalom, is ignorant or does not believe in ALL of these principles, he will not merit to arise during the resurrection of the dead.

 

1.    I believe with perfect faith that God is the Creator and Ruler of all things.  He alone has made, does make, and will make all things.

2.    I believe with perfect faith that God is One.  There is no unity that is in any way like His.  He alone is our God – He was, He is, and He will be.

3.    I believe with perfect faith that God does not have a body.  Physical concepts do not apply to Him.  There is nothing whatsoever that resembles Him at all.

4.    I believe with perfect faith that God is first and last.

5.    I believe with perfect faith that it is only proper to pray to God.  One may not pray to anyone or anything else.

6.    I believe with perfect faith that all the words of the prophets are true.

7.    I believe with perfect faith that the prophecy of Moses is absolutely true.  He was the chief of all prophets, both before and after him.

8.    I believe with perfect faith that the entire Torah that we now have is that which was given to Moses.

9.    I believe with perfect faith that this Torah will not be changed, and that there will never be another Torah given by God.

10.                       I believe with perfect faith that God knows all of man’s deeds and thoughts.  It is thus written (Psalm 33:15), “He has molded every heart together, He understands what each one does.”

11.                   I believe with perfect faith that God rewards those who keep His commandments, and punishes those who transgress His commandments.

12.                       I believe with perfect faith in the coming of the Messiah.  No matter how long it takes, I will await his coming every day.

13.                       I believe with perfect faith that the dead will be brought back to life when God wills it to happen.

 

 

MESSAGE TO THE
GENERAL PUBLIC

TITLE

DESCRIPTION

INTERVIEW WITH SHLOMO ARTZI
PROBLEMS THAT THREATEN THE JEWISH COMMUNITY- By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
EMERGENCY APPEAL
HELP IN OUR WORK- By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Soul saving in Argentina
SAVING JEWS FROM ASSIMILATION IN ARGENTINA - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

GO TO NEXT PAGE

GO TO PRIOR PAGE

 

Published with the help of Jason Robert Kovan