בס"ד

 

 ISRAEL613.COM

חדשות

NEWS

PAGE 4

1          2       3     4     5

HOME        ראשי

ERETZ ISRAEL

DIN TORAH

MIKVAH

BUGS

MESIRAH

כל הספרים

מסירה

מקוה

תולעים

ארץ ישראל

EREV RAV

GUARDING THE BRIT - EYES

KASHRUT

GEULA

FALSE MASHIACHS

משיחי שקר

 גאולה

כשרות

שמירת הברית והעינים

ערב רב

SHULCHAN ARUCH

TZNIUT

BEIT MIDRASH

SHECHITA

REFORM

רפורם

שחיטה

בית המדרש

צניעות

שולחן ערוך

ZOHAR HA KADDOSH

SHABBAT

TZEDDAKA

NIKKUR

LUBAVITCH

ליובאוויטש

ניקור

צדקה

שבת

זוהר הקדוש

HALACHA

MILAH

TZITZIT

THE WAY OF TRUTH

SPANISH BOOKS

תוכחה

דרך אמת

ציצית

מילה

הלכה

MONEY

ERUV

TEFILLIN MEZUZOT

LIST ENGLISH BOOKS

CONTACT US

צור קשר

תשובה וחק לישראל

תפילין מזוזות

עירוב

כסף

ALL BOOKS

 NEWS

 TESHUVAH CHOK LEYISROEL

MUSSAR

SHIDDUCHIM

שידוכים

תרי"ג  מצות 

לימוד תנך

חדשות 

דין תורה

REBUKE

 

 

 

 

 

 

 

 

מוסר

 

מלחמת כשרות הקלף
וספרי תורה תפילין ומזוזות

מרן הגאב"ד הגה"צ יצחק טובי' ווייס שליט"א במלחמתו הגדולה נגד הקלפים הפסולים בארצינו הקדושה, ומעורר את כל אחד מישראל שאם הקלף אינו כשר לא קיים מצות תפילין ומזוזה מימיו, ובירך ברכות לבטלה

 

מפקחי סת"ם
קלף

תחת השגחת הבד"ץ דהעדה החרדית בירושלים עיה"ק.
כ"ק מרן גאב"ד ירושלים באגלייט ארבעט פון "מפקחי סת"ם" צו פארזיכערן כשרות פון תפילין ומזוזות. דער בלאט, וישלח, ט"ו כסלו, תשס"ו.

קלף
"נאפארסטאק",
"בק",  "קס"ת"

תמונה מהרבנים חברי הבד"ץ בראש כ"ק מרן גאב"ד ירושלים מבקר אצל קלף נאפארסטאק, וקלף "בק" וקלף "קס"ת" קלף עבודת יד לצורך: ספר תורה תפילין מזוזות ומגילות, בהשגחת העדה החרדית.

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
תשרי שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – קריאה לחזרה בתשובה.

בולעטין מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
חשון שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – סדר התענית.

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
כסלו שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – התיקון במקרה שריפת ספרי תורה. – ספרי תורה פסולים.

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
טבת שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – 40,000 יהודים הניחו תפילין פסולים. – סופרי סת"ם שאינם הגונים. – קריאה לציבור בענין זה.

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
שבט שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – דברים אקטואליים.

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
אדר שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – מקרי הנחת תפילין מניר ומפלעסטיק. – תפילין ומזוזות במחיר זול. – קריאה לראשי ישיבות ומנהלים.

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
ניסן שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – מדה כנגד מדה. – סיפורים נוראים ונפלאים שרואים בעליל איך שסגולת המזוזה מביא לידי אריכות ימים, שמירת הבית פרנסה, רפואות וישועות, זרע של קיימא, זווגים הגונים, שמירת הבית, והצלחה בכל ענינים. – זכור אם הקלף אינו כשר עם הכשר, אפילו שהסופר יהיה צדיק גדול, לא קיימת מצוות תפילין ומזוזות מימיך!!!

קובץ שערי הלכות
חלק יד

ישיבת בית שערים ובית המדרש הלכות גדולות, אונגוואר - יש בו תשובה בענין  כשרות הקלף

 

 

עֵירוּב - פְלעֶטְבּוּש

 

קונטרס
אשר נתן לנו
תורת אמת

יצא לאור על ידי וועד למען תיקון עירובין בשכונת פלעטבוש רבתי, ברוקלין, ניו יארק, תשרי תשס"ו, 28 עמודים.

 

שלמה מלך ישראל חי וקים חלק ג' התאחדות הרבנים החרדים דארצות הברית וקנדה, הוצאה מיוחדת לקראת היומא דהילולא, עם תמונות, מנחם אב תשס"ג, 32 עמודים
דברי שלום ואמת- עירוב מאת רבי ישראל אברהם אבא קריגער, פראנקפורט דמיין, שנת תרפ"ב, 66 עמודים
תורת עירובין בו יבואר רוב דיני עירובין, י"ל ע"י מנחם מאנדל קרענגיל מקראקא, שנת תרנ"ב לפ"ק.

 

קדושת בית המדרש

תמונה לחורבן בית המקדש

12 קול קורא'ס על אותם שמזלזלים בקדושת בית המדרש, ועל עון זה נחרבו כל הבתי מדרשים, ובאו כל הצרות והגזירות, נחוץ שכל אחד יזכה את הרבים וידביקם בבית מדרשם, ויהיו בכלל מזכי הרבים, ויזכו לבנים צדיקים.

שער קדושת בית הכנסת

על גודל איסור להתפלל בבית הכנסת בלי מחיצה בין אנשים לנשים.

סיפור נורא – נגד עשיית תמונות

מכ"ק מרן האדמו"ר שר שלום מבעלזא זי"ע

 

שבתות וימים טובים

קובץ מפרשים
הלכות שבת- סימן ש"כ

ספר קובץ מפרשים על שולחן ערוך הלכות שבת דיני סחיטת פירות סימן ש"כ

שבת הגדול פסח

דברי תורה לשבת הגדול ולפסח

שנאמרו על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין, שנת ה' תשנ"ו לפ"ק.

פורים

הכל חייבים בקריאת המגילה

בו יבוארו התיבות שעלולים ביותר לטעות בהן בנקודתן באופן שמשנה המשמעות כגון מלשון עבר לעתיד, וכו', ושהשומעים ישימו לב לדקדק אם קורא אותם כראוי

סוכה

לצאת מצות סוכה כתיקונה

חובת הכוונה במצות סוכה – סגולת מצות סוכה. – למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים.

 משיחי שקר

משיח השקר ה"דער איד" מגלה איך שליובאוויטש קוראים את רבם משיח, ומה שעושים.

מאמרי הסברה למבקשי אמת. – קובץ מאמרים שנתפרסמו בעיתון החרדי "דער איד" בעקבות הסערה שהקימו אנשי ליובאוויטש להשמיץ ולהשחיר פני היהדות החרדית בכל העולם כולו., מנחם אב שנת תשמ"ג לפ"ק.

עשרת השבטים

מציאת עשרת השבטים

בו יובא ראיות ברורות על דבר מציאת עשרת השבטים, מהרב דוד אהרן ווישנעויץ שנת תרס"ט לפ"ק.

 

שלמה העלבראנס – משיח שקר

 

זהירות רמאות וגניבה!!!

על הנוכל האכזר הכופר בעיקר, ורוצה להיות משיח, שלמה העלבראנס ימח שמו וזכרו.

התבודדות

התבודדות שפכי כמים
לבך וכח פני ה'

קריאת קודש והתעוררות לאחינו בני ישראל להתחזק בעצת ההתבודדות והשיחה בינו ובין קונו כמו שנהגו צדיקינו קדושינו זי"ע מאז ומקדם בכל הדורות.

קונטרס לקוטי אמרים למרן החפץ חיים זצ"ל בענין ההתבודדות.
מכתבי הצה"ק
ר' יצחק ברייטר זצ"ל
התעוררות להתבודדות – בלשון הקודש
התעוררות להתבודדות

בלשון אידיש

ההתבודדות והשיחות
בינו ובין קונו

כמה עצות מעשיות איך להתרגל לילך בדרך קודש זו שדרכו בה צדיקינו קדושינו זי"ע בכל הדורות

קול קורא - התבודדות א'

התבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל (ליקוטי מהר"ן).

קול קורא - התבודדות ב'

תיאור הנהגתו של ה"חפץ חיים" זי"ע.

קול קורא - התבודדות ג' מהרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע. - הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע
קול קורא - התבודדות ד'

מהרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ זי"ע. - הרה"ק רבי מרדכי מלעכאוויטש זי"ע

קול קורא - התבודדות ה'

רבינו אליעזר אזכרי זי"ע בעל ה"חרדים".

רבינו יונה החסיד מגירונדי זי"ע.

קול קורא – התבודדות ו'

הרה''ק רבי קלונימוס קלמן בעל ''מאור ושמש'' זי''ע. -  הרה''ק רבי מרדכי מטשערנוביל זי''ע

קול קורא – התבודדות ז'

מהרה"ק רבי משה טייטלבוים מאוהעל זי"ע

הרה"ק רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זי"ע

קול קורא - התבודדות ח'

מהרה"ק רבי הלל מקאלמיא זי"ע.

הרה"ק רבי קלונימוס קלמן מפיעסצנא זי"ע

קול קורא - התבודדות ט'

מהרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע.

הרה"ק מהרא"צ מקאמארנא זיע"א.

הרה"ק רבי נחום מטשערנוביל זיע"א

קול קורא - התבודדות י'

מרבינו מנחם המאירי זי"ע.

רבינו צבי הירש קאיידנאווער זי"ע בעל "קב הישר"

קול קורא - התבודדות י"א זאלסט דיך מתבודד זיין מיטן אויבערשטן (טהרת הקודש).
קול קורא - התבודדות י"ב

רבינו ישראל מאיר הכהן ה"חפץ חיים" זי"ע

תיאור הנהגתו של ה"חזון איש" זי"ע

קול קורא - התבודדות י"ג

השל"ה הקדוש זי"ע.
קול קורא - התבודדות י"ד השל"ה הקדוש זי"ע.
קול קורא - התבודדות ט"ו הצה"ק רבי נחמן מברעסלב זי"ע.
התבודדות 1 - 15 15 קול קורא'ס

התעוררות לשיעורי תורה
בלילי החורף

מתוך השיעור כללי בהלכות נחוצות, התאחדות אברכים דקהל אור החיים דטאש.

גדולי ישראל

גדולת פנחס

חלק א' לקט אמרים מתולדות הגאון הגדול מוהר"ר רבי פנחס הירשפרונג זצ"ל, י"ל ע"י קהל עדת האלמין ברוקלין נ"י, ז"ך טבת תשנ"ט לפ"ק.

פרי פנחס

על מסכת ברכות, [מדף ב' עד דף ט"ו] חידושי תורה מאת מרן הרב הגאון הגדול רבי פנחס הירשפרונג זצוקללה"ה, ומבנו ותלמידו ר' יצחק נ"י, ונתוסף עליו חידושים מחותנו כבנו ר' יהושע צבי יודא נ"י., ז"ך טבת תשנ"ט לפ"ק, מאנטריאול.

צדקה

הצלת נפשות ארגאנטינא   - הצלת נפשות אן דער קונטרס איז געשריבן געווארן ביי א ראדיא שוי אין ארגאנטינא, וואס די אידן פון דארט האבן געבעטען דעם רבין שליט"א צו ראטעווען די 200 טויזנט אידן וואס זענען אראפ פון אידישען וועג, י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס רב דקהל האלמין, ברוקלין נ"י שנת תשנ"ט.
הצלת נפשות  - אן אפענער בריף צו אלע עשירים און פילאנטראפען, פון וועד המרכזי העולמי לקיום היהדות, י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס רב דקהל האלמין, ברוקלין נ"י שנת תשמ"ט.
מלחמות השם – חלק ד' מגבית הצלה – קריאה נרגשת להציבור הרחב יהדות החרדית שבכל העולם , הצלת היהדות – י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס רב דקהל האלמין, ברוקלין שנת תשמ"ח לפ"ק.
מכתב מהרב ר' שמואל רובין שליט"א  - מכתב להצלת הכלל ישראל.

Published with the help of Jason Robert Kovan