ניקור החלב

PURGING FORBIDDEN FATS FROM MEAT

HOME        ראשי

PAGE 3

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

מאגר הספרים בדף # 4

 

קריאה דחופה לבני ישיבות ותשב"ר

זה יובל שנים עמדו עלינו חומדי ממון וחומסי נפשות, קצבים ומכשיריהם וטמאו את בתינו, בנינו ובנותינו בפטימת נבילות וטריפות ואיסורי כריתות רח"ל, (כאשר נתברר על ידי רבנים גאונים וצדיקים שליט"א).  אנא חוסו נא על נפשותיכם ועל נפשות בני ביתכם להתנזר על כל פנים מעתה לבל להתגעל יותר בשחיטת נבילות וטריפות וחלב ודם.  אם הייתם שוגגים עד עתה, מהיום אחרי התראה זו אם תאכלו מבשר פיגול זה הרי אתם בכלל מזידין חס ושלום וביום עברה לא יועיל לכם הצטדקאות שתמכתם על הרבי ואדמו"ר זה או על ביד"ץ פלוני, ועל פי התורה והשו"ע והפוסקים הרי מעתה יצאתם מכלל שוגגים ונכנסתם לכלל מזידין גם למפרע. באיסורי דאורייתא לא שייך מאמר חז"ל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין בפרט בפטומי איסורי דאורייתא של חֵלב ודם.עורו נא התעוררו נא אל תטמאו בכל אלה לא תשקצו את נפשותיכם כבהמה (בשחיטות ובדיקות 60 בהמות לשעה). והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה'.

 וועד הישיבות

בעיר ניו יארק רבתי

 

בס"ד

חודש כסלו תשמ"ג

עד מתי נחשה?

דעתי אודות החלב

השאלות הבאות מנקרים במוחי הישר, ו'יעמוד' מי שמעוניין לענות עליהן!!!

בכל הדורות, כשהתפתחה סערה אודות מכשול עולמי, היו שני הצדדים משתמשים בטענות תורתיים ושכליים לבסס את טיעוניהם. בדור תהפוכות זה אנו נתקלים בתופעה מודרנית – וויכוח של שקר נגד אמת. בו בזמן שקבוצת גדולים מביעים טענות אמת חזקים ומלומדים המוכיחים ברור באופן חד-משמעי את המכשול הגדול שבשר הנמכר בכל החוגים בחזקת מנוקר נמלח והודח "כשר למהדרין מן המהדרין" תחת השגחת... עדיין נמצא בו חלב דאורייתא עם חלקם מהאחוריים, מגינים עליהם אחרים על ידי כל מיני שקרים ושיטות מעוותות ובזה מגלים אדישות כלפי האיסור החמור של אכילת חלב עם כל תוצאותי' ההרסניות הבאים מכך ברוחניות בגשמיות.

קצר הגליון מהכיל באופן מפורט את השקר והכזב שמשתמשים בהם. אף על פי כן נפרט בזה כמה דוגמאות: "הרב מקאשוי פירט במכתב, המיועד לרב מסיגט-סטמר, 12 סוגי חלב שנמצאו בבשר על ידי עדים נאמנים שקנו בשר והביאו את הבשר אליו. הרב מקאשוי לא חסך כל טרחה ביודעו את חומרת האיסור של חלב רח"ל, ומאידך האחריות מחשש הוצאת לעז באם הניקור הוא טוב. הרב מקאשוי מפורסם לאיש ישר (כלפי שמיא) ורב הלבב (בין אדם לחבירו) ומוכן לכל דבר ובלבד לא לפגוע ח"ו בכבודו של הפחות שבפחותים, אי לכך קיבץ קרוב למנין מנקרים מומחים, בעלי כתבי קבלה (לרובם יש קבלה על אחוריים), מכל החוגים: מהונגרי', מפולין, מרוסי', ומארץ הקודש, שבדקו את מלאכת הניקור, וכולם כאחד קבעו:

1) 12 מיני חלב האמורים לעיל, שרובם אסורים לכל הדעות והמנהגים, אסור באיסור גמור.

2) נמצאו חלקים באחוריים שלא עוזר בהם ניקור

3) נמצאו חלקים באחוריים שלא עברו ניקור.

4) מכשולות גדולות בניקור חלק הפנים.

המכשול הגדול של חלב נקבע על ידי קרוב ל-100 רבנים מובהקים בעת אסיפת הרבנים אסרו חג סוכות תשמ"ג, ושם נקבע:

1) ישנם מכשולות גדולות בניקור החלב.

2) ישנו חלק באחוריים שהקצבים והרבנים המשגיחים הותיקים לא ידעו אודותם עד שפרצה הסערה של חלב ברבים, והם שאלו ודרשו אצל הקצבים, והם קבעו שנכון הדבר.

3) הרבנים המכשירים לא ידעו אף אחד מהם ניקור (וכן שאר הרבנים).

4) אין השגחה בעת הניקור.

5) התקיים ויכוח בין שני רבנים מכשירים במקום אחד, אחד טען שבשביל גלאט כשר לוקחים בהמות עם סירכות. השני הכחיש את זה.

6) רב אחד שאל אצל הרב המכשיר אם יכול הוא לבקר במשחטה. ענה לו הרב המכשיר "אינני נותן לאף אחד להכנס למשחטה" (זאת אומרת שכל הרבנים המשתתפים באסיפה אינם יכולים להכנס וד"ל).

כמות הבשר הנמכר בחנויות הבשר פחת ב-60%. בחפזון הוקם האירגון המפורסם "מקמק" (ר"ת מכשירים קצבים מנהיגים-קלים) בית חרושת לייצור היתרים שונים ומשונים במטרה לבלבל את מוחות הקהל, כאילו אין זה אלא בלבול והכל מותר לך. אפשר לקבל את הרושם שאיסור חלב אינו נוהג בזמן הזה אלא בזמן הבית, רח"ל.

מתן ההיתרים על ידי האירגון הנ"ל החל לעבוד לכל הכיוונים. עקרונות היסוד של אירגון זה מבוסס על:

1) מותר לכתוב שקר ודמיון בלי גבול.

2) אין להתחשב באיסור לשון הרע, רכילות, ליצנות, מלבין פני חבירו.

3) מותר לבזות את כל מי שעומד בדרך, מקטן ועד גדול, ולזלזל בו בכל מיני זלזולים ובזיונות.

4) מי שעומד בדרך יש להרחיק אותו על ידי טרור.

5) יש לדרוש דרשות, לשלוח כתבי-פלסטר (פאשקווילים), יש להשמיע קללות ללא הפוגה נגד גדולי ישראל החשובים.

6) יש להדריך ילדים מהחדר ובחורים מהישיבה, לדבר נגד כל גדולי ישראל ולהשמיע נגדם קללות נמרצות, וכל המרבה הרי זה משובח.

7) יש להכניס בני תורה "לייצר" היתרים על חלב, אף אם הדבר תובע לשנות את דברי הפוסקים.

8) מחלקה מיוחדת של בני תורה יתעסקו ב"שיפוץ" תשובות, כלומר, יקחו תשובות ויחתכוהו, כדרך החייט, ואחר כך יתפרוהו כרצונם, ברצונו מאריך וברצונו מקצר, (ידוע העובדא עם אברך מהעסקנים הראשיים להתיר חלב שדן את הספר "לחם שערים" לשריפה, בגלל זה שמוזכר שם ש-10 גאונים בדורו של הגר"א זי"ע, ביניהם אחיו של הגר"א זצ"ל ותלמידו של הגר"א זצ"ל, אסרו את החלה שמשתמשים בזה היום).

9) לשלוח מכתבים מזוייפים בחתימתם של הרבנים המעוררים שהם מתירים את החלב.

10) יש להכריח את הבית-דין שבירושלים, אלו שבזמנם עודדו את המעוררים וחתמו על מכתב המלצה מיוחד שיזכו לתקן את מכשול החלב, בכל האמצעים במוח או בכוח, לחתום על פסק שייראה לפני המון העם כאילו הם מתירים את כל בשר בארצות הברית.

11) להפריח שמועות כוזבות, שלא היו ולא נבראו, נגד כל המערערים על הבשר, יש להעלים עין מכל איסורי התורה הקשורים בכך.

12) מפה לאוזן יש לפרסם בין האברכים בני תורה המוכשרים, המעוניינים להתעלות למשרה מכובדת, שעתה השעה כשרה לכך על ידי פירסום לפני המון העם שאין כל מכשול של חלב.

המוכשרים לכתוב – יכתבו, המוכשרים לדרוש – ידרשו, ואלו שיש בידם לבצע טרור יעשו כמיטב יכולתם. כל אחד לפי שורש נשמתו וגבהות רוחו.

 

לפנינו חלק מהמוצרים המיוצר בחברת "מקמק"

1. פסק דין של בד"ץ ירושלים שבחנו שני מנקרים (הגה: הם לא הופיעו באופן פתאומי בעת העבודה, אלא באופן רשמי בחנו אותם) והם ידעו את הניקור ההונגרי, (הגה"צ ר' אברהם לייטנער אמר בדרשתו במוש"ק פ' תולדות שהבד"ץ אינו מבין בניקור) ולכן מותר לאכול בכל ארצות הברית בשר בכל חנויות החרדיים (הגה: בעלי בתים פשוטים לא ידעו את נפשם בראותם את הפסק התמוה שאין לו אח ורע בהיסטוריה היהודית.

2. הודפסה מודעה מאחד מחברי הבד"ץ שאין להרהר אחר הניקור ההונגרי. מכך הי' כל אחד צריך להבין שאין להשתמש בבשר מכיון שלא נוקר כהלכה, כמנהג הונגרי' (הגה: מכיון שהרבנים באסיפה (קאנווענשאן) החליטו שכאן מביאים גם אחוריים וגם אין השגחה וישנם מכשולות). במקום זה פירשו המוחות המעוותים את המודעה להתיר את הבשר.

אגב. במכתב שתלה בבית המדרש סאטמאר ברחוב ראדני כל השבוע, הי' כתוב בסופו שהראב"ד מבקש ומתחנן שירחמו על בריאותו של הרב מסאטמאר. לאחר שהמכתב עברה צנזורה יצאה שורה זו, ובמכתב שהי' מודפס בעיתון לא הופיעה שורה זו. כנראה שזה לא מתפרש טוב שבגלל פיקוח נפש יש להתיר את הבשר.

3. בדרשה ארוכה ומפורטת מפי גאון וצדיק מפורסם שליט"א במוש"ק פ' תולדות, קבע שישנם מכשולות גדולים אצל הבשר ואף על פי כן אי אפשר לאסרו. כל בר דעת, בשומעו את דברי הפקחות האלה, הבין מיד את כוונתו של הדרשן לאמר: אני אינני יכול לאסור את הבשר (בגלל הטרור הבלתי פוסק) אבל אחי היהודים, אתם צריכים להבין שאין לאכול את הבשר כי ישנם מכשולות (משלחת רמת דרג נמצאו בעת הדרשה לפקח שאין מדברים נגד חלב).

4. חברת "מקמק" (מכשירים קצבים מנהיגים-קלים), בראותם שכל ההיתרים הנזכרים לעיל נפלו על אזניים ערלות, וכל יהודי ירא-שמים במקצת מרחיק עצמו מן הבשר כי אינו חפץ להכניס עצמו ומשפחתו בסכנה, נפלו על המצאה חדשה, חיפשו אברכים שרוצים לשאת חן ולהגדיל כבודם, ואגב להרוויח כמה דולרים, ודרשו מהם לקבץ מהפוסקים איזה אחיזת עינים לבלבל את המון העם הפשוט כאילו חלב דאורייתא מותר לפי פוסקים אלו לכתחילה.

יום א' פ' וישלח יצאו ניצנים ראשונים מקיני ה"בני תורה" ספר כתבי-פלסתר בשם "מצורעת אבותינו" ומרים וקשים היו תוצאותיו של ספר זה, הוא גרם לבזיון לא רק לכותב ולרב המסכים, אלא גם לחברת "מקמק" ולקהלה בה צמח עשב שוטה זה.

כתיבת כתבי-פלסתר איננו חדש בדור זה, המלא הפקרות ופריקת עול, אבל לחבר חיבור עם כתבי-פלסתר ולכנותו בשם "מצורעת אבותינו" עם הסכמה של רב, זה דבר שלא יאומן בזמן הזה.

ספר כתבי-הפלסתר מצטיין בכשרונו לזייף ספרי שו"ת, מכתבים עם המלצות מגדולים להאכיל חלב במזיד; לבלבל את המוחות לצטט היתרים מפוסקים שאוסרים, לפסול אנשים שאינם הולכים בתלם עם חברת "מקמק" לזלזל בעצמם; להעמיד משגיחים שלא עסקו בניקור זה שלושים שנה, ולפסול מנקרים שעוסקים כל ימיהם בניקור; ללחוץ על גדולי הרבנים המפורסמים, למרות שאינם מבינים בניקור, שיחתמו שהכל כשורה; להכריח אנשים לאכול בשר נגד רצונם בכוח הטרור; להכריח – בדרכי טרור – רבנים שראו במו עיניהם מכשולות אצל חלב, שיחתמו שלא היו דברים מעולם.

עבודתם של המזייפים, המשחיתים והמריעים הם בדוגמת המשכילים האורגינליים והרפורמים שהיו מצטטים חצאי פסוקים מתנ"ך וחצאי מאמרי חז"ל. בתשובה של מהרש"ג (שם דף נ"ו) שכותב הפאשקווילים מצטט, תווכחו שמשכילי העבר יכלו ללמוד את מלאכת הזיוף והרמאות אצל כותב הפשאשקווילים האלה. בצטטו תשובת מהרש"ג הוא מביא שורה מתוך התשובה ומשמיט 2 שורות, כותב 2 שורות ומשמיט 3, כך שבסיום קריאת המכתב אנו למדים בדיוק ההיפך מכוונת הכותב (אנא מכם, הקדישו מעט זמן מזמנכם ובידקו את הדברים בעצמכם), וכך הדבר לגבי שו"ת לבושי מרדכי (זכות הצדיקים עמד להם שתשובתם המקורית לא תודפס בספר הפאשקווילים, המזייף קנה את זה בשינוי מעשה).

בעל "ספר הפאשקווילים" מעתיק מכתב של ר' בריזל, ושוב מעתיק חציו ומשמיט חציו, אפשר לראות שחסר באמצע חצי שורה.

הכותב מביא פסק מ"התאחדות הרבנים" מתשרי תשמ"ג. ושוב מעתיק את חציו הראשון ומשמיט את חציו השני (בחצי השני כתוב שהניקור לא בסדר). הזייפן לא יודע בושה מהי, הוא חותך מודעה שהי' מודפס ב"דער איד" חודשיים לפני כן ונקרא על ידי אלפי אנשים. מזה מוכח שהוא אפילו לא בגדר אנושי, כפי שחז"ל אמרו "מילתא דעבידא לגלויא לא משקרא אינשי". הוא בגדר "חייתו יער".

חי' זו (בצורת אדם) תיבל את מאגאזין הפשקווילים בדברי ליצנות ובדחנות. לדוגמא, הוא מצטט מכתבים של רבנים שהם בעצמם מעידים על כך שהחנויות שהם נותנים השגחה הם בתכלית הכשרות, ומי שמהרהר על חנות שנמצאת תחת השגחתם הוא "כמעט מהרהר אחרי השכינה". היודעים אתם מדוע "כמעט"? כי ההרהור הוא על החנות ולא על רב המכשיר, ובאם מישהו יהרהר על הרב המכשיר הוא אכן מהרהר אחרי השכינה ממש (עפ"ל). כך מעיד הרב המכשיר בכבודו ובעצמו. (ראה דף מ"ה).

בדף מ"ח ממשיך הזייפן לכתוב, שהספר המוזכר שהניקור הירושלמי מקובל מפי מהרי"ל דיסקין המחבר הוא רב ציוני, ומנקר תלמיד חכם וירא שמים מחוץ לארץ כשהראו לו את הספר הוא זרק אותו על הריצפה וצעק 'אל תביאו ראי' מהאפיקורסים'. בגלל כבוד הרב לא רוצים לפרסם את שם המנקר, כי בשבוע שעבר הוא ביקר בחנות והוכיח שהוא עם הארץ בהלכות ניקור, ולגבי הספר ברצוננו לומר שהגר"א לייטנער שליט"א הזכיר באסיפת הרבנים תשרי תשמ"ג את ספר תורת הניקור הירושלמי, שיש לו הסכמות של גדולי הצדיקים (כמו הגה"צ ר' זעליג ראובן בענגיס זצ"ל, הראב"ד ר' פנחס עפשטיין זצ"ל והגה"צ ר' דוד יונגרייז זצ"ל ועוד), והביאו משם ראי' להקל, וכל הקנאים של סאטמאר ישבו שם ובתוכם המנקר הנ"ל ואף אחד לא פתח את פיו. אגב יש להזכיר שכל זקני המנקרים קיבלו בקבלה איש מפי איש מבית דינו של מהר"ל דיסקין זצ"ל ומהר"ש סאלאט זצ"ל שהניקור של החרדים היום הוא בקבלה מהם ולא שמענו אינו ראי'.

בדף מ"ח ממשיך הכזבן וכותב, שאפילו אם נניח שהגאון וקדוש מהרי"ל דיסקין זצ"ל הנהיג ניקור ארץ ישראל, עדיין נשאר בספק גדול אם המנקרים דהיום זוכרים את הניקור, כי ידוע שלמעלה מ-10 שנים לא שחטו בהמות בארץ ישראל. וכעת נשאלת השאלה, אם בארץ ישראל שכחו ב-10 שנים, הרי הרה"ג שו"מ שליט"א המתואר מומחה גדול בעניני ניקור הלכה למעשה וראש המשגיחים לעניני ניקור (סליחה, פירסמו שעדיין אין השגחה) לא ניקר 30 שנה, האם הוא נאמן להיות משגיח ראשי על עשרות חנויות?

שנית, בהונגרי' היתה סגורה השחיטה 7 שנים, והאיך בא לספר לנו שעושים כאן ניקור הונגרי.

הזייפן עושה בלבול כאילו ציבור גדול החל לאכול את הבשר של שחיטת קלים ורקים בגלל ערעור על החלב. זה לא יותר מבלבול המוח כי רובא דרובא הפסיקו לגמרי לאכול בשר. שנית, הגורם האמיתי שחלק מהציבור התחיל לאכול נו"ט הוא בגלל חברת "מקמק", כי אילו זכינו היו מתקנים את כל המכשולות תיכף ומיד ולא הי' הזדמנות לצאת לרבים, עכשיו שלא זכינו וחברת "מקמק" התחילו לגמגם עם כל מיני היתרים, יצא הדבר לרשות הרבים והאחרות מוטלת עליהם!!!

הזייפן מתאר את אחד המערערים כקורא ספרים ציוניים, מכיון שמתיר לקרוא ספרים שיצאו לאור על ידי "מוסד הרב קוק". כנראה שהזייפן לא קורא בספרים שיצאו לאור על ידי "מוסד הרב קוק", אלא מעיין בספריו של הרב קוק בעצמו, כפי שמצטט את הספר "דעת כהן".

לאחרונה החליטו חברת "מקמק" לזייף מכתב בחתימת ידו של הרב מקאשוי, כאילו הוא חוזר בו מטענותיו. ימים אחדים לאחר מכן הודיעו אנשי קהלת קאשוי כי הרב מקאשוי שליט"א לא זז כחוט השערה, ואדרבה הוא קיבל הרבה חיזוק מיהודים ירא שמים באמת משרידי דור הישן להמשיך במאבק שלו בעד הכשרות האמיתית.

בקרוב בודאי יופיע חוברת תורה מיוחדת לפי הוראתם של חברת "מקמק", ובו תנתן אפשרות לכל יודעי ספר להשתתף בתכנית החשובה להראות בדברי הפוסקים שחלב דאורייתא תלוי במנהג, כפי ההיתר של הרב שלמה גורן בענין הממזרים (הרב שלמה גורן יכל ללמוד אצלם) וכל אחד יכול לעשות ככל העולה על רוחו בתנאי שיאמר ניקור הונגרי, ובזכות זה יזכה בנשיאות חן של החלונות הגבוהים ואפשרות לעלות לגדולה כאשר יבוא יומו לקיים מה שנאמר "כל המיצר לישראל נעשה ראש", וכהמאמר חז"ל הידוע "אין אדם נעשה ראש מלמעלה אלא אם כן נעשה רשע מלמטה".

מורי ורבותי, בסיום מכתבי ברצוני להביע את הרגשותי. האמת מתנצח עם השקר, ואפשר להרגיש את זה בידים, האמת צווח הזהרו מלאכול דברים שמעמידים בסכנה אתכם ואת משפחותיכם; הזהרו מלהביא אל בתיכם מאכלים שמורידים דורות מדרך היהודי ומביאים לידי התבוללות; הזהרו מתוכניותיהם של אנשים שפלים ונבזים החותרים תחת הדת, שימרו על בריאותכם, על חייכם ועל דתכם..

חודש כסלו תשמ"ג

הק' מאטל בענדער

סגן יו"ר דועד משמרת הניקור דארצות הברית

*) ועיין בסה"ק על הגאולה ועל התמורה דף מ"ט (וזהו טענת הקצבים בכל הדורות כשתפסו אותם שהאכילו נבילות וטריפות או חלב ודם, טענו שעכשיו ילכו לקנות טריפות ממש).

 

      וועד משמרת הניקור

להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'"

"מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

בולעטין #1 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש תשרי תשנ"ד – קובץ כל ספרי ניקור המובהקים, - בו נקבצו תחת גג אחד שבעים וחמש (75) ספרי ניקור היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר הניקור האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד, וב"ה לא אונה להן כל און! - הספרים נכתבו על ידי גדולי הדור שהעניקו חמה בתורתן ופרישותן וכבר נתנו מהודם על הספרים גדולי הדור בהסכמתן החמה והנלהבת.. - הוציא לאור בחמלת ה' עלי בזכות אבותי ורבותי הקדושים זכותם יגן עלינו - הק' שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות". - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

 בולעטין #2 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש חשון תשנ"ד – בעיר קראקא. - להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

 בולעטין #3 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש כסלו תשנ"ד –  ממרן בעל תולדות יעקב יוסף והאדמו"ר מצאנז זי"ע. - להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

 בולעטין #4 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש טבת תשנ"ד – רבי יעקב דוד ריב"ז במלחמתו על הכשרות בארצות הברית, עד שהשוחטים והבוטשערס העמלקים רדפו אותו והוצרך לברוח משם, ועלה לא"י, - אמר בשם הרמח"ל אם עבר על מאמר חז"ל אחד, אינו יכול להיות משיח. - להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

 בולעטין #5 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש שבט תשנ"ד –  מהצדיק הקדוש והטהור מרן האדמו"ר מבעלזא זי"ע שכל כוחו של הרשע הגרמני ימ"ש בא על ידי מאכלות אסורות של שוחטים קלים, ועי"ז היה בכוחו לשחוט מיליוני יהודים. [הערת המעתיק, אם כן כל הרבנים שהם לא מדקדקים על הכשרות של השחיטה הם הגורמים לכל האסונות מה שהיה ומה שיהיה ח"ו, על כן: סורו נא מעל אהלי הרשעים האלה, ולכן אמרו חז"ל טוב שבטבחים שותפו של עמלק!!!] - להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

 בולעטין #6 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש אדר תשנ"ד –  עד מתי מהצדיק רבי שרגא פייוועל מענלאוויטץ זצ"ל. - להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

בולעטין #7 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש ניסן תשנ"ד – מאמר מרש"י הקדוש ז"ל על הפסוק שמות (פרק כב ל) "וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ לַכֶּלֶב תַּשְׁלִכוּן אֹתוֹ). - להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

בולעטין #8 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש אייר תשנ"ד – בו יבואר גודל הפגמים והעונשים הבאים על האדם על ידי שאוכל מאכלות אסורות רח"ל. - להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

 בולעטין #9 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש סיון תשנ"ד –  הצדיקים הקדושים ראו ברוח קדשם ונלחמו במלחמה הגדולה להציל את עם ישראל מכלי' ח"ו. הצה"ק רבי נתן אדלר זי"ע במלחמתו להביא את משיח צדקינו. – אכילת חלב מביא את האדם לכפור באלוקי ישראל כמו שראינו אצל שבתי צבי ימ"ש. - להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

 בולעטין #10 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש תמוז תשנ"ד –  שמע ישראל העתקה מזוה"ק פרשת פנחס על מלחמת ה"שטן".

 בולעטין #11 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש אב תשנ"ד – איך יכול להיות שרבנים יאכילו נבילות וטריפות חלב ודם במזיד ובשאט נפש???. - להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

 בולעטין #12 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש אלול תשנ"ד – רבינו הקדוש והטהור מסאטמאר זי"ע: תורתינו הוא תורת אמת ואסור לשנות אפילו אות אחת מדברי התוה"ק, וחייב למסור נפשו על זה, והחיוב להגיד האמת במסירת נפש – איך יכול להיות שרביה"ק לא עשה כלום שלא להאכיל נו"ט חלב ודם? – האדמו"ר מקיוויאד זצ"ל מגלה הסוד של הסכם של הס"מ עם האדמו"ר מסאטמאר זי"ע. - להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

בולעטין #13 - וועד משמרת הניקור

בולעטין #14 - וועד משמרת הניקור

בולעטין #15 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש כסלו תשמ"ה - קונטרס פרי תמרים - כשיש דין למטה אין דין למעלה!!!

 בולעטין #16 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש טבת תשמ"ה - קריאה דחופה אל הרבנים וראשי ישיבות

 בולעטין #17 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש שבט תשמ"ה - קריאה דחופה

בולעטין #18 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש אדר תשמ"ה - חדשות לעולם התורה - אך זה יצא לאור ספר מלחמת קודש בפרשת ניקור החלב - פתח השער - להתוודע ולהגלות!!!

 בולעטין #19 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש ניסן תשמ"ה – סוד יציאת ספרי הניקור לאור עולם

 בולעטין #20 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש אייר תשמ"ה –  כל חלב וכל דם לא תאכלו – קונטרס הודאת בעל דין

 בולעטין #21 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש סיון תשמ"ה - קינה על חורבן היהדות באמעריקע מיום הוסדה עד ה' תשמ"ה – קינה - קינה על חורבן הנורא באכילת בשר וְחֵלֶב - זְכוֹר ה' מֶה הָיָה לָנוּ... הַבִּיטָה וּרְאֵה אֶת חֶרְפָּתֵינוּ

בולעטין #22 - וועד משמרת הניקור

 בולעטין #23 - וועד משמרת הניקור

בולעטין #24 - וועד משמרת הניקור

בולעטין #25A - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש תשרי תשמ"ו –שני קצבים מאכילי נבילות וטריפות חלב ודם בעלי תשובה – קראקא שמ"ו – נוא יארק תשמ"ו. הסיפור שאירע בקראקא חוזר על עצמו בארצות הברית.

בולעטין #25 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש תשרי תשמ"ו – לכבוד ראשי ישיבות ומנהלי מוסדות לחינוך הבנים או בנות הע"י. 

בולעטין #26 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש חשון תשמ"ו – לכבוד רבבות אלפי ישראל הנאמנים לד' ותורתו יושבי ארצינו הקדושה, אייראפע, ואוסטראליע, וקאנאדע, ועיירות שונות שבאמריקע.

 בולעטין #27 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש כסלו תשמ"ו – גם רבנים יכולין לטעות - וגם רבים יכולין להכשל - כמה תמיהי סליקו ואזלו מפי הרבה מהמוני העם.

 בולעטין #28 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש טבת תשמ"ו – לגלות את האמת בחוצות וברחובות מספה"ק ויואל משה בהקדמה

 בולעטין #29 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש שבט תשמ"ו – אזהרת החפץ חיים זצ"ל בספרו דבר בעתו. - להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

בולעטין #30 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש אדר תשמ"ו – האם אפשר להונות את הצדיק, ובפרט את כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל

 בולעטין #31 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש ניסן תשמ"ו – מכתב מיוחד לארצה"ב מראש בית המדרש "הלכה למעשה", ה"נ הרה"ג מוה"ר מרדכי מלאכי שליט"א

 בולעטין #32 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש אייר תשמ"ו – קול חוצב להבות אש - עד חי על חורבן המצב בניקור חלב בחו"ל מאיש המורם מעם לוחם מלחמת ד' ומעמיד הדת על תלה במסירת נפש ממש כל ימי חייו. הרהגה"צ המפורסם מוה"ר זלמן בריזל שליט"א נשיא בית המדרש הלכה למעשה - מנהג חו"ל.

בולעטין #33 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש סיון תשמ"ו – מכתב א. קול קורא ובקשה נרגשת!!! מראשי המנקרים של העדה החרדית בירושלים (תוכן המכתב) - שבאמעריקא נכשלים יראים ושלמים באיסור חלב רח"ל!

בולעטין #34 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש תמוז תשמ"ו – מכתב ב. אנו הח"מ מאשרים שכל הנכתב בספרו של הרבה"ג ר' מרדכי מלאכי שליט"א. בניקור חלק הפנים הקדמי.

בולעטין #35 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש אב תשמ"ו – מכתב ג - ב"ה תמוז תשל"ט - הנדון: נקור חלק הפנים - ידוע, כי כאן בארץ מנקרים גם השפאנדרעס - אולם תלוי מה נקרא חלק הפנים.

 בולעטין #36 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש אלול תשמ"ו – אזהרה בענין ניקור

בולעטין #37 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש תשרי תשמ"ז – מהרב מרדכי גבריאל מלאכי רב בביהמ"ד דחסידים "יבנה" וראש ביהמ"ד "הלכה למעשה" וראש למנקרים בארץ ישראל - מכתב בקשה להרבנים הגאונים יושבי ארה"ב - שלום וברכה ישפות אלקי המערכה לכ' הרבנים האדמורי"ם ראשי ישיבות וכו' הע"י.

 בולעטין #38 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש חשון תשמ"ז – מהרב מרדכי גבריאל מלאכי רב בביהמ"ד דחסידים "יבנה" וראש ביהמ"ד "הלכה למעשה" וראש למנקרים בארץ ישראל - זעקה גדולה ומרה!!!

בולעטין #39 - וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - חודש כסלו תשמ"ז – מודעה נחוצה! - להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

 

המשך מאגר הספרים בדף # 4

 

The Great Gaon Rabbi Jonathan Eibeschutz O.B.M. Author of Keresi Ufleisy Writes that most all menakkerim are unlearned, and therefore, cannot be relied upon.

 “In these times, we must be more stringent, not relying on the assumed piety of the menakker. Now, there are many stringent rulings and the work is extremely difficult. Most of the Practitioners are unlearned.. .and we may not rely on the nikkur of anyone unless he is an expert and a long-standing Gd-fearing man...

From the time I was able to understand, I learned the laws of nikkur to be well versed in them and in their names. I did not rely on the menakker, but ate only what I cleansed myself, and ate only from the toil of my hands.”

The moral of the story is: If a holy and learned man like R. Yonason whose precious time was totally dedicated to heavenly pursuits, toiled with his own two hands to clean out the meat, it surely must be a very serious matter.

Sefer Divrei Moshe, on Torah, Parshas Kedoshim. From the deeds of the Gaon R. Yonason everyone can understand the rabbinical axiom: “one who benefits from the toil of his hands is greater than one who fears Heaven...” Namely one who works with his two hands is greater than one who fears Heaven — if that accomplishment cΰmes to him easily, without toil.

 

 

Warning of Chofetz Chaim O.B.M.

How much will an individual regret, when with a mere admonition, he could have extricated himself from all these punishments. Let him not be misled by the fact that others will share the punishment with him considering that he is not the only one in the city to have transgressed thereby finding false comfort.

As an analogy: In the event a person is a co-signer on a note encumbering a debt of millions of dollars, regardless the number of additional co-signers, when the debt becomes due, even if required to reimburse only a small fraction thereof, it could amount to a sizable sum, which will be quite painfull to pay. Similarly, since today the ingestion and partaking of prohibited foods has become unfortunately widespread when the time for reckoning arrives, it will amount to many thousands of (K’saytim) olive- sized pieces of prohibited foods.

Consequently, those capable of arousing the populace in their vicinity to observe kashrus strictly and thereby prevent untold thousands of Jews who were lax from eating non-kosher, will surely be considered the most guilty. Our sages admonish:

Tana D’vei Eliyahu: Anyone able to protest and refrains to do so; Anyone able to elicit repentance and does not do so, all blood spilled will be credited to his negligence and held against him...

 

Even if the question would be of a doubtful case of Chelev [forbidden fats] , it would still be highly advisable and intelligent to abstain from eating such meat, for in the Torah we find the penalty of Karet for eating prohibited foods in only four cases: 1) Eating Chametz on Pesach. 2) Eating on Yom Kippur. 3) Eating Chelev, and 4) Eating blood. In the case of Chametz on Pesach and eating on Yom Kippur, every simple Jew will quake in the fear of infracting these prohibitions, even if there is only a slight chance, if there is a rumor that a food contains Chametz and so it is with Yom Kippur. Why should the matter of Chelev be looked upon or felt to be of any lesser degree than the other 3 cases mentioned?

It is indeed astonishing that everyone avoids matzah if there is the least doubt that it may contain Chametz, even if it is kosher according to the Shulchan Aruch, whereas Chelev, which is just as severe as Chametz, both of them being punishable by Karet and which pertains all year round, not only on Pesach - when he hears any kind of excuse, he is happy that he has an alibi to eat as much meat as his heart desires.

 

The Great Gaon Rabbi Jonathan Eibeschutz O.B.M. Author of Keresi Ufleisy Writes that most all menakkerim are unlearned, and therefore, cannot be relied upon. 

“In these times, we must be more stringent, not relying on the assumed piety of the menakker. Now, there are many stringent rulings and the work is extremely difficult. Most of the Practitioners are unlearned.. .and we may not rely on the nikkur of anyone unless he is an expert and a long-standing G.d-fearing man...From the time I was able to understand, I learned the laws of nikkur to be well versed in them and in their names. I did not rely on the menakker, but ate only what I cleansed myself, and ate only from the toil of my hands.”

We can deduce the following: If a holy and learned man like R. Yonason whose precious time was totally dedicated to heavenly pursuits, toiled with his own two hands to clean out the meat, it surely must be a very serious matter.

Sefer Divrei Moshe, on Torah, Parshas Kedoshim. From the deeds of the Gaon R. Yonason everyone can understand the rabbinical axiom: “one who benefits from the toil of his hands is greater than one who fears Heaven...” Namely one who works with his two hands is greater than one who fears Heaven — if that accomplishment cΰmes to him easily, without toil.

 

 

Proclamations Issued Concerning the

Details of Nikkur and its Pitfalls!

In the house of Israel I have seen confusion. The generations have become spiritually impoverished and the wisdom of the hearts has become lessened, G-d-fearing men are despised. The truth has become curtailed and strong-armed men raise their heads. The profession of nikkur - even that of the “front-quarters” alone - my eyes have witnessed various pitfalls, each one different than the next, and I decided that this did not present itself before me in vain, but to arouse the hearts of the G-d-fearing with a hue and cry, “Awake, you sleepers, from your sleep and you slumberers from your slumber, for the time has come to accomplish for G-d and His Torah, and for the existence of the future generations. If you are silent at this time, who knows what tomorrow will bring, and who ascended to Heaven and heard the heavenly pronouncements concerning the gravity of the pitfall that accrues from the neglect of nikkur of chelev.

Anyone who gives this matter any thought, concerning what even inadvertent eating of chelev amounts to, will feel his heart being rent asunder, and he will cry and cause others to cry with him with tumultuous shouts. How do we sit back with folded hands when the deeds of Satan have succeeded so well to create a breach in the sanctity of the Jewish people, who are separated from the nations via their abstention from their food and drink.

We learn from the halachah, come as well as from the history books, that since the time of the great Gaon Rabbi Yonason Eibeshutz the pitfall of nikkur chelev has not left us in any generation, sometimes it is more pronounced and sometimes less. How can we expect our generation to be exempt from this malady? Are we better than the previous generations. In this period of history in which so many breaches in all fields of Judaism have transpired, surely the pitfall of chelev, which also occurred in earlier generations has also come about. Anyone who debates the issue does so because of lack of concentration and sensitivity to the situation. It is a stubborn denial of validity. Concerning such people, the prophet says: ‘Woe to those who make light into darkness and darkness into light.’ ((Lekach Toy, Maharam Weinfeld on Parshas Shemini.

 

Regarding Ground meat, Sausages, Salamis, Pastramis

One who eats meat, probably eats the derivative products (e.g. sausages, salami, pastrami, etc) It is axiomatic that any product consisting of. a compendium and combination of ingredients and where the individual component ingredients are not inspected in their pure state, requires more stringent kashrus review, since the mixture may contain ingredients which are deemed kosher only in instances of emergency and extenuating circumstances. Were the eater aware of this, the inclusion of those particular ingredients, he would positively abstain therefrom and many times even become disgusted by it.

These by-products include animal fats; the probability of chelev inclusion is much more pdssible (bordering on near certainty) since it is not visible in the end product. Moreoever, it includes all sorts of inferior meat cuts and fats.. ingredients to color it red...to make it appear fresh. See response Minchas Yitzchak starting that sausages are colored with small black African flies, which are dried and pulverized. The powder is added to the sausages while it is being cooked. Reliable and noteworthy physicians have criticized the inclusion of this ingredient that is very harmful to the stomach and blood system, hence detrimental to well-being. Who needs it?

 

Jacob Landa

Tammuz 5739

Rabbi and Head of the Rabbinical Court

of Bnai Brak Eretz Israel

The Topic: Nikkur of the inside

As is known, here in the Holy Land, we perform nikkur and Shpondres. This depends however what is considered the inner part If We include in the front part what is behind the diaphragm therein lies biblically Prohibited chelev What the Ramo states in Shulchan Aruch ch. 64, (that there is no chelev) refers only to the inner part before the diaphragm where the lungs lie. If however, we include with the front part, some of the meat of the diaphragm, Ramo’s ruling does not apply, because there We indeed find real chelev

Likewise Darchei TeShuvah quotes a booklet by Sema, that above the diaphragm there is no chelev but below it begins the chelev of the kidneys and other types of chelev

Jacob Landa, Rabbi of Bnei Brak Israel

 

Everyone knows how much the Chafetz Chaim o.b.m. warned our brethren in his time, when they were forced to wander to various places because of the terrible decrees of that period. He warned them that if they have, G-d forbid, no choice but either to eat pork or to eat animals that died without being properly slaughtered, they should, G-d forbid, not eat the latter which is meat from which the Chelev [forbidden fats] was not removed, but rather eat pork whose prohibition is merely a negative commandment, rather than, G-d forbid, stumble upon the prohibition of Chelev, which is punishable by Karet.

Yet, in our times, the situation has reached such an alarming low that without any decree by the government or any other coercion, they feed our brethren meat from which the Chelev is either not removed at all or at best not properly removed and in their innocence, many innocent G-d-fearing people are trapped in a terrible snare, whose results are so far-reaching, that it is utterly unbelievable even catastrophic in many instances testifying to the terrible occurrences of devastation we daily witness. Heaven have mercy.

 

 

GO TO NEXT PAGE

GO TO PRIOR PAGE

Published with the help of Jason Robert Kovan