פסח - PASSOVER

פסח דף כג    -    PASSOVER PAGE 23

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

HOME        ראשי

סיפורים נוראים מהגה"ק החפץ חיים זצ"ל רבנים דורשים להתפלל מנחה

באסיפה של רבנים וראשי ישיבות בווילנא, דנו בדרכים כיצד להבטיח את המשך קיומם של הישיבות בליטא. האסיפה נתארכה עד מאוחר כשהשמש עמדה לשקוע.

אחדים מהרבנים הנוכחים, העירו למנהיגי האסיפה שהגיע הזמן להתפלל מנחה.

ה'חפץ חיים' עמד על כך שהאסיפה תימשך כרגיל, והוסיף: "מנחה הם רוצים להתפלל! אנו יושבים ודנים בכובד ראש שלא תכבה גלחת כבוד שמים והם רוצים להתפלל מנחה".

לבסוף עשו הפסקה והתפללו מנחה. לאחר התפלה העיר ר' חיים עוזר גראדזענסקי זצ"ל, ששני הצדדים צודקים. הדין הוא ש"עוסק במצוה פטור מן המצוה", כשאחד עסוק במצוה אחת הוא פטור בזמן זה לקיים מצוה אחרת. ה'חפץ חיים' אכן הי' פטור מלהתפלל מנחה כי הוא הי' עסוק ובכל עצמותו במצוה לקיים את לימוד התורה בישראל. אולם אצל אלו שדרשו להתפלל מנחה, כנראה שלא עסוקים במצוה באותה מדה של ה'חפץ חיים'.

הם היו חייבים להתפלל מנחה...

 נושאים את המכונית על הידים

בעת שה'חפץ חיים' הגיע לגרודנע לאסיפה של 'ועד הישיבות', הגיעו קהל של אלפים לתחנת הרכבת לקבל את פניו. המשטרה ניסתה להשליט סדר, ואף על פי כן נשאו על הידים את המכונית שבו התיישב ה'חפץ חיים' לנסוע העירה.

הוא שאל את כותב שורות אלו, בשביל מה התאסף כאן קהל גדול כזה? וכשעניתי לו שבאו לקבל את פניו, הוא שאל בתמיהה: במה שונה הנני מכל אנשים אשר על פני האדמה? האם יש לי קרניים על הראש? ובכלל מה יש לבוא לראות בן אדם? זהו כבוד? זהו בזיון! ובגלל שנוסעים בגלל כבוד התורה, מותר גם להתבזות. והזכיר אז את המדרש, שהנביא יחזקאל נקרא "בן בוזי", בגלל שהתבזה לכבודו של הקב"ה וכבוד התורה.

וכך לימד את תלמידיו, לברוח מן הכבוד כמו שבורחים מן האש. "מאד מאד הוי שפל רוח" ציוונו חכמינו. לא רק פעם אחת "מאד" אלא פעמיים, להראות כי הסכנה של גאוה וכבוד גדול מאד, אפשר "לאכול" את מעט הכבוד בעולם הזה ולהישאר עני ואביון נצחי לעתיד לבוא.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

בעזרת השם יתברך

מרכז שידוכי נשואין עולמי

לממזרים וודאים שיתחתנו עם ממזירים וודאים, ולספק ממזירים שיתחתנו עם גרים או גיורת, עם הכשר של וועד הרבנים העולמי דארצות הברית וקנדה

קריאה דחופה! אל יראי ד' וחושבי שמו , אנשי שם , גבורי כח ועושי רצונו של מקום ברוך הוא די בכל אתר ואתר הי"ו

הן גלוי וידוע לכל, מצב הקשה השורר בעולם בעניני שידוכין, ובפרט בשידוכין של בחורים ובתולות שאביהם נתגרשו אצל הבתי דינים כהיום: [בית דין לאנדסמאן, התאחדות הרבנים דארצות הברית], שרובם ככולם הם על ידי כפיה שעל פי רוב הפוסקים הגט פסול ובניהם שנולדים אחר כך הם ממזירים גמורים או ספק ממזירים, ועל פי הלכה אסור לממזר וודאי להתחתן עם ממזר ספק, וממזר ספק אסור לו גם כן להתחתן עם ממזר ספק, כי אולי אחד מהם אינו ממזר ספק כמבואר בשלחן ערוך אבן העזר סימן ד' סעיף כד), וזה לשונו: ממזר נושא ממזרת במה דברים אמורים, כששניהם ודאין, אבל אם האחד ודאי והשני ספק, או אפילו שניהם ספק, אסורים זה בזה, דשמא האחד ממזר והשני אינו ממזר, כו', או שנתגרשה ספק גירושין, עד כאן לשונו.

עוד מבואר בפוסקים שספק ממזר יותר חמור ממזר וודאי, עיין אבן העזר שם.

וגם זה מבואר בפוסקים כי יש חיוב לפרסם הממזרים כדי שלא יטמעו בינינו ולשמור שלא יטמאו את טוהר מחנינו. כמבואר ביורה דעה הלכות מילה סימן רס"ה דרכי משה סעיף קטן ז' וברמ"א שם סעיף ד': מפרסמים בשער מילתו שהוא ממזר, ועיין שם בכל הנושאי כלים, וליכא שום חולק על זה.

אזהרה לרבנים ולמוהלים

ומכאן אזהרה ולרבנים ולמוהלים שמוכרחים לקיים דין זה שמבואר בשלחן ערוך בלי שום ספק כלל.

ומכאן אזהרה יוצאת לכל הנשים השחצניות שטרם שמזמינים גט מעושה אצל מיסטער שמואל או מיסטער לייבוש לאנדסמאן, וטרם שמוציאים הון רב על זה יתקשרו אלינו בעוד מועד, כדי שלא יניחו מעותיהם על קרן הצבי שלא יוכלו להנשא על ידי גט זה, ואם ינשאו יטילו על בניהם ונכדיהם לדורי דורות מום הגדול של ממזירות שלא יסור מהם לעולם, ובניכם ונכדיכם לא ימחלו להם לעולם ועד.

על כן מי שיש לו ידיעה על גט מעושה שנעשה על ידי רבני הערב רב או על ידי הערכאות, שהם בכלל ממזר וודאים, ויש שם בחורים או בתולות ימציא לנו כל האינפארמאצייע, ונוכל להמציא להם זיווג מתאים על פי ההלכה.

על כן לא עת לחשות ולשבת בחיבוק ידים וזרועות, ולראות בצרת אחיהם האומללים ואומללות, ורחש לבם דבר טוב לבא לעזרת ה' בגיבורים, להיות שותפו של המקום ב"ה, אשר אומנתו להיות יושב ומזווג זיווגים כל היום, ויקויים בנו יעודת הנביא, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה, וגו', ברנה ובשמחת עולם, בביאת גואל צדק במהרה בימינו.

הכ"ד הכו"ח למען המצוה הרבה והנשגבה.

נאום: הרב ראובן גאלדמאן מאנסי
נאום: הרב אברהם ווייסבערג קאנארסי
נאום: הרב אנשיל שווארטץ ניו יארק