פסח - PASSOVER

פסח דף ט'    -    PASSOVER PAGE 9

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

HOME        ראשי

 

דיני ואכילת מצה כל שבעת ימי החג, אם יש בו מצוה או רשות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita

מצות מצה

בדורינו דור ששולטים בו הערב רב, ואין לנו רק מיעוט קטן של רבנים שלא שייכים לערב רב, לכן ב"ה שאירגנו חבורות של תלמידי חכמים שעוסקים ובודקים בכל הכוחות ששייך להם לסדר אפיית המצות של חבורות של שומרי תורה ומצוות ומדקדקים במצות, ומכניסים הידורים חדשים כמו שאנו רואים בכמה מקומות שעשו תקנות גדולות ב"ה, אבל לדאבונינו הרב, רוב מבני ישראל סומכים על המאפיות הגדולות, ולפי שארגנו הבני תורה וועד הכשרות מיוחד, ובדקו בהרבה מאפיות ומצאו בעיות גדולות בכשרות המצות, ולא היה להם אפילו למי לדבר, ולהסביר להם הבעיות, והמשגיח לא רוצה לשמוע, המשגיח עונה להקונה, האם לא שמעת מה שהולך בכשרות הבשר, שאף על פי שכולם יודעים שהבשר טריפה מוכרים את זה בריש גליה, ואפילו שכל הרבנים הצדיקים מהעדה החרדית צועקים בקול גדול ובמודעות גדולות על הקירות בירושלים עיה"ק, ובעלי הבשר מורידים את המודעות, וכך רובם אינם יודעים מה הולך, [כך הוא בדיוק במאפיות המצות, ואם אתה רוצה לבוא ולקנות, טוב, ואם אתה רוצה לחפש תיקונים, לך למקום אחר], ולא די זה לבד, אלא בעלי הצדקה שמחלקים מאות אלפים קילא בשר לעניי ארץ ישראל, ישנם עוד שמחלקים דוקא בשר בהמה, כדי להכשיל את אחינו בני ישראל דוקא ביום הקדוש של חג הפסח מחלקים בשר בהמה.

ב"ה לא אלמן ישראל, שכמה ממחלקי הבשר נתנו לחג הפסח דוקא בשר עוף וגם היות ובשר עוף יותר בזול, חילקו כמעט כפול מבשר עוף ובזה עשו קידוש השם גדול, אשרי חלקם, שהם נחשבים ממזכי הרבים.

גם כן שמענו שהרבה ממקבלי הבשר זרקו את הבשר תיכף לפח אשפא, והיו ב"ה בשר די להחתולים בירושלים עיה"ק, שאולי הם באמת אנשים שאכלו טריפות בגלגול הקודש, ועכשיו מתקנים בזה, כי להם מותר לאכול טריפות, והלוואי שכל ישראל היו עושים כך, ומי שיש בידו למחות חייב למחות ולגלות לכל הידידים שלו. ובזה יהיה בין מזכי הרבים ויזכה לבנים צדיקים, כמבואר במשנה ברורה הלכות שבת.

 

מעשה נורא בשוחט ובודק שהיה לו קבלה מהמגיד ממעזריטש, והשטן תפס אותו והאכיל נבילות וטריפות, ומה נאמר בזמנינו אנו שרואים בעליל איך שהרבנים בארצות הברית מאכילים במזיד ובשאט נפש נבילות וטריפות רח"ל, על אף שכולם יודעים, ואין להם שום בושה, והם כמו הכלבים עזי פנים שבדור, רח"ל, ואין פוצה פה ומצפצף, אוי לנו למה שהגענו!!!

ואנו צועקים! עד מתי תאכילו את העם
נבילות וטריפות חלב ודם!!!

 

שמן נאט אולא כשר לפסח

   

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *