ISRAEL613.COM

בס"ד

 

תוכחה ומזכי הרבים

REBUKE AND BRINGING MERIT TO JEWS

PAGE 2

1         2

HOME        ראשי

ERETZ ISRAEL DIN TORAH MIKVAH MUSSAR REBUKE תוכחה מוסר מקוה דין תורה ארץ ישראל
EREV RAV GUARDING THE BRIT - EYES KASHRUT GEULA FALSE MASHIACHS משיחי שקר  גאולה כשרות שמירת הברית והעינים ערב רב
SHULCHAN ARUCH TZNIUT BEIT MIDRASH SHECHITA REFORM רפורם שחיטה בית המדרש

צניעות

שולחן ערוך
ZOHAR HA KADDOSH SHABBAT TZEDDAKA NIKKUR LUBAVITCH ליובאוויטש ניקור צדקה שבת זוהר הקדוש
HALACHA MILAH TZITZIT THE WAY OF TRUTH SPANISH BOOKS  

דרך אמת

ציצית מילה הלכה
MONEY ERUV TEFILLIN MEZUZOT LIST ENGLISH BOOKS CONTACT US צור קשר   תפילין מזוזות עירוב כסף

 

וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה
על ידי שנקיים מצות התוכחה כהלכתה

ירושלים עיה"ק תובב"א

וועד העולמי לקיים מצות התוכחה כהלכתה

בו מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258    

 

מפעל עולמי להצלת הדת

על ידי שנקיים ברית הערבות ומצות התוכחה בכל העולם כולו

גליון # 1  עד   # 39

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39  

 

 וועד העולמי לזכות את הרבים

ארגון מיוחד שהוא מדריך ומורה דרך למזכי הרבים להרבות כבוד שמים

תוכן הגליונות ומהותו:

1    גודל החובה על כל אחד ואחד מישראל לזכות הרבים ולאהב את השי"ת על הבריות כדרכי אבותינו הקדושים זי"ע.

2     חובת האדם להקדיש מזמנו למען זיכוי הרבים, גודל תשלום התמורה בזמן על זה, ושאר זכויות.

3    מעלת מזכה הרבים על ידי חיבור ספרים בהדרכת העם בתורה ובהלכה.

4    המעלות הנשגבות שזוכים על ידי השפעה על הזולת בהשבה לב בנים לאביהם שבשמים.

5    השכר הגדול שזוכים על ידי כך בזה, וביותר בבא.

6    המדריגות הגדולות והנפלאות שמגיע אליהם המזכה הרבים כהלכה.

7     דרכי פרנסי ומנהיגי הציבור בהנהגת הציבור איך יהיו, שכרם ועונשם.

ליקוט גדול ונפלא מאוד מש"ס בבלי וירושלמי, תו"כ, ספרי ספרא, מדרשים, ילקוט וזוה"ק, ראשונים ואחרונים, רמב"ם, שו"ע ופוסקים, וספרי שו"ת, מפרשי התורה, ספרי יראים ומוסר חסידות ועוד.

גליונות האלו אשר כבושם הזה עדיין לא נראה, מאיר עינים, ומעט מן האור ידחה הרבה מן החושך אשר יכסה ארץ, ובעזהי"ת יעורר את לבות בני ישראל מתרדמתם, ויביא תועלת רבה לעם ישראל, יען כי רבתה בה ההזנחה, ובוודאי שהמעיין בגליונות אלו לבו יתעורר להתחזק ולהתאמץ ביתר שאת וביתר עז, לעורר את הזולת לתשובה, ולבבו יבין ושב ורפא לו, ויפעל בכל כוחו ואונו לזכות את הרבים.

העולם לא זכה עדיין לאור גדול כזה

ליקוט גדול המקיף כל עניני זיכוי הרבים ערכה וגודל תועלתה, דברי התעוררות בוערים כלפיד אש - לאדמורי"ם, רבנים, דיינים, ראשי ישיבות, מגידים, דרשנים, נשיאי מוסדות, מנהלים, מלמדים, ולכל יהודי ויהודי - חובתן ואחריותן כלפי הציבור וכלל ישראל ואלפי אלפים ורבבות רבבות זכיות שביכלתן לרכוש בקלות מידי יום ביומו.

כאן באים כל המספרים של גליונות מזכי הרבים

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42

 

וועד המרכזי העולמי לקיום היהדות

מכתב למוהר"ר משה רייכמאן ני"ו

בס"ד

החיים והשלום וכל טוב סלה אל כבוד ידידי היקר הנגיד הנכבד המפורסם בכל אפסים במעשי צדקה וחסד שלו, הטוב והמטיב לאחרים המו"מ בתוי"ר כש"ת מוהר"ר משה רייכמאן ני"ו.

נאמר בתורה "וכשלו איש באחיו" כתוב על כך הגמרא שילדי ישראל ערבים אחד לשני ועבור כל הכלל כולו, כך הוא ברוחניות וכך הוא בגשמיות. עוד כתוב בגמרא שעיקר הערבות נאמר בענין התוכחה, שכל יהודי נושא באחריות על כך שיכול למחות ואינו מוחה, הן על היחיד והוא הדין אם יכול למחות או לפעול אצל כלל ישראל הוא מחוייב בכך, ובאם אינו עושה כך, אזי כל האחריות והאשמה מוטלת עליו כאילו הוא עשה את העבירות שהיה באפשרותו למנוע או שהי' יכול לפעול שיעשו כמצות התורה (שבת נד., קי"ט:, חנוך מצוה רלט, יורה דעה שלד-מח, ילקוט שופטים סח, מדרש תנחומא משפטים, מדרש תנחומא חקת, אותיות דרבי עקיבא א, רש"י סוטה מא: אבות דרבי נתן פרק כ"ט, מערכי לב דרוש אות ע', דף קנ"ז, וספר יד ימין חלק ב, דף יג, ועיין באריכות בספר שאלות ותשובות מהר"ם שי"ק אורח חיים סימן שג והלאה), ובענין שכר המוכיח. עיין בזוהר הקדוש חלק א, כט:, ראשית חכמה שער הקדושה פרק יב בשם מהר"י אבוהב, תמיד כח., ויקרא רבה כה, ילקוט רות על הכתוב וימת אבימלך, אבות דרבי נתן פרק כט, חומת אנך פרשת נח, סנהדרין קא:) כו' כו'.

הנני פונה אליכם, ר' משה רייכמאן שליט"א, בבקשה גדולה לטובת הכלל!!!

כבודו ידוע כאחד שנושא עליו את עול הכלל, מוסדות התורה והחסד, ולכל אחד ואחד בלי שיעור; עשיר במצוות וזכיתם מן השמים לעזור לכלל ישראל, השם יתברך נתן לכבודו פקדון, וכבודו מבין איך להשתמש בפקדון זה, על כן הנני פונה אליכם בבקשה גדולה של הצלת נפשות ישראל, ובלי שום ספק בכוחכם להוציא זאת מן הכח אל הפועל.

1) יש לנו למעלה ממאה מתנדבים שעובדים זה שנים להציל את כלל ישראל, 7 מיליון יהודי אמריקה וכן גם יהודי ארץ ישראל ובכל העולם כולו. העבודה מתבצעת שנה בשנה תמידים כסדרם. כבר פעלנו בעזרת השם יתברך גדולות ונצונות, אבל האפשרויות מוגבלות, החובות תופחים מיום ליום ואין בכוחנו להמשיך.

ניסינו לעשות משהו בין אחינו בני ישראל, אבל העזרה שקבלנו קטנה לעומת ההוצאות המרובות הרובצים עלינו בהווה ומה שעלינו לעשות בעתיד כדי להציל מספר נפשות כמה שאפשר.

פונים אנו אל כבודו בבקשת עזרה, וזאת למודעי שאין בכוונתנו חלילה בבקשת עזרה כספית בשביל עצמנו כדי שנוכל להמשיך לעבוד, לא! לא ניקח מכבודו פרוטה אחת. כוונתנו כולו לשם שמים. לא צריך ואין בכוונתנו שיגיע פרוטה אחת אלינו ישירות, אלא שכל החשבונות של ההוצאה וההכנסה  של הפצת תורה ויהדות יגיעו ישירות אל כבודו, וכבודו ישלם עבור ההדפסה, כריכה, הוצאות דואר, חברות מחשבים לשלוח את כל הספרים המיועדים להחזיר בתשובה את כלל ישראל.

2) זכרו! בטוחים אנו בעזרת השם יתברך שביכולתנו להחזיר בתשובה חלק נכבד מכלל ישראל ממליוני יהודים. יש בידינו די הוכחות על כך, ומחוייבים אנו לפעול בזה על פי התורה כפי שכותב החפץ חיים בספרו "נדחי ישראל" וכזה כתבו גם כל גדולי ישראל באריכות וכו'.

3) ב"ה אני לא חי באשליות ודמיונות, כי בעזרת השם יתברך הדפסתי ספרים והוצאתי לאור מליון וחצי עותקים, והפצתי אותם בחנם בכל העולם כולו, ואלפי המכתבים שקבלנו יוכיחו. לאחר עבודה קשה ומפרכת של 18 שנה הוצאנו לאור קרוב ל-350 מיני ספרים לזכות הרבים, המקיפים את יסודות הדת. ההבדל הוא, שכל עבודתי שעבדתי במשך 18 שנה אתם יכולים לפעול עשר פעמים ככה ביום אחד, כי השם יתברך נתן בידכם היכולת, ומכם יתבעו באם לא תעשו זאת ח"ו, ויש קונה עולמו בשעה אחת. באמת הייתי צריך לנסוע לכבודו, ולשוחח על כל הענין בפרטיות בכובד ראש ובאחריות כפי שדורש ענין גדול כזה, אלא היות שכבודו על פי רוב לא נמצא בביתו וקשה להגיע אליו, על כן הנני כותב מכתב זה, כתבתי כבר בעבר הרבה מכתבים וכנראה שלא הגיעו לידי כבודו. על כן באתי לידי החלטה להסיר מעלי את האחריות שיתבעו ממני לאחר 120 שנה שיכלתי להציל רבים מתוך ה-7 מיליון יהודי אמריקה ומהעולם כולו ולא עשיתי זאת, ובאם אשאל איך ובמה? הרי אין לי אפילו פרנסה? והנני עוסק כל ימי לזכות הרבים? ישיבו לי מן השמים, מדוע לא דפקת בדלתות העשירים שקיבלו את ממונם מן השמים בתורת פקדון כדי להפיץ תורה ויהדות.

אשיב, העשירים אינם משוכנעים בכך, הם חושבים שהכסף שייך להם.

וגם שאינם מאמינים, כי מורגלים הם לכל מיני שקרנים, ואינם מאמינים אפילו כשאחד אומר אמת, ואינם מטריחים עצמם לבדוק את האמת.

ישאלו אותי, האם ניסית אצל העשירים בעלי לב טוב וחוש מפותח של צדקה וחסד בדוגמת רייכמאן?

אענה, כן.

ישאלו אותי, האם עשית ככל שביכלתך? כידוע לך שהעשירים עסוקים מאד וכשמזכירים להם פעם או פעמיים עדיין אינם זוכרים!

אי לכך, החלטתי לשלוח כמה מכתבים בכדי להסיר ממני את האחריות הגדולה הזאת הרובצת עלי, כל זמן שלא ניסיתי את הכל והשומע ישמע ועליו תבוא ברכת טוב, ואני את נפשי הצלתי!!!

על כן החלטתי לשלוח אליכם בעזרת השם יתברך 101 מכתבים כפי החיוב של תוכחה על פי תורה, ואקח אתי את כל המכתבים האלה לאחר 120 שנה, להראותם לפני בית דין של מעלה שפעלתי כסדר לעורר את כבודו ברחמים ובתחנונים בכל לשון של בקשה, בכדי להציל את שבע מליון היהודים ולא הי' מי שיעזור בידי ולכן לא עשיתי יותר ממה שעשיתי.

אספר לכבודו מעשה נורא שנדפס בספר "מן המיצר" (וגם בספר "קראתי ואין עונה" דף 64), שהגה"צ מורנו הרב ר' מיכאל בער ווייסמאנדעל זי"ע עשה בעת מלחמת העולם השניה להציל 50.000 יהודים מטשכוסלובקיה (חוץ מעוד 40.000 שכבר נשלחו אז לדאבוננו), לבל ישלחו אותם לתאי הגזים רחמנא ליצלן והיה צורך ב-50,000$ כדי להצילם, 25,000$ הוא השיג בעצמו על ידי עבודה קשה ומפרכת זמן רב והעביר את הכספים לראש הנאצים בטשכוסלובקיה (על ידי השליח של ראש הנאצים) בכדי לעצור את משלוחי היהודים לתאי הגזים, ובטוח היה שיעלה בידו להשיג את שאר הכסף של עוד 25,000$ שהיה אמור להגיע לידי הנאצים עד 7 שבועות. למעשה הוא עבד יומם ולילה בעזרתם של עוד כמה יהודים בעלי מסירות נפש, ולא עלה בידו להשיג את הסכום, ובינתיים דחה את הרשעים בתירוצים שונים.

לפועל לא השיג ר' מיכאל בער זצ"ל לאחר שלושת החדשים את הכסף, מאף ארגון באמריקה ובשווייץ (שהיו אמורים לעזור ליהודי אירופה), והנאצי ימח שמו אמר בפעם האחרונה כי יחכה רק עד יום כיפור ובאם לא מקבל את הכספים עד אז הוא שולח, רחמנא ליצלן, את 50,000 היהודים הנותרים לתאי הגזים.

ערב יום כיפור צורר היהודים עשה את אשר הבטיח ושלח משלוח של שלושת אלפי יהודים לפולין, כשראה הגה"צ ר' מיכאל בער את המצב הנורא וכסף עדיין אין, שלח מיד בליל יום כיפור (בזמן של כל נדרי) שלושה טלגרמות לשלושה רבנים חשובים, אחד הרבנים היה הרבי מסאטמאר זצ"ל (יתכן שעד אז לא נתנו לו את הדואר בענין זה) שהוא מוכרח מיד את הכסף, כי זה פיקוח נפשות של עשרות אלפי יהודים שמצפה להם יסורים נוראים ולאחר מכן המוות רחמנא ליצלן. המכתב נפתח במילים "על דעת המקום ועל דעת הקהל", בשמו של הרב מנייטרא הוא מזמין אותם למחרת ביום הקדוש לבית דין הגדול בגלל החיוב שלהם לעזור ליהודי סלובקיא שעומדים להישלח לתאי הגנזים חס ושלום ובגלל הכסף שאינו נשלח אי אפשר להצילם, והכל על אחריותם. הרבי מסטמר זצ"ל שלח מיד ביום הקדוש את הכסף וזה הגיע יום אחד לאחר יום הכפורים, אבל זה כבר בא מאוחר מדי כי המשלוח האחרון עם 3000 יהודים כי הם כבר היו בדרכם לתאי הגזים באושוויץ לא עלינו רחמנא ליצלן. והרשע לא רצה בשום אופן, לאחר כל הבקשות והבכיות, להחזירם, הוא אמר כי סובבתם אותי בכל מיני תירוצים שקריים וליצנות, מעתה ואילך אם תעמדו בהבטחתכם טוב ואם לאו גם אני לא אעמוד בהבטחתי. עד כאן הסיפור.

ר' משה היקר שליט"א, תובעים מן השמים משנינו ביחד שאנחנו חייבים להציל את מליוני היהודים באמריקה, אירופה וארץ ישראל כו' ושנינו יחדיו בכוחנו לפעול בעזרת השם יתברך. באם נעשה זאת אשרינו שזכינו לכך, ובאם חס וחלילה לא נעשה זאת אזי יבואו בטענות לשנינו בלבד ולא לאף אחד, כי רק אנו יכולים לפעול זאת, אני עם הצוות שלי שמוכן לעבוד כולו לשם שמים בלי שום תשלום, ואתם עם כספכם שהשם יתברך נתן לכם לפקדון.

זכור! לא יהיה לכם פתחון פה ותירוץ שלא ידעתם מכך או שלא היה לכם זמן לכך! כי במחצית השעה ביכולתכם לתקן הכל ולהציל את כל שבעה מליון היהודים, את כל השאר אקח אי"ה על כתפי הצרים, ואתם תבואו אל המוכן. עליכם רק לקצור את הפירות. אנא תארו לכם שאני בא בהצעה שתקנו את כל מנהטן בחמש ביליון דולר, כמה זמן הייתם נותנים בשביל דבר זה? ותוכנית זו שלנו היא גדולה מליון פעמים, כמה זמן צריכים לתת לכך.

זכור! אינני עובד על מנת לקבל שכר, אך ורק בגלל יראתי מהשם יתברך שיתבע אותי ביום הדין הגדול והנורא, מדוע לא הצלת את כל הנשמות הטועות שלא היה להם רועה ומחנך שידריך אותם אל הדרך הישרה, ואתה ידעת מכך ובידך היה להצילם ולא עשית מאומה, על כן עליך למסור דין וחשבון!

כפי השמועה, הציל אביך עיר שלמה של יהודים ועל ידי כך זכה לעשירות לדורות.

ועליכם להבין מה פירוש להציל יהודי וכל שכן מספר גדול כל כך של מליוני יהודים.

באם כבודו זקוק למקורות בהלכה שמחוייבים אנו לעשות זאת, אפשר להביא את כל הפוסקים ראשונים ואחרונים, אבל הנני מבין שכבודו תלמיד חכם ומבין מעצמו ש"מי שיש בידו למחות ולא מיחה, להחזיר את ישראל בתשובה ולא החזיר אז כל הדמים הנשפכים אינם אלא על ידו", כלשון חז"ל, ואי אפשר להתעלם מדברי האזהרה של חז"ל הקדושים.

אפשר להביא בכתב את כל אשר פעלנו בעבר, ותוכניותינו להבא בעזרת השם יתברך, ועזרתכם על ידי שתהיו שלוחו של הקב"ה יוכל להכפיל ולשלש את כל הפעולות, ואין ברצוננו לכתוב באם חס וחלילה לא, שאז אף עבודתינו שעד עתה נמצאת בסכנה, ועל מי האחריות?

תקותנו לשמוע מכבודו בקרוב, כי כל יום הוא פסידא דלא הדרא.

הכו"ח מתוך צער ושבירת הלב

וועד המרכזי העולמי לקיום היהדות

 ה"ק שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין יצ"ו, ברוקלין נוא יארק

 

Our Sages state in Tana DeVei Eliyahu:

 Not only Pinchas, but anyone who has the ability to protest or to bring Israel back to the proper path and does not do so, all of the Jewish blood that is spilled is on his hands. As it says, So you, son of man, I have made you a watchman for the House of Israel...[when I say to a wicked person, "O wicked one, you shall surely die," and you do not speak to warn the wicked one concerning his way, that wicked one will die in his iniquity, but I will demand his blood from your hand (Yechezkel 33:7-8). This is so because all Jews are responsible for one another... The great Sanhedrin that Moshe set up, which included Yehoshua and Pinchas, should have tied iron ropes around their loins, lifted their garments above their knees and gone around to all the cities of Israel; one day here and one day there... They should have taught Israel derech eretz in a year, or two, or three, until the people of Israel were settled in their Land, so that the Holy One's name be exalted and sanctified. They did not do so. Rather...each one entered his vineyard, his wine, and his field and said, "Peace be unto you my soul," so as not to overburden himself. (Tana DeVei Eliyahu 11:4-5)

 

בס"ד 

גליון - רעידת אדמה # 1

רעדה ארץ – רעידת אדמה – EARTHQUAKE

א. דרשות הר"ן - הדרוש הששי

"ולפעמים מתחדשים מקרים ברחוק מקום ובאיים הרחוקים, כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה וייראו ויפחדו פן יגיע הפורענות אליהם, והוא מאמר הנביא:

(צפניה פרק ג פסוק ו') הִכְרַתִּי גוֹיִם נָשַׁמּוּ פִּנּוֹתָם הֶחֱרַבְתִּי חוּצוֹתָם מִבְּלִי עוֹבֵר נִצְדּוּ עָרֵיהֶם מִבְּלִי אִישׁ מֵאֵין יוֹשֵׁב:

(צפניה פרק ג פסוק ז') אָמַרְתִּי אַךְ תִּירְאִי אוֹתִי תִּקְחִי מוּסָר,

הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר, נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב, אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר.

וכשאינם מתיסרים ברעת האחרים, הפורענות הולך הלוך ונסוע וילך הלוך וקרב, ואין ספק כי מי שרואה כל אלו התלאות אשר הם באמת התראות השם יתברך, ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה, הוא כמי שעובר עבירה וקבל עליו התראה, שהתיר עצמו למיתה, מכאן ואילך:"

ב. ספר תהילים פרק מז פסוק ד'

 יַדְבֵּר עַמִּים תַּחְתֵּינוּ וּלְאֻמִּים תַּחַת רַגְלֵינוּ:

ידבר עמים תחתינו - יתן דבר בעובדי כוכבים תחת נפשנו להיות חמתו מתקררת בהם ואלו נצולים כענין שנאמר ונתתי כפרך מצרים וגו' (ישעיה מג), ומנחם חבר ידבר לשון הנהגה: (רש"י תהילים פרק מז פסוק ד')

 

 

OTHER PEOPLE CAN BE GREAT DETRACTORS, IF YOU WERE ALONE YOU WOULD ALWAYS LOOK FOR THE WAY OF LIFE

Rabbi Nachman’s Wisdom 81

If you were alone, without the influence of others, you would always direct yourself towards the path of life. You might be confronted with every type of confusion, worry and frustration, but you would still eventually end up on the right path. Even if you sinned, you would regret it and find the true path in the end. It becomes much more difficult when others confuse you.

BE AWARE OF SOPHISTIFICATION
AND LOOK FOR SIMPLICITY

You might associate with those who think they know something about philosophy. Or you might have friends who are involved in studies that ridicule everything sacred. Such people can confuse you and frustrate you more than anything else. The world may consider this sophistication, but it can result in great confusion. It teaches that all values are relative and everything is absolutely permissible. This is especially true of philosophy, which can cause tremendous spiritual damage.

 BEWARE OF SARCASM ESPECIALLY WHEN IT COMES FROM RELIGIOUS PEOPLE

There is also a certain sarcasm, even among those who seem religious. This is as harmful as philosophy. This sarcasm is literally the same as philosophical skepticism. It can even be worse, since most Jews recognize the dangers of philosophy and avoid it. They know that it can drag them down into the deepest pit. But Jews are not so heedful of avoiding sarcasm and sophistication, especially when it emanates from people who appear to be religious. This makes it all the more dangerous. There are people who seem religious and disguise all their sarcasm in the language of truth. People do not avoid them, thinking that they are on the right path. These are the ones who can cause the most harm, frustrating and confusing one who truly wants to serve G-d. Happy is the man who walks the true path, avoiding all sophistication. He is "simple and upright, fearing G-d and shunning evil."

 (Rabbi Nachman’s Wisdom 81)

 

 

     WHOEVER HAS THE POWER TO REBUKE AND DOES NOT...

Rav, R. Chaninah, R. Yochanan, and R. Chaviva taught the following: Whoever has the power to restrain members of his household from doing wrong and does not do so, is held responsible for the sins of his household. If he can protest against the wrongdoing of the people of his city, and he does not do so, he is held responsible for the sins of the people of his city. If he has the power to protest against the sins of the whole world and does not do so, he is held responsible for the sins of the whole world.

Talmud Massechet Shabbat 54b

 

 

ספר

חשבון הנפש

על מצב הדור

קריאה להצלת כלל ישראל

קריאה קורעת לבבות לציבור החרדי

                  יצא לאור על ידי

וועד המרכזי העולמי
למען קיום היהדות

הוצאה שביעית - ברוקלין נוא יארק

שנת תשמ"ז לפ"ק

 

THE DUTY TO ADMONISH AND PROTEST: QUOTATIONS FROM TALMUD, ZOHAR AND MIDRASH

1) Anyone capable of admonishing reproaching or rebuking members of his household and does not do so: is punished and considered culpable for the sins of the members of his household; against the people of his city, is punished for the sins of the people of his city, against the entire world, is punished for the sins of the of the entire world (Shabbat 54b)

2) Since Pinchas should have protested against Hophni, Scripture considers it as though he had sinned (Shabbat 55b)

3) One who has the ability to admonish and protest and does not, the sin is ascribed to him (Yerushalmi Shabbat ch. 5).

4) Because of four things, the property of householders is usurped by the government, (one of which is) because they have the ability to protest and do not do so (Sukkah 29b)

5) There were great men of Israel who saw evil and looked the other way. The Holy One remarked to them, "There will come a time when I will do likewise." (Midrash Rabbah, Lamentations).

6) Abner was punished (by being killed) because he should have protested against Saul, and did not do so. (Sanhedrin 20a)

7) Joshua the high priest wore soiled garments because his sons married women unfit for the priesthood, and he did not protest against them (Sanhedrin 93a)

8) Concerning Zedekiah it is written (11 Kings 24:19): And he did what was evil in the eyes of the L‑rd. The evil is attributed to him because he was able to protest and did not (Sanhedrin 103a)

BLESSINGS AND CURSES DEPEND ON ADMONISHING OTHERS

9) If a person learned, taught, observed, (negative commandments), and performed (positive commandments), but did not protest, he is deemed cursed. On the other hand, if a person did not learn, did not perform (positive commandments), did not observe (negative commandments), did not teach others, and did not have the ability to protest, yet he protested, he is deemed blessed. (Vayikra Rabbah 25)

10) The Holy One, Blessed be He, said (to the Divine Attribute of Justice): "These are completely righteous men, and these are completely wicked ones." He replied: "It is fully revealed to me that they had the ability to protest, but did not do so." He responded: "It is fully known to Me that if they had protested, they would not have heeded them." He retorted: "If it is fully known to You, is it fully known to them?" They, therefore, should have protested and allowed themselves to be humiliated for the sanctity of Your Name, and to suffer beatings from the Jews. (Tanhuma Tazria 9)

11) "Take all the leaders of the people and hang them. (Num. 25:4)" The sins were attributed to the leaders of the people because they did not protest against the people. (Tanhuma Balak 19)

THE ONE WHO CAN PROTEST BUT DOESN’T HAS BLOOD ON HIS HANDS

12) Who was responsible for the deaths of all those killed in the civil war against Benjamin because of the killing of the concubine in Gibeah of Benjamin?) Pinchas! Because he had the power to protest and did not protest. We learn from this that anyone who has the power to protest and does neither protest nor attempt to bring the Jews to improve their ways, all blood that is shed among the Jews, is shed because of him. (Yalkut Judges 68)

13) The great Sanhedrin should have tied iron ropes around their waists and lifted their clothes above their knees and gone throughout all the cities of Israel, one day to Lachish, one day to Eglon, one day to Hebron, one day to Jerusalem, to teach them proper manners. (ibid)

14) Jerusalem was destroyed only because they did not admonish one another. (Shabbat 119)

IT IS NOT A GOOD SIGN WHEN A SCHOLAR OR RABBI IS LOVED BY ALL PEOPLE

15) If a Rabbinical scholar is loved by the people of his city, it is not because he is superior, but because he does not admonish them concerning matters of Heaven. (Kethuboth 105b)

16) When the footsteps of the Mashiach will be heard, there will be no admonition. (Sotah 49a)

17) Because of what did Jeroboam merit the kingdom? Because he castigated Solomon. (Sanhedrin 101b)

18) One should love admonition, for as long as there is admonition in the world, goodness and blessing come to the world, and evil departs from the world. (Tamid 28a)

19) Everyone who admonishes his friend for the sake of Heaven, merits the portion of the Holy One, Blessed be He; moreover, a mantle of grace is drawn over him. (Tamid 28)

20) Anyone who knows ‑how to admonish and admonishes the public, brings content to his Creator. (Tana d've Eliyahu Rabba 3)

THE ONE WHO FLATTERS THE WICKED DESERVES ALL THE
CURSES OF THE TORAH

21) One who knows that his fellow man is wicked, yet he flatters him, or if he knows that his colleague is full of sins, yet he says to him, "You are righteous," deserves that all the curses in the Torah come upon him. However, one who admonishes his colleague that he repent, takes the blessings of the one who is admonished. If he accepts the admonition and repents then, he too, receives blessings. (Yalkut Devarim 793)

22) Is there any man who hates his son? However, if he does not admonish him concerning Torah, wisdom, and proper manners, he will eventually hate him. If he admonishes him, however, he will eventually love him. (Yalkut Proverbs 950)

THE RIGHTEOUS ARE CONSIDERED EVILDOERS IF THEY DON’T PROTEST

23) The Divine Attribute of Justice rose and said before G-d: Even on the righteous among them, You shall write on their foreheads a Tav of blood, Tav standing for Tamut, you shall die. The Holy One, Blessed be He, replied and said: "Why?" She answered, "Because they did not reproach your children with words of admonition, and they did not instruct them not to sin." The Holy One, replied, "It is revealed before me that if they had admonished them, they would not have listened". The Attribute of Justice replied, "Even though they would not have accepted, nevertheless, the righteous should have rebuked them". The Holy One acceded and proceeded to treat the righteous of that generation in Jerusalem as wrongdoers. Six angels of destruction were dispensed to Jerusalem and they devastated it (Otyot R' Akiva).

24) Whoever is able to admonish and does not do so is stricken with tzaraas. (Zohar Part III part 45b)

25) The righteous man is conscientious to go to the wrongdoers to help them turn away from their sins. He informs them of the heavenly judgment and the punishment of Gehinomm. He does not allow himself to rest day or night until he has rebuked them and brought them to full repentance. (Zohar Pg. 20b)

ALL JEWS ARE RESPONSIBLE
FOR ONE ANOTHER

26) All Jews are responsible for each other. (Shevuos 39a)

27) Why do many Torah scholars die young? The answer is: they allow themselves to be disgraced, for they do not avenge like a snake the words of Torah and the fear of Heaven. (Avos of R Nasson)

28) Some sins are so great that those who commit them are not afforded Divine assistance to repent. Included among them is one who was able to rebuke others, be it a group or individuals, and did not do so but left them in their backsliding. (Rambam Hilchos Teshuva 4:1)

29) It is a Jew's duty to protest against sinners. Anyone who, has the ability to protest, and does not do so, is held responsible for that sin. (Remah Yore Deah 334:48)

30) Evil decrees fall only upon those who could have protested and did not. (Yalkut Ruth on the verse, "And Elimelech died... ")

KING SALOMON DID NOT SIN BUT BECAUSE HE DID NOT REBUKE HIS WIVES HE WAS CALLED A SINNER

31) Anyone who says that Solomon actually sinned is in error. The sages ask: But it is written, "and Solomon sinned…”? They answer: Because he should have reprimanded his wives and did not, scripture considers it as if he actually sinned. Rabbi Yehuda says in the name of Shmuel that Solomon would have preferred to be a lackey to a foreign rater rather than have it be written in Scriptures that he sinned. Rashi explains the Gemorah to mean that he would rather have suffered indenture to chop wood and draw water for idol worship. This teaches us how severe the rebuke is for one that could have protested and did not. (Shabbos 56b)

32) The reason that the people in the civil war against Gibeah died was: Hashem said to them, "For My honor you did not protest, but for the honor of mortals you do protest!" (Sanhedrin 103b)

33) The verse "and I shall destroy from amongst you the righteous and the wicked," refers to the righteous who are imperfect. Since they were able to protest and did not, they are considered imperfect. (Avoda Zara 4a)

ONE NEED NOT HONOR A TEACHER IF HE PROFANES THE HONOR OF G-D

34) Aaron did not protest when Moses hit the rock at Mei Meriva for he considered himself as Moses' disciple. However, one need not give honor to a teacher when there is a profanation of the Divine Name. Because he did not protest, he was punished in the same way as Moses. (Midrash Tanchuma, Chukas)

35) From the incident of Pinchas one should learn to be zealous for Hashem when there is a profanation of the Divine Name of the Torah. The importance of this is shown by the gratitude and good favor through which Hashem gave the priestly covenant of peace to Pinchas. (Shelah Hakodesh, Ten Praises)

THERE WERE RIGHTEOUS PEOPLE AT THE TIME OF THE FLOOD BUT BECAUSE THEY DID NOT PROTEST THEY WERE NOT SAVED

36) It is written (Midrash Tanchuma, Reei) that many upright people lived in Noah's generation but, nevertheless, perished with the others. The reason they perished is that they did not protest the wrongdoings of the others, unlike Noah who did protest. (The Chida, Chomas Anach, Parshas Noah)

37) One who does not oppose those who persist in their evil ways is punished for all their sins. Furthermore, he transgresses the negative command, "You shall not bear his sin..." It is obligatory upon every G-d fearing and G-d loving person and those of pure heart to arouse zeal ... (Shaare Teshuvah, Shaar 3:59)

38) It is possible that Moses, assured of the righteousness of his brother Aaron, knew that Aaron's intention in making the golden calf was not evil. However, he accused him for the evil­doing of the people. Since their downfall came through him, be was deserving of rebuke. (Rambam, Ki Sisa)

DO NOT ENVY WRONGDOERS BECAUSE YOU THEREBY TRANSGRESS THREE NEGATIVE COMMANDMENTS

39) Do not envy wrongdoers, for anyone who sees their actions and does not arouse zeal transgresses three negative commands. For this reason a man should sever relations with them and have a separate way from them (Zohar I pg. 239b).

40) The Angel of Death does not have the same power over a man who is zealous for Hashem as he has over other men. (Zohar 29b)

41) Anyone who is able to protest and does so, thereby avenging Hashem from the wicked of this world, Hashem, seals a covenant with him and his seed, just as He did with Pinchas. (Reishis Chochma, Shaar HaYirah, ch. 12)

42) If even a minor sin receives public and judicial acceptance, this is the product of corruption and an unpardonable sin; and furthermore, the entire people are held guilty. Forgiveness is possible only after a punishment has been executed upon the entire nation. This was the sin of Sodom. (HaAkeida 20)

FOR LACK OF REBUKE NEW GENERATIONS LEARN THE EVIL WAYS OF THE OLD ONES

43) Because they did not protest against evildoers, the future generations learned from their bad ways. (Rashi Sotah 41 b)

44) It is clearly derived from both the Oral and Written law that one who can protest and does not do so, is held responsible for that sin and for neglecting a positive commandment. Furthermore, he is considered in the category of the wicked. (Chinuch Mitzvah 239)

45) The judges of Israel are responsible for the sins of their people. (Yalkut Yechezkel 341)

46) It is written "Ben Adam: A sentinel have I appointed you for the Family of Israel and you have heard the word of My mouth... but you did not speak up to warn the wicked one concerning his evil way to save his life. He, the wicked one, shall die for his sin, and I shall demand his blood from you.” (Yechezkel 3:17)

47) Those who rebuke the people sweeten the heavenly decrees and increase peace on the world. But when the wickedness of the people overules and spoils  the rebuke and admonition, the peace on this world is ruined and this causes an expulsion and strife (Likute Etzot, Erech Tochacha)

48) In summary, I would like to cite that which R' Chaim Sofer writes in his illustrious work, Sha'arei Chaim (6a): "Woe to us from the day of Judgment; Woe to us from the Day of Rebuke, when the time comes for Hashem to search through the action of every living being and it will be found written: This righteous man desecrated the Sabbath; this pious man transgressed the prohibition of Niddah; this G-d fearing man transgressed the prohibition against eating non‑Kosher food and wearing shaatnes; this holy man is guilty of having relations with a married woman. All believers will be astonished and wonder at the sins attributed to these pious men, for these men were part of a generation of righteous. But Hashem will reply in wrath, "Behold, it was in your power to rebuke such and such a wicked man. Why did you not remember him and remind him of his sin?

 

 

 

מספר הקדוש קב הישר פרק סב, וזה לשון קדשו:

הצדיק שאינו מוכיח את הרשעים, נענש על ידיהם

א. אחד מדרכי היראה הוא לבלתי לשאת פנים. כשרואה באדם שעובר עבירה מחוייב הרואה להוכיחו ולומר לו אחי לא יפה אתה עושה כי צריך לדעת שעיני ה' משוטטים בכל הארץ ומה תעשה ליום בקר אשר מחר מוכרח ליתן דין וחשבון, זהו חיוב גדול על האיש היודע להוכיח.

אכן לא יוכיחו בפרהסיא כי אם בנסתר, ועל זה כתיב (ויקרא יט, יז), "הוכח תוכיח" תחילה הוכח בלשון נסתר, רוצה לומר שיוכיחנו בסתר ואם לאו אזי תוכיח הוא לשון נוכח, אכן גם כן לא בנגלה כדי שלא לבייש פניו ברבים אלא גם כן בנסתר.

בתחילה לא יוכיח לחבירו בלשון נוכח, אלא בדרך סיפור דברים בעלמא

ב. רק החילוק הוא שבפעם הראשון לא יוכיחנו בלשון נוכח ולא יאמר לו לא יפה אתה עושה, אלא בא וראה ענין חטא כשאדם חטא עונשו גדול דרך סיפור דברים בעלמא ואומר לו הנה שמעתי שמי שעושה כן פוגם ונפגם ועונשו כך וכך כדי שעל ידי כך יחשוב זה שהוא חטא חטא זה ואולי יתקן.

אם אינו שב אלא על ידי הבושה, מותר להוכיחו באופן זה

ג. ואם אתה רואה בו שאינו נותן אל לבו לעזוב החטא ועדיין אינו משגיח בדבריך, אזי תוכיח בלשון נוכח ותאמר למה תעשה כזאת למרוד בה' אלהינו.

ואם עדיין אינו משגיח לסור מרוע מעלליו אם ידוע לו שעל ידי שיביישנו ברבים יהיה הבושה על פניו ושוב לא יחטא יכול לביישו עד שישוב ויעזוב החטא ולא יחשוב ה' לו עון להמוכיח עבור שמבייש את החוטא.

עיקר התוכחה שלא יצא שכרו בהפסדו חס ושלום

ד. והכלל, החכם יכלכל דבריו וענייניו במשפט ובהשכל שלא יצא שכרו בהפסדו חס ושלום, ובאם הוא רואה שאין רוצה לקבל תוכחתו אזי טוב שלא להוכיחו, וע"ז אומרו רבותינו זכרונם לברכה כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע.

העושה פעולה להסיר את חבירו מן החטא, הרי הוא בכלל "מזכה את הרבים"

ה. והכלל, הרואה בחבירו איזה דבר שאינו מתוקן ונשתרש בחטא אם אפשר לעשות פעולה להסירו מחטאו אולי חפץ ה' יעלה בידו להצליח אז הוא בכלל כל המזכה את הרבים. או המזכה את חבירו לדבר מצוה אזי שכרו כפול ומכופל.

מעשה מהזוהר בענין תוכחה

ו. וראייה מהזוהר פרשת תזריע, "ר' חייא ורבי יוסי הוי אזלי באורחא פגעו בחד בר נש ואנפוי הוה מלא מכתשין, אמר ליה רבי חייא מאן אנת אמר ליה יהודאי אנא, אמר לו רבי יוסי אסתכל ביה וחמי אנפוי סומקין באינון מכתשין (רוצה לומר פניו היה כמצורע) בוודאי חטאה הוא דאי לאו הכי לא אתרשימו אנפוי באילין מרעין בישין ויסורין כאלין לא מקרי יסורים של אהבה.

האוהב את חבירו מוכיחו בסתר שלא יתבייש

ז. אמר רבי חייא הכי הוא ודאי דיסורים של אהבה לא מקרי אלא כשה' מכוסים מראיית שאר בנ"א ומנלן דאיצטריך להיות תוכחת האדם הכי נלמוד מתוכחות הקב"ה דמאן דאוכח לחבריה באהבה בעי לאוכחא יתיה בסתרא כדי דלא ליכסוף אותו בפרהסיא הא תוכחה זו בפרהסיא אינו של אהבה, כך הקב"ה אוכח לבר נש בקדמיתא ומחי ליה בסיתרא אי הדר ביה מוטב ואי לא מחי ליה באתגלי' באנפוי בגין דאיסתכלון ביה וינדעון דהוא חטאה ולאו רחימא דמריה איהו.

ח. והאי גברא הוי שמע כל מילין אלין אמר להו גברא בקוטרא דעיטא חדא, רצה לומר בעצה חדא ובדבור אחד אתון אמרין עלי דברים האלה קריב לגביהון, אמר וודאי אתון מאינון דדיורהון הוא בבית רשב"י דלא דחלין מכולא אי אתון אמרין מילי אבתראי הני מילין יקטרגו לכון איך מילייכו הכי באתגליא (רצה לומר שאמר להם האיש אי יבא המשפט לפני הקב"ה יעשה סנגוריה עמכם על שאתם מביישים אותי בגלוי אף שאני חוטא גדול), אמרו ליה באוריתא הכי כתוב דכתיב (משלי א, כא) "בראש הומיות תקרא בפתחי שערים בעיר" אמרינן במילין דאורייתא אין דחלון קמך לא נשתכח בכסופא קמי הקב"ה, פתח האי גברא ואמר, מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע וגו', ארים קליה ובכי.

הצדיק שאינו מוכיח את הרשעים, נענש על ידיהם

ט. אדהכי מטיין בנוי, אמר בריה זעירא ס"ד הכא הכי פתח ואמר יש צדיק אובד בצדקו וגו' האי צריך פי' איך יאבד הצדיק בצדקו אל' הענין כך, כשרבו החוטאים ומרבים חטאים ופשעים וצדיק א' הוא ביניהם ואין מוכיח להרשעים הצדיק נענש על ידם אף שהוא צדיק גמור ואין חוטא כלל וכן אבא דאיתפס בחובייהו דבני מתא דהוי כולן חצופים לנגדו והוא לא הוי מוכיח אותן ולא גער בהון בנזיפה לביישם לכן נענש הוא ביסורים האלה.

י. אמר האי בר נש דהוי אביו של האי ינוקא וודאי הקב"ה אעניש לי בהא דהוי בידי יכולת למחאה בידייהו ולא עבדית ולא אכסיפנא להו בטמירא ולא באתגלייא, פתח בריה אחרא ואמר נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר ראיתי עמא דאזלין בדרכי לא טובים נאלמתי דומיה ולא יסרתי אותם על פניהם והחשתי מטוב מדברים טובים שמסירים את האדם מדרכי הרעים לדרכי הטובים וישרים, על כן כאבי נעכר באין יסורים מכוערים באתגלייא, אתו רבי חייא ורבי יוסי ונשקוהו וכו'.

תרגום הזוהר בלשון-קודש:

[רבי חייא ורבי יוסי הלכו בדרך ופגשו באדם אחד, שבפניו נכרו נקבים נקבים, שאלו רבי חייא: "מי אתה?" השיב לו: "יהודי אני". אמר רבי יוסי לרבי חייא: "הסתכל באדם זה וראה, כיצד פניו אדומות מפצעיו, ודאי חוטא הוא, שאלמלא כן, לא היו פניו נגועות בנגעים קשים אלו, שהרי הנגעים הללו ודאי לא יחשבו 'יסורים של אהבה', שהרי גלויים הם לכל, ואלו 'יסורים של אהבה' הנם יסורים, המכוסים מעיני אדם.

גם כאשר מוכיח אדם את חבירו, חייב הוא להוכיחו בסתר וזו תוכחה של אהבה כדי שלא לביישו בפרהסיא. אנו לומדים זאת מתוכחתו של הקדוש ברוך הוא, שבתחילה מעניש את האדם בסתר; אם הוא חוזר בו מוטב ואם לאו מענישו הקדוש ברוך הוא בפניו, כדי שכל רואיו ידעו כי חוטא הוא".

שמע אותו אדם נגוע את כל דבריהם ואמר להם: "בעצה אחת אתם דוברים עלי כך?" התקרב אליהם והוסיף: "ודאי הנכם מתלמידי ישיבתו של רבי שמעון בן יוחאי, אשר אינם פוחדים מאיש, ואם אתם מדברים עלי כך דבריכם אלו יקטרגו עליכם, מאחר שבגלוי מדברים הנכם עלי".

השיבוהו: "הפסוק אומר: 'בראש הומיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר', ואם נפחד ממך בענין הנוגע בדברי תורה, הרי עתידים אנו להתביייש בפני הקדוש ברוך הוא!", קרא אותו אדם: "מי קל כמוך נושא עוון ועובר על פשע וגו'" ובכה.

בינתיים הגיעו למקום בניו. אמר בנו הקטן: " האם חושדים אתם באבי, שעבר עבירות?" הוסיף ואמר: " 'יש צדיק אובד בצדקו'. פסוק זה צריך פרוש: הכיצד אפשר לומר, שהצדיק יאבד בצדקו? אלא הענין הוא כך"]

ישים בטחונו בהשם יתברך כי הוא מהרס מצב הרשעים

יא. נלמד מהנזכר לעיל כל המתיירא להוכיח מפני בני האדם אז יהיה בכסופא קמיה קב"ה, ואף שהוא צדיק נענש על ידי וכמש"ל, ומקור החיים הוא לבלתי להחניף לאדם רשע למי שיספיק בידו לעמוד לנגד הרשע להתיש כחם של רשעים ובאם שידחול מנהון אזי יהיה בטוח שיבא עליו יסורים וישיגו לו חרפות ובושות בבי דינא רבא לפני הקב"ה שאו למרום עיניכם ובטחו אל ה' כי הוא משבר זרוע רשע ומהרס מצב רשעים.

יב. חזק ואמץ לנגד הרשע ובוודאי כל פמליא של מעלה יהיו בעזרך ותראה להתאמץ בכל איבריך ושס"ה גידך להתחמם כנגדו לבלתי צאת מחשבתו הרעה אל הפועל, ואם תעשה כן אזי נחשב בהדלקות גופך לנגד הרשע כאלו איברי עולה מונחים ע"ג המזבח, ואף אם תראה רשע שבגרמא דיליה תוכל לבא להיזק ממון חס ושלום מ"מ תראה לעשות פעולתך כי הרבה שלוחים למקום ב"ה ואם תחריש לו בשביל היזק ממונך מ"מ לא תנצל מההיזק בכפליים כי סוף החונף לרשע סופו ליפול בידו, ואם תראה בדעתך שלא תוכל לבא בריב ומצה עם הרשע שאתה מוכיח אותו בעבור שהשעה משחקת לו מ"מ אסור ליתן להרשע כח ואומץ וחיזוק לסיועי לדבר עבירה חלילה וחס, וגם אפי' במקום חשש נזק הגוף חס ושלום נראה דאסור ליתן חיזוק ואימוץ לרשעים אם לא במקום שיש סכנת נפשות אז יסתלק עצמו והשמטה שריא, אבל סיוע אסור לסייע לעוברי עבירה.

מצות תוכחה מוטל על הרבנים ודיינים, ואם אין שם רב, מוטל על כל ישראל להוכיח איש אחיו

יג. והמצוה של הוכח תוכיח הוא מוטל על הרבנים גאוני ארץ ועל דייני עיר ועיר ובמקום שאין שם רב ומורה צדק ודיינים קבועים אזי המצוה מוטל על כל ישראל להוכיח איש אחיו ואז יהיה אהוב למעלה ואהוב למטה ויקויים בו (משלי ט, ח) "הוכח לחכם ויאהבך" ויזכה לשער האהבה אמן.

 

Why do the Rabbis think they can give the Jews what they are not asking for?

 The Rabbis are supposed to be Halachic and spiritual guides. They are not supposed to be purveyors of Pizza and refreshments. Why all the spiritual events are accompanied by FUN AND REFRESHMENTS? Why do we need GALA BANQUETS? This is the influence of the bitter exile, the influence of the filth of the Goyyim which has contaminated our nation "These Rabbis are a carcass with the permission of the Torah"

מזכי הרבים

חלק א'  וב'. בו נקבצו חלק גדול מקרוב לשלשת אלפים מכתבי ברכה ועידוד מגדולי וחכמי דורנו ובני תורה נכבדים שליט"א ידידי ותומכי "ועד הוצאת ספרי שחיטה וכשרות שע"י מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל" הדורשים בשלומו של המחבר שנתקבלו ע"י הוועד "מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל". תוכנן אור מבהיק על תועלת הגדול בהוצאת הספרים הנ"ל לרבנים – בני ישיבות – יושבי אוהל -  וכל איש ישראל בכל קצות תבל

עדותן של רבנים     

 

האדמו"ר מהאלמין ארצות הברית, רבי שלום יהודה גראס בראיון לא. ארצי, על: ראוותנות ומותרות המפילות חללים בציבור החרדי, מאבקים על כשרות ושחיטה שהוא עומד בראשם ו – 180 ספרים בלמעלה ממיליון עותקים שנכתבו על ידו. נתפרסם ב"יום הששי" כ"ט באדר תשמ"ח. 3. 18. 88 

איש המערכות

ארצות הברית, רבי שלום יהודה גראס בראיון לא. ארצי ראוותנות ומותרות המפילות חללים בציבור הדתי, על כשרות ושחיטה שהוא עומד בראשם ו-180 ספרים בלמעלה ממליון וחצי עותקים שנכתבו על ידו בנושאים אלה.

האדמו"ר מהאלמין

למה עומדים העשירים בתור ללכת טשעפטער 11 - מהרב שמואל רובין בעח"ס עדותן של רבנים ב"ח

קול קורא מוועד הכשרות

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באידיש

רשימת הרבנים גאוני וצדיקי הדור על הספרים של הרהגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א רב דקהל מגן שאול ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי' מכון להוראה בשחיטות ובדיקות ונשיא המכון להוצאת ספרי יהודה וישראל, תשכ"ח – תשמ"ו  קובץ הסכמות ומכתבים חלק א'   
רשימת הרבנים גאוני וצדיקי הדור על הספרים של הרהגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א רב דקהל מגן שאול ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי' מכון להוראה בשחיטות ובדיקות ונשיא המכון להוצאת ספרי יהודה וישראל, תשכ"ח – תשמ"ו קובץ הסכמות ומכתבים חלק א' 
 מכתב להצלת הכלל ישראל מכתב מהרב ר' שמואל רובין שליט"א   
ב' קול קורא'ס מאת כ"ק הגה"צ רבי שלום יהודה גראס שליט"א מהאלמין יע"א קול קורא – חיה טורפת ושמה לוקסוס
טעלוויזשען  מגאוני א"י וחו"ל שנת תשי"ד לפ"ק 5 קול קורא'ס נגד
בו יבואר מה שכתוב בזוה"ק ובמדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע שלפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים מן הערב רב, והסמ"ך מ"ם יעשה חסידים לרבבות, והנסיון גדול מאוד לדעת האמת לאמיתו מי הוא באמת הרב שהוא המן האמיתי וצריך לומר עליו ארור המן, ומי הוא באמת הצדיק הקדוש האמיתי שהוא באמת ברוך מרדכי וצריך לומר עליו ברוך מרדכי היהודי. עוד יבואר בו סוד נפלא ונורא בביאור ארור המן וברוך מרדכי היהודי, ועוד כמה גימטריאות בענין הנ"ל,

לב יצחק – פורים

ברוך מרדכי בגימטרי' 502 כמנין בשר. ארור המן גם כן בגימטרי' 502 כמנין בשר.     ה' אופנים על ארור המן וברוך מרדכי

  גליון א' תשרי שנת תשמ"ח בעניני תוכחה, מחאה וערבות

המאבק בישראל למען קיום היהדות – תמונה חיה מכל שהתרחש בתקופה בה רבינו הגדול והקדוש נאבק למען קיום היהדות בעולם היהודי הגדול בכל תחומים החיים היהודיים, ואשר מסר נפשו על קידוש השם למען הצל בני ישראל מרדת שחת. י"ל ע"י איגוד חסידי ותלמידי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין, שנת תשמ"ט לפ"ק 

מלחמת השם  חלק 101

 

 

GO TO PRIOR PAGE