ספרים חדשים

ל - לשון הקודש א- אידיש ד - דויטש [גרמנית]

 ה - אונגעריש [הונגרית]

ס - ספרדית [ספאניש]      
       

הזכות שבחובה - צניעות {ל}

מצות השחיטה - הלכות שחיטה {ל} - {ד}

הצלת נפשות - Save  Argentina  - תוכחה וזיכוי הרבים {ס}

פרק שירה: קול קורא - מעלת אמירתה {ל}

עגלים לבנים: קול קורא 121 - כשרות {א}

ערכו של הכותל - כותל המערבי {ל}

צאינה וראינה: סדר שמות - על התורה {א}

צאינה וראינה: סדר ויקרא - על התורה {א}

צאינה וראינה: סדר במדבר - על התורה {א}

צאינה וראינה: סדר דברים - על התורה {א}

צאינה וראינה: סדר הפטרת לאירועים מיוחדים - על התורה {א}

צאינה וראינה: סדר חמש מגילות - על התורה {א}

 

 

 

בקרוב יצא לאור הספר המופלא שממתין בדפוס זה עשרים וחמש שנים (ורק בשביל רבני הערב רב עדיין לא נדפס) השם של הספר המופלא הוא:
"מנהרות הקלף חלק ראשון"

תוכן פרק א' – איפה הם המנהרות האלו.

תוכן פרק ב' – המנהרות בעזה

תוכן פרק ג' – המנהרות בניו יארק

תוכן פרק ד' – המנהרות בסין

תוכן פרק ה' – המנהרות ביאפאן

תוכן פרק ו' – המנהרות בארצינו הקדושה

 

כשרות הניקור בישראל כהלכתה

דיניו - ומנהגיו

מלחמה לה' בעמלק מדור דור מלחמת הצדיקים עם רבני הערב רב (העמלקים)
בשדי כשרות הניקור, בד' מאות שנים האחרונים

קובץ כל ספרי ניקור המובהקים

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרי ניקור המובהקים" 26 כרכים בחינם: -
לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, וכוללים,

להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס,
בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/3
 - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

באמצע העבודה - Under Construction

בס"ד

קובץ כל ספרי ניקור המובהקים

הקובץ הזה כולל

366

 ספרים וקונטרסים מיוסדים
על הלכות כשרות, שחיטה, טריפות, וניקור,

כמנין ניקור בגימטריה 366

366

 תוכן רב גווני שלא נראה עדיין כבושם הזה.

הספרים האלו נדפסו במאות שנים האחרונות
על ידי גדולי הדורות ונתפשטו בישראל,
אשרי שיאחז בהם, לעולם לא ימוט עדי יבנה חרבות אריא-ל,
כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל, (סוכה מה:).

יצא לאור על ידי "וועד הכשרות - משמרת הניקור" ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות,
באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה

הוצאת אמונה פאבלישינג, ירושלים עיה"ק שנת תשס"ו לפ"ק

13 ספרים - 393 עמודים -
בפרשת ניקור החלב, ובו מפתח של קובץ כל ספרי ניקור המובהקים, שבו נקבצו תחת גג אחד 19 ספרי ניקור היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר ניקור האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד. וככל שזזו מהנאמר בספרים הללו ע"י תלמידים שלא שמשו כל צרכן מיד נכשלו בעוה"ר.

חלק א: סדר הניקור, קראקא ש"מ, תקון לדוד, תרמ"ו, צנה דוד, תרמ"ו, הניקור השלם, תרצ"ט, בירור דיני ניקור להלכה, תרצ"ט, ויעש אברהם, תר"ל, הלכה ברורה, תקל"ד, לחם שערים להגר"א זצ"ל, תקמ"ח, זבחי שלמים, תרנ"ט, מחשבות ישראל, תר"ס, זבחי רצון, תר"ה, רב טבחיא, תרע"ג, זכור לאברהם, תר"ל

 - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק א'

10 ספרים - 362 עמודים -
חלק ב: זבח שמואל, סדר הניקור, תורת הקנאות, טהרת אהרן, תורת זבח, זכרון, טבוח טבח, שלחן הטהור, שערי זבח - בפרשת ניקור החלב, -
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ב'

13 ספרים - 455 עמודים -
חלק ג: תיקון עולם, כפי אהרן, ספר הניקור ווארשא, משנה אחד, תורת הניקור השלם, מדריך לכשרות ולחיזוק הדת, זבחי צדק, משמיע שלום, אימוץ הניקור, עבודת הקודש, אהל יצחק, חק לחודש, חקי דעת - בפרשת ניקור החלב, -
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ג'

38 ספרים - 333 - עמודים -
חלק ד: מורה לזובחים, מי ששון, נחלת שבעה, ספר הזכרונות, ספר התרומה, שו"ת עטרת ישועה, צמח צדק, פני הארי' החי, קרית ספר, ראשית בכורים, רוח חיים, הלכות שחיטות ובדיקות מהר"י ווייל, שערי תורה, תוכחת חיים, תוספות חכמה, ספר תורת הקנאות לר' יעקב עמדין, שו"ת תירוש ויצהר, תיו יהושע, אהל מועד, בדיקות מהר"י ווייל עם דיני ניקור לרש"י והגהות מבעל העיטור, בית לחם יהודה, בית שמואל, ברכי יוסף, האגור, הלכות ומנהגי ר' שלום מנוישטט, ויוסף אברהם, ויעש אברהם, זבח משפחה, זבחי רצון, זבח שמואל, זבח תודה, כל בו, לחם הפנים א', לחם הפנים ב' - בפרשת ניקור החלב, -
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ד'

3 ספרים - 336 עמודים -
חלק ה: מלחמת קודש, תורת הניקור הירושלמי חלק א', תורת הניקור הירושלמי חלק ב' - בפרשת ניקור החלב, -
 י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ה'

3 ספרים  604 עמודים -
חלק ו: נפש ישעיה חלקים א -ב - ג -
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ו'

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ז'

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ח'

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ט'

 - 19 ספרים - 544 עמודים
חלק י: שערי רב שמואל בן חפני, אחרון הגאונים בישיבת סורא, (נפטר ד' אלפים תשצ"ד, 1034), ספר האורה, סדור רש"י, תשובת הרמב"ם על ניקור, תשובות רש"י דיני ומנהגי ניקור, שו"ת משיב דבר, מודעה נחוצה לקהל ה', קריאה דחופה לבני ישיבות, גביית עדות על איסור חלב, עדות על מצב הניקור, לאפרושי מאיסורי , ירחון תורני, מצב היהדות באנגליה, מסורת הניקור, מאורע תשמ"ג ה' חלקים, מי יאכילנו בשר, הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא, פני הארי החי, תרס"ב, רוח חיים, בולעטין # 1 וועד משמרת הניקור,  - בפרשת ניקור החלב, -
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ כל ספרי ניקור המובהקים חלק י'

 - 8 ספרים - 481 עמודים -
חלק י"א:  מלחמת קודש, מצב הניקור בארצות הברית חלקים א-ג, כדת של תורה חלק א', כדת של תורה חלק ב', כדת של תורה אודות תיקון הניקור פרשת החלב.
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"א

3 ספרים - 193 עמודים -
חלק י"ב: - מלחמת קודש, מאורע תשמ"ג ה' חלקים, מלחמת השם, בפרשת ניקור החלב, - 
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ב

13 ספרים - 211 עמודים -
חלק י"ג: בפרשת ניקור החלב, -מלחמת קודש, עד מתי נחשה?, מכתב הארגינעל של כ"ק אדמו"ר מקאשוי זצ"ל, הכחשה, עלבונה של תורה, קהל יסודי התורה קלויזנבורג, האיסור לאכול בשר בהמה, קונטרס קול קורא'ס, לאפרושי מאיסורא, הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא, י"ג מדות של רחמים, הוראה חדשה להפריש מאכילת בשר בהמה עד ביאת המשיח, את אשר אסרתי התרתי, ספר שפע חיים, האיסור, ולעשות תשובה על שאכלו חלב נבילות וטריפות כל השנים.
 י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ג

3 ספרים - 532 עמודים -
חלק י"ד: בפרשת ניקור החלב, - די שוחטים שטימע - SCHOCHTIM SHTIMME  - ירחון חודשי יוצא לאור על ידי אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי - מאנאטליכער זשורנאל, ארויסגעגעבעם ביי די אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי שנה תרצ"ב – תרצ"ג, 144 עמודים, - סדר הניקור הפנים והקדמי - עם תמונות – הלכה למעשה מאת הרב מרדכי גבריאל מלאכי - רב בביהמ"ד דהחסידים "יבנה" תל –אביב – וראש ביהמ"ד הלכה למעשה – בני ברק - ביאור מקיף על ניקור חלב הפנים – הקדמי מהתלמוד ושו"ע מהראשונים והאחרונים ומספרי ניקור. - בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב. יצא לאור ע"י בית המדרש הלכה למעשה בני ברק  - 200 עמודים, 200 עמודים, - ספר שפע חיים  - דרוש ומאמר ברית שלש עשרה - מאת כבוד קדושת אדומו"ר הגה"ק מרן יקותיאל יהודה הלברשטאם שליט"א [זצוקללה"ה] אבדק"ק צאנז - אשר בשר צדק בקהל רב - ביום י"ג מדות שנת תש"נ לפ"ק - דרשה וקול קורא מהגאון הצדיק הקדוש והטהור כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצוקללה"ה שיצא בקול חוצב להבות אש נגד הרבנים המכשירים המכשילים שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם להכלל ישראל, רחמנא ליצלן. 29 עמודים

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ד

6 ספרים - 401 עמודים -
חלק ט"ו: קונטרס שותפו של עמלק חלק א', קונטרס שותפו של עמלק חלק ג', להסיר מכשול, הבשר הכשר?, לחם שערים להגר"א מווילנא זצ"ל, ספר תיקון הכשרות ומכתב הצלה להגה"צ רש"י שווייצער שליט"א - בפרשת ניקור החלב, - The Status of Nikkur  NIKKUR [PURGING ANIMAL FATS] LAWS AND CURRENT PROBLEMS

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ט"ו

3 ספרים - 698 עמודים -
חלק ט"ז: אבן מקיר תזעק חלק א': 159 עמודים, וזבחת כאשר צויתיך, חלק ב' מספר אבן מקיר תזעק 241 עמודים, דעת תורה השמר לך פען , חלק ג' מספר אבן מקיר תזעק 279 עמודים.

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ט"ז

12 ספרים - 239 עמודים -
חלק י"ז: בדיקות, סדר הניקור לרש"י ז"ל עם הגהות מבעל העיטור, ראומה, הלכות שחיטה ואו"ה לאלדד הדני, הלכות טריפות לריב"ן, חוט המשולש, ל"ו שערים, הלכות בדיקות הסכין והראיה לרבינו יונה ז"ל, בולעטין וועד הכשרות, תשרי תש"נ, שו"ת מרבי לוי יצחק, מכתב למערכת, על שחיטת רובאשקין, אכן נודע הדבר, מתלמידי הרידב"ז על ירושלמי, שו"ת זבחו זבחי צדק: שלש תשובות, ענין התקנה של להצריך שני שוחטים עומדים זה על גב זה.

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ז

15 ספרים - 195 עמודים -
חלק י"ח: אכילת בשר הלכה למעשה חלקים, א-יב, סדר קליפת הסירכות חלק א', מרן הרב עובדיה יוסף. - שאלה: מהו בשר "חלק" או בשר "גלאט" והאם יש חובה מן הדין להקפיד דווקא על אכילת בשר שכזה?, - (המשך) דין בשר "חלק", והאם מותר לספרדי לאכול בשר כשר שאינו "חלק" בשמחה משפחתית וכדומה.

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ח

7 ספרים - 353 עמודים -  חלק י"ט:

ספר א: הודאת בעל דין - "כל חלב וכל דם לא תאכלו" - בקונטרס הזה יתברר בבירור גמור האמת לאמיתו, שבעוה"ר אכן אמת הוא שהיו מכשולות גדולות בענין הבשר הנמכר בחזקת "גלאט כשר למהדרין מן המהדרין", ושלא היה מנוקר כראוי, ושבאמת נכנס לפעמים חתיכות גדולות השייכות לחלקי האחוריים באיטליזי הבשר.
ספר ב: - כרוזים ומודעות - יצא לאור על ידי  "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"אדר שנת תשנ"ח.
ספר ג: סדר הניקור הפנים והקדמי  עם תמונות – הלכה למעשה - מאת הרב מרדכי גבריאל מלאכי - רב בביהמ"ד דהחסידים "יבנה" תל –אביב – וראש ביהמ"ד הלכה למעשה – בני ברק  - ביאור מקיף על ניקור חלב הפנים – הקדמי מהתלמוד ושו"ע מהראשונים והאחרונים ומספרי ניקור. -  בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב. - יצא לאור ע"י בית המדרש הלכה למעשה בני ברק.
ספר ד: את אשר אסרת התרתי - קול קורא במחנה החרדי א' כסלו תשמ"ג - אכן נודע הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל מזייפים כל סדר הניקור מה שהיה ביוראפ.
ספר ה: תורת הקנאות - לרבי יעקב עמדין זצ"ל, פרשת הניקור בימיו.
ספר ו: ניקור חלק הפנימי - נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל.
ספר ז: וויכטיג פאר יעדן - ניקור - עיתון על מכשולי הניקור שיצא לאור בשנת תש"מ, ההיסטארייע מה שהיה עם הרב מלאכי ואיך שרצו להרוג אותו על שגילה המכשולות הנוראות, ובסופו אזהרת החפץ חיים זצ"ל על מכשולי הניקור והטריפות שהבוטשער'ס שותפם של עמלק מכשילים את ישראל רח"ל, וכל אחד ערב בעד חבירו ומחיוב לעורר על מכשולים האלו.

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ט

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ'

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"א

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ב

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ג

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ד

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ה

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ו

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ו

 

 

 

 

בס"ד

קובץ ספרים בעניני כשרות

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: -
לרבנים,
מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס,
בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/3
 - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

-------------------------------------------------------------------------

 

קובץ ספרים בעניני כשרות

בו נקבצו מאות ספרים וקונטרסים אשר תוכנן רב גווני
שלא נראה עדיין כבושם הזה.

עשרים ושש אלף

26.000

  הן הענינים הנידונים בקובץ הזה ומהם:

אטליז - אכילה - דגים - הכשרים - חלב עכו"ם - כשרות - שחיטה - בדיקה - בדיקה מתולעים - ניקור - מליחה - משגיחים - קצבים - רבנים - ועוד.

אשרי שיאחז בהם, לעולם לא ימוט עדי יבנה חרבות אריא-ל,
כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל, (סוכה מה:).

יצא לאור על ידי "וועד הכשרות"
ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור,
חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה

הוצאת אמונה פאבלישינג, ירושלים עיה"ק שנת תשס"ו לפ"ק

 ס

 סיפורים נפלאים במערכת חיזוק הדת של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס,
כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
המאבק בישראל למען קיום היהדות – תמונה חיה מכל שהתרחש בתקופה בה רבינו הגדול והקדוש נאבק למען קיום היהדות בעולם היהודי הגדול בכל תחומים החיים היהודיים, ואשר מסר נפשו על קידוש השם למען הצל בני ישראל מרדת שחת.
י"ל ע"י איגוד חסידי ותלמידי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין, שנת תשמ"ט לפ"ק.

בלשון הקודש:  מלחמת השם  חלק 101 -
באנגלית: Histories by Rabbi Gross

5 ספרים - 458 עמודים -  חלק א':

ספר א': נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק א'.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק א'

5 ספרים - 546 עמודים -  חלק ב':

ספר א': אכילת התרנגולים כהלכתה חלק א'  - "זבח פסח" חלק ח' מספר נפש ישעיה: - בירור הלכה בענין בעיה רצינית בנוגע לכשרות העופות החיים מחשש שעושים זריקות ביום פקיעתן העלולים להטריף את העופות.
ספר ב: אכילת התרנגולים כהלכתה חלק : ב'  קטעים ממאות המכתבים שקבלנו מהמשרדים הממשלתיים, ומחלקת הפרמצבטיים, ומסמכת יבוא.
ספר ג: זכרון יוסף חלק ט' מספר נפש ישעיה, והוא הוראת הגאונים באכילת תרנגולים, חלק תשיעי מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות - החיבור הזה מלא וגדוש במשפטים מיושרים ומצודקים שנקראו ונשמעו בקרית חוצות בארצינו הקדושה מפום הביד"צ ובראשם הראב"ד הגאון הצדיק בעמ"ח שו"ת מנחת יצחק, ובו ימצא המעיין דעת תורה אמיתית בענין זריקת העופות. - ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
ספר ד: שנים קדמוניות – חלק י' מספר נפש ישעיה
ספר ה: שו"ת זבחו זבחי צדק. בו יבואר ענין התקנה הקדומה להצריך שני שובי"ם עומדים זה ע"ג זה רואים ומשגיחים.
ספר ו: מנחת יהודה - חלק ששי מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות - על חומר הענין של "חלב עכו"ם" ו"סימילאק" - לפסח ולכל ימות השנה.
ספר ז: מנוחת שלום חלק ז' מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות.
ספר ח: שמירה טובה. מצב השחיטה בנ"י בשנת תרפ"ה, -
ספר ט: מצב השחיטה בארצות הברית – להורות נתן.
ספר י: מלחמת השם: בו יבוארו המכשולות הגדולות והבעי' הרצינית בנוגע לכשרות העופות החיים מחשש זריקות העלולים להטריף את העופות, ודין גרמא מכשלה עצומה של ריבוי מאכלות אסורות בישראל חס ושלום. - ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
ספר י"א: נפש ישעיה חלק ב': עדותה של הממשלה – אגריקולטור דעפארטמענט – כמו"כ עדותן של חברי הבד"ץ דעדה החרדית בירושלים, ברוקלין תשל"ג, פ"ג עמודים.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ב'

5 ספרים - 463 עמודים -  חלק ג':

ספר א': אפיית המצות השלם: אלפי הלכות בכל מלאכת אפיית המצות.
ספר ב: מצות מצה בשלימותה ספר ב: - קובץ גדול מדברי הפוסקים, המקיפים כללים יסודיים ועיקריים הנוגעים לאפיית ואכילת המצות בפסח, ושאר עניני החג, שנת תשל"ח.
ספר ג: מנהגי צדיקי ישראל - חלק ג' מספר אפיית המצות השלם, והוא מנהגי צדיקי וגדולי עולם מוסדי דור ודור ודרכי הליכותיהם בקודש, שנת תשל"ח
ספר ד: קיום המצות כהלכתה: א. כל תנאי המצוות, דברים ההכרחיים לקיים המצוות כהלכתן בכל פרטיה ודקדוקיה שיעלה לרצון לפני אדון כל.
ב. דינים והדרכה לבדיקת חסא סאלאט, ולבדיקת כרוב -  קרויט.
ג. זהירת כניסת מאכלים ומשקאות מיוצרים בבתי חרושת לבית בפסח..

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ג'

5 ספרים - 156 עמודים -  חלק ד':

ספר א': אכילת מצה בישראל.
ספר ב': מצות מצה.
ספר ג': שמחת החג. (חסר)
ספר ד': מצה שרויה בישראל.
ספר ה': סגולת מצות ישראל.
ספר ו': סיפורים נפלאים מצדיקי ישראל. (חסר)
ספר ז': שלום לרחוק ולקרוב ורפאתיו.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ד'

ספר 1 - 37 עמודים חלק ה':

ספר א': מפתח לספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק א' - וחלק ב'.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ה'

7 ספרים - 498 עמודים -  חלק ו':

ספר א': שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ב'.
ספר ב: ממון בישראל כהלכתה .
ספר ג: המשפט בישראל כהלכתה.
ספר ד: השבת בישראל כהלכתה.
ספר ו: סיפורים נפלאים מצדיקי ישראל על קדושת השבת.
ספר ז: שלחן ישראל כהלכתה על מצות הכנסת אורחים חלק א'. 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ו'

7 ספרים - 366 עמודים - חלק ז':

ספר א': מנחת יהודה (לשון הקודש) חלק ו' מספר נפש ישעיה.
ספר ב': חלב ישראל חלק א' - חלק ג' מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות, מבוססת להאיר עיני בני ישראל מציאות המצב בנושא חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו, נחוץ מאוד לכל בר ישראל בכלל לרבנים מנהלים ומשגיחים בפרט.
ספר ג': קונטרס חותם בתוך חותם - בענין בשר ודגים שאין עליהם חותם בתוך חותם.
ספר ד': מלחמת השם חלק א':
בו יבואר המכשולות הגדולות איך שנכשלו ישראל קדושים בחומר האיסור של יין נסך.
ספר ה': מלחמת השם חלק 10: עובדא מחרידה ומזעזעת שמכניסים חלב חזיר בתוך חלב בהמות.
ספר ו': מלחמת השם 20: - וויכטיגע התעוררות וועגען די מעדעצינן אויף פסח.
ספר ז': מלחמת השם 26: קונטרס "ואנכי תולעת ולא איש" חלק א'. בירור הלכה בענין הירקות הנמכרים בשוק, בארצות הברית מאיזה השגחה שהיא, בחזקת נקי מתולעים   קול קורא'ס וזהירות נגד החדרת מיליאני תולעים ג' פעמים בכל יום לכל בתי ישראל החרדים בכל מקומות מושבותיהם. מראה באצבע איך שבלעיסה אחת יכולים לעבור על 50 לאווין, ובסעודה אחת מצטרפים לעשרת אלפים לאווין.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ז'

4 ספרים - 350 עמודים  - חלק ח':

ספר א': נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק ב': מכיל חששות האפשריות בכל מיני מאכלות ומשקאות המורכבים ומעורבים בחומר איסור, וכדי להעיד על אמיתותם ואפשרותם, הצגנו עדותה של הממשלה – אגריקולטור דעפארטמענט – כמו"כ עדותן של חברי הבד"ץ דעדה החרדית בירושלים עיה"ק.
ספר ב':  אוכל משומר: דיני בשר שנתעלם מן העין.
ספר ג': יין המשמח: על הלכות יין נסך דניו ומנהגיו. - בו יבואר: הלכות נחוצות ביין ובשר ודג שצריך להיות שני חותמות, חותם בתוך חותם. יין מבושל וחומץ של יין וחלב ופת וגבינה סגי בחותם אחד. חומר איסור עריות, חומר איסור גבינות עובדי כוכבים, גילוח פאות הזקן, אזהרות מחכמי רבני וויניציא שלא לגלח בחולו של מועד. חומר הסכנה השותה יין נסך, והנהנה מהם. סיפורי מעשיות מצדיקי ישראל בענין יין נסך.
ספר ד': סיפורים נוראים ונפלאים בעניני כשרות חלק א': ברוקלין תשמ"ט.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ח'

4 ספרים - 96 עמודים  - חלק ט':

ספר א': שאלות ותשובות בעניני חלב טריפה.
ספר ב': קול קורא ומכתב להיזהר במאכל קטנים. -
מכשול גדול שמכניסים חלב חזיר בפארמולא לתינוקות.
ספר ג': רפואה קאנסומער גליון מספר 1: בשר העגלים סכנה בריאותית. - אזהרה חמורה ונוראה בענין עגלים לבנים. - איסור מהגאון הגדול רבי משה פיינשטיין [שליט"א] זצ"ל-  ארגון רפואי יהודי: - כשאתם אוכלים את הבהמה - הבהמה אוכלת אתכם!!! - בשר בהמה - הסם הגדול לאדם. - בשר עגלים. - אתם חייבים לדעת את מצב העופות!!! - הסכנה באכילת בשר בהמה המפוטמות בשיטות מודרניות, מפטמים את הבהמות בזבל, ספרי טלפון ישנים, ספרים שנזרקים, פלסטיק, ותרופות חריפות ומזיקות, כמו אנטיביוטיקה, הורמונים, ועוד, זה גורם למחלת סרטן ולחץ דם גבוה להאדם, סרטן לילדים קטנים ועוד רח"ל. - לאבא ואמה היקרים. - סקר בריאותי מאלו שהפסיקו לאכול בשר בהמה.
ספר ד': - Kol HashechitaFACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ט'

5 ספרים - 162 עמודים  - חלק י':

ספר א: הפקעת שערים חלק א': קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים. יצא לאור על ידי התאחדות בתי דינים דארצות הברית, ברוקלין נוא יארק, שבט תשמ"ו.
ספר ב: מלחמת השם חלק ב: קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים, הוצאת אמונה שנת תשמ"ח
ספר ג: להסיר מכשול - האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"א.
ספר ד: וויכטיגע מודעה וועגען די געבלאפטע כפרות.
ספר ה: פנינים יקרים לכשרות המאכלים חלק א'.
ספר ה: פנינים יקרים לכשרות המאכלים חלק ב'.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י'

 

4 ספרים - 420 עמודים חלק י"א:


ספר א': שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ב'.
ספר ב': מפתח לספר שחיטת ואכילת בשר חלק ב
.

ספר ב': קול השחיטה (לשון הקודש), - ספר ג': קול השחיטה (אידיש).

ספר ד': ספר הרידב"ז והכשרות - הסתערות הבעל דבר בימי הרידב"ז בשנת תר"ס – תר"ע, ורוח קדשו של הרידב"ז על זמננו היום, שאי אפשר בשום אופן לתקן כשרות הבשר באמעריקא. דרשת הרידב"ז בעיר שיקאגא, השטן יושב וכל כת דלי' לשמור המקום ההוא ממאכלי כשרות – כל מה שיתקנו תקנות יקלקלו יותר – שלוחים נאמנים השטן. לא יאמינו זאת אנשי יורא"פ שבאמעריקא הכח ביד שטרויא אחת להשחית את כל העיר וכל המדינה. אין תרופה ואין עצה – לא תכלו לתקן בשום אופן מעתה ועד עולם. חיבר ספר גדול ונפלא על הירושלמי, שמאז נתפרסם שמו בכל אפסים כבקי בכל מכמני התורה, והגדולים בכל המדינות חרדו לקראתו ולשמו ולזכרו לחם במסירת נפש ממש על הרבה עניני חיזוק הדת וכשרות השחיטה.  32 עמודים. 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"א

4 ספרים - 106 עמודים  - חלק י"ב:

ספר א: כשרות הבשר כהלכתו חלק א', שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות
ספר ב: כשרות הבשר כהלכתו חלק ב',שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות. - ספר ג: בשר גלאט כשר בזמן הזה,מטרת הספר להוכיח את העובדות דלהלן: א. להוכיח לציבור חלק ממה שקורה בהכשרת הבשרים. ב. גישת איגוד הקצבים כשהרבנים רוצים לגלות את האמת על הנעשה בכשרות הבשר. ג. טרור נורא המתנהל נגד הרבנים שהתייצבו נגד הבשר בהמה. ד. חלק מתוך רשימת הרבנים והאדמורי"ם של דורנו שאף פעם לא אכלו בשר בהמה בארצות הברית. ה. טרור נגד הגה"צ מדעברעצין שליט"א בעמח"ס שו"ת באר משה ט' חלקים
ספר ד: שבט מוסר פרק ל"ו - פרק ששה ושלשים, שחיטה. בו יבואר עד כמה כוחות הטומאה והחיצונים משתדלים בכל כוחם שהשוחט יאכיל טריפות לישראל, ולהכשיל את ישראל באכילת נבילות וטריפות. גם יבואר בו גודל האיסור לאכול בשר אפילו למי שקרא ושנה, זולת לצדיק גמור, וגם כן עם שמירה מעולה. טעם שבעל תשובה לא יאכל בשר כי אם בשבת

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ב

4 ספרים - 188 עמודים - חלק י"ג:

ספר א': שותפו של עמלק חלק א', ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שותפם של עמלק  הבעל שם טוב הקדוש נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות חלב ודם. - שאלות ששאלו את הגה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר ואבדק"ק האלמין שליט"א, - י"ל ע"י אברהם הררי ארצות הברית תש"ס לפ"ק.
ספר ב': שותפו של עמלק חלק ג', ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שופם של עמלק  וביאור גדול בענין מה הוא באמת מלחמת עמלק, ובמה אנו יכולים לעשות לנצח אותו. כמו שכתוב בתורה מלחמה לה' בעמלק מדר דר  ועיקר עבודתו של השטן הוא לרמות את המנהיגים שלא ידעו את האמת, ואלו שיודעים מסית אותם שלא יגלו את האמת מה שהולך בשחיטה ובניקור ובזה יתבאר מה שהצדיקים הקדושים אמרו שנשתכך דרך הבעל שם טוב זי"ע. מה עיקר העבודה של השטן? נסיון האחרון בגלות המר. - י"ל ע"י אברהם הררי ארצות הברית תשס"ב לפ"ק.- מלאכת הקודש, לתולדות השחיטה והבדיקה בניו-יארק מאת אברהם יעקב קאפלאוויטץ ונלוה עליו מאמר על היהדות באמריקא בכלל.
ספר ג': הבעל שם טוב והשחיטה.
ספר ד': הבשר הכשר.  
האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ג


ספרים - 142 עמודים -
חלק י"ד:

ספר א: מי יאכילנו בשר על כשרות השחיטה.
ספר ב: מי יאכילנו בשר על כשרות הניקור.
למען דעת – קריאת קודש לאחינו בני ישראל בני קל חי! האמת בענין ניקור, גביית עדות הביד"צ דהעדה החרדית, נאום הביד"צ, סדר הניקור שנהגו בעיר פעסט, למה סילפו? 10 מתוך 12 המנהגים עשרה נהגו באונגארין לנקר. ומדוע סילפו בזדון בקובץ פרי תמרים, ראה לפי סדר האותיות שגבו הביד"צ בירושלים. כאן יבואר לעיני הקורא הסילוף האיום ונורא שנעשה בקובץ פרי תמרים. מדוע? כתבו באות ט' על חלב הכליות שאיסורו בכרת שהוא שומן ומותר לכתחילה? ראה תמונות מחלקי הבשר שנתגלו, מדוע באות ג' וד' הכריחם לסלף מנהג פולין ורוסיא שהסירו החלב הנ"ל? הרבה גביית עדות על הבשר שמצאו מלא חלב הכליות, ועוד. יצא לאור בשנת תשמ"ג. - עיין עוד בספר כדת של תורה באריכות.
ספר ג: שחיטה תלויה. -
מבאר גודל המכשול בשחיטה תלויה.

ספר ד: מבצר היהדות באנגליה. - תולדות "מחזיקי הדת" מאת דוב חומה  - מלחמת העולם על כשרות הרבנים והשוחטים וניקור החלב, המכשולות הגדולות עלו עד לב השמים וכל הרבנים הגדולים בתוכם החפץ חיים לא היה יכול להציל את אנגלי' ממאכלות אסורות.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ד

4 ספרים - 62 עמודים - חלק ט"ו:

ספר א': מצב השחיטה בארצינו הקדושה. - סוף סוף נתגלו שליחי הטעראריסטים שמתפוצצים באוטובוסים וברחובות ובמקומות ציבור בארץ? אבל אשמים אנחנו על אחינו! – אני מודה ומתודה על האמת ומעשה שהיה כך היה, בני ברק תשס"ב
ספר ב: היהודים והיהדות בארצות הברית. -
על דבר הכשרות והטריפות שהיה אז
ספר ג:  שאלות ותשובות מהגאון ר' יצחק לוי -
על השחיטה של רובאשקין, עם הרבה מסמכים (דוקאמענטען).
ספר ד: מכתב למערכת ישראל
שחיטה של רובאשקין נבילה וטריפה חלב ודם – סיפור נורא והשגחה פרטית - השוויגער מזיווג שני של רובאשקין הודיעו לה בחלום כי רובאשקין מאכיל חלב ליהודים, היא חלמה שהכל בגלל הסבא והבן שמאכילים חלב לעם ישראל. הדבר כבר עלה שני קרבנות ל"ע, ומאכילים חלב הלאה ואין מפחדים כי כסף מטהר ממזרים.- הרב ווייסמאן בדין תורה עם  הגה"צ ממארגארעטין שליט"א ונתגלה שהרב ממארגארעטין האכיל חלב לעם ישראל בשחיטת רובאשקין רח"ל.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ט"ו

5 ספרים - 190 עמודים  - חלק ט"ז:

ספר א: בולעטין וועד הכשרת: - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חדש תשרי תש"נ לפ"ק. - עד מתי נחשה ? מכתב א': על הבעיות הגדולות אצל  השחיטה מרובאשקין. מכתב עדות ממשגיח חסיד חב"ד שכותב להגה"צ מהאלמין שליט"א, -  ולהבית דין של חב"ד אודות הכשרות אצל רובאשקין.   מכתב ב' - הכתב יד של משגיח חב"ד חשוב מאוד שמתאר את כל מצב הכשרות אצל רובאשקין בדיוק נפלא. – מכתב ג' מהגה"צ רבי יוסף יצחק זצ"ל שכתב לר' אברהם אהרן שי' רובאשקין.
ספר ב: מדריך לכשרות # 40 - ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות.
ספר ג: שמירה טובה, מתאר רוע מצב השחיטה בניו יארק ובארצות הברית בכלל, על פי מה שראו עיני המחבר בעצמו במשך ח"י שנה היותו שו"ב במדינה זו. הרוצה לראות האמת יראה בקונטרס הקטן הזה, איך ירדנו אלף מעלות אחורנית בכשרות השחיטה, שהיה נהוג לפני ששים שנה כאן בארצות הברית. ומלגלה לנו סודות נפלאות שיכולים לראות עין בעין איך שאין כהיום רב אחד שיכולים לסמוך עליו על שחיטת בשר בהמה ועוף. עם הערות נחוצות מהמוציא לאור.
ספר ד': בשר גלאט כשר בזמן הזה: דוקאמענטען מהגאווערמענט ועיתונים שרואים איך שהרבנים בשקר יסודם ומאכילים טריפות לישראל להכעיס, [ראה רש"י (בראשית פרק י' פסוק ט') גבור ציד - צד דעתן של בריות בפיו והטען למרוד במקום. לפני ה' - מתכוין להקניטו על פניו. על כן יאמר - על כל אדם מרשיע בעזות פנים יודע רבונו ומתכוין למרוד בו יאמר זה כנמרוד גבור ציד (בראשית רבה), ראה עוד ברש"י ויקרא פרק כו פסוק יד: אלא זה המכיר את רבונו ומתכוין למרוד בו, וכן באנשי סדום (שם יג) רעים וחטאים לה' מאד מכירים את רבונם ומתכוונים למרוד בו.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ט"ז

 שער כללי חלק י"ז

10 ספרי מדריך לכשרות - 226 עמודים - חלק י"ז:

מדריך לכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות. - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ע"י הגה"צ רבי משה שטערן, זצ"ל, ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.

Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מדריך לכשרות 1

ירחון דהתאחדות הקהלות 

מדריך לכשרות 2

ירחון דהתאחדות הקהלות 

מדריך לכשרות 3

ירחון דהתאחדות הקהלות 

מדריך לכשרות 4

ירחון דהתאחדות הקהלות 

מדריך לכשרות 5

ירחון דהתאחדות הקהלות 

מדריך לכשרות 6

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 7

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 8

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 9

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 10

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ז

שער כללי חלק י"ח

10 ספרי מדריך לכשרות - 450 עמודים - חלק י"ח:

מדריך לכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות. - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ע"י הגה"צ רבי משה שטערן, זצ"ל, ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.

Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מדריך לכשרות

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 11

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 12

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 13

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 13 א

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 14

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 15

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 16

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 17

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 18

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 19

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 20

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ח

שער כללי חלק י"ט

7 ספרי מדריך לכשרות - 260 עמודים - חלק י"ט:

מדריך לכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות. - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ע"י הגה"צ רבי משה שטערן, זצ"ל, ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.

Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מדריך לכשרות

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 21

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 22

ירחון דהתאחדות הקהלות                          חסר

מדריך לכשרות 23  

ירחון דהתאחדות הקהלות                          חסר

מדריך לכשרות 24

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 25

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 26

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 27

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 28

ירחון דהתאחדות הקהלות                          חסר

מדריך לכשרות 29

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 30

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ט

שער כללי חלק כ'

10 ספרי מדריך לכשרות - 226 עמודים - חלק כ':

מדריך לכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות. - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ע"י הגה"צ רבי משה שטערן, זצ"ל, ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.

Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מדריך לכשרות

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 31

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 32

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 33

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 34

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 34 א

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 35

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 36

ירחון דהתאחדות הקהלות                          חסר

מדריך לכשרות 27

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 38

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 39

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 40

מודעות שיצאו לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות שנתייסד על ידי הגה"צ רבי משה מדעברעצין זצלה"ה אשר מסר נפשו להציל הכשרות בארצו הברית, ובעלי הבשר שותפם של עמלק כמעט והרגו אותו ואת משפחתו רח"ל. [ראה באריכות בספר בשר גלאט כשר בזמן הזה, ועוד]

מודעות מוועד הכשרות

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק כ'

על המכשול בדרך עמי מכתב מודעה ואזהרה במכשולי אכילת תולעים בכל העולם כולו. - נערך על ידי הגה"צ רבי משה יהודה ליב לנדא שליט"א רב ואב"ד בני ברק. - מעורר על המכשולות הגדולות אלו שאוכלים עלים ירוקים כמו חסא, ופטרוזיליה, שמיר, נענע, וכוסברה בגלל הרמשים אשר עליהם. מחיוב דאורייתא של הוכח תוכיח ומתוקף תפקידי, הייתי חייב לעמוד בפתח החנויות ולהודיע לכל קונה, כי הירקות שקנה יש עליהם איסור דאורייתא, יותר חמור מנבילה וטריפה. ידע הקהל, כי האוכל ירקות אלו ללא בדיקה וסומך על המודפס על השקית, הוא אוכל במזיד, שקצים ורמשים, עליהם הוזהרנו ולא תשקצו את נפשותיכן, ואני את נפשי הצלתי

מכתב גלוי,
 

כ"א כסלו תשס"ד  #14

 האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים
בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"א.
- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

להסיר מכשול

מכשול גדול מיין נסך בההשגחה של "התאחדות הרבנים" ד'וויליאמסבורג. - זה כמה חדשים שמאכלים שונים, הנמצאים תחת השגחת בית דין מיוחד של "התאחדות הרבנים" נעשים מחומץ מיין נסך!!! - פרוטוקול זה יוצא מועד הכשרות שעל ידי בית דין צדק דקהל האָלמין. לאחר מאות שיחות-טלפון, שהנשיא הרב דהאלמין קיבל במשך השבוע שעבר, הוחלט באסיפה סוערת שהתקיימה בוועד הכשרות לפרסם את הפרוטוקול. ועד הכשרות לוקח את האחריות המלאה על הפרוטוקול.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

פרוטוקול מ"ועד הכשרות

מדוע כבודו שותק, הרב מהאלמין? - אודות שערוריית החומץ, שהשתמשו בו במוצרים רבים בהכשרים המכונים "מהדרין מן המהדרין", בדוגמת ההכשרים של "התאחדות הרבנים", שהתגלה שהחומץ נעשה מיין נסך. האם יין נסך אינו איסור חמור דיו, לעורר את הקהל להכשיר את הכלים? מאת הרב אברהם ראזענבערג, הרב דוד יוסף פערלמאן, מברוקלין, ניו יארק - שאלה לרב המכשיר אודות יין נסך, קליפ מעיתון

מדוע שותק הרב מהאלמין שליט"א?!

שעל ידי בית דין צדק דקהל האלמין בברוקלין ניו יורק אודות חומץ (Vinegar). - בקשר למחאה נגד הרב מהאלמין על כך ששתק נגד הפירצה של חומץ-יין נסך, ברצוננו לענות בשמו של הרב מהאלמין "יישר כחכם" על המחאה, יתברכו אלו המוחים, ואף שהרב מהאלמין שליט"א טעמו עמו ששתק, (אגב, בעת האסיפה הסוערת אמר הרב מהאלמין בדרך צחות: "ידוע מהרמב"ן שכל מקרי הזמן מרומזים בפרשת האזינו, הרי צריך כל ילד להבין שלא בכדי הוא המכשול של יין נסך, כי הפסוק בפרשת האזינו זועק: "אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם" (דברים ל"ב ל"ח לאחר חלב מגיע יין נסך). - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מענה מועד הכשרות

הזדמנות בלתי רגילה
חלב נבילה וטריפה
. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

וועד המרכזי העולמי לקיום היהדות

 בולעטין וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חדש תשרי תש"נ לפ"ק. - עד מתי נחשה ? מכתב א': על הבעיות הגדולות אצל  השחיטה מרובאשקין. מכתב עדות ממשגיח חסיד חב"ד שכותב להגה"צ מהאלמין שליט"א, -  ולהבית דין של חב"ד אודות הכשרות אצל רובאשקין.   מכתב ב' - הכתב יד של משגיח חב"ד חשוב מאוד שמתאר את כל מצב הכשרות אצל רובאשקין בדיוק נפלא. – מכתב ג' מהגה"צ רבי יוסף יצחק זצ"ל שכתב לר' אברהם אהרן שי' רובאשקין. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק כ"א

אכן נודע הדבר - יצא לאור על ידי  תלמידי הרידב"ז על הירושלמי שנלחם להציל את הכשרות בשיקאגוי והקצבים יצאו נגדו בחרב ובחנית עם ספרים שלימים, וזה קונטרס קטן שענו להם על כל הטעראר שעשו. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר היהודים והיהדות באמעריקא  על דבר הכשרות והטריפות שהיה אז. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

להתודע ולהגלות בענין חלב חזיר לקטנים  בלשון הקודש ואידיש, חנוכה תשמ"ב לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תשובות ובירורים על חלב עכו"ם  עובדא מחרידה ומזעזעת מבית דין צדק דקהל האלמין, אלגעמיינער זשורנאל יולי 26 975'. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 קליפ מעיתון א טומל אין באלטימאר צוליב טרפות אויף א "כשרן קרויז", אייך שהרב היינימאן מאכיל בשר חזיר למאות יהודים בריש גלי' 7.21.89, ואין פוצה פה ומצפצף, מאלגעמיינער דזשורנאל

חלב חזיר לילדים קטנים  מכתב מהקאמפאני איך שמכניסים חלב חזיר ונותנים אחר כך את זה לילדים קטנים רח"ל. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin


 אזהרה מטעם מרן הגאב"ד שליט"א  מבית דין צדק בירושלים, והגה"צ רבי יוסף צב"י דושינסקי זצ"ל. חליבת בהמה ע"י ישראל הוא איסור סקילה וחיוב חטאת בלי שום הוראת היתרים הפורחים באויר, אסור לקנות החלב שנחלב בשבת קודש ע"י ישראל, סיון תרצ"ו לפ"ק

מכתב תשובה על סתם יינם  מה לעשות בענין מאכלות אסורות אחר שנודע המכשול הגדול שמכרו חומץ יין (וויין עסיג בלע"ז) שהוא סתם יינם שנעשה בבית חרושת של עכו"ם בצרפת, וכו', מהגאון הגדול רבי מנשה הקטן כ"ק אדמו"ר מאונגוואר שליט"א, בעל משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד

 חיוב תשובה לנכשל באיסור בטעות  חידושי תורה והלכה מאת הרה"ג רבי משה שטערן גאב"ד דעברעצין – נייהייזל בעל שו"ת באר משה ו"ח

מכתב גלוי על איסור תולעים  מהרב יחזקאל ראטה אבדק"ק קארלסבורג, והרב יצחק שטיין, והרב נחמן שטיינמעץ שנת תשס"ד לפ"ק


מכתב מוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות  קריאה לאסיפה באסיפת וועד הפועל של וועד הכשרות- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק כ"ב

בשורה טובה למדריך הכשרות  מהרב יעקב מושקוביץ. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 מכתב בענין ספר אנציקלופדיה אויף כשרות . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב בענין כשרות החלב לקטנים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב בענין כשרות החלב לקטנים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  בשורה טובה מוועד הכשרות  הופיע מדריך מספר 13 על פסח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 מכתב מוועד הכשרות  בענין חלב עכו"ם- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מודעה מוועד הכשרות  על כשרות הבעקעריס, תשל"ו לפ"ק- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
 
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב מחאה  נוסח מכתבי הטעראר של אנטי פארוועטס ליג העומדים בראש הטעראר בקהילת סאטמאר

 ספר בית דוד – שני שוחטים  בו יבואר הענין שצריך שני שוחטים לראות הסכין, ואם לאו יאכלו חלב בשבת, מדברי הגר"א מווילנא זצ"ל- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  קהל עדת ישורון  מכתב נורא על דבר הכשרות,אקטאבער 29, 973'.

קול קורא מבית דין צדק דקהל האלמין  ליום תפלה והתעוררות יום כפור קטן מוקדם, ימי השובבים שנת תשמ"ז לפ"ק- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

נחפשא דרכינו ונחקורה ונשובה  אודות השערורי' שהכשילו את אבנ"י בוויליאמסבורג תחת ההכשר של התאחדות הרבנים בביצים טמאים של נו"ט. (בלשון הקודש), יצא לאור אדר א' שנת תשל"ז לפ"ק- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

טריבונע פארן פאלק  וועגען דער מודעה פון הרב קליין, מהרב חיים יודל גרויס, מאנרא, ניו יארק אלגעמיינער זשורנאל יולי 11 986'

 מודעה מוועד הכשרות  נכנס יין יצא סוד- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילה ובריאות וחיים  א תורה'דיגע עצה צו ווערן פטור פון אידישע צרות יצא לאור על ידי ביד"צ שע"י כשרות המזון בעיר נ"י שבט תשמ"ג לפ"ק- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין על כשרות הדגים - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 וויכטיגע מודעה   פון היימישע קונסומער יוניאן ברוקלין נ"י, די געבלאפטע כפרות, מספר חיי אדם הלכות יו"כ- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 הרימו מכשול מדרך עמי  אודות השערורי' שהכשילו את אבנ"י בוויליאמסבורג תחת ההכשר של התאחדות הרבנים בביצים טמאים של נו"ט. יצא לאור אדר א' שנת תשל"ז לפ"ק- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב לכ"ק האדמו"ר רבי אברהם יצחק קאהן שליט"א כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן, אודות משקה הסימילאק חלב עכו"ם וחלב שנכלים אחבנ"י והיה מפורסם בשבועון החרדי דער אידישער שטראל, ושם כ' שהעדה החרדית התירו משקה הנ"ל. שנת תשל"ח לפ"ק - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  מכתב גלוי  לאפרושי מאיסורי מוועד הכשרות שע"י התאחדות הקהילות- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

וועד הכשרות   מעמבערשיפ וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות בברוקלין- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

כנגד המשחיתים  א פארווארט צו אן עווענטועלן לענגערן שמועס בענין הכשירים והתירים, מספר הכבי”כ

.קול קורא - דעתו של הגה"צ מקאשוי שליט"א  אודות מצב הכשרות אצל השחיטה בארצות הברית, מספר ברכות שמים עמ"ס שבת

מודעה לחניות  מילכיג דעירי, להשיג בחנם אצל וועד הכשרות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שאלות להגאון רבי משה פיינשטיין שליט"א   מהרב חיים אורי עטנער אב"ד דעדת החרדים וראש ישיבת מורי'

 מכתב להרבנים   מוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות על חשש חמץ בפסח, ובשר שנתעלם מן העין בכל חנותי הבשר שקוראים גלאט כשר בוטשער סטארס שהוא הפקר לכל גוי שעושה משלוח הבשר, ויש לו מפתח מן החנות, וכו'.

 די געבלאפטע כפרות   מיליאנען דאלארען ווערן בארויבט פון בלוטיגע ארימע לייט ערב יום הקדוש און יעדער שווייגט, גע'גנב'טע כפרות ערב יום הקדוש, מבית דין צדק דקהל האלמין, ג' תשרי שנת תש"נ לפ"ק

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק כ"ג

דער הוניאדער רב שרייט געוואלד!  בענין הכפרות בעופות גנובים מן הצדקה, שו"ת ויען אברהם. ובערת הרע מקרבך, ברענגט נישט אריין די עבודה זרה אין די סוכה, מבית דין צדק דקהל האלמין. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מסורה  על דבר כשרות הגבינה הקשה לפסח, מהרב צבי שכטר שליט"א

מודעה מוועד הכשרות  יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קול קורא על מאכלות אסורות   בו יבואר גודל הפגמים והעונשים שבאים על האדם האוכל מאכלות אסורות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

נאן ליאיר  עיקר הכל לתקן חטאות הצבור הנכשלים באיזה דבר. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 תולדות יעקב יוסף  אלו הדברים אשר דרשתי ועשיתי בתיקוני חיזוק הדת והיהדות, ממני יעקב יוסף, רב הכולל לאגודת הקהילות פה נ"י, חוברת א' שנת תרמ"ט, - 5649 לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 אזהרות נחוצות  מהתאחדות הרבנים

קאנסומער רעפארט  על הטראפעקאנער דזשויס

מכתב מוועד הכשרות   יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות ברוקלין נוא יארק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קליפ על הכשרות  יצא לאור על ידי וועד הכשרות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קליפ מעיתון על מכשולות הכשרות  מצאו שהכניסו טריפות במקום כשר

קליפ מעיתון שהיאנג איזראל מוחים על הסקאנדאל של הטריפות

3 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

 50 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות והחלב בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

50 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות והחלב בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

50 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות 

60 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

15 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארצות הברית

 מכתב גלוי אליך אח ואחות נכבדה   התעוררות לזהירות בעניני כשרות

 א אפענער בריוו צום האלמינער רב שליט"א   א טראגישע פאסירונג ווי אזוי אידען זיצען צוזאמען שבת צופרי און עסען בשר בחלב תחת השגחת התאחדות הרבנים, נתפרסם באלגעמיינר זשורנאל פעברואר 26 988'

 נישט יעדער הכשר איז כשר?  בית דין צדק דקהל האלמין. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  מודעה על הכשרות יניו יארק טיימס נאוועמבער  987'

מכתב מדעפארטמענט אויף אגריקולטור אויף מארקעטס מארצות הברית, בענין 106 מקומות שהממשלה בארצות הברית מצאו אצליהם נבילות וטריפות ונתנו להם עונש, סעפטעמבער 988' - מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מדריך לכשרות  כולל ידיעות, דיונים ובירורים בעניני כשרות, קונטרס כ"ז כרך ה', יצא לאור על ידי וועד הכשרות ניסן – אייר ה'תשל"ט לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  הגר"ע יוסף מזהיר בחומרא רבה אסור לאכול דגי טונה משום ספק דאורייתא

 א באגעגעניש אין די הויכע פענסטער   באשרייבונג על הרב שלום רובין, יצא לאור על ידי קול בארא פארק חשון תשמ"ה לפ"ק

 אזהרה חמורה מביד"צ מירושלים עם גדולי ארצות הברית הנשיאות וועד ההנהלה ועוד רבנים שלא כרעו לבעל הציוני עם שעטנז רבנים שכרעו וכורעים לבעל הציוני רח"ל, - הקו"ק הזה הוא נגד השוחטים והרבנים והעיתון מחנה החרדי מקהילת בעלז שמגלה את האמת על הכשרות ועל סאטמאר [נתגלה הסוד שרוב הרבנים לא חתמו על זה כלל, וזה רק מספר קטן של הזיופים שתוצרת סאטמאר מוציאים לאור, וכל זה הם עושים למכור להקעלבלעך שלהם, ברעין וואש בלע"ז], יצא לאור י"ג תשרי תשמ"א לפ"ק

  קול קורא הרימו מכשול מדרך עמי נגד התאחדות הרבנים שמאכילים בבעקעריס שלהם ביצים של נבילות וטריפות ועוד טריפות, יצא לאור על ידי התאחדות האברכים טבת תשל"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 קול קורא נגד בודק  שמכשיל את העם באכילת תולעים בכל יום באנגלית. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 איך יודעים על עוף שהוא טהור? – בירור הלכה על העופות, איך יודעים שעוף זה אינו המעופות הטמאים שהתורה אסרה אותם?

להסיר מכשול – טבת תשמ"ב – צלום אגרת מבית חרושת שמכניסים חלב חזיר בפורמולעס לילדים קטנים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


מדריך לכשרות כולל ידיעות, דיונים ובירורים בעניני כשרות, קונטרס ל' כרך ה', יצא לאור על ידי וועד הכשרות ניסן – כסלו ה'תש"מ לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

עלה לתרופה - מאת הגה"צ מוהר"ר יהושע אלתר ווילדמאן זצ"ל אב"ד קאנסקיוואליעהספר הזה הוא מלא וגדוש עם דינים נחוצים למען דעת האיך להתנהג בכמה ענינים דבר יום ביומו - זהירות במצוות לקרא קריאת שמע כותיקין קודם הנץ החמה, תיקון חצות, שמירת שבת, ובמצוות תפילין מזוזה ציצית קריאת שמע, נטילת ידים, ועוד . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק כ"ד

וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה – אזהרה חמורה – להסיר מכשול על דבר המכשולות הגדולות בכשרות היין לחג הפסח ולכל ימות השנה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין וועד הכשרות – ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, חשון תשל"ח לפ"ק. קול ברמה נשמע – להבדיל בין הטמא ובין הטהור, מכתב מהגאון הגדול רבי שלמה יודא שווייצער שליט"א אבדק"ק דרכי נועם מאנסי נוא יארק, בעמח"ס לשלמה משפטיך על חו"מ, ועוד. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קריסטעל נאכט אין בארא פארק - עשרות בתי מדרשים באו פריצים ויחללוה, כמו הנאצים ימ"ש, על העון הגדול והנורא שגילו את האמת לבני קהילתם שהבשר שאוכלים הוא מלא חלב ודם. יצא לאור על ידי עדה החרדית דבארא פארק

עלה לתרופה – הלכות נחוצות - מהגה"צ יהושע אלתר ווילדמאן זצ"ל. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

הפקעת שערים - חלק א', קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים. יצא לאור על ידי התאחדות בתי דינים דארצות הברית, ברוקלין נוא יארק, שבט תשמ"ו. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

וויכטיגע מודעה די געבלאפטע כפרות. בולעטין תשי שנת תש"נ. דער הוניאדער רב שרייט געוואלד!. מודעה מבית דין צדק דקהל האלמין, מצוה לפרסם. ברענגט נישט אריין די עבודה זרה אין סוכה, ז' תשרי תש"נ. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

להסיר מכשול - האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"א. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 מכתב בענין חלב עכו"ם . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב לספר מנחת יהודה בענין חלב עכו"ם לקטנים  - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר הליקוטים – ליקוט גדול ונפלא מרוב ספרי ירחון הפרדס שיצאו לאור בשבעים שנים האחרונים

בולעטין אלול תשרי ה' תשלה-ו - יוצא לאור על ידי וועד הכשרות - בולעטין שיצא לאור ע"י וועד הכשרות דארצות הברית וקנדה בפיקוח הרב הגאון משה שטרן שליט"א אבדק"ק דעברעצין ברוקלין נוא יארק - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מלחמות השם חלק ב' - קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים, הוצאת אמונה שנת תשמ"ח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

פנינים יקרים לכשרות המאכלים – חלק א' מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

פנינים יקרים לכשרות המאכלים – חלק ב' מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

עד מתי? - קול קורא מהגאון הצדיק רבי שרגא פייוועל מענדאלאביץ שיצא נגד הרבנים המכשירים שמאכילים נבילות וטריפות לישראל במזיד. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 חדש בזמן הזה – אסור לאכול חדש – ועד לחיזוק המצות. - מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תולעים: ווערים אין דעם וואסער פון ניו יארק – דוקאמענט מעיתון אלגעמיינער זשורנאל ט"ז סיון תשס"ד, (ולמספרם  יוני 4 04). - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תולעים במים מודעות בענין איזי פילטע"ר – בעידוד ובהמלצת גדולי הרבנים שליט"א.

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק כ"ה

בולעטין - וועד הכשרות

יצא לאור על ידי וועד הכשרות
דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה ברוקלין נ"י

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשמ"ח # 1

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשמ"ח # 2

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשמ"ח # 3

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשמ"ח # 4

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תשמ"ח # 5

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשמ"ח # 6

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשמ"ח # 7

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשמ"ח # 8

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשמ"ח # 9

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשמ"ח # 10

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשמ"ח # 11

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשמ"ח # 12

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשמ"ט # 13

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשמ"ט # 14

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשמ"ט # 15

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשמ"ט # 16

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תשמ"ט # 17

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשמ"ט # 18

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשמ"ט # 19

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשמ"ט # 20

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשמ"ט # 21

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשמ"ט # 22

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשמ"ט # 23

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשמ"ט # 24

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תש"נ # 25

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תש"נ # 26

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תש"נ # 27

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תש"נ # 28

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תש"נ # 29

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תש"נ # 30

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תש"נ # 31

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תש"נ # 32

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תש"נ # 33

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תש"נ # 34

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תש"נ # 35

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תש"נ # 36

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשנ"א # 37

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשנ"א # 38

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשנ"א # 39

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"א # 40

 

בולעטין וועד הכשרות  ר"ח שבט תשנ"א # 41

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשנ"א # 42

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשנ"א # 43

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשנ"א # 44

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשנ"א # 45

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשנ"א # 46

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"א # 47

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשנ"א # 48

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשנ"ב # 49

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשנ"ב # 50

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשנ"ב # 51

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"ב # 52

# 94

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש תשרי תשנ"ה. - אמת מארץ תצמח. - האמת על התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדה.. - מי הם? - ומה מעשיהם? - מכתב מרב גדול אחד לוועד הכשרות, בו יבואר קושט דברי אמת מה שהתרחש באסיפה של התאחדות הרבנים - עש"ק לס' יברכך (בממון) וישמרך (מן המזיקים) תשל"ה הבעל"ט.

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"ה # 95

חודש אלול-תשרי תשל"ה-לו יצא לאור על ידי וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ברוקלין נוא יארק

בולעטין

אזהרה גדולי לשוחטי עופות, תשרי תשנ"ה בולעטין # 96 – מוועד הכשרות
וועד הכשרות ר"ח אלול תשנ"ה  

למה יוצאים כל הרבה יהודים מהדת?

בולעטין# 97
 איסור נורא על שחיטה תלויה מספר פקודת אליעזר בולעטין #  98וועד הכשרות

 קאנטראקט בין הקונה האוכל בשר להרב המכשיר שליט"א

בולעטין # 100 וועד הכשרות

המדריך לכשרות ולשאר עניני חיזוק הדת

בולעטין # 101 ועד הכשרות

  החשוד לאכול דברים האסורים מדאורייתא או מדרבנן אי מותר לסמוך עליו?

בולעטין # 102 ועד הכשרות

 מען שעכט אידישע קינדער אוי ווי? (אידיש)

שוחטים אנשים נשים וטף אוי וויי? ואין פוצה פה ומצפצף?

בולעטין # 103 - וועד הכשרות
 שוחטים ילדים יהודים אוי וויי? ואין פוצה פה ומצפצף? (בלשון הקודש).

כבשני האש הגרמנים פתוחים בארצות הברית ואיש לא יודע או לא רוצה לדעת!!!

בולעטין # 104 - וועד הכשרות
תקנות גדרים וסייגים בעניני שחיטה בדיקה וניקור  בולעטין # 105 - וועד הכשרות -

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש אב תשנ"ה - הוצאה שביעית עם הוספות שנת תשנ"ט לפ"ק - אזהרה - קושטא קאי

בולעטין # 106 - וועד הכשרות

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש אלול תשנ"ה - הוצאה רביעית שנת תשנ"ט לפ"ק - דעתם של גדולי הדור שעדיין מחזיקים מ"לא תגורו מפני איש

בולעטין # 107 - וועד הכשרות -

דעתם של גדולי הרבנים שעדיים מחזיקי  ב"לא תגורו מפני איש"

בולעטין וועד הכשרות # 108

 

 בולעטין 109 חסר

מכתב נגד "בודק". י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 110

מספר המאבק בישראל למען קיום היהדות – (תמונה חיה מכל שהתרחש בתקופה בה רבינו הגדול והקדוש נאבק למען קיום היהדות בעולם היהודי הגדול בכל תחומים החיים היהודיים, ואשר מסר נפשו על קידוש השם למען הצל בני ישראל מרדת שחת. י"ל ע"י איגוד חסידי ותלמידי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין, שנת תשמ"ט לפ"ק), פרק כ' מבצע כשרות. י"ל ע"י  וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב כשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 111

אזהרות לימי הפורים בענין בדיקת התולעים, י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 112

אזהרות בענין בדיקת התולעים, מספר עדותן של רבנים מכתב אלף ש"ה, - אלף שי"ח, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 113

אזהרות בענין בדיקת התולעים, מספר עדותן של רבנים מכתב אלף שלט, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 114

אזהרות בענין בדיקת התולעים, נעתק מספר אהלי ישראל מתוך דרשה שדרש האדמו"ר מהאלמין שליט"א, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 115

הרוצה לאכול שאלאטען יעשה ברכה על התולעים, כי אסור לאכול בלי ברכה, - מספר נפש ישעיה, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 116

האם אפשר לסמוך על רבנים המכשירים? אזהרות לימי הפורים בענין בדיקת התולעים, י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 117

האיך אפשר לאכול דברים הצריכים בדיקה מתולעים?, - מספר שם עולם להחפץ חיים זצ"ל, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין  .By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 118

האוכלים תולעים הם שרצים וילדיהם הם ילדי שרצים, מספר אור החיים הקדוש, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 119

אזהרות בענין בדיקה מתולעים, מספר עדותן של רבנים מכתב אלף קפז, י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 120

אז איינער עסט קריכעדיגע ווערים ווערט זיין אייגענער זעל א ווארעם מספר אור החיים הקדוש (סוף פרשת שמיני), - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 121

דער רשב"ם שרייט געוואלד! - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 122

בענין משגיחים, (נעתק מספר מנוחת שלום, חלק ז' מספר נפש ישעיה): אור למדקדקים בכשרות אוכל מוכן עם הכשרים אינו בשביל מדקדקים. - חיזוק למדקדקים במצות. - קצת מחומר מאכלות האסורות אזהרות בענין בדיקה מתולעים, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 123

האיך לבדוק הירקות מתולעים
פונדקאות נזירי בשר – להזהר בבדיקה הגונה, י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תשכ"ח, ואח"כ בשנת תשל"ג, ונדפס הרבה פעמים.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק א'

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק כ"ו

מה נשמע? - עם התולעים שאנחנו אוכלים יום יום
ומשלמים על כל תולעת סכום תועפת?

What is going with the worms you are eating every day?

המשך מאגר הספרים בדף # 3 - # 4 - # 10

 

 

 

המשך מאגר הספרים בדף # 3 - # 4 - # 10