ISRAEL613.COM

בס"ד

 

 באמצע העבודה

Under Construction

שבת

THE SHABBAT

PAGE 3

1  2  3 4

שבת דף 1

PAGE 1

שבת דף 2

PAGE 2

שבת דף 3

PAGE 3

קרוב ל3000 קליקס

שבת דף 4

PAGE 4

באמצע העבודה Under Construction

HOME        ראשי

מפעל עולמי ללימוד שולחן ערוך

אורח חיים מחבר עם רמ"א

 

 

 

לימוד בספר שולחן ערוך מחבר עם רמ"א מסוגל לכל הישועות ולכל הרפואות

"מפעל העולמי ללימוד שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א" קורא לכל הכלל ישראל מגדול ועד קטן לעשות שיעור בכל יום בספר שולחן ערוך מחבר עם רמ"א אפילו שני סעיפים ליום, ובזכות זה יבוא משיח בב"א.

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ספרי שו"ע בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/3

 רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

 

 

הלכות שבת החדשי
הלכות שבת לג חדשים
הלכות פסח לשלשים יום
הלכות פורים לשלשים יום
הלכות פורים לשבעה ימים
הלכות שבת היומי 354 גליונות בקובץ אחד
לוח הלכות שבת היומי
לוח הל' שבת היומי מדבקות ((Stickers

כל הלכות שבת השנתי 54 גליונות בקובץ אחד

 
 
 

  כל שולחן ערוך אורח חיים היומי

 

354 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים היומי מחולק 354 גליונות

אורח חיים היומי

12 עמודים

לימי השנה

לוח יומי

1223 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א

כל שולחן ערוך אורח חיים

277 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א לג' חדשים - מנוקד עם באר הגולה

אורח חיים ל ג' חדשים מנוקד

253 עמודים

אורח חיים החדשי

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א לגמור בכל חודש 8 עמודים ליום.

שולחן ערוך אורח חיים החדשי

 

 שולחן ערוך לימים טובים, ל' יום קודם החג

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות חנוכה

30 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות פורים לשלשים יום

7 עמודים

לגמור בז' ימים קודם פורים.

הלכות פורים לשבעה ימים

33 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות פסח לשלשים יום

1 עמוד

ליסט מחולק לסדר הגליונות, עם באקסלעך.

ליסט  להלכות ראש השנה

1 עמוד

ליסט מחולק לסדר הגליונות, בלי באקסלעך.

ליסט להלכות ראש השנה

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות ראש הנשה.

דף השער

33 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

סייז 8.5 = 11 2 עמודים בעמוד.

הלכות ראש השנה ל' יום

32 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום - סייז 8.5 = 11.

הלכות ראש השנה ל' יום

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות יום הכיפורים.

דף השער

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות יום הכיפורים לשלשים יום

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות סוכה.

דף השער

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות חג הסוכות לשלשים יום

736 עמודים

להגאון הרב שלמה גאנצפריד זצ"ל, עם הערות "משנה ברורה" להגאון ה"חפץ חיים" זצ"ל.

 קיצור שלחן ערוך מנוקד

39 עמודים

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה מחבר עם רמ"א.

שולחן ערוך יורה דעה

77 עמודים

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה מחבר עם רמ"א, באר הגולה, באר היטב, פתחי תשובה

שולחן ערוך יורה דעה

 

דוגמאות לשולחן ערוך אורח חיים לפרסם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובישיבות ותלמוד תורה'ס

 דף אחד

ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א לשנה, בצבעים.

דוגמא

 דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך שנה תמימה.

שער לשולחן ערוך

 דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך חודש אחד.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך ג' חדשים.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון לשולחן ערוך הלכות שבת החדשי עם תמונות בצבעים, לסיימו מידי חודש בחדשו.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון לשולחן ערוך הלכות שבת עם תמונות בצבעים, לסיימו בב' חדשים.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

למדו והפיצו גליוני ספר שלחן ערוך אורח חיים.

שער האחרון

דף אחד

הלכה יומית עליוועטער, מארץ ישראל

דוגמא

 10 עמודים

לוח יומי שנתי ללימוד המשנה היומית וההלכה היומית. הסוד של הקביעות. אף אחד מאיתנו לא רוצה להישאר אילם כשישאל: קבעת עיתים לתורה"? להאזנה למשנה יומית דרך הטלפון 24 שעות ביממה.

לוח יומי לאורח חיים ומשנה יומית עם תמונות

 52 עמודים

עם קונטרס התעוררות בלשון הקודש ואנגלית

לשנת תשס"ה תשס"ח.

לוח משנה ברורה היומי

 

 

 

מפעל הילכתא דיומא

www.hilchusadyoma.org

 

 

תשל"ה
188
אידיש הלכות שבת ויום טוב, ומדות בין אדם לחבירו הוצאת אמונה אין ליכט פון תורה
חלק 62
לב טוב
תשל"ט 50 עמודים   הוצאת אמונה אין ליכט פון
חלק 93
מלאכת מחשבת
      הוצאת אמונה אין ליכט פון תורה חלק 452  ספר עונג שבת
    ברוקלין נוא יארק, תשמ"ו   הוצאת אמונה

אין ליכט פון תורה
חלק 202
עין יעקב שבת

          הוצאת אמונה

אין ליכט פון תורה 251 משניות

מסכת שבת

 

הוצאת אמונה

אין ליכט פון תורה חלק 611 - שער שבת
הוצאת אמונה אין ליכט פון תורה חלק 702 - פנינים יקרים עונג שבת
אן אפענער בריף צו אלע עשירים און פילאנטראפען אין ליכט פון תורה חלק 726 - הצלת נפשות
              הוצאת אמונה אין ליכט פון תורה חלק 727 - ספר השבת חלק -א' 1#
              הוצאת אמונה אין ליכט פון תורה חלק 728 - ספר השבת חלק -א' 2#
              הוצאת אמונה אין ליכט פון תורה חלק 729 - ספר השבת חלק -א' 3#
              הוצאת אמונה אין ליכט פון תורה חלק 730 - ספר השבת חלק -א' 4#
              הוצאת אמונה אין ליכט פון תורה חלק 731 - ספר השבת חלק -א' 5#
              הוצאת אמונה אין ליכט פון תורה חלק 732 - ספר השבת חלק -א' 6#
              הוצאת אמונה אין ליכט פון תורה חלק 733 - ספר השבת חלק -א' 7#
              הוצאת אמונה אין ליכט פון תורה חלק 734 - ספר השבת חלק -ב' 1#
              הוצאת אמונה אין ליכט פון תורה חלק 735 - ספר השבת חלק -ב' 2#
              הוצאת אמונה אין ליכט פון תורה חלק 736 - ספר השבת חלק -ב' 3#
              הוצאת אמונה אין ליכט פון תורה חלק 737 - ספר השבת חלק -ב' 4#
              הוא ילקוט שבת מן ששים מדרשים אין ליכט פון תורה חלק 738 -תענוג שבת

 

 

21

ברוקלין נ"י

 מלחמה הגדולה נגד הצדוקים מנגדי העירובין בוויליאמסבורג

וועד המרכזי משמרת השבת

בולעטין מספר 4 5 6 10 11 - 12 13 18א' 18ב' כבר היה לעולמים

  ברוקלין ליסט קרוב ל 400 מדינות ועיירות שהיו בהם עירובין וועד משמרת השבת בולעטין מספר 13 טבת תשס"ג
  14

ברוקלין, עש"ק אמור תשס"ג

 להוציא ילד בעגלה (קיעריטז"ש) בשבת קודש

חבורת לומדי הלכות עירובין שע"י כולל טל תורה ד'יאקא

בירור הלכה

  Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmi  

 

  65

ברוקלין, תשמ"ב,

מבאר כי השבת הוא יסוד קדושת ישראל השכר הגדול לשומרי שבת, ליקוטי דינים השכיחים להלכה ולמעשה

חברה מזכי הרבים,
להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, אבדק"ק האלמין

השבת בישראל כהלכתו עם קונטרס שמירת שבת כדת

 

שנה א', חדש אב-אלול, תרצ"ו חוברת ז'-ח'  בעניני תיקון המקוואות, קדושת בית המדרש, וטהרת המשפחה, ושמירת שבת

המסלה שנה א'

שנה ד', כסלו-טבת, ת"ש חוברת יא-יב  עניני כשרות ושמירת שבת בענין איסור שחוטי חוץ, בענין פלאמבעס על העופות

המסלה שנה ד'

שנה ה', חודשי שבט אדר א', ת"ש חוברת א'  עניני כשרות ושמירת שבת

המסלה שנה ה'

שנה ו', חדש ניסן, תש"א חוברת ג'  בעניני חיזוק הדת, וקדושת השבת

המסלה שנה ו'

 

 

   

 

 1

ברוקלין, נ"י 

 הכר נא דבר אמת, האמת בענין העירוב בבא"פ, באידיש

וועד למען קדושת השבת, דעיר רבתי נ"י

 וועד למען קדושת השבת בעיר רבתי נוא יארק

 

   

 

 1

ברוקלין, נ"י, דזשויש פרעס
סעפטעמבער

 '980

זכור את יום השבת לקדשו, בענין העירוב - בענגליש 

וועד למען קדושת השבת, דעיר רבתי נ"י 

 וועד למען קדושת השבת בעיר רבתי נוא יארק

 

     

 

120

 ירושלים תשנ"א

 ביאור על זמירות השבת

 הגה"צ רבי מנשה קליין כ"ק אבדק"ק אונגוואר שליט"א

זמירות לשבת קודש
משנת השבת

 

 

   

 

 8

 ברוקלין, אמור תשס"ג

 עירוב בוויליאמסבורג

 קול התאחדות קהילות הקודש

 חומת שבת קדשינו
נומ 1.

 

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מב פירושים לשון הקודש ואידיש.

לימוד חק לישראל ליום השבת

 

 

   

 

 97

 ברוקלין תשכ"ו

 כולל תפילות לחול ולשבת

הגה"צ מראצפערד זצ"ל

 סידור בית המדרש

 

 

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

 

 

35

ברוקלין, תשמ"ב 

על גודל מעלת קדושת השבת

 מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, אבדק"ק האלמין

 סיפורים נפלאים

 

תיקון שבת על הלכות עירובין

ספר
תיקון שבת

 

ספר
עירוב והוצאה

 

ספר תיו יהושע והוא שלחן ערוך של תורת שבת

 

ספר
על מצות עירוב

 

ספר
תיקוני עירובין כהלכה

 משנה הלכות

ספר אום אני חומה

דבר המערכת. קול קורא פון וועד למען תיקון עירובין להציל אלפים מישראל שומרי תורה ומצות מחילול שבת קודש. חלק מהרבנים הגה"צ שהסכימו לתקן עירובין בעירינו עוד בשנת תש"ך. 42 שמות הרבנים הגאוה"צ זצ"ל ולהבחל"ח שליט"א, חתימות ומכתבים ותשובות, ועוד.

ושם רואים כי כל הרבנים הגאונים והרבה מהם תלמידי רבינו הק' מסאטמאר זי"ע שכותבים בשמו שצוה לעשות עירוב בברוקלין, ומהם כתבו התשובות כשרבינו הק' זי"ע היה עוד בחיים חיותו, ולא היה אחד שיפקפק בזה, ובבוקר אחד קם איש בליעל [מראשי הערב רב] על הצד השמאלי (אויפגעשטאנען אויף די לינקע זייט), וקנה את הרבנים שיכתבו ויתנו עידותן כאילו רביה"ק מסאטמאר זי"ע היה צדוקי וזקן ממרא, שנלחם לעקור תורת עירובין, (עיין בשו"ת הרא"ש), [וכבר כתב רביה"ק ברוח שיש אנשי בליעל שאומרים בשמו מה שלא עלה על דעתו, וכ"ז היה אף בחיים חיותו, וק"ו ב"ב של ק"ו, אחר פטירתו], והיה לו חסיד  אחד מחלל שבת בפרהסיא, ונתן לו עשרות מיליוני דולרים לקנות את הרבנים בעד הרבה כסף [כי כוח הפועל בנפעל, וכסף הזה שבא מחילול שבת, עזר לחלל את השבת],  בשנה הנ"ל. י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ירחון
אסיפת זקנים
טבת תשמ"א


יצא לאור על ידי ועד העולמי למען תיקון עירובין ברוקלין ניו יארק

 

   

קונטרס העירוב דקענסינגטאן, ברוקלין נ"י, שמחים לשומרו ולערב עירובו, י"ל על ידי "וועד העירוב דקענסינגטאן", ניסן תשס"ד

1002

 

 

לעשות את השבת לדורותם.

1038

 

.

 

וועד חיזוק הדת וועד לשמירת שבת. הזהרו.

1067

   
   

וועד חיזוק הדת וועד לשמירת שבת מודעה.

1070

 

        3 ניסן תשמ"ז

השקיע עשרות אלפים דולר לסדר עירוב מסביב ברוקלין, ורשעי הדור [מינים וכופרים ימח שמם שליחי הערב רב], ניתקו את חוטי העירוב בהרבה מקומות בערב שבת עם חשכה

חרדישע אויסגאבע לחיזוק הדת, מכ"ק האדמו"ר מראצפערד זצ"ל

פאראייניקטע ווארט
              אונגוואר קונטרס משנת השבת

 

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.
 

 

32 

 ברוקלין, תשל"ח

 הדרכה והוראת דרך למקצועות הראשיים היסודיים שבתורה הנפרצים

 הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, אבדק"ק האלמין

 קול יעקב

 

מבאר כי השבת הוא יסוד קדושת ישראל, וגודל הפגם והנזק המגיע לנפש וגוף האדם המחלל קדושת השבת ח"ו, והשכר הגדול בזה ובבא המעותד לשומרי שבת, עם קונטרס שמירת שבת כדת, ליקוטי דינים השכיחים להלכה ולמעשה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א. Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

השבת בישראל כהלכתו

על גודל מעלת קדושת השבת. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א. Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

סיפורים נפלאים

ליסט של 400 מדינות ועיירות שהיו בהם עירובין, ומובאים ב' 1500 ספרי שאלות ותשובות המוחים נגד עירובין מינות נזרקה בהם. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א. - Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

בולעטין # 13 טבת תשס"ג

אזהרה חמורה על קדושת השבת. מוועד למען קדושת השבת. בענין שיטת רבינו תם, ובענין הזהר הקדוש שלא לעשות מלאכה עד שמבדילין בקדושא דסדרא, ומבדילין על הכוס

אזהרה חמורה

חדש אסור מן התורה, מחאה נמרצה, ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג

מלחמת השם חלק י"ט

דרוש להלכות פסח, טהרת המשפחה, שאלות נשים, כשרות, צניעות, ומצות תיקון עירובין מאת כ"ק הגה"צ רבי חיים יהודה כ"ץ שליט"א האדמו"ר ואבדק"ק ור"מ סערדאהעלי שליט"א. מלפנים דומ"ץ קהל חסידי בעלזא, בארא פארק. י"ל על ידי וועד העירוב ד'בארא פארק ניסן תש"ס לפ"ק

דרשת שבת הגדול

ניסן שנת תש"ס

חודש כסלו תרצ"ג חוברת ט ' על מצב הכשרות, אזהרה גדולה, חובת הרבנים, קול ראדיא בשבת, הזהרו בפאת הזקן

הפרדס חלק ו'

 

 

פרק ששה ושלשים, שחיטה. בו יבואר עד כמה כוחות הטומאה והחיצונים משתדלים בכל כוחם שהשוחט יאכיל טריפות לישראל, ולהכשיל את ישראל באכילת נבילות וטריפות. גם יבואר בו גודל האיסור לאכול בשר אפילו למי שקרא ושנה, זולת לצדיק גמור, וגם כן עם שמירה מעולה. טעם שבעל תשובה לא יאכל בשר כי אם בשבת. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שבט מוסר

 

אזהרה מטעם מרן הגאב"ד שליט"א  מבית דין צדק בירושלים, והגה"צ רבי יוסף צב"י דושינסקי זצ"ל. חליבת בהמה ע"י ישראל הוא איסור סקילה וחיוב חטאת בלי שום הוראת היתרים הפורחים באויר, אסור לקנות החלב שנחלב בשבת קודש ע"י ישראל, סיון תרצ"ו לפ"ק

 

 ספר בית דוד שני שוחטים  בו יבואר הענין שצריך שני שוחטים לראות הסכין, ואם לאו יאכלו חלב בשבת, מדברי הגר"א מווילנא זצ"ל

א אפענער בריוו צום האלמינער רב שליט"א   א טראגישע פאסירונג ווי אזוי אידען זיצען צוזאמען שבת צופרי און עסען בשר בחלב תחת השגחת התאחדות הרבנים, נתפרסם באלגעמיינר זשורנאל פעברואר 26 988'

 

עלה לתרופה - מאת הגה"צ מוהר"ר יהושע אלתר ווילדמאן זצ"ל אב"ד קאנסקיוואליעהספר הזה הוא מלא וגדוש עם דינים נחוצים למען דעת האיך להתנהג בכמה ענינים דבר יום ביומו - זהירות במצוות לקרא קריאת שמע כותיקין קודם הנץ החמה, תיקון חצות, שמירת שבת, ובמצוות תפילין מזוזה ציצית קריאת שמע, נטילת ידים, ועוד י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

   קול קורא לזהירות בקדושת השבת בעניני מקוואות

בו יבוארו המכשולות הגדולות בענין חילול שבת וחילול המועד, ואיסור תערובות אנשים ונשים וטף ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם חלק י"ג

בו יבואר בעניני גלגולים שבת, תשובה, גאולה, וגודל הענין של מזכי הרבים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 שכר ועונש - פרשת אחרי

בו יבואר עניני אמונה תוכחה ועניני שבת. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שכר ועונש - פרשת עקב

מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תפלה לפני קידוש וסעודה בשבת קודש

 

 קול קורא לזהירות בקדושת השבת בעניני מקוואות


בקשה דחופה  לפי פסק הרבנים הג' שליט"א אסור לחברה הצלה להנהיג המכונית כשנוסעים חזרה ממהאספעטעל לביתם בשבת קודש, יצא לאור על ידי הרב אשר וועבער

קול קורא נגד חילול שבת ותערובות אנשים ונשים יצא לאור על ידי בית דין צדק דקהל האלמין


חמדת ימים לשבת קודש על שיטת רבינו תם ועוד.


שומר פיו ולשונו שומר מצרת נפשו לא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול


לאפרושי מאיסורא  מהבד"ץ של עדה החרדית  שמשקי תנובה מחללים שבת בפרהסיא


קול קורא על השבת מוועד למען קדושת השבת בבארא פארק


קול קורא א. גזירה דאורייתא - מטעם הרבנים הגאונים והשלשה בתי דינים, - מן השמים מעוררים אתנו על דבר איסור כי כמה מחלות קשות מתהלכות בעיר ובפרט מחלות הקטנים עוללים ויונקים וכו', לכן באנו לעורר על כמה ענינים חמורים על קדושת השבת וכו'. ב. אזהרה חמורה מטעם הרה"ג הבד"ץ לכל מקהלות האשכנזים על דבר שהחלו לזלזל בזמן קדושת השבת ביציאתו שמתפללים ערבית של חול בטרם יצא עוד השבת קודש וכו', שבט תרצ"א


ג' מודעות על קדושת השבת לקראת שבת לכו ונלכה, הבו לה' כבוד ועוז, פאראד אין פלעטבוש, פרייטג צו שטארקען שמירת שבת


אזהרה נחוצה וקול קורא לכל יהודי בארא פארק איסור על חנות וואלדבוים שפתוחה בשב"ק


הבו לה' כבוד ועוז לקראת שבת לכו ונלכה!


השבת בישראל כהלכתה חלק ד' - כולל: קידוש היום על הכוס. סעודת שבת. כל עניני מאכלים ועינוגי שבת. תפילת שחרית בשבת. מענין קריאת התורה ותפלת מוסף. קידוש וסעודתא דצפרא דשבתא. סדר אחר צהרים דשבת. ליקוט גדול ונפלא מאוד מש"ס בבלי וירושלמי, תו"כ, ספרי ספרא, מדרשים, ילקוט וזוה"ק, ראשונים ואחרונים, רמב"ם, שו"ע ופוסקים, וספרי שו"ת, מפרשי התורה, ספרי יראים ומוסר חסידות ועוד. הספר הזה יוצא לאור לראשונה, וכבושם הזה עדיין לא נראה, מאיר עינים, ומעט מן האור ידחה הרבה מן החושך אשר יכסה ארץ, ובעזהי"ת יעורר את לבות בני ישראל מתרדמתם, ויביא תועלת רבה לעם ישראל, יען כי רבתה בה ההזנחה, ובוודאי שהמעיין בספר לבו יתעורר להתחזק ולהתאמץ ביתר שאת וביתר עז, לעורר את עצמו ואת הזולת ללמוד הלכות שבת בכל שבת ושבת, ויפעל בכל כוחו ואונו לזכות את הרבים.  יצא לאור על ידי וועד למען קדושת השבת העולמי שעל ידי מפעל עולמי ללימוד שו"ע אורח חיים שנת תשס"ה לפ"ק. הספר נדפס לזכות הרבים, ומתחלק בחינם לכל דורש ומבקש.. 91 עמודים.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א. - Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin


ספר ערכתי נר למשיחי  - והוא סדר הדלקת הנרות דיניו ומנהגיו

ליקוטים יקרים ונעימים דיבורים קדושים ונפלאים התעוררות להדלקת הנרות, דיניו ומנהגיו לשבת בשבתו ומידי חודש בחדשו ובשאר חגים וזמנים, והדלקת הנרות לנשמות, ביום היארצייט, ולנשמות הצדיקים סודותיה, וסגולותיה.

בו יבואר כי ע"י שמירת מצות הדלקת הנרות זוכה לתורה אור ולבנים תלמידי חכמים, והוא סגולה לשלום בית, סותם פי המסטין, ואין שטן ואין פגע רע, ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע ברכות טובות והצלחות, ומסוגל מאוד לאריכת ימים ושנים טובים. ומכבה נרות של הסט"א, השכינה אומרת זו היא דירתי, ונהנה מזיו השכינה, ילך לאורו של הקב"ה, מקשר נשמת ישראל לאביהם שבשמים, ונרות בית המקדש קיימים לעולם, ונזכה בקרוב לנרות של ציון, ד'נרות בגימטריא זהו משיח בן דוד ובן יוסף.

כל זה לקטתי בעזר צורי וגואלי מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי, מדרשים, זוה"ק ותיקונים, וספרי הראשונים, ומספרי מוסר מגדולי הראשונים והאחרונים זללה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים בלהבת אש, מלהיבים נפש האדם להתעורר על גודל הענין של הדלקת הנרות שעי"ז יתגלה לנו נרו של משיח צדקינו, כמבואר בס' דבק מאח וז"ל: עיני ראתה בס' ליקוטי הרמ"ע, שרמז שע"י הדלקת נרות שבת ויו"ט [ו]חנוכה ויוה"כ, זוכה למעלה גדולה, כאשר יעיין הקורא בדברי קדשו באורך. ורמז הרב שם פ"ז: ערכתי נר למשיח"י ר"ת לרבים מילה שבתות יו"ט חנוכה יוה"כ. ואפ"ל כי ע"י זכות זה יבוא בן ישי. וז"א אימתי אצמיח קרן לדוד בזמן שערכת"י נ"ר למשיח"י כדבר האמור, ודו"ק. יצא לאור ע"י וועד למען קדושת השבת העולמי שעל ידי מפעל עולמי ללימוד שו"ע אורח חיים, שנת תשס"ה לפ"ק. 160 עמודים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א. - Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

השבת בישראל כהלכתו - מבאר כי שמירת השבת הוא יסוד קדושת ישראל, וגודל הפגם והנזק המגיע לנפש וגוף האדם המחלל קדושת השבת ח"ו, ושכר הגדול בזה ובבא המעותד לשומרי שבת, עם קונטרס "שמירת שבת כדת" לקוטי דינים השכיחים להלכה ולמעשה.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א. - Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תיקוני עירובין כהלכתה - והוא שלחן ערוך לתיקון העירובין, חלק א': גודל המצוה של שמירת שבת קודש ותיקון עירובין. חלק ב: הלכתא גבירתא, פרטי דינים בהלכות עירובין. חלק ג: תשובות ומכתבים מ39 גדולי דורינו.  - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

סיפורים נפלאים - על גודל מעלת קדושת השבת. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א. - Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

וועד למען קדושת השבת

ארגון מוקדש לעורר על קדושת השבת, שעל ידי שמירת השבת נזכה לביאת המשיח, כדאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אלמלא משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין. (שבת קי"ח ע"ב), בב"א

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17

 

מתוך הפסק דין של גאונים וצדיקים משנת תרכ"ו, ובו י' סעיפים, א. שאסור ליכנס להתפלל בבית המדרש שהמחיצה אינו בשלימות שיוכלו להסתכל אנשים בנשים, ואם נעשה המחיצה באופן כזה, אסור לכנוס בתוכם    א. ואין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום הכיפורים, ואף אם צריך להתפלל על ידי כן ביחידות  ב. ואסור לעשות בית הכנסת כמגדל  ג. ואסור לכנוס להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה באמצע.
ד. אסור לשנות שום מנהג יהדות או שום נימוס בית הכנסת מאשר מקובל מאבותינו ואבות אבותינו.
- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שמע ישראל  - לא עת לחשות

פסק דין עם חתימות

מע"א זקני הדור בשנת

קלף נפרשטאק יצרני קלף [פארמעט] למהדרין מן המהדרין - דער בלאט פרשת חיי שרה כא חשון תשס"ה ולמספרם נאוועמבער 5 - 04    

לציבור המהדרין - לאור הפרסומים אודות המכשולות בעניני כשרות הקלף (פארמעט) עבודת יד מתחילה ועד סוף בפיקוח מיוחד מהבד"ץ העדה החרדית בירושלים עיה"ק על כל תהליך הייצור עיבוד העורות, העבודה נעשית ביד, (ללא שום תוספות כח לעקטערי), על ידי אברכים ירא שמים (ללא חשש עבודת גוי ו/או מחללי שבת), וכשרים למהדרין מן המהדרין - רחוב חזון איש 30 בית שמש טל: 972 52 - 4423281

 קלף ק. ס. ת. יצרני קלף [פארמעט] לציבור המהדרין  - דער בלאט פרשת חיי שרה כא חשון תשס"ה ולמספרם נאוועמבער 5 - 04        לאור הפרסומים אודות המכשולות בעניני כשרות הקלף (פארמעט) עבודת יד מתחילה ועד סוף בפקיח מיוחד מהבד"ץ העדה החרדית בירושלים עיה"ק על כל תהליך הייצור עיבוד העורות, העבודה נעשית ביד, (ללא שום תוספות כח לעקטערי), על ידי אברכים ירא שמים (ללא חשש עבודת גוי ו/או מחללי שבת), וכשרים למהדרין מן המהדרין - קעניגסבערג ירושלים, רחוב מאה שערים 72 טל: 972 54 5987402 - אפשר להשיג הקלף שלנו בארצות הברית צרכי סת"ם קרית יואל: 845 782 - 6221

 הקלף המכשולות הגדולות על הקלף בארץ ישראל דער בלאט ערב סוכות י"ד תשרי, תשס"ה, ולמספרם סעפטעמבער 29 - 04    נתגלה על ידי הרהגה"צ של העדה החרדית בירושלים עיה"ק קול קורא מ' 86 גדולי ישראל בפוילן ליטע רוסלאנד בשנת תרצ"ה שאסור לקנות קלף בלי הכשר כל אחד מישראל שיש לו רק זיק של יראת שמים מחפש לרכוש לו תפילין ומזוזות חדשים עם קלף כשר, על ידי סופר ירא שמים באמת. 

 קלף - הסופר מהולל, הקלף?!!! פנים חדשות, גליון 554, כג אלול תשס"ד - רבים ממניחי התפילין אינם יודעים כי קיים חשש רציני בקלף ויתכן כי אינם מניחים תפילין כלל - מודעה נחוצה להודיע ולהגלות גנבים עליך ישראל, חשבון הנפש, הסופרים והקלף הפסול, האסון הגדול ביותר מאז בריאת העולם, התעוררות לתשובה ותיקונים בענין כשרות תפילין ומזוזות, שמעה עמי ואדברה!!! וועד למחקר סת"ם מאנסי ניו יארק, זעקה גדולה ומרה שק ואפר יוצע לרבים מכתבו של הסופר המהולל הרב החסיד רבי אליעזר זאב צירקינד בשנת תשד"מ באותו ענין

דער בלאט מלחמה על הקלף

מכתב גלוי לעשיריםמוועד המרכזי העולמי לקיום היהדות. - א. הקדמה. - ב. שקעה עם הגיון. - ג. אם עובדים העשירים בשביל ילדיהם? - ד. עשירים אינם יוצאים ידי חובה בנתינת חומש. - ה. עשירים נושאים באחריות לכל הדור.-  ו. אוישוויץ במלא תנופתו. - ז. בידיכם העשירים הכח לעזור. - ח. כשרות שבת - טהרת המשפחה. - ט. 6 מליון יהודים בסכנת השמדה - אתם העשירים יכולים לעזור. - י. עשיר במבחן בפני הבית דין של מעלה. - יא. יהודים עשירים! יהודים חשובים! יהודים יקרים

. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מהגאון החסיד האמיתי רבינו אליהו מווילנא זצוק"ל, עם הערות מהגאון המקובל רבי נפתלי הירץ הלוי זצ"ל

ספר שנות אליהו על מסכת שבת

 

מהגאון רבי יצחק ווייס ז"ל, י"ל ירושלים שנת תש"י לפ"ק

ספר תולדות יצחק

מהגאון רבי יעקב המכונה יאקב וויילל זצ"ל, קרלסרוה שנת תקצ"ט לפ"ק

ספר תורת שבת על שולחן ערוך

אזהרה לשבת אזהרה נחוצה בענין טבילה בשבת קודש

ספר שער הכוונות חלק שני

הוא השער הששי מן השמונה שערים המפורסמים ובו מבואר הכוונות של כל עניני שבת: התפלות וקריאת התורה והשלחן והקידוש והסעודות. ענין השינוים בין יום טוב לשבת. ענין ראש השנה ואסרו חג. ענין פסח וספירת העומר וחג השבועות. ענין ראש השנה יום כפור סוכות חנוכה ופורים. אשר חיבר הרב הגדול האלקי מורנו הרב חיים וויטאל זצ"ל כפי מה שקיבל מפי רבו המקובל האלקי הרב הקדוש רבינו יצחק לוריא אשכנזי זיע"א אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל. והוא מכתבי הקודש שסידר הרב מוה"ר שמואל וויטאל זצ"ל. ולהיות כי ראינו שבכרך אחד אי אפשר להכליל גם הכוונות של שבת ומועדים לכן חלקנו אותם לשני חלקים. עם ספר יפה שעה על המקום, כל ענין באותו הדף ששייך לו.  מכבוד הרב קדוש יאמר לו מורנו הרב שלמה בכ"ר יהודה הכהן זצ"ל.

 

 חלק  יא'  11

שער הכוונות

חלק ב'

 

 

 

מאת המקובל האלוקי רבי מאיר פאפריש זצ"ל, אוסף ליקוט כל מנהגי האריז"ל זי"ע. -תיקון השלחן דרך סעודה מהנ"ל

אור צדיקים ודרך סעודה

הנכבד והנורא מי קם כמוהו מורה, קדש קדשים הרב האמת הגה"ק מו"ר רבי נחמן זצוקללה"ה מברסלב. נכד רבי ישראל בעשטה"ק זי"ע. הוצאת קרן ר' ישראל דב אודסר זצ"ל להדפסת והפצת ספרי רבי נחמן מברסלב זי"ע. עיה"ק ירושלים תובב"א  

לקוטי מוהר"ן

 

מרבנו הגדול והקדוש צדיק האמיתי אור ישראל וקדושו נחל נובע מקור חכמה רבי נחמן זצוקללה"ה מברסלב. נכד הבעל שם טוב הקדוש זי"ע. הוצאת קרן ר' ישראל דב אודסר זצ"ל להדפסת והפצת ספרי רבי נחמן מברסלב זי"ע. עיה"ק ירושלים תובב"א  

מנהג בכל תפוצות ברסלב משנים קדמוניות ללמוד בכל שבת קודש בבוקר בקידושא רבא מספר הקדוש והנורא הזה, והוא סגולה גדולה לזכות לקבל עליו אור השבת קודש

ספורי מעשיות המנוקד

 

"מפעל העולמי ללימוד שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א" קורא לכל הכלל ישראל מגדול ועד קטן לעשות שיעור בכל יום בספר שולחן ערוך מחבר עם רמ"א אפילו שני סעיפים ליום, ובזכות זה יבוא משיח בב"א.

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ספרי שו"ע בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/3

 רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

לימוד בספר שולחן ערוך מחבר עם רמ"א מסוגל לכל הישועות ולכל הרפואות

ספר בן עולם הבא

141 עמודים

ט' חלקים, בענין לימוד שלחן ערוך, שהוא תורה לשמה.

ספר
בן עולם הבא

7 עמודים.

תערוך לפני שלחן.

קונטרס א'

7 עמודים.

ויוסף הוא השליט.

קונטרס ב'

6 עמודים.

ובני ישראל יוצאים ביד רמ"א.

קונטרס ג'

10 עמודים.

אלה מקראי קודש.

קונטרס ד'

44 עמודים.

ארבע אמות של הלכה.

קונטרס ה'

13 עמודים.

תודיעני אורח חיים.

קונטרס ו'

40 עמודים.

כהררים התלוים בשערה.

קונטרס ז'

20 עמודים.

שלושים יום קודם החג.

קונטרס ח'

14 עמודים.

קונטרס הטבלאות.

קונטרס ט'

לוח אורח חיים היומי, והלכות שבת

 2 עמודים.

ללימוד כל שולחן ערוך אורח חיים במעגל השנה

לוח אורח חיים היומי

 2 עמודים

ללימוד כל שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת במעגל השנה

לוח הלכות שבת היומי

 1 עמוד

ללימוד כל שולחן ערוך אורח חיים במעגל השנה

לוח אורח הלכות שבת סטיקער

 4 עמודים

דבר ההלכה הלכה למעשה הלוח הילכתא דיומא ללימוד השלחן ערוך אורח חיים לסיימו משך שנה תמימה המחבר עם הרמ"א או עם הבאר היטב טלפון ופאקס לקבל כל הפרטים דבר יום ביומו.

גליון הליכות עולם

4 עמודים

גליון תיאור כללי השאלה הכי הגדולה עסקת בתורה? יגעת ומצאת תאמין ד' דברים הצריכים חיזוק, תורה. עצה טובה קמ"ל. מתחיל חדש. הלוח היומי. וקנה לך חבר. ושננתם. אל תחמיצו את ההזדמנות היקרה!

להשיג הלוח דפי שאלות וחזרה דפי ציורים וטבלאות. טלפון: 1800 466 7593

תיאור כללי

4 עמודים

לוח הלכתא דיומא למחבר עם רמ"א עם תמונה

תיאור לוח יומי

5 עמודים

שערי הוראה שיעור וחברותא מלווים אותך. אלפים כבר הצטרפו, הצטרף גם אתה תכנית הלימודים לשנת תשס"ו. הצטרף לאלפים הרוכשים ידיעות בשולחן ערוך אורח חיים ויורה דעה.

מפעל שערי הוראה

10 עמודים

חלק א', והוא מדריך ומורה דרך ללומדי שולחן ערוך אורח חיים בכל יום, שהוא לימוד תורה לשמה

קונטרס מרן הבית יוסף והרמ"א

144 עמודים

101 גליונות

גליונות ד' אמות של הלכה

50 עמודים

50 גליונות

כהררים בשערה תלוים הלכותיה

13 עמודים

מודעות לפרסם בבית המדש ובישיבות ללמוד שולחן ערוך אורח חיים

מודעות ללימוד שולחן ערוך אורח חיים

כל שולחן ערוך אורח חיים היומי

 354 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים היומי

מחולק 354 גליונות

אורח חיים היומי

12 עמודים

לימי השנה

לוח יומי

1223 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א

כל שולחן ערוך אורח חיים

 277 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א לג' חדשים - מנוקד עם באר הגולה

אורח חיים ל ג' חדשים מנוקד

253 עמודים

אורח חיים החדשי

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א
לגמור בכל חודש 8 עמודים ליום.

שולחן ערוך אורח חיים החדשי

 

 

שולחן ערוך לימים טובים,
ל' יום קודם החג

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות חנוכה

30 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות פורים לשלשים יום

7 עמודים

לגמור בז' ימים קודם פורים.

הלכות פורים לשבעה ימים

33 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות פסח לשלשים יום

1 עמוד

ליסט מחולק לסדר הגליונות, עם באקסלעך.

ליסט להלכות ראש השנה

1 עמוד

ליסט מחולק לסדר הגליונות, בלי באקסלעך.

ליסט להלכות ראש השנה

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות ראש הנשה.

דף השער

33 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

סייז 8.5 = 11 2 עמודים בעמוד.

הלכות ראש השנה ל' יום

32 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום

סייז 8.5 = 11.

הלכות ראש השנה ל' יום

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות יום הכיפורים.

דף השער

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות יום הכיפורים לשלשים יום

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות סוכה.

דף השער

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום.

הלכות חג הסוכות לשלשים יום

736 עמודים

להגאון הרב שלמה גאנצפריד זצ"ל, עם הערות "משנה ברורה" להגאון ה"חפץ חיים" זצ"ל.

 קיצור שלחן ערוך מנוקד

39 עמודים

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה מחבר עם רמ"א.

שולחן ערוך יורה דעה

77 עמודים

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה מחבר עם רמ"א, באר הגולה, באר היטב, פתחי תשובה

שולחן ערוך יורה דעה

 

דוגמאות לשולחן ערוך אורח חיים

לפרסם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות
ובישיבות ותלמוד תורה'ס

דף אחד

ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א לשנה, בצבעים.

דוגמא

דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך שנה תמימה.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך חודש אחד.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך ג' חדשים.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון לשולחן ערוך הלכות שבת החדשי עם תמונות בצבעים, לסיימו מידי חודש בחדשו.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון לשולחן ערוך הלכות שבת עם תמונות בצבעים, לסיימו בב' חדשים.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

למדו והפיצו גליוני ספר שלחן ערוך אורח חיים.

שער האחרון

דף אחד

הלכה יומית עליוועטער, מארץ ישראל

דוגמא

10 עמודים

לוח יומי שנתי ללימוד המשנה היומית וההלכה היומית. הסוד של הקביעות. אף אחד מאיתנו לא רוצה להישאר אילם כשישאל: קבעת עיתים לתורה"? להאזנה למשנה יומית דרך הטלפון 24 שעות ביממה.

לוח יומי לאורח חיים ומשנה יומית עם תמונות

 

על שמירת ותיקון פגם הברית חלק ראשון סדר בראשית. בו יבואר מעלת הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית. גם יבואר בו גודל העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם הברית, והפגם הגדול והנורא הנעשה על ידי חטא פגם הברית קודש, ושהוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע, אפילו זהב מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם ברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים. גם יבואר בו סדר התיקון והתשובה להפגם הזה המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי איך דבר העומד בפני התשובה. עוד יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית, ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם הזה. ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תיקון הברית

על השבת והברית

 

GO TO NEXT PAGE

GO TO PRIOR PAGE