שעטנז - Sha'atnez

 

HOME        ראשי

דף ב'        PAGE 2

1  2  3     4   5   6   7   8   9   10   11   12

*   *   *

כל ישראל ערבים זה לזה

זוהר הקדוש פרשת קדושים בירך הנזהרים משעטנז בדיבור המתחיל ומאן

ומאן דפריש לין בההוא גונא כמה דאמרו דלא אשתכח שוע טווי ונוז כחדא, האי ברנש אסגי שלמא עליה ועל כל עלמא.