ISRAEL613.COM

בס"ד

 

שחיטה

KOSHER SLAUGHTER

HOME        ראשי

PAGE 3

1  2  3  4

המאגר לספרי שחיטה וכשרות ראה להלן בדף הזה # 3

מודעות ואזהרות בענין כשרות הבשר
מכ"ק מרן האדמו"ר מקאשוי של
יט

טוב שבטבחים שותפו של עמלק

במלחמתו הגדולה על כשרות השחיטה

ספר הבעל שם טוב והשחיטה

מכתב אודות תיקון מכשולי הניקור שכתב כבוד קדושת אדמו"ר הגה"ק מרן

רבי רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי להאדמו"ר מסאטמאר שליט"א

בו מגלה סודות נוראות איך שנכשלו בשוגג, ורוצים להכשיל במזיר באכילת חלב שהוא איסור כרת, והולכים לקבל חתימות מגדולי ישראל שכאילו הכל על צד היותר טוב, וכך יעשו רושם שכל הבשר מותר לאכלו בלי חשש ופקפוק, וכל זה נעשה אחר שכבר ידעו מהפירצות והמכשולות הגדולות שהכשילו את הרבים באיסורי כריתות

 שנת תשמ"ג לפ"ק -ברוקלין נוא יארק מגלה סיבת המכשולות באיסורי חלב שהוא איסור כרת, - המכשולות אופני התיקון.

קונטרס קול קורא'ס

חלק ב'' מאת כבוד קדושת אדמו"ר הגה"ק מרן

רפאל בלום שליט"א

אבדק"ק קאשוי בעדפארד היללס עשרת ימי תשובה

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א
ה' ניסן תשס"ב, - אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל

לאפרושי מאיסורא  

י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק.

אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל 

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א

קונטרס קול קורא 10 עמודים

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

קול קורא במחנה החרדי א' כסלו תשמ"ג. - אכן נודע הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל מזייפים כל סדר הניקור מה שהיה ביוראפ

את אשר אסרת התרתי

כשרות השחיטה כהלכתה
אכילת בשר הלכה למעשה 10 חלקים

דיניו - ומנהגיו
 

יצא לאור על ידי ישיבה וכולל בית ישעיה "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות" בנשיאות כ"ק מרן רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א, חודש אב שנת תשמ"ה לפ"ק ברוקלין נוא יארק.

אכילת בשר הלכה למעשה חלק א'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ב'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ג'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ד'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ה'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ו'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ז'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ח'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ט'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק י'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

       סדר קליפת הסירכות חלק א'

שאלה: מהו בשר "חלק" או בשר "גלאט" והאם יש חובה מן הדין להקפיד דווקא על אכילת בשר שכזה? מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א
(המשך) דין בשר "חלק", והאם מותר לספרדי לאכול בשר כשר שאינו "חלק" בשמחה משפחתית וכדומה מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א

מצוה אנציקלופדיה

השחיטה בישראל כהלכתה

 

ספר הלכה למשה מסיני על מכשולי השחיטה בה' הלכות שחיטה, והוא:

קובץ כל ספרי שחיטה המובהקים בעניני הגרמה

בו נקבצו תחת גג אחד 52 ספרי שחיטה היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר השחיטה האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד, וב"ה לא אינה להן כל און! הבקי בשחיטה יכול לראות עין בעין שהשוחטים בשחיטות הגדולות עוברים על הגרמות שהוא אחד מחמשה הלכות שחיטה שהוא הלכה למשה מסיני

 

על מכשולי השחיטה בה' הלכות שחיטה והוא:
קובץ כל ספרי שחיטה המובהקים הלכות הגרמה

יצא לאור על ידי ישיבה וכולל בית ישעיה "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות" בנשיאות כ"ק מרן רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א, חודש אב שנת תשמ"ה לפ"ק ברוקלין נוא יארק.

הלכה למשה מסיני

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

יצא לאור על ידי ישיבה וכולל בית ישעיה "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות" בנשיאות כ"ק מרן רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א, חודש אב שנת תשמ"ה לפ"ק ברוקלין נוא יארק.

עטרת זהב

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

עצי לבונה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

בית דוד

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

בית לחם יהודי

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

בית שמואל

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

חדרי דעה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

חוקי דעת #14

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

חוקי דעת #46

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

חוט המשולש

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

דעת תורה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

דרכי תשובה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

הגהות מהר"ץ

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

הוכשר הזבח

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

עקרי הד"ט על שחיטה וטריפות

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

כרתי ופלתי

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

כנסת הגדולה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

לחם הפנים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

להורות נתן

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

לבוש מרדכי

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

לקוטי ישרים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מקור מים חיים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מנחת יוסף

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מנחת יעקב

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מסגרת השלחן

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מורה לזובחים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

אהל יצחק

להצדיק הקדוש רבי חיים בן עטר זי"ע, שנת תק"ע

בעל מחבר ספרי אור החיים הקדוש על התורה, חפץ ה' על מסכתות הש"ס, ראשון לציון על נביאים וחמש מגילות

פרי תואר על שו"ע יורה דעה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

ראומה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

ספר האגור

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

ספר מהרי"ל

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שערי דעה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שחיטות ובדיקות

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

הלכה למשה מסיני

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שאלות ותשובות

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שלחן גבוה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #40

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #35

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #2

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #3

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #38

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #39

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תשב"ץ

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תשורת ש"י

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

טבח והכן

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תפארת למשה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תפארת יעקב

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תיקוני הזבח

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

טוב לזכרון

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

ויוסף אברהם

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

יד דוד

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

זבחי שלמים #12

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

יצא לאור על ידי ישיבה וכולל בית ישעיה "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות" בנשיאות כ"ק מרן רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א, חודש אב שנת תשמ"ה לפ"ק ברוקלין נוא יארק.

זבחי שלמים #11

כשרות השחיטה בישראל כהלכתה

מלחמה לה' בעמלק מדור דור מלחמת הצדיקים עם רבני הערב רב (העמלקים)
בשדי כשרות השחיטה,
בד' מאות שנים האחרונים

שם הספר                                                                  ענין                                                                            ערך

ספר הבעל שם טוב והשחיטה במלחמתו הגדולה על כשרות השחיטה

יעקב פרידמאן שו"ב,
ב"ב תשס"ג

המהפכה על השחיטה בזמן הבעש"ט   -   היסטוריה
ספר להורות נתן מתאר מצב הנורא בשחיטות בארצות הברית, ובפרט נגד השחיטה ב"באקס", ושחיטה תלויה מהגאון רבי נתן געשטעטנער אבדק"ק קרית אגו"י בני ברק מה שקורה בארה"ב   -  תשובה להלכה
זבחו זבחי צדק  שלש תשובות בו יבואר ענין התקנה הקדומה להצריך שני שובי"ם עומדים זה ע"ג זה רואים ומשגיחים שהוכשר כדת וכהלכה מתחלתו עד סופו, עם כל המסתעף להלכה ולמעשה תקנה שני שובי"ם עומדים זה ע"ג
ביאור להלכה
ספר ראומה רב האיכות בדיני שחיטה ובדיקה, ספר נדיר ועתיק

הלכות שחיטה ובדיקה

הלכות שחיטה ואו"ה לאלדד הדני הנקרא ארץ ישראל, הלכותיו בהדורות שונות על פי כתבי-יד ודפוסים עתיקים עם מבוא והערות, מאת אברהם עפשטיין, פרעסבורג, תרנ"א

הלכות שחיטה ובדיקה

בדיקות, סדר הניקור, לרש"י ז"ל  עם הגהות מבעל העיטור, מנטובה.

הלכות שחיטה ובדיקה וניקור

ספר ריב"ן הלכות טריפות לריב"ן זצ"ל, הוא מכתב יד גאון קדמון רבינו יהודה ב"ר נתן זצ"ל, נ"י שנת תש"ג. הלכות שחיטה וטריפות

 ספר חוט המשולש, האחד

רבינו יהודה החסיד מבעלי התוספות על הלכות שחיטה. והשני הלכות שחיטה וטריפות להרז"ה, זצ"ל הלכות שחיטה וטריפות 

 ספר ל"ו שערים על טריפות הראיה

 מאת גאון קדמון מבעלי התוספות רבינו אליעזר מגרמיזא זצ"ל, בעל מחבר ספר רוקח, ברוקלין שנת תש"א.

הלכות טריפות הראיה 
ספר הלכות בדיקות הסכין ובדיקת הראיה לרבינו יונה  גירונדי זצ"ל, וויען תרל"א הלכות בדיקת הסכין ובדיקת הראיה
ספר ל"ו שערים על טריפות הראיה,  מאת גאון קדמון מבעלי התוספות רבינו אליעזר מגרמיזא זצ"ל, בעל מחבר ספר רוקח,
ברוקלין שנת תש"א.
הלכות טריפות הראיה
ספר הלכות בדיקות הסכין ובדיקת הראיה לרבינו יונה לרבינו יונה גירונדי זצ"ל,
וויען תרל"א
הלכות בדיקת הסכין ובדיקת הראיה
לחם שערים מעשה נורא איך שבעיר ווילנא בזמנו של הגר"א זצ"ל אכלו כל העיר חלב ודם בלא יודעים, ואיך שהגר"א תיקון את המצב הלכות ניקור
עטרת ישועה על דבר לא להכניס את צלע י"ג, כי יש שם חלק אחוריים הלכות ניקור
סדר הניקור הפנים והקדמי
עם תמונות הלכה למעשה
 
מאת הרב מרדכי גבריאל מלאכי - רב בביהמ"ד דהחסידים "יבנה" תל אביב וראש ביהמ"ד הלכה למעשה בני ברק

יצא לאור ע"י בית המדרש הלכה למעשה בני ברק  - 200 עמודים

ביאור מקיף על ניקור חלב הפנים הקדמי מהתלמוד ושו"ע מהראשונים והאחרונים ומספרי ניקור.

בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב.

ספר
שפע חיים

דרוש ומאמר ברית שלש עשרה - מאת כבוד קדושת אדומו"ר הגה"ק מרן יקותיאל יהודה הלברשטאם שליט"א [זצוקללה"ה] אבדק"ק צאנז - אשר בשר צדק בקהל רב - ביום י"ג מדות שנת תש"נ לפ"ק

דרשה וקול קורא מהגאון הצדיק הקדוש והטהור כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצוקללה"ה  שיצא בקול חוצב להבות אש נגד הרבנים המכשירים המכשילים שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם להכלל ישראל, רחמנא ליצלן.

תוכחת חיים

פרשת וישלח
מהגה"ק רבינו חיים פלאג'י זצוקללה"ה

מבאר גודל הענין של זהירות בעניני ניקור והלכותיה, והאינו נזהר בהם בא לידי זנות רח"ל

     
     
     
     
     
     
     
     

בולעטין וועד הכשרות
מתאר את מצב הכשרות אצל רובאשקין, בדיוק נפלא.

עד מתי נחשה ?
מכתב א': על הבעיות הגדולות אצל  השחיטה מרובאשקין. מכתב עדות ממשגיח חסיד חב"ד שכותב להגה"צ מהאלמין שליט"א, -  ולהבית דין של חב"ד אודות הכשרות אצל רובאשקין.
   
מכתב ב' - הכתב יד של משגיח חב"ד
- מכתב ג' מהגה"צ רבי יוסף יצחק זצ"ל שכתב לר' אברהם אהרן שי' רובאשקין  
ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה
חדש תשרי תש"נ לפ"ק.

יצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א

שאלות ותשובות מהגאון רבי יצחק לוי המצב הנורא אצל מאכיל טריפות ונבילות חלב ודם מספר 1  של ארצות הברית, הרוצה ומחכה להכניס לארצינו הקדושה את הנבילות וטריפות שלו על השחיטה של רובאשקין, עם הרבה דוקאמענטען.
שו"ב מירושלים עיה"ק
 מכתב למערכת ישראל 613  סיפור נורא והשגחה פרטית -
השוויגער מזיווג שני של רובאשקין הודיעו לה בחלום כי רובאשקין מאכיל חלב ליהודים, היא חלמה שהכל בגלל הסבא והבן שמאכילים חלב לעם ישראל.
הדבר כבר עלה שני קרבנות ל"ע, ומאכילים חלב הלאה ואין מפחדים כי כסף מטהר ממזרים.
מתאר את שחיטת רובאשקין איך שהם מאכילים נבילה וטריפה חלב ודם
הרב ווייסמאן בדין תורה עם  הגה"צ ממארגארעטין שליט"א ונתגלה שהרב ממארגארעטין האכיל חלב לעם ישראל בשחיטת רובאשקין רח"ל.
אכן נודע הדבר יצא לאור על ידי  תלמידי הרידב"ז על הירושלמי שנלחם להציל את הכשרות בשיקאגוי והקצבים יצאו נגדו בחרב ובחנית עם ספרים שלימים,
וזה קונטרס קטן שענו להם על כל הטעראר שעשו
מעשה נורא מהרידב"ז על הירושלמי איך שנלחם במסירת נפשו בשיקאגוי על כשרות הבשר, ומסיים בדרשותיו, כי בארצות הברית לא יוכלו לעולם לאכות בשר כשר
יצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א
סכסוך בענין השחיטה (תרלד תרל"ה), דפים 99-112 - מספר זכרונות לבן ירושלים תקצ"ד תרע"ח מאת יהושע ב"ר דוד יעלין, ירושלים תרפ"ד, בהוצאת מגנזי ירושלים תשל"ב,  
קונטרס שותפו של עמלק חלק א' ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שותפם של עמלק מה עיקר העבודה של השטן? נסיון האחרון בגלות המר
היסטוריה
יצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א
     
קונטרס שותפו של עמלק חלק ג' ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שותפם של עמלק מה עיקר העבודה של השטן? נסיון האחרון בגלות המר היסטוריה
יצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א
קונטרס שותפו של עמלק
חלק ג'

ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שופם של עמלק  וביאור גדול בענין מה הוא באמת מלחמת עמלק, ובמה אנו יכולים לעשות לנצח אותו. כמו שכתוב בתורה מלחמה לה' בעמלק מדר דר  ועיקר עבודתו של השטן הוא לרמות את המנהיגים שלא ידעו את האמת, ואלו שיודעים מסית אותם שלא יגלו את האמת מה שהולך בשחיטה ובניקור  

איך שהבעל שם טוב הקדוש היה נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים נבילות וטריפות

 ובזה יתבאר מה שהצדיקים הקדושים אמרו שנשתכך דרך הבעל שם טוב זי"ע. מה עיקר העבודה של השטן? נסיון האחרון בגלות המר.

יצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א

הבשר הכשר?

האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס,
יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א.

ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף.

יצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א

להורות נתן

מהגאון הגדול רבי נתן געשטעטנער אבדק"ק קרית אגו"י בני ברק בעל להורות נתן על ד"ח שלחן ערוך.
נדפס בספר אנצליקופדיה על כשרות, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו

מתאר מצב הנורא בשחיטות בארצות הברית, ובפרט נגד השחיטה בבאקס, ושחיטה תלויה

אבן מקיר תזעק

חלק א', בענין שחיטה ב"באקס" (פען בלע"ז): בו יבואר איך שהרב הנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורינו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצה"ב, ממה שהעתקנו מספר "בשבילי השחיטה" להגרש"ב ליברמאן שליט"א, ברוקלין תשנ"ח

יצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א

דעת תורה השמר לך פען

חלק ג' מספר אבן מקיר תזעק: על הפירצה הנוראה להפך סדר השחיטה בלונדון, ממה שמקובל אצלנו מדור דור, ואשר פירצה זו גרמה לכפות ידי השוחטים בשאר מדינות אירופא ובארץ ישראל, להנהיג לעבור על חמשה הלכות שחיטה שהם הלכה למשה מסיני

יצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א

וזבחת כאשר צויתיך

חלק ב' מספר אבן מקיר תזעק, בענין שחיטה ב"באקס" (פען בלע"ז): בו יבורר תשובות מרבנים גדולי ישראל נגד ההיתר הפורח באויר שכתב ר' יצחק אליעזר יאקאב למחלקת הכשרות של הרבנות הראשית בארץ ישראל בקונטרס המתיר אסורים. בו יווכח לעין כל איך שהנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורינו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצה"ב. ברוקלין תשנ"ח

יצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א 

זבחו זבחי צדק  שלש תשובות

בו יבואר ענין התקנה הקדומה המוזכרת בפוסקים והיה נהוג בכל תפוצות ישראל להצריך שני שובי"ם עומדים זה ע"ג זה רואים ומשגיחים שהוכשר כדת וכהלכה מתחלתו עד סופו, עם כל המסתעף להלכה ולמעשה, ברוקלין שנת תשל"ח

יצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ג

תיאור פרטי במצב השחיטה המתקיים כעת בכל ארצות הברית. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם

יצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א

קונטרס כרוזים, מודעות ואזהרות בענין אכילת בשר בהמה

יצא לאור אדר שנת תשנ"ח

מודעות ואזהרות גדולות בענין אכילת בשר בהמה ועוף, ואיך שצריכים להיזהר בענין גשרות הבשר, ושאין לסמוך על שום הכשר עד שהולכים לראות לבד.
יצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א
     
     
     
     
ספר תיקון הכשרות - ומכתב הצלה

המכתב נכתב להלוחם מלחמת ה' במסירת נפש כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א  דבדפארד היללס נוא יארק.
כאן אפשר לראות דוגמא של רב אמיתי מלא ביראת שמים, הכואב לו על מצב הכשרות הנזנח רח"ל.

על מצב השחיטה והניקור מאת הרה"ג רבי שלמה יהודה שוויצער שליט"א
רב דקהל דרכי נועם - מחבר ספרי לשלמה משפטיך על ד"ח שו"ע אילנא דחיי על הלכות ברכת אילנות, ברה כחמה על ברכת החמה, גדולי שלמה בדין גילוח בחול המועד, דרשת שלמה על עניני כשרות המאכלים וידיעות נחוצות בעניני כשרות
השוחט והשחיטה בספרות הרבנות

 מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, רב ואב"ד מקלאמבוס אהייא, ניו יארק תשט"ו

ספר כולל, טובו של השוחט וגורלו, השוחט והשחיטה בארצות הברית, תולדות השוחט וקורותיה, כל מה שעבר עליהם מימי חז"ל,
הסיפור מהשוחט מבארדיטשוב, למה טוב שבטחים שותפו של עמלק?
די שוחטים שטימע

מאנאטליכער זשורנאל,
ארויסגעגעבען ביי די אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי
שנת תרצ"ב
כאן אפשר לראות שלפני 80 שנה היו שוחטים יראים ושלמים שסיפרו את האמת, והודיעו צערם ברבים על אשר הטבחים מאיימים אותם, ואיך שהרבה רבנים האכילו נבילות וטריפות, -
 

איפו אתם רבנים החרדים אשר אתם לוחמים על כל דבר קטן, ואתם צוחקים מחמשה הלכות שחיטה שהם הלכה למשה מסיני?
האם אינכם יודעים כי פגימה היא אותיות מגיפה, וכל שבוע ושבוע ניתוספים 50 עד 70 יתומים חדשים, האם יש לך מגיפה גדולה מזו?
מחבר אחד עם שם גדול יצא לאור עם ספר ומבאר שם
שאין דבר כזה של פגימה, עפ"ל.
להסיר מכשול - האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים

בחתימת גדולי הרבנים שליט"א. 

בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם לילדים ולקטנים. - יצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א

 

בולעטין וועד הכשרות

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חדש תשרי תש"נ לפ"ק. - עד מתי נחשה ? מכתב א': על הבעיות הגדולות אצל  השחיטה מרובאשקין. מכתב עדות ממשגיח חסיד חב"ד שכותב להגה"צ מהאלמין שליט"א, -  ולהבית דין של חב"ד אודות הכשרות אצל רובאשקין.   מכתב ב' - הכתב יד של משגיח חב"ד חשוב מאוד שמתאר את כל מצב הכשרות אצל רובאשקין בדיוק נפלא. מכתב ג' מהגה"צ רבי יוסף יצחק זצ"ל שכתב לר' אברהם אהרן שי' רובאשקין

שאלות ותשובות מהגאון רבי יצחק לוי - שוחט ובודק בירושלים עיה"ק על השחיטה של רובאשקין, עם הרבה דוקאמענטען.

 מכתב למערכת ישראל 613 שחיטה של רובאשקין נבילה וטריפה חלב ודם סיפור נורא והשגחה פרטית - השוויגער מזיווג שני של רובאשקין הודיעו לה בחלום כי רובאשקין מאכיל חלב ליהודים, היא חלמה שהכל בגלל הסבא והבן שמאכילים חלב לעם ישראל. הדבר כבר עלה שני קרבנות ל"ע, ומאכילים חלב הלאה ואין מפחדים כי כסף מטהר ממזרים.- הרב ווייסמאן בדין תורה עם  הגה"צ ממארגארעטין שליט"א ונתגלה שהרב ממארגארעטין האכיל חלב לעם ישראל בשחיטת רובאשקין רח"ל.


NEWSLETTER OF RAV SHEIN REGARDING RUBASHKIN

NEWSLETTER OF RAV SHEIN EXPOSING MANY PROBLEMS IN KASHRUT AMONG THEM RUBASHKIN

THE REPORT OF RAV WEISSMANDEL: ALL THE PROBLEMS IN THE RUBASHKIN SLAUGHTERING HOUSES, WHICH THE RAV HA MACHSHIR AS OF MAPRIL 2005 HAD NOT VISITED EVEN THOOUGH HE MAKES $150,000 FOR SELLING OUT HIS NAME [AND SELLING OUT SIMPLE JEWS WHO EAT TEREFOT WITH HIS STAMP OF KASHRUT]

THE SCORECARD OF RUBASHKIN: A FAILING GRADE ON KASHRUT  ENGLISH  HEBREW

 

 

על הבעיות שיש ב"העולם קעז" (טש'יז). - להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

קול קורא מוועד הכשרות
 
טשי"ז - בהכשר

קהילת ברויער

טראך טראך די הימעל פאלט אראפ סודות די לעצטע נייעס פון דעם הויפט מאכיל טריפות אין אמעריקא, מיל מארט.

קול קורא מוועד הכשרות

וויינשטאק מוכר עופות
של נבילה וטריפה

הזיופים הכי הגדולים מימות בריאת העולם בפרשת החלב. מדור מיוחד נקוב בשם תורת הניקור בסדר הניקור הנהוג בחוץ לארץ עם מקוריה וטעמיה. -  הכתבנים האלו קבלו הון תועפות לזייף כל ספרי ניקור המקובל לנו מימות משה רבינו ע"ה עד היום הזה. אם אתה מעוניין לדעת האמת לאמיתו יכולים לשמוע הטעיפ של אסיפת התאחדות הרבנים, ושם תראו עין בעין כל הזיופים, ולך נא ראה 120 ספרי ניקור, ותראה איך שזייפו כל הספרים, ויצא כבר קונטרס עלבונה של תורה, ושם העתיק חלק מהזיופים, עם תמונות, שאפשר בניקל לראות עין תעת עין.

גם כן אפשר לשמוע הטעיפ של כ"ק מרן אדמו"ר מקלויזנבורג זי"ע, איך שבוכה בבכיות נוראות על ירידת הדור ואיך שהאכילו אותנו 50 שנה נבילות וטריפות חלב ודם.

קובץ חידושי תורה
פרי תמרים,
חלק יא
חנוכה
תשמ"ג

רוב הטבחים שותפו של עמלק רובאשקין המאכיל טריפות הכי הגדול בארצות הברית

בולעטין # 109

המאבק בישראל למען קיום היהדות תמונה חיה מכל שהתרחש בתקופה בה רבינו הגדול והקדוש נאבק למען קיום היהדות בעולם היהודי הגדול בכל תחומים החיים היהודיים, ואשר מסר נפשו על קידוש השם למען הצל בני ישראל מרדת שחת. י"ל ע"י איגוד חסידי ותלמידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין, ירושלים שנת תשמ"ט לפ"ק

המאבק בישראל
למען קיום היהדות
בתקופה שלנו

א לעבעדיק בילד פון די געשעענישען אין דער צייט, ווען אונזער גרויסער און הייליגער רבי האט מיט מסירות נפש געקעמפט פארן קיום פון אידישקייט איבער דער גאנצער וועלט, ארויסגעגעבען דורך תלמידים וחסידים פון האלמינער רבי שליט"א, ירושלים תשמ"ט.

דער געראנגל פאר אידישקייט עקזיסטענץ און אונזער צייט

 

אין די שטאט קראקא
העיר קראקא

---
זה סיפור שקרה לפני כארבע מאות שנה בעיר איפה שה"מגלה עמוקות" היה הרב שמה [בעיר קראקא]. 
וזה זיעזה אז את העולם כולו, ובמיוחד את יהודי אירופה,

ומעשה שהיה כך היה:
*
קצבים יראים ושלמים בעלי צדקה מאכילים בשוגג ובלי יודעין עיר שלמה של רבבות אלפי יהודים עם בשר חזיר ממש לסיפור המלא.... 
 
בלשון הקודש - אידיש - אנגלית

 

 

הסיפור של קראקא

   מאנסי - פרשה 

 בעולם הכשרות  סרט איך ששוחטים

כשרות במשנותיו של הראשונים והאחרונים

שאלה מעניינת

קול קורא'ס

חדשות

הכשרות באומן השנה!!!
 
פרשת ה"טריפה - געיט" - וואטער - געיט

תלחץ כאן

PAGE 1    2   3     4   5  6  7

 

בולעטין וועד הכשרות
 
מכתב עדות על ה-43 מכשולות אצל השחיטה מרובאשקין. (מסודר ומדויקת)
{מכתב/ 14 עמ' - תשמ"ט}
***
 
שאלות ותשובות מהגאון רבי יצחק לוי
 לה"רבנות הראשות" בארץ, {שחיטה ברובאשקין} טענות עם מקורות מחז"ל
{מכתב/ 21' עמ'  ראה את השחיטה שיש שם 6 פסולים - תשס"ה}

***

מכתב למערכת ישראל 613
השוויגער של רובאשקין בא בחלום! ומגלה למה שני נכדים הלכו לעולמם
 
הרב ווייסמאן בדין תורה עם  הרב ממארגארעטין  ונתגלה שהרב ממארגארעטין האכיל חלב לעם ישראל בשחיטת רובאשקין.
{מכתב/ 3' עמ' שני סיפורים נוראים - תשמ"ט}


***


ספר הרידב"ז והכשרות
המחבר מצהיר "אי אפשר בעולם לתקן מצב הכשרות בארה"ב
{הספר
/ 32' עמ' מצב הכשרות בשנת תר"ס ועד היום}. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין
 

***
 
קול השחיטה
"במו עיני ראיתי..... את הנעשה שם.... תחת מערכות הכשרות "הטובים ביותר"  כך כותב המחבר האדמו"ר מהאלמין בשעה שהוא מביא לנו עדות מפורט מהמצב הכשרות בכל רחבי ארה"ב
{לשון הקודש - קונטרס/ 111 עמ' - תשמ"ז bookmark's}. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין
 

הספר באידיש?
 

אנגלית

Kol ha Shechita

הבשר הכשר?

הספר באידיש?

הספר באנגלית?
מעשה שהיה כך היה. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין


דעת תורה השמר לך פען.
להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

אבן מקיר תזעק. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

וזבחת כאשר צויתיך. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

 די שוחטים שטימע

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה.

חלק א' או חלק ב'? להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

שפע חיים

השחיטה הכשירה. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

השחיטה הכשירה?
 
תיקון הכשרות.
להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

שותפו של עמלק חלק א'. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

נפש ישעיה על מאכלות. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

איפו שאר החלקים?

קליפ מעיתון א טומל אין באלטימאר

אכילה ובריאות וחיים

 

עד מתי? -

אידיש או לשון הקודש

לעשות קליקס לכל הבולעטינס!

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"ב # 52

אכילת בשר הלכה למעשה. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"ה # 95. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

בולעטין # 105 -

וועד הכשרות 

לעשות קליקס לכל המדריך לכשרות

מדריך לכשרות . 15  להגה"צ רבי משה שטרן זצ"ל ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין.

מדריך לכשרות 16  להגה"צ רבי משה שטרן זצ"ל ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין.

מדריך לכשרות 17

לחץ כאן
הסרט האיך ששוחטים במשחטה של רובאשקין
_____________________

GENERAL KASHRUT

Encyclopedia of Kashrut Vol  3 Kosher for Long Life

ETHICAL TEACHINGS ON THE OBSERVANCE OF KASHRUT, CURRENT PROBLEMS WITH KASHRUT - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

Nefesh Yeshaya Kashrus - vol 2 
TREATISE ON THE LAWS OF KASHRUT (PAGE 44) - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical |Court of Holmin, Shlita
Kashrus ha Bassar ke Chilchato Questionnaire

QUESTIONNAIRE FOR THE OBSERVANCE OF THE KASHRUT OF MEAT  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

Kashrus ha Bassar ke Chilchato Questionnaire

QUESTIONNAIRE FOR THE OBSERVANCE OF THE KASHRUT OF MEAT  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

The Journal of Jewish health
LEARN WHAT THE ANIMALS YOU EAT ARE FED BY THE BIG CORPORATIONS . YOU WILL BE AMAZED OF WHAT GOES ON
Encyclopedia of Kashrut Vol  4 

ETHICAL TEACHINGS ON THE OBSERVANCE OF KASHRUT, CURRENT PROBLEMS WITH KASHRUT  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

Problems with the OU
PROBLEMS WITH THE KOSHER CERTIFICATION OF THE ORTHODOX UNION
Worms in New York's water
THE WATER SUPPLY IN NEW YORK'S HOMES MAY CONTAIN WORMS WHICH IS A PROHIBITION FROM THE TORAH
CONTRACT OF KASHRUT
TO BE SIGNED BETWEEN THE CONSUMER AND THE RABBI WHO GIVES THE HECHSHER
The meat which was left unguarded
MEAT WHICH HAS LEFT THE SIGHT OF A JEW IS FORBIDDEN BY RABBINICAL LAW

HASHEM'S WAR AGAINST AMALEK FROM
 GENERATION TO GENERATION

Amalek and his Partner: Questions and answers regarding meat consumption
LEARN WHY YOU CAN NOT FIND KOSHER MEAT IN AMERICA OR ANYWHERE ELSE IN THE WORLD
The Twin Towers Kosher Meat? The secret is out
THE MEETING IN THE TWIN TOWERS WHERE THE TRUTH ABOUT THE MEAT BUSINESS IS EXPOSED  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
In The City Of Krakow

FOR MANY YEARS JEWS WERE FED NON KOSHER MEAT IN KRAKOW AROUND 500 YEARS AGO - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical |Court of Holmin, Shlita

Until when
A PAINFUL CRY FROM THE GAON AND TZADDIK RAV SHRAGA FEIVEL MENDELOWITZ TZK'L ON THE SITUATION OF KASHRUT IN AMERICA
The Gate and Kashrut and Hashem's war against Amalek
NON KOSHER FOODS IS THE ENTRYWAY FOR THE SATAN TO MAKE THE JEWS DEVIATE FROM THE PATH OF TORAH AND MITZVOT. NON KOSHER FOODS GIVE STRENGTH TO THE ENEMIES OF THE JEWS TO DESTROY US 
Warning against transgressing the laws of Kashrut
WHEN YOU SEE THE CONSEQUENCES OF NOT OBSERVING THE LAWS FO KASHRUT YOU WILL THINK TWICE ABOUT TRANSGRESSING  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Who has the merit to eat meat?
SELECTIONS FROM CHAPTER 36 OF THE BOOK SHEVET MUSSAR EXPLAINING THE LEVEL ONE MUST HAVE IN ORDER TO PARTAKE OF MEAT
Milchemet ha Shem  The Wars of Hashem 
THE PROBLEMS OF NIKKUR A CALL TO RABBANIM - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Milchemet ha Shem  Vol 1 Yain Nessech

PUBLIC ANNOUNCEMENTS WARNING OF PROBLEMS WITH THE KASHRUS OF WINE (YAIN NESSECH) - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical |Court of Holmin, Shlita

Kashrut and damages
THE TERRIBLE DAMAGE THAT BEFALLS TO THE ONE WHO DOES NOT OBSERVE THE LAWS OF KASHRUS
Kelipat ha Sirchot
REGARDING THE PRACTICE OF PEELING OFF ADHESIONS OF THE LUNGS
When He Left In Peace 
THE WAR AGAINST THE MAFIAS OF KASHRUT AND HOW HASHEM HELPED ME AND PRESERVED ME  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

KASHRUT OF POULTRY

WARNING ON CHICKEN VACCINATION LAWS OF EATING CHICKEN AND THE VACCINES THAT CAN RENDER IT TAREF  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Government Reports - Chicken

LETTERS FROM COMPANIES AND GOV'T ON KASHRUT OF CHICKEN (SOME SECTIONS IN ENGLISH)  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

SHECHITA (RITUAL SLAUGHTER)

Shemira Tovah PROBLEMS OF SLAUGHTER HOUSES IN NY AND ALL USA AS FAR BACK AS 1925 - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
History of Shechita in the US SELECTIONS FROM THE BOOK SHEHITA AUTHORED IN 1941 BY JEREMIAH BERMAN
Problems and pitfalls of Shechita today THE SITUATION NOWADAYS IS NOT BETTER THAN WHAT IT WAS LONG TIME AGO. LEARN WHY - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Kol ha Shechita FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

SMALL ANNOUNCEMENTS ON KASHRUT IN ENGLISH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65                              

 

 

________________________________________________________________

שם הספר                                                                  ענין                                                                            ערך

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

2222

                                                     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

GO TO NEXT PAGE

GO TO PRIOR PAGE