ISRAEL613.COM

בס"ד

 

שידוכים

SHIDDUCHIM

HOME        ראשי

מפעל עוד

י - ישראל

ש - שידוכי

מ - מכון

ע - ם

בערי יהודה ובחוצות ירושלים

מפעל "עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים"

עונש הגדול הבא על אשת איש

שידוכים ליין אינטרנשנל

מי שרוצה להצליח בשידוך יפנה לשידוכים ליין:

1 646 – 519 – 5800

EXT 1129#

1  .מוצאי שבת קודש

2 . יום א': עלטערע חסידישע

3 . יום ב': יונגערע חסידישע

4 . יום ג': ליטווישע – בעלי תשובה – ספרדישע - רופאים

משעה 9:30 – 11:30 pm

 יום א': - (אפשר להתקשר גם כן מארץ ישראל)

1 – 3 pm

1 212 – 990 – 8000

EXT: 1 212 #

 

בעזרת השם יתברך

מרכז שידוכי נשואין העולמי

WORLD ORGANIZATION FOR SHIDUCHIM

1270 - 51 ST. BROOKLYN, N.Y, 11219

TEL. 347 – 683 - 3244

קריאה דחופה! אל יראי ד' וחושבי שמו , אנשי שם , גבורי כח ועושי רצונו של מקום ברוך הוא די בכל אתר ואתר הי"ו

 

WORLD ORGANIZATION FOR SHIDDUCHIM

A Call to those who fear the word of Hashem, to those strong and brave men who do the will of The Holy One Blessed be He in every city all over the world.

 It is revealed and known to all the difficult situation regarding Shiduchim, and due to our many sins, there are hundreds of thousands of young men and young ladies, observant and respectful of the  Mitzvot of Hashem, who find it very difficult to meet a partner, and whose  dear parents suffer and sigh, with their hearts broken within them from all the suffering of raising their children, and their souls yearn and thirst to bring their sons to the Chuppa and to find a Shidduch for their daughters, and their eyes are dimmed, and they have no strength to solve their problem because the inmate can not free himself from prison, may Hashem have mercy on them and bring an end to their suffering, for it is great and it is almost unbearable for them.

 Therefore our hearts are greatly rejoiced to hear the good news that revive the soul, that in the last few days some faithful Community leaders, as well as men of good heart and good name awakened themselves when they saw the great suffering of our people, and they said that this was not the time to sit calmly doing nothing while their brothers are suffering. So their hearts wished to do something good with the help of the Holy One of Israel, to be partners with the Holy One Blessed be He, whose task is to sit all day and arrange partners for marriage. And so they have established the WORLD ORGANIZATION FOR SHIDUCHIM – “MERKAZ SHIDUCHE NISSUIN HAOLAMI”, whose purpose is to establish organizations in every place, and to be involved in this great Mitzvah, to be a help to their brothers and sisters and find for them their right partner, and there is no bigger Mitzvah than this one.

 And an endeavor like this to establish and begin an institution like this one requires tools, like computers, and therefore we ask and beg you that you help us bring our fellow Jews to the Chuppa, we ask you to help us with an open and generous hand. We ask for your support both material and human for we also need people who will run the organization in the various places that it will be required.

And in the merit of this Tzeddaka the words of the prophet will be fulfilled in all of us: “ODD

 YESHAMA BE ARE YEHUDA UBECHUTZOT YERUSHALAIM  KOL SASON VE KOL SIMCHA KOL CHATAN VE KOL KALA” AMEN 

PLEASE GET IN TOUCH WITH US AT

 

 347 – 683 - 3244

 

 347 – 683 - 3205

 

 1270-51 ST. BROOKLYN NY 11219

 

 

ארגון עולמי לעזור לאחינו בני ישראל לזכות לזווג הגון

לקטנו מדברי חז"ל בש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים, זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים, ומספרי מוסר וספרי ח"ן מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"ה
בענין הזווג, וגודל מעלת התפלה

עיה"ק צפת תובב"א

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 

קוה אל ה' – הדרכה מיוחדת לגרוש לגרושה לרווק ולרווקה, וכן מציאת הזיווג וכן העצות והתפילות מאת אור העולם רבינו נחמן מברסלב זצ"ל

שידוכים - תנא דבי אליהו הדרכה לשידוכים, ועיין באריכות בספר מדריך לצניעות להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א. Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ועיין עוד בספרי שכר ועונש חלקים א' ב' ג' ד' ה', ובספר קב הישר ובספר הקדוש שבט מוסר

 מדריך חצניעות בישראל - והוא חלק ב' מספר קדושת ישראל השלם - וויכטיגע דינים וועגען צניעות

, באידיש.
 - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,


 קדושת ישראל הלכות יחוד - אין אידיש, אויף די וויכטיגע הלכה וועגען איסור יחוד. דער וואס איז נישט באקאנט אין הלכות יחוד וואס ווערט געברענגט אין דעם ספר, אהנע צווייפעל אז ער ווערט נכשל אסאך מאל אין דעם הארבען איסור פון יחוד. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א. - Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,


סדר נתינת כתובה כהלכתה. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,


סדר נתינת כתובה כהלכתה – כל הכתובה בלשון המובן – ובסוף התוכן בקיצור. – על החתן לקרותו לפני קבלת קנין, וכן העידים יקראוהו. – הנוסח בלשון המובן. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,


סדר נתינת כתובה כהלכתה – תוכן הכתובה בקיצור. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,


סדר נתינת כתובה כהלכתה – תוכן כתובה דאשתכח בה טעותא. - יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,