בית הכנסת

SANCTITY OF THE SYNAGOGUE

אמן דף יב    -    AMAN PAGE 12

גליון "ואמר כל העם אמן" # 12
אדר א' תשס"ח לפ"ק

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91

HOME        ראשי

 

תפלה:
וידוי

 
דברים שאומר אדם המתחרט ורוצה לחזור מן החטאים שבידו. כמו כן מתוודה מי שנוטה למות


וידוי הוא הכרת העון ופרסום החטא בפיו.

יהושע אמר לעכן: ותן תודה לו (יהושע ז).
מצוות עשה שהחוטא ישוב מחטאו ויתודה חטאיו לפני השי"ת, שנאמר "איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם וגו' והתודו" (במדבר ה' ז). והחיוב הוא בין בשעת הקרבן בין שלא בשעת הקרבן.


אמרו חז"ל:
 
בשעה שאמר הקב"ה למשה, "והתודה עליו את כל עונות בני ישראל" (ויקרא ט"ז כ"א), התחיל משה ואמר "מזמור לתודה" (ירוש' שביעית פרק א).

עיקר הוידוי הוא בפה, להיות מודה בשפתיו על החטא (כריתות י"ב).

כשמתודה בלחש צריך לפרש החטא, ואם מתודה בקול רם אין לו לפרש החטא, זולת אם יש חשד על אחרים כדמוכח מיהודה (סוטה ז'). ואם החטא מפורסם הרשות בידו לפרטו. המתודה ולא חזר מעבירה שבידו כאילו טבל ושרץ בידו (תענית ט"ז).

חסידים ואנשי מעשה היו נוהגים להתודות בכל יום וסימנך ובא השמש וטהר (ספר יראים).
 

סדר הוידויס
צריך להתודות מעומד בכפיפת ראש כדרך שהוא שוחה באומרו מודים.
עיקר הוידוי הוא אבינו מלכנו חטאנו לפניך, או אשמנו בגדנו וכו' או על חטא שאומרים בתפילות יום כיפור.

המנהג להכות באגרופו על לבו כשמזכיר החטא, והמקור לזה במדרש (קהלת רבה פרק ז) לפסוק טוב ללכת אל בית האבל, א"ר מנא:
 
והחי יתן אל לבו, אלו הצדיקים שנותנין מיתתן כנגד לבן,
ולמה כותשין על הלב?
מימר דכולא תמן.
וכתב בעל מתנות כהונה, כשאדם מתחרט על עונותיו הוא כותש ומכה על הלב, לומר שהכל בא לו משם, והוא הסיבה הראשונה לכל עון ולכל חטאת, וזהו "והחי יתן אל לבו" (לקוטי הלוי 28 בהערה).

אבל במוצאי שבת, ובכל עת שאין אומרים תחנון, לא יכה באגרופו על לבו כשאומר "סלח לנו אבינו כי חטאנו" בש"ע. כי האמירה לבד הוא נוסח התפילה ורשאי לאומרו, אבל אם מכה באגרופו על לבו נראה להדיא כמתודה ואסור (קונטרס עיון תפילה, טעמי המנהגים ח', דף מ"ו ע"א).

 
וידוי בערב יום כיפור
עיקר זמן הוידוי הוא ביוה"כ וקרוב למותו.
ביום כיפור אומר הוידויים בכל תפילה. ומתוודה גם בערב יוה"כ למנחה לפני הסעודה, ומתודה גם כן בערבית. ואע"פ שהתוודה ערבית, מתוודה בשחרית במוסף ובמנחה אחר תפילתו (מחזור ויטרי עמ' 874, ועי' ש"ע או"ח סי' תר"ז).

וידוי שכיב מרע
מי שחלה ונוטה למות, אומרים לו התוודה (שבת ל"ב),
 
ואין אומרים בפני ע"ה ונשים וקטנים שמא יבכו וישברו לבו (ב"ח יו"ד סי' של"ח).
הנוטה למות מותר לו להתודות אפילו בשבת ויום טוב, וכן בתענית חלום שמתענה בשבת ויום טוב מותר לו להתוודות.
 
סדר הוידוי של שכיב מרע בקצור הוא:
 
מיתתי תהא כפרה על כל עונותי.
 
אך הקדמונים הוסיפו ע"ז אשמנו ועל חטא, ועוד, כפי הנוסחא במעבר יבק.

יש וידוי הגדול לרבנו נסים בסליחות יום כיפור קטן, גם וידוי הגדול לר"א אביו של השל"ה, ותפילת זכה לבעל חיי אדם (ועי' כלבו סי' קי"ג).

 
מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

 


 
נשמת כל חי

 
תפילת שבח הנאמרת בשבת בסוף פסוקי דזמרה.

הנאמר לפני ברכו של שחרית בשבת ויו"ט, והיא חתימה לפסוקי דזמרא.
חלק ממנו נתקן בזמן המשנה, והשתמשו בו אז בברכת גשמים, 'אילו פינו מלא שירה כים' (ברכות נ"ט: תענית ו':);
החלק השני היו חותמים בו הגדת ליל פסח ונקרא ברכת השיר (פסחים קי"ח.). כנראה שהוא החלק הראשון של נשמת, עד 'אילו פינו', העוסק בחיוב הברואים והנשמות לברך את ה' ולפאר ולרומם זכרו, והיה חותם בברכה 'מהולל ברוב התשבחות';
החלק השלישי הוא המאמר 'כל פה לך יודה' עד 'עבדך משיחך', היא הוספה של הגאונים אשר חברו את שני החלקים הראשונים ועשו מהם שיר ושבח אחד.

יש מיחסים את השיר לשמעון בן שטח, או לשמעון בן כיפה, ורמזו בו שמו למפרע: שוכן עד, מי ידמה, עד הנה עזרונו, ואילו פינו, נשמת (ר"ת שמעו"ן).

באשר לייחוס השיר לשמעון בן כיפא, הוא השליח הנוצרי פטרוס, כותב רש"י דברים חריפים אלה:
 
ויש אומרים על אותו שמעון פטר חמור שהוא יסד אותו תפילה כשהיה יושב על הסלע, וחס ושלום שלא תהא זאת בישראל, וכל האומר דבר זה כשיבנה בית המקדש יביא חטאת שמנה [מחזור ויטרי 282]

יש שתי נוסחאות כפי מנהג הספרדים והאשכנזים (עי' סדר רב עמרם גאון 27 ומחזור ויטרי 148). בנוסח אשכנז יש 340 מלים, ונראה כי "מבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע" וכו' היא הוספה מאוחרת אחרי שנוסדה דת הנוצרית.
 
באבודרהם כתב על סיום של נשמת: י'שרים צ'דיקים חסידים קדושים ר"ת יצחק, תתרומם תתברך תתקדש תתהלל ר"ת רבקה, ע"ש המחבר ואשתו.
אין אומרים אותו בחול אלא בשבת ויו"ט כי אז יש לישראל נשמה יתירה (מנהגי מהר"י טירנא מנהג של שבת).
 


מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
אמירת נשמת בשבת ובחג, הרב מרדכי ברויאר
רשות לנשמת, רבי שלמה בן אבון

 
מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

 


 

בס"ד

תרנא

הננו לאשר קבלת הספר על מאכלות אסורות שנודב לישיבתנו.

יישר חילו של המחבר הדגול שליט"א לאורייתא ויפוצו מעיינותיו חוצה.

ביקרא דאורייתא.

ישיבת השרון

הרצלי'

תרנב

הנני מתכבד לאשר את ספרו שכולל בו "אכילת התרנגולים" "זבחו זבחי צדק" "מנוחת שלום" "מנחת יהודה" "שמירה טובה" בתודה ובברכה מעומקא דלבא תזכה למצות ורב הברכות יושב בסדר.

ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך

בכבוד רב ובכל חותמי הברכות

ע"ה כמוס עגיב

הרב של אור יהודה והסביבה

תרנג

הריני מודה על קבלת ספריכם החשובים ומברככם בברכת יפוצו מעינותיכם חוצה.

בכבוד רב

עמנואל קוסובסקי-שחור

רב שכונת יד אליהו

תרנד

קבלתי בשמחה את החיבורים החשובים: אפיית המצות נפש ישעיה על מאכלות אסורות אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים.

ויהי רצון כשם שזכה לזכות את הרבים בחיבוריו החשובים כן ימשיך לזכות  ויפוצו מעינותיו חוצה.

בברכה ובתודה

הרב יחזקאל דאום

רב דק"ק רמת מגשימים

רמת הגולן

תרנה

הרינו לאשר בתדוה את קבלת הספרים החשובים, מנחת יהודה ואנציקלופדיה לכשרות.

בכבוד רב

נתיב מאיר

ההנהלה

ירושלים

תרנו

קבלנו בהוקרה את 3 ספרים שנשלחו אלינו.

בתודה ובברכה

פנחס הראנוי

אגודה להחזרת "עטרה ליושנה"

ירושלים

תרנז

הנני להודיעך על קבלת ספריך החשובים.

ואנו מודים לך מאד על שליחת ספריך החשובים מאוד.

יה"ר שתזכה להפיץ מעינותיך חוצה.

יוסף חיים הלוי

רב העיר אשקלון

אשקלון

תרנח

הננו לאשר בזה את קבלת הספר אנצקלופדיה לכשרות יישר חיליה לאורייתא.

ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה

דוד חפוטא

רב שכונת אזורים

נתניה

תרנט

הריני לאשר בזה קבלת הספר החשוב אכילת התרנגולים וכו' של כבוד הרב גרוס שליט"א.

בכבוד רב

ישראל שרעבי

גורדון ג פתח תקוה

תרס

זה עתה קבלתי הספר הכולל אכילת התרנגולים זבחי זבחי צדק מנוחת שלום והמצטרף חמרא למרא וטוביתה לרקי'.

בכבוד רב

ויקרא דאורייתא

אשר זמל

רב אזורי

הדר השרון

תרסא

מאשרים בתדוה קבלת ספרו החשוב "נפש ישעיה" בענין מאלכות אסורות.

בכבוד רב

ישיבת הכותל

ירושלים

תרסב

הננו מתכבדים לאשר ברב תודה והוקרה קבלת הספר "נפש ישעיה" עבור ישיבת הרשב"י זיע"א בעיה"ק צפת ובמירון.

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת התנא הקדוש

רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

ההנהלה

תרסג

בזה לאשר קבלת הספר נפש ישעיה

בתודה וברכה

דוד ש. צדקה

פרדס חנה כרכור

תרסד

בשם ישיבת הר עציון ברצוני להודות לכב' בזה על קבלת ספרו, נדבה לבית מדרשנו.

יה"ר שעוד רבות בשנים ימשיך כב' בעבודתו החשובה תוך בריאות הגוף והנפש.

בברכה,

ישיבת הר עציון

גוש עציון

תרסה

הננו מאשרים בתודה את קבלת ספרו הח' אנציקלופדיה לכשרות בעניני אכילת התרנגולים כהלכתה.

חן חן למחבר שליט"א ולמפיצי ספריו לבתי המדרש.

בברכה

הרב מעלה גלינסקי

ישיבת שעלבים

מנהל

תרסו

קבלתי בתודה ובהוקרה יפוצו מעינותיך חוצה

בכל הכבוד

הרב סעדיה חוזה

רמת גן

תרסז

קבלתי את הספר

תודה רבה

תזכו להרבות תורה

ביראת שמים וכל טוב

יוסף קבלן

ישיבת "בית אשר"

ירושלים

תרסח

הגיעונו שני ספרים החשובים מאד ה"ה: אפיית המצות השלם ונפש ישיעיה.

מחמת טרדות הזמן נבצר מאתנו לאשר קבלת הספרים הנ"ל וגם משום הכרת הטוב.

יישר כוחו של הרב המחבר וכל המסייעים בידו.

יפוצו מעיינותיו חוצה להגדלת תורה והאדרתה.

בכבוד ויקר,

מעומקא דליבא

הרב א. קארו

ישיבת בני עקיבא

תקות יעקב

שדה יעקב

תרסט

אני מאשר בזה שקיבלתי את הספר אכילת התרנגולים ואני מודה על המתנה החשובה אבל אני מבקש מכבודו אם ישלח לי את הספר סיפורי הצדיקים.

בכבוד רב

יחיאל אפרים

רב מקומי מושב בטחה

תרע

הנני מאשר בזה את קבלת הספרים 1. שחיטה ואכילת בשר, 2. אפיית המצות השלם, 3. אכילת התרנגולים זבחו זבחי צדק וכו'.

תבואו על הברכה

ובברכת התורה ונחמת ציון

הרב שמואל דהן

מושב שדה צבי

הנגב

תרעא

אנו מודים לכבודו על הספר: "אנציקלופדיה לכשרות".

אין ספק שספרו יוסיף הדר לספריתנו, ויהי רצון שכ"ת יזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

חן חן,

הרב שלום בורשטין

"בית שמואל"

ראש הישיבה

חדרה

תרעב

הריני לאשר בתודה קבלת ספריו אכילת התרנגולים זבחו זבחי צדק מנוחת שלום מנחת יהודה שמירה טובה.

יישר חיליה דמר ויפוצו מעינותיו חוצה.

ביקרא דאורייתא

הרב יעקב פנחס שיר

רב העיר

כפר סבא

תרעג

אנו שמחים על עוד אחד מספריו הקדושים שקבלנו לצרף לאוצר הספרים של ישיבתנו הק' יזכה לזכות הצבור ובני תורה בפרט על נקיות וזהירות של קדושת עם ישראל.

כל טוב

ישיבת "מוהרי"ל אשלג"

וכולל "עטרת התלמוד"

בני ברק

תרעד

אני מאשר בזה כי הגיעני ספר אנציקלופדיה לכשרות. ...אני מברך אותו בברכת משרע"ה ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, ויזכה המחבר לחבר עוד חיבורים בתורה ולהפיץ אותה ברבים לזכות את הרבים כמש"כ ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד ויאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים אכי"ר.

בברכת התורה

מאיר חורש

תרעה

הריני מאשר שקבלתי עד עכשיו 4 ספרים דרך הדאר ואני מודה לכב' מאד נהניתי מהספרים אפי' שיש לנו הרבה ספרים בכל זאת התורה ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים הפוך בה והפוך בה תורה היא ללמוד אני צריך חזק ואמץ.

בכבוד רב

הצעיר א. שריקי

מושב כסלון 07

ירושלים

תרעו

הננו מאשרים קבלת הספר נפש ישעיה והנני מודים לו עבורו מאד.

שיזכה לעשות ספרים כדי לזכות הרבים מתוך נחת והרווחה ובריאות וכל טוב.

בכל הכבוד

ישיבת "כתר תורה" להוראה

בני ברק

נתבקשתי ע"י ראש הישיבה דפה להביע את תודתו על ששלחתם את ספריכם הח' נפש ישעי', אכילת תרנגולים ועוד.

יה"ר שיזכה כ"ת להפיץ מעינותיו חוצה וזכות הרבים תגן ותושיע עליו וזרעו אחריו שלא ימוש ספר תורתינו הק' מתוך אהלו.

בברכת התורה

יוסף חיים הברגן

אוצר הספרים מנוחת יצחק

שע"י ישיבת אופקים

תרעח

רוב תודות על חיבורך הנפלא אשר נשלח אלינו בימים אלה, אין ספק שספר חשוב זה ישמש את תלמידינו וירחיב את השכלתם, ויהווה עוד נדבק בסיפריתנו התורנית.

הנני לאחל לך כל טוב ויתן ה' לך כח להמשיך ולחבר ספרים כהנה וכהנה ותגדיל תורה ותאדירה.

בכבוד רב

יעקב שפירא

ישיבת בני עקיבא

מנהל

רעננה

תרעט

הננו מאשרים בתודה קבלת ספרו החשוב.

יתן השי"ת ויוסיף כח ואמץ להרבות ולהפיץ מעינותיו חוצה לתועלת הרבים.

בברכה וביקרא

ישיבת "אור ישראל"

פתח-תקוה

תרפ

תודה עבור משלוח הספר אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים וחבל לי רק שחלקי מנחת יהודה נכתב באידיש שאינה מובנת לרבים.

תזכו להפיץ תורה ברבים.

בכבוד וביקר

מנחם גלדמן

רב מקומי ניר עציון

תרפא

זה להודיע שקבלנו את ספר אפיית המצות השלם.

תודה רבה

משה שאשמלין

ישיבת מרכז התורה

גבאי אוצר הספרים

תרפב

קבלנו בתודה את ספרו "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות שכולו מלא שמאתע להלכתא בבקיאות מופלאה משולב בסיפורי מעשיות כדי למשוך את הלב כדברי האגדה.

ויהי רצון שיוסיף לחבר חיבורים תורניים כאלה להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה

הרב ירחמיאל וייס

קרית משה

ראש הישיבה

ירושלים

תרפג

אתכבד בזאת לאשר על קבלת הספרים החשובים אשר קבלתי מכת"ר ואודה לו בזאת.

יישר כוחכם

סיני אדלר

מבשרת ציון

רח' האירן 62

ת.ד. 5066 ירושלים

תרפד

נתקבל הספר נפש ישעי' ויהי זה תועלת לזיכוי הרבים

בכבוד רב

תודה וברכה

המצפה לישועה

יעקב בהגרצ"י אדלשטיין

רב דרמת השרון

תרפה

ברצוני להודות לכם מאוד על הספר החשוב "נפש ישעיה" יה"ר שתזכו להפיץ מעיינותיכם חוצה ולזכות הרבים עוד ועוד

נ.ב. להבא נא לשלוח לפי הכתובת:רחוב אצ"ל 51 חיפה.

ביקרא דאוריתא

הרב מרדכי בן עזרי

רב השכונות

שער העליה ונוה דוד

תרפו

מאשרים בתודה קבלת הסה"ק נפש ישעיה לאוצר הספרים של ישיבתנו הקדושה, חן חן ותזכו למצוות.

בברכה להרמת קרן תוה"ק

ישיבת "כסא רחמים" ספרדית.

בני ברק

תרפז

הנני שמח להודיעך שקיבלנו את כול הספרים ששלחת ונהנינו מזה. תאריך ימים על מלאכתך כן יהי רצון.

בכבוד רב

ובברכת התורה

דוד מלול

תרפח

הנני להודות על קבלת הספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות הספר יוכנס בע"ה לבית המדרש

בשם גבאי אוצר הספרים

שליד הישיבה

קרית חנוך מבשרת ציון

תרפט

הנני מאשר בזה כי קבלתי 3 ספרים ומבוע בזה תודה וברכה על תוכן הספרים לפי דעתי הם נחוצים לנו יהי רצון כי תזכו לאהבה שלמה שמחה שלמה ורפואה שלמה

בכבוד רב

הרב אהרון תם בית עריץ

תרצ

אני מאשר קבלת הספר בתודה

הרב ישראל

רב שכונה בירושלים

 

13140ft.ש3....14120ft.411ft.3

° גרוס 3

תרצא

הנני בתודה לאשר קבלת הספר הנכבד אכילת התרנגולים וכו'.

בברכת התורה

יוסף צבי יפת

רב שכונה בירושלים

תרצב

הריני לאשר בתודה קבלת הספר

בברכה

הרב שלמה דידי

רב אזורי כנרת עמק הירדן

תרצג

חן חן על פעלו הטוב ואין ספק כי מה' משכורתו שלימה ונזכה לראות בביה"ג בב"י אמן בין המזכים.

בכבוד הראוי

רב שכונה בירושלים

תרצד

אחדשה"ט הנני לאשר קבלת הספר "אכילת התרנגולים וכו', ובטוח אני כי יהיה לי לעזר רב.

בתודה רבה

ובברכת התורה

יוסף כהן

רב שכונה ברמלה

תרצה

בתודה ובברכה קבלתי את הספר "זבחו זבחי צדק" וכו'.

תתברכו ממעין הברכות בבה"ת

בכבוד הראוי

ע. יעבץ ר"מ

קרית עקרון

תרצו

נתקבל הספר נפש ישעיה

בכבוד הראוי

כולל אור אליהו

ירושלים

תרצז

הספר נפש ישעיה נתקבל לבית המדרש בתודה רבה

בכבוד הראוי

חיים נפתלי הלברשטין

תצרח

הנני לאשר שקבלתי הספר אינציקלופדיה ה' חלקים

בתודה ובברכה

משה דרעי

רב מלילות

תרצט

הריני מאשר קבלת ספריו אפית המצות השלם שחיטת בשר כהלכתה, נפש ישעיהו.

יישר כחו ויפוצו מעינותיו חוצה

בבה"ת

אליהו שרים

חבר הרבנות הראשית לת"א יפו

ראש ישיבת "תורה והוראה"

תש

חן חן על מעשיך הטובים כל המזכה את הרבים זכות הרבים מגינה עליו.

הרב דמאיר שלום

רב בבתים

תשא

ברכות שמים יחולו על ראש העושים והמעשים להגדיל תורה ולהאדירה ולהרבות הטהרה בישראל ברכת ה' תהי מעוזכם אמן.

בכבוד הראוי.

תשב

הריני להודיע שקיבלתי את הספרים שכת"ר שלח לי ויה'ר שיפוצו מעינותיו עד ביאת משיח צדקנו.

בכבוד הראוי

שיבו חיש

רמ"ג

תשג

קבלתי את ספרך אנציקלופדיה.

יישר כחך.

תודה

הרב אברהם שלום בלד

רח' קוטלר 11

גבעת שאול, ירושלים

תשד

הריני לאשר בזה קבלת ספריו החשובים אכילת התרנגולים וכו'.

תודה ובהוקרה

הרב יחזקאל שטיפנסטר

מלדל 1 תל אביב

תשה

קבלנו את ספרך על מאכלות אסורים ואנו מודים לך על נדבותך.

בכבוד ובברכה

ישיבת אש התורה

ירושלים

תשו

הנני מאשר בתודה רבה קבלת הספר החשוב נפש ישעיהו על מאכלות אסורות.

יה"ר שהקב"ה יהפך לנו ימים אלה לימי ששון ושמחה בקרוב ובמהרה.

רב זלייך דרוך

רח' ברלין 52

ירושלים

תשז

בתודה ובברכה הריני לאשר קבלת ספרו נפש ישעיה על מאכלות אסורות.

בהוקרה

הרב יחזקאל

רחוב מלדל תל אביב

תשח

קבלת הספרים החשובים "אפיית המצות כהלכתה", "שחיטת ואכילת בשר", "אינציקלופדיה לכשרות", "נפש ישעי'".

ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

אליהו הלוי קצנלבוגן

רב שכונה בירושלים

תשט

הריני לאשר קבלת הספר נפש ישעיהו.

בתודה מראש

שיזכה לחבר חבורים נוספים

על כל עניני התורה

אוצר הספרים

ישיבת וולוז'ין, בני ברק

תשי

נודה לו מאד ונכיר לו תודה אם יואיל בטובו לשלוח לנו את כל ספריו המצוינים ע"מ לעטר את אוצר הספרים של בית מדרשנו "תפארת נתניה יד משה".

ת.ד. 542

נתניה

20124

תשיא

הנני לאשר כי קבלתי את הספרים "זבח פסח" ו"נפש ישעי'" רב תודות על המשלוחים יהי רצון שתמשיכו להפיץ תורה לזכות את הרבים שכרכם גדול מאת נותן התורה.

עוד לא הספקתי לעיין טוב בספרים, עיינתי פה ושם וראיתי שיש מה ללמוד מעבודה רבה זו. תחזקנה ידיכם במטרה חשובה זו לאורך ימים אכי"ר.

א.צדוק

רב בקרית אתא

תשיב

כן הנני מאשר כי ביום חמישי י"א מנחם אב תשמ"ג קבלתי את הספר "זבח פסח" בתודה רבה ובברכת התורה להרה"ג המחבר יזכה להגדיל תורה ולהאדירה אכי"ר.

בכבוד הראוי

יוסף יעקב צוברי

רב לעדת התמנים

רמת גן

תשיג

מאשר בתודה קבלת הספר הנכבד "אנצקלופדיה לכשרות ה' חלקים בכרך אחד" חן חן ותודה רבה, ואפריו"ן לההמ"ח שיגע ומצא כדי מדתו יהי ה' עמו לזכות את הרבים מתוך שיבה ונחת אמן.

בכבוד רב

רפאל כדיר צבאן

רב נתיבות

נ.ב. נודה לכב' אם יואיל לכבדנו ביתר הספרים שהוצאתם לאור לעטר בהם ספרייתנו.

תשיד

שמחנו לקבל את הספר החשוב נפש ישעיה ונקוה בעזרת ה' לקבל עוד ספרים ותזכה להרביץ תורה ברבים עד מאה ועשרים שנה...

בכבוד ובברכה הנהלת הכולל

ישיבת ביאלא

"אור קדושים"

בני ברק

תשטו

הננו לאשר בזה בתודה קבלת ספרו היקר "נפש ישעי'" שכב' שלח עבור אוצר הספרים שע"י ישיבתנו "תפארת הכרמל".

זכות גדולה נתגלגלה לידו להוציא לאור ספר יקר כזה, ספר אשר הוא חיוני במיוחד עבור "בעלי תשובה" הנמצאים בישיבתנו "אור הכרמל" שע"י מוסדנו ובכלל חשוב הוא לתלמידים השוקדים באהלה של תורה ורוצים ללבן כל דבר ודבר במקורו.

בזמננו חשוב הדבר במיוחד כי משתמשים בהרבה מאכלים בתבלינים שונים, בסירופים ובטבליות אשר לא כל אחד יודע את מקורם ומה שהם מכילים בתוכם ורבים הם הנכשלים ח"ו במאכלות אסורות, בשוגג ובתמימות.

אנו מאחלים לכב' שיזכה לזכות את הרבים מתוך רווחה, מתוך בריאות שלמה, מתוך סיפוק רוחני מלא ומתוך שפע וברכה והצלחה בכל מעשי ידיו.

נ.ב. נודה לכב' אם ימציא לנו עוד 2 עותקים, האחד לישיבתנו "תפארת ישראל" והשני לכולל האברכים שע"י "תפארת הכרמל".

ברגשי תודה

הרב רפאל שפירא

תפארת הכרמל

בשם הנהלת הישיבה

חיפה

תשטז

אור יקרות. טל אורות. החכם השלם והכולל. שבחיו מי ימלל. מזר"ק טהור. שלשלת יוחסים. קדשי קדשים. זה שמו הטוב. הגאון האדיר. כמוהר"רft.4 שלום יודא גראסft.3 שליט"א.

יהי שלו' בחיליה. ויסגי מזליה. וכל הנלוים אליו.

ft.4שר התורה! אריה שבחבורה! מקל עוז. מטה תפארה. אורה זו תורה.

ft.3ראשית דברי! להודות להלל לשבח לכת"ר על מתנתא דתורא' עוד זה מדבר (אפית המצות) וזה בא ויאמר נפש ישועה. מבשר טוב. יתפלל טוב. שלא יכנסו מאכלות אסורות בתוך גופו. ספר אשר עטוי במצנפת הקודש. מלא מכל טוב. לטהר ולקדש שלחן האדם. מכל סיג של איסור. ולתקן התועים מדרך הטובה. ואשר עברו דרך בני חטא ועון. ולמונעם מדרך הנלוזה.

ft.4רב נאצל!ft.3 את האמת אגיד. כי הצצתי בהקפה ראשונה בספרו הקדוש נפש ישועה. מראה דרך להחיות נפש נענה. בידיעה משכלת מה יעשה ישראל וחי בהם. ממש ישע לנפשם. לעורר נפשות נרדמות. במוסר השכל. ובהבנה מרובה. ממש שלחן ערוך מכל טוב. כשר וטהור. ובלי לחפש ספרים. ובלי לשאול סופרים.

ft.4נברשת הקודש!ft.3 יישר חיליה דמר. אשר מזכה הרבים בהונו ואונו. ובתורה יהגה יומם ולילה. ולילה כיום יאר. לברך הלכה. כדי לזכות את הרבים. אשרי חלקו. וכמ"ש בזו"הק זכאה איהו מאן דמזכי חייבא זכיה לעו"הז ולעו"הב הנני לברכו בשם השם. שיבורך ממקור כל הברכות. בברכה המשולשת בתורה. הוא וכל משפחתו. משפחתft.4 הפלואי.ft.3 ימשיך עוד כהנה וכהנה. בבריאות מתמדת. וכח איתן ובריא. עד לביאת הגואל. ועד בכלל.

חזק ואמץ

הרב שמואל בן הרוש

רב מקומי לנוה שלם.

וחבר הרבנות הראשית בת"א

הערה: אם ישנה אפשרות לקבל ספורי נפלאות מצדיקי ישראל זצ"ל במחיר אשר יושת עליו.

תשיז

מזמור לתודה

א נציקלופדיה לכשרות ובה-ה"א חלקים ודינים וחוקים, ל-כל בשם אקרא "אכילת התרנגולים" איך נאכלים, י צא אחריו "זבחו זבחו צדק" להסיר כל חדק, ה שלישי בחבורה "מנוחת שלום" מי-יגיע הלום?!, ו ירצה השם "מנחת יהודה" זבחי תודה,  כ ולם כולם "שמירה טובה" בחיבה ואהבה, צ ירפם לאחד ולטשם כיהלום הרב שלום יודא שליט"א ועבור ספר זה הנני מודה,

הרב אלי' כ"ץ

ראב"ד ורב הראשי בב"ש

תשיח

הריני מאשר בשמחה של מצוה ובהנאה רבא את קבלת שני הספרים הנוספים: ספר "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות, וספר "אכילת התרנגולים" "זבחו זבחי צדק" "מנוחת שלום", מנחת יהודה "ושמירה טובה".

שני הספרים הקדושים גדושים בדברי חסידות אזהרות ומנהגים טובים מכל אבקת רוכל אשר כל בית ישראל זקוקים להם, הספרים הללו מעידים על קדושת המחבר, ועד כמה חרד לדבר השם, ששולחן כל יהודי יהא שולחנו של מקום והיה זה שכרו, יפוצו מעיינותיו חוצה וירוו מהם צמאונם כל ת"ח ועמק ישראל.

ברגשי כבוד ויקר

יעקב הכהן

אופקים

הרב המקומי

הנגב

תשיט

נתקבל שוב ספרו החשוב על מאכלות אסורות בעיקר על אכילת התרנגולים ואביע מיטב הברכות כמו מכתבנו הקודם כי זכוי גדול הוא לרבים ואשרי חלקו.

בתודה וברכה בשם ישיבתנו

מרדכי ראובני

ראש ישיבת מגן אברהם

בני ברק

תשכ

הנני לאשר בזה את קבלת ספריו היקרים "נפש ישעיה על מאכלות אסורות" ו"אפיית מצות השלם", ערוכים ומסודרים בטוב טעם ודעת, מיוסדים על אדני פז, דברי רז"ל.

ה' יעזרהו על דבר כבוד שמו ויפוצו עוד מעינותיו חוצה, יזכה להגדיל תורה ולהאדירה עד ביאת גואל צדק בב"א.

בברכת התורה

יוסף שרביט

רב העיר וראב"ד

וחבר מועצת הרבנות

הראשית לישראל

אשקלון והסביבה

תשכא

שמחנו מאוד לקבל את ספרו החשוב "נפש ישעיה" המכיל בתוכו הלכות ודברי מוסר והתעוררות עד להפליא והכל ע"פ דברי רבותינו ראשונים ואחרונים הקוה"ט.

ובפרט כאשר הספר מעוטר בהסכמות מגדולי דורנו שליט"א ע"כ באנו לבקש מכש"ת שיואיל לשלוח לנו עוד מספריו הקדושים.

ויה"ר שיזכה לחבר עוד חיבורים בתורה ויראה לכבוד ה' לתורתו ויזכה שימלאו כל משאלות לבו לטובה.

ונזכה לביאת גוא"צ בב"א.

בכבוד רב ובברכת התורה

ישיבת כתר ישראל רוזי'ן

ההנהלה

בני ברק

תשכב

הנני בזה ברגשי תודה והוקרה על ספריו החשובים "שחיטה ואכילת בשר כהלכתה" ו-"אפית המצות השלם" עבור לומדי ישיבתנו הק'. ובאו הספרים למקומם (שאר הספרים עדיין לא קבלנו) ורבים נהנו ויהנו מאורה.

הערכת כל מעיין בספרו שיש לו תועלת מהפרטים הרבים שנאספו ובאו בסדר מצוין, ונאספו הרבה הלכות הנוגע למעשה, וגם לבני תורה היגיעים ושקועים בהלכה-יש לספריו של מעכ"ת תועלת רבה הן על הפרטים הרבים, והן הליקוט מה שאין יד כל אדם משגת.

תשואות חן למעכ"ת, ואני תפלה לה' שיזכה אותו למלאות רצונו, שתהי' כל מחשבותיו נטרדת בזה (כפי לשונות בפתח השער) ויפיץ מעיינותיו חוצה לזכות ולזכות את הרבים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ויזכו עי"ז לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתנו הק'.

בברכה והוקרה בשם חכמי ורבני הישיבה,

הרב רפאל דוד אויערבאך

ישיבת הרבנים והמקובלים

שער השמים

ירושלים

 

13140ft.ש3....14120ft.411ft.3

¢ גרוס 3

תשכג

מאשר בתודה ושמחה את קבלת ספרו זבחו זבחי צדק וכו'

והנני מלא עונג וסיפוק מתוכנם אשר יש בהם לסייע ביד כל משמש בקדש והם בבחינת חדש מלא ישן.

יפוצו מעינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה

בברכת התורה

ש. צדוקי

רב אזור עזתה

תשכד

הננו לאשר בתודה מעומקא דליבא, את קבלת הספר הנכבד והחשוב אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים, פירותיו של המחבר הדגול הגאון הרב שלום יהודה גראס שליט"א. אשר נתקבל אצלינו בשמחה רבה.

הננו להודות לו על כך. ובודאי יתענגו עם הספר הזה כל באי בית ד'.

בכבוד רב,

מוסדות חסידי באבוב

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ירושלים

תשכה

אנו מאשרים בשמחה את קבלת ספריו החשובים "נפש ישעי" ואנציקלופדיה לכשרות המכילה את הקונטרסים "אכילת התרנגולים" "זבחו זבחי צדק" "מנוחת שלום" "מנחת יהודה" ו"שמירה טובה". ואנו מודים למעכ"ת על כך מקרב לב, יזכהו הקב"ה להמשיך בפעליו ויפוצו מעינותיו חוצה.

נשמח ונודה למעכ"ת אם יואיל להמציא לנו את יתר ספריו החשובים לתועלת באי בית מדרשינו.

בברכה והוקרה

כולל אברכים זידיטשויב

ע"ש כ"ק מרן מהר"מ זצ"ל

פתח תקוה

תשכו

קבלנו בשמחה את ספרו החשוב "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות ותודתינו לו על הברכה שזיכה את בית מדרשינו ויעזרהו ה' יתברך להמשיך בפועלו הגדול ויפוצו מעינותיו חוצה.

ויתברך בבריאות הגוף והנפש לאורך ימים ושנים אמן.

בברכת התורה

בית מדרש גבוה לתורה והוראה

"שבט מיהודה"

רח' טרומפלדור 03, תל-אביב

תשכז

בהערכה ובסיפוק רב קבלנו זה עתה את ספרו האחרון "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות. לספר הנ"ל חשיבות מיוחדת לדורנו ולזמננו שבעיות הכשרות הולכות ומחמירות מיום ליום. הבעיות הן כה סבוכות עד שקשה לאדם הרגיל, ואפילו בני תורה, לדעת את פרטי הכשרות ולהבדיל בין מותר ואסור, לכן גם בא הספר הזה בעתו ובזמנו הנכון.

הספר "נפש ישעי" נכנס איפוא לאוסף ספרי ההלכה של ספרייתנו שהוא אולי האוסף החשוב ביותר של הספריי' ועומד לרשות אברכי הכולל של המוסד ולרשות הציבור שוחרי תורה הנעזר ע"י ספרייתנו.

בברכות התורה ובברכה,

נפתלי וינטר

ספרי' מרכזית לתורה ויהדות

מנהל הספרי'

ירושלים

תשכח

בהודיה ובברכה מתכבדים אנו לאשר בזה קבלת ספרו החשוב "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות שהואיל לתרום לאוצר הספרים של ישיבתנו הקדושה, ואשר יעלה על שולחן מלכים - מאן מלכי רבנן - בישיבתנו הקדושה.

והננו בברכת התורה הנאמה לכבוד ידי"ע מעכת"ר שליט"א יחד כל הנלוים אליו יזכה להרבות פעלים וחיילים לתורה ולמודה בבריות גופא ונהורא מעליא בנחת ונועם אושר הצלחה וכל טוב סלה.

בברכת התורה ולומדי',

בכבוד ורב הוקרה

מ. בן פורת (פרטמן)

מזכיר ישיבת פונביז'

בני ברק

תשכט

בשורות אלו באנו להודות לו בשם התלמידים והרמים, על אשר עלה בדעתו היפה להעניק לנו את ספרו החשוב והידוע בשם טוב ה"ה, "שחיטת ואכילת בשר כהילכתה" אשר כשמו כן הוא דברים נפלאים בעניני שחיטה והדרכה לאכילת בשר בתכלית הכשרות. הספר נתקבל בחביבות ובהערצה בפי כל, ובוודאי זה יתרום להרמת קרן התורה בישיבה.

זכות המצוה תגן עליו להתברך בכל מילי דמיטב, והשי"ת יעזור לו שיוכל להמשיך בפעולותיו הברוכות בהצלחה רבה עד ביאת הגוא"צ במהרה בימינו אמן.

בחותמים בברכת התורה

משה דיכנפלד

ישיבה דחסידי בעלזא

גבאי אוצר הספרים

ירושלים

תשל

את הספר החשוב נפש ישעיה קבלתי לנכון והוא ספר נפלא ומבוארים בו דברים נחוצים מאד ודברי מוסר וכו' ואפה לן נמטי למעכ"ת עבור הספר הנ"ל ויישר כחו וחילו לאורייתא.

ובימי המצרים הקב"ה קרן עמו ירום

ונזכה לגאולה שלימה בב"א

הרב דוד בן ציון קליין

יסודות

תשלא

אקדמה פני כת"ר בתודה ובברכה,

על שני ספרים הבאים כאחד, מלמדים כי כת"ר זכה וזיכה את הרבים בספרי הלכה הנחוצים ביותר לדעת אשר יעשה ישראל לקיים מצות ה', וכת"ר נושא לבדו טורח לאסוף נדחי ישראל המפוזרים במאות ספרים, ומגיש אותם לפני הקורא, בסדר ישר, דבר דבר על אופניו, כשלחן הערוך, ומסודר עליו כל פרטי הדינים, בצירוף דברי התעוררות ובפרט בדורנו התפתחות הטכניקה החדישה, היוצר בעיות מחודשות שלא שערום אבותינו, ואין איש שם על לב להיזהר ולא ליפול בתוך מלכודת. וכת"ר מעיר ומאיר איך להינצל מכל מכשול, ומה יעשה ישראל לקיים המצות כדבר ה' ביד משה!

בברכה שלימה, אך טוב וחסד כל הימים!

בתודה ובהוקרה

הרב נתן צבי פרידמן

רב מקומי בשכון ה'

בני ברק

תשלב

אהיה אסיר תודה לכת"ר אם יזכני בספריו הנוספים שהם כולם לתועלת גדולה וביחוד לרבנים היושבים על מדין ועליהם להשיב לכל הפונים בשאלות להלכה ולמעשה.

בתודה ובהוקרה רבה אנו מאשרים את קבלת ספרו אינצקלופדיה לכשרות ה"ח מעשי ידי כבודו להתפאר.

ברכתנו מקדש למעכת"ר שיפוצו מעינותיו חוצה לזכות את הרבים להתקדש ולהטהר במצוות תוה"ק ויה"ר שזכות התורה וזכוי הרבים תעמוד לימין הצלחתו בזה ובבא.

ביקרא דאורייתא

ישיבה ובית מדרש לאברכים

רבנו יוסף חיים.

תל אביב

תשלג

שמחנו מאוד לקבל הספר היקר שלך שכולל דיני אכילת תרנגולות ועוד. בתוכן נראה לי מאוד נחוץ לכל מי שרוצה לשמור על הלכות טריפות ולא נכשל בו ח"ו. אנו מאוד מחכים לספרים חדשים שיצא בעזרת השם בקרוב.

בברכת התורה

ראובן צבי ב"ק

אוצר הספרים ישיבת הנגב

נתיבות

תשלד

הננו בזה להביע יקר שבח ותפארת למעכת"ר שליט"א על אשר זיכנו בחיבורו המרהיב העוסק בעניינים נעלים בהלכה למעשה.

ספרי מעכת"ר שליט"א משמשים לעזר רב לכל יושב על מדין ולמורי הוראות בישראל ועלה ביד מעכת"ר שליט"א לבאר עניינים שונים באופן בהיר ביותר.

ברכתני הנאמנה למעכת"ר שליט"א כי יזכה להוסיף ולהוציא אורה מפירותיו המתוקים ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה לשם ולתהילה.

בפרוס השנה החדשה הבעל"ט הנני לברך את מעכת"ר שליט"א וכל הנלווים אליו בברכת השנים הטובות לברכה. ימלא השי"ת כל משאלות ליבכם לטובה.

בברכת כוח"ט

ויקרא דאורייתא

ש.ב. ליפשיץ

רב ברמת גן רחוב בית שמש.

תשלה

בברכת יש"ר על תשורת שי לבית מדרשנו כ"כ נבקש את כת"ר לשלוח לנו את יתר הספרים שהו"ל הרב הגהמ"ח שליט"א לתועלת הלומדים בבית המדרש.

בכבוד הראוי

ישיבת "יד משה"

נתניה

תשלו

קיבלנו את ספרכם "נפש ישעיה"

בכבוד רב

מזכירות

ביה"ס

תשלז

אנו מודים בזה על הספרים החשובים המצוינים שנשלחו לביהמ"ד נייטרא בירושלים.

יה"ר שתזכו להרבות פעלים לתורה ולהגדיל תורה ולהאדירה.

בכבוד ובברכה

ש.שלום

ת.ד. 3545

ירושלים

תשלח

קבלתי מידי הרב דוד סגל רב המשחטה במשחטת "עוף טוב" בבית שאן את סיפרך היקר "זבח פסח" אכילת התרנגולים כהלכתה ולפי בקשתך הנני מודיע לך ומודה לך על כך ומצפה לספרים נוספים.

בכבוד רב

נחמן שפר שו"ב

תשלט

ברצוני להודות לכם על ששלחתם לבית ספרינו את הספר "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות.

בטוחני שהספר יהיה לעזר רב לחברי המורים והמורות בית-הספר.

בברכת התורה

חמו שלמה

מנהל ביה"ס

תשמ

הנני לאשר קבלת הספר ומאד נהניתי בעיוני בו ואני מקוה להמשיך קבלת הספרים.

בכבוד רב ובברכת התורה

בסל נפש

תשמא

הנני לאשר על קבלת הספר "נפש ישעיה

בתודה ובברכה

ש. רובין

מנהלת ביה"ס "בית יעקב"

רמת אהרון

תשמב

הנני לאשר בזה שקבלתי את הספר נפש ישעי' והנני מביע את תודתי הרבה על פעלכם חזקו ואמצו.

בכבוד התורה

מעטוף שלום

מושב ברקת 603

תשמג

הרינו מאשרים בתודה, קבלת הספר: "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות.

יישר כחכם!

בכבוד רב

מנהלת ביה"ס.

"בית יעקב"

קרית אתא

תשמד

לפי בקשתכם להודיע על קבלת הספר קבלתי בשמחה את הספר ואני מודה לכם מאוד.

השמח לראות עוד ספרים חדשים.

תודה רבה

ב. ד"ס יונה

תשמה

לנכון קבלתי הספר "אפיית מצה כהלכתה"

תודה רבה

הרב משה האלברשטאם

מו"צ בעדה החרדית

ראש ישיבת טשאקווע

ירושלים

עדיין לא קבלתי הספר אנציקלופדיה לעניני כשרות.

תשמו

אשיש טוב באנו להודיע לכ' שהמוסד קבל בשמחה ספרכם נפש ישעי' ותזכו למצוות וכט"ס

בברכת התורה

ר. הלל.

מפעלי "אור החיים" בא"י

בני ברק

תשמז

צדיק תמים. נודע בשערים. ה' קרנו ירים רב שלום וברכה ורב תודות על אודות החיבורים שהיגיעו אלי "תורת הזבח" "ונפש ישעיה" הטבתם האחרון מן הראשון כי הספר נפש ישעיה נזדמן לי לפני כעשר שנים (פורמט גדול) וחשבתי אז לרכוש אתו כי ידעתי כשלונות בשטח זה והספר נחוץ לעורר.

יהי ברכת ה' עליכם כחפץ ותשוקת לבבכם חיים ארוכים ועל כל פעלם תהילות עריכים.

משה מוקאב

ישמח משה 2

בני ברק

 

13140ft.ש3....14120ft.411ft.3

ג גרוס 3

תשמח

תודה מראש עבור הספר שנשלח לי ע"י הרב סגל רב המשחטה אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים.

אני מעוניין בעוד ספרים תודה מראש.

הצעיר מתתיהו בן יוסף

חצור הגלילית גליל העליון

ת"ד 492

חצור

תשמט

תהיה שנת מלכות דוד

ברצוננו להודות על קבלת הספר "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות.

בברכה

בי"ס "בית יעקב" אזורי

יסודות ד.נ. עמק שורק 01867

תשנ

הריני לאשר בתודה ובהוקרה את הספר נפש ישעי' שנשלח לנו על ידיכם על מאכלות אסורות.

בתקוה שיתרום עוד

בית ספר "יסוד התורה"

ראש העין מהריק"א 6

תשנא

הנני בזה להודות לכם מקרב לב על הענותכם למכתב וב"ה זכינו אף אנו לקבל את הספרים היקרים נפש ישעי' שחיטת ואכילת בשר כהלכתה ואינציקלופדיה לכשרות ה' חלקים.

יה"ר שחפץ ה' בידכם יצלח להגדיל תורה ולהאדירה ועינינו ועיניכם תחזנה בבוא לציון גואל בב"א עת התקבצות כל נדחי ישראל ונזכה כולנו לשמוע את קול שופרו של משיח צדקנו שיבוא וילמד תועים בינה.

המברככם בכל טוב ובכל אשר תפנו תצליחו

הרב יפת מוגרבי

רב ושו"ב

בני ברק

תשנב

הננו לאשר בסיפוק רב קבלת ספרו "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות אשר יועיל בעז"ה לצבור הלומדים בעירנו בכלל ובישיבתנו בפרט ויקוים בו ופעל ידיו תרצה ותהי משכורתו שלמה מעם ה' ונזכה לראות בנחמת ציון וירושלים ובביאת גוא"צ.

בברכת התורה

שלמה דהן

ישיבת חידושי הרי"ם

סניף ערד

תשנג

העוסקים בצרכי ציבור באמונה ה' עליהם יחיו!

ברצון ובשמחה קבלתי את הספר נפש ישעיהו על מאכלות אסורות, תזכו לכל טוב סלה.

צפורה פרידמן

המפקחת

תשנד

אנו מודים לך על הספר המביא רוב תועלת

בכבוד רב

ח. ברונשטיין

מנהלת ביה"ס "בית יעקב"

ירושלים

תשנה

הרינו לאשר בתודה את קבלת 3 הספרים: א. אינציקלופדיה לכשרות. ב. שחיטת ואכילת בשר כשר., ג. נפש ישעיהו.

ספרים אלו הדנים בעניני כשרות הבשר - מטרתם לזכות את הרבים לשמור על קדושת הגוף והנפש, ועל כך תבואו על הברכה!

בכל הכבוד,

הרב צבי צייכנר

ישיבת פרחי אהרן

מנהל אוצר הספרים

חיפה

תשנו

הננו לאשר קבלת הספר החשוב "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות ספר חשוב מאד ומתוך העיון בו נזכה לשמור את נפשותינו מכל טמא ונבורך בנפש קדושה וטהורה.

בברכה ובהוקרה

ג. גשיוד

בית יעקב

בני ברק

תשנז

אנו מודים לכבודו עבור תרומתו לספרית ישיבתנו הספר החשוב: אינצקלופדיה לכשרות.

נשמח לקבל ספרים נוספים.

בכבוד רב,

הרב דוד צבי הופמן

ישיבת בני עקיבא

ראש הישיבה

חיפה

תשנח

מפני עומס הטירדה ועול העבודה לא התפניתי עד היום להודות לכת"ר על ספריו הנפלאים והיקרים אשר הו"ל לזכות את הרבים המצוות עקרוניות שנשמת היהדות תלוי' בהם, וכל הדברים נכונים בטוב טעם ודעת ומפיקים נוגה מזן אל זן.

ויה"ר שיתקבלו דבריכם בלבות הקוראים ותהא שמעתתכם מבצרן בעלמא להרים קרן התורה בישראל ולבצר חומת הטהרה, הכשרות, החינוך בקרב אחינו בית ישראל עדי לציון ברינה נעלה.

כנפש המברך באהבת כהונתנו מקודש,

הרב שאר ישוב כהן

רב הראשי וראב"ד חיפה

תשנט

מאשרים בזאת קבלת ספרו החשוב "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות. הספר הוא נחוץ ומבוקש לתועלת המורות ותלמידות הסמינר כעזר לשעורי דינים.

נשמח לקבל ספרים נוספים שיופיעו בעז"ה.

אם אפשרי נא לשלוח שלושה אכסמפלרים מכל ספר, כדי שיהיו במידה מספקת לשימוש המורות ומאות התלמידות כ"ת.

בתודה ובברכה,

הרב בנימין שצ'רנסקי

ספריה לנוער החרדי "בית מאיר"

תל אביב

תשס

בתשובה למכתבו היקר קבלתי עד עכשיו 1. נפש ישעיה על מאכלות אסורות 2. אפית מצות.

את הספר שחיטת ואכילת בשר כהלכה אמנם קבלתי אבל נעלם לי, ואלו הספר אנציקלופדיה לכשרות טרם קבלתי אודה לכב' אם יואיל לשלוח לי את שני הספרים האלה.

בתודה וברכה

ביקרא דאוריתא

תשסא

אלפי ברכות מעומק הלב לבריאות ואריכות ימים להרה"ג המחבר הדגול שליט"א.

אלעזר אלבז

רב מקום גבעת שמואל

תשסב

קיבלתי לנכון הספרים שכב' שלח לי ומאד התרשמתי לטובה מדברים המלמחים לב ונפש פנך, הלכות במקורות, וגם התפעלתי מסגנון יפה. רב חילך לאורייתא ויפוצו מעינותך חוצה.

אבקש לשלוח לי את כל הספרים שכב' מוציא לאור.

בכבוד רב

הרב מיכאל ווסלוך

חבר הרבנות הראשית

תל אביב

תשסג

הנני מודה לכם מאוד על ספר זה ועל כל הספרים שקבלתי עד עתה ספרים אלה הם לעזר רב לא רק בתחום השחיטה אלא בכל ההלכות הנחוצות לבית יהודי והנחוצות לכל אדם לדעת הלכות אלא.

יהי' רצון שתראו הצלחה בכל מעשי ידיכם ותזכו את הרבים ושכרכם גדול ממעון הברכות והישועות.

בכבוד רב

גדי רובוח

בן פתחיה 51

בני ברק

תשסד

קבלנו את הספרים אשר שלחת אל כב' הרה"ר.

לכתחילה עלה במחשבתו של הראש"ל הרה"ר להעיר מספר הערות כיאה לספרים חשובים אלו, אך מה שהאדם חושק הזמן עושק.

יה"ר שתזכה להמשיך בזכוי הרבים ובהפצת התורה בכל מרחבי ארצה"ק.

בברכת התורה,

הרב אליהו בן דהן

לשכת הראשון לציון

הרב הראשי לישראל

עוזר אישי

תשסה

הננו מאשרים בתודה קבלת הספר החשוב "נפש ישעי'הו" על מאכלות אסורות, לספרית בית מדרשנו.

בכבוד רב

ה. לנדאו

בית הספר "בית הילד"

מנהלת

תל אביב

תשסו

הרינו לאשר בזאת כי קבלנו את הספר "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות.

בכבוד רב ובתודה

ביה"ס בית יעקב

יהודה הנשיא

תשסז

הרינו לאשר בתודה קבלת הספר "נפש ישעי'ה" על מאכלות אסורות.

בכבוד רב

הרב א. כהן לוין

מנהל

תשסח

הנני לאשר קבלת ספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות

יישר כוח תודה וכל טוב ותזכו להפיץ תורה בישראל.

בכבוד רב והוקרה רבה

הרב צדוק עימיסי

ראשון לציון

תשסט

אנו מבקשים ממעכ"ת שיואיל נא בטובו לשלוח לנו את ספרים היקרים הנ"ל כדי שנוכל להנות מזיו ספריו כאשר יהיה לבין כותלי מדרשנו ובעזהשי"ת נשתדל לבל יפגעו שום עיכובים ומניעות.

אוצר הספרים

שע"י תלמידי ישיבת "בית אהרן וישראל"

דחסידי קרלין סטולין

ירושלים

תשע

בזה אנו מאשרים שקיבלנו את הספר "נפש ישעי'ה" מאכלות אסורות.

בתודה מראש

ח. שפילר

בית ספר לבנות "בית יעקב"

בני ברק

תשעא

תודה עבור ספריו המחוכמים המחכימים והיפים אנציקלופדיה לכשרות וכעת הספר החדש נפש ישעיה על מאכלות אסורות השי"ת יתן ויפוצו מעיונתיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה.

תשואות חן חן לו וכט"ס.

בתודה והוקרה

יצחק זילברשטיין

רב שכונת רמת אלחנן

בני ברק

תשעב

בתודה ובהערכה כנה קבלנו את ספרכם אודות הענין החשוב, מאכלות אסורות. הספר יהי' בודאי לתועלת רבה לתלמידנו, אך בקשתנו היא אם אפשרי לשלוח לנו עוד שניים שלושה ספרים היות ואנו מעונינים שמה שיותר תלמידים יוכלו לעיין בספר חשוב זה וכן עוד עותק אחד עבור נשיא ויו"ר מוסדותינו הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א.

בברכת התורה ולומדי'

מגדל אור

להפצת תורה וחינוך בצפון

מגדל העמק

תשעג

ברצוננו לאשר קבלת הספר "מאכלות אסורות".

רב תודות.

בכבוד רב,

הרב שמואל י. שטרן

מנהל

תשעד

קבלנו בשמחה הספר הנ"ל ברכותנו להוצאת ספרים נוספים.

גב' רחל לינברג

מנהלת בי"ס בית יעקב המרכז

ירושלים

תשעה

שמחנו לקבל מכת"ר את הספר החשוב מאד נפש ישעי". בענין מאכלות אסורות, אשר נחיצותו רבה לכל והשוה לכל נפש.

אנו מודים מקרב לב לכת"ר על תשומת הלב ומעריכים מאד פעלו למען זכוי הרבים.

ויה"ר ונזכה שבכל בית ישראל יתבסס השלחן הטהור ולא יכשלו ח"ו במאכלות אסורות המטמטמים את הלב ומטמאים את הנפש.

בכל הכבוד הראוי

א.צ. קושניר

בית ספר לבנות "בית יעקב"

ראש העין

תשעו

הריני מאשר קבלת הספר החשוב. יעזרהו הקב"ה להוציא מעינותיו חוצה ועוד רבות בשנים יעסוק בזיכוי הרבים.

בהוקרה מרובה

"שילה"

בי"ס יסודי לבנות

תל אביב יפו

צשעז

כבוד הרה"ג ש. יהודה גראס שליט"א רב תודות למעכ"ת על הספר החשוב נפש ישעי' על מאכלות אסורות דבר שנחוץ מאוד בכל הזמנים ובפרט בדורנו עכשיו.

וכל המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו.

בברכת התורה מציון וירושלים

י. אלישיוץ

ישיבת תפארת שלמה

ירושלים

תשעח

הננו מאשרים ומודים על הספרים החשובים שנשלחו אלינו ספר אכילת התרנגולים המאיר את כל בעיות הנתקלים באכילת התרנגולים, וזבחו זבחי צדק שלש תשובות חשובות על ענין שצריך שובי"ם שזה יעמוד ע"ג זה, ומנוחת שלום על מאכלות אסורות לבאר גודל האיסור והפגם בזה, ומנחת יהודה על ענין איסור חלב עכו"ם, ושמירה טובה על עניני שמירה מאיסור למיניהם.

וספר נפש ישעי' על שמירת הגוף מאיסורים ודברי מוסר חשובים מאד, כדי לא להגיע ח"ו לאיסור ולהיזהר ולהישמר מהם.

בברכת רבנן ותלמידיהון

הרבו פעלכם לאורייתא

"אוצר הספרים"

דישיבת "קדושת ציון"

קרית באבוב, בת ים

תשעט

הריני מאשר קבלת הספרים אפית המצות השלם, נפש ישעיה, שחיטת ואכילת בשר כהלכתה, ואנציקלופדיה לכשרות.

הספרים הם מאד מענינים ואשמח לקבל מכב' עוד ספרים.

יה"ר שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בכבוד רב

הרב מתאנה מנשה

רב המושבים פדיח ופתחיה

נחל אילון

תשפ

הנני בזה להודות לכב' על הספר החשוב אפית המצות השלם חזקו ואמצו לכב' התורה.

בברכת התורה

הרב יהושע זמל

רב דשכונת תלפיות

ירושלים ת"ו

 

13140ft.ש3....14120ft.411ft.3

ק גרוס 3

תשפא

נתקבלו בברכה הספרים:

א. אפיית מצות השלם.

ב. נפש ישיעיהו.

ג. אנצקלופדיה לכשרות

תודה וכט"ס

אוצר הספרים

שע"י ישיבת ירוחם

תשפב

הנני לאשר כי קבלנו מכם את הספרים כדלקמן:

3 ספרים של "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה".

3 ספרים של "נפש ישעיה על מאכלות אסורות".

3 ספרים של "אנצקלופדיה לכשרות ה' חלקים".

1 ספר "אפית מצות השלם".

נודה לכם אם תשלחו עוד 3 ספרים של "אפיית מצות השלם" ועוד ספר אחד מכל אחד מהספרים דלעיל.

אנו מודים לכם על המשלוח ומצפים לקבל עוד ספרים שיהיו בידיכם.

בכבוד רב

הרב ח. שכטר

המועצה הדתית

קרית מוצקין

תשפג

הריני לאשר קבלת הספר החשוב נפש ישעיה על מאכלות אסורות.

בתודה וברכת התורה

בית ספר "בית יעקב" ותלמוד תורה

באר שבע

תשפד

הריני לאשר בזה קבלת הספר נפש ישעי' על מאכלות אסורות. תשואות חן חן עבור, הוא ספר מאוד מועיל, ומגלגלין זכות ע"י זכאי להציל נפשות יקרות מישראל מהרבה איסורים.

בברכת התורה

והצלחה בעבודת הקודש

ח. מיטייכטל

ירושלים

נ.ב. הנני עוסק בהכנת כת"י של אדמו"ר זצוק"ל הי"ד נא להודיעני האם יוכל לסייעני.

תשפה

הנני מאשרת בתודה וברכה את קבלת ספרו היקר "נפש ישעי'ה" על מאכלות אסורים.

הספר הוכנס לספרית המורות בביה"ס לעזר ולסיע בהוראת הדינים.

ברכתנו אליו "ומצדיקי הרבים ככוכבים לע"ו".

יהי' רצון שיראה ברכה בעמלו ובכל מעשה ידיו ויזכה להוציא ספרים להגדיל תורה ולההאדירה.

ונזכה במהרה לתשועה עולמית בביאת משיח צדקנו ובנין בית מקדשנו אכי"ר.

בברכה

עירית בני-ברק

בית הספר בית יעקב

תשפו

קבלנו את הספר הנשלח אלינו.

יישר כוח!

בכבוד רב,

הנהלת בית יעקב גור

בני-ברק

תשפז

הריני לאשר בתודה קבלת הספר החשוב "נפש ישעיה"

אין ספק שהספר יביא תועלת רבה בהסבר הדינים המרובים הכרוכים במאכלות מה גם שהוא מוסבר בטוב טעם עם תמונות להמחשה וכו':

יישר כחכם ויישר כח

של המו"ל באמריקה

ותזכו למצוות

ד. שניאור

מנהל בית הספר הרמב"ם

רמת השרון

תשפח

מאשרים בתודה קבלת הספר "נפש ישעיהו" על מאכלות אסורות.

הספר מפאר את ספריית המורים של בית ספרנו ועל כך יישר כח!

בברכה,

משה קליין

מנהל בית יעקב

נוה יעקב, ירושלים

תשפט

הנני לאשר בתודה ובברכה קבלת הספר היקר והחשוב "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות עם סיפורי מעשיות מפתח והוספות.

מי יתן וספר קדוש זה יתרום קדושה וטהרה בישראל, יעמוד הדבר לזכות לעוסקים בהפצת הספר.

ביקרא דאורייתא

ובכבוד רב,

י. נשרי

מנהל בית הספר היסודי

יסודי התורה ובית יעקב

עכו

תשצ

אני הח"מ מאשר בזה קבלת סט ספרים "נפש ישעיהו".

אני מודה לכבודו על כך ומקוה שגם ספרים נוספים שיופיעו, אשמח לקבלם בעתיד.

קבל נא, אדוני, את תודתי על כך!

בכבוד רב,

הרב מאיר לוי

קרית שמואל

תשצא

אנו מאשרים בתודה קבלת הספר "נפש ישעיה"

בברכה

משרד החינוך והתרבות

המחלקה להכשרת עובדי הוראה

פתח תקוה

תשצג

הננו מאשרים בזה קבלת הספר "נפש ישעיה" על מאכלות אסורים.

בברכה

שושנה מליך

בית ספר "בית ישראל"

תשצד

מו"ר הרב גרוסמן שליט"א מסר לנו את הספר החשוב נפש ישעי' על מאכלות האסורות ששלחתם לו.

וכפי בקשתכם הננו מאשרים את קבלת הספר, והננו מודים לכם ע"ז, בתודה וברכה,

היינו מודים לכם מאוד באם תואילו לשלוח עוד 2-3 ספרים עבור כמה מבני החבורה החפצים בזה וכן אם יש עוד ספרים מהרב המחבר תואילו נא לשלוח אלינו (באם אפשר ג"כ 2-3) ותודה מראש כתובתנו היא: ת.ד. 762 מגדל העמק 201.

בכבוד ובברכה

הנהלת

אוצר הספרים שע"י

תלמידי ישיבת תומכי תמימים -מגדל אור

תשצה

הריני מודיע בזה לכם על קבלת הספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות.

אודה לכם מאוד אם תשלחו לי ספרים נוספים.

בברכה

צבי עמוסי

מנהל בית הספר סיני

אופקים

תשצו

הרני לאשר בזה בתודה ובספיק רב את קבלת הספר החשוב "נפש ישעיה" כמו כן הרני מודה לכם מאוד על הספרים שיופיעו בקרוב.

בברכת

"עץ חיים למחזיקים בה"

גבאי אוצר הספרים

שע"י ישיבת "בית אהרן"

תשצז

הננו מאשרים בתודה קבלת הספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות.

בכבוד רב

מסורי שאול

מנהל ביה"ס יסודי התורה ובית יעקב

רעננה

תשצח

אחדשה"ט קבלתי עוד שני ספרים דרך הדואר אינציקלופדיה לכשרות ונפש ישעיה, נחמדים למראה וטובים ללמדם, אחלה את פני ה' להאריך ימיו של המחבר להוציא לאור כל תעלומה. ולהפיץ מעינותיו חוצה, חיים ארוכים ומבורכים, חיים בריאים ושלמים, וזה כפי קוצר לשוני ואין להאריך כי אם בשלומו הטוב, יזכו העושים והמעשים לכל מצוה טובה ולכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, אכי"ר,

בר"ך הצ'

יצחק אברהם.

רחוב יצחק שדה 47 ת"א.

תשצט

הרינו מאשרים בתודה ובברכה קבלת הספר "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות חלק ראשון.

בעיון ראשון נראה גודל חשיבות הספר, המתאר בעמקות ובשטחות כאחד חומרת האיסור והרחקה מחשש טריפה ונבילה.

הספורים המתלווים, ממחישים בצורה קלה ומובנת את ההתרחקות מהאסורים והתקרבות לקיום המצוות המעשיות.

בברכת לומדי התורה

אברהם הוניגסברג

מנהל ביה"ס

תת

אנו מודים לכבודו על שהואיל לתרום לאוצה"ס דישיבתינו את ספרו החשוב אכילת התרנגולים זבחו זבחי צדק וכו' ומקוים אנו שהלומדים בספרו יפיקו רוב תועלת ממנו להגדיל שם תורה ולהאדירה.

ובזכות זה יזכה שיפוצו מעינותיו חוצה וליבדרן שמעתתיה בבי מדרשא.

בתודה ובברכה

גבאי אוצה"ס

דישיבת איתרי

ירושלים

תתא

הננו לאשר בתודה קבלת ספר "נפש ישעיה" 5 חלקים.

יזכה כב' להמשיך ולעמד על משמרת הכשרות בעולם היהודי אמן.

בכבוד רב

בית מדרש גבוה להוראה באר משה

פתח תקוה

תתב

שמחנו לקבל את הספר החשוב נפש ישעיה ישר כוחכם ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בתודה ובברכה

מיקסלר

בית ספר בית יעקב

קרית ישמח משה

תתג

אני מאד שמח על הספרים שנשלחו אלי ומעיין בהם לעתים תכופות. ומצאתי בהם הרבה דברים שמרבית השובי"ם לא שמים מספיק דגש על קיומם ואקוה בעזה"ש שלימודם יביא תועלת גדולה לכל העוסקים במלאכת קודש זו.

ויתברך מאתו יתב"ש

בכל משאלות לבו

שלום הלוי ברגר

תתד

הננו מתכבדים לאשר ברב תודה והוקרה קבלת הספר "אינציקלופדיה לכשרות ה' חלקים" עבור ישיבת הרשב"י זיע"א בעיה"ק צפת ובמירון.

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת התנא הקדוש

רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

ההנהלה

תתה

הרינו לאשר קבלת הספר החשוב "נפש ישעי-ה" לישיבת ירוחם.

והננו מודים מקרב לב ובהוקרה מיוחדת על קבלת ספריו של הרב המחבר ר' שלום יהודא גרוס שליט"א ושיזכה להוציא מעינותיו החוצה ולהתברך בכל מימי דמיטב.

בברכת התורה

מרכז לתורה ולחינוך ירוחם

תתו

הריני מאשר בתודה קבלת הספר החשוב נפש ישועה על מאכלות אסורות. יה"ר שספר זה יביא ישועה וגאולה לעם ישראל.

בברכה

חיים קאופמן

מנהל ביה"ס

תל חנן

תתז

הננו לאשר כי קבלנו את הספר "נפש ישעיה על מאכלות אסורות" בתודה ובהוקרה.

בכבוד רב,

אלחנן סמט

מנהל בית-הספר בית יעקב

פתח תקוה

תתח

הריני להודיעך כי ישיבתנו טרם קיבלה את סט הספרים "נפש ישעיהו".

אודה לכבודו אם ישלח את הסט לספריית התורנית של ישיבתנו.

כמו כן - הנני מעונין מאד לקבל סט "נפש ישעיהו" לרשותי. אבקש לשלוח לכתובתי הפרטית - קרית שמואל - רח' הנציב 21 ע"י חיפה.

בברכת התורה,

הרב דוד צבי הופמן

ראש הישיבה

תתט

יתברכו כל העוסקים והמסיעים ויהיא זכות הרבים תלוי בהם.

תודה ובכבוד רב

גפי ריבוח

בן פתיחיה 51

בני-ברק

תתי

הנני לאשר בזה קבלת הספר הנ"ל אני מודה לכם מאוד מאוד, על המשלוח אשמח לקבל את יתר הספרים.

יש לציין שספרים אלו עוזרים לי בעבודת הקודש שהיא מלאכת השחיטה.

שו"ב שלום מעטוף

שכון חב"ד 4 01 לוד

תתיא

הנני מאשר את קבלת הספרי "נפש ישעי'ה על מאכלות אסורות"

תודה רבה לכם עבור הספר יישר כחו ובע"ה אם יגיעו ספרים נוספים חדשים אשמח מאוד לקבל עותק מן הספרים.

בתודה מראש

וחג אורים שמח

יפת אשיאל

שדרות חן גוריין 45

אזור 71085

תתיב

קבלתי חבילתך הכוללת ספר "נפש ישעיה"

יישר חילך לאורייתא

דוד צבי הופמן

הנציב 21

קרית שמואל

חיפה 38362

תתיג

הרינו להביע את תודתינו והערכתינו על היענותו הנדיבה בהמציאו לנו את ספריו החשובים אשר נתקבלו בברכה והוסיפו דעת לאברכי הכולל ולכל באי בית המדרש. והוסיפו נדבך נוסף לאוצר הספרים של הכולל.

בשם הנהלת הכולל ובשם האברכים וכל באי בית המדרש מאחלים אנו לכם שבזכות מצוות זיכוי הרבים שקיימתם תשרה הברכה בכל מעשי ידיכם ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה, ולהפיץ מעינותיכם חוצה.

נ.ב. נודה מאד לכבוד הרב אם יואיל לשלוח לנו ספריו האחרים אשר רואים אנו בהם חשיבות רבה שיהיו בהיכל הכולל והם: אפיית מצות השלם, מצות מצה בשלמותה. מצה שרויה. אכילת מצות בישראל. מצות מצה. סגולות מצות ישראל. שלום לרחוק ולקרוב ורפאתיו. נפש ישעי' ח"ב. מנוחת שלום. שמחת שלום. מנחת יהודה. אור הצניעות בישראל. צניעות ישראל כהילכתה. זקן ישראל כהלכתו.

בברכת התורה ולומדיה.

חיים

בית מדרש גבוה להוראה

כולל אברכים

רחובות

תתיד

קבלנו את הספר אשר שלחתם אלינו בשמחה רבה, וכפי בקשתכם אנו מודיעים על קבלתו.

בתודה ובברכה

בי"ס תורת משה

ירוחם

 

13140ft.ש3....14120ft.411ft.3

 גורס 3

תתטו

אנו מודים לכב' על משלוח הספרים נפש ישעיה על מאכלות אסורות ועוד, ויהי רצון שיפוצו מעינותיו חוצה.

בברכת

כפר הנער שדה חמד

ת.ד. 56

ראשל"צ

תתטז

אני החתום מטה מאשר בזה שקבלתי את הספר אפיית המצות בלבד.

בכבוד הראוי,

הרב דוד שמואל

מושב חלץ

אשקלון

תתיז

ברצוני להודיעך כי במשלוח האחרון חלה טעות במשלוח הספרים.

לצערי קבלתי 2 ספרי "אפית המצות השלם" יתר על המידה ולעומת זאת חסרים לי 2 ספרים של "שחיטת בשר כהלכתה" אבקש לשולחם.

את שני הספרים המיותרים אני משאיר אצלי ובמשלוח הבא נחסיר ספרים אלו.

בכבוד רב,

הרב ח. שכטר

המועצה הדתית

קרית מוצקין

תתיח

אחדשה"ט כראוי הנני מאשר בתודה ובברכה קבלת שני הספרים החשובים והיקרים 1. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה. 2. אנציקלופדיה לכשרות.

ואי"ה כשיצאו עוד ספרים אני מבקש שתשלחו לי אותם. וזכות הרבים תעמוד לו ולזרעו עד עולם.

ביקרא דאוריתא

הרב א. אלבז

רב המקום

גבעת שמואל

תתיט

הריני מאשר בתודה את קבלת הספר היקר "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות חלק א.

תזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה

ת"ת וישיבת "שפתי כהן"

ירושלים

תתכ

הנני לאשר בתודה קבלת הספר החשוב "נפש ישעיה"

לא צריך להוסיף ולהרבות דברים ומילים על הספר ועל מחברו משום שהמפורסמות אינן צרכים ראיה וכל מעיין מיד רואה את גודל חשיבות הספר ואת גודל מעלת מחברו שליט"א.

בברכת להגדיל תורה ולאדירה

הרב יוסף ברוך

תתכא

הנני לאשר בתודה קבלת ספרו היקר נפש ישעיה אשר יגע וטרח ומצא להסיר מכשולים. הנתקלים בהם בני עמנו יהי רצון שיזכה ויפוצו מעינותיו חוצה ולחבר ספרים כהנה וכהנה מתוך בריאות גו"נ ונהורא מעליא להגדיל תורה ולהאדירה יישר חיליה לאורייתא.

בהוקרה ובכל הכבוד

מרדכי חזיזה

לשכת הרבנות

הרב המקומי

מבשרת ציון

תתכב

הננו לאשר קבלת הספר "נפש ישעי'ה על מאכלות אסורות"

הספר הוכנס לשמוש ספרית בית הספר.

בתודה וברכה

סמינר בית יעקב

בני ברק

תתכג

קבלנו את הספרים "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות, ואנציקלופדיה לכשרות (ה' חלקים)

תודתנו נתונה מעומק הלב ומי יתן ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בכבוד רב

הישיבה הגבוהה

אור עציון

אוצר הספרים

תתכד

הרינו לאשר קבלת הספר החשוב בו קונטרסים על אכילת תרנגולים, שחיטה וכו' וכו'.

ב"ה כמעשהו בראשונה כך מעשהו בשניה טוב טעם ודעת השוה לכל נפש.

יה"ר ויזכה להמשיך במעשיו החשובים ויפוצו מעינותיו חוצה להרבות כבוד שמים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא.

בברכת כהנים,

הרב שמחה הכהן קוק

רב ראשי ואב"ד

רחובות

תתכה

בתודה וברכה הננו שמחים לקבל את ספרו היקר יישר חילו לאוריתא.

אנו ננצל את הספר בספריית התלמוד תורה לעיון המורים והתלמידים.

נשמח לקבל ספרים נוספים לתועלת הרבים.

בתודה ובברכה

תלמוד תורה "בתי אבות"

ע"י ישיבת פוניבז'

תתכו

הנני מאשר בתודה את קבלת הספר "נפש ישעי' על מאכלות האסורות"

תודה למחבר הנכבד שליט"א וברכה שימשיך להפיץ מעינותיו החוצה, לתועלתם של בני התורה שספריו להם לעזר ותועלת רבה.

חן חן ורב תודות!

בכבוד רב

יעקב נוימן

רח' נחום 9, בני ברק

תתכז

בתודה אני מאשר את קבלת ספרו נפש ישעיה על מאכלות אסורות ימלא הקב"ה חפצו לזכות את בני ישראל להמנע ממאכלות אסורות ויקודש עם ישראל.

בברכת הצלחה

וכל טוב

מנחם לוי

תתכח

בלי ספק יעזור הספר להפצת יהדות בקרב הצבור ובעיקר לעמוד על החשיבות שבכשרות המאכלים והשפעתה על אישיות האדם ועליתו בתורה ויר"ש.

תזכו למצוות, וה' יעזור לכם להמשיך ולהפיץ חומר בנושאי יהדות שונים וחפץ ה' בידכם יצלח.

בכבוד רב

ח. בן סניון

עורך העיתון "אור התקוה"

תתכט

בתודה ובהוקרה אנו מאשרים את קבלת הספר החשוב "נפש ישעי" על מאכלות אסורות אשר כולו מלא תוכן.

בכבוד וביקר

פנחס רוזנשטיין

תלמוד תורה וישיבת ר' עקיבא

בני ברק

אני מאשר בזה את קבלת הספרים: 1. שחיטת ואכילת בשר כהלכתו 2. אפית המצות השלם 3. אינצקלופדיה לכשרות 4. אכילת מצות בישראל 5. נפש ישעי' על מאכלות אסורות.

מאת הרב שלום יודא גרוס שליט"א ניו יורק

בכבוד רב

הרב שרגא וויס

חיפה

תתל

הריני לאשר קבלת הספר נפש ישעי' חלק ראשון ותודה לכם על הספר הקדוש הזה שיש בו לזכות את הרבים.

שמואל הירשפרויג

חדרה

תתלא

הריני להודות לכבודו על ספרו החשוב, אשר שלח לישיבתנו.

תלמידנו אשר הינם חוזרים בתשובה קיבלו חזוק רב מכל הדברים הכתובים והביעו את שמחתם על כי כתוב בשפה ברורה וצחה, שוה לכל נפש והוא להם לעזר רב.

יזכהו הקב"ה להמשיך בעבודת הקודש ולהפיץ מעיינותיו חוצה.

בברכת התורה

הרב יוסף ברוק

מוסדות נתיבות עולם

בנשיאות מרן הגר"א שך שליט"א

בני ברק

תתלב

הרינו לאשר בתודה קבלת הספר שלכם.

יהי' רצון שתזכו להוציא עוד ספרים לזכוי הרבים.

בכבוד רב

שמואל עמיקם

ישיבת נזר התורה

מנהל הישיבה

בני ברק

תתלג

אני החומ"ט מאשר בזה שקבלתי ספרים זבח פסח ב' נפש ישעיה ג. ספרא דטבחא

תודה מראש.

יהודה מלכאל

שוחט

תתלד

בשם מתפללי בית הכנסת ולומדי בית המדרש של ישיבנו כוכב השחר הנני מודה לכם על תרומתכם הנדיבה של שלשת הספרים העוסקים בהלכות כשרות המזון וביחוד בתחום הטריפות נפש ישעיה אנציקלופדיה לכשרות ושחיטת ואכילת בשר כהלכתה.

הננו מודים לכם ומברכים שתזכו להפיץ את תורתנו ולהסיר מכשולים מדרך הרבים.

בתודה ובברכה

עפר שיפמן

בשם תושבי כוכב השחר

יריחו

תתלה

הנני לאשר בזה, קבלת הספר "נפש ישעי'"

נתבשמתי מהספר המלא וגדוש מידות טובות והלכה למעשה בתוספת יר"ש טהורה.

יישר כחכם!

יתן ד' וכה יוסיף לכם שנות חיים והצלחה גדולה בהקניית דיני התורה בכל פרטותיה ודקדוקיה.

בכבוד ובהערצה

ד. ברונשטיין

תתלו

לפי בקשת הרב דוד סגל רב הנני מאשר שקבלתי מידו את הספרים "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" ו"נפש ישעיה" על מאכלות אסורות.

ואני מודה לכם מאד.

בכבוד רב

נתן שפר שו"ב

תתלז

קבלתי בזמנו את הספר החשוב שחיטת ואכילת בשר כהלכתה ואני מודה לכם מאד על כך.

יש בספר זה תועלת מרובה בכל הענינים שכת"ר המחבר שליט"א דן

שמעתי כי יצאו לאור עוד כמה ספרים העוסקים בהלכות חשובות אשמח מאוד לקבל את שאר הספרים שיצאו לאור.

זכות גדולה יש לכת"ר המחבר שליט"א המעורר ומדרבן לחיזוק, בענינים שהם יסודות דתוה"ק.

בברכה ובהוקרה

יורם זלצברג

רב ומורה הוראה

חבר הרבנות הראשית

תל אביב יפו

תתלח

אחדשה"ט הודיעכם כי קבלתי הספרים ששלחתם לי 02 ספרים נפש ישעי' 02 ספרים אנציקלופדיה 5 ספרים שחיטת ואכילת בשר.

מעביר לכם בזאת אני את תודאתי ותודות השוחטים והמשגיחים אשר קבלו הספרים. ודבר בעיתו מה טוב ועושר תמיד עת להתחזק ולהתגבר על השגרה והשכחה המקררת את להבת ההתלהבות דקדושה בבחינת "תלכו עמי בקרי" חלילה וחלילה ולכן יישר חילכם לאורייתא כה לחי עלו והצליחו להפיץ הקדושה וכשרות המאכלים בכל בית ישראל ויהי רצון שלא תצא תקלה ח"ו מתחת ידנו וחפץ ה' בידינו יצליח ובא לציון גואל בבי"א.

בשם השוחטים והמשגיחים "במעוף"

בברכת התורה

מנחם ווייס

בית חלקיה

תתלט

ראיתי באחד מספריכם שיש לכם ספר שנקרא ספר "המשפט בישראל כהלכתה" עם קו' "ממון ישראל כהלכתה", ובו מדובר בענין מה שנקרא כאן באה"ק "טוען רבני". וכיון שלצערנו גם כאן בארה"ק גם נפרץ כן. הייתי רוצה מאד הספר כדי להראות למי שצריך.

ע"כ אבקש מאוד לשלוח לי הספר "המשפט בישראל כהלכתה" עם קו' "ממון ישראל כהלכתה" בלה"ק. ואודה לכם מאוד ע"ז רצו"ב סך = 4 דולר ע"ח: 3 דולר עבור הספר ו-%7 אחוז עבור המשלוח (מן הסתם לא"י יקר יותר המשלוח) וכיון שאין כאן כסף קטן ארה"ב ע"כ רצו"ב 4 דולר.

בתודה ובברכה זיכוי הרבים

מרדכי ברס

רחוב שרת 6

בני ברק 44515

תתמ

צר לי מאד, שלא השיבתי לו על אגרתו היקרה מייד עם קבלתה, טרוד ועסוק אני בהרבה דברים וכמעט שאינו מגיע לידי כתובת מכתבים.

כל הדברים ששלח כב' קיבלתי איני מספיק לעיין כ"כ מהר כפי שהוא כותב. עטו לא רק שופע אלא גם משפיע ואשרהו יצליח בכל מעשי ידיו ויפוצו מעינותיו חוצה.

הריני גם להודיע לו ששני הספרים ששלח לספרייה של הסמינר (נפש ישעי' על מאכלות אסורות והאנציקלופדיה לכשרות) מסרתי לפקיד הממונה על קניית ספרים והוא אמר לי שכב' יקבל תשלום בעדם.

אף אני רוצה לצרף לו מתנה צנועה, ראוי הוא למתנות גדולות ונאות על פועל ידיו ועל יציר כפיו ומן השמים יברכו אותם בכל טוב סלה ובפורים שמח ובחג פסח כשר ושמח.

בכבוד וביקר

זבולון רביד

תתמא

אני החתום מטה חבר בועד מורא מקדש בא"י המטרה הפצת ספרו מ"מ וכל מיני הידעות בקשר ענית אמן ואיסור שיחה בביהכנ"ס ובזמן תפילה וקרה"ת וכו' וכו'

וגם חברת מתן בסתר להושטת עזרא לנצרכים במתן בשר דגים ויין וכל מיני מצרכים וגם כסף למשפחות עניות וחולים וכהנה והנה לפי הנ"ל אני מבקש לשלוח לי כמה ספרים של עניית אמן כהלכתה ומזוזת ישראל כהלכתה וכו' ונזכה לגאולה שלימה במהרה.

בכבוד רב

אברהם פלבינסקי

ת"ד 44 בני ברק 00115

אם אפשר גם תמורה כספית בשביל מוסד מתן בסתר הנ"ל.

תתמב

מאשר הנני קבלת החו' (מדריך לכשרות ולחיזוק הדת) ות"ח. ודבר בעתו.

בחדש אדר ראשון - חדש העיבור המשלים שנה זו, ובסמיכות לפורים קטן, ומפורסם מאמר דא"ח דפ"ק שנת פרזת, והמעשה הוא העיקר.

הפ"נ שבמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'.

בכבוד ובברכה להצלחה

מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש

007 איסטערן פארקוויי

ברוקלין, נ.י.

תתמג

קיבלתי בשמחה ספרו אכילת מצות בישראל הסכמתי ועבודי כאן עם שאר המסכימים והמעודדים החתומים בספר הנזכר אחתום בברכת מועדים לשמחה לשלום וטובה וברכה.

מאחל ע"ה ה'

כהן הי"ו

הרבנות הראשית

מושב ברכיה

תתמד

קבלתי ספר אכילת מצות בישראל תהיו ברוכים אמן.

הרב שעירי שמעון

מושב שער אפרים

 

13140ft.ש3....14120ft.411ft.3

ע גרוס 3

תתמה

אני החתום מטה מאשר שקבלתי את הספר ספר אכילת מצות בישראל חיבור של הרה"ג הרב יהודה גראס שליט"א יישר כח לחכמתו הרמה על כל הספרים שהוא מחבר בתודה רבה ובברכת התורה.

חיים בדוחרב

מושב אורה רב מקומי

תתמו

מאשרים בתודה קבלת הפרסומים 1. אכילת מצות בישראל. 2. אשרי תמימי דרך 3. אל התלמיד

תודתינו להרב הגאון ש' י. גרוס שליט"א ולכל המסייעתי

ישיבת "פורת יוסף"

קרית אתא

תתמז

הנני לאשר בזאת בתודה ובברכה, כי קיבלתי את הספר "אכילת מצות בישראל" והנני סמוך ובטוח כי גם ספר זה, כקודמיו, יעשיר אותי ואת ספרייתי בחומר רב וחשוב.

בברכת התורה

הרב יוסף כהן

תתמח

הועד להוצאת הספרים החשובים אכילת מצות בישראל ועוד.

אנו מודים על שליחת הספר לישיבתינו ויה"ר שיפוצו מעינותיכם חוצה.

בברכת

ישיבת נחלת יהודה

כפר הנוער שדה חמד

תתמט

לאחרונה הגיע הספר "אכילת מצות בישראל" לכולל הנצי"ב שערי תורה בתל אביב, בו אני לומד. באתי בשאלתי האם ניתן לקבל מכם ספר זה וספרים נוספים משל המחבר החשוב שליט"א, כדי שאוכל לציין מהם בספרי. ויהיה בכך תועלת למחבר החשוב. כן אם ניתן לקבל ספרים אלו עבור בית כנסת ברמת גן בו אני מוסר שיעורי תורה, ויהיה בכך זיכוי הרבים.

בברכת התורה

צבי כהן

תתנ

הריני מאשר קבלת הספר אפית מצות ודיני פסח בתודה ובברכה

עקיבא הכרמי

רב קרית שמואל

תתנא

קיבלתי בשמחה את ספרו החשוב "אכילת מצות בישראל" ושמחתי עליו כמוצא שלל רב, ובמיוחד שזה בבחינת "דבר בעתו מה טוב", אציין שספריו הקודמים היו לי לעינים, ואשריו שזכה ללמד דעת את רבני ישראל הזקוקים בכל רגע ובכל שעה להוראות את העם דבר ה' זו הלכה.

וברכתי ברכת הדיוט שעוד יפוצו מעינותיו חוצה, ונהנה מאורו כי טוב "ולהיהודים היתה אורה ושמחה".

שלמה צדוק

הרב המקומי

מושב כפר יעבץ

תתנב

אחדשה"ט כראוי לכת"ר הרני מאשר בתודה מעומק הלב קבלת ספרו החשוב "אכילת מצות כהלכה" עינתי בו ונהניתי ממנו מאד מאד כמו שאני נהנה משאר ספריו היקרים והחשובים יישר חיליה לאוריתא לזכות את הרבים ולהסיר מכשול מקרב עמי בית ישראל אשריו ואשרי חלקו בזה ובבא. זכות התורה הקדושה תעמוד לו ולזרעו אחריו עד עולם. אשמח להכיר את כב' פנים אל פנים בבא היום כשיעלה לא"י. יתן לו הקב"ה בריאות ואריכות ימים ושפע נחת דקדושה ויה"ר שיתמלאו כל משאלות ליבו לטובה לעבודתו י"ת.

ביקרא דאוריתא

אלעזר אלבז

בן לאאמו"ר ר' בן ציון זצ"ל

רב המקום

גבעת שמואל

תתנג

הנני מאשר ברוב תודה וברכה קבלת ספרו החשוב "אכילת מצה בישראל" אשר כראוי בו אחת הנה ואחת הנה והתרשמתי מטוב אמריו הנעימים. ובהתקדש חג הפסח אוסיף בודאי ליקרא ולהתענג מטובו.

יישר כחו וחילו לאורייתא, ועוד יזכה לשקוד באהלה של תורה גם עד זקנה ושיבה ברבות הטובה והברכה.

בייקרא דאוריתא

חיים דוד הלוי

הרב הראשי וראב"ד לת"א יפו והמחוז

תתנד

שמחנו לקבל מכם הקונטרסים: א. אל התלמיד ב. אשרי תמימי דרך.

נודה לכם באם תשלחו לנו קונטרסים נוספים למען נוכל להפיץ בקרב תלמידינו כמו כן נשמח מאד אם נקבל מס' עתקים של הספר "אכילת מצות בישראל".

תודתנו נתונה לכם על כך מראש.

בברכת

הרמת קרן התורה

תזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

ישיבת בני עקיבא בית שמואל.

קרית גולדשמידט חדרה

תתנה

הרינו מאשרים בזה קבלת הספרים הבאים:

1. ספר אכילת מצות בישראל.

2. קונטרס "אשרי תמימי דרך".

3. אל התלמיד - פרקי חינוך לבני הנעורים.

מאחר ויש לנו כמה מוסדות חינוכיים לבנים ולבנות. נודה לכם מאד אם תשלחו לנו כדלהלן:

אכילת מצות - 3 ספרים

אשרי תמימי דרך - 01 קונטרסים

אל התלמיד - 03 עותקים

בכבוד רב ובתודות

ההנהלה

בית מדרש גבוה לתורה

תתנו

הננו מאשרים בזה בתודה את קבלת הספר של הרב הגאון רבי שלום יודא גראס שליט"א "אכילת מצות בישראל" והננו מברכים אותו שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה

ההנהלה

ישיבת "דברי חיים"

צאנז-טשאקאווע

ירושלים

תתנז

הרינו לאשר בתודה את קבלת הספר אכילת מצות בישראל להרב שלום יהודה גרוס שליט"א, "יישר כחכם", "חזקו ואמצו".

בכבוד רב

ישיבת "נתיב מאיר"

ירושלים

תתנח

הריני מאשר בזה קבלת ספרו בענין אכילת מצות בישראל ויישר חילו לאורייתא

בכבוד רב

עמנואל קוסובסקי

רב שכונת יד אליהו

תתנט

אנו מאשרים ברוב תודות קבלת ספרו החשוב אכילת מצות בישראל ומבקשים להואיל לשלוח את יתר ספריו החשובים על מנת להעשיר את ספריית מוסדנו.

ברגשי הוקרה וברכה רבה

עובד הילזן

מכון לחקר כתבי הרמב"ם

חיפה

תתס

ft.4בשמחה ובתודה קבלתי את הספר הנקרא אכילת מצות בישראל אפריון נמטייה לרבי על עבודתו עבודת הקודש אשרי יולדתך שכת"ר זוכה ומזכה את הרבים.

ft.3ברגשי כבוד ויקר

הר'ב יעקב י' שלום

והמורם מהם כיוצא בהם הרה"ג שליט"א המעשה ועומד לימינו כי באמונה הוא עושה.

הנ"ל

תתסא

אחר דרישת שלום כת"ר הנני מאשר כבקשתכם קבלת הספר המועיל והנחוץ אכילת מצות בישראל והנני תודה לכם על ששלחתם אותו אלי.

בכבוד רב

הרב שאול אחרק

הרב המקומי

לעיה"ק נס-ציונה ת"ו

תתסב

הנני לאשר קבלת הספר ששלחתם אלינו.

ישר כוחם לתורה.

בכבוד רב

ההנהלה

ישיבת "אהל מועד"

ירושלים

תתסג

הנני מודים לכבודו עבור הספר אכילת מצות בישראל.

והנני מברכים את כבודו שיזכה להוציא עוד ספרים לזכות את בני ישראל.

ויזכה לכל מילי במיטב.

וחג שמח וכשר.

בכבוד רב

ישיבת "כתר-תורה" להוראה

בני ברק

תתסד

הריני לאשר בתודה את קבלת ספרים החשובים על "אכילת מצות בישראל"

ה' ישלח עזר ומקודש לכת"ר להמשיך במלאכתו הקדושה.

מוקירו ומעריכו

הרב יחיאל בוחבוט

רב העיר קרית-שמונה

תתסה

בשמחה ובעונג רב הננו לאשר ברוב תודה קבלת הספר החשוב "אכילת מצות בישראל" לאוצר הספרים בישיבתינו הק'.

הספר ודאי יביא תועלת למסתופפי בית מדרשנו הי"ו וזכות הרבים תהא תלויה בהגאון המחבר שליט"א.

ברכותינו למחבר שליט"א: יגדיל תורה ויאדיר ויפוצו מעיינותיך חוצה!

בברכה

ההנהלה

ישיבה וכולל אברכים

"מאמר מרדכי"

בני ברק

תתסו

ft.4שמחתי מאד בקבלת ספרו הנ"ל דפדפתי בו ומצאתי הכל בו ואשא עיני כל מעיני. והנה מגלת ספר. הכל נמצא בספר. ספר"א דמרי טב. הנהו זהרורי אותיות מחכימות כחמה ברה; מלא צנא דדבשא במדה גדושה. ואני תפלה לאל'קי המערכה שתזכה לאריכות ימים עד מאה ועשרים דשנים ורעננים בזכות האבות הראשונים אסיים את מכתבי בשים שלום טובה וברכה ובתודה רבה.

בכבוד רב ובכל חותמי הברכות

כמוס עגיב

הרב של אור יהודה והסביבה

לשכת הרבנות

תתסז

הריני בזה להודות לכת"ר על ספרו אכילת מצות בישראל אשר שלח לי.

יתן השי"ת ויפוצו מעינותיו חוצה לזכוי הרבים ויתקדש ש'ש על ידו.

בברכות התורה

ופסח כשר ושמח

הרב יעקב פנחס שיר

הרב הראשי

כפר-סבא

תתסח

הנני לאשר בזאת את קבלת הספרים ששלחתם לנו והנני מודה לכם ומברך אתכם שתזכו להפיץ תורה ולהאדירה בקרב עם ישראל.

בכבוד רב

אוצר הספרים

שע"י ישיבת אור התורה

תתסט

קבלנו בתודה את הספר אכילת מצה בישראל.

בתודה ובברכת פורים שמח וחג פסח כשר ושמח,

בכל הכבוד

ובברכת התורה

בית מדרש גבוה לתלמוד והוראה

"עץ יוסף" פינסק

תתע

הריני מאשר בתודה קבלת הספר "אכילת מצות בישראל" וקונטרס "אשרי תמימי דרך" ו"אל התלמיד" שהמצאתם לנו.

נא להעביר תודתנו למ"ל בארה"ב.

בכבוד רב

הרב ב. הורוויץ

ישיבת דבר ירושלים

ראש הישיבה

תתעא

קבלתי בתודה והערכה את הספר החשוב "אכילת מצות בישראל"

תודתי אמורה ונתונה על סדרת הספרים שהאירו עיני ועיני חכמים, מכבוד הגאון הגדול בנש"ק, חריף ובקי במכמני התורה והחכמה, הרב רבי שלום יהודה גראס שליט"א, המרביץ תורה ותבונה לאלפי הוגי ספריו.

חן חן ורב שלומות להגדיל תורה ולהאדירה

בכבוד הראוי

יצחק מתתיהו טננבוים

מנהל מח' השחיטה

פעיה"ק ירושלים ת"ו

תתעב

הנני לאשר כי קבלנו את ספריו של הרב הגאון שלום יהודה גראס הי"ו.

הכוללים א. אפית המצות השלם ב. אכילת מצות בישראל ג. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה.

הספרים הנ"ל הגיעו למעלת כבוד תורתו רבינו הרב דוד כהן שליט"א אשר העביר אותם לעיון לישיבתינו הקדושה "אורות התורה" מיסודו של רבינו שליט"א

יה"ר שהשי"ת יתן לו משאלות לבו לטובה אורך ימים ישביעהו ועושר וכבוד יעטרהו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ושובע שמחות וכל טוב אמן.

בברכת התורה

בנימין ענתבי

תתעג

יפה כחו בכפליים בזה הספר אכילת מצות בישראל. כבר אמרו חז"ל "סיגנון אחד עולה לכמה נביאים ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד" סנהדרין פ"ט.

השמים הניחו למעלתו "ענף עץ אבות" בקעה להתגדר בה לזכות הרבים.

נודו אם ישלח לנו 6 עותקים מכל ספר שיהיו קבועים בתי הכנסת באתרי רבנותי.

והנני בברכת חג כשר ושמח

ויזכנו ה' בעגלא דידן לאכול מהפסחים ומהזבחים

לשכת רבנות אזורית הדר-השרון

תתעד

הנני מאשר בזאת את קבלת ספרו היקר "נפש ישעיה" על מאכלות אסורים להיכל ישיבתינו הקדושה. ונראה לענ"ד חשיבות הספר ותועלת לרבים במיוחד בזמנינו דור שפל כמאמר חז"ל "עד שאדם מתפלל שיכנסו ד"ת לתוך מעיו, יתפלל שלא יכנסו מאכלות אסורות לתוך בטנו ואין לו עוד מה להוסיף בזה לאחר כל ההסכמות מרבותינו הגאונים שליט"א ואסיים בברכה לכבוד הרב שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה וה' הטוב יוסיף ימיו בטוב ושנותיו בנעימים אכי"ר אמן ואמן.

בכבוד רב

אוצר הספרים

שע"י ישיבת אור התורה

בני ברק

תתעה

הננו לאשר בתודה קבלת הספר החשוב על אכילת מצות ויה"ר שיזכה להוציא עוד ספרים לתועלת הרבים.

בשם המבאים

אפרים פלדמן

תתעו

הננו לאשר בתודה קבלת ספרו החשוב ספר "אכילת מצות בישראל" ודאי יקבלו תועלת גדולה מאוד בלומוד הספר יה"ר שזכות הוצאת הספרים הקדושים יעמוד לו וימלא ה' כל משאלות לבו לטובה.

בברכת חג כשר ושמח.

בכבוד הראוי

ישיבת נובהרידוק "בית יוסף"

ירושלים

קיבלתי בשמחה את ספרך "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות.

ואני רואה בספרו שזה ספר שכלל הציבור צריכים בו בתקופתנו שלא נזהרים כל כך בעינינים אלו.

ויזכה כבוד הרב המחבר שליט"א, להוציא לאור את ספריו. להגדיל תורה ולאדירה.

בברכת התורה

יוסף אבוחצירא

רב הראשי יבנה

תתעח

הננו מאשרים בברכה קבלת הספרים הבאים:

אפיית המצות, אכילת המצות, אשרי תמימי דרך, אל התלמיד.

ספרים אלו יביאו לנו תועלת רבה ועל זאת תודתינו.

בברכה

מוסדות מיסודם של חסידי גור

 

13140ft.ש3....14120ft.411ft.3

י גרוס 3

תתעט

ברצוני להודות לכת"ר על משלוח הספרים החשובים שכב' שלח לי:

א. אפית המצות השלם ב. נפש ישעיה על מאכלות אסורות, ג. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה, ד. אכילת מצות בישראל.

מתוך הספרים ניכרת גדלותו של כת"ר בהלכה וגם למעשה, ו"גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה" ויותר חשובה פעולתו של כת"ר להפצת מעינותיו חוצה כדי לזכות את הרבים ע"י "סור מרע ועשה טוב".

בברכת התורה

ובצפיה לישועה

ישעיהו מיטליס

לשכת הרבנות

נהריה

תתפ

קיבלנו בתודה את הספר החשוב "אכילת מצות בישראל".

תזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה

אוצר הספרים

שע"י ישיבת משכן יעקב

חיפה

נ.ב. בשמחה רבה היינו חפצים לקבל עוד ספרים.

תתפא

בשם רבנן ותלמידיהון בהיכל התלמוד הננו מודים לכם על הספרים החשובים שקיבלנו ממכם ולאחרונה הספר אכילת מצות בישראל תזכו להמשיך בהפצת ספרים חשובים ולהגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת פסח כשר ושמח

אוצר הספרים שע"י היכל התלמוד ת"א

תתפב

אני מאשר בתודה את קבלת ספרכם החשוב אכילת מצות בישראל.

תזכו להרבות תורה ודעת בישראל מתוך הרחבת הדעת.

בכבוד הראוי

יעקב איזנשט

רב המשחטה

"העוף המעולה בע"מ"

בית דגן, ישראל

תתפג

נתקבל על נכון הספר הח' אכילת מצות בישראל, ודבר בעתו מה טוב!

תזכו להגדיל תורה ולהאדירה עוד רבות בשנים!

בכבוד רב

בית המדרש כולל אברכים,

"בית דוד"

בני ברק

תתפד

בשמחה רבה הריני לאשר על קבלת ספריו הק' ששלחת לי עד עתה.

ויהי רצון שהקב"ה יוסיף לך עוד כהנה וכהנה ותזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה

אליהו שרים

חבר הרבנות הראשית לת"א יפו

תתפה

הנני לאשר בתודה את קבלת הספר "אכילת מצות בישראל" דבר בעיתו לפני חג הפסח הבעל"ט.

אני רואה, כי כת"ר שליט"א זוכה ומזכה את הרבים, וזכות הרבים תלוי  בו, ויקבל את ברכתי ברכתי כגן. שעוד יפוצו מעיינותיו חוצה, מתוך נחת ושלום, ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה אמן.

בכבוד רב

אליהו הכהן רבין

הרב המקומי

קרית היובל

ירושלים

ישראל

תתפו

רצינו להודות בשם אוצר הספרים של ישיבת הנגב עבור הספר "אכילת מצה בישראל" אשר נשלח לספריתנו. אנו מודים לכם מקרב לב על תוספת זו לספרית הישיבה וברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת.

בברכת פסח כשר וברכת התורה,

אוצר הספרים

שע"י ישיבת הנגב

נתיבות

תתפז

הנני מאשר בזה כי קבלתי את ספרו החשוב אכילת מצות בישראל ונהניתי בו מאד כמו יתר חיבוריו הקודמים המאירים כספירים להגדיל תורה ולהאדירה בפרט בדור זה הצמאים לדבר ה' כן יזכהו ה' להפיץ מעיינותיו חוצה ומלאה הארץ דעה את ה'.

בכבוד רב

רב אלטר מאזוז

מושב איתן

תתפח

הננו מאשרים בזה קבלת הספר אכילת מצות בישראל.

בתודה ובברכה לכל המזכים להאדיר את כבוד התורה והלכותיה.

בברכת התורה

ההנהלה

בית מדרש לתורת ארץ-ישראל

תתפט

קבלתי את ספרך "אכילת מצות בישראל" ועיינתי בין ביתריו וראיתי בו פנינים יקרים מיוסדים על יסודות מוצקים על דברי חז"ל.

יתן ה' שיזכה לחבר הרבה ספרים ולהפיץ תורה בישראל, ויקויים בו יפוצו מעינותיך חוצה ברחובות פלגי מים.

בכל הכבוד הראוי

הרב נסים חדאד

לשכת הרבנות

כפר סבא

תתצ

הרינו לאשר בזה קבלת הספר החשוב "אכילת מצות בישראל" לישיבת ירוחם.

והננו מודים מקרב לב ובהוקרה מיוחדת על קבלת ספריו של הרב שלום יהודה גרוס שליט"א, ושיזכה להוצא מעינותיו החוצה,

הננו בטוחים שהספר ישמש תועלת רבה למעינים בו, להכרת גדולי עמנו.

בברכת התורה

הנהלת הישיבה

מרכז לתורה ולחינוך

ירוחם

תתצא

קבלנו בשמחה את ספר אכילת מצות בישראל וכן את קונטרס אשרי תמימי דרך וכן את פרקי חנוך אל התלמיד.

תזכו לזכות ויקוים בכם עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר.

בברכה

ישיבת תושיה

תפרח

תתצב

אחדשה"ט קיבלתי בשמחה רבה את ספרו היקר אכילת מצות בישראל.

בטוחני כמו ספריו הקודמים כגון אפיית מצות, נפש ישעי'ה על מאכלות אסורות ועוד ועוד מצאו חן בעיני אלקים ואדם. כן החלק הזה שקיבלתיו זה עתה. ותזכו למצוות.

בברכת חזק ואמץ

הרב פנחס כהן

רב מקומי בית הגדי

תתצג

הננו לאשר ברב תודות את ספרו המצויין "אכילת מצות בישראל" יחד עם קונטרס "אל התלמיד - פרקי חינוך לבני הנעורים".

הספר וגם הקונטרס הגיעו עתה בפרוס חג הפסח - דבר בעתו - ושניהם יחד מעשירים את מדרשית מוסדנו.

תודתנו הלבבית לכב'.

בברכת התורה

המזכירות

מדרשית נעם-פרדס חנה

תתצד

הנני מאשר בתודה קבלת הספה"ק "אכילת מצות בישראל" חן חן ותודה רבה.

יה"ר שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בכבוד רב

הרבנות הראשית באר שבע

תתצה

קבלנו בברכה ובשמחה את:

א. ספר אכילת מצות בישראל, ב. אשרי תמימי דרך, ג. אל התלמיד.

אנו תקוה שהספרים יהיו לעזר רב לכל עוסקי התורה.

בברכת פורים שמח

מרדכי פייג

ישיבת שעלבים

נחל אילון

תתצו

אנו מאשרים בזה קבלת ספרו החשוב אכילת מצות בישראל וכבר העידו עליו גדולי ישראל מהכא ומהתם שליט"א על ספריו הקודמים וספרו זה, ובודאי ישמח לב מחבבי מצות מתלמידי הישיבה הק' לעיין בספרו החשוב ללמוד על מנת לשמור ולעשות.

יישר כוחו להפיץ תורה בישראל מתוך רוב בריאות נחת וכל טוב,

בברכה מקרב לב

הרב ג. משה גולדמן

מרכז מוסדות זוועהיל

מנהל

תתצז

הננו לאשר בתודה וברכה את קבלת הספר "אכילת מצות בישראל" לבית מדרשנו ישיבת דורש תורה בר"ג הספר נתקבל בשמחה ובאהבה כיתר הספרים החשובים שנשלחו לנו ויזכה מעלת כת"ר להגדיל תורה ולהאדירה

בברכת חג כשר ושמח

בית מדרש לאברכים

ישיבת "דורשי-תורה"

רמת גן

תתצח

הרינו מאשרים בזה קבלת הספר "אכילת מצות בישראל".

אנו מודים לכם ע"כ בשם כולל דגלי ירושלים.

ההנהלה.

תתצט

הננו מאשרים בתודה את קבלת הספר אכילת מצות בישראל ששלחתם לישיבתנו.

יהי רצון שתתברכו מאת הכל יכל, בכל מילי דמיטב; ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה,

הרב יוסף בא-גד

ישיבת בני עקיבא

מנהל כללי וחינוכי

נחלים

תתק

הנני לאשר בתודה את קבלת ספרו אכילת מצות בישראל להומצא לי ע"י ב"כ בא"י.

בברכה

יהוסף ג. רלב"ג

רבה של קרית היובל

רחוב שמריהו לוין א2

ירושלים

תתקא

הננו מתכבדים לאשר בזה קבלת ספרו החשוב, הנחוץ והמועיל, ספר "אכילת מצה בישראל", ע"י ב"כ בבני ברק,

אנו מודים מאד להדר"ג שליט"א על כך, ומביעים מיטב האיחולים לשלומו הטוב והצלחתו תמיד, כי ירחיב השי"ת את גבולו ויפוצו מעיינותיו חוצה, לזכות את הרבים, וכן יוסיף עליו השי"ת אך טוב וחסד כל הימים.

ברגשי תודה והוקרה, בכל הדרת הכבוד

מאור התורה

הנהלת הישיבה

בעיה"ק ירושלים תובב"א

תתקב

אנו מאשרים בתודה קבלת הקונטרסים ששלחתם לנו: 1. אל התלמיד, 2. אשרי תמימי דרך, 3. אכילת מצות בישראל.

אנו מקוים שתלמידינו וזכות הרבים יפיקו מהם את מלוא התועלת.

יישר חילכם לאורייתא

בכבוד וביקר

יוסף כפר

מ"מ ראש הישיבה

כפר עציון

תתקג

הננו לאשר בזה בתודה קבלת עותק אחד מספרו החשוב "אכילת מצות בישראל" שכב' תרם לאוצר הספרים שע"י ישיבותינו.

אנו מאחלים לכב' שיזכה לזכות את הרבים מתוך רווחה, מתוך בריאות שלמה ושפע וברכה והצלחה בכל מעשי ידיו ומתוך סיפוק רוחני מלא.

בברכת חג פסח כשר ושמח

ובהוקרה רבה

הרב רפאל שפירא

ישיבת תפארת ישראל

בשם הנהלת הישיבה

חיפה

תתקד

הריני מאשר בזה בתודה קבלת ספרו, ומקוה לעין בו בלימוד הלכות פסח.

בתודה

ובברכת התורה

דניאל שילה.

מועצה הדתית קצרין

רמת הגולן

תתקה

קיבלתי את הספר אכילת מצות בישראל מאת כבוד הרב שליטא.

יש לציין שהדברים מועלים מאוד מאוד לכל העוסקים במלאכת הקודש להורות את הרבים והעם הלכה למעשה ויהי רצון שהקב"ה יתמיד בריאותו ויזכה לאריכות ימים ושנים וכל טוב אמן.

בברכה

חג פסח כשר ושמח

דוד ברקן

רב באור יהודה

תתקו

בתודה הנני לאשר את קבלת ספרו החשוב אכילת מצות בישראל.

ישר כוחך לאורייתא ויזכה שיפוצו מעינותיו חוצה.

בידידות

וביקרא דאורייתא

הרב מיכאל ועקנין

רב העיר

יקנעם

תתקז

מזמור לתודה על חלות מצות11

ft.4אft.3 אשר הספר "אכילת מצות"

ft.4כft.3 תב תודה עבורו בדיצות

ft.4יft.3 למדו ממנו המצווה למצות

ft.4לft.3 אכול כשיעור ולפני חצות

ft.4תft.3 אמר זאת בראש חוצות

ft.4מft.3 עומק לבבי תודתי להמחבר

ft.4צft.3 פה בספרים ליקט וחיבר

ft.4וft.3 עוד יוסיף וחילים יגבר

ft.4תft.3 באונה ברכה לראש גבר

וברכת חג כשר ושמח,

הרב אלי' כ"ץ

ראב"ד ורב העיר

באר שבע

תתקח

רב שלומות ורב תודות על הספר הנפלא "אכילת מצות בישראל" שהואלתם בטובכם להעמיד לרשות באי בית מדרשנו.

וכקודמיו ודאי יביא תועלת מרובה לציבור המעיינים ומן השמים תבורכו.

בכבוד ויקר

ישיבת הדרום

רחובות

תתקט

הריני לאשר קבלת הספר "אכילת מצות בישראל" ומציין בחשיבות רבה את כל ספריו לתועלת רבה במיוחד לרבניו ולת"ת ולקהל ישראל.

חן חן לכת"ר שיפוצו מעינותיו חוצה.

בברכה

הרב חיים זרצקי

חבר הרבנות המקומית

חדרה

תתקי

חבורו היקר אכילת מצות בישראל, נתקבל אצלי לנכון.

הוא נעם לי מאד כשאר חבורי כת"ר אשר יש בהם תועלת מרובה לכלל ולפרט.

יה' ד' עמו להוסיף ולהעשיר את ספרית הקודש בספרי קודש נוספים ורבים ילכו לאורו.

בברכת התורה ולומדיה

מ. אבידן.

חיפה

תתקיא

הריני מאשר בזה קבלת הספר באכילת מצות בישראל יפוצו מעינותיו חוצה לזכות הרבים.

בכבוד רב

פרץ ציוני

רב העיר עפולה

תתקיב

אנו מתכבדים בזה לאשר את קבלת הספר החשוב "אכילת מצות בישראל" ספר נחמד ונעים המשיב לב ונפש.

יזכהו השי"ת להפיץ את תורת ד' עוד רבות בשנים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אושר, והרחבת הדעת, עם אריכות ימים ושנים טובים עדי עד.

בכל הכבוד והברכה

ההנהלה

תתקיג

בתודה קבלתי ספרו אכילת מצות בישראל ויה"ר שיפוצו מעינותיו חוצה להורות ברבים דבר ה' זו הלכה.

בברכה וביקר

מנחם ולדמן

ניר עציון

 

13140ft.ש3....14120ft.411ft.3

/ גרוס 3

תתקיד

הרינו לאשר בתודה ובכבוד רב קבלת ספרכם אכילת מצות בישראל וחיברות אל התלמיד, וקונטרס אשרי תמימי דרך.

בכבוד רב

ישיבת באר שבע

הנהלת הישיבה

תתקטו

הנני מאשר בזה קבלת ספרו היקר.

ובהזדמנות זו הנני לתודות לו על כל החידושים והערות שמצאתי בספריו החשובים והיקרים

בברכת חג כשר ושמח

הרבנות באר-שבע

תתקטז

אנו מאשרים בתודה את קבלת הספר "אכילת מצות בישראל".

בברכה

המזכירות

בית ספר תיכון עירוני ב' ישיבה

קרית שמואל, חיפה

תתקיז

הננו מודים מקרב לב על הספר מצות אכילת מצה שנדבתם לבית מדרשינו. מאד מערכים ומעריצים ספריו של הרב גרוס שליט"א.

יהי רצון שתזכו להמשיך ולהפיץ ספריו ברבים.

בכבוד רב

ישיבת מוהרי"ל אשלג

בנשיאות האדמו"ר רבי שלמה בנימין הלוי אשלג (שליט"א) זצוקלל"ה

בני ברק

תתקיח

הרינו לאשר בזה קבלת ספריכם החשוב "אפיית מצות כהלכתה" לקראת חג הפסח הבעל"ט. עבור בית המדרש של הכולל בבני ברק.

אנו מודים לכב' ומקוים שימשיכו לשלוח אלינו חיבורכם החשובים והמועילים, ומברכים אתכם ברב ברכות, יראו הצלחה בכל מעשה ידיכם.

בברכת התורה

הרב י. בן שלמה

מוסדות "תורה ושלום" בישראל

בני ברק

תתקיט

שמחתי מאד לקבל את ספרו אכילת מצות בישראל מצאתי בו את השילוב הנאה בין הלכה והאגדה שבדיני פסח ואולי אין חג עשיר במקורותינו בדקדוק הלכותיו ותילי אגדותיו.

יישר כח ויזכה מר להפיץ תורה ברבים במקומו וכן בא"י עוד שנים רבות

בברכה

הרב יעקב עדי

רב מקומי

עג'ור

פרוזדור ירושלים

תתקכ

הנני שמח להודות למעכתה"ר שליט"א על קבלת ספרו "אכילת מצות בישראל" בנוסף לספר "אפיית המצות השלם" המלא וקדוש בעניני פסח ומאד מאד נהניתי מהיקפו ויעזרהו השי"ת להמשיך בפעלו הרב להפיץ תורה ודעת בקרב בית ישראל מתוך בריות גופא ונהורא מעליא עמו"ש

בכבוד רב

הרב נתן אורטנר

רב העיר לוד

תתקכא

לנכון נתקבל ספרכם "אכילת מצות בישראל" לבית מדרשינו תשואות חן לכם.

יגדיל תורה ויאדיר

בכל הכבוד

ישיבת רשב"י

בני ברק, ישראל

תתקכב

תודתנו העמוקה על משלוח ספרו החשוב - "אכילת מצות בישראל" אשר כשאר ספריו החשובים מהוה אנציקלופדיה ממש בנושא קיום מצוות מצה - שהיא סמל לקיום שאר מצוות, כנלמד מהפסוק: "ושמרתם את המצות".

יישר חילו.

בברכת התורה והגאולה

יוסף לייכטר

ספרן

תתקכג

הריני לאשר בזאת קבלת ספרכם החשוב "מצות אכילת מצה"

חן חן ושפע ברכות ותודות על מפעלכם החשוב לחלקו ולהפיצו בישראל. יתן ה' וחפץ ה' בידכם יצלח להגדיל תורה להאדירה וזכות לימוד התורה תגן בעד הרה"ג המחבר שליט"א אלף המגן ויקוים בו עוד ינובון בשיבה דשנש ורעננים וכו' אכי"ר.

בברכת התורה

הרב מרדכי בן עזרי

רב השכונות

שער העליה ונוה דוד

חיפה

תתקכד

הרינו בזה להודות לכב' בתרמו לאוצר הספרים דישיבתנו הק' את הספרים החשובים "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" "אכילת מצות בישראל"

ובזכות זה יתברך ממעון הברכות הוא וביתו בבריאות הגו"נ ובכל מילי דמיטב לאויט"א.

וכמו"כ אנו מודים לכם גם על הקונטרסים החשובים ששלחתם לנו.

בברכת התורה

אוצר הספרים

שע"י ישיבת "יחל ישראל"

רמת ויזניץ

חיפה

תתקכה

ראיתי את הספרים החשובים שחיבר כב' הרב ושהואיל בטובו לשלחם בקביעות למו"ר אבי שליט"א ולכן אבקשו לשלוח גם לי ברוב טובו את כל ספריו שחיבר עד עתה! נפש ישעי'ה, אנציקלופדיה לכשרות, אכילת מצות השלם, שחיטת ואכילת בשר, וכו'.

שיהיה לי לעזר רב בלימודי בישיבה הק'.

בתודה מראש

דביר עובדי'ה שרים

בלאאמו"ר הרה"ג אליהו שליט"א

תל אביב

תתקכו

הננו בזה לאשר קבלת ספרו "אכילת מצות בישראל". נקוה כי בני הישיבה ואברכי הכולל שליט"א ישוטטו בהם ותרחיב דעתם בידיעת הענינים הלכה למעשה, ותשואות חן חן למעלת כבודו.

ויה"ר שרבות בשנים דשנים ורעננים יזכה להפיץ תורה בישראל ולזכות את הרבים מתוך רב נחת והרחבת הדעת, בריות גופא ונהורא מעליא.

ברגשי כבוד ויקר

ללומדי תורה ועמלי'ה

מרכז מוסדות חסידי לעלוב

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בני ברק

נ.ב. אם באפשרותכם, היינו מבקשים לשלוח כמה עותקים מהספרים, כי בע"ה רבים הם הלומדים, כ"י.

תתקכז

הנני קיבלתי את ספריו החשובים נפש ישעי' על מאכלות אסורות ואכילת מצות בישראל עיינתי בספריו בתשומת הלב הראויה. ואתן את הערותי לספריו.

א. בספרו נפש ישעיה יש הנהגות לצדיקים ושובי"ם כפי שהיה בדורות קודמים ואכן טוב הדבר גם בדורינו אלא שניתמעטו הלבבות והכל כפי הדור וראיתי בשם הרר"י סאלאנטר זצ"ל שאמר למרננים על השו"ב בעירו כי מוטב להיות צ"ט חלקים יר"ש וחלק אחד שוחט מאשר ההפך ואמנם בזה יש כמה דעות ורבנים אחרים מעדיפים בעל מקצוע מעולה ע"פ יר"ש שאינו בעל מקצוע כי שחיטה ובפרט העמדת סכינים תלוי בזריזות ואומנות וגם כאן ניכנס לגדר אמן לא מרע אומנותו בפרט כאשר יש בו יר"ש מסויימת אף שאינו יר"ש בדרגה עליונה.

ב. דבר נפלא עשה בעמיו בגין חקירותיו ע"ד כשרות הרפואות לפסח ועוד יותר בבירור הענינים שיש בהם עירוב ז'לוטין ושאר חששות שיש במאכלים כמו שהאריך בנפש ישעיה אולם הרשימה הינה חלקית ואינה שלמה ונכון להוציא מהקורא מתוקנת ובו פירוט מכל הענינים שיש לברר קודם שיקנו את המצרכים גם בעניני החלק שניפרץ היה לו לעורר ולנהוג כפי מנהגו בספריו שלא לחוס על שום צד יהיה מקובל ליר"ש כאשר יהי כל שלא בירר בעצמו על אמיתת הענין כפי החששות שניתעוררו אין לקנות מזה

ובזכות העמידה על האמת וגדירת הדור ממכשולות בודאי יזכה בזה ובבא לטובה מכופלת כי זכות הרבים תלויה בו.

החותם בכל חותמי הברכות ידידו

הרב יחזקאל סלומון

רב המשחטה

קורניש, הן

תתקכח

הנני לציין קבלת ספרו היקר "אכילת מצות" נוסף על הספרים הראשונים שקבלתי אז אתו הסליחה שאין אני יכול לשלם עבור הספרים.

אין בפי ואינני הראוי לשבח את ספריו היקרים והחשובים גם בין נושאי דגל התורה אני רואה בזה אצלות דמוחין הבאה מתוך יגיעה רבה באהלה של תורה כדי לזכות את הרבים, והנני אברך אותו ברכת הפיוט שיזכה לאורך ימים ולשקט נפשי כדי שימשיך במפעלו היקר והמאיר עיני חכמים בשיטתו הברורה אליבא דהלכתא.

ויהי רצון שיזכה למילוי מאויו לאורך ימים, ונזכה פעם בחיינו לראות הוד הדר פני קדשו תוך ציון וירושלים אכי"ר

בכך הכבוד הראוי

אברהם צדוק

חבר הרבנות

קרית אתא

תתקכט

מתכבדים אנו בזה להביע משאלתנו קדם מעכת"ר שליט"א שיואיל לתרום ספריו החשובים לטובת אוצר-הספרים של ישיבתנו הקדושה.

כל מן דין צריכא למודעי לכת"ר שליט"א על ישיבתנו הק' המתנוססת לתפארת בפה קרתא דשופריא, בה חוסים כארבעים אברכים גדולי תורה ויראה ממצוייני התלמידי-חכמים שבפה עיר הקודש ירושלים השוקדים יומם ולילה באהלה של תורה ובאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

ומאת נותן התורה יתברך מעכת"ר שליט"א בכל משאלותיו במדה טובה מרובה, ויזכה להרבות פעלים לתורה ולתעודה עוד רבות בשנים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, עדי נזכה לראות אורו של גואלנו צדקנו בעגלא ובזמן קריב.

בכל הכבוד הראוי,

ב/ההנהלה.

ישיבת משכן יוסף

עיה"ק ירושלים תובב"א

תתקל

בתודה ובהערכה רבה הרינו לאשר קבלת ספרו החשוב "אכילת מצות בישראל" לטובת "אוצר הספרים" דכוללנו.

רוב ברכות על נדיבותו הרבה והננו באיחולים נאמנים שיזכה עוד רבות בשנים להיות עוסק בכל הני מפעלים קדושים כאשר עם חפצו ולבבו הטהור, בסייעתא דשמייא עם רוב נחת דקדושה בריאות גופא, נהורא מעליא וכל מילי דמיטב.

באיחולי חג פסח כשר ושמח וכט"ס,

הנהלת כולל שומרי החומות

לצדקת רבי מאיר בעל הנס

פעיה"ק ירושלים ת"ו

תתקלא

הנני מאשר בזה שקבלתי את הספר הנקרא "ספר אכילת מצות בישראל" חיבורו של הרב הגאון שלום יודא גראס שליט"א יזכה להרבות ספרים להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה ובהוקרה רבה מאת הצעיר

יוסף בן יעקב צובירי

רב כולל לעדת יהודי תימן בתל אביב-יפו והסביבה

תתקלב

הנני להודות לכת"ר על ששלח לי ספרו החשוב ספר זה שהיה נרגש חסרונו משכבר  הימים.

והנני מברכו שיפוצו מעינותיו ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

בכבוד רב

הרב יוסף בר-שלום

הרבנות הראשית

 לשכת הרב הראשי

בת ים

תתקלג

הנני מאשר בהוקרה קבלת ספריו היפים עד מאד ועברתי על חלק מספריו והנה מחלים עד מאד יישר חיליה על אשר זיכנו במתנה יפה זו עד מאד ישא ברכה ויפוצו מעיינותיו חוצה לטובה ולברכה.

בכבוד רב

הרבנות הראשית

לטבריא והמחוז

תתקלד

בס"ד, כ"ח אייר תשד"ם לפ"ק

השלום והברכה!

הנה נודע לי כי כת"ר משתדל לזכות את הרבים ע"י הפצת ספרי קודש חינם אין כסף לבחורי ישיבה ולישיבות, אשר ע"כ הנני מבקש כזאת מכת"ר לצרף אף אותי לרשימת מקבלי הספרים ויזכה ע"י מצוה גדולה ורבה זו של הפצת אור התורה וזיכוי הרבים לראות בבנין ביהמ"ק בב"א ולראות כטו"ס ולבני חיי ומזוני רויחא וכטו"ס כפי משאלות לבו.

הק' יעקב זילברשטיין

מלצ"ט 32

תל אביב

תתקלה

קיבלנו את הספר "אכילת מצות בישראל".

אגודת "פחד יצחק"

 אור אליהו

רח' סורוצקין 93

ירושלים

תתקלו

הננו לאשר בתודה את קבלת הספר אכילת מצות בישראל

בברכה

בית מדרש עליון לתורה

"יד אהרן"

ירושלים

תתקלז

ב"ה, ז' באייר התשד"ם

הנני מאשר בתודה, קבלת הספר "אכילת מצה בישראל" והרבה יישר כוח להגאון המחבר שליט"א ולעוסקים במלאכת ההפצה לזכוי הרבים

הק' סעדיה אביבי ס"ט

תתקלח

הריני מאשרים בזאת קבלת הספרים שיביאו לתועלת חכמי התורה בישיבתנו.

בית תלמוד להוראה

דחסידי גור

בני ברק

תתקלט

אני מאשר שקבלנו את הספר היקר אכילת מצות בישראל.

בזכות אהרן הכהן שעם ישראל בגולה התעוררו לעלות בשמחה ארץ ישראל להוסיף קדושה על קדושה

תזכו למצוות ה' אתכם.

ישיבת נחלת ישראל

יואל 3

ירושלים

תתקמ

בע"ה, י"ז מנ"א התשמ"ג

לכבוד

הרה"ג כמוהר"ר שלום יודא גראס שליט"א

רב דקהל מגן שאול ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכולל "בית ישעי'"

מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, מחה"ס, שו"ת זבחו זבחי צדק, מנוחת שלום, מנחת יהודא, נפש ישעיה, ועוד.

ברוקלין נ.י.

לאחר דרישת שלום כבוד תורתו כיאות,

שמחתי ויעלוז לבי בראותי את ספרו הנכבד והיקר "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות שכב' חיבר, הספר מלא וגדוש יראת ה' טהורה ורואים בו שכב' קלע למטרה בביאורו הרחב ובאמרותיו הטהורות בענין שמירת הכשרות והנני לברך ברוב התפעלות "ברוך שחלק מחכמתו ליריאיו", ויהי רצון שזכות הרבים תעזור לכב' להפיץ מעינותיו חוצה, להורות את אחב"י הדרך אשר ילכו בה לשמירת הכשרות ועוד נזכה לראות את חיבוריו כהנה וכהנה, בבריאות טובה דשנים ורעננים בעהי"ת.

היות ואני הקטן ג"כ חיברתי ספר מדריך לעניני כשרות לאנשים פשוטים כמוני וב"ה היתה לי הצלחה שספרי הופץ בכמה אלפים בין אחב"י בארץ ובגולה והוצרכתי להדפיסו בשלוש מהדורות שאזלו מן השוק ואני עומד כעת להדפיס מהדורא רביעית, והיות ואני מתעסק במלאכת השו"ב והשגחה על הכשרות ומתעניין בספרים המדברים בנושא השו"ב והכשרות וראיתי שכב' חיבר כמה ספרים בענינים אלו, הנני לשטוח בקשתי לפניו שיואיל נא בזה להיטיב עמי ולשלוח לי לארץ את ספריו הנ"ל, שו"ת זבחו זבחי צדק, אכילת התרנגולים כהלכתה, נפש ישעיה כל החלקים שיצאו בלשון הקודש, חלב ישראל כהלכתה, מנוחת שלום, קונטרס מנחת יהודא, קונטרס קול יעקב, ועוד ספרים בעניני כשרות אם יש.

והנני שולח לכב' את ספרי הק' שחנן ה' אותי וזיכני להוציא לאור, והיות ואני אברך ובינתיים אני לא עובד אבקש מכב' שיתחשב בי בענין תשלום לספרים שישלח לי ויעשה לי הנחה ושכרו מרובה מן השמים, ונא לאשר את קבלת ספרי.

אני מחכה בכליון עיניים לקבל את הספרים הנ"ל.

בברכת יפוצו מעיינותיך חוצה.

בכבוד רב

עמרם בלאמו"ר אליהו אדרעי

שו"ב, מחה"ס "הכשרות כהלכה"

איש ירושלים ת"ו

תתקמא

בעזהי"ת, יום ט"ז אייר תדש"ם

שוכט"ס: אל כבוד

הרה"ג מוהר"ר שלום יהודה גרוס שליט"א

אחר דרך מבוא השלום והברכה, הננו בזה לאשר על קבלת השלושה קונטרסים אשר מעוררים את ציבור בני הישיבה וכפי בקשת מעכ"ת, במכתבו גם הנחנום בבית המדרש כחפצו.

ובכאן נביע למעכ"ת כי 02 מתלמידי הישיבה הק' הביעו רצונם, להביא אל ביתם את הקונטרסים הנ"ל, ונבקשו שיואיל לשלחם אלינו, ובפרט את מדריך לעניית אמן, ומה טוב אם יש למעכ"ת ג"כ את הקונטרס לענייית אמן ח"א ולשלחו אותו כמות.

ויה"ר מלפני נותן התורה, שיזכה להגדיל תורה ולהאדיר התורה, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא עד ביאת גואל צדק.

החותמים ביקרא דאורייתא

אוצר הספרים

שע"י ישיבת חוג חתם סופר מחנה אברהם

בני ברק

נ.ב. ואם יש אצל כבוד מעלתו את שני הקונטרסים א. מדריך לצניעות, ב. חינוך ישראל סבא, אשר כמה מבני הישיבה חשקם בזאת כי הם עומדים לפני נישואיהם ומסתמא רב הכמות בזאת הקונטרסים לפי מה שעינם חוזים בשאר הקונטרסים אשר כבר נשלחו הנה.

תתקמב

בס"ד ער"ה תשמ"ה

הריני בזה לאשר בתודה רבה ובברכה מעומקא דליבא קבלת ספרים לבית הכנסת בעמנואל עיה"ק ואלה שמותם: נפש ישעיה, גידולי יצחק, עניית אמן כהלכתה.

בהזדמנות זו עלי להודות לכם על מפעליכם החשובים בחלוקת ספרים חשובים שהעם זקוק להם באשר הם עוסקים בנושאים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם.

יישר כוחכם! תזכו למצוות!

אודה לכם מאוד אם תעבירו אלינו ספרים נוספים בלשה"ק, את הספר גדולי יצחק אני אעביר לביהכ"נ נוסח אשכנז שבעירנו, באשר איננו מבינים לשון יידיש.

בתודה רבה

ובברכת כתיבה וחתימה טובה

יואב מהצרי - הלוי

בית ישראל 2/73

עמנואל

(ועד ביהכנ"ס "אוהל שלום" עמנואל)

תתקמג

י"א אדר ב' תשמ"ד

מהודענא לכב' אשר ספר "אכילת מצות בישראל" וקו' "אשרי תמימי דרך" וקו' "אל התלמיד" נתקבלו לנכון בחק"ס דביהמ"ד.

קהל מחזיקי הדת

דחסידי בעלזא

בני ברק

תתקמד

אלול ה/תשדם

לכבוד המו"ל

הריני לאשר את קבלת הספר "אכילת מצות בישראל" לטובת אוצר הספרים דישיבתנו הקדושה.

חן חן על נדיבות לבכם, וה' הטוב יסגי לכם כל טוב.

בברכת כוח"ט בא"ר

אוצר הספרים

שע"י ישיבת כנסת חזקיהו

רכסים, כפר חסידים

תתקמה

בס"ד, מרחשון תשמ"ה

שלום רב,

אנו מאשרים בתודה והערכה קבלת הספרים:

אפיית המצות השלם

אכילת מצות בישראל

אנצי' לכשרות

ומקוים שהתלמידים יפיקו מהם מירב התועלת

יישר כוחכם

בברכת התורה

ישיבת כרם ביבנה

הספריה

ד.נ. שקמים

תתקמו

בעה"י, ב' במרחשון תשמ"ה

לכב'

הרה"ג ר' שלום יהודה גראס שליט"א

שלום וברכה!

הרינו להודות לכת"ר על הענקתו לנו את ספרו פרי - עטו בעניני המאכלות האסורים, הוא נוסף לספרים שכבר הואיל להעניק לנו בעבר, והועמד בבית מדרשנו, על אף שנדמה לי שמקומו הראוי לו הוא בספריית הישיבה.

בכבוד רב

ובהבעת תודה

אשר אופנהיימר

מורה - ספרן

הישיבה התיכונית "חורב"

תתקמז

בס"ד, יום א' לסדר כי תבוא תשד"מ

אודה למעכ"ת באם יודיענו כיצד ניתן לקבל את הספרים שחוברו ע"י הגאון ר' שלום יהודה גרוס.

למותר לציין את ההנאה המרובה שנגרמה לי בעיון בספריו המופלאים.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

הרב יהודה שלזינגר

יד בנימין

תתקמח

ב"ה, עש"ק תולדות כ"ח מר - חשון משת"ה לפ"ק

לכבוד

הרה"ג שלום יהודה גראס שליט"א

ניו יורק

ראה ראיתי את ספריו החשובים הרבים שכת"ר שליט"א.

אי לזאת נפשי בשאלתי אם אוכל לזכות הזה ולקבל אי אלה ספרים של כת"ר שליט"א למען יהיו אצלי לעיון וכו'.

אקוה להיענות חיובית

ובתודה ובברכה לכבוד

התורה ולומדיה

אפרים פישל שטיין

כולל אברכים ויזניץ

בני ברק

 

 

נ

תתקמט

בס"ד, כ"ח אייר תשמ"ד,

שלו' רב,

מאשר בתודה קבלת הספר החשוב "נפש ישעי'ה" על מאכלות אסורות.

בברכה

הרב ס. מאיר פרנקל

יבנאל

תתקנ

כ"ז אייר תשמ"ד

לכבוד

הרה"ג ר' ש. י. גראס שליט"א

ר"מ דקהל "מגן שאול"

ברוקלין ניו יארק

אחדשה"ט,

הנני מברך ומאשר קבלת ספרו "אכילת מצה" ללא תמורה, דבר גדול וחשוב פועל כבודו להגדיל תורה ולהאדירה, יזכה כת"ר להגדיל תורה ולהאדירה כרב חפצו.

ביקרא דאורייתא

הרב יחיאל זאיד

רב דפרדס - כץ, קרית הרצוג

בני ברק

תתקנא

בס"ד, י"ג לחודש אייר, כ"ח למ"טמונים תדש"ם, פעיה"ק ירושלים ת"ו.

מעכת"ר

האי גברא רבא, הרב הגאון נודע בשערים

לתהלה בספריו החשובים, רב הפעלים והמעש

לתורה ולתעודה, כש"ת מוהר"ר שלום יהודא גרוס שליט"א

רב דקהל מגן שאול

ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי'

ברוקלין.

אחדשכת"ר בכל רגשי הכבוד ויקר,

מתכבדים אנו בזה לאשר בתודה והוקרה קבלת ספריו החשובים לטובת ישיבתנו הקדושה, וכדלהלן:

אפיית המצות השלם; אכילת מצות בישראל; אנציקלופדיה לכשרות (ה' חלקים); קונטרס אהבת רעים; קונטרס אל תגעו במשיחי.

יעמוד על התודה והברכה על פעלא טבא הדין, ואני תקוה כי ספריו החשובים ימצאו את מקומם הנכון בבי מדרשא הדין, ויתאמרון מיליו בין הני צורבא דרבנן, והיה זה שכרו.

אנו תקוה ובקשה כי מעכת"ר שליט"א יואיל לשלוח לנו שאר ספריו החשובים, לתועלת הרבים.

ברכותינו הנאמנה כי יזכה עוד רבות בשנים להתענג על ה' ולהפיץ מעינותיו חוצה, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, וכל אשר הוא עושה יצליח.

בכל רגשי כבוד ויקרא דאורייתא,

ח. יעקבזון

ישיבת משכן יוסף

ירושלים

תתקנג

בס"ד אייר תשד"מ

מאשר בתודה קבלת הספר "אכילת מצות בישראל".

כה יתן ה' וכה יוסיף שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה, אמן.

בכבוד רב

בית מדרש גבוה להוראה

באר משה

בנשיאות הרב הגאון רבי משה מלכה

הרב הראשי לפתח תקוה

תתקנד

לכבוד

הרה"ג הרב ש. י. גראס שליט"א,

השלום והברכה,

ראיתי לג' ספרי הרה"ג שליט"א במשרד ראש ישיבת קרית נוער בעיה"ק ירושלים תובב"א הרה"ג ר' משה לינטשנער שליט"א, ה"ה הספרים החשובים "אכילת התרנגולים" "נפש ישעיה" ו"אפיית המצות השלם".

הן לא אכחד מלומר ולהעלות על הכתב גודל התפעלותי מספרים נפלאים אלו, ומבירור וליבון ההלכות תוך גילוי ומילוי הקורא ביראת שמים עצומה.

והיות ומשמש אני כרב בקרית ישיבת "קרית נוער" פעיה"ק ירושלים, והן חייב אני לשמש מדי פעם כרב צבאי בצה"ל, מצאתי הרבה ענינים נחוצים ומתוכם אף זכיתי להעביר הלאה ידיעות חשובות ונחוצות לתלמידים וחיילים ואין מילים מלתאר עזרת הדברים שנכתבו ע"י הרב המחבר שליט"א.

לכן נפשי בשאלתי, אם אוכל להתכבד בספרי הרב שליט"א ואם אוכל לקבלם דרך הרב בהקדם האפשרי כי נחוצים וחשובים לי מאוד, ובמידה ומלבד הספרים הנ"ל יש לרב עוד כתובים המעוררים לשמירה והקפדה בכל תחומי התורה הק' אודה לרב שליט"א אם יואיל לשלחם בהקדם האפשרי.

בבה"ת ויזכה להרים קרן התורה

אלימלך יעקב

הרב פרנק 02

ירושלים

תתקנה

לכב' הגאון רבי

שלום יהודא גראס שליט"א

בתודה קבלנו את ספרו היקר "אכילת מצות ביראל אשר עונה על הלכות ואגדות וממלא את החלל שהיה חסר באוסף כגון זה.

יה"ר שיפוצו מעינותיו חוצה ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

בכבוד התורה

הרב יוסף בר שלום

ישיבה ובית מדרש להוראה

ראש הכולל

בת ים

תתקנו

בס"ד ערש"ק פ' חיי שרה, תשמ"ה,

רוב שלומות.

נשמח לקבל מכם חלק מפירסומיכם המופצים חינם

א. עניית אמן כהלכתו (ג' עותקים)

ב. אהבת רעים

ג. ניקור החלב הפנימי

ד. גידולי יצחק

ה. יצחק לשוח

הרב יעקב קלויזנר

ישיבת רבינו י"א

רח' ליב יפה 4

תלפיות, ירושלים

תתקנז

בעזהי"ת, יום ה' ט"ז אייר תשד"ם

אל כבוד הנדיבים החשובים אשר מפיצים את ספרי הרה"ג מוהר"ר שלום יהודה גרוס שליט"א.

אחר מבוא השלום והברכה,

הננו באים לאשר לכם על זאת הספרים אשר קבלנו נפש ישעי' על מאכלות אסורות ואכילת מצה בישראל ושאר שלשה הקונטרסים הלא המה מדריך לעניית אמן אשר תלמידי הישיבה נהנים מזאת רב אשר יש מאן דהוא שמבאר את גודל האיסור בבית המדרש בשעת התפילה אשר מי יודע את רב תוכנה.

ובזכות המצוה תתברכו בכל הברכות והישועות לאורך ימים ושנים עד ביאת גואל צדק.

החותמים ביקרא דאורייתא

אוצר הספרים

שע"י ישיבת חוג חתם סופר

מחנה אברהם

בני ברק

.נ.ב. ומבקשים אנו מכם להעביר אל כבוד הרה"ג את אישורינו.

תתקנח

ב"ה, יום רביעי ל"ו למטמונים מ"ד

לכבוד המו"ל ספר היקר

"אכילת מצות בישראל"

קיבלנו בשמחה ובספוק את הספר הנפלא והחשוב הנ"ל.

הננו תקוה שלומדי והוגי התורה, יקבלו ספר זה בהערצה ובספוק, אנו תקוה שתזכו להפיץ מעיינותיכם חוצה ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בתודה ובברכה,

אוצר הספרים

שע"י ישיבת "קדושת ציון"

קרית באבוב, בת ים

תתקנט

י"א באייר תשד"מ

קבלתי בתודה את הספר אכילת מצות בישראל ועליו לציין שהספר נמצא בכולל שלנו, ואברכים מעיינים בו.

אשמח לקבל גם את הספרים שעוד יופיעו.

בברכת התורה

אהרן גנזלר

מקור ברוך 4

חיפה

תתקס

בס"ד, אייר תשד"ם

שלום ורב ברכה!

מאשרים בתודה קבלת הספרים: אכילת מצה בישראל 3 ספרים, ששלחתם לאוצר הספרים שלנו.

אנו תקוה כי הספרים יתקבלו באהבה ובחיבה ע"י הלומדים ויהיו לתועלת למעיינים.

נברכם שתזכו להמשיך ולהפיץ מעיינותיכם חוצה ולהרבות תורה בישראל.

בכבוד רב

בית מדרש גבוה לתורה

מיסודו של המרכז לחינוך תורני

זכרון יעקב

תתקסא

בע"ה, יום ג' תמוז תשמ"ד

הריני לאשר קבלת הספר ששלחתם לנו.

אבקש לשלוח 5 ספרים נוספים להפצה.

בכבוד רב

הרב אפרים זלמנוביץ

הרב המקומי

מזכרת בתיה

תתקסב

י"ט תמוז תשמ"ד

לכבוד

המחבר הגדול

הרה"ג וכו' כש"ת

ר' שלום יודא גראס שליט"א

שלום רב,

מזמן קבלנו את ספרו החשוב "מצות מצה בשלימותה" והננו מודים על המתנה החשובה, והתלמידים והרבנים מעיינים בו, ויש תועלת לרבים.

יזכהו ד' לזכות את הרבים כדרכו בקודש, בבריאות ורב נחת.

בברכת

צבי כהנא

ישיבת "הרי יהודה"

מושב בית מאיר

פרוזדור ירושלים

תתקסג

ב"ה, יום א' כ"ט תמוז התשד"מ

ר.נ.

נודה לך מאד אם יש לכם עוד ספרים שיצאו לשלוח לנו לדעתנו יש תועלת גדולה בספרים אלו ותזכו להגדיל תורה.

בברכת התורה

א. רסקין

קרית נוער

האחראי על הספריה

ירושלים

תתקסד

בס"ד, מוצש"ק כ"ד תשרי משת"ה

לכבוד

הרה"ג שלום יהודה גראס שליט"א

קבלתי בשמחה רבה את ספריו ולאחרונה את ספרו של כת"ר "אכילת מצות בישראל"

חזינן בגברא רבה דהשקיע עבודה גדולה וחשובה בבירור פרטי הדינים - נחוץ וחשוב לכ"א ובמיוחד לרבנים יושבי על מדין.

יישר כחו דמר - ויעזרהו הקב"ה להפיץ מעיינותיו חוצה עוד כהנה וכהנה.

במיוחד הייתי שמח אולי נשלחו אלי הספרים נפש ישעי' - מנחת יהודה והספרים על צניעות וקדושת ישראל.

בברכת התורה

משה ראוכברגר

רב איזור רמת - הדר

חיפה

 

 

ב

תתקסה

ג' סיון תדש"ם

לכבוד

הרב הגאון ר' יהודה גראס רב בקהל מגן שאול שליט"א ור"מ הישיבה וכולל בית ישעי'ה ברוקלין נוא יארק

שלום רב,

הנני לאשר בתודה קבלת ספר אפיית המצות מאת ידידנו הנכבד שליט"א, והספר הוא מאוד חשוב ונחוץ היה לי בהלכה למעשה לחג הפסח.

בזכות המצוה הגדולה, השי"ת יעזור לכם ותתברכו בכל טוב, ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם והשפעות חסד ורחמים ברגו"נ וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה, וכט"ס.

ונא אם כת"ר שליט"א יואיל בטובו ויש לו אפשרות לשלוח משאר הספרים למצוה גדולה ייחשב.

בברכת כט"ס

ובברכת חג שמח

וקבלת התורה מתוך שמחה

ממני ידידיכם המוקירכם

הרב שלום שמואל סיגלר

רב השכונה

שכוני עולים, קרית הרב הרצוג

בני ברק

תתקסו

יום שנכפל בו כי טוב כ"ג אדר ב' תשד"מ

לכבוד הרב המפורסם

מגדולי הדור שליט"א

ה"ה הרב ר' שלום יהודא שליט"א

אחדשה"ט ושלום ב"ב שיחי'

קבלתי הספר שלו נפש ישעי' הגם שהוא קטן בכמות אבל גדול ממש באיכות, ובודאי כל י"א יהא מכיר טובה לכתה"ר שליט"א ויתן לך ה' הטוב ברכה והצלחה ואל תהי' ברכת קלה בעיניך עיין בגמ' מגילה ט"ו ושבת ד' פ"ט - א' אמר משה להקב"ה אין שלום בעירך וכו' וכו' ובגמ' ברכות דף ז' ע"א אמר הקב"ה לישמעאל בני ברכני הקב"ה שהוא מקור הברכות בקשft.4 ברכה מבשר ודםft.3 ויש להאריךft.4 בענין הנפלא הזה:ft.3 ואודות זריזין מקדימין למצות...

 וכשבאתי לענין זה נזכרתי בענין גדול שמביא המכילתא בפרשה משפטים כ"ב בפסוק כ"ב אם ענה תענה אותו שם בסימן ק"פ עד גמיראft.4 שייךft.3 ממש. ועוד יותר לסיפור זה בחומש מלבין נמצא המכילתא עיין שם ויברר לך בטוב.

ברגשי כבוד והוקרה ובברכת חג כשר ושמח ונחת נזכה כלנו במהרה בגאולה שלמה ע"י משיח צדקינו אמן.

הרב אהרן זלטוביץ

מח"ס נחלת אהרן

תתקסז

ב"ה, יום ב' "ויברכם" טו"ב אד"ב תשמ"ד

בין גאולה לגאולה

נזכה לישועה במהרה

כבוד הרה"ג המהולל בתשבחות

חובר חברים מתוכם

רבי שלום יהודה גרוס

ישא ברכה מאת ה'!

שמח לבי ויגל כבודי לקראת קבלת הספר החשוב "אכילת מצות בישראל" בימים אלו ששואלין ודורשין בהלכות הפסח, הנה הספר הזה הוא בבחינת; דבר בעתו מה טוב, ללמד לבני ישראל לקיים מצוה קדושה זו בהכשר ויתרון.

חשיבותו המיוחדת של ספר זה הוא בהיותו מקיף ומרכז בתמצית את כל הנשוא והנושא.

שני דברים אלה, ההיקף והריכוז לא כל פעם הולכים יחד שלובי זרוע, לפעמים הדבר מקיף אבל מתפשט ומרחב יותר על המידה, ולפעמים יש מקצר אבל לא מקיף את הנושא, כאן אנחנו מוצאים את כל מה שהאדם מישראל צריך לדעת, ולעומת זה שומר על הדרכת חז"ל (פסחים ג) לעולם ישנה אדם בדרך קצרה, כת"ר מצא את האיזון לשני הדברים גם יחד, וכך פירס את האור הגדול הבוקע ממצוה קדושה זו, לפני הדורשין והמתענינים, כדי לדעת מה יעשה ישראל!

יזכה כת"ר להמשיך בעבודה קדושה זו, לזכות את הרבים.

בברכה שלימה

הרב נתן צבי פרידמן

רב מקומי בשכון ה'

בני ברק

תתקסח

י"ב טבת תשד"מ

לכבוד

הר"ר שלום יהודא גרוס שליט"א

בראשית מכתבי זה אפאר ואגדל מאד ספריכם היקירים למאד כידוע לכל, מאד התרשמתי מאלו הספרים המלקטים ומאספים לכל הענינים השייכים לדורינו זה שמאד נצרכים אלו הספרים להורות דבר ה' זו הלכה ולהאיר פני הארץ ולדרים עליה.

הנה באתי במגילת ספר לכתוב אליכם לברר כמה ענינים שמאד רציתי לבררם כבר זמן כביר עד שראיתי מעט מספריכם שהגיעו פה בישיבה (ישיבת ברסלב בני - ברק) כגון "שחיטת ואכילת בשר כהלכה" "אכילת מצות בישראל" שמאוד התפעלתי מהם ע"כ אמרתי שיש לי כבר למי לפנות.

ובכן רציתי לבאר בקשר לאוכל שנותנים במטוסים כבר נסעתי כמה פעמים עם כמה מיני חברות תעופה ושם במטוס נותנים אוכל כשר כמובן שהבשר לא אכלתי ע"כ אמרתי לפנות אליכם לברר מי ומה אפשר לסמוך ועל איזה בד"צ שייך לסמוך לאכילת בשר גם, אגב צרפתי פה שתי תעודות א. של הבד"ץ דציריך ב. הרב עזריאל חייקין לברר האם ידוע לכם מה על הכשרים הללו ועל כל ההכשרים במטוסים כי מאד נכספתי לדעת כל זאת.

עוד רציתי לברר היות שפה בארץ ישראל נמצא הקופסאות שקורין מקרל (דגים) מליסבון פרטוגל בהכשר הרב אברהם עשור מפרטוגל האם ידוע לכם בקשר לכשרות על הדגים הנ"ל.

מאד אשמח לקבל תשובה תהיה זאת תשובה לרבים המבקשים לדעת דברים אלו כי רבים הם הנוסעים למדינות ומאד נחוץ הוא לדעת כל זאת.

אסיים בברכה שתזכו להפיץ מעינכם חוצה להפיץ תורה ודעת לרבים הצמאים לספרים אלו מאוד אמן.

אליעזר ויספיש

ישיבת "ברסלב"

בני ברק

.אבקש עוד דבר אחד לברר והוא לפני כמה שבועות הייתי בפריז שם אמרו לי שיש שאוכלים הלחם של הגויים (פת עכו"ם) ויש להם היתר כי הלחם נאפה ללא מגע יד כלל, ע"כ ברצוני לברר אם יש מקום להיתר זה ומה כל החילוקי דינים בזה, עוד אבקש לדעת האם בקפה או תה (שמוכנים לשתיה כבר) יש בישול עכו"ם זה נוגע אם מותר לשתות הקפה או התה שנותנים במטוס כידוע.

אליעזר ויספיש

הנ"ל

שייך לספר הסכמות ומכתבים

תתקסט

ב"ה, יום א' לסדר האזינו תשמ"ג ערה"ש

לכ' הנגיד הנכבד איש רב פעלים שו"ב וכל טוב.

אחדשה"ט, קבלתי ספר אחד ששלחת אך הספר התקבל יפה ועוד שוחטים בקשו ממני שאהיה שליח ואולי תוכל לשלוח לי עוד 4 ספרים.

בתודה ובכתיבה טובה

שו"ב מאיר פודמסקי

רשב"ם 02

בני ברק

תתקע

קבלתי במפעל הספר החשוב נפש ישעי'ה ואם ברצונו לשלוח לכל השוחטים לכל אחד אפשר לשלוח את זה בחבילה למפעל ואני אחלק את זה בעז"ה לכל אחד ואחד, וכל אחד יאשר בחתימתו את קבלתו ואשלח את האישור לכב'.

בכבוד רב ובתודה

ש. צ. וינר

עוף ירושלים, בע"מ

רב המשחטה

תתקעא

ב"ה, יום ז' תשרי תשד"מ

לכבוד

הרב שלום יהודה גראס שליט"א

רב דקהל "מגן שאול"

ניו יורק

כב' הרב שליט"א,

אחדשה"ט, הריני מאשר בתודה קבלת ספרו החשוב והיקר על מאכלות אסורות.

הספר נפלא. יישר חילו לאורייתא, זכה וזיכה את הרבים להדר בכשרות.

יה"ר שזכות הרבים תעמוד לו ולזרעו אחריו עד עולם ויזכה לאריכות ימים ושנים מתוך בריאות ונחת.

מנאי ביקרא דאורייתא

אלעזר אלבז

רב המקום

גבעת שמואל

תתקעב

בס"ד ערה"ש תשד"מ,

אני מאשר בזה קבלת ספריכם החשוב נפש ישעי' על הלכות שחיטה.

אצלנו במשחטה עובדים 2 שוחטים אתם יכולים לשלוח את הספרים החשובים למשחטה ואני אמסור להם.

רשימת כתובות של שוחטים תוכלו לקבל במשרד אגודת השוחטים תל אביב, רח' ברדיצ'בסקי מס' 11 תל - אביב.

בתודה ובכבוד רב

כתיבה וחתימה טובה

שנה טובה ומאושרת

יעקב אייזנשטט

רב המשחטה

רח' עוזיאל 1

בני ברק

תתקעג

כ"ח תשרי תשד"מ

כבוד הרב של משחטת "עוף העמק" אמר לי שיש ספרים חשובים שכל שוחט ראוי שיכין לו בידיו, ספרים בנושא הזריקות שהחיסונים לעופות, וכן ספר איך ראוי לשוחט שינהג וכו'.

אודה לכם מאוד אם תשלחו לי את הספרים הנ"ל שבודאי יהיו לי לעזר רב.

בכבוד רב

אריה ברדוגו

רח' בית לחם 3

קרית אתא

נ.ב. הרב הנ"ל אמר לי שכל השוחטים כבר קיבלו ספר אחד, והשאר עדיין לא. לי עדיין אין אף אחד.

תתקעד

למע"כ הרב הגאון הגדול

מחבר ספרים חשובים ויקרים

מוה"ר שלום יהודה גראס שליט"א

ברוקלין

אחדשה"ט בכל הכבוד הראוי והברכה.

הריני מתכבד לאשר ברוב תודות וברכות קבלת ספרו החשוב אכילת תרנגולים וכו' אשר הואיל לזכותינו.

שמא יואיל להורות לשליחו בארה"ק לזכות גם את מוסדנו בכל ספריו החשובים להעשרת הספריה ולשלחם לפי הכתובת: מכון הרמב"ם ת.ד. 9409 חיפה.

רב תודות מראש

בהדרת כבוד וביקרא דאורייתא

הרב יהודה אסף

הרב דשכונת גאולה

חיפה

תתקעה

ב"ה כ"ו אלול תשמ"ג

א. נ,

אבקש לשלוח לנו 3 סטים מהספרים דלקמן:

1. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה.

2. אפית מצות השלם

3. נפש ישעיה על מאכלות אסורות

4. אנצקלופדיה לכשרות ה' חלקים

בכבוד רב,

הרב ח. שכטר

המועצה הדתית

קרית מוצקין

תתקעו

ב"ה, יום ב' ו' אלול תשמ"ג

שלום וישע רב וכט"ס,

בתודה ובברכה הננו לאשר את קבלת הספר החשוב "נפש ישעיה" אשר התקבל בשמחה ובסיפוק ע"י תלמידי הישיבה.

ויה"ר מן שמיא שתמשיכו במעשיכם הטובים ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכה

אוצר הספרים

שע"י ישיבת חידושי הרי"מ

תל אביב

תתקעז

בס"ד

חדש הרחמים והסליחות

קבלנו בתודה ובברכה את הספר ומודים לכם מאד על הטרחה.

בברכת התורה לעבודתו יתברך

בשם ההנהלה

ישיבה וכולל הרב אבוחצירא

רמלה

תתקעח

חודש הרחמים תשמ"ג

שלום רב,

הננו לאשר קבלת הספר השלישי אכילת התרנגולים זבחו זבחי צדק וכו'.

לא נותר לנו אלא לברך את כבוד המחבר הגאון שליט"א, יפוצו מעיינותיו חוצה לזכות הרבים ולהגדיל תורה.

בברכת התורה

הרב יוסף ברוק

ישיבת ברנוביץ

מדרש גבוה להוראה גדולה

ראש הישיבה

גדרה

תתקעט

תמוז תשמ"ג

כבוד

הרה"ג מוה"ר

שלום יהודה גראס שליט"א

רב דקהל "מגן שאול"

ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי'

ברוקלין ניו יארק.

אחרי הברכה כראוי!

רצינו בשורות אלו להודות לכהד"ת על נתינתו הגדולה מתנת אדם חשוב אתמחי גברא ואתמחי קמיעא ספריו המפורסמים "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות "ושחיטת ואכילת בשר כהלכתה" אשר נועדו לעורר את אחב"י לאפרושי מאיסורא מכל דבר אשר שייך בו חשש נדנוד דבר איסור.

ובטוחני אשר רבים ימצאו בו דברי חפץ. יה"ר שכשם שזכה לחבר ספרים אלה כן יזכה לחבר מתוך בריאות ורב נחת עוד ספרים הרבה ולהמשיך ולזכות את הרבים.

בברכת התורה

אוצר הספרים

שע"י ישיבת עטרת ישראל

ירושלים

נ.ב. שאר ספרי כת"ר ידועים לנו

רק מפי השמועה.

תתקפ

כ"ט מנחם אב תשמ"ג

מעלת כבוד

הרה"ג מוהר"ר ש.י. גראס שליט"א

רב דקהל "מגן שאול"

ור"מ בישיבה וכולל "בית ישעי'"

ברוקלין, נ.י.

בתודה נאמנה הננו לאשר על קבלת ספריו:

אנציקלופדיה לכשרות בו ה' חלקים.

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

חן חן ישלם לו ה' הטוב כפעלו הטוב ויתן את חלקו בין מזכי הרבים מתוך עושר ואושר כאשר עם לבבו הטוב,

עיניו תראינה בשוב ה' את שיבת ציון וארמון על משפטו ישב במהרה בימינו.

בהוקרה רבה ובברכת התורה

הרב ניסן טוקצ'ינסקי

מנהל מרכז התורה הראשון

והגדול בישראל "עץ חיים"

ירושלים

תתקפא

יישר כוחכם על הספרים ואני מאשר קבלת הספר.

בכבוד רב

א. ביטון

הרב

מרום הגליל

תתקפב

אלול תשמ"ג

כבוד

הרה"ג שלום יהודא גראס שליט"א

הננו לאשר בתודה קבלת ספריכם החשוב "אכילת התרנגולים" ושאר ספרים הנספחים אליו ואנו מקוים שיהיה לתועלת רב לבני הישיבה ובאי בית מדרשינו.

בכל הכבוד הראוי

ובברכת התורה

אוצר הספרים

שע"י ישיבת לומזה

פתח תקוה

תתקפג

אלול תשמ"ג

לכ'

הרב הגאון הגדול מוה"ר שלום יהודה גרוס שליט"א

שלום' רב,

הננו לאשר בזה קבלת ספריו בעת האחרונה וודאי יהיו לתועלת גדולה ללומדי ישיבתינו הלנים בעומקה של הלכה.

יעזרהו השי"ת להפיץ מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה מתוך נחת והרחבה.

בברכת התורה

ובברכת כוח"ט

ישעי' פרנקל

ישיבת סטריקוב

תל אביב

תתקפד

מנ"א תשמ"ג

לכב'

הרה"ג ר' שלום יהודה גראס שליט"א

ברוקלין ניו יארק

למעלת כת"ר שלום וברכה וכטו"ס א'!

שמחנו מאוד לקבל את ספריו היקרים, "אפיית המצות השלם" - ו"נפש ישעיה - על מאכלות אסורות".

הספרים נתקבלו בשמחה בקרב לומדי התורה.

ויה"ר שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה, ונשמח מאוד לקבל עוד ספרים אחרים.

בתודה ובברכה

אוצר הספרים

שע"י ישיבת פורת יוסף

בעיר העתיקה

ירושלים

תתקפה

י"ד אלול תשמ"ג

הנני מאשר בזה שקבלתי את הספרים ששלח כת"ר אלי, אני מודה לכם ויה"ר שיפוצו מעיינותיכם חוצה ותזכו למצות ונודה לכם אם נמשיך לקבל את יתר הספרים.

בברכת התורה

וכתיבה וחתימה טובה

משה בן עבו

רב שכונת גילה

ירושלים

תתקפו

בס"ד, יום כ"ב תמוז ה'תשמ"ג

למעלת כבוד ידידינו הנכבד מאד נעלה,

הרב הגאון כבוד שמו תפארתו רבי שלום יהודה גראס שליט"א

רב דקהל "מגן שאול" ור"מ בישיבה וכולל "בית ישעי'",

מבין המצרים יזרח אור לישרים

רב שלומים וכל טוב סלה,

לנכון נתקבל ספרו החשוב יקר הערך "נפש ישעי'ה" על מאכלות אסורות ונקוה שיהי' בעזהשי"ת לעזר ולסיוע ללומדי תורה ושומרי מצוותי'ה.

והננו בזה להעביר למעכ"ת שליט"א ברכת רבנן ותלמידיהון החוסים ומסתופפים בצל החכמה בצל התורה בהיכלי מוסדותינו הקדושים שעוד רבות - בשנים יזכה להפיץ מעיינותיו מתוך בריות גופא ונהורא מעליא רב נחת והרחבת - הדעת.

ברגשי כבוד ויקר

ובברכת התורה והחסידות

מרכז מוסדות

חסידי לעלוב

בנשיאות כ"ק עט"ר מרן אדמו"ר שליט"א

בני ברק

תתקפז

קבלנו הספרים בתודה

1. אכילת תרנגולים

2. נפש ישעי'.

קרית חינוך

מבשרת ציון

תתקפח

נתקבל בתודה רבה ומאחלים כתיבה וחתימה טובה.

בכבוד הראוי

שנה מבורכת

בכל מילי דמיטב

מוסדות אהל נפתלי

בית מדרש גבוה להוראה

בני ברק

תתקפט

י' אלול תשמ"ג

הריני מאשר קבלת ארבעה ספרים של הרב שלום יהודה גראס:

אפיית המצות השלם

אכילת תרנגולים...

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

נפש ישעי'ה על מאכלות אסורות

בתודה

הרב אברהם מוסא

תתקצ

בין כסא לעשור

יכתבו לגמר חתימה טובה

מרן ורבנן המו"ל והמפיצים

הספרים היקרים

שוכט"ס, הננו בזה לאשר ולהודות על כמה ספרים שקבלנו ספר אפיית המצות השלם, אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים, נפש ישעיה על מאכלות אסורות.

תודה לכם על המצוה הגדולה בהפצת ספרים אלו ושהשי"ת יעזור שתכלו הלאה להיות מבין המזכים את הרבים ויקויים כל הברכות הכתובות.

ואסיים מעין הפתיחה בברכת גמר חתימה טובה ושנת גאולה וישועה בב"א.

קוממיות

בשם בית הכנסת

תתקצא

לכבוד

הרב הגאון ר' שלום יהודה

גראס שליט"א

אנו מודים לכבודו כי הגיע ספרו החשוב שחיטת בשר כהלכתה, וכן אנציקלופדיה לכשרות, אשר בודאי יהי' לתועלת ועזרה לכל לומדי תורה ובכן בשם כל בני הישיבה ובאי אוצר הספרים נמטי אפריון למעכ"ת ושפתינו תבענה תשואות חן - חן על תשרתו היקרה.

כן נודה לכב' אם יואיל לשלוח לנו את שאר הספרים שיצאו על ידו.

הנהלת

אוצר הספרים

שע"י הישיבה לצעירים

בקרית טלז סטון

תתקצב

שלום רב,

ראיתי את הוצאת הספרים שלכם. מאד אהיה אסיר תודה באם תשלחו לי.

שנה טובה

הרב ארליך מיכאל

מנהל המחלקה לתשמישי קדושה

הרבנות הראשית

תלאביב - יפו והמחוז

 

 

ק

תתקצג

עש"ק פ' לך לך

לכבוד

הרה"ג הר' שלום יהודה גראס שליט"א

הנני מאשר בתודה על קבלת ספרך החשוב (אכילת התרנגולים וכו') והנני בברכה ביקרא דאורייתא.

בברכת התורה

הרב יחיאל זאיר

רב דפרדס כץ, קרית הרצוג

בני ברק

תתקצד

הננו מאשרים קבלת הספר החשוב הנ"ל, את תוכן הספר מיותר לשבח - הוגי תורה מוצאים בו ענין רב.

אנו מאחלים להמחבר אריכות ימים ושנים שיזכה להפיץ מעיינותיו חוצה ולהגדיל תורה ולהאדירה.

"מאור חיים"

כולל אברכים

סנהדריה המורחבת

ירושלים

תתקצה

פרשת בראשית תשמ"ג

לכב'

הרה"ג שלום יהודה גראס שליט"א

הננו מאשרים קבלת ספריו החשובים בענין מאכלות אסורות ועוד ענינים.

יהא רעוא שיוסיף להפיץ תורה ולהאדירה תוך בריות גופא ונפשא.

בברכה

מרדכי בולמן

ישיבת בני עקיבא

"נוה הרצוג"

ניר גלים

תתקצו

כ"ג אלול התשד"ם

קבלתי בשמחה רבה את הספר אנציקלופדי' לכשרות - אך צר לי שהודפסו בו דברים בשפה האנגלית ואידיש וד"ל.

אשמח מאד לקבל מעכ"ת את ספר "מדריך לצניעות" ו"חינוך ישראל סבא".

כוח"ט

ובכבוד רב

מעטוף שלום יפת

שו"ב מוסמך

מושב ברקת

תתקצז

ב"ה, יום א' י"ב אלול תשמ"ג

אל כב'

הרב הגאון ר' שלום יהודה גרוס שליט"א

רב דקהל מגן שאול

ברוקלין ניו יורק

אני מאשר בזה קבלת הספר על כשרות התרנגולים שחובר ע"י כתה"ג שליט"א ואי"ה לעת הפנאי אעיין בזה מכיון שגם בארצנו התחילו מזה כמה שנים לבצע זריקות בוושט ביום הבקיעה במדגרה וגם לאחר מכן.

בתודה וברכה מירושלים

ובברכת כוח"ט

א. י. פרנקל

המועצה הדתית

ירושלים

תתקצח

כבוד

הרב הגאון שלום יהודא גראס שליט"א

רב ור"מ

בניו יורק

חן חן על ספרו המאלף בענין כשרות המאכלים והבשר.

יתן שיוסיף להוציא לאור עולם מן החיבורים הנכבדים שלו.

בברכת שנה טובה

וכתיבה וחתימה טובה

בכבוד רב

יוסף בר שלום

הרב הראשי

בת ים

תתקצט

לכ' הרב גרוס שליט"א!

הריני לאשר קבלת הספר אכילת תרנגולים ועוד.

יישר כוחו וחילו לאורייתא.

מרדכי זמיר

רבה של

שדה יעקב

תתר

ב"ה, ח' אב רחמן תשמ"ב

לכבוד

הרה"ג שלום יודא גראס שליט"א

בני ברק יע"א

מאשר קבלת ספריו היקרים ומודה לכת"ר על זה אני תקוה שכת"ר יפיץ עוד ועוד מעיינותיו חוצה ויזכה לאריכות ימים בבריות גופא ונהורא מעליא ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

ויה"ר שתשרה שכינה במעשה ידינו ונזכה לגאולה שלימה בב"א.

בכבוד רב

וביקרא דאורייתא

הרב מכלוף ואעקנין

רב אזורי

מעלה יוסף וישובי העמק

תתרא

בס"ד, אלול הרחמים תשמ"ג

לכבוד

מעלת הרב הגאון

הרב שלום יהודה גראסס שליט"א

שלום וברכה!

לאחר דרישת כת"ר הננו לאשר בתודה ובברכה את קבלת הספרים החשובים מאוד, נפש ישעיה, וספר אכילת התרנגולים וכו'.

ספרים אלה התקבלו בחיבה בכולל המאירים את העינים מכל מיני מכשולים חדשים מקרוב באו, וזכות הרבים תלוי בו.

בברכת שנה טובה ומבורכת

כתיבה וחתימה טובה

אליהו בן הרה"ג רבי יהודה צפנפי שליט"א

ישיבת דורשי תורה

בית מדרש לאברכים

נוסדה בבבל בתרפ"ח

וחודשה בא"י בתשל"ז

רמת גן

אלף ב

בס"ד י"א אב תשמ"ג

לכבוד הרב הגאון מוה"ר שלו' י' גראס שליט"א

שלמא ישגא לעד.

בשמחה רבה קבלתי שוב פרי יצירתו חבור לטהרה של כמה ספרים חשובים בנושאי כשרות המאכלים.

החבור מלא וגדוש בענינים חשובים ומעשיים ואין לשער שמחתי לנוכח בירור הדברים בהיקף כזה.

בתודה רבה ובברכה נאמנה

ביקרא דאורייתא

הרב דוד ברודמן

רב מקומי

סביון

אלף ג

כ"ו אלול תשמ"ג

לכבוד

הרב הגאון וכו'

כש"ת ר' שלום יהודה גראס שליט"א

רב דקהל מגן שאול

שלום רב!

הנני לאשר ולהודות שכבר קבלנו שני ספרים - כרכים - כוללים הרבה ספרים - מכבודו מתנה לישיבתנו הק'.

עוד לא הספקתי לעבור עליהם בעיון כל הצורך ע"כ נמנע ממני כעת לחוות דעתי הקדושה בענינים הרבים המובאים בספרים.

עכ"פ כנראה הספרים פותחים פתח רב לעיון.

הנני לברכו בברכה המשולשת ושיזכה להעלות על הכתב ולהפיץ בישראל שאר חידושיו בכל המקצועות.

הרב צבי כהנא

תלמיד ישיבת מיר פולין לשעבר

מושב בית מאיר

פרוזדור ירושלים

אלף ד

בס"ד כ"ט בתשרי תשמ"ד

לכבוד

הרב הגאון הגדול

מוהר"ר שלום י. גרוס שליט"א

הזוכה ומזכה את הרבים

שלום וברכה וכט"ס!

בהוקרה רב באנו לאשר קבלת 2 עותקים מהספר "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות וכן 2 עותקים מהאינציקלופדיה לכשרות שהעברת עבור אוצר הספרים שע"י ישיבתנו.

זכות גדולה נתגלגלה לידו להיות בין מזכי הרבים ע"י ספרים חשובים וחיוניים אלה ובמיוחד חשובים הם לתלמידי ישיבותנוft.4 אשר בחלקם הם בעלי תשובה שזה עתה חזרו לצור מחצבתם ולמסורת אבותיהם והספרים הם להם לעזר רב.

ft.3יה"ר שיזכה שיפוצו מעיינותיו חוצה מתוך רווחה, מתוך בריאות שלמה, מתוך רוב אושר ונחת ומתוך סיפוק רוחני מלא.

ברגשי תודה והוקרה

בשם הנהלת הישיבות

הרב רפאל שפירא

ראש הישיבות

"תפארת ישראל"

ו"תפארת הכרמל"

חיפה

אלף ה

ערב כפור תדש"מ

לכבוד הרב החסיד

רבי שלום יודא גרוס

שלום רב

בשם כבוד ראש ישיבתנו הננו להודות לכבודו על הספרים החשובים ששלח לישיבתנו והם:

אנציקלופדיה לכשרות (2)

נפש ישעי' (2)

וחוברות:

מדריך לעניית אמן

קונטרס אהבת רעים.

בכל הברכות

וגמר חתימה טובה

הרב ראובן אלבז

מוסדות אור החיים

תנועת התשובה

ירושלים

אלף ו

בס"ד, י"א תשרי תשד"מ

לכבוד

מכובדנו הדגול

הרה"ג מוה"ר שלום יהודה גראס שליט"א

רב דק"ק "מגן שאול"

ברוקלין.

שלום וברכה,

נביע מתוך עומק הלב את רגשי תודתנו הנאמנות למע"כ עבור העברת ספרו היקר והחשוב לזכות את הרבים ולהנעים את קהל לומדי הכולל בדברי נועם משיבי נפש.

יזכהו השי"ת להפיץ את מעיינות תורתו חוצה בקרב כל ישראל ולהיות ממזכי הרבים אשר ככוכבים מזהירים, עם בריות גופא ונהורא מעליא.

בכל הכבוד והברכה

הרב חיים יצחק כהן

מנהל

מוסדות סדיגורה

ירושלים

אלף ז

בס"ד, כ"ד אלול התשמ"ג

הרינו לאשר בתודה את קבלת הספר החשוב.

ישיבת נתיב מאיר

ישיבת בני עקיבא

ירושלים

אלף ח

אלול תשמ"ג

כבוד

הרב ר' שלום יהודה גראס שליט"א

שלום וברכה.

הרינו לאשר בתודה וברכה את קבלת ספריו החשובים "אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים, ונפש ישעיP על מאכלות אסורות", אשר יעשירו את ספרייתנו הגדולה לתועלת הלומדים.

ויה"ר ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה מתוך נחת ושמחה כל הימים.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

הרב יחזקאל וילנסקי

בית מדרש לתורת ארץ ישראל

פתח תקוה

אלף ט

בחורי ישיבתנו, ישיבה לצעירים "אור ישראל" קבלו בשמחה רבה את הספרים שכבודו שלח לישיבתנו, אין ספק כי תרומתו הנכבדה הוסיפה נדבך חשוב ל"אוצר הספרים".

כמו כן ברצוני להודיעו כי כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א קבע כי מעתה תקרא הישיבה ישיבת "אור ישראל" ע"ש רשכבה"ג מרן האדמו"ר מגור זצוק"ל.

אוצר הספרים

שע"י ישיבה לצעירים דחסידי גור

תל אביב

אלף י

כ"ד אלול תשמ"ג

לכבוד

הרב גראס שליט"א

שלום רב.

ft.4הנני מאשר בזה את קבלת ספרו אכילת התרנגולים ושאר הספרים הבאים יחד ומאד התענגתי לקרוא בהם וליהנות ממאור תורתו אשרי יולדתו.

בכבוד ובהוקרה

שמעון אבוחצירא

רב שכונה

ירושלים

אלף יא

י"ט אלול מבורך תשמ"ג

לכבוד

הרה"ג שלום יהודה גראס שליט"א

ניו יורק

כבוד הרב,

הרינו מאשרים בזה קבלת הספרים החשובים רבי התוכן והכמות:

א. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה.

ב. נפש ישעיה.

ג. אנציקלופדיה לכשרות 5 חלקים.

את הספרים הכנסנו לביהמ"ד לעיון ולימוד של האברכים הי"ו, ובעזה"י יפיקו מהם הרבה תועלתיות.

יה"ר ויזכה להפיץ מעיינותיו חוצה כהנה וכהנה יגדיל תורה ויאדיר.

בברכת התורה

ובברכת כתיבה וחתימה טובה,

משה יונה

נתיב בנימין

המנהל הכללי

ירושלים

אלף יב

בע"ה ער"ה תשד"ם

שלום רב למעכת"ר הרה"ג מו"ר שלום יודא גראס שליט"א

שלום רב למעכת"ר קיבלתי מתנתך השלוחה אלי ספר זבחו זבחי צדק, מה נעמו חבוריך ומה מתקו הדבש ונופת צופים ויה"ר שכת"ר יגדיל תורה ויאדיר ולהפיצה ברבים.

וה' יאריך ימים בטוב ושנותיך בנעימים ויכתבך בספר חיים טובים ומאושרים עם ב"ב כתיבה וחתימה טובה כיר"א.

בהוקרה רבה ובברכה

צדוק בן הרה"ג

זכריה עומיסי

רב בראשון לציון

אלף יג

יום א' ד' לחדש תשרי תשד"מ

כבוד

הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס שליט"א

רב דקהל בית ישעי'

ברוקלין ארה"ב

תקדמהו ברכת טוב.

הננו בזה לאשר את קבלת ספרכם החשוב "אנציקלופדיה לכשרות ה"ח" אשר כת"ר הואיל לכבד אותנו, ולענג את חכמי הישיבה החוסים בצל ישיבתנו, ההוגים בתורת ה'.

ספרו החשוב נתקבל ברצון ובסיפוק רוחני רב, חכמי הישיבה העמלים בתורה נהנים מפרי ספרו, המאירים עיני הלומדים.

מטעם חכמי הישיבה רבנן ותלמידהון, הננו להביע לכת"ר תודה רבה על הואילו להעשיר את ספריית ישיבתנו הק' בספרו הבהיר.

ואנו תפלה כי יזכה כת"ר להפיץ מעיינותיו חוצה ולהגדיל תורה ולהאדירה.

שנזכה להרמת קרן התורה אמן

בכבוד רב

ובברכת התורה

אוצר הספרים

שע"י ישיבת שערי ציון "טורדא"

ירושלים

אלף יד

ה' תשרי תשמ"ד

הנני לאשר בתודה קבלת ספרכם.

יה"ר שתזכו להפיץ מעינותיכם חוצה, להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה

הרב פנחס כובאני

רב אזור

השרון הצפוני

אלף טו

תשרי תשד"מ

כבוד

הרה"ג שלום יהודה גראס שליט"א

שלום רב לאוהבי תורתיך

הרי מודים לכבודו על המשלוח היקר, על הספר: אנציקלופדיה לכשרות, שתזכה ל"ויפוצו מעינותיך חוצה".

בתודה

הרב בלוי

רב העיר

אשקלון

אלף טז

אלול תשמ"ג

כב' הרב החשוב

רב דקהל "מגן שאול"

ור"מ בישיבת "בית ישעיה"

ר' ש. י. גראס

השלו' והברכות !

קבלנו בשמחה את ספרו החשוב, ספר זה ראוי לשמש את מורות ביה"ס בעבודתן החינוכית והלימודית החשובה.

הספר נמצא בחדר המורות לשימושן של כל מורות ביה"ס

בתודה

ובברכת להגדיל תורה ולהאדירה

כתיבה וחתימה טובה!

ד. ינון

בי"ס הדסה בית יעקב

תפרח

אלף יז

בס"ד כ"ג אלול תשמ"ג

לכ'

הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס שליט"א

אחדשה"ט,

קיבלנו ספרו החשוב ואנו נהנים מחיבורו בכל עת שמעיינים בו.

ויה"ר שימשיך לזכותנו בחיבוריו הנפלאים.

הרב מ.מ. יעקובזון

סמינר בית ספר ופנימיה לחינוך על יסודי

באר יעקב

אלף יח

חודש הרחמים והסליחות

לכבוד

המו"ל מזכה הרבים

ע"י הפצת ספרי ההלכה של

הרב הגאון גרוס שליט"א

אני מכיר תודה ומלא הערכה והתפעלות על עושרו ומטענו הרוחני של המחבר שליט"א.

תיתי לכם על משלוח כל הספרים עד הלום.

כתיבה וחתימה טובה בספר ברכה ושלום.

בהוקרה וביקר

הרב נתן נטע לנדמן

חבר לשכת הרבנות

חולון

אלף יט

אלול תשמ"ג

לכ' כת"ר הרה"ג שליט"א

הננו בזה לאשר ברב תודה קבלת ספרו החשוב "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה".

למותר לציין גודל התועלת הנצמח לכל אחד ואחד מאתנו להתעורר בענין קדושת האכילה, ולדעת על מה יש להשים לב.

ואנו תפילה שבשכר זאת יזכהו השי"ת בבריות גופא ונהורא מעליא, ושכר מצוה מצוה בעוד חיבורים יקרים וחשובים לתועלת הרבים לאויטו"א ולביאת גצבב"א.

אברכי כולל סערעט - ויזניץ

רמת ויזניץ, חיפה

אלף כ

ה' תשרי תשמ"ד

לכבוד

הרה"ג שלום יהודא גראס שליט"א

שלום וכל טוב סלה

הנני לאשר בזה שקבלתי ספר אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים, וספר נפש ישעי'ה על מאכלות אסורות יישר כוחכם וחילכם ברוחניות וגשמיות וזכות הרבים תלוי בכם...

בכבוד רב

ובהוקרה רבה

וכתיבה וחתימה טובה

לכב' ולביתכם וכל אשר לכם אכי"ר

הרב שלום זכריה

הרב המקומי

אחיעזר - לוד

אלף כא

ט' באלול תשמ"ג

להרבני הנכבד והנעלה

הרה"ג שלום יהודא גראס שליט"א

בעמ"ח ספרים רבים

רב דקהל "מגן שאול"

אחרי דרך מבוא השלום לחיים וברכה כיאה וכראוי!.

הנני להודות לו על הספר הנכבד "נפש ישעי'ה" שקבלנוהו ברב שמחה.

השוכן בשמי מעונים יתן לו כח ובריאות ואריכות ימים ושנים טובות, אכי"ר.

בהוקרה רבה

הרב יעקב גוטמן

ישיבת "בית ישראל תפארת מנחם"

דחסידי אלכסנדר

בשם תלמידי הישיבה והכולל

בני ברק

אלף כב

ו' אלול תשמ"ג

לכבוד

ידידנו הגאון המפורסם גודר גדר ועומד בפרץ

הרב שלום יהודא גרוס שליט"א

רב דקהל מגן שאול

ברוקלין

שלום וברכה!

הרינו לאשר בזה קבלת ספריו היקרים והחשובים: נפש ישעי', אכילת התרנגולים, זבחו זבחי צדק, מנוחת שלום, מנחת יהודא, שמירה טובה.

מכבר שכתבנו למעכת"ר שליט"א כי חבוריו היקרים המה דברים העומדים ברומו של עולם להעמדת הכשרות בעולם, וברוך ומבורך יהי' לד' ויזכה להמשיך פעולותיו הפוריות ולהפיץ מעינותיו הטהורות חוצה.

ft.4חבוריו היקרים נחטפים מיד ליד בישיבתנו הקדושה וכל גדולינו מפליאים דבריו היקרים, ויזכהו ד' לזכות הרבים עד מאה ועשרים שנה מתוך כל טוב.

בהוקרה ובברכה מרובה

הרב יוסף דוד חרל"פ

ראש ומנהל מדרש גבוה לתלמוד

ירושלים

אלף כג

כ"ד אלול תשמ"ג

לכבוד הרב גראס שליט"א

שלום רב לכבודו.

אני מאשר בתודה רבה את קבלת ספרו היקר על מאכלות אסורות אשר בו הראה את כוחו וגבורתו אשרי יולדתו אשר בדבריו מעריב ערבים בחכמה.

תזכה להגדיל תורה ולהאדירה

בכבוד והוקרה

הרב שמעון אבוחצירא

רב שכונה

ירושלים

אלף כד

ו' תשרי תשמ"ד

כבוד

העסקנים הנכבדים

מזכי הרבים הי"ו

שלו' רב וגמר חתימה טובה לכלם ולכל בית ישראל בכל מקום שהם.

אמנם במאוחר קצת הננו מאשרים קבלת ספר נוסף מסדרת הספרים השומרים על טהרת השולחן ובית ישראל והמזכים את הרבים, אשר בימים אלו אין ערוך למעלתם והדברים צריכים חיזוק ביותר, ה"הft.4 "אכילת התרנגולים"ft.3 (ובימים אלו שנוהגים לעשות כפרות רבו המכשולין והוא רחום יכפר עון)ft.4 "זבחו זבחי צדק"ft.3 (שנזכה כבר לאכול מהזבחים)ft.4 "מנוחת שלום"ft.3 (וה' יברך את עמו בשלום)ft.4 "מנחת יהודה"ft.3 ויקויים וערבה לד' מנחת יהודה וירושלים)ft.4 "שמירה טובה"ft.3 (אין כשמירה טובה מאשר להתנהג על פי התורה).

ותזכו להרבות קדושה וטהרה

בישראל ונזכה לשנה טובה

ומבורכת ולגאולה שלימה

"היכל התלמוד"

בית מדרש גבוה לתורה

תל אביב

אלף כה

אלול תשמ"ג

שלו' וברכה!

קבלתי בתשואות חן את הספר אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים, מהרב הגאון הגדול כש"ת מוה"ר שלום יהודא גרוס שליט"א מארה"ב.

אני מקוה לכתוב גם למחבר הרב הנכבד שליט"א אך לע"ע מרוב טרדותי בהוראת או"ה ובפיקוח על הכשרות נבצר הדבר ממני, ואי"ה בהזדמנות אכתוב לו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

ובכבוד רב

שמואל טוקצ'ינסקי

רב ומו"ץ

משחטת הוד חפר

 

 

ע

כו

יום ג' לסדר "שם יזבחו זבחי צדק" וגו' י"ג לחדש תשרי שנת "בשנה טובה וחג שמח" שנת "סעד לבך פת לחם" וגו' (שופטים י"ט) מפעיה"ק ירושלים תובב"א.

שוכט"ס, לכבוד הרבני המפואר הרה"ג רבי שלו' יודא גראס שליט"א

רב דק"ק מגן שאול ועוד

רב שלו'ם לכם!

ברוב שמחה קבלתי הספרים שלכםft.4 והשתוממתי שיש עוד רבנים שהם בבחינת "ולא תגורו מפני איש" וגו' ומפרסמים ברבים,ft.3 כדי לזכות את הרבים, מה שמותר לקחת בפה ומה שאסור כדאיתא בגמ' "לעולם יתפלל אדם שלא יכנסו לפיו מאכלות אסורות" וכו' והה"ד "שומר פיו ולשונו" וגו', וכבודו שליט"א פשוט בבחינת מזכה את הרבים.

השי"ת יעזור שתזכו לאריכת ימים ושנים טובים ותזכו לברך ממעון הברכות בכל מילי דמיטב, וגמר חתימה טובה וכט"ס.

בכבוד רב

אלימלך שיף

שו"ב דק"ק מחזיקי הדת

כז

בין כסא לעשור יזרח אור כוח"ט למעכ"ת ידידינו ומכובדינו הנעלה, ערוגת הבשם, מרביץ תורה והוראה בישראל, רב הפעלים והמעש, הרב הגאון המפו' צמ"ס מוה"ר שלו' יודא גראס שליט"א אבדק"ק מגן שאול ובעמח"ס נפש ישעי' ושס"ח.

אחדשכ"ה באה"ר,

הנני במזמור לתודה על דשדר לן ספר"א נפש ישעי' על הל' מאכלות אסורות, ונהניתי מאוד מנועם הדברים הנאמרים בטוב טעם ודעת, ואף שלא נתנוני עתותי לעיין הרבה ולהעיר בדבריו, אבל מ"מ אגיד לכת"ר שליט"א, איישר כוחו וחילו לאורייתא, ויזכה להמשיך בעבוה"ק בהפצת ספריו היקרים ולחלקם בישראל להאיר עיני הלומדים ות"ח העמלים בתוה"ק ובירורי ההלכות.

ונזכה לגמח"ט, שנת ישועה כללית, ישראל נושע בה' תשועת עולמים בבנין בית מקדשינו ותפארתינו בביאת גוא"צ מתוך רחמים וחסדים אכי"ר.

והנני בזה ידידו דוש"ת בלונ"ח

משה האלברשטאם

דומ"צ פעיה"ק ת"ו

נ.ב. הספר "אפיית המצות" לא קבלתי עד כה, ואשמח לקבלו, ומעתה כבר גם על התודה והברכה, ויישר כוחו וחילו לאורייתא.

הנ"ל

כח

בס"ד

כבוד הגאון המחבר שליט"א

השלום והברכה וכטו"ס

כבר חויתי דעתי הגדולה על הספרים הקודמים שניכר הדבר והאמת עד לעצמו שהספרים שכת"ר הוציא לאור עולם הושקעו בהם ביגיעה רבה עד מאוד ונאמנים עלינו דברי חז"ל הק' שאמרו ברוח קדשם יגעת ולא מצאת אל תאמין. על כן ברור הדבר כשמש בצהריים שזכות המחבר גדולה מאד בפרט בזיכוי הרבים ושכרו שכמ"ה.

הק' יצחק ויספיש

חפ"ק עיה"ק

באר שבע

אלף כט

מאשרים קבלת הספר למורנו הגאון רבי עובדיה יוסף - הרב הראשי לא"י לשעבר

בברכה

יצחק יוסף

אלף - ל

קבלנו בתודה את הספר אכילת התרנגולים וכו'.

הרב ח.א. פנט

אלף לא

עש"ק פ' נצבים תשמ"ד

קיבלתי הספרים ובודאי היא תועלת גדולה למעיינים בהם, אך חבל מאד שיש הרבה דברים הכתובים באידיש כי הרבה שובי"ם והעוסקים במלאכת הקודש אף שיודעים טוב לדבר האידיש אך בקריאה מתקשים.

אני מזמין עבור הצוות הכשרות שבעוף טנא 71 ספרים.

נא לשלוח ישירות למפעל עוף טנא.

בכבוד רב

הרב ברוב ב. רושגולד

רב משחטת עוף טנא

חדרה

אלף לב

בס"ד כ"ו תשרי מ"ד לפ"ק

לכבוד הרבנים שליט"א.

מזכי הרבים אשר עליהם נאמר בזוה"ק ומזכי הרבים ככוכבים לעולם ועד.

אחד"ש באה"ר ובר"ב

הנני בזה פונה אליכם בבקשה נחוצה נקלעת אצל רב ידי"נ והראה לי את הספר היקר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" אשר חובר ע"י הרה"ג ר' שלום יודא גראס שליט"א ואשר בו הפליא והאיר עיני חכמים בהלכה ובקדושת שולחנו הטהור של האיש היהודי, אי לכך מאד הייתי רוצה שגם ספר זה יהא בביתי לצורך ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולהורות את דרך ה' זו תורה.

אקוה שתשלחו לי את הספר בהקדם.

בברכת התורה

הרב יפת מוגרבי

רב ושו"ב

ק"ק "ראשית חכמה"

בני ברק

אלף לג

בעזהשי"ת למען הקים אותך לו לעם

לכב' הר' הק'

הרב דקהל "מגן שאול"

האם אפשר לקבל את הספרים שיצא עד עכשיו בכמה עותקים עבור בית הכנסת דגור שממתפללים בו בערך 31 מנינים בלע"ה.

אהי' אסיר תודה

בברכת כוח"ט

משה יהושע אבוביץ

בני ברק

אלף לד

אצרף את בקשתי אם ניתן לקבל ספר אחד "נפש ישעיה" עבורי כרב ביה"כ, בתקוה לדלות ממנו חומר שיועיל לי ולצבור.

נא היענותכם החיובית, ועל כך תודתנו מראש.

בברכה

חיים ישראל

רב בית הכנסת תפלה למשה

ע"ש הרב משה רפאל אלבז זצ"ל

כפר סבא

אלף לה

בין כסא לעשור תשמ"ד

לכבוד

הרה"ג ר' שלום יהודה גראס שליט"א

מחבר ספרים רבים וחשובים

ארה"ב

מכובדנו!

מאשרים אנו בתודה קבלת ספרך החשוב "נפש ישעיה" שנודב לביה"כ.

מלאי תקוה שהצבור יפיק מזה תועלת רבה וחשובה וכבר הפליגו חז"ל במעלת מזכה הרבים והעיקר בהעמדת ספרים לעיון ע"י הצבור.

ברכותינו שכב' יזכה יחד עם כל ב"ב להכתב ולהחתם בספר חיים טובים, גמר חתימה טובה, ומועדים לשמחה.

תזכה למצוות ולהרבה בריאות.

הרב חיים ישראל

רב בית הכנסת תפלה למשה

ע"ש הרב משה רפאל אלבז זצ"ל

כפר סבא

אלף לו

כ"ג אלול תשמ"ג

הובא לידיעתי על הוצאתם לאור של הספרים על מאכלות אסורות "נפש ישעיה", של הרב גרוס.

אני מאוד מעונין בסט ספרים מהנ"ל ואודה לכבודו לשלוח 2 סטים, סט אחד לישיבת בני עקיבא "פרחי אהרן" רח' שטרן 9 קרית שמואל חיפה. והסט השני אל מר לוי מאיר שד' ורבורג 62 קרית שמואל חיפה.

אני מודה לכבודו מראש ומקוה להיענות חיובית.

בברכה

וביקרא דאורייתא

לוי מאיר

ישיבת בני עקיבא "פרחי אהרן"

מנהל לימודי התיכון

חיפה

אלף לז

ב"ה, י"ז אד"ר תשד"מ

ברוקלין

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

כ' מו"ה שלום יודא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת החו' (מדריך לכשרות ולחיזוק הדת והיהדות), ות"ח.

ודבר בעתו

בחדש אדר ראשון - חדש העיבור המשלים שנה זו,

ובסמיכות לפורים קטן, ומפורסם מאמר דא"ח דפ"ק שנת פרזת, והמעשה הוא העיקר.

הפ"נ שבמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'.

בכבוד ובברכה להצלחה ולב'

מנחם מנדל שניאורסאהן

ליובאוויטש

אלף לח

כ"ו אדר ב' תדש"מ

שבת החדש: בסדר, ושמרתם את המצות.

שלמא רבא, וחיי טובא, לגברא רבא, אשר דעתו רחבה, כיד ה' הטובה,

להרה"ג שלום יאודא דראס שליט"א, דחייש למיעוטא, דינא רבא ודינא זוטא,

שבח והודאה למחבר, גדול הכנפים ארך האבר,ft.4 על ספר אכילת המצות בישראל, ירבו כמותו בישראל.

ft.3בימים אלו השואלין ודורשין בהלכות פסח,

קבלתי בשמחה את ספרו הבהיר והצח,

בא בעתו, שלם בחכמתו, שלם בתורתו,

ענפיו ושרשיו מרובין, כולם נכוחים למבין,

מעשה ידי אומן, דבר דבור על אפניו והכל מזומן,

ללילה הזה כולנו מסובין, ולימי פסח מעובין,

מבשר ואומר דקדוקיft.4 אכילת מצות בישראל,ft.3 עד ביאת הגואל,

ושבעה המה קני מנורה, דברים התלוין בשערה,

את הקנה האחד עלft.4 אכילת מצה,ft.3 שיעורא וזמנה נמצא,

ואת הקנה השני אתft.4 אכילת מצה,ft.3 מצוה או רשות יצא יצא,

ויבוא השלישft.4 שמחת החג,ft.3 לליל התקדש חג, ושבעת ימי החג,

והטור הרביעי סגולתוft.4 במצה שרויה,ft.3 להא לחמא עניא,

וחמישיתו יוסיףft.4 רפואות וסגולות,ft.3 מאת יושב תהלות,

ובששי ספוריft.4 נסים ונפלאותft.3 פזורים לכל פיאות,

והנר השביעיft.4 כל מדוה מצרים למופת ולאותft.3 ולישראל בור רפואות,

כלל העולה מהקנים והטורים למיניהם, פרטי דינים לשוגיהם,

קופת רוכלים מלאה בשמים ראש, עד גדוליה למעלה ראש,

הלכות ברורות בדקדוקיהם, וטעמיהם, ומה שעשו חזור לדבריהם,

זככת ולבנת והוצאת לאור כל תעלומה, פי צדיק יהגה חכמה

כגבור ואיש מלחמה, ותהי משכורתך שלימה,

חי חי הוא יודך, והכל ישבחונך, יישר כחך,

לך בכחך זה ועשה עוד מטעמים, ושלח אותם לחמים.

יפוצו עוד מעיינותיך, תחזקנה ידיך, ויאירו עיניך.

בכבוד והערצה רבה

רחמים בן - עמארה

(לשעבר סגן ראב"ד הרבני בקזלבנקה)

רב

שכונות קרית מנחם ועיר גנים,

ירושלים

 

 

אלף לט

למע"כ הרה"ג זוכה ומזכה את הרבים מאד נעלה

מוה"ר שלו' יהודא גראס שליט"א

ft.4אחד"ש כת"ר באה"ר והכבוד הראוי.

קבלתי ספרו החשוב שחיטה ואכילת בשר כהלכתה חשוב כח על החזוק הגדול על היסודות של כל בית ישראל גדולים תלויים בו.

היות ואנו עוסקים במשחטה שיש בו הרבה שוחטים וגם באזורנו מרום הגליל יש שוחטים שזקוקים לדברי חיזוק לפחות שידעו איך צריך להיות מראה שוחט בבית ובחוץ וד"ל ע"כ אם אפשר לשלוח עוד כמה ספרים שאוכל לחלקם וכזה יזכה רבים רבים וד"ל ובטוח לו הזכות לזה.

בברכת יישר כח

ורב חילו לאורייתא

מאיר שטרן

הרב דאתרא קדישא

מירון

אלף מ

יום חמישי, י"א אדר תשמ"ג

לשולח הנכבד:

קבלתי את הספר החשוב, ות"ח, יישר חילכם לאורייתא.

בכבוד רב

ובברכת התורה

הרב יוסף כהן

רב שכונתי,

רמלה

אלף מא

הריני לאשר שקבלתי את הספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה ואקוה להמשך קבלת הספרים

בכבוד רב

ויקרא דאורייתא

בסל נסים

רב מושב עזריקם

אלף מב

יום ז' אדר - יום עליית נשמתן של רבן של ישראל תשמ"ג

לכב'

הועד המפיץ את ספרי

מרן הגה"צ הגרש"י גרוס שליט"א

ברכת ה' ושלום רב ויאדיר תורה!

הריני לאשר בשלמי תודה וברכה לראש משביר ולמש"כ העוסקים נאמנה בזכוי הרבים את קבלתו של הספר היקר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" להגרש"י גרוס שליט"א.

ft.4הצליח בס"ד הרה"ג המחבר שליט"א במועט המחזיק את המרובה לעורר ולהתריע אף לגלות צפונות בעמק גדול שקדושת ישראל וטהרתו תלוי' בו ואשרי חלקו בזה ובבא.

ft.3יזכהו הרה"צ לבריות גופא ונהורא מעליא להמשיך דרכו בקודש וזכות הרבים יהי' תלוי בו.

במחננו קליעת ואפיית מצות חשמלית ואנו נודה מאד אם נוכל ליהנות מפה עלו של הרב של הרה"ג המחבר שליט"א על אפיית המצות.

ביקרא דאורייתא

וברגשי תודה

הרב אברהם הלל גולדברג

הרב המקמי

כפר פינס

אלף מג

יום רביעי ג' אדר תשמ"ג

תודה על משלוח הספר.

וה' יזכנו ויזכה אתכם לזכות את הרבים אכי"ר.

מרדכי זמיר

רב שדה יעקב

אלף מד

יום ג' ב' לחדש שבט התשמ"ג

שלום וכל טוב,

מאשר אני בזה את קבלת הספר החשוב, קטן הכמות ורב האיכות, שחיטת ואכילת בשר כהלכתה, ותודה מראש.

בכבוד ובהוקרה

אלטר מאזוז

אלף מה

הגיע לי הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" סליחה אני מבקש מאדני שלא החזרתי תשובה תיכף, לפי שלא הייתי פה בירושלים.

ובכן תודה רבה וזכות מו"ר זקנינו הקדוש רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל, תגן בעדכם אכי"ר.

בכבוד רב

שמעון אבוחצירא ס"ט

רב "מקור חיים"

ירושלים

אלף מו

בתודה ובתשואות חן קבלתי לנכון את הספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה והוא ספר טוב ומאוד נחוץ.

יישר כחכם

המצפה לישועה

דוד קליין

אב"ד יסודות

אלף מז

יום ב' פ' תבא י"א אלול תשמ"ב

לכב'

העסקנים המופלאים

מזכי הרבים...

אנו מאשרים בתודה קבלת הספה"ק: יצחק לשוח, גדולי יצחק, עניית אמן כהלכתה, ת"ח חן למע"כ ויה"ר שתזכו תמיד להיות ממזכי הרבים שעליהם נאמר והמשכילים יזהירו בזוהר הרקיע וחפץ ד' בידכם יצליח.

בכבוד רב

ובברכת כוח"ט

ישיבת כולל אברכים - זידיטשוב

בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

פתח תקוה

אלף מח

ב"ה י"ח תמוז תשל"ג מאנטריאל יצ"ו

שלום וברכה,

בשבוע זו הגיענו ספרו החשוב נפש ישעי' אשר דרשתי מכבו' ותודה רבה בעד המשלוח ואפריון נמטיי' לכבודו בעד הליקוט הנפלא והמסודר, ויתן השי"ת שיגיעתו וטרחתו יעשה פירות להזהר מלהכשל במאכלות אסורות ולהיות קדוש שורה בתוך מעיו וכו'.

מצורף לכאן ב' קטעים לצרפם לחלק ג' שי"ל בקרוב.

א) קטע ממאמר חסידות של כ"ק הריי"צ נ"ע מליובאוויטש, אשר בו מסופר עובדא מאדמוה"ז בעל התניא זי"ע.

ב) מכתב באידיש אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש כתב אל אשה א' ששאלה דעתו הק' בנוגע אוכל לילדים.

העתקתים כמו שנכתבו בשפה המדוברת, כדי להקל הקריאה בהם אפי' לאנשים פשוטים ונשים וכו'.

בברכת כל טוב ובהצלחה מופלאה בעבודתם בזיכוי הרבים.

מנחם זאב גרינבל|אס

ב"ה

...דער יצר הרע האט אויך כלי זיין וועלכע ווירקען פון דערוויטענס, דאס הייסט אז דער יצה"ר איז מחטיא דעם אדם אין דברים אסורים, וואס דער מענטש אליין ווייסט גארניט און איז ממית ר"ל דעם אדם במיתה רוחנית.

וכמעשה הידוע וואס איינער איז געקומען מיט זיין איידים, א גרויסער למדן, צום רבי'ן (בעל התניא) אין ליאזנא און האט זיך געקלאגט אז דער איידים האט זיך תמיד געפירט בהנהגה טובה, נאר פלוצלינג האבען אין איהם אנגעהויבען אריינפאלען ספיקות אין אמונה און ער אליין האט געהאט דערפון - גרויס צער. האט איהם דער רבי (בעל התניא) געזאגט אז ער איז נכשל געווארען בלא יודעים (ניט וויסענדיג) מיט חלב עכו"ם. און ער האט איהם געגעבען |א תיקון דערצו, איז ער געזונט געווארען אין רוחניות.

וואס חלב עכו"ם והדומה, דאס איז די כלי זיין פון דעם יצר הרע, וועלכע ווארפען זייערע פיילען פון דער ווייטענס און זיינען ממית ר"ל, אדער מאכען דעם מענטשען פאר א בעל מום אין רוחניות (ממאמר חסידות של כ"ק אדמו"ר הריי"צ זצוקללה"ה נ"ע זי"ע, בספר המאמריםאידיש).

ב"ה. ברכה ושלום!

אין ענטפער אויף אייער בריף, אין וועלכען איר שרייבט וועגען געזונט צושטאנד פון די קינדער שי', און פארענדיגט מיט א פראגע ווי צו האנדלען בהנוגע צו א ניט מהודר'דיקן מאכל, און רעכענט, אז דער מאכל קען צוגעבען אפעטיט פאר די קינדער.

בכלל איז הידור אין מאכלים (ווי עס ווערט דערקלערט בכמה מקומות) נוגע ניט נאר אין דער מצוה אפהיטונג, נאר - וויבאלד אז פון יעדער מאכל ווערט דערנאך בלוט און פלייש פון גוף, וועלכער פארבינט זיך מיט דער נשמה, איז די כשרות און איידעלקייט פון מאכלים, ווירקט אויף דעם חאראקטער און מדות טובות פון דעם וועלכער באנוצט זיך מיט דעם מאכל. און דעריבער איז יעדער צוגאב אין דעם הידור, איידעלקייט און ריינקייט פון דעם מאכל, דארף אויך באטראכט ווערען ווי א צוגעבונג אין דער אויסשטאלונג און פיינקייט און איידעלקייט פון חאראקטער און מדות. און אויב דאס איז אזוי ביי ערוואקסענע מענשען, איז דאס אין א נאך פיל גרעסערע מאס ביי קינדער, וואס זייער חאראקטער האלט זיך אין פארמירונג. און דעריבער איז גאר וויכטיג אין וואס פאר א ריכטונג מען פירט זיי אין דעם.

לויט דאס אויבען געזאגטע, איז פארשטאנדליך מיין מיינונג, אז וויבאלד עס האנדעלט זיך ניט, ח"ו, אין א ענין וואו דער גאנצער געזונט איז אפהייניג אין דעם, און עס איז מער ניט - ווי צוגעבען אין טעם און שטארקונג דארפמען ניט פארקלענערען דעם הידור פון די מאכלים. און זיכער קען מען געפינען אנדערע עצות און וועגען ווי שטארקען דעם אפעטיט און צו מאכען די קינדער געזינטער, ניט אויפן חשבון פון כשרות והידור.

און השם יתברך זאל העלפען אז איר זאלט אויך בקרוב אנזאגען גוטע בשורות אין דאס אויבן געזאגטע.

בברכה לבשורות טובות

(ממכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א

מליובאוויטש)

אלף מט

ב"ה, כ"ח כסלו ד' חנוכה תשל"ח

שלו' ורב ברכה לכת"ר שליט"א

ספרו נפש ישעי' על מאכא"ס נחוץ מאוד לכל אשר יראת ה' נוגעת בלבבו. ור"פ מנחתי הקטנה בברכה שהשי"ת יצליח דרכו בקודש ושיוסיף להרביץ טהרה בישראל...

אפרים אלעזר

באמ"ו גאון ההוראה

מרן שלום הכהן זצ"ל

 

אלף נ

הנה מצאתי לנכון לשלוח לכם מה שנמצא ברשותי, דברים קטעים ומודעות שונות ואולי ימצא זה מקום נכונה אצלכם.

ואולי גם לכם נחוץ דבר מה מזה.

וזכות גדולה היא באם אפשר להפיץ חלק לכה"פ ברבים, כי אצלי זה מונח בקרן זוית, ואין דורש ואין מבקש.

ממני המסיים בקיצור מילים.

נ.ב. באם אפשר לקבל הספרים שלכם, העיקר מה שנכתב בשפת אידיש מאד מאד מענין אני בזה ואשלח בעז"ה שווים המלאה.

ממני המצפה לתשובה

נתנאל קרישבסקי

בתי נייטין

ירושלים עיה"ק

אלף נא

יום ב' פ' דברים תשכ"ט

כבוד

ידידי הרה"ג הרב גראס שליט"א

שלו' רב,

ובענין שחיטה תלי' דנתי עם גדולים בזה כשהי' בנוא יארק והוא כתב לי מזה הרב האפמאן, ובל"נ לכשיהי' דבר מושלם אכתוב ואשלח.

נא להמשיך בעבודתו החשובה.

...כה"ה פשוט מזכה את הרבים, והנני מברכהו בכל הברכות...

ידידו

הרב אפרים גרינבלאט

ממפיס, טענעסי

אלף נב

שלוכט"ס

אחדשמעכת"ר שליט"א כיאות

ברצוני בזה להודעך על כתובת חדשה שלי כהנ"ל ברחוב חגי 11 לכך אבקשך נא לרשום אותה ברשימותיך.

הד"ש בידידות,

אברהם יצחק הופמן

נ.ב. אבקשו נא לשלוח אלי סט של ב' חלקים "אפיית מצות בישראל", וכן אם י"ל משהו בזמן האחרון נא לשלוחו אלי, (בין אלו שבלשה"ק ובין אלו שבענגליש).

האם יש שום חדשות שמתרחשות בעולם ההלכה ובעולם הכשרות?!.

אלף נג

ב"ה

יום חמישי לס' והי' כי תבא תש"מ ט"ז אלול

ברכת שנה חיים ושלום וכל טוב סלה למע"כ הרה"ג מוהר"ר שלום יודא שליט"א

קבלתי את הקונטרס "ספר המשפט בישראל כהלכתה" וממש נדהמתי מהנכתב מה שנעשה בישראל נבלה כזו גדולה ואני רוצה לשאול למע"כ מדוע אינכם מפרסמים פרעות כאלו שלא ירבו מוצצי ממון ישראל, אינני בא לזלזל בכבוד רבני ישראל ח"ו, אבל אם הדבר כמו שמעכ"ת מביא בספרו הלא אם אפשר לקרוא אנשים כאלו רבני ישראל כי אם פושעי ישראל, אין די לגמרו בפסוק והוא רחום יכפר עון וכו', כפרת עון יכול להיות רק אם משיבים את הגזילות... להענישם אשר מצצו את דמם.

בכבוד רב וברכת שנה טובה אני מצרף כאן המחאה עזר להוצאה.

מכבדם

הרב משה חיים לעווינזאן

רב לאגודת הקהלות דוואשינגטאן הבירה

רח' 61 מס' 1016 צפונית - מערבית

וואשינגטאן ד.ס.

אלף נד

ב' ניסן התשל"ח

ביי געלייגט א טעשק אויף 00.11 דאלער.

און כ'בעט מיר תיכף ומיד ארויסשיקען דורך פאסט די אלע זיבן חלקים אכילת מצות בישראל.

ברגשי כבוד ובברכת

חג הגאולה בעבר ובהווה

בעזהי"ת גואל עמו ישראל

חג כשר ושמח

הרב שלמה טורקעניטש

אלף נה

לכבוד הרה"ג ש.י. גראס שליט"א

איך שיק אייך א טשעק אויף 00.5 דאלער פאר דעם ספר אהלי ישראל - דבר משה

ברגשי כבוד ובברכת

תורתינו הקדושה

הרב ש. טורקעניטש

אלף נו

כ"ג אלול תשמ"א

מעכ"ת הרב הגאון איש חי ורב פעלים עומד בפרץ כמוה"ר ש. י. גרוס שליט"א.

שלו' וברכה בכבוד,

מקרב לב הנני להקדים על החוברות - הקונטרסים החשובים בעניני עניית אמן כהלכתה, ואהבת רעים אשר הגדיל לעשות בהני תרי עניני העומדת ברומו של עולם ובנ"א מזלזלין בהם ובע"ה נכנסין אל הקדש פנימה למען יאירו ויעוררו בעל לב ונפש.

זכות הרבים תעמוד לכת"ר וכל הנלוים אליהם וצדקתו עומדת לעד.

הכו"ח לכבוד עמלי התורה מברכו בכוח"ט

הרב שלמה נח קרול

רב ור"מ

מושב חמד

אלף נז

בס"ד, ב' לס' זאת חוקת התורה תשל"ח

כבוד הרב המזכה את הרבים שליט"א.

ראיתי את הספר "מנחת יודא" אשר כבודו זוכה ומזכה את צעירי הצאן ויישר כוחו וחילו לאורייתא - והבא לטהר ומטהר מסייעין אותו ובטח יעשה רושם לטובה ולטהרה.

ורצוף פה שעק 01$ ונא ישלח לי בטובו ספרו - וגם ספר אחד למר...

המדבר בצדקה וברכה מרובה

דוד שפוץ

אלף נח

שלו' ורב ישע...

שלחתי היום מכתב אקספרס בענין חששות כשרות הלחם במאפיות בארצה"ב אפי' אצל היימישע אידן שכחתי לציין עוד דבר שמכניסים בתוך הלחם והוא חומר משמר מתערובות איסור ואף אם נאמר שאין לו דין מעמיד (צ"ע), עכ"פ הוי כעקרו לכך הצריך ללחם עצמו ואם כן לפי הרשב"א שהובא במ"א לא בטיל כלל, חוץ מזה לפי הריב"ש שהובא בחי' ר' עקיבא איגר ביו"ד סי' צ"ט שאם מבטלים בשביל הקונים הוי נתבטל בשבילו ואסור ואין שום היתר שאין כוונתו לבטל וידוע לפי מה שכ' בשו"ת נדוע ביהודה שאם מערבים דבר בידים לתוך המאכל אין היתר זה ודו"ק.

אצפה לשמוע ממך בהקדם האפשרי.

בכבוד רב

אברהם יצחק הופמן

אלף נט

לכבוד הרב המפואר כש"ת שלו יודא גראסס שליט"א.

איך האב ערהאלטין אייער חשוב ספר אין איך מיין דאס ספר איז פאסיג פיר יעדען בעל - בית וואס האט נאר אמאל גילערינט.

אונז עס איז געשריבען בלשון קל ונקיה אזוי אז עס אפערגעניגען צי לערנין פין איהם און עס איז אניצליכע זאך פיר יעדען יוד וואס וויל נישט נכשל ווערן במאכלות אסורות.

איך שיק אייך א טשעק פין 01$ איך ווייס אז עס איז נישט איבערגעצאהלט אבער איך מיין איך האב באצאלט דעם פרייז.

א שמחת חנוכה

ונזכה לראות בבגא"צ

הק' חזן דוד טעוולאוויטש

אלף ס

לנכון נתקבלו שני הספרים "עניית אמן כהלכתה".

חן חן ותתברכו בכל המובטח למזכי הרבים.

כוח"ט

מאחלים

"אהל גרשון"

בית תלמוד גבוה

בית דגן

אלף סא

ב"ה, ברוקלין, ב' לפ' והתחזקתם, תשל"ג לפ"ק

שוכט"ס, לאהובי, ידידי הרב החו"ב מו"מ בתורה וירא שמים מרבים כש"ת מו"ה שלום יודא גראס נ"י שליט"א בעמח"ס נפש ישעי'.

אחדשה"ט ב"ר מה יפו פעמיך, באמרי שפר להפיץ קול צופיך, נגד המחפשים פשר, בכל עניני כשרות, להאכיל לרבים מאכלות אסורות, בכל מיני התרים מסברות עקומות, ומלעיגים בדברי חכמינו זכרונם לברכה, מגלים פנים בתורה שלא כהלכה, בגלל כן מה טוב ומה נעים לזכות לעורר לבב אחב"י לזכות אותם ולשים הדברים לתשומת לבם, שלכה"פ ידעו ויבינו ויתבוננו במה ואיך לשאול לרב ומורה ירא שמים באמת, בענינים אלו כדת מה לעשות למעלה בכל דבר הנוגע לעניני כשרות.

ואתה ידידי תחזקנה ידיך, ותתברך ממעון הברכות שתזכה לישב באהלה של תורה מתוך נחת והרחבת הדעת בקדושה, כאות נפשך ונפש ידידך הדושה"ט באהב"ר ובלנ"ח.

שמואל יודא פאנעט

ברוקלין נ.י.

אלף סב

ג' חשון תשמ"א

לכבוד ידי"נ הה"ג המפורסם מוה"ר רש"י גראס שליט"א רב ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי' ברוקלין יצ"ו.

יקבל רצ"פ המחאתי ע"ס חמשה דולר עבור ספרו המצוין ששלח לי כת"ר.

ואברכהו בברכת כהן שהשי"ת יעזרהו להמשיך חילו, חילא דאורייתא.

ידידו הדושת"ה באהבה

אפרים אליעזר הכהן יאלעס

באמ"ו הגה"ק מהר"ש זצ"ל

אבד"ק פילאדעלפיא רבתי

אלף סג

אור ליום ב' דפרשת וארא תשמ"ב

לכבוד הרה"ג ירא וחרד לדבר ה' זוכה ומזכה את הרבים הרב שלום יודא גראס שליט"א.

ראיתי באחד מהספרים הקדושים של הרב גראס שליט"א שתלמידי הבעל שם טוב הקדוש פלעגען נישט גיין מיט קיין וואלענע לבושים צוליב דער חשש פון שעטנז.

ואני בא לשאול הלכה למעשה בנוגע לטליתים, טליתים קטנים, אם יש שום שאלה בהם בנוגע לחשש של שעטנז, ואם כן האיך (או פון וועמען) אני יכול לקנות טליתים, וטליתים קטנים בלי שום חשש שעטנז.

שמעתי שיש מדקדקים וואס ניטצען טערקישער טליתים, ואין אני יודע אם זה לפי החשש שעטנז או רק מהחשש של %001 וואל בלי תערובת של צמר גפן וכדומה, ואין אני יודע מה הם עושים בנוגע להטליתים קטנים שלהם.

ואני מצפה לתשובה מהרה מהרב הגאון שליט"א.

מאיר שפילבערג

ברוקלין ניו יורק

אלף סד

שלו' ורב ישע

לכאורה אין ללמוד היתר מזריקות עופות פה בא"י שבא"י היה נידון רק שמקבלים זריקות לפעמים כשחולים ורוב לא מקבלים ומה שאין כן באמעריקה שכל עוף ועוף מקבל זריקה בחורף בהיותו בן יום אלא דומה לזריקות בהתרנגול הודו היינריך שכבר אסרו הבד"ץ של העדה החרדית.

עדיין אחכה לתשובות לבוררים למכתבי של משרד הבריאות באמריקה ואינה רופאים.

בידידות

אברהם יצחק הופמן

אלף סה

בס"ד כ' ידידי היקר שליט"א

ר"פ טשעק כ"א על חמש דאללער הא' במקום טשעק שלו שלא נשתמש בו - והב' עבור ס' אהלי ישראל - דבר משה שהגיע זה עתה - ברך ד' חילו ופועל ידו תרצה.

ידידו דו"ש

יצחק יעקב אילאוויטש

אלף סו

 בע"ה בין כסא לעשור תשמ"ג פה רחובות יצ"ו.

למע"כ הרה"ג איש חי ורב פעלים כש"ת רבי שלום יהודה גרוס הי"ו ממזכי הרבים

ניו יורק יצ"ו

אחדשה"ט וש"ת בלונ"ח!

אבקשו נא בזה בכל לשון של בקשה אם יואיל לזכני בספרו החשוב על עניית אמן, וגודל מעלותיה לעורר ולהשיב רבים מעוון.

לפיכך, נא במטותא לשלוח אלי אם אפשר 2 ספרים אלו, וגדול זכותו לאין ערך.

ואסיים בברכת הדיוט לשנה טובה ומבורכת, מעוטרת ברכת ה' עד בלי די ולגמר חתימה טובה בספרשצ"ג, ויזכה עוד רבות בשנים לפעול גדולות ונצורות לזיכוי הרבים בבריות גופא ונהורא מעליא ותוך שלוות הנפש לאויוש"ט אכי"ר.

מוקירו מעריצו ומכבדו

מתתיהו לדרמן

רחובות

אלף סז

י"ב פ' קרח תשל"ח

ב"ה שוכט"ס וכ"ג

לכבוד הרה"ג וכו' שליט"א

אני שולח פה טשעק 00.5$ עבור ספרו אהלי ישראל דבר משה.

וכן יזכה להגדיל תורה וכו'.

בדרישת שלום רב וכו'

הרב אהרן אראק

פורסט הילס

אלף סח

אור ליום ה' שלשת ימי הגבלה

כבוד הרב גרוס שליט"א

אחדשה"ט, איך האב ערהאלטען די ספרים און איך דאנק אייך פאר דעם שיקען, און דעם קארטיל. איך שיק אייך נאך צוויי דאלער פאר די ספרים ווייל איך האב אייך שוין געשיקט עשרים דאלאר.

איך בעט אייך מיר צו שיקען דער ספר קדושת ישראל ווען עס גייט ארויס פון דער בית הדפוס און שיקט מיר א חשבון.

בברכת התורה וכל טוב

יעקב אליעזר ג - טליב

אלף סט

איך האב גיזעהן אין דאס אידישע ליכט אייער מודעה פון די ספרים וואס מען קען באקומען ביי אייך, איך האב געוואלט באשטעלען די דאזיגע ספרים שו"ת זבחו זבחי צדק, אהלי ישראל, קונטרס דבר משה, אפיית המצות השלם, אכילת מצות בישראל, ס' קדושת ישראל, איך שיק אייך צוואנציג דאללער.

איך בעט אייך שיקט מיר א חשבון...

תודה למפרע

יעקב אליעזר גאטליב

קליוולאנד הייץ

אלף ע

בס"ד יום ב' פרשת דברים תשמ"א

כבוד ידידי הרב הגאון מזכה הרבים הרב גראס שליט"א

אחדשה"ט, אפשר שכבודו הדפיסו אודות למחות שיענו אמן אז באיזה בית הכנסת מחיתי על עניית אמן ואמן יהא שמי' רבה ושלא ידברו, ואמרו לי שאחד אמר שרוצה לשלחני מהבית הכנסת ובאיזה זמן אחרי כן נזכרתי רמז בקדש ורחץ של סדר ההגדה של פסח - קדש רחץ קודם צריכים אנחנו בעצמנו לזכות לקדושה וטהרה שקדש מרמז על קדושה ורחץ על טהרה ואיך זוכין לזה כרפס יחץ כששוברים הגשמיות דכרפס הוא מפרי האדמה שמורה על גשמיות שלא להיות לנו שום תאות ממון אכילה ונשים, ואח"כ מגיד רחצה צריכים להגיד תוכחה לאחרים שיטהרו מוציא מצה ואז מוצאין מחלוקת דמצה מרמז על מחלוקת כדכתיב והנה שני אנשים עברים נצים. מרור כורך צריך לכרוך ולהחביא המרור כמו שנחבא בהכורך בין שני הפרוסות מצה ואף שרואה שממררים חייו, כשמגיד תוכחה מכל מקום צריך לכרוך המרור ולא לחדול התוכחה משום זה ואז שלחן ערוך צפון שתזכה לרב טוב הצפון לצדיקים וברך ויברך להקב"ה והלל ויהלל להקב"ה על כל הטוב שגמלוהו ונרצה ויהי' מרוצה להקב"ה. השי"ת יהפך לששון ולשמחה ימים אלו שבין המצרים כשיצאנו מהגלות הזה שאנחנו בגלות רוחני שהסטרא אחרא רחמנא לצלן התגבר עד מאד וכמעט אין תוכחה ומי שיתחזק ויקיים בשלימות מצות תוכחה יזכהו השי"ת לרב טוב הצפון לצדיקים ויזכה להגאולה שלימה כשהשי"ת יגמור העקבתא דמשיחא דחוצפא יסגי ויוקר יאמיר וישלח לנו משיח צדקינו ויבנה בית מקדשינו במהרה בימינו אמן.

ידידו המצפה לישועת ה' בקרוב

שמואל הלוי גרוסמן

נ.ב.

בבקשה מכבודכם להדפיס ביחד עם זה הנ"ל שבס"ד דעתינו איה"ש בלי נדר להתחיל ישיבה להוראה ישיבת ר' לייב קאוונער תפארת ישראל כי אין בנמצא רבנים הרבה שהיו פונים להוראה לענות שאלות ושידעו היטב לפסוק ושההתחלה יהי' בעזרת השם יתברך בחודש אלול שנת תשמ"א בלי נדר ומי שמעוניין לבא לזה הישיבה שמיוחד ללמד מס' ברכות שבת וכו' הנוגעים לשולחן ערוך אורח חיים ואחרי כן גם השלחן ערוך, ובצהרים יהי' בלי נדר לימוד מס' חולין ואח"כ גם יורה דעה, מי שרוצה להיות חבר לזה יצלצל איה"ש 31 - 634 ונודיע להם איה"ש מקום של הישיבה לבא איה"ש בזה הרא"ש חדש אלול וגם בחודש אלול יהי' הרבה שיחות של מוסר לעשות תשובה ולהכין עצמינו לזכות ביום הדין.

אלף עא

א"כ הרב הרה"ג שליט"א

לוטה בזה סך עשרה דולר 01$ עבור הספר היקר שלו.

תודה רבה

חג כשר ושמח

ונזכה לבגא"צ

יוסף בן חוה בילא זינגער

רב בביהכ"נ בני יעקב אנשי ברזאן

 נ. י. ניו יורק

אלף עב

ג' אלול תשמ"ב

הרינו מאשרים בתודה קבלת הספר "עניית אמן כהלכתה" מקווים שיהי' לתועלת תלמידי ישיבתנו הקדושה, בזכות המצוה תתברכו בכל מילי דמיטב - אכי"ר!

מאד אבקשכם לשלוח לנו עוד הרבה ספרים ממה שיש לכם.

בתודה מראש

ובברכת כוח"ט וכטו"ס!

בכבוד רב

הרב מ. יגל

ישיבת נחלת נפתלי

צפת

אלף עג

בע"ה א' ואתחנן

שלמא רבא לכבוד הרב הגה"צ היקר המחבר הנורא מאד כש"ת מוהר"ר ש"י גרוס שליט"א

להוט פה 5$ עבור ספרו היקר וכן יזכה להגדיל תורה.

המסיים ... ובברכת התורה

א. אראק

אלף עד

כ"ד תמוז תש"מ

לכבוד

הרב הגאון ר' שלום יודא גראס שליט"א

ברוקלין

שלום ורב ברכה מציון סלה.

ידי"ע מעכת"ר שליט"א

נכיר תודה לידי"ע מעכת"ר שליט"א אם ייטיב לתרום לאוצר הספרים של ישיבתנו הקדושה את ספרו החשוב שחיבר "אפיית מצות השלם", שיעלה על שלחן מלכים - מאן מלכי רבנן - בישיבתנו הקדושה.

והננו בברכת התורה הנאמנה לידי"ע מעכת"ר שליט"א יחד כל הנלוים אליו, יפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה בעם קדש בבריות גופא, ונהורא מעליא, בעונג ונועם, אושר והצלחה וכל טוב סלה, ונזכה לראות במהרה בישועת ה' לעמו ישראל בגאולה השלימה בביאת משיח צדקנו.

בברכת התורה ולומדי'

בכבוד ורב הוקרה,

מ. בן פורת (פרטמן)

ישיבת פוניבז'

בנשיאות ובהנהלת הרב אברהם כהנמן

 

 

ל

אלף עה

בע"ה יום ג' לס' כי תבאו אל הארץ וגו'

אל כבוד האי גברא רבא ויקירא איש האשכולות סיני עוקר הרים כש"ת הרה"ג הרב שלו' יהודה שליט"א גרוס אבדק"ק האלמין יצ"ו

אחדשה"ט בכל הכבוד הראוי לכת"ר.

איך ליין פין צייט צי צייט דעם בולטין פון הרב שליט"א אין אלגעמיינער זשורנאל אונד בין בעגייסטערט פון דער קלארקייט אונד די צופערלעסיגקייט פין די פסקי הלכה וואס מען מעג אויף זיי זאגען ודבר בעתו מה טוב! בין איך זעהר אינטרעסירט צו קויפען די ספרים שיצאו מתחת ידו שליט"א ונא להודיעני מה יש להשיג לעת עתה.

והנני אחכה לתשובת כת"ר תשובה מאהבה.

והנני בהוקרה רבה וברגשי כבוד.

בב' התורה ולומדיה

ידידו מוקירו בלתי מכירו

אברהם יהודה דזאלאשינסקי

שווייץ

אלף עו

.בעזר ה' אוהב צדיקים, ה' אדר שני ה'תשמ"א לפ"ק

כבוד הרה"ג הצדיק וכו' ר' שלום יודא גראס שליט"א רב דק"ק מגן שאול ד"האלמין".

יברכך ה' מציון!

והאלקים אנה לידי דמטא לידי ספרו הבהיר עניית אמן כהלכתה המחזיר עטרת עניית איש"ר ליושנה ולמדתי בו בעיון רב ושפכה לידי כמים על חמור הדבר, ואשרי להמקיימו כהלכתה ואשרי להרב המחבר שזכה וזיכה הרבים.

עלה ברעיוני לשאול אם מהני תנאי כמו שחידש הגה"ק מבוטשאטש זי"ע בספרו תהלה לדוד סימן כ"א דמהני תנאי בכונת השמות ע"ש ואשאל אם דמי כונת השמות לכונת איש"ר? כאן המקום לתת תודה רק על שהשתדל לעורר בני ישראל בדורנו השפל להחזרת העטרה.

ואסיים בברכת בכל מכל כל וכי יזכה להפיץ מעיינותיו חוצה כרצון ה' ויראיו.

מאת

המצפה לישועת ה' במהרה

אלעזר בהתש"א שליט"א מרגליות

מפעיה"ק ירושלים תובב"א

אלף עז

כ"א אלול תשמ"א

מעכ"ת הרב הגאון הנודע בשערים והמפורסם בחיבוריו הנעלים וכו' וכו'

כש"ת מוהר"י גראס שליט"א

בכל הדרת הכבוד ויקרא דאורייתא,

קבלנו הקונטרס "עניית אמן כהלכתה", רב ברכה צפון בו לזכות את הרבים בפרט צעירי הצאן להתחנך על יסודות היראה לדקדוק בהלכה, אשריו בפעולה נשגבה זו.

הננו מרשים לעצמנו לבקש אם נוכל לקבל עוד מס' קונטרסים בשביל התלמידים הרבים החוסים בצל ישיבתנו והשוקדים ע"ס התורה ויראת ה' להורה.

בתודה מראש ובברכה מרובה להכתב בספשלצ"ג ולזכות ולראות בישועת ה' במהרה.

בהוקרה ובהערצה

הרב י. ש. עציון

ישיבת "תפארת ציון"

בני ברק

אלף עח

י"ב חשון תשמ"ד

לכבוד כ"ת שליט"א

קבלתי בתודה הספרים ששלחתם לי.

1. "יצחק לשוח"

2. "מדריך לעניית אמן" - חלק ב'

יתן ד' ותזכו להפיץ בכל קצוי עולם בכל מקום אשר יש שם יהודי את התורה הקדושה ובזכות איהש"ר שעונים ישראל לאביהם שבשמים תזכו גם אתם.

בברכת התורה

אוצר הספרים מנוחת יצחק

שעל יד הישיבה הגדולה וכולל אברכים

אופקים

אלף עט

יו"ד ניסן תשמ"א

שלמא רבא לגברא רבא, יצ"ו, הרב הגאון המפורסם כש"ת,

מו"ה שלום יודא גראס שליט"א, הרב דקהל "מגן שאול" ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי' בק"ק ברוקלין יצ"ו.

הגיעני ספרו המצויין בהלכה, מצות מצה השלם ב"ח, ושמחתי בו. דבר גדול עשה כת"ר לזכות את הרבים בביתור ובביאור כל פרטי הדינים של מצות מצה מיכלא דהימנותא. וכן יפה עשה דבר נחוץ לרבים בהעתיקו לשפת המדינה.

יישר חילו לאורייתא להפיץ הלכות ברורות במצות השי"ת.

ישלם ה' כפעלו וגו', ורצ"פ המחאתי בסך ח"י דולר, כמ"ש כת"ר דמהמותר יהיינו תלמידיו לפעול לתורה בהחלט!

בברכת חג כשר ושמח במוחין דגדלות ולהצלחה בגו"ר.

אפרים אליעזר באמ"ו גאון ההוראה מרן שלום הכהן12 זצוק"ל

אבדק"ק פילאדעלפיא רבתי

אלף פ

יום ה' לס' זאת חקת

כבוד הרב שליט"א

אחדשה"ט, אקוה שעמו החוה"ש בכל עניניו להרביץ תורה ויראה טהורה בתוככי עם סגולה.

הנה כלפני ו' שבועות בערך (ואולי כבר חדשיים) שלחתי ספרי "שלמי חגיגה" בתשורה לכת"ר שליט"א, ורצוף בחבילה כמה דולר בעד ספרו על אפיית מצות וביקשתי ממנו לשלחו אלי ולהודיעני אם שילמתי כדין, ולא שמעתי כלום...

בכל זאת נא לשלוח את חיבורי הנ"ל אלי ואם הסך הי' פחות מדי אשלם את החסר.

בכבוד והערצה

דוד אהרן בריזמן

אלף פא

שוכט"ס לכבוד הרה"ג המפורסם בכל קצוי תבל בחבוריו הבדולחים כש"ת מוה"ר ר' שלו' יודא גראס שליט"א.

הנני בזה בבקשה שימחול להודיעני המחיר של הקונטרס שמחת שלו'.

והנני בזה ידידו דוש"ת כה"י.

יוסף ברייער

לייקוואוד

אלף פב

עש"ק פרשת מטו"מ

לכבוד הרב שלום יודא גראס שליט"א

שלום וברכה,

לפני כמה זמן ראיתי את ספרו! שהוצ"ל "אפיית המצות השלם" ומאד נהנתי מן הספר.

כן ראיתי שכבודו הוציא לאור עוד ספרים, ויישר כח לכבודו שמזכה הרבים, ושיעלה מעלה מעלה לזכות הרבים בחיבוריו.

ואכן גם אני רוצה לקנות את ספריו וא"כ אני פונה אל כבודו שיכתוב לי במכתב כמה עולה, ספר "אפיית המצות השלם" (ג"ח) "חינוך ישראל סבא" " גידולי יהודה" "מנחת יהודה" "מנוחת שלום" "נפש ישעי'" "קדושת ישראל" "מזוזת שלום" "מדריך לצניעות" ס"ה 9 ספרים ואני מקוה שכבודו שליט"א יכתוב לי כמה דולר עולה כל ספר ואני מקוה שכבודו יעשה לי הנחה בספרים, ואח"כ אני אשלח מכתב חזרה איזה ספרים אני רוצה לקנות, וסליחה על שאני מטריח את כבודו שישלח לי מכתב.

בכבוד רב ותודה

אפרים אייזנבאך

אלף פג

מתפללי ביהכנ"ס הספרדי באשקלון מבקשים אם אפשר לשלוח לנו ספר נקור חלק הפנימי (69 עמודים) ונאמר אמן (עניית אמן כהלכתה).

בברכת כתיבה וחתימה טובה ותתברכו בכל מילי דמיטב אמן.

בית הכנסת הספרדי

קרית הרב זוננפלד

אשקלון

אלף פד

י"ז אלול תשמ"ג

שלו' רב!

הננו מאשרים בתודה קבלת הספר "עניית אמן כהלכתה".

אנו בטוחים כי בני התורה ימצאו ענין רב בספר זה.

נודה לכם מאד אם תועילו לשלוח אלינו גם את הספר "ניקור חלק הפנימי"

בברכת התורה

אוצר הספרים

ישיבת הר עציון

גוש עציון

אלף פה

ב' דר"ח אדר תשמ"ג

כבוד מצדיקי הרבים המחזירים עטרה ליושנה ה' עליכם יהי'

שלום וברכה,

לנכון נתקבל באהבה ובחיבה הספר היקר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה...

אשרי חלקכם צדקתם עומדת לעד

ביקרא דאורייתא

הרב שלמה נח קרול

רב ור"מ

מושב חמד

אלף פו

יום ה' י' אדר תשמ"ג

לכבוד

אדונינו הרה"ג מוה"ר שלום יודא גראס שליט"א אבדק"ק האלמין בעמ"ס ספרים רבים ונכבדים.

הנדון: אישור לקבלת ספר שחיטת ואכילת בשר כהלכה:

אני הח"מ מאשר בקבלת הספר הנ"ל קבלתי אותו בכבוד ויראה ורוממות על מפעלכם האדיר זוכים ומזכים כמו שאמרו חז"ל כל המזכה את הרבים זכות הרבים בו תזכו לכל מילי דמיטב מן קדם אלהנא דבשמיא אמן.

אני דפדפתי בספר ונהניתי מאמירותיו אמרות השם אמרות טהורות נחמדים מזהב ומפז ומתוקים מדבש ונופת צופים השם יסייענו על מעשה רצונו ויאיר עינינו במאור תורתו ויוליכנו בנתיבות דרכו הטהורה ויצילנו משגיאות וינחנו בדרך עולם אכי"ר.

הכ"וח

הרב שלמה דהרי

הרב המקומי

מושב פדויים

ד.נ. הנגב

אלף פז

כ"ז אייר תשמ"ג

עש"ק חזק חזק ונתחזק

בהר בחוקותי

לפאר מעלת הגאון האדיר אביר הרועים הרב ר' שלום יהודא גראס שליט"א גאב"ד ור"מ קהל מגן שאול וכולל בית ישעי' מזרע שרשים עד דוד המלך עה"ש.

זכה מעכהדר"ג שליט"א בגלל דוד המלך שאמר בבית אלקים נהלך ברגש לחבר ספר וקונטרס על בית אלקים, בית מקדש מעט בענית אמן, ובשמירת הלשון ע"פ אב הפוסקים מרן החפץ חיים זצ"ל זי"ע, בלעתי בתאבון המדריך לעניית אמן עד דף י"ג בגלל כניסת השבת קודש, ואי"ה לפני מעריב בשבת קודש אלמד ברבים מתוך ספרו בבית הכנסת המרכזי במגדיאל, אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים, ואספר ממנו, שנגש לפני כמה שנים ה|שnמש ת"ח ואמר לי כת"ר עומד ע"י ארון הקודש כנהוג במרא דאתרא, אבל אחורי הבימה מדברים ולא עונים אמן ויש חשש לברכה לבטלה במקרה שיש מנין מצומצם ודבריו נכנסו ללבי וזה למעלה מחמש שנים שכל השבוע חוץ משבת קודש אני מתפלל אחרי הבימה כש"ץ, ואם אני רואה שבחזרת הש"ץ או בקדיש מדברים, אני מפסיק התפילה והקדיש ומחכה עד שיגמרו וב"ה התרופה הזה בדוקה ומנוסה חוץ מהדרשות שאני מזכיר בכל מאורע של בר מצוה שאסור לענות ברוך - הוא וברוך שמו אחרי ברוך שאמר עד תפלת ש"ע וכל שכן ח"ו דברים בטלים.

ואשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים.

בהערצה ובאהבת עולם

הרב פרץ אריאל

רב ואב"ד

הוד השרון

.הרינו לאשר בהערצה שקיבלתי יצחק לשוח, ונאמר אמן, המדריך לעניית אמן.

אלף פח

ב' תמוז תשמ"ג

לפאר מעלת הגאון האדיר פאר ישראל והדריו רבי שלום יהודא גראס שליט"א

שלמא רבא לכהדר"ג שליט"א

עדיין לא הספקתי לעבור על הספר היקר אפיית המצות השלם, ובינתיים יישר כחו.

יתן ה' ואזכה לעמלה של תורה.

ביקרא דאורייתא

פרץ אריאל

רב ואב"ד

לשכת הרבנות

הוד השרון

קבלתי על הדואר ואמרו אמן ואני לומד ברבים.

אלף פט

כ"ט סיון תשמ"ג

כבוד תורתו השלום והברכה לאוי"ט !

קבלתי בשמחה את הספר אפיית המצות השלם וכ"כ את הספר הקודם ישר כח גדול על העבודה היפה.

יה"ר שתלכו מחיל אל חיל להגדיל תורה ולהאדירה.

הק' יגאל קמינצקי

רב פה ק"ק גני טל

ד.נ. חוף עזה

אלף צ

בס"ד

אני החתום מטה מאשר בזאת שקבלתי ספר על הילכות שחיטה ודיניה, "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה".

ומודה בזאת שקבלתי את הספר הזה מהרב ברדוגו, שליט"א, הרב של משחטת "עוף העמק".

אני מביע את תודתי למחבר, ושיחיה לאורך ימים טובים, ויזכה להפיץ עוד תורה בעם ישראל.

עוף העמק

רמת ישי

אלף צא

בס"ד

אני החתום מטה מאשר בזאת שקבלתי ספר על הילכות שחיטה ודיניה, "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה".

ומודה בזאת שקבלתי את הספר הזה מהרב ברדוגו, שליט"א, הרב של משחטת "עוף העמק".

אני מביע את תודתי למחבר, ושיחיה לאורך ימים טובים, ויזכה להפיץ עוד תורה בעם ישראל.

בתודה ובהוקרה רבה

רון גבור

חיפה

אלף צב

ה' תמוז תשמ"ג

לכבוד הרב הצדיק

שלום יהודה גראס

רב דקהל מגן שאול

ר. מ. נ.

קבלתי מכם בפעם קודמת את הספר כשרות, וכעת קבלתי את הספר "אפיית המצות השלם".

עדיין לא הספקתי לעיין בספר החדש אבל בעיוני בספר הקודם נהנתי מאוד מן הספר מההיקף מהתוכן ומכל הדברים.

ממש "יישר כח" ויה"ר שתתברכו בכל מילי דמיטב ותמשיכו לזכות אותנו ואת הרבים בדברים נפלאים אלה.

החותם לכבוד התורה

דוד ברריו

רב באור יהודה

אלף צג

ה' בתמוז תשמ"ג

הריני מתכבד לאשר בתודה וברכה קבלת הספר אפיית מצה השלם מחיבורו של הגאון ר' שלום י. גרוס שליט"א שהואלתם להעביר אלי.

אשמח לקבל את יתר חיבורי הגאון שליט"א.

בכבד רב

הרב יהודה אסף

רבה דשכונת גאולה

חיפה

אלף צד

בע"ה כ"ט סיון תשמ"ג

הרה"ג ש"י גראס שליט"א

אחדשה"ט,

הריני לאשר קבלת הספרים כדלהלן:

1) שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

2) אפיית המצות השלם

והנני לברכו שהי"ת יזכהו להמשיך להרבות תורה ואמונה וקיום מצוותיה.

בברכת התורה למחזיקה

המקוה לחסדי ה' ועזרתו

הרב סעדיה ברזילי

רב המקום

גני תקוה

אלף צה

י' תמוז תשמ"ג

להאי גברא רבא ויקירא

מעוז למגדל מחבר ספרים וברורים

הרה"ג ר' שלום יודא גרוס שליט"א

רב דקהל מגן שאול דהאלמין ור"מ בישיבת וכולל בית ישעי'

בארה"ב

אחדש"ה כראוי,

הנני מאשר קבלת ספרו החשוב אפיית המצות השלם, ספר שלם מלא וגדוש הנוגעים לענין זכה ומזכה את הרבים בספריו החשובים כן יזכהו הקב"ה להמשיך את פעליו החשובים להגדיל תורה ולהאדירה, ואם כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, כ"ש הלומד ומלמד שונה ומשנן לאחרים שהוא מובטח.

ומה יש להוסיף לברכו אלא מוסיף ברכה בבריות גופא ונהורא מעליא באריכות ימים ושנים.

בכל הכבוד הראוי

הרב אברהם מאיר בהר"א יעקובוביץ

רב מקומי

נחלת יהודה

אלף צו

ב"ה יום כ"ה בסיון תשמ"ג

אנו שוחטי עוף העמק ברמת ישי מאשרים את קבלת הספר היקר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה".

בהוקרה רבה

150ר' אברהם גנזלר

ר' עזריאל פזינצבסקי

ר' דוד פרץ

ר' דוד אברזיל

ר' אליעזר גלאנץ

ר' דוד ועקנין

ר' יצחק אדזישוילי

ר' שלום אלמקייס

ר' נסין פרץ

ר' רפאל בירד

עוף העמק

רמת ישי

אלף צז

כ"ז סיון תשמ"ג

לכ' הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס שליט"א

השלום והברכה!

אחדשה"ט,

הנני לאשר בזה את קבלת חיבורכם היקר והחשוב "שחיטת בשר כהלכתה" לבית מדרשנו.

אנו תקוה בע"ה שהתלמידים שיחי' יפיקו ממנו תועלת רבה.

יה"ר שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה

בתודה ובברכת התורה ולומדיה

ישיבת באר שבע

באר שבע

אלף צח

כ"ד סיון תשמ"ג

לכבוד

הרה"ג שלום יהודה גרוס

רב דק"ק מגן שאול

ניו יורק

שלום רב לאוהבי תורתך,

בתודה הנני לאשר את קבלת הספר "אפיית המצות השלם".

אשמח מאוד ואודה מאוד לכת"ר אם ישלח לי את יתר ספריו לזכות בהם הרבים.

יהי רצון שיזכה כב' שיפוצו מעיינותיו חוצה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא.

ע"ה מיכאל ועקנין

רב העיר

יקנעם עילית

נ.ב. לע"ע רבו הטרדות ועול הצבור לכשירווח בע"ה אשתדל לחוות דיעה על אודות החיבור ואכתוב בל"נ.

מ.ו.

אלף צט

כ"ו אייר תשמ"ג מ"א לעומר

לכבוד

היקר והנכבד

מזכה הרבים וכו'

שלומכם ישגא לעולם.

הנני לאשר דבר קבלת הספר ונאמר אמן, וכן, הקונטרס אפיית המצות.

באם ישגר לי כת"ר עוד 5 סטים "אחלקם ביעקב" בבתי הכנסת באזורינו.

הספר שקבלתי הוא, בבית הכנסת המרכזי בתל מונד כפי החותמת על הספר והקונטרס...

והנני ביקרא דאורייתא

הרב אשר זמל

רב אזורי

הדר השרון

אלף ק

כ"ד סיון תשמ"ג

לכבוד

הרב גרוס

ולאלה ששלחו לי את הספר החשוב.

אני מודה מקרב לב על שטרחתם לשלוח לי את הספר החשוב על אפיית מצות.

בכבוד רב

א. משה הישוק

הרצליה ב'

אלף קא

סיון תשמ"ג

לכבוד

העסקנים הנכבדים שליט"א

הנני מאשר בתודה קבלת הספר הנכבד אפיית מצות כהלכתה מאת הרב המאוה"ק הגאון ר' שלום יודא גרוס שליט"א אבד"ק האלמין.

ויה"ר שיזכו עוד רבות בשנים להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה

הרב יעקב מאיר זוננפלד

אב"ד

רכסים כפר חסידים

אלף קב

כ"ו סיון תשמ"ג

לכבוד

השה"ט רענן כגן רטוב... ה"ה צנצנת המן... ותפארת הזמן...

הרב הגאון רבי שלום יהודה גראס שליט"א גזע ישישים אראלים ותרשישים

רב דק"ק מגן שאול ור"מ דכולל בית ישעיה

ברוקלין ניו יורק

ובכן שובע שמחות את פני הודו והדרו ויוסיפו ימיו כהנה וכהנה מציון מכלל יופי, מראש העין יעבור רב שלו' טו"ב לרבי שלום שלם הוא ושלמה משנתו.

אחר עתירת החיים והשלום לכת"ר הרב ולכל הנלוים הנני מאשר בתודה וברכה קבלת הספר הקדוש אפיית המצות השלם, וכן מקדם לפני כמה חדשים הספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה.

וחמותי ראיתי אור הרואה אומר ברקאי ונהנתי מאוד מסידורי היפה ומהערותיו הנצרכות לעת כזאת שהפרוץ מרובה על העומד שצריך לעמוד על המשמר לשמור על הגחלת הנשארת בבחינת והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו ולכל חיבוריה דמר הם בעניני קדושת עם ישראל, ולפעלא טבא אמינא יישר בפרט שקירב את הרחוקים וקיבצם כעמיר גורנה וציין למקורות הדינים והמנהגים דבר בשם אומרו ומועיל הרבה למעיין, והכל בקצור ולשון צח, והנני מברך את מעכת"ר שיוסיף כהנה וכהנה אורך ימים ושנות חיים להיות ממזכי הרבים בחיבוריו היקרים והאהובים המעלים חן על לומדיהם כה יתן ה' וכה יוסיף.

מקצה בחוברת אתיא זכירה ראיתי בסוף הספ' הנ"ל רשימת חיבוריו היקרים ואשמח מאוד אם מעכת"ר ישלחם לי ואשלם בל"נ מחירם כאשר ישית כבו', ואסיים בשי"ש או"ב לכת"ר ולכל הנלוים.

ביקרא דאורייתא

הכו"ח לכבוד התורה ולומדיה

הצבי' עזריה בכמו"ר יחיא

בסיס ס"ט

רב שכונה ור"מ דכולל תפארת שלום

ראש העין

אלף קג

כ"ו סיון תשמ"ג

לכבוד

הרב מוה"ר

הרה"ג ר' שלום יהודה גראס שליט"א

רב דק"ק "מגן שאול"

ברוקלין

ניו יורק

ר.מ.נ.

הנני לאשר בתודה, את קבלת הספר "אפיית המצות השלם".

יישר חילו לאורייתא, ויפוצו מעיינותיו חוצה, וכל המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו, ויזכה להגדיל תורה, ולהאדירה.

בברכה מעיה"ק ירושלים ת"ו,

ובכבוד רב

אליהו הכהן רבין

רב דקרית יובל

(בית מזמיל)

ירושלים

אלף קד

שלום רב וכטו"ס,

הריני לאשר בתודה ובברכה קבלת הספר החשוב "סדר אפיית המצות".

ה' יעזרכם על דבר כבוד שמו, יפוצו מעיינותיכם חוצה ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה

הרב מרדכי בן עזרי

רב השכונות

שער העליה ונוה דוד

חיפה

אלף קה

בס"ד ב' דר"ח תמוז תשמ"ג

אל כב'

מעלת הרה"ג רבי ש' י' גרוס שליט"א

רב ור"מ בק"ק ברוקלין נ"י.

אחדשה"ט כראוי,

לעונג רב לי לקבל את ספרו היקר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" - הפותח ומאיר עינים לדעת להזהר מפני המכשולים הרבים הקיימים לצערנו, בנדון אכילת בשר.

ויה"ר מלפני אבינו שבשמים שיעזרו עוד ועוד להוציא מפרי תורתו - תבונתו לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל, וזכות הרבים תלויה בו וזכות אבותם מסייעתו.

בתודה רבה

הרב מ. אבידן

חיפה

אלף קו

יום ב' כ"א אייר תשמ"ג

לכבוד

הרה"ג הרב שלום יהודה גרוס שליט"א

ר.מ.נ.

בתודה ובברכה קיבלתי את הספר חיבור כת"ר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה ואמינא יישר חיליה דרב וה' יאריך ימיו בטוב ובנעימים ויזכיהו להוציא לאור חיבורים נוספים להאיר לעם מאור תורתו, וחפץ ה' בידו יצליח.

זה הספר היחידי שקיבלתי מכב'

בכבוד רב והוקרה רבה

הרב צדוק עמימי

אלף קז

א' תמוז תשל"ג

שלום רב,

בתודה הננו לאשר בזה קבלת הספר החשוב "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" אשר למיותר להרבות אודות נחיצות הספר, ובפרט בזמן זה אשר השאלות הן רבות וודאי וודאי כי הספר מביא ברכה ותועלת מרובה למעיינים בו.

בברכת התורה

הרב יוסף ברוין

ישיבת ברנוביץ

ראש הישיבה

גדרה

אלף קח

בעזהי"ת

לכ'

מעכ"ת היקר והנעלה הרה"ג שלום יהודה גראס

רב דק"ק מגן שאול יע"א שליט"א

השלום והברכה.

אחדשה"ט, קיבלתי דרך הדואר את ספרו וחבורו היקר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה, ולע"ע עדיין לא הגיע אלי אלא זה בלבד, לא הספקתי עדיין לקרוא את כולו אלא חלק קטן, ומהשקפה ראשונה הוא בבחינת כלה שעיניה יפות. יתברך השכל הישר, ופה מפיק מרגליות, יזכה מעכ"ת לחיים ארוכים, ולחבר עוד ספרים הרבה להגדיל תורה ולהאדירה, ויפוצו מעיינותיו חוצה, שאר ספרים מה שהזכיר כב' במכתב עדיין לא קבלתי, רוב תודות למעכ"ת על השי הטהור ששלח והמתנה הטובה, ואין להאריך כי אם בשלומו הטוב.

ברוב תודה וברכה

הצ' בישראל

יצחק אברהם

אלף קט

א' תמוז תשמ"ג

לכב'

הרב הגאון מוהר"ר שלום יהודה גראס שליט"א

ברוקלין נ"י

שלום וברכה וכט"ס

שמחה רב וקורת רוח, נגרמה לנו עם קבלת הספר החשוב "אפיית המצות השלם" אשר תועלתו מרובה ביותר ועוד ספרים.

והנני מודה מקרב לב לכת"ר על פעליו האדירים לזיכוי הרבים יישר כוחו לאורייתא לאוי"ט.

ואחתום בברכה דוש"ת

הרב יעקב אדלשטיין

רבה של

רמת השרון

נ.ב. אגב, מצאתי צ"ע בספר "יצחק לשוח" עמוד קצז, לענין השמות אבא, אבלי וכו' שכ' דמקור שם הקודש הוא אברהם, ולא ידעתי, הרי השם אבא הרבה ישנו בחז"ל, וכנראה הוא עצמו שם מקורי.

אלף קי

ג' תמוז תשמ"ג

השלום והברכה,

הרינו מאשרים בתודה קבלת הספר הנכבד על הלכות שחיטה.

יבואו על התודה ועל הברכה.

בכבוד רב

התנועה להפצת תורה

ההנהלה

אלף קיא

יום ראשון, פ' קרח תשמ"ג

כ"ד סיון תשמ"ג

לכבוד

הרה"ג

יראת ד' אוצרו

בנש"ק כש"ת

הרב שלום יהודה גראס שליט"א

רב ור"מ בברוקלין

אחדשה"ט, קיבלתי את ספרו אפיית המצות השלם, וכמו"כ עלי להודות לו על ספרו האחר על השחיטה "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה".

ואברכהו בהצלחה רבה ויופוצו מעיינותיו חוצה.

יה"ר שנזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

פנחס כהן ס"ט

רב מקומי

בית הגדי

אלף קיב

א' תמוז תשמ"ג

כבוד

הרב הגאון הגדול וכו'

מחבר ספרים נפלאים ונחוצים עד מאד

מוה"ר שלום יהודה גרוס שליט"א

רב ור"מ

ברוקלין

הננו לאשר בזה בתודה קבלת ספרו החשוב שחיטת ואכילת בשר כהלכתה, ספר חשוב עד מאד, מי יתן שנהי' נזהרים בדקדוק וממילא הי' האדם שאוכל את הבשר במדרגה גבוהה.

הקב"ה יזכהו להוציא עוד ספרים בכדי לזכות את הרבים, ומגלגלין זכות ע"י זכאי.

בכבוד רב

ובברכת התורה

ישיבת "בית יוסף"

ירושלים

אלף קיג

חן חן על משלוח הספר לישיבתנו, ויה"ר שיזכו הרה"ח שליט"א להפיץ תורה ויר"ש וחסידות בישראל.

והי' זה שלו' וברכה

ישיבת "ברכת משה"

הנהלת אוצר הספרים

בקעת יריחו

אלף קיד

בס"ד ב' תמוז התשמ"ג

א., מ., נ.,

הריני מאשר בתודה קבלת הספרים החיבורים החשובים והיקרים:

1. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

2. סדר אפיית המצות השלם

מאת המחבר העורך והמלקט הרה"ג שלום יודא גראס שליט"א אשר פעל גדולות ע"מ לעורר ולזכות את הרבים בדברים הנחוצים מדי יום ביומו.

ויהי רצון שיפוצו מעיינותיו חוצה, ויזכה לזכות ולזכות כברכת מוקיריו.

בכבוד והוקרה

יוסף שרעבי

רב שכונת גבעת מרדכי

ירושלים ת"ו

אלף קטו

לכבוד

הרה"ג הצ' שלום יהודה גראס

ר.,נ.,מ.,

קבלתי בתודה רבה וביקרא דאורייתא את הספה"ק אפיית המצות השלם שכת"ר חיברft.4 אשרי יד שכתבה ורעיון שהגה וצלל בימה דאורייתא מים אדירים שו"ת ופוסקים ראשונים ואחרונים ה' יזכהו להשלים מחשבתו ויפוצו מעיינותיו חוצה, מצאתי בס' מרגליות שאין להם ערך.

ft.3בכב' רב ובהוקרה

הרב סעדיה חוזה

רמת גן

אלף קטז

יום ב' י"ט לח' אייר תשמ"ג

לכבוד

מעלת הרה"ג כמוה"ר שלום יהודה גראס שליט"א

הנני לאשר בהכרת תודתי העמוקה מקרב לב את קבלת הספר היקר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה".

י"ר מאבינו שבשמים שכת"ר יזכה לברכה, יפוצו מעיינותיו החוצה, ולהגדיל תורה ולהאדירה.

בהזדמנות זו הנני להודיע לכת"ר שיש כאן במשחטת עוף העמק כמה שוחטים שמעונינים לקבל את הספר הנ"ל.

בברכת התורה

הרב יהושע בורדוגו

רב במשחטת עוף העמק

רמת ישי

אלף קיז

ב"ה כ"ז סיון תשמ"ג, ירושלים עיה"ק תובב"א

בשם הראש ישיבה שליט"א, מורנו הרב נח ויינברג, אודה לכבודו על ספרו החשוב שהוכנס לאוצר הספרים, ויהי רצון שיהיה לתועלת הרבים. הישיבה עדיין לא קיבלה שאר הספרים המצויינים בתוך מכתבו.

בכבוד רב

גיל ציון אייזנבאך

משגיח רוחני דישיבת אש התורה

ירושלים

אלף קיח

תמוז תשמ"ג

לכב' הרה"ג הרב שלום גרוס שליט"א.

חן חן אודות ספרים היקרים המלאים תוכן וחן מיוחד, הצדיק לדורות האחרונים, בשפה נקיה וברורה דברים האנמרים בטעם ושוים לכל נפש. יתן ה' ויזכה כת"ר להפיץ מעיינותיו חוצה אמן.

בברכת יראה בשבו גואל לציון ברינה אמן

החותם לכבוד התורה ולומדיה.

הרב שמעון ביטון

רב העיר

חדרה

אלף קיט

ב"ה, ירושלים כ"ה סיון תשמ"ג

הריני מאשר קבלת הספר אפיית המצות השלם - ותודה חמה על זה.

בברכת הפצת המעיינות

זלמן דרוק

רב בשכונת ממילא

ירושלים

אלף קכ

ג' סיון תשמ"ג

בתשובה למכתבו אלי מיום כ' אייר תשמ"ג הנני לבקש את כב' לשלוח לי את ספרי הרה"ג י. גרוס שליט"א.

בכבוד רב

ובתודה

הרב יעקב סודרי

רב דעיר התחתית

חיפה

אלף קכא

ט' בתמוז תשמ"ג

לכבוד

הרב שלום יהודה גרוס שליט"א

ברוקלין

שלום וברכה,

הריני מאשר בתודה קבלת ספרו על אפיית המצות, ואף כי לא הספקתי עדיין לעיין בו, בטוח אני שכב' לא יוציא מתחת ידו אלא דבר מתוקן.

יישר כחו וחילו שמזכה את הרבים, ויה"ר שהחונן לאדם דעת יחזקהו ויעניק לכב' בריאות הגוף וסייעתא דשמיא להפיץ תורה ברבים.

בברכת התורה

ובהוקרה

הרב אהרן קלר

רב העיר

נהריה

אלף קכב

יום כ"ד סיון תשמ"ג

לכ' הרב גראס שליט"א

אני מאשר בזה קבלת הספר "אפיית המצות השלם" ואני מברך את כת"ר בברכת הדיוט "יישר חיליה לאורייתא" ואם גדולים וענקים אישרו והמליצו, מה יענה פשוט כמוני.

ומאידך, בעיני אותם ענקי רוח שנתנו הסכמתם, אולי לא התחדש להם הרבה, אבל בשבילי זה מאוד יקר.

בברכת התורה

י. אלפסי

רב מושב רויה

ד.נ. הבקעה

 אלף קכג

י' תמוז תשמ"ג

מע"כ הגאון הגדול ממזכי הרבים שלעולם יזהירו

כש"ת שלום יהוד' גראס שליט"א

למרבה המשרה ולשלום אין קץ.

הריני לאשר בתודה קבלת שני הספרים שהנם רבי האיכות שחיטת ואכילת בשר כהלכתה, אפיית המצות השלם,...

...אבל זה יכולים בהחלט לקבוע תיכף, שרואים בספרים שהושקע בהם יגיעה גדולה, וביחוד בסדור מנהגי צדיקים וגאוני עולם בנידון, שזה הכל משובץ בכלל גדולה שמושה מלימודה.

וגדולה היא מדת זכוי הרבים.

ויה"ר שיזכה ויהא חלקו בין מזכי הרבים וממשיבי מעון שגדול שכרם בזה ובבא.

המצפה לישועת ה'

הרב נחום הכהן גולדשמיד

רב אזורי דשכוני בצרון ודרך השלום

תל אביב

אלף קכד

ח' תמוז יה"ל אל תשב פני משיחיך לפ"ק

שכינת שלומים, וברכות ממרומים, יחולו על ראש צדיק תמים השליח הנאמן, כשני נעמן, הרה"ג וכו' בש' לכל הסובבים הורו ...רמ"כ קיבלתי הספר היקר אפיית המצות השלם שחיבר הרב הגדול מעו"מ... רבי שלום יאודה גרוס שליט"א בדברים נחמדים על אדני פז מיוחדים שלם הוא ושלימה משנתו יהרמ"י שיפוצו מעיינותיו חוצה ויוסיף עוד כהנה וכהנה ויאריך ימים על ממלכתו עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו.

יזכה ונזכה יחד לראות בביאת אור מ"צ ב"ב אכי"ר חוזר וניעור.

יחייא שניאור

רב שכונת מורשה ב'

ירושלים ת"ו

אלף קכה

כ"ד סיון תשמ"ב

וזאת לאשור ולתעודה כי קבלתי את הספר של מוה"ר ר' שלום יהודה גראס שליט"א, הספר הקודם וכן הספר הנוכחי "אפיית המצות השלם" הערכתי ותודתי נתונה להמחבר, אשר זוכה ומזכה את הרבים בחבוריו החשובים ביותר.

חן חן לאורייתא.

בברכה

הרב חיים זרצקי

חדרה

אלף קכו

כבוד

הרה"ח מו"ה שלו' יודא גרוס נ"י

בעמח"ס שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

אחדשה"ט

הנני לאשר כי קבלתי ספרו שחיטה ואכילת בשר כהלכתה, ותשואות חן לו, ורציתי להודות לכבודו על מנחתו.

ואברכהו בברכת הדיוט, יה"ר שדבריו יעשו פירות ונזכה לאכול משור הבור ומיין המשומר.

אברהם חיים רזנר

אלף קכז

שלום וברכה,

אודה לכם אם תשלחו לי את ספרי הרה"ג ש. י. גרוס מאמריקה.

בתודה ובכבוד רב

ישראל א. דרומי

אלף קכח

בעזהשי"ת עש"ק בהר סיני בחקותי

הנני מאשר שקבלתי ספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה ואע"פ שכתוב שוני מתנות יחיו שאני מתנת מוסר שאוהבים לשמוע מוסר ה' באחריות השו"ב ביראת שמים וכו' והנני מודה מקרב לב לכבוד הרב המחבר שליט"א שזיכה אותי במתנה יקרה וחשובה שלא יערכנה זהב

ותודה לשולח הנכבד תושב בני ברק שליח מצוה לזכות אותי בספר.

החותם בברכת התורה

יחי' זכרי' בן שלמה צברי

אלף קכט

ה' אייר תשמ"ג

הנני מאשר קבלת ספר שחיטת ואכילת בשר מכבודו.

הננו מודים לו מאד על זה שיזכה להוציא עוד ספרים מתוך נחת והרחבה וכל טוב.

הרב שמואל פלמן

אלף קל

קבלתי בשמחה הספר על המצה והנאני.

עוד יפוצו מעינותיו של המחבר

יאיר כהן

צמח צדק 5

בני ברק

אלף קלא

ב' דר"ח תמוז תשמ"ג יום ראשון לסדר זאת חקת התורה...

שלו' רב וכ"ט

הרב דקרית שלום ת"א כ"ק הגר"י סגל שליט"א מודה על הספר "אפיית מצות השלם" שהואלתם בטובכם לזכותו ומאחל הצלחה וברכה, ואשרי הרהגה"צ המחבר ועוזריו ויתברכו.

משפחת הרב י. סגל

קרית שלום

תל אביב

 

 

ם

אלף קלב

י' תמוז תשמ"ג

הרה"ג מעכ"ת איש חי רב פעלים מזכה הרבים

הרב הגרש"י גראס שליט"א

שוכט"ס

חן חן עבור ספרו שחיטת ואכילת בשר כהלכתה וספר אפיית המצות השלם, שנתקבלו בהתענינות מרובה בקרב הלומדים.

ויה"ר ויפוצו מעיינותיו חוצה, חלקו בין מזכי הרבים אשר צדקתם עומדת לעד.

הכו"ח בכבוד ובתודה

הרב נח קרול

רב אב"ד ור"מ

מושב חמד

אלף קלג

ט"ז תמוז תשמ"ג

לכבוד

הרה"ג רבי ש. י. גראס שליט"א

ברוקלין ארה"ב

מאשרים בזה בתודה קבלת ספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות, רק כשנתפנה נעיין בו ונודיע לכ"ת הי"ו את חוות דעתנו יזכהו עוד שנים רבות להפיץ תורה ברבים מתוך בריאות ומתוך חדוות חיים אכי"ר.

בכבוד רב

הרבנות הראשית

קרית ביאליק

רב העיר

אלף קלד

לכבוד

הרה"ג הרב ש.י. גרוס שליט"א

אמריקה

אנו מאשרים בתודה קבלת הספר נפש ישעיה עבור ישיבה הרמה וכולל אברים בקריות, אברכי הכולל מוצאים ענין רב בספריו שכ"ת והם משתמשים בהם הרבה בנושאים שהם לומדים.

יתברך נא בברכה משולשת בבריאות חיים והצלחה.

בברכה שלמה

הישיבה הרמה

וכולל אברכים

בקריות

אלף קלה

כב'

הרה"ג איש האשכולות

זוכה ומזכה את הרבים

כש"ת הרב שלום יהודה גראס שליט"א

רב דקהל "מגן שאול" ור"מ בית ישעי'

אחר מבוא השלום, באנו בזה להודות לרומעכ"ת על תרומתו ספריו אפיית מצות ונפש ישעי' לאוצר הספרים, ובזה הננו לבקשו שיואיל בטובו לשלוח לנו את שאר ספריו, שהוא לתועלת גדול ללומדי הישיבה הקדושה, והנני לברכו בזה שיזכה לראות בהגשמת שאיפותיו הקדושים להפיץ מעיינותיו החוצה ולזכות את הרבים.

ברוב יקר וברכה

אהרן זאב זעכץ

אוצר הספרים

שע"י ישיבת שומרי אמונים

ירושלים ת"ו

אלף קלו

י"ז תמוז תשמ"ג

לכבוד

הרב המופלא וכבוד ה' מלא צימ"ס הרב הגדול מעוז ומגדול מזר"ק טהור האי גברא רבא ויקירא סוע"ר הרב הגאון עצום ורב מוה"ר שלו'ם יאודה גראס שליט"א.

אחדשה"ט כיאות להדר"ג הנני מאשר בתודה קבלת ג' ספריו הגדולים, ראשון בקודש "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" ואחיו השני "אפיית המצות השלם" והשלישי הכי נכבד "נפש ישעי'".

ובאשר לחוות דעתי הקטנה אני הדל מה אני כי אבוא אחר המלך מלכי רבנן אשר גדולי דורנו ראוהו אשרוהו כולם אהובים כולם קדושים ולא נצרכו אלא לברכה ברכת הדיוט, אנא דאמרי מארי דעלמא יתן למעכתר"ה עוז ותעצומות להוסיף חיבורים כהנה וכהנה לזכות את הרבים לאויושט"א עוד ינובון בשיבה על התורה ועל העבודה דשן ורענן בבריות גופא ונהורא מעלי' בשלוה והשקט עד ועד בכלל כי יבוא שילה - גו"צ בבי"א ועיניו תחזינה בנין אפיריון עומד על תלו ובקרוב ממש צום הרביעי יהפוך אותו הקב"ה לנו לששון ולשמחה ולמועדי' טובים בימיו ובימינו תיוושע יאודה וישראל ישכון לבטח אמן.

כה דברי הצעיר הדל באלפי ע"ה

סעדי - ה אריבי ס"ט

רב שכונת נוה י - הונתן

אשדוד

אלף קלז

ט"ו תמוז תשמ"ג

לכבוד

מוה"ר שלום יהודה גרוס שליט"א

ברוקלין

השלום והברכה,

טרם אשלח את מכתבי הראשון מיום כ"ו סיון תשמ"ג, והנה אלי הספר השלישי, "נפש ישעי'" ולשמחתי אין קץ, וכספריו הראשונים כך גם ספר זה יהיה לי לעזר ולאחיסמך, ומפי עליון יבורך.

על הספר היתה חותמת "נודב להיות לבית המדרש".

הרב שלמה צדוק

הרב המקומי

כפר יעבץ

אלף קלח

ח' תמוז תשמ"ג

למע"כ הגאון הגדול רבי ש. י. גראס שליט"א

ברכה ושלום מארץ קדשנו ותפארתנו.

חן חן לכת"ר על ספריו הנחמדים והנכבדים עד למאוד.

ברצוני להודות לכת"ר על שהואיל ושלח הספרים אלי והם מביאים לי תועלת מרובה בעבודתי הרבנית ובפסקי הלכות הל"מ, בהבאת המקורות ובהדגש הענינים הנחוצים.

ויבורך כת"ר, להגדיל תורה ולהאדירה.

כברכת

הרב יצחק מאיר חרל"פ

לשכת הרבנות מטה יהודה

מושב בית מאיר

אלף קלט

בין המצרים... יהפוך ה' לשמחה ולשירים...

לכבוד

השה"ט... כבוד הרה"ג שלו' יודא גראס שליט"א בנן של קדושים "גזע ישישים"

הרב דקהל מגן שאול, ור"מ דישיבה וכולל בית ישעי'

ברוקלין נוא יארק

שי"ל מקע"י

אורו עיני... ורעיוני... בקבלי את הספר היקר נפש ישעיה ח"א על מאכלות אסורותft.4 וניכר בו העמל והיגיעה ורוח טהרה אשר בקרבו וחסידותו ואהבת תוה"ק אשר בו יוקדת להשיב רבים מעוןft.3 אשר אסף ממקורות איתנים על הענינים הנ"ל ועל גורל האחריות - והזהירות אשר צריך האדם להזהר ולהשמר, בדברים אשר רבים לא שמים לב אליהם ומורים היתר לעצמם מאי ידיעה... ובפרט בדברים הנעשים ע"י תרכבת בבתי חרושת, וזאת לאו דוקא לאנשי חו"ל אלא גם בתוככי ארץ ישראל שבבתי חרושת משתמשים באבקות וחומרים משומרים למיניהם וצבעי מאכל הבאים מחו"ל ממקומות שונים וצריך ע"ז פקיחות עין לברר כל דברft.4 וספר זה מועיל מאוד לרבנים מתחילים שעדיין לא התנסו והתמחו כדי לעמוד על המשמר ולהעמיד ולבצר חומת הכשרות על תלה...

ft.3יישר כחו וחילו בעבודתו עבודת שמים ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה, יפוצו מעיינותיו חוצה ויחלקם ביעקב ויפיצם בישראל.

בכבוד רב ויקרא דאורייתא

הכו"ח לכבוד התורה ולומדיה

הצבי' עזריה בכמו"ר יחיא

בסיס ס"ט

רב שכונה

ראש העין

אלף קמ

ח"י תמוז תשמ"ג

קבלתי החבור היקר "נפש ישעיה" הרה"ח המחבר שליט"א זכה וזיכה את הרבים אנחנו עלובים מאוד כי נותנים הכשרים גם לקטני - אמונה...

ה' ירחם...

מקום החותם

לשכת הרבנות הראשית

עכו

אלף קמא

רביעי לפ' פנחס ח"י תמוז תשמ"ג לפ"ק

לכבוד הרה"ג הרב שלום יודא גרוס שליט"א

קבלתי על נכון את הספר החשוב והיקר "נפש ישעי'", וכמו יתר הספה"ק שהוציא כ"ת גם הספר הזה מלא וגדוש בתוי"ש וחסידות וכו', בקיצור גומרין עליהם את ההלל!

ויהי רצון מלפני השי"ת שכ"ת יזכה להפיץ מתורתו וקדושתו החוצה, לזכות את הרבים, מחיל אל חיל, אמן!

בכבוד רב

אברהם יוסף אקרמן

רב אב"ד ור"מ

כפר גדעון

אלף קמב

י"ט תמוז תשמ"ג

לכ' הח' הרב הגאון הגדול כמוה"ר שלום יהודא גראס שליט"א

רב דקהל "מגן שאול".

שלום וישע רב ממרומים!

אחדשה"ט באה"ר כבדו לי לאשר קבלת ספריו היקרים מפז א) אפיית המצות ב) נפש ישעיה שתוכנם מעידים על עצם חשיבותם ונחיצותם.

יה"ר שיזכה להמשיך להפיץ מעיינותיו בספריו היקרים שיש בהם משום חיזוק תורת היהדות ושמירת הקודש על התורה והמסורה.

אשמח אם יואיל לכבדני ביתר ספריו שהוציא לאור.

והנני בברכה והוקרה כערכו הרם.

ביקרא דאורייתא

דוד דיין

הרב הראשי

צפת

אלף קמג

כ' תמוז תשמ"ג

מעכת"ר

איש חי רב פעלים זוכה ומזכה הרבים הרב הגאון המהולל

כש"ת כמוה"ר ש"י גראס שליט"א

שלו' וברכה,

בשמחה והנצחה הנני שוב להנציח על זכות אותנו בספר השני נפש ישעיה, אשר בו ריכז כאמור גורן מאכלות האסורות אשר ודאי יפיצו רבנים - גונים תועלת רבה.

מתוך התורה בכל הנדרש ויהא ה"א עמו להרביץ תורה ולזכות הרבים מתוך בריאות והרחבה.

כעתירת דוש"ת

בכל הכבוד

הרב נח קרול

רב ור"מ פה

מושב חמד

נ.ב. כמו"כ הנני בתודה על הספר השני שזיכני.

אלף קמד

לכבוד הרב שלום גראס

ר.,נ.,מ., שלום וברכה,

הנדון: חומר ביהדות

ברצוננו להודות לכב' על תרומתו הנדיבה על משלוח הספרים הבאים:

1) שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

2) נפש ישעי'ה על מאכלות אסורות

הספרים הנ"ל מלאי תוכן וענין ומוצבים בספרייתנו לנוחות התלמידים במקום.

בתקוה להמשיך הקשר ובתודה ותקוה בלב.

בברכה

דוד דחמיר

מכון ללימוד היהדות "נוה העמק"

עפולה

 

 

פ

אלף קמה

לכבוד

הרב הגאון המפורסם

בחיבוריו הנפלאים

מוה"ר שלום יודא גרוס שליט"א

רב דקהל מגן שאול וראש ישיבת בית ישעי'

שלום רב,

אודה לכת"ר על מנחתו הטהורה, ואברכהו כי יזכה עוד רבות בשנים לזכות את כלל ישראל בחיבוריו הנפלאים והמועילים.

בברכת התורה

הרב יעקב מאיר זוננפלד

ני"נ למרא דארעא דישראל

מרן הגרי"ח זיע"א

רכסים כפר חסידים

אלף קמו

ב"ה

לכ' הרה"ג שלום יהודה גראס שליט"א

אחדשה"ט

הנני מודה לו על ספרו נפש ישעיה אשר שלח לי בחסדו. אשריו שזכה את ברבים בספר חשוב שהיה חסר, ומקום הניחו לי להתגדר בו.

ואשמח מאוד אם כב' יוכל לשלוח לי את ספריו בעברית על צניעות, צניעות ישראל כהלכתה, מדריך לצניעות, זקן ישראל כהלכתו, ועוד.

בכבוד וביקרא דאורייתא

שלמה חיים הכהן אבינר

הרי ירושלים

אלף קמז

לכבוד

הרה"ג ר' שלום יהודה גראס שליט"א

הנני לאשר שקבלתי את הספר "נפש ישעיה, ואודה להם מקרב לב.

יה"ר שיפוצו מעיינותיו חוצה.

בכבוד רב

ארי' כהנוביץ

רב שכונה

ירושלים

אלף קמח

ב"ה, ח"י תמוז תשמ"ב

הנני מאשר את קבלת הספרים היקרים:

אפיית המצות השלם

נפש ישעיה

שהואלתם לשלוח אלי.

התודה והברכה נתונה לכם על כך.

מפאת שהעת דחוקה אין בידי להאריך.

יהוסף ג. רלב"ג

רבה של קרית היובל

ירושלים

אלף קמט

י"ח תמוז תשמ"ג

לכבוד

הגאון מוה"ר ש.י. גראס שליט"א

ר. מ. נ.

אח"ש ברכה שליט"א.

מעומקא דליבא הנני מודה לכת"ר על הספר היקר "נפש ישעי'" שקיבלתי בין שאר ספריו היקרים.

רואים מהחיבורים גודל מסירות נפשו על הפצת והחדרת תודעת הכשרות בתוך כלל ישראל ובודאי דברים היוצאים מהלב נכנסים אל הלב ובודאי יגרום הדבר להגדרת פרצת הכשרות שבעוונותינו כ"כ פרוץ בדורנו.

וד' יזכהו להמשיך בעבודתו הקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא ויקבל שכרו מן השמים.

בברכת התורה וברוב תודה

הרב אברהם קרויזר

רב מקומי

כפר יבנה

אלף קנ

מוצש"ק פ' פנחס

לכבוד מרן הרב הגאון הנכבד ומאד נעלה מופלג בתורה וביראה

הרב ש.י. גרוס שליט"א

בזה אני מאשר את קבלת ספריו היקרים, ומודה לו מקרב לב על זיכוי הרבים בפרט בספרים אלו שהם מלאים יראת שמים וזהירות במאכלות אסורות שהם דברים העומדים ברומו של עולם.

יזכהו הקב"ה להפיץ מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה

בברכת התורה

הרב שמואל גלסנר

רב דשכונות קרית שפרינצק - עין הים

חיפה

אלף קנא

ב"ה

אנו הח"מ שוחטי "עוף ירושלים" מאשרים בזה שקבלנו ממע"כ את הספר החשוב "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" ומודים לו ע"כ ויה"ר שיזכה להרחיב גבולות הקדושה ולא יצא מכשול מתח"י.

140ד. קופמן

אברהם בריזל

גיאת שלמה

מסעוד חזק

שמואל ד. זייציק

משה אייזנשטיין

שמואל דוד זייבלד

ישראל יוסף קניגסהפר

יצחק מיכאלשוילי

יוסף קופמן

שמחי בנימין

יוסף רש"י

משה אסייג

בן ציון מיכאלשוילי

יהונתן טהדש

שלמה גולובנציץ

משה לב

יוסף שפיצר

הלל כהן

משה יצחק זייבלד

הרב שמואל מייבסקי

שלמה כהן

יוסף צדוק

מרדכי בוקשפאן

שלום חן

יונתן שקאל

אבקש סליחה בעד עיכוב שחל בחלוקת הספרים לשוחטים ולשלוח לכב' התשובה מסיבות בלתי תלויות בי.

בכבוד רב

ש.צ. וינר

רב המשחטה

.אבקש לשלוח לנו עוד חמש ספרים בשביל עוד שוחטים.

בתודה

הנ"ל

אלף קנב

בע"ה ב' ויקרא תשמ"ג

לכבוד הרה"ג הנודע לשם ולתהלה איש חי ורב פעלים לתורה ומסורה שמו מפארים מוהר"ר רש"י גרוס שליט"א

שוכט"ס

קבלתי ספרו החשוב אפיית המצות השלם דינים נחוצים שווים לכל נפש ודבר בעתו מה טוב - וכן נזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

ר"פ מנחתו עבור ספרו החשוב.

בברכת חג כשר ושמח

עם כל הנלוים לו שיחי'

הדושת"ה

הרב אהרן יהודה אראק

החופ"ק פורעסט היללס

אלף קנג

כ"ג אדר תשמ"ז

לכבוד האי גברא,

חכם וסופר, מזכה את הרבים בספריו

ר' שלום י. גרוס שליט"א

שלום וברכה,

קודם וראשית כל אני מברך אותו בעד הספר שקיבלתי ועוד זאת כי המשלח אפילו הבטיח לשלוח עוד ספרים בהבא. יישר כוחו וחילו לאורייתא לטובת שומרי מצוות משמרת הקודש.

ועכשיו ברצוני להעלות לפניו ענין אחד מאד חשוב לי, כפי שכ"ת בטח יודע קיים כאן בישראל לצערינו הגדול שנאת אחים, פילוג לבבות עד שח"ו יכול להגיע למצב של שפיכות דמים. בגלל זה התחלתי לכתוב ספר שלם על מצוות ואהבת לרעך כמוך, ועל כל מה שמסתעף סביב מצוה זו, כן גם כתבתי על ערכן של מידות טובות ולימוד מוסר כדי להרגיש את מידת האהבה, ולחיות על פי רוח התורה והמסורה באמת.

עכשיו חסר לי כאן מוצא לאור כי רוצים היום הרבה אלפים דולרים בעד הוצאת ספר, מכיון שכבודו מוציא לאור ספרים, ואפילו מחלק אותם בחינם ייתכן שיש לו קרן מיוחד למצוה זו ועכ"פ אני מבקשו להודיעני האם קיימת האפשרות שיכלול גם ספרי בתוך הספרים שיפיץ אותם לקהל רב.

נא להשיבני דבר, ואשמח מאד אם נוכל לשתף פעולה לכל הפחות בדבר ובספר אחד.

את חג המצות יחוג בדיצות מתוך חדות הנפש.

ובברכה מעין הפתיחה

הנני מכבדו ומוקירו

הרב יעקב ניומן

רב שכונת רמות פולג

נתניה

אלף קנד

י' מנ"א תשמ"ו,

שלומים מרובים מגובהי מרומים הרי הגליל אשר ספונים תמונים קדושי עליונים שלוחה בזה למע"כ הרה"ג החסיד זוכה ומזכה רבים בספרים הקדושים המאירים עינים

מוה"ר שלו' יהודה גראס שליט"א

אחדשה"ט באה"ר

קבלתי בספוק רב את ספריו בעניני שוחטים שנתן לנו ולכל השוחטים באזורינו מרום הגליל חזוק גדול שאין לתאר בכתיבה וכמו"כ הספר בעניני אפיית מצות שג"כ נחוץ לנו כי אנו עושים מצות עבור הקהל ואם יזכינו גם הלאה בספריו היקרים ידע כת"ר שמזכה בזה רבים כי אנו צריכים מאד לעדוד וכו' ללכת בדרכי אבותינו הקדושים אשר סללנו לנו מסילה ישרה במסירות נפש על קוצו של יוד ובדרכם נילך עדי ביאת גואלינו האמיתי.

והנה ספריו מחזקים אותנו לדרכם הקדושה יישר כוחו ורב חילו לאורייתא.

הרב מאיר שטרן

מרא דאתרא

מירון

אלף קנה

כת"ר י"ד מנ"א תשמ"ג לפ"ק

לך נא ראה ח"ש המזכה את הרביםft.4 אין כמותו אשרי יולדתו,ft.3 מרא דאתרא וריש מתיבתא הרה"ג מו"מ הדיין המעניין, בקי בכל ענין, כמוהר"ר שלום יודא גראס שליט"א, ד"ש לכם הסובבים הודו קירין וגבול שם הוא השים.

כמ"כ קיבלתי בשמחה וברצון הספר היקר הכולל חמשה בתי אבות, ואלה מוסיף על הראשונים מה הראשונים מסיני וכו' כולם ישנים ונכוחים למבין לזכות את הרבים בלי שום פנייה מרה חלילה, אשריך... אמריך... לעוה"ב שתחכה ונזכה כולנו יחד לראות פני מ"צ ב"ב ובבנין ביקות'... בחותם בהוקרה רבה ובכבוד רב חוזר וניעור

יחיא שניאור

רב שכונת מורשה

ירושלים

אלף קנו

בס"ד כ"ח תמוז לסדר אלה החוקים אשר צוה ה' את משה

לכבוד הרב הגדול, עוז ומגדול

מחבר הספר הקדוש "נפש ישעי - ה שליט"א

הנני מודיע לכב' תורתו וכבוד תפארתו הקב"ה ירים דגלו וממשלתו, מאן מלכי רבנן.

קבלתי את הספה"ק "נפש ישעיה" באהבה ובחיבה, וראיתי כי החיבורים של כת"ר מתאימים לדורינו,ft.4 ואשרי מי שהולך לאורם מלאים פנינים יקרים ומרגליות טהורות כולם ממקום קדוש הלכו.

ft.3והנני מברך אותו יפוצו מעיינותיך חוצה.

בהוקרה

הרב סעדיה חוזה

רמת גן

אלף קנז

י' מנ"א תשמ"ג

לכבוד

הרה"ג מוה"ר

עט"ר מו"ר שלום יהודה גראס שליט"א

רב דקהל "מגן שאול" ורו"מ כולל "בית ישעי'" תכב"ץ

ברוקלין, ניו יורק

ר., מ., נ.,

מה מאוד שמח לבי, בקבלי את ספרו היקר, "זבח פסח" ו"זכרון יוסף" ע"ע דבר אכילת תרנגולים, אשר כמה עקולי ופטורי, יש בהדבר בזה"ז, בדבר הזריקה והחיסונים בראש ובצואר, ובמקום צומת הגידין, ומחלות הריאה וזריקת העופות וכו'.

וכב' אסף כעמיר גורנה, את היכל עשת יפה העטו, אשר עי"ז יתנו עיניהם, עינא פקיחא, בכדי לאכול בכשרות מן העוף למיניהו, אשריו ואשרי חלקו אשר מזכה את הרבים, וזכות הרבים תלוי בו, ויפיצו את מעיינותיו חוצה, ויזכה, עוד לחבר חיבורים יקרים, כי כל ספריו מעולם המציאות, בכדי לזכות את הרבנים, ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה, אמן.

בברכה מעיה"ק ירושלים ת"ו

בברכת התורה

ובכבוד רב

הרב אליהו הכהן רבין

הרב המקומי

קרית היובל

ירושלים

אלף קנח

י"ט תמוז תשמ"ג

הר"כ איש האשכולות, רב הפעלים לתורה ולתעודה

הרה"ג מוהרש"י גרוס שליט"א

רב דק"ק "מגן שאול"

ומרביץ תורה בישיבה הק' "בית ישעי'

ברוקלין ניו יורק

ברכת ה' בכל מפעלו בקודש.

הנני לאשר בזה את קבלת הספר "אפיית המצות" ע"י בא כוחו הנאמן מבני ברק עיה"ק.

והנה כעת קבלתי בשמחה את הס' היקר "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות עבור ספריית בית המדרש שלנו המפורסמת למען יהנו רבים וכן שלמי מאורו הבהיר.

הנני בזה בשלמי תודה ורגשי הערצה למעכת"ר על פעלו הטובה וטיבותא אמינא לנאמן ביתו האלמוני מבני ברק עיה"ק.

יזכה מעכת"ר להמשיך דרכו בקודש בזיכוי הרבים ומניעת מכשול מרבים ושמירת טהרתן של ישראל, יהא חלקו ממצדיקי הרבים שהם ככוכבים לעולם ועד.

ביקרא דאורייתא

מוקיר פעלו מאד

הרב אברהם הלל גולדברג

הרב המקומי

כפר פינס

אלף קנט

יום שלישי כ"ד בתמוז תשמ"ג

לכבוד

הרב הגאון כמוה"ר שלום יהודה גראס שליט"א

רב דקהל "מגן שאול" ור"מ בישיבה וכולל "בית ישעי'

ברוקלין ניו יורק

שלום רב וישע' יקרב

אחדשה"ט, הנני מתכבד בזה לאשר את קבלת שני ספריו - חיבוריו היקרים א) ספר אפיית המצות השלם ב) נפש ישעיה על מאכלות אסורות.

דפדפתי בהם אחת הנה ואחת הנה וקראתים בעיון רב באיזהו מקומן וראיתי שידיו רב לו בהלכה ובפוסקים אנא דאמרי לפעלא טבא איישר.

יה"ר שיפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה ולא ימוש מעשות פרי והקב"ה יאריך ימיו ושנותיו בבריות גופא ונהורא מעליא יחד עם כל אשר באהלו אהל ישרים יבורך.

בזמנו גם נשלח לי הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" שגם הוא נמנה בשרשרת הזהב של ספריו היקרים.

הננו בתודה ובכל הכבוד הראוי

הרב מרדכי מזרחי

רב אזור רמת ישראל - בצרון

וחבר הרבנות בתל אביב יפו

תל אביב

אלף קס

בס"ד ה' מנ"א תשמ"ג

בתודה ובברכה קבלנו את הספר החשוב אכילת תרנגולים שחובר ע"י הרה"ג ר' שלום גרוס שליט"א.

הננו בטוחים שהספר ישמש תועלת רבה למעיינים בו.

בברכה

מרכז לתורה ולחינוך

ירוחם

אלף קסא

ג' מנ"א התשמ"ג

כבוד ידידינו הרה"ג הרב שלום יהודה גראס שליט"א רב דקהל "מגן שאול" ור"מ הישיבה וכולל בית ישעיה ברוקלין ניו יורק ירב"ץ.

הנדון: הודאה על קבלת ספרים

ר. מ. נ. השנה מפסח עד היום קבלתי מכת"ר ד' ספרים יקרי הערך בכמות ואיכות, ה"א שחיטה ואכילת בשר כהלכתה הב' אפיית מצות השלם, הג' נפש ישעי'ה הד - אנציקלופדיה לכשרות וראיתי בהם דברים מופלאים מראים על הרב הגאון המחבר שהוא גדול בתורה וגדולי הפוסקים ראשונים ואחרונים ועניו גדול ועל הכל המוסר ובסיפורים המלהיבים שבתוך הספה"ק הנ"ל יפוצו מעיינותיו חוצה, ויוציא לאור עוד כהנה וכהנה.

נא אם אפשר לשלוח לי ספר אור הצניעות ביש' מס' צניעות ישראל כהלכתה לתת ממנו שיעורים לציבור הרחב במקום ובאזור ובארץ כולה איה"ב נא להתפלל לבריאותינו שם: "פרץ" ואמי מורתי "גמרה" ותוד"ר וכל המתפלל על חברו הוא נענה תחלה

בכבוד רב

הרב פרץ מיימון

רב גילת ואזור מרחבים

הנגב

אלף קסב

עש" ק יוסף ה' עליכם ככם אלף ויברך אתכם תשמ"ג

למע"כ

צנא מלא ספרא מלוקט כסולת נקיה

הרה"ג שלום יהודה גרוס שליט"א

ר"מ דקהל מגן שאול

ור"מ בישיבה וכולל "בית ישעי'"

ברוקלין ניו יורק

בעמ"ח הרבה ספרים.

הנני מאשר בתודה רבה על ספרו נפש ישעי' על מאכלות אסורות - חלק ראשון המלוקט מכל הספרים כסולת נקיה יישר חילו וכוחו בבריות גופא ונהורא מעליא להפיץ מעיינותיו חוצה, להרבות גבולו בתלמידים לקדש שם שמים.

ויהי רצון שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה בבנין בית מקדשינו ותפארתנו אמן

כברכת הדוש"ט ומעריצו

הרב אברהם מאיר יעקובוביץ

הרב המקומי

נחלת יהודה

אלף קסג

י"ח תמוז תשמ"ג

לכבוד

ידידי הדגול והיקר

מזהב ומפז

הרב שלום יהודה גראס שליט"א

רב דק"ק מגן שאול יע"י.

הנדון: קבלת ספרי מעכת"ר

הננו מודים לכת"ר וכו' על ... שלשה ספרים והם כדלקמן:

א. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה

ב. אפיית המצות השלם

ג. נפש ישעיה על מאכלות אסורות ר"ל

הנני לאשר שקבלתי הספרים הנ"ל מכת"ר אשר ראה לנכון לעזרני בעבודתי עבודת הקודש ואני תקוה שבזכות כת"ר ... ... מענה על עזרת כת"ר... השי"ת ישלם לכת"ר גמולו הטוב אכי"ר.

ויקויים בכת"ר חזקו ידים רפות וברכות משלוש ארצות...

בכבוד רב

ובברכת יקרא דאורייתא

הרב מנחם עדיד

שמעון מדיד

מודיעים

בני עטרות

אלף קסד

כ"ט תמוז תשמ"ג

לכבוד

הרב שלום גרוס שליט"א

בני ברק

נודע לי מאמיתי הרה"ג הרב צפניה דרורי שליט"א שאתם שולחים לרבני ישראל ספרי קודש הדנים על שחיטה, מאכלות אסורות, ועוד. לכן אבקשכם שתשלחו לי כל הספרים שפורסמו עד היום.

אני הרב הספרדי של קרית שמונה מזה כעשרה חדשים.

אודה לכם מקרב לב על כך.

בברכת התורה הנצחית

הרב יחיאל בוחבוט

הרבנות הראשית

קרית שמונה

אלף קסה

ב"ה,

לכבוד הרבנים שולחי הספרים של המחבר הקדוש הרה"ג שלום יודא גראס שליט"א

יישר חיליה באורייתא אשר יגע וטרח להוציא כל הספרים הנ"ל הממולאים ברוב חכמה ודעת מכל מיני טעמי דאורייתא, וכל יום אני הוגה בהם וטועם טעם בשר וכל מיני מטעמים.

זכות התורה תעמוד לו ולמשפחתו בעוה"ז ובעולה"ב לאורך ימים ושנים אכי"ר.

בכבוד רב

ה' נסים אוחיון

רב מושב

ציטון

קסו

עש"ק חזון התשמ"ג

כב' הרה"ג שלום י. גראס שליט"א

שלו' רב לאוהבי תורתך

קבלתי ספריו נפש ישעיה ואנצקלופדיה לכשרות ה' חלקים וכן שנים הקודמים.

הי"ת יהיה בעזרו להגדיל תורה ואמונה ובזכות "גם יתנו בגלותם עתה אקבצם"

בברכת התורה למחזיקיה

בכבוד והוקרה

המקוה לחסדי ה' ועזרתו

סעדיה ברזילי יצ"ו

רב המקום

גני תקוה

אלף קסז

י' במנח"א תשמ"ג

רב שלומות,

ושוב הנני בתודה על הספר "אנציקלופדיה לכשרות - ה' חלקים" שהואלתם בטובכם להמציא לנו.

הספר הנכבד מאוד העוסק כקודמיו באפרושי מאיסורא דמאכלות אסורות, המטמטם את הלב, יהא ודאי לעזר ולסעד לבאי בית מדרשינו ובית אוצר הספרים שע"י.

יישר חיליה של הגהמ"ח המזכה את בית ישראל חדשות לבקרים, ויהי רצון שיפוצו מעיינות התורה חוצה לתועלת בית ישראל.

בברכה ויקר

ישיבת הדרום

רחובות

אלף קסח

בעה"י יום עש"ק תי"א מנ"א תשמ"ב

אני מאשר בזה קבלת הספר זבח פסח. אני מודה לכם מאוד נהניתי מאוד מדברי תוה"ק ופסקי הלכה יפוצו מעיינותיו חוצה יגדיל תורה ויאדיר.

דרך אגב, ראיתי בספר הנ"ל שהאריך והרחיב כיד ה' הטובה עליו בענין שצריך למנות ב' שוחטים בשחיטת הבהמות ע"ש. ואני באתי לחזק את דברי קדשו ולומר שגם בעירנו זרבה (עיר הידועה במדינת תוניס עיר של חכמים וסופרים) ואגפיה היתה תקנת חכמים בכל תוקף כי לשחיטת הבהמות צריך להיות על ידי ב' שוחטים הבהמות דקות וגסות אבל העופות דוקא בשחיטת ערב יוהכ"פ צריך להיות שנים שוחטים והטעם הפשוט הוא כי אולי מרוב העייפות של השוחט לא ירגיש בבדיקת הסכין בפגימה ח"ו ולכן תקנו שאחד שוחט ואחד בודק הסכין ורק בבדיקת הריאה בדקה די באחד וכמ"ש כ"ז מוה"ר מוהרמ"ק זצ"ל בספריו בר"כ ושואל ונשאל ואין כאן מקום להאריך אסיים בברכה ודו"ש ממני

הרב ראובן עלוש

מושב זמרת

אלף קסט

בס"ד ו' אב תשמ"ג

ראיתי את הספרים הנפלאים על אפיית המצות - אכילת מצות, שחיטה כהלכה - בו מתובלים דברי הלכה ואגדה בטוב טעם ודעת.

וכפי ששמעתי שהנכם מפיצים את הספרים חינם אין כסף לרבנים ומפיצי תורה.

והואיל ואני ב"ה מפיץ תורה ומוסר ברבים ברצוני לבקש אם תוכלו לשלוח לי את הספרים.

בכבוד התורה ויפוצו מעיינותיכם חוצה להגדיל תורה ולהאדירה.

אברהם טובולסקי

בני ברק

אלף קע

א' מנ"א תשמ"ג

שלום וברכה,

הנני לאשר בזה כי קבלתי בשמחה את החבור החשוב המלא תורה יראה וקדושה וכ'

מודה לכב' בזה מקרב לב ויה"ר שיפוצו כהנה וכהנה מעיינותיך חוצה.

בברכת התורה

ועמליה

מאחל

הרב שלמה צדוק

רב השכונות הדרומיות

ור"מ בישיבת עטרת התלמוד

בני ברק

נ.ב.

זה עתה קיבלתי את הספר החשוב אודות אכילת התרנגולים, זבחי צדק מנוחת שלום מנחת יהודה ושמירה טובה - אין ספק שהגאון המחבר חובק זרועות עולם ויהי רצון שיפוצו מעיינותיך חוצה להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכה וידידות

ש. צדוק

.אי"ה בפעם הבא אחוה את דעתי כי אני קיבלתי אותו ממש עתה בבית הדואר בב"ב.

אלף קעא

ח' מנ"א תשמ"ג ערב ת"ב

לכבור פאר דורינו שר התורה הגאון האדיר אביר הרועים הרב הצדיק ר' שלום יהודה גראס שליט"א רב דקהל מגן שאול ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי' מגזע תרשישים.

שלמא רבא לכהדג"ק שליט"א שזכה לתורה וגדולה כאחד, הריני מאשר בתודה והערצה קבלת ספרו הנפלאים אכילת התרנגולים ושמירה טובה.

בהערצה

באהבת עולם

הרב פרץ אריאל

הוד השרון

אלף קעב

ר"ח מנחם אב תשמ"ג

לפאר מעלת הגאון האדיר אביר הרעים רבי שלום יהודה גראס שליט"א גאב"ד ור"מ מגן שאול וישיבת בית ישעי' ברוקלין ניו יארק

שלמא רבא לכהרג"ק שליט"א

בהוקרה והערצה אני מאשר קבלת הספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות

אשרי חלקו והלואי שאזכה מעין חלקו בעמלו...

באהבת עולם

פרץ אריאל

לשכת הרבנות

המועצה הדתית

הוד השרון

אלף קעג

אב תשמ"ג

ברכה ואור!

הנני לאשר בזה את קבלת הספר אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים.

והשי"ת ישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו של הרב המחבר ויזכה להפיץ תורה ולהאדירה לאורך ימים ושנים.

כמו כן ברצוני להעיר הערה שכבר כתבתי במכתבי הקודם, בכדי ש"עמך" ישראל היושבים כאן בארץ ישראל יבינו את הנאמר בספר היה מאוד רצוי שהדברים יכתבו בלשון קודש בעברית ולא באידיש.

בברכה

יחזקאל שרגא ליכטנשטיין

רב קיבוץ

עין הנצי"ב

אלף קעד

ד' מנ"א תשמ"ג

לכ'

הרב הגאון המפורסם רבי שלום יהודה גראס שליט"א

אחדשה"ט במשפט וכיאות,

הנני לאשר בתודה את קבלת אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים ממעכת"ר שליט"א, זוהי יצירה נפלאה ותהא משכורתו שלמה מן השמים.

בברכת התורה

הדושה"ט

הרב נתן אורטנר

רב העיר

לוד

אלף קעה

יו"ד מנחם אב תשמ"ג

כבוד הה"ג המזכה את הרבים בחיבוריו היקרים כה"ר שלום י. גראס שליט"א.

אחדשה"ט באה"ר

הננו מאשר קבלת הספר "זבח פסח" כולל כל החלקים, תהי משכורתכם שלימה מאת ה', ובזכות תוה"ק נזכה במהרה לגאולה שלימה, ולתשובה שלימה אמן.

הרבנות הראשית

עכו

אלף קעו

חודש מנחם אב תשמ"ג

כבוד הגאון הגדול הרב ש. גראס שליט"א

בעל מחבר של הרבה ספרים

הנני מודה לו על הספר אכילת תרנגולים, זבחו זבחי צדק, מנוחת שלום, מנחת יהודה, שמירה טובה.

יזכה לחבר ספרים יותר ויותר מתוך נחת והרחבה ובריאות וכל טוב

בכבוד רב

ישיבת "כתר תורה" להוראה

מיסודו של כ"ק אדמו"ר מראדומסק הי"ד

בני ברק

אלף קעז

ז' אב מנחם התשמ"ג

לכבוד הרב שלום יהודה גראס שליט"א

בני ברק

ר., מ., נ.,

קבלתי בתודה ספר אכילת התרנגולים והספרים הצמודים לו, ויש בהם הרבה מה לזכות הרבים.

הקשינו מה שיתן לנו... להכיר הדרך הנכונה הרצויה... לעשות ברצון ובשמחה כראוי אמן.

בברכה ושלום

ה' ססי כהן הי"ו

הרבנות המקומית

מושב ברכיה

אלף קעח

מודה מאוד על הספר היקר "אכילת התרנגולים" וכו', ויודע להעריך את העבודה הרבה שהשקיע המחבר המכובד.

ויזכה ללכת מחיל אל חיל.

בכבוד ובברכה

אשר ווייס

אלף קעט

יום ו' עש"ק פ' ואתחנן

הנני לאשר כי קבלתי את ספרו החשוב.

והנני לברכו כי יזכה שיפוצו מעיינותיו חוצה.

בכבוד רב

הרב א. כהנוביץ

בני ברק

אלף קפ

אני מאשר בתודה קבלת ספר אכילת התרנגולים שחיבר הרה"ג ר' ש.י. גראס.

חיים י. כהן

אלף קפא

מאשרים קבלת הספר אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים.

בכבוד ובתודה

אלף קפב

ח' מנחם אב תשמ"ג

לכב'

הרב הגאון הרב גרוס שליט"א

שלום וברכה וכטו"ס!

קבלתי את ספריו היקרים והחשובים, המלאים תוכן, ידע והבנה עמוקה.

ואני תפילתי לה' יתברך, שיתן לו בריות גופא ונהורא מעליא להמשיך ולהפיץ מעיינותיו חוצה.

בברכת לב

הרב יצחק פרץ

רב העיר

רעננה

אלף קפג

ד' מנ"א תשמ"ג

לכבוד הגאון מזכה הרבים וכו' מוה"ר ש.י. גראס שליט"א

אחדשה"ט קיבלתי את ספרו היקר והחשוב אכילת תרנגולים, זבחו וכו'.

ואני מודה לכ"ת שליט"א מאד עבור הספרים היקרים.

ואני מאחל לכ' שיעזור לו הקב"ה להמשיך בעבודתו הקדושה עד ביאת גואל צדק בב"א.

בברכת התורה

הרב אברהם קרויזר

הרב המקומי

כפר יבנה

אלף קפד

מנחם אדר תשמ"ג

כבוד

הרב הגאון המפואר מח"ס חשובים ונכבדים

רבי ש. י. גרוס שליט"א

רב בניו יורק

אחדשכת"ר שליט"א,

ספריו הנכבדים "אפיית המצות השלם" ו"נפש ישעי'" נתקבלו בתודה וכמעשהו בראשון כן באחרון הגדיל הפליא לעשות עמנו, יה"ר שיפוצו מעיינותיו החוצה, ומהרה יקבע כשחר אורנו.

הכו"ח לכבוד הרה"ג המחבר

יהושע דוד רוזנברג

רב השכונה קרית נורדאו

נתניה

l

אלף קפה

בס"ד ר"ח אלול התשמ"ג

א. מ. נ.

הריני מאשר בתודה קבלת הספרים החשובים "נפש ישעיה" ואנצקלופדיה לכשרות ה' חלקים מאת הרה"ג המחבר מזכה הרבים בכל השטחים מוה"ר שלום יודא גראס שליט"א.

על חשיבות הספרים כבר עמדו הרבנים הגאונים נא להעביר תודתנו וברכתנו כראוי.

ביקרא דאורייתא

י. שרעבי

אלף קפו

יום ד' ח"י אלול תשמ"ג

לכבוד

הרב הגאון ש. י. גרוס שליט"א

עטרת ברכות ור|ב שלום

אחדשה"ט ביקר,

תיתי לו כי זיכני בקבלת ספרו החשוב בנושא כשרות התרנגולים וכל הדברים הנמשכים מזה.

מובטח לו, כי בעז"ה יהא הספר לנגד עיני ובודאי יסייעני בפסיקת הלכה למעשה.

יישר חילו לאורייתא, ויתברך בכל מילי דמיטב,

בברכת כוח"ט

הרב ישראל לאו

הרב הראשי

נתניה

אלף קפז

ג' פ' האזינו כ"ח אלול תשמ"ג

לכבוד

הרב הגאון הגדול מזכה הרבים בספריו הנפלאים, מעורר ישנים ומקיץ נרדמים, ידיו רב לו לגלות נסתרים בכשרות המאכלים, לסקל הדרכים ולהרים מכשולים מהלכי תמימים ה"ה הרב הגדול מוהר"ר רש"י גרוס שליט"א, יאיר נרו ויזרח לעולמים.

הופיע לנגד עיננו טור בהיר ספריו דמר יקרים מפנינים וגם כמה קונטרסים (ספר אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים וס' אפיית המצות השלם וקונ' ונאמר אמן - יצחק לשוח וכן מדריך לעניית אמן ח"ב) וכן הגיע לכולל אברכים בפ"ה ק"ק (ס' אנציקלופדיא הנ"ל) ואין לקטן כמוני לבוא להלל השמש בגבורתו מכ"ש במקום שכבר עמדו וברכו רבותינו גדולי הדור שליט"א, וכל הספרים הנ"ל ראיתי בהם ידיעות נחוצות מאוד לכל אחד ואחד מישראל ואשרי חלקו שזכה לזה.

והנני בזה לקיים רצונו בזיכוי הרבים והריני מוסר את הספרים וקונטרסים הנ"ל לבתי המדרש ובתי הכנסת דפה ק"ק שיהנו רבים ויתעוררו בתיקון הדת, וזכות הרבים תלוי בו.

ולענ"ד כי היא מהמכשולים הגדולים ביותר בימינו, ואין הציבור בקי בבדיקה, ואפילו היותר חרדים. (ודוגמא אחת ענין ה"ארביס" שאוכלים בשמחת שלום - זכר, וידוע שצריך בדיקה והרבה "בודקים" אותם ומוציאים כל שחור ושינוי מראה וכו' ואינם יודעים בכלל מה לחפש, והוא שכל גרעין שיש עליו נקודה לבנה קטנה ביותר בוודאי יש בפנים תולעת, וזה בדוק ומנוסה. ואפילו כשפותחים אותו קשה מאוד לראות התולעת שהוא ממש בצד הארביס, אל הנקודה הלבנה היא סימן מובהק וצריך לפרסם הדבר). וכת"ה שליט"א כבר הדפיס כמה דפים מס' שימושה של תורה מהרב פלדמן ז"ל בענין זה. ובזמן האחרון יצא לאור בירושלים עיה"ק ס' "מדריך להלכות תולעים" ע"י הרה"ג יואל שוורץ ויצחק ברמט מישיבת דבר ירושלים, ודבר גדול עשו בזה. גם ידוע לי על שנים שעוסקים במיוחד במקצוע זה הרה"ג ר' אליהו פ|אלק שליט"א מק"ק גייטסהעד באנגליה, מח"ס מחזה אליהו, שכבר לפני שנים רבות ראיתי אצלו כת"י מפורט בענין בדיקת תולעים ועדיין לא הוציאו לאור, וכן מר ארי' לבקוביץ מק"ק בני ברק, מח"ס "שביעית ושמינית למעשה" ששמעתי ממנו שיעור הדרכה בבדיקת תולעים אבל גם לא הוציא ידיעות אלו בכתב ובדפוס, וחבל, כי יש בזה זיכוי גדול לרבים.

ואחתום בברכ"ה מעומק הלב שיזכה כ"ת שליט"א להמשיך בפעליו הכבירים בחיזוק הדת, ויכתב ויחתם בספרן של צדיקים גמורים לאלחטו"ש.

כעתירת

הרב יהודא אריה שווארץ

רב דק"ק

חזון יחזקאל - מרכז אלומה

אלף קפח

יום שני ט"ז תמוז תשמ"ג

לכבוד

הרה"ג מעוז ומגדול וכו'

הגאון מוה"ר שלום יהודה גראס שליט"א

רב ואב"ד דק"ק מגן שאול

ניו יורק

רב גדול!

אחרי דרך מבוא השלום, מעיה"ק ירושלים ת"ו אני מאד שמח, על אשר כב' מזכה את הרבים, בחבוריו היקרים לחלקם ולהפיצם ללומדי תורה, יה"ר שחפץ ה' בידו יצליח, וישב על מבועי התורה והיראה אמן.

ברצוני לבקשו, כי כאן בשכונתינו "קרית היובל" ירושלים, נמצא כולל אברכים לעדת הספרדים בביהכנ"ס "שבת אחים" ע"ש "ישיבת רשב"י", (שר בית הזוהר), נחוץ לנו עבור הישיבה הנ"ל, ש"ס בבלי אמריקאי הגדול ב - 02 כרכים זה עולה כאן בירושלים סך של 004 דולר.

נודה לכת"ר שליט"א על תרומתו אם נקבל ש"ס אחד גדול או סך של 004 דולר לקנות הש"ס או ימצא איזה נדיב מקהלתו, שיתנדב ש"ס אחד עבורנו.

וזכות המצוה תגן עליכם, ותתברכו בכל מילי דמיטב אמן.

אחכה לתשובתו בנדון

בברכה מעיה"ק ירושלים

ובכבוד רב

אליהו הכהן רבין

הרב המקומי

קרית היובל

אלף קפט

תודה רבה קבלנו את הספר אנציקלופדיה לכשרות.

ישיבת אש התורה

עיר העתיקה

ירושלים

אלף קצ

ה' טבת תדש"מ

רב מאוד נכבד שליט"א

הנני לאשר בתודה קבלת הספרים היקרים והחשובים אכילת התרנגולים וכו' (אנציקלופדי' לכשרות ה' חלקים).

הנני לברך את מעכ"ת שליט"א שעוד יפוצו מעיינותיו חוצה ויזכה לזכות את הרבים בחכמת .... הגדולים!

בהוקרה ובתודה רבה

ישיבת פורת יוסף

רשת ישיבות

ירושלים

אלף קצא

אני מאשר שקבלתי את הספר אנציקלופדיה לכשרות ע"י ר' דוד סגל בית שאן.

אשמח לקבל את שאר הספרים שיצאו לאור.

צבי פאלוך

חצור הגלילית

אלף קצב

קיבלנו את הספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות

ישיבת חתם סופר

ירושלים

אלף קצג

הנני מעוניין לקבל ההמשך ומודה לכם מאד, עבור הספר נפש ישעי' ותזכו עוד לזכות את הרבים.

משה יהושע אבוביץ

בני ברק

אלף קצד

יום ב' א' לח' כסלו תשמ"א

לכבוד

מעלת הרב הגאון שלום יהודה גראס שליט"א

אנחנו שוחטי עוף העמק מודים בהוקרה רבה לכת"ר על הספר "זבח פסח" שקבלנו ע"י הרב המשחטה הרב ברדוגו ור' יהושע שליט"א.

אנחנו תפלה שיצאו מעיינותיו החוצה.

בברכת התורה ולומדיה

140ר' פרץ דוד

ר' יצחק אדזיאשולר

ר' אברהם גנגלר

ר' פרץ נסים

ר' עזריאל פדינדבסקי

ר' שלום אגיאשוילי

ר' ברוך חורי

ר' רפאל ברדוגו

ר' דוד אברזיל

ר' גבריאל רון

ר' אליעזר גנז

ר' כהן לוי

בן עמי אשר

ר' אברהם פלמן

ר' יעקב אזאי

ר' נחום קפלון

ר' שלום אלמקייס

ר' פרידמן

אלף קצה

כ"ו מר חשון תשד"מ

לכבוד

הרב ש.י. גרוס שליט"א

ברוקלין

ר.מ.נ.

הרינו בזה לאשר קבלת ספרו הקדוש "נפש ישעיה" הדבר יביא לנו תועלת בבית הספר ועל זה אנו מודים לו מאד ומברכים את כב' בכל הברכות האמורות בתורה ושיזכה להפיץ עוד ספרים כהנה וכהנה.

בכבוד רב

י. פריימן

מנהל בית הספר

בית יעקב

שכונה עזרא

תל אביב

אלף קצו

כ"א בחשון תש"מ

למע"כ הגאון הנודע בשערים

הרב ר' שלום יודא גרוס שליט"א

אחדשה"ט בכל הכבוד הראוי והברכה.

ברוב תודות והוקרה הרינו מתכבדים לאשר קבלת ארבעת ספריו היקרים שישמשו ויעבירו את ספריית מוסדנו.

אנו מלא תקוה כי כאשר יופיעו יתרת חבוריו החשובים יזכם במו ידנו.

תשואות חן חן למעכת"ר

ברגשי תודה ובהוקרה

הרב דוד אסף

מכון לחקר כתבי הרמב"ם

חיפה

אלף קצז

לכ' הרה"ג שלום יודא גראס שליט"א

שלחת שי שלשה שהם שבעה ספרים, נעמו לי נפלאות המוסר והודתי על הספרים...

והנה - הופתעתי שוב בספר נפש ישעי' עמ"א... אני אוהב תורה! ובפרט ספורי המעשיות מצדיקים המושכים הלב הרבה מצאו חן בעיני וחזקו אותי ביש"מ וזבמ"א.

החותם בברכת התורה

וביקרה רבה

יחיא בן שלמה צברי

רח' הכרמל

תל אביב

 

 

א

קצח

אור ליום ב' פרשת ויחי ו' טבת תשד"מ

לכב' הרה"ח עסקן... וכו'

לא יודע את השם של כב' אבל הנני מאחל לכב' כט"ס שיזכה לתורה ולמצוות ולמש"ט וכו' זהו דבר חשוב מאד הספרים הללו, ובטח זהו מביא ליר"ש ובפרט לשוחט וכפי שאדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע זלהה"ה כתב שכל יהודי צריך להיות יר"ש ובפרט שוחט שצריך להיות יר"ש מרבים ויש ג' פירושים ע"ז יר"ש מרבים שהרבים יעידו עליו שהוא יר"ש ב' יר"ש מנעוריו ג' יר"ש יותר מהרבה הרבה אנשים יישר כח.

משה הלוי בויץ

כפר חב"ד

אלף קצט

בס"ד

לכבוד

הרב הגאון שלום יודא גראס שליט"א

קבלנו בברכה את הספר שיצא לאור "נפש ישעיה" ע"י הרב ברדוגו יהושע שליט"א רב המשחטה ברמת ישי.

ואנו שוחטי עוף העמק באנו עהח"מ

140ר' עזריאל פזינצבסקי

ר' אברדגי'ל דוד יצחק

ר' אדזיאשוילי יצחק

ר' פרץ נסים

ר' ועקנין דוד

ר' אלמקייס שלום

ר' גלאנץ אליעזר

ר' פרידמן אברהם

ר' גנזלר אברהם

ר' רפאל ברדוגו

ר' נחום קפלון

ר' אברהם פלמן

ר' יעקב אגאשוי

ר' דוד אוחיון

ר' שלום אדזיאשוולי

ר' אשר בן עמי

.מעבר לדף רשימת השוחטים שקבלו ע"י הספר היקר "נפש ישעיה".

בברכת התורה ולומדיה

ע"ה יהושע ברדוגו

רב במשחטות

עוף העמק

רמת ישי

אלף ר

יום ד' ח' טבת תשד"מ

אנו מאשרים בזה את קבלת 2 הספרים על מ"א נפשי ישעי - ה ואכילת תרנגולים כ"א מאתנו קבל את הספרים הנ"ל ותודה רבה ע"ז.

140הרב שמואל מייבסקי

יוסף שפיצר

צבי קופמן

משה אסייג

גיאת שלמה

משה י. זייבלד

ישראל גוטליב

שלמה ברזסקי

שמואל זייבאלד

אברהם דוד רוזל

מרדכי בוקשפן

בן ציון שקול

יוסף קניגספור

שלמה גולובנציץ

יוסף צדוק

הלל כהן

אריה בוימל

יוסף קויפמן

משה לב

בן ציון מיכאלשוילי

יצחק מיכאל

רן שלום

מסעוד חזן

ש. גור אריה

א.נ.

נא לשלוח עוד חמש ספרי אכילת תרנגולים ונפש ישעי' כי זה חסר עוד לכמה שוחטים.

בכבוד רב

ש.צ. וינר

אלף רא

בס"ד,

לכ' הרב שלום י. גרוס נ"י עדוש"ט לפ"ק

ראיתי את הספר עניית אמן כהלכתה, מאוד מאוד הייתי רוצה לזכות את הרבים בענין זה מאוד מאוד נחוץ לזכות את הרבים ובכן אם אני יכול לקבל כמה ספרים לחלק בכמה בתי כנסת הייתי מבקש לשלוח. אני מעוניין לעשות את העבודה זו לזכות את מי שאפשר עוד לזכות.

ד' תתן שנוכל לעשות את העבודה זו בנקל בלי מכשולים, צריכים לעשות הכל כדי לקרב את המשיח במהרה בימינו אמן.

ממני המצפה בשלום טוב העולם.

פנחס וינברג

 אני מוכן מכל דבר לעשות כדי לזכות את הרבנים.

שלום כל טוב,

פנחס וינברג

רח' מנדלי מוכר ספרים 91

קרית אתא

אלף רב

בעז"ה

ברכה ורוב שלום,

זכיתי לעיין בספר החשוב אכילת מצות בפסח מאת הרב הגאון שלמה י. גרוס שליט"א.

מאה"ב והוא מלא וגדוש ד"ת ופלפולים נחמדים וכן ספרים מגדולי וצדיקי ישראל. הנני מדריך רוחני בשיעורי תורה בביהכ"נ ברחוב שאני גר בו וכ"כ מלמד תושב"ע והלכה בביה"ס תורני. אודה לכם מאד אם תשלחו לי סכום זה כדי שאוכל מתוך דבריו הנחמדים להפיץ תורה לרבים ושכרכם גדול מן השמים.

בתודה מרובה

ובכבוד ויקר

החותם לכבוד התורה

י. וינמן

אלף רג

ערב פורים תשד"ם

הנני מודיע על קבלת הספר אכילת מצות בישראל.

בתודה מראש

אוצר הספרים

שע"י ישיבת טלז

ירושלים

אלף רד

ב"ה יום י"ב אדר ב' תשד"מ

אני הח"מ מאשר שקבלתי את הספר ספר אכילת מצות בישראל חיבורו של הרה"ג הרב יהודה גרוס שליט"א יישר כח לחכמתו הרמה על כל הספרים שהוא מחבר.

בתודה רבה

ובברכת התורה

חיים בדוחרב

מושב אורה

אלף רה

בס"ד

הנני לאשר את קבלת הספר

בכבוד רב

בית המדרש

שלום יוסף פרידמן

מבוהוש

תל אביב

אלף רו

הנני מאשר בזה כי קבלתי את הספר אכילת מצות בישראל ומצאתי ענין גדול.

הן תזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

מ. וילנר

אלף רז

הננו מאשרים בתודה קבלת הספר.

ישיבת וכולל אברכים

זכרון מאיר

בני ברק

אלף רח

עש"ק לסדר ויקרא תדש"ם

לכבוד

רבי שלום יהודא גרוס נ"י

רוב טובה וברכה

חן חן לספרו אכילת מצות בישראל ויפוצו מעיינות...

ביקר

בנימין אביעד

רב לאזור שפיר

משואות יצחק

ד.נ. לכיש צפון

אלף רט

יום ב' פר' צו תשד"מ לפ"ק

לכבוד

הרה"ג זוכה ומזכה את הרבים ועומד בפרץ מוהר"ר שלום יהודה גרnאס שליט"א,

אחדשה"ט,

הנני מודה לכת"ר בעד הספרים החשובים ואחרון חביב במצות אכילת מצות בישראל.

יעזור השי"ת שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

הכו"ח

ארי' לייבוש היילפרין

אלף רי

הריני מאשר בזה קבלת הספר "אכילת מצות בישראל".

הרב בן ציון פירר

אלף ריא

כ"ב אדר ב' תשד"מ

הרינו מאשרים בזה קבלת הספר "אכילת מצות בישראל".

תשו"ח ובברכת חג כשר ושמח למחבר שליט"א ולמוציא לאור ונזכה להרמת קרן התורה ולגאולה שלימה, בביאת בן דוד בב"א.

בכבוד רב ובהוקרה

ישיבת רבנו חיים יוסף

ההנהלה

ירושלים

אלף ריב

הרינו מאשרים קבלת הספרים.

כולל אלכסנדר

בני ברק

אלף ריג

יום ז' אדר ב' תדש"מ

לפאר הדור שר התורה אביר הרועים הגאון האדיר הרב ר' שלום יהודה גראס שליט"א רב דקהל מגן שאול ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי'.

שלמא רבא לכהדר"ג שליט"א.

תודה מקרב לב על המתנה הנאה ספר אכילת מצה בישראל תורה וגדולה כאחד זכה הדר"ג שליט"א, הצצתי וזכיתי באלפי שקלים היתכן? כתה"ר מעיר על שינים תותבות והזמנתי לחג הפסח חדשים שאוכל להשתמש בהם בפסח, ומזונות של אדם קצובים חוץ מהוצאות שבתות וימים טובים, בוודאי הקב"ה ימציא לי אלפי שקלים...

וה' יתן לו כח לחבר כל הספרים שנגזר עליו מן השמים כמו שאנו אומרים בכל יום "ותן חלקנו בתורתיך" ויזכה לקבל עם ספריו היקירים פני משיח צדקינו אמן.

בהערצה ובאהבת עולם

תלמידו המתאבק בעפר רגליו

הרב פרץ אריאל

רב ואב"ד

לשכת הרבנות

הוד - השרון

אלף ריד

ז' אדר ב' תשד"מ

לכבוד

הרה"ג הרב שלום יהודה גרוס שליט"א

רב דקהל מגן שאול

ברוקלין

שלום וברכה,

קבלתי היום את ספרו על אכילת מצות בישראל, קראתי בו חלקים אחדים, ומצאתי ליקוט חשוב של דיני פסח וגם ספורי צדיקים הקשורים עם החג, ועלי להודות לכב' עבור הטרחא ביגיעה בחבור הספר, ובטוח אני שבמאמץ לא הי' לשוא אלא יביא תועלת רבה וגם הנאה רוחנית לרבנים ולכל קוראי הספר.

חן חן וברכת חג כשר ושמח.

בברכת התורה

הרב אהרן קלר

רב העיר

נהריה

אלף רטו

שושן פורים תדש"מ

שלו' וברכה,

מאד הנני מודה למעכת"ר על חבורו אכילת מצות, עמל ויגיעה רבה נכרת בו.

אשרי חלקו בזכוי הרבים לחביבת מצוה.

חלקם בין מזכי הרבים אשר צדקתם עומדת לעד.

בברכה

פסח כשר ושמח

הרב נח קרול

רב ואב"ד

מושב חמד

ליד בית דגן

 

 

ו

אלף רטז

אדר ב' תשד"ם

אל

כב' מ"ע הרב הגאון הגדול המפורסם בספריו ובפעליו כמוהר"ר ר' שלמה יהודה גראס שליט"א

רב ור"מ בברוקלין נ"י.

שלום וישע רב!

הנני מאשר ברב תודה והוקרה קבלת ספרו היקר "אכילת מצות בישראל" בו השקיע עבודה עצומה בדיני הפסח ובכלל זה כשרות התרופות והספקות הגדולים שלא היו ידועים עד כה.

יישר חילא על שזכה וזיכה את הרבים וזכות הרבים תעמוד למעכת"ר שליט"א להוסיף עוד כהנה וכהנה כיד ד' הטוב עליו.

בקשתי אמורה להמציא לכב' ספריו היקרים לישיבתינו ישיבת התה"ק הרשב"י זיע"א עפ"י הכתובת: ת.ד. 36 צפת.

בתודה מראש

וביקרא דאורייתא

הרב דוד דיין

הרב הראשי

צפת

אלף ריז

בס"ד

לכ' הרה"ג המחבר שליט"א

יהא חלקנו עם המזכים את הרבים. ומודה בקבלת ספרו, בענין "אכילת מצה" ה' עמכם!

שפע ברכות שלום רב!

הרב שלום לופס

עכו

אלף ריח

קבלתי את הספר "אפיית המצות", ובודאי יהיה לתועלת בימים אלו של פרוס חג. וכבר קבלתי כמה ספרים מהה"ג שליט"א וכולם באו לי לתועלת.

הרב צבי יצחק אברמוביץ

חצור הגלילית

אלף ריט

כ"ד אדר ב' תדש"ם

לכב' הרה"ג כמוה"ר שלום יהודה גראס שליט"א.

ר. ג. מ. נ.,

הנני מאשר בתודה קבלת ספרו אכילת מצות מאד אני נהנה מדבריו שהם הלכה למעשה שידע כל בר ישראל איך להתנהג ולהזהר מדבר שעלול להכשל בהם ח"ו בלי ידיעה תחזקנה ידי כתה"ר כי המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו יה"ר שעוד יוסיף לחדש חידושים רבים בתורתינו הקדושה ואורך ימים ושנות חיים ועושר וכבוד לו ולכל משפחתו.

אכי"ר.

נ.ב. ברצוני להעיר לכת"ר בספרו "מנחת יהודה" נכתב בשפה לועזית (אידיש) שפה שלא מובן לי והיה מן הראוי לתרגם בעברית מה נאמר בו וכך נשאר הספר כאיגרת חתומה וכרוכה שאין לי רשות להשתמש בה יסלח לי כת"ר על הערתי.

בכבוד רב

ובברכת חג כשר ושמח

הרב רפאל ביטון

הרב המקומי

אור עקיבא

אלף רכ

ב' לס' צו תשמ"ד

בעזהשי"ת

פורים שמח ופסח כשר ושמח וכט"ס

א"כ מעכת"ר הרה"ג המו"מ בעמ"ח הרבה ספרים נחוצים רבי שלו' יהודה גרוס שליט"א רב דקהל מגן שאול ברקולין יצ"ו.

אחדשה"ט כראוי.

קבלתי ספרו החשוב אכילת מצה בישראל נוסף על כמה ספרים ששלח לי מעכת"ר כבר מזמן כמו שחיטת ואכילת בשר, סדר אפיית מצות ונפש ישעי' על מאכלות אסורות וכולם אחד אחד הם ספרים נחוצים מאד בדברים העומדים ברומו של עולם מלוקטים מספרי רבותינו ראשונים ואחרונים ומסודרים בסידור יפה ונאה בטוטו"ד כדי לזכות את הרבים ולהסיר מכשולות וכו' - ע"כ תשואות חן חן למעכת"ר בעד הספרים ששלח לי - יה"ר שיזכה גם להבא להפיץ מעינותיו חוצה ויתקבלו ספריו לרצון בקרב כל ישראל.

וע"ז באתי עה"ח לכבוד התורה ולומדי'.

הרב דוד בן ציון קליין

הרב הראשי

יסודות

אלף רכא

ח' כסלו תשמ"ו

אל מעכ"ת שליט"א

ספרו החשוב "אנציקלופדיה לכשרות" הגיענו לנכון וכבר אל מקומו בא בשלו' בכותלי בית מדרשינו ששם ודאי יהי' לתועלת להאברכים נ"י אשר עסוקים הם במקצוע של הכשרות.

בהוקרה רבה

יחיאל יצחק פאר

ישיבת דרך איתן

ע"ש מרן רבי אברהם יפהן זצ"ל

ניו יורק

אלף רכב

כ"ג אדר תשמ"ג

נודה לכם מאוד אם תשלחו לנו עבור הספריה התורנית שבבית הכנסת שלנו.

 ספר עניית אמן כהלכתה.

 ספרים הדנים בענין מצות "מצוה".

 וכל שאר החוברות וספרים שהוצאתם לאור לזכוי הרבים.

קבלו את תודתי מראש על היענותכם וברכותינו שתזכו להפיץ עוד ועוד תורה ויראה אכי"ר...

בברכה

הרב חיים ישראל

רב בית הכנסת

תפילה למשה

כפר סבא

אלף רכג

בע"ה ערב ר"ה, - תשד"ם

תודה רבה עבור הספר "קדושת ישראל".

בברכת כוח"ט

הרב אפרים - יהודה נידיץ

אלף רכד

אדר ב'

ברצוני להודיע על קבלת הספר.

בתודה ובברכה

ישיבה וכולל הרב אבוחצירא

בית מדרש להכשרת רבנים ודיינים

רמלה

אלף רכה

בס"ד, י"א אלול תשמ"ג

למעכת"ר האי גברא רבה ויקירא כביר המעש להרבצת תורה וזיכוי הרבים

הגה"צ מו"ה ר' שלום יהודה גראס שליט"א

רב דק"ק מגן שאול ור"מ ישיבת בית ישעי'

ברוקלין נ"י.

אחדשה"ט ביקר רב,

הננו בזה להביע יקר שבח ותפארת למעכת"ר שליט"א על אשר זיכנו בחיבורו המרהיב - העוסק בענינים נעלים בהלכה למעשה.

ספרי מעכת"ר שליט"א משמשים לעזר רב לכל יושב על מדין ולמורי הוראות בישראל ועלה ביד מעכת"ר שליט"א לבאר ענינים שונים באופן בהיר ביותר.

ברכתנו הנאמנה למעכת"ר כי יזכה להוסיף ולהוציא אורה מפירותיו המתוקים ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה לשם ולתהילה.

בפרוס השנה החדשה הבעל"ט הנני לברך את מעכת"ר שליט"א וכל הנלווים אליו בברכת השנים הטובות לברכה. ימלא השי"ת כל משאלות ליבכם לטובה.

בברכת כוח"ט

וביקרא דאורייתא

הרב ש.ב. ליפשיץ

רב שכונת הלל

רמת גן

אלף רכו

ערש"ק לס' ובקשתם שם ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך.

הברכה והשלו' מקרית מעוזינו פאר עוז לנו מקום קדש הקדשים לרומנה"פ הרה"ג וו"ח איש חי ורב פעלים מהולל ומשובח ה"ה

הרב מוה"ר שלום יודא גרוס שליט"א

שלו' וברכה,

הנני כעת בעיה"ק ירושלים שמעתי שהי' פעם מדובר כי המים הנתנים לשתות ע"י השלטונות רצו אחרי השימוש לנקותם ולצרפם בחיטוי ולחזור שוב לברזות המים.

אולם מפני רעש והתנגדות הרבנות נתבטלה התכנית.

אולם שמעתי שבניו יורק ישנם מחזות שכן עושים את זאת אחרי שימוש המים עוברים אלו המים בניקוי וחיטוט והם חוזרים שוב לצנורי המים הראשיים יוצא איפוא הרבה שאלות הלכתיות הכרוכות בזה.

מים שנעשו בו מלאכה הנפסלים לנט"י וכו' ועיקר בימי הפסח שחמץ אפי' באלף לא בטל ושיעורו במשהו.

הייתי רוצה לדעת אם נכון הדבר שמשתמשים בו במחוזות שונות בניו יארק באלו המים.

גם ראיתי כאן בירושלים דבר שלא ראיתי בשום מקום שמכינים לפני חג הפסח מים להשתמש בכל החג, שלא יצטרכו בביטול משהו חמץ ח"ו.

בכל הכבוד

צבי ליפשיץ

אלף רכז

בס"ד א' דסליחות תשמ"ה

למע"כ הרה"ג שלום יודא גראס שליט"א אבדק"ק האלמין.

אחדש"הט כמשפט

כוח"ט

מכתבו פורסם בשער בית רבים בעיתון עש"ק פ' חזון השתא רצוף פה להודע מה ועל מה זה.

עובדא המחרידה ביותר לא"ש שומרי התורה ומצוותיה אין ספר בלב כל נפש בישראל הירא את דבר ה' שכדאי ונכון לרכוש ולספר לעצמו ולב"ב בכל מה דאפשר הן במזון והן כל צרכי הבית להיות מהדברים מהדרין מן המהדרין, אבל הפרסומת הנ"ל בתאריך הנ"ל חרדה גדולה אחזתני וכו'...

וכבר למדו אותנו חז"ל לברך אלקינו אשר טוב גמלנו כאשר הוא נגלה לעיננו מבריאת עולם עד זמנינו. ואף שלפעמים לעניות דעתינו נחשבים המאורעות הבאות עלינו שהם לרעתינו והאלקים חשבם לטובתינו. כי הוא התומך גורלנו והעמידנו על דרך טוב לנו. ועד שלא שקעה חמה של נביאנו יציץ ציץ וזרח החכמה אל חכמינו ומהחכמים להגאונים מנהגנו.

ובהגולה הלכנו אחרי דרך שבחרנו בה מכבר. הה"ד והודעתי להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.

עד אנכי החו"מ שלא ראיתי הדברים הללו שנכתב ונחתם בעתון ואימה וחרדה גדולה נפלה עלי כראותי זאת...

רצוי בזה שהרב יענה לי תשובה מהרה על מכתבו כנ"ל.

הכותב וחותם למען טהרת הכשרות לבית ישראל נאמן.

בברכת כוח"ט

הק' שמוא' נטע י. קויפמן

מיאמי ביטש

פלארידא

 

 

ה

אלף רכח

ט"ז תמוז תדש"ם

שלו'ם וכל טוב סלה.

אל כבוד הרבני היוחסין הגאון המפורסם מוה"ר שלו'ם יהודה גרוס שליט"א

בשמחה רבה אנו מבשרים שזכינו בס"ד לפתוח כולל מיוחד לשובי"ם משתלמים מומחים ויר"ש שם הכולל מרכז לשובי"ם נועם אלימלך "ליזענסק" ע"ש הרה"ק זקנינו איש אלוקים רבן של כל ישראל הרבי ר' אלימלך מליזענסק זיע"א, וב"ה הצלחנו להעמיד תלמידים הגונים וירו"ש ומומחים לשם ולתהילה.

וכמו שראיתי את הספרים הקדושים שכבודו שליט"א הוציא לאור ונהניתי מאוד, ע"כ אבקש מכבודו שליט"א לשלוח לנו את הספרים שהוציא לאור, ובע"ה יהי' לנו לתועלת.

אחד התקנות הטובות שנתקנו במכון שלנו שמקבלים מאתנו תעודת הודעה מוגבל שתוקף התעודה לזמן מוגבל עד שיבא מידי פעם לבחינות חוזרות ואז נתחדשה הקבלה.

וכעת אנו עומדים לפתוח בעזה"י "מכון ללמוד תורת הניקור" ובס"ד נצליח ללמד בני ישראל את תורת הד' כמקובל מקדמת דנא בקהילות קדושות בישראל, ולא להכשיל ח"ו ולא לומר על טמא טהור ועל טהור טמא ושלא יצא מכשול תחת ידנו, ושנזכה להרבות כבוד שמים תמיד, ונעמוד תלמידים הגונים לשם ולתהילה בעזה"י.

ואבקש מכבודו שליט"א אם יודע מי שיכול לעזור לנו בענין חשוב זו גם בעניני כסף נא להודיע לנו כדי שנוכל מוסדותינו לבסס ולהרחיב ביתר שאת וביתר עז, אם הי' לנו היכולת בעניני גשמיות, וגם להכניס בכל מקום שאסור לכל שוחט לשחוט בלי שיבוא מידי פעם לכולל שלנו לבחינות חוזרות, וגם לחלק מילגות לתלמידים המצטיינים בבחינות, וגם בחידושי תורה בעניני שחיטה ובדיקה - וניקור ויכניס קנאת סופרים בשוחטים בין בהלכות ובין במעשה; ובע"ה גם ביראת שמים נזכה להכניס הקנאה ובשם השם נעשה ונצליח להרבות כבוד שמים בזכות זקנינו הקדוש זי"ע להנצל ממאכלות אסורות ולזכות את הרבים, ולהגדיל תורה ולהאדירה, ונזכה לביאת גואל צדק בב"א...

בכבוד רב ובברכת התורה

הרב אלימלך שיף שו"ב

בעיה"ק ירושלים תובב"א

אלף רכט

החיים והשלו' וכט"ס אל כבוד הרב הגאון הצדיק מופס הדור אשרי שלו ככה, לעורך מערכה, לוחם מלחמת ד' בגיבורים, ומוסר נפשו לכלל ישראל רשכבה"ג מוהר"ר רבי שלו' יודא גראס שליט"א הרב מהאלמין יצ"ו.

שלו' וברכה!

איך קום מיט דעם בריף מעורר זיין דאס איך האב אסאך געלערענט אין אייערע ספרים וואס איר האט מיר געשיקט אויף די פאסט און איך האב קיינמאל נישט באצאלט פאר די ספרים, באמת האב איך געוואלט באצאלען אבער איך בין דאך א כולל יונגערמאן און איך האב ממש נישט פון וואס צו לעבען אבער איך מוז אייך זאגען אז פאר אייך קומט דער טיטעל מנהיג הדור ווייל איר פירט טאקע דעם דור אין יעדען וויכטיגען פרט וועגן כשרות חלב עכו"ם יחוד מזוזות ציצית ועוד דער היינטיגער דור זענען גרויסע עמי הארצים זיי ווייסן ממש גארנישט בפרט אין כשרות וואס איז ביז היינט קיינעם נישט אנגעגאנגען יא כשר נישט כשר אבי עס איז גוט, ווי באלט ער הייסט מענדיל מעג מען עסען פון זיין פענדעל בפרט אז דער בעל המכשיר איז דער היינטיגער ... אליין איז ווער קען נאך אפילו טראכטען אז די זאך איז נישט כשר? דער בעל דבר האט אזא כוח אין היינטיגען דור אז פון מתן תורה האט ער נישט געהאט אזא כח, למשל ווען ער וואלט געשחטן א חזיר וואלט אוודאי יעדער געגעסען פון דעם חזיר און עס וואלט געווען א הייליגער חזיר.

ליידער ליידער אזוי זעהן מיר היינט אויס אז דער וואס דארף הייסען דער גרעסטער פון דור דער איז גאר מתיר נישט נאר א חזיר נאר אפילו חלב ודם אין ווען נישט אייער מלחמה מיט די שוחטים און קצבים און מיט חלב די גאנצע פרשה (מיר ווייסען אלע אז די מלחמה פון חלב, מיט אלע חיבורים איז אייער ארבעט, צו קיין בארשט דארף מען נישט קיין ציין, און עס איז באמת א נס אז איר לעבט נאך. איך וויל נישט שרייבען וואס איך האט דא אלץ געהערט פון... אין מאנרא וואס מען גייט אייך אלץ ח"ו טוהן) ה"י.

ווער ווייסט! עס וואלט נישט געווען קיין איין איד וואס וואלט נישט געגעסען קיין בהמה פלייש אין גאנץ סאטמאר (פון אידישע פון אנדערע רעד איך נישט ווייל זענען דאך ציונים אין אפיקורסים זיי דינען דאך די ע"ז הציונית איז דאך גארניט אינטרעסאנט וואס זיי עסען יא אדער נישט) ווען איך בין געפארן מיט'ן... קיין א"י (נישט ח"ו איך בין זיין חסיד נאר עס איז געווען ביליג דער טיקעט) האבען אסאך מענטשען מיט גענומען סאלאמיס פאר זייערע קרובים אין א"י, און די קרובים האבען כמעט קיינער נישט געוואלט צו רירען צו די בחנם'דיגע סאלאמיס, יעדער האט געוואוסט פון חלב נבילה וטריפה, עס איז פשוט נישט צו גלייבען ווי אזוי איר האט אזא כח אויף די גאנצע וועלט אזוי מפרסם צו זיין דעם אמת אין כשרות, דער חפץ חיים האט דאך אויך נישט געהאט אזא כח פון ווי נעמט זיך דאס? ווי אזוי האט איר ביכולת אן אונזער סאטמארע שטיצע? קיינער קען דאך נישט אויסהאלטען אן אונץ אלע ישיבות צדקה וכו', איז דאך אלעס סאטמאר! אין נאך א מאל סאטמאר! איך האלט עס מוז זיין יד סאטמאר באמצע!

איך בין געווען ביי מיין קאזען ביי דעם ... רבי האב איך געזעהן אייער נייע סעט ספרים קובץ ספרים בעניני כשרות איך מוז אייך זאגען אז אזא שמחה האב איך נאך נישט געהאט, אזא זכי' גאר געווארען א גאנצער סעט אין כשרות אין א צייט וואס די טריפות האט אזא כח עס איז דאך נישט דא קיין גרעסערער קידוש השם פון דעם מען מוז דאס שיקען צו אלע ראשי ישיבות רבנים מלמדים זאלען וויסן מחנך זיין דעם נייעם דור וואס ווייסט נישט נאר פון סאלאמיס מיט טריפות וואס אלע ישיבות פרעסען זיי אן עס טאר נישט זיין א יוד זאל דעם סעט נישט האבען, (איך וואלט אפילו געקויפט ביי אייך א סעט אבער איך האב פשוט מורא פאר מיין נאמען ווייל ליידער איז דער טעראר זייער גרויס, אזוי ווייט אז איך האב מורא צו רעדען מיט איינעם ע"כ שרייב איך מיך אויס מיט אייך אין מיין בריף).

עס איז מיר זייער אינטרעסאנט איך זעה אז איר קומט ארויס א קעגען פארשידענע פריצות פאר וואס שרייבט איר נישט וועגען די ביטערע פירצות פון מאנרא די מאדעס לוקסוס איינער קויפט א קלייד פאר 002$ קויפט די 2טע פאר 003 אין ווייטער מען גייט מיט דינע זאקען אין די ברכות זענען אלע ברכות לבטלה, די נייע ביטערע פירצה וואס מען האט זיך ליידער איינגעפירט אין מאנרא |א סאך מאכען זיך סווימינג פולס אין בעזמענט פאר 000.02$ ווער ווייסט וואס דארט קומט פאר בפרט אז מען זעהט שוין ווי קאפעלס גיין צו אסאך וויזיטען אנדערע קאפעלס מען זעהט דאס אופן, אין מי יודע צו וואס דאס קען ברענגען ווי אזוי גייט מען אזוי שנעל אראפ פון אידשען וועג עס קען טאקע נאר זיין ווי איר ברענגט פון רמב"ם אז אלעס איז כשרות אין ליידער וועגען דעם זענען כמעט גאנץ סאטמאר געווארען ציונים בפרט מיט דעם... הציוני הידוע.

אבער אזויפיהל קען איך אייך זאגען דאס אלע ערליכע אידען פון מאנרא עסען נישט קיין בהמה פלייש נאך דעם ווי איר האט געשיקט דעם בלויען נפש ישעי' מיט'ן מדריך לכשרות דברי יואל, און השי"ת זאל אייך העלפען אז איר זאלט האבען גרויס הצלחה אין אנגיין מיט אייער ארבעט ווייטער, און די רשעים זאלן נישט האבען אויף אייך קיין שליט"א אין זאלען מיר זוכה זיין בקרוב צו די גאולה שלימה בב"א.

א.ש.

נ. ב. דעם כתב יד זאלט איר באלד פארברענען ווייל איך בין דא אין א לייבן גרוב וד"ל.

 

 

ל

אלף רל

בס"ד יום ד' יתרו ט"ו בשבת תשמ"ה

לכבוד ידידי הנכבד מאד מו"ר הרה"ג ש"י גראס נר"ו בהמ"ס יקרים ונפלאים אב"ד ק"ק האלמין

אחדשמעכ"ת ובברכת מז"ט,

אנו מצרפים בזה גליון כ"ב - כ"ג "מלחמה לד' בעמלק", שהופיע בעהק"י תובב"א, גליון א' הופיע פ' וישב חודש כסליו תשמ"ב, בדברים חריפים נגד הציונים ימשו"ז, ונגד הפורצים בחרמות הקדמונים בענין לימודי חול ועוד, וכשכתבו אודות השחיטות שם (גליון כ"ב ר"פ) נידו המו"ל ושברו חלונות ביתו, ועזב את ביתו איזה שבועות, מפני פחד הרוצחים האלו, עם אשתו ובתו הקטנה, וכפי החשבון אולי הי' אשתו מעוברת מבנו שהוא כעת קרוב לב' שנים, והבן הנ"ל נולד במחלת הלב, והוצרך להעבירו לארצות הברית לעשות נתוח קשה שעלה לסך 000.03$ ואולי הפחד בעת עיבורה גרם כל זה להעובר, וכעת הילד ב"ה בקו הבריאות עמוא"ש, ואומרים בירושלים שמימי מ. פינס עד זמנינו לא מצאו מי לנדות חוץ מהאברך היקר הנ"ל הלומד בכולל ר' יצחק סולאווייציק נר"ו, מדקדק במצות, ולוחם מלחמת ה' בלי פחד. מובן אחר גליון כ"ג (ר"פ) הופסק הוצאת הגליון, אבל המו"ל הבטיח לי שעוד יופיע בעז"ה.

המצפה לישועת ה' כהרף עין.

הרב ישעי' דירעקטער

ברוקלין

נ.ב. היות וכתה"ר הוא הגודר גדר ועומד בפרץ ולוחם מלחמת ה' במסירות נפלאה, וזהו תפקידו של מנהיג בישראל, לא להתרחק מן העם ברגע שסרחו, כי אם לדאוג אליהם ולחפש דרכים איך להחזירם למוטב, להצילם מעונשין ומפורענות קשה לחזק חומת הכשרות ולהחזיר עטרה ליושנה, יישר כוחו וחילו לאורייתא לכן לא אמנע מלהעתיק מה שראיתי כעת דבר נפלא בס' אגרת הטיול ומובא ג"כ בס' אסיפת גאונים דף כ"ג אות י"ט וזל"ק:

הג"מ חיים אברהם ארנשטיין אבד"ק בארדיוב תלמיד בעל חתם סופר, בא פ"א לבית רבו הנ"ל, והתמרמר לפניו רבו שע"י שהוא טרוד בקהלה גדולה כזו וגם בלמוד הישיבה ולהשיב לשואלו דבר ד' זו הלכה עי"ז אין לו פנאי להשגיח על בניו ויו"ח, ויאמר לו ראה בני שמעון, זה כמה שבועות אשר איני יכול לתהות על קנקנו במה שלומד ומה אוכל לעשות, והשיב לו הר"ר חיים אברהם הנ"ל הלא דוהע"ה אמר כל היום חונן ומלוה וזרעו לברכה. ולכאורה קשה הלשון כל היום ונהל"ל בכל עת וגם מאין יש לו לצדיק מעות הרבה כ"כ שיוכל להלות וליתן כל היום אך הכונה כל היום חונן ומלוה שהצדיק מלוה ונותן כל היום שלו, דהיינו העת והזמן שלו מלוה ונותן לאחרים ומשגיח עליהם, וזרעו מה תהא עליהם ע"ז אמר וזרעו לברכה שבזכות זה, אף שהוא אין לו פנאי ועת להשגיח עליהם השי"ת ישים עין השגחתו עליהם שיהיו לברכה בתורה וי"ש, ונהנה רבו מאד, ויאמר לו נחמתני בני נחמתני:

אלף רלא

לכבוד הרה"ג המפורסם בקצוי תבל במעשיו הכבירים לכבוד השי"ת ותורתו הק' ובפרט במקצועות הכשרות לכל מקצועיו, ה"ה מוהר"ר שלו' יודא שליט"א רב ואב"ד דק"ק האלמין בבארא פארק יע"א.

אחדשכת"ה

הנה את חלק הא' של ספרי ניקור קיבלתי על נכון בעזהשי"ת, ושמתי רצוף פה סך 01$ לספר זה, ואי"ה כשאקבל את החלקים הבאים, בל"נ אשלח עוד למחירם, כיד ה' הטובה עלי.

והנה אנכי שבע רצון אשר תיכף שלח אלי את ספרו זה, אבל כפי אשר דברנו הי' צריך לשלוח לי גם את הספרים על שחיטה, ונא לשלחו.

ובענין ספר הנוכחי, טובה גדולה עשה בעמיו בהוצאתו לאור עולם, אבל כמדומה לי, שיותר תועלתו אם הי' בדעקלעך, ולכאו' כל מי שמגיע לו ספר זה הי' מוכן לשלם עוד קצת אם הי' עם דעקעלעך. וגם כשמוכרים סעט של כל ארבעה החלקים יכולים לבקש יותר בעד מחירם אם הם עם דעקעלעך. ואם יהי' לו עם דעקעלעך, נא לשלוח לי.

ואם ברצונו יכול לשלוח גם לאבי מורי שליט"א כי דברתי עמו, והנו שבע רצון מזה, ואמר לי שבוודאי תועלת גדול יהי' לו וגם לשאר העוסקים בענינים אלו, בזה.

ויישר כחכם וחילכם וככה תזכו לזכות את ישרא' ולקדש שם שמים תמיד ברבים.

מנאי הצבי'

הק' משה אבראבאם

בס"ד יום א' ד' תמוז ה'תשמ"הלסדר חוקת

ביטע שיק מיך דעם ספר "קדושת ישראל השלם" בייגלייגט דא א צ'יק פון 03.5$

דוד קאהן

קרוינהייץ

ברוקלין נ.י.

"חברה מזכי הרבים"

הויך געשעלנטער הרב גראסס נ"י.

היות אזוי ווי איך בין א לייזער פון "אלגעמיינער זשורנאל" האב איך געויזן אייער באהאנט מאקונג ווייגן - א גרויסע סגולה לנוי אריכות ימים ושנים טובים" און איך האלט דאס אין איין איבערלייזען און גוד גהיין אלעס וואס איר האט געשריבן. א גרויסען דאנק אייך, און איך וויל אייך בעטען מיר שקיען נאך אזא וועל איך דאס נעמען אין שול און זאחן נאך אידן דאס אויך לעזן און זיין וואס סהייסט זאגן "אמן או יהש"ר".

ביטע זייט אזוי גוט און שיקט מיר ספרים אדער הויך הוראות אין אידיש און איך וועל דאס נעמען אין שול און די וואס וועלען דאס לייזען וועלען דאס געוויס טאהן.

איך דאנק אייך נאך אמאל - און שליסט מיט די פריינד ליבע גרויסען און אללער אכטונג.

אייער פריינד

אהרן סלונסקי

אוקלוהומה

ארצות הברית

אבקש לשלוח לי די מאטריאלען אויפצוקלעבען אין די שיהל וועגען עניית אמן און סתם נישט צו רעדען ביין דאווענען, און השי"ת זאל העלפען מיר זאלען זוכה צו זיין עס זאל זיין א נחת רוח לפני אדון כל.

ברגשי כל

פישל .....

קבלנו את הספר נפש ישעי' ות"ח ת"ח עבורו.

מוסד חננוך של"ה

באסטאן

ח' חברה מזכי הרבים

פליס איך בין גרייט צו פארשפרייטן אין מימי בתי מדרשים דאס מאטריאלע פון ענטפערען אמן. שיקט מיר אויך די פאלגענדען אדרעס פון אלע זאכען צו ביסלעך אין איך דאנק אייך פון פאראויס.

דבער דאזענצווייג

אב"ד דבית יוסף חיים

בית המדרש

יום ס' פ' בהר

לכבוד הרב הגאון המפורסם צו' כש"ת, רבי גראס שליט"א

אחדשה"ט, אבקש מכבודו הרם, לשלוח לי חומר בנוגע עניית אמן, כי זה דבר נחוץ עד מאד.

אני בעצמי, מפציר תמיד לאנשי בית הכנסת שלי שיענו אמן, ועדיין הענין נחלש.

ברגשת כבוד

מכבדו ומעריצו

יהודה סתם

אינני רוצה מתנת חנם

וכן אני מצרף חמשה דולר

 

 

ס

אלף רלז

ב' תולדות תשמ"ו

להוד מעלת כבוד תורתו שליט"א שלוכט"ס

רוב תודות על מתנתו החשובה והחביבה ספרו הנעלה "נפש ישעי'" כולו רצוף אהבה והכל חוטפין את המצות חבורו הנעים מיד ליד.

וממרומים יעזרוהו להמשיך פעולותיו הכבירים להגדיל תורה ולזכות את הרבים עד כי יבא שילה.

בכל הכבוד

יחיאל יצחק פאר

ישיבת דרך איתן

פאר ראקאוויי

ניו יורק

אלף רלח

ב"ה אויב איר ווילט אזוי גוט זיין שיקט מיר די ענינים וועגן אסור לדבר בשעת התפלה וקריאת התורה אויב איר האט די אסור לדבר אין שתיקה יפה בשעת התפלה.

פיל דאנק

יעקב שימשא

ברוקלין נ.י.

אלף רלט

ל"ד בעומר

כ'קען אייך זאגן אז די סגולות וואס איך האב געהאט גענומען ביי אייך האב איך זיי אויסגעקלעפט אין כמעט אלע בתי מדרשים אין וויליאמסבורג און אפילו געשיקט קיין מאנסי און מאנטריאל, און בוענעס איירעס (ארגענטינע) אין א שפאנישער איבערזעצונג וואס איר האט געדרוקט, און לויט ווי איר האט עס געשריבען האט עס געמאכט א טיפן און גוטן רושם.

אצינד שיקט מיר אלע אנדערע מאטריאלען וואס איר האט וועל איך זען, בעזרת ה' זיי צו פארטיילן און צוקלעבן.

מיט דאנק

יישר כח

יחיאל אוירבאך

ברוקלין נ.י.

אלף רמ

ב"ה יום א' נצו"י התשד"ם

כבוד ידידי הרה"ג עומד על המשמר בסייגי וגדרי כשרות וטהרת ישראל שליט"א.

ר"פ המחאה קטנה ויהי חלקי עמו בכל הנ"ל אף כי פעוטה היא והוצאותיו גדולות, אחד המרבה ואחד וכו' ובלבד שיכוון לבו לשמים, ויכתב ויחתם בסשצ"ג לשנה טובה ברוכה עב"ב הי"ו ויזכה לעשות פעלים לתורה ולתעודה מתוך נחת והרחבת הדעת דקדושה כאשר עם לבבו.

יצחק אייזיק אייכענשטיין

אב"ד ור"מ קיוויאשד

רב דקהל יראים עטרת צבי

פארעסט הילס,

ניו יורק

אלף רמא

ט"ז תמוז תשד"ם

לכב' הרב הגאון

מוה"ר שלו' יהודה גראס

ברוקלין

השלו' והברכה לכב' הרה"ג מוה"ר שלו' י. גראס שליט"א,

אמנם באיחור אבל לא בפחות הערכה הנני רוצה להודות עבור הספר "אכילת מצות בישראל". נהניתי ועוד אני נהנה מהתוכן העשיר והחשוב של הספר. תיתי ליה למכ"ת שליט"א שהוא מזכה את הרבים ואת הצבור כולו בחבוריו היקרים.

בתודה והוקרה

וביקרא דאורייתא

הרב דוד ברודמן

רב מקומי

סביון

אלף רמב

ב"ה י"ח אדר ב' שדמ"ת

לכבוד

הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס שליט"א

ברוקלין

ברכה ושלום רב!

על ה"טוב" שהעניק לנו כת"ר (אין טוב אלא תורה שנאמר: כי לקח טוב נתתי לכם) בספרו אכילת מצות בישראל, אנו מודים ביותר. תלמידי ישיבתנו הקדושה ימצאו בו ענין רב, הן לידיעת פרטי הלכות, שלא דשים בהם יום יום, והן מבחינת תוכן הענינים כי רב הוא.

יבורך במיטב הברכות, לאורך ימים ושנים.

פסח כשר ושמח.

ביקר

ישיבת בני עקיבא

הנהלת הישיבה