ISRAEL613.COM

בס"ד

 

בית הכנסת

SANCTITY OF THE SYNAGOGUE

PAGE 3

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91

HOME        ראשי

ידידי היקר! בחר לך בית הכנסת כשר
שהתפילות שלך יעלו לשמים

באיזה בית הכנסת אתה מתפלל? בבית המדרש כשר?
- בית המינות? - בית עבודה זרה? - בית ריפורם?

שאלה? בית עבודה זרה מהו? – תשובה! -  בית המדרש שאין המחיצה כהלכה זה כמו עבודה זרה, על
פי מה שפסקו 180 גדולי ישראל לפני 140 שנה והנכנס לשם הוא בחרם, שהוא כבית עבודה זרה ממש, וכל התפילות שלך הולכים ישר לסטרא אחרא שהוא עבודה זרה רח"ל. ראה להלן שבית הכנסת כזה נקרא,
עבודה זרה, מינות, וזנות, וגורם לאדם לטורדו מן העולם הבא

 

If a Rabbi of a congregation is liked by his congregants (It is not so because he is so good but rather) it is a sign that he does not admonish them on matters pertaining to heaven (Ketuvot 105)

 

קדושת בית המדרש

נשמת כל חי תברך

בקידה כריעה והשתחוואה לפני צורנו מלכינו וגואלינו אנו מודים משבחים מפארים ומהללים לכבוד שמו יתברך על כל הטובות וגמולות וחסדים שעשה ועושה ויעשה בכל עת ורגע ממש בלי הרף לכל עמו בית ישראל, משגיח עליהם לפרנסם ולכלכלם ולהשפיע עליהם כל טוב, כי רק הוא יודע צורך בריותיו מן הקטן שבקטנים עד הגדול שבגדולים, ונותן לכל אבר ואבר וכל גיד וגיד די מחסורו. וגם למי שאינו ראוי ואינו כדאי אתה השם ברוב רחמיך וחסדיך שהם בלתי שיעור ובלתי גבול ובלי ערך מרחם עליהם ומוציאם ומצילם מכל צרה וצוקה נגע ומחלה, ואתה נותן להם ברכה ישועה נחמה פרנסה וכלכלה ורחמים וחיים ושלום חן וחסד וכל טוב בגשמיות ורוחניות.

דעתינו קצרה מלהשיג וכל שכן לספר ועל אחת כמה וכמה לכתוב עלי גליון גודל תפרתך, גבורותיך, נוראותיך, אשר אם יהיו כל הימים דיו, וכל עצי היער קולמסים, וכל בני אדם סופרים וימי שנותינו אלפים ורבבות שנים אין מספיקים לכתוב אחת מאלף אלפי אלפים ורבבות רבבות טובות נסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ועמנו. וגם אפס קצהו מגדלות הבורא יתברך וחסדיו המרובים שהם מגיעים משמים ממעל ועד עמקי תהום רבה. בלתי סוף ותכלית וחקר.

ובכן בכל כחינו אנו מתאזרין אומץ וגבורה ומכריזין קבל ארץ ומלואה כי משתוקקים אנחנו להודות לשבח, ולפאר, להדר, לנצח, לברך, לעלה ולקלס לבוראינו בכל לשון של שבח ותהלה וכבוד שישנו בעולם, ואילו הי' בכוחנו היינו ששים ושמחים לעמוד כל היום וכל הלילה להודות לא-ל עליון בלי הפסק.

ועל כן אנו מתחננים לפני בוראינו יהי נא בעיניך כאילו היינו עושים כן כי לך לבד עינינו תלויות.

חברה מזכי הרבים העולמי למען קדושת בית המדרש

 

שולחן ערוך אורח חיים (סימן קכ"ד סיף ז)

לא ישיח שיחת חולין בשעה ששליח ציבור חוזר התפלה ואם שח הוא חוטא וגדול עונו מנשוא וגוערים בו

הגה. וילמד בניו הקטנים שיענו אמן כי מיד שהתינוק עונה אמן יש לו חלק לעולם הבא (כל בו).

 

הגאון מווילנא

דער ווילנער גאון

אי אפשר לשער גודל היסורים והצרות שסובל בשביל דיבור אחד

 

שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן קכ"ד י'

כל המשיח בבית הכנסת בשעה שהציבור עסוקין בשבחו של מקום מראה בעצמו שאין לו חלק באלקי ישראל

 

בס"ד

תקנות החפץ חיים זצ"ל

בעשרת ימי תשובה בשנת תרצ"א, תיקן הגאון הקדוש בעל "החפץ חיים" זצ"ל עשר תקנות לאברכי "כולל קדשים" אשר לו, תשע מהן עוסקות בנושא שעליו מסר אותו צדיק את נפשו כל חייו, נושא שמירת הדיבור, והתקנה העשירית היתה שלא לתור אחר ראיית העיינים לקיים "ולא תתורו... אחרי עיניכם".

חברי הכולל חתמו עליהן וקבלו על עצמם להתאסף מדי שבת בביתו זצ"ל, להתחזק בשמירת התקנות ולהתבונן בענינים אלה, בארבעת זמני התשובה הידועים: א. בכל לילה לפני השינה. ב. בכל ערב שבת.  ג. בכל ערב ראש חודש.
ד. בערב יום הכיפורים
(מכתבי החפץ חיים חלק ב', עמוד קפ"ז).

על אחת כמה וכמה מוטלת החובה להתריע נגד אלו הרבנים שעושים בתי מדרשות בלי מחיצה כשירה שכידוע יצא החפץ חיים בקול קורא גדול נגד אלו המשחיתים את הכלל ישראל בעבירות החמורות אשר הזוהר הקדוש (פרשת ויחי דף רי"ט עמוד א') כותב דלא מהני תשובה רח"ל על הידוע, ובפרשת נח דף ס"ב עמוד א') אמרו דרק תשובה סגי מהני, ועיין עוד בזוהר פרשת ויקהל (דף רי"ד עמוד ב'), דרק תיובתא שלימתא  מהני וכו', עיין שם.

נאמר בתורה "וכשלו איש באחיו" כתוב על כך הגמרא שילדי ישראל ערבים אחד לשני ועבור כל הכלל כולו, כך הוא ברוחניות וכך הוא בגשמיות. עוד כתוב בגמרא שעיקר הערבות נאמר בענין התוכחה, שכל יהודי נושא באחריות על כך שיכול למחות ואינו מוחה, הן על היחיד והוא הדין אם יכול למחות או לפעול אצל כלל ישראל הוא מחוייב בכך, ובאם אינו עושה כך, אזי כל האחריות והאשמה מוטלת עליו כאילו הוא עשה את העבירות שהיה באפשרותו למנוע או שהי' יכול לפעול שיעשו כמצות התורה (שבת נד., קי"ט:, חנוך מצוה רלט, יורה דעה שלד-מח, ילקוט שופטים סח, מדרש תנחומא משפטים, מדרש תנחומא חקת, אותיות דרבי עקיבא א, רש"י סוטה מא: אבות דרבי נתן פרק כ"ט, מערכי לב דרוש אות ע', דף קנ"ז, וספר יד ימין חלק ב, דף יג, ועיין באריכות בספר שאלות ותשובות מהר"ם שי"ק אורח חיים סימן שג והלאה), ובענין שכר המוכיח. עיין בזוהר הקדוש חלק א, כט:, ראשית חכמה שער הקדושה פרק יב בשם מהר"י אבוהב, תמיד כח., ויקרא רבה כה, ילקוט רות על הכתוב וימת אבימלך, אבות דרבי נתן פרק כט, חומת אנך פרשת נח, סנהדרין קא:) כו' כו'.

על כן אנו פונים לכל אחד ואחד מישראל שנכנס לבית המדרש ורואה שהמחיצה אינה כשירה שימחה תיכף ומיד על זה, ויהיה חלקו בין מזכי הרבים שצדקתם עומד לעד.

 

 

DURING THEIR MEAL, the rabbonim conversed with their host. In the course of their discussion, he highly praised the village's beautiful shul which had been built by Baron Rothschild. "Such a magnificent shul," he exclaimed,  "graced by such magnificent and honored guests, will certainly glorify our village this Shabbos!"

 

 "A magnificent shu!," replied R' Chaim soberly, "is not one with a beautiful structure, but rather one in which people pray as loyal Jews and whose services and practices do not diverge from the traditions of our holy ancestors. Since the bimah in your shul has been placed near the Aron HaKodesh, imitating the Reform custom, we do not intend even to enter this shul. We will daven without a minyan in our rooms."

 

Ha Ish al ha Choma a book on Rabbi Yosef Chayyim Sonnenfeld

 

 

 

 

 

ספר ראשית חכמה - שער היראה - פרק שלשה עשר

העונש בגיהנום על הדיבור בבית המדרש באמצע אמירת קדיש שמונה עשרה וקריאת התורה

(מהחפץ חיים זי"ע)

גוף תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה. אמר רבי יהושע בן לוי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאני אליהו הנביא זכור לטוב, אמר לי רצונך שאעמידך על שער גיהנם, אמרתי לו הן. הראני בני אדם שתלויים בחוטמיהן, ובני אדם שתלויים בידיהם, ובני אדם שתלויים בלשונותם, ובני אדם שתלויים ברגליהם, והראני נשים תלויות בדדיהן, והראני בני אדם שתלויים בעיניהם, והראני בני אדם שמאכילים אותם בשרם. ובני אדם שמאכילים אותם גחלי רתמים, ובני אדם יושבים חיים ותולעים אוכלים אותם, אמר לי אלו שכתוב עליהם כי תולעתם לא תמות, והראני בני אדם שמאכילים אותם חול דק והיו מאכילים אותם על כרחם ושיניהם נשברות, והקב"ה אומר להם רשעים כשאכלתם הגזל היה מתוק בפיכם ועתה אין בכם כח לאכול, לקיים מה שנאמר (תהלים ג, ז), שיני רשעים שברת, והראני בני אדם שמשליכין אותם מן האש לשלג ומן השלג לאש כרועה זה שרועה את צאנו מהר להר ועליהם הכתוב אומר (תהלים), כצאן לשאול שתו מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר וצורם לבלות שאול מזבול לו. אמר רבי יוחנן כל מלאך ומלאך ממונה להפרע עונש עבירה אחת, זה בא ודן אותו והולך לו, וכן השני וכן השלישי וכן כולם עד שמשלימין לכל העבירות שיש בידו, משל למה הדבר דומה לבעל חוב שהיו לו בעלי חובין הרבה והוליכוהו אצל המלך אמר להם המלך מה אעשה לכם לכו וחלקוהו ביניכם, באותה שעשה נפשו נמסרת בגיהנם למלאכים אכזרים ומחלקים אותו ביניהם:

(נדחי ישראל להחפץ חיים זי"ע)

 

בעזרת השם יתברך

קדושת הבית המדרש הוא מת מצוה!

מעשה נורא מהחדושי הרי"ם זצ"ל, אודות דברים בטלים בבית המדרש, שכידוע הקפיד מאד נגד עבירה גדולה זו והיה משלח אנשים המדברים בעת התפלה.

פעם שאל יהודי עשיר את הרבי זצ"ל, מדוע הוא מקפיד כל כך ומרחק את העשירים החפצים לשוחח מעט עם יהודי, מה נורא כל כך?

ענה לו הרבי שכתוב בספרים הקדושים שיהודי ישגיח על כל מצוה, וביחוד על אלו המצות שלא מקיימים אותם שישגיח יותר, שזה דומה למת מצוה, והוא יקבל שכר נגד כל העולם כולו כאילו כל ישראל קיימוהו. והצדיק המשיך ואמר להגביר, שישנו מצוה של מת מצוה, ובמת מצוה לפחות ישנו מי שיטפל במצוה, אבל בענין קדושת בית המדרש שזה ממש כמו קדושת בית המקדש שהכהן הגדול היה נכנס לפעול ישועות עבור כלל ישראל הרי זה לא מת מצוה אלא בבחינת מצוות מת, כי מצוה זו לא נוגע לאף אחד, וזה מאלו שאדם דש בעקביו, וגם על ידי יהודים חשובים שמפזרים ממון רב לצדקה והרבנים מפחדים מהם, ואנשים אלו יושבים במזרח בין העשירים שכולם באים אליהם לישא חן בעיניהם לקבל מממונם, ולכן זה מצוות מת. ולכן הוא מקפיד כל כך נגד הדוברים דברים בטלים בבית המדרש.

שמעתי פעם ממלמד אברך חסיד גור, שבבתי מדרשים של חסידי גור שורר שקט מוחלט בשעת התפלה, ואשרי חלקם.

(ספר בית הכנסת הכשר)

 

 

AMEN

WITH THE HELP OF THE HOLY ONE BLESSED BE HE
HASHEM WILL FIGHT FOR YOU, AND YOU BE SILENT (SHEMOT 14, 14)

              OUR SAGES TEACH US: EACH DAY HASHEM WAGES WAR WITH THE SATAN, WHO INSTIGATES AGAINST THE PEOPLE OF ISRAEL. HASHEM STATES UNEQUIVOCALLY THAT THE SONS OF ISRAEL ARE BETTER THAN ALL THE NATIONS. HOWEVER, WHEN SATAN INDICATES THAT THE ISRAELITES CONVERSE FRIVOLOUSLY IN THE SYNAGOGUES, THEN THE HOLY ONE BLESSED BE HE HAS, AS IT WERE, G-D FORBID, NO REPLY TO THE SATAN BECAUSE THE OTHER NATIONS STAND WITH AWE AND REVERENCE IN THEIR HOUSES OF WORSHIP. THUS, WHEN IT IS WRITTEN: “HASHEM WILL FIGHT (THE SATAN) FOR YOU, AND YOU BE SILENT” IT MEANS: YOU MUST NOT SPEAK NOR DISCUSS ANY MUNDANE MATTERS IN YOUR SYNAGOGUES, SINCE IT MAKES IT IMPOSSIBLE TO FIGHT FOR YOU AGAINST THE SATAN. IF YOU WILL BE SILENT IN SHUL, HASHEM WILL FIGHT FOR YOU AND YOU WILL EMERGE VICTORIOUS (YALKUT HA URIM)

 HE WHO CONVERSES ON MUNDANE MATTERS IN THE SYNAGOGUE, WOE TO HIM BECAUSE HE SHOWS SEPARATION (FROM HASHEM), WOE TO HIM BECAUSE HE DAMAGES AND DIMINISHES THE FAITH, WOE TO HIM BECAUSE HE HAS NO PORTION IN THE G-D OF ISRAEL, BECAUSE WHEN HE TALKS HE SHOWS THAT HE HAS NO G-D, THAT G-D IS NOT PRESENT IN THE SYNAGOGUE, THAT HE DOESN’T FEAR G-D…  (ZOHAR TERUMA 131)

 THEREFORE EVERY PERSON WHO IS FEARFUL OF AND LISTENS TO THE WORD OF HASHEM, WILL PUT IN FRONT OF HIS EYES AND HIS HEART THIS, MAINLY, NOT TO TALK ANY WORLDLY THINGS IN THE SYNAGOGUE NOR IN THE BEIT MIDRASH, AND THESE PLACES WILL BE FOR HIM ONLY FOR TORAH AND TEFILLAH  (MISHNA BERURAH SIMAN 151)

 THE CHATAM SOFER Z’L WRITES: THE HOLY ONE BLESSED BE HE IN HIS GREAT COMPASSION LEFT US A MIKDASH MEAT (SMALL MIKDASH): SYNAGOGUES AND BATE MIDRASHIM. AND IF WE BEHAVE IN THEM WITH SANCTITY AND RESPECT, THEN IN THE FUTURE, THEY WILL BE FIXED IN THE LAND OF ISRAEL (MEGUILA 29). AND THEY NOW POSSESS THE SANCTITY OF THE LAND OF ISRAEL, AND THE PRAYERS ARE TAKEN TO THE GATES OF HEAVEN. BUT IF G-D FORBID, WE BEHAVE IN THEM WITH DESRESPECT AND WE TALK THINGS THAT ARE NOT RELATED TO TORAH, THEN THE BREATH OF THOSE EMPTY WORDS IS IMPURE, AND DRESSES ITSELF UP IN THE MINISTER (ANGEL) THAT CONTROLS OUTSIDE THE LAND OF ISRAEL, AND HE BECOMES THE OWNER OF THE SYNAGOGUE, G-D FORBID, AND HE RECEIVES THE PRAYERS AND INSERTS THEM IN THE FORCES OF EVIL (CHITZONIM), AND THIS IS LIKE AVODA ZARA (IDOLATRY) AND ALSO IT’S ON THE LEVEL OF: “THE ONE WHO LIVES OUTSIDE THE LAND OF ISRAEL RESEMBLES AS IF HE HAS NO G-D” (KETUBOT 110 B)   (CHATAM SOFER,  DERASHOT B, 309, 4)

 IT IS WRITTEN IN ELIYAHU RABA IN THE NAME OF THE KOL BO: WOE TO THE ONE WHO CONVERSES ON MUNDANE MATTERS IN THE SYNAGOGUE, BECAUSE WE HAVE SEEN MANY SYNAGOGUES DESTROYED BECAUSE OF THIS TRANSGRESSION  (MISHNA BERURAH, SIMAN 151)

 HE WHO TALKS WORLDLY THINGS IN THE SYNAGOGUE, IT WOULD BE BETTER FOR HIM NOT TO COME AT ALL BECAUSE HE IS A SINNER AND MAKES OTHER PEOPLE SIN (KAF HA CHAYIM, 151)

 HE WHO RESPONDS AMEN AND WITH THAT CAUSES THE GATES OF HEAVEN TO BE OPENED, HASHEM IN TURN WILL OPEN FOR HIM THE GATES OF HEAVEN IN HIS TIME OF NEED AND DISTRESS  (ZOHAR 3, 285)

 THOSE WHO ARE NOT CAREFUL TO RESPOND AMEN WILL GO DOWN TO GEHINOMM, TO THE PLACE CALLED AVADON (DESTRUCTION) AND FROM THERE THEY WILL NEVER BE ABLE TO ASCEND    (ZOHAR 3,285)

 HE WHO ANSWERS AMEN WITH ALL HIS STRENGTH HAS ALL EVIL DECREES AGAINST HIM ANNULLED.  (TIKUNE ZOHAR 19a, 40a)

 HE WHO SPEAKS DURING THE REPETITION OF THE AMIDAH, DURING KADDISH OR DURING THE READING OF THE TORAH, WE ARE OBLIGED TO SHOUT AT HIM “MURDERER” BECAUSE HE IS CAUSING HIS CHILDREN TO BECOME ORPHANS  (HAGAN VE DERECH MOSHE, 9TH DAY)

IT IS A MITZVAH TO EMBARRASS SOMEONE WHO CONVERSES IN THE SYNAGOGUE, IF AFTER HE’S BEEN WARNED THREE TIMES, DOESN’T STOP TALKING (VAVE HA AMUDIM, AMUD HA AVODA, 10)

 

 

 Anyone who answers Amen with all his might - the Gates of Paradise {gan eden), are opened for him. (Shabbos 119b).

To the Holy One, Blesses be He, there is nothing greater than the "Amen" that the Jews answer (Devarim Rabbah 7).

When does a child begin to merit to come to the World to Come? From the time he says, "Amen". (Sanhedrin IIOb).

Everyone who answers, "Amen", in this world, merits to answer, "Amen" in the future world (Devarim Rabbah 7).

 Because of one "Amen" that the wicked answer from within Gehinnom, they are rescued from it. (Yalkut, Isaiah 429).

 Ignorant people, who know neither to read the Bible, learn the Mishnah nor expound on the Torah, yet if they enter the synagogues and the batei midrashim and answer, "Amen" even if they have nothing but the reward of "Amen" it is sufficient.(Agadas Bereishis 79).

Those who belittle the response of "Amen", go down to Gehinnom, to a place known as avadon - (perdition) - from which they never come up (Zohar Vol. III p. 285b ).

Those who answer "Amen and yehey sh'mey rabba" with all their might, will stand in the second place in Paradise (Zohar l 38b).

One who sanctifies the Name of the Holy One, Blessed be He, by concentrating on "Amen" properly, will be elevated from one level to the next in the future world (Ibid, III. 3, 286).

 He who does not concentrate on "Amen" despises, as it were, the Holy One, Blessed be He (ibid. 285).

 One who answers, "Amen" with all his might - even a decree issued against him for a punishment of seventy years, is rescinded (Tikunei Zohar 19a, 40a,111 20a; Shabbos 119b, Tos.ad loc. and in "Raya Meheimna", where the reading is, "Amen, and Yehey sh'mey raba m'vorach", not "Amen" alone.

 When answering, "Amen, and Yehey sh'mey rabba", one must arouse all his limbs with all his might, and thereby, break the powers of evil.(Zohar III 220).

When Israel is in distress, and they pray to the Holy One, Blessed be He, a voice announces in all the worlds, "Open the gates." Just as the Jews open the gates of the blessing by answering "Amen", so will the gates be opened for them now, to accept their prayer (ibid, III 285b)

 When the Jews answer, "Amen, and Yehey sh'mey rabba" aloud, the Holy One, Blessed be He, becomes filled with mercy, and has pity on everyone, even on the wicked in Gehinnom, so that they are given respite three times a day, for one and a half hours. (Zohar 62b ).

 When the Jews observe the response of "Amen", and concentrate properly, many gates of blessing are opened for them in Heaven, and much goodness is found in all the worlds; much joy is in all the worlds (ibid, III. 285b).

Rav Safra's son jumped off the roof to hear Kaddish, and people became aware that he would become a great man (Zohar II 166 a).

Kaddish is a praise by which the Holy One, Blessed be He, becomes elevated more than by any other praise. Why is this so? Because it is instrumental in humbling the everpresent "satanic forces" and in elevating the glory of the Holy One, Blessed be He, over everything (Ibid II 129b, III 129b ).

 Even one engaged in the study of the Ma'asei Merkavah (holy chariot), should interrupt his studies to answer, "Amen, and Yehey sh'mey rabba" (Berachos 21b) 21) One who answers, "Amen and Yehe sh'mey rabba m'vorach", in a dream, is assured that he will enter the World to come (ibid. 57a).

 On what does the world stand? On the merit of reciting the kedusha in Uva L'Tzion, and on the merit of answering, "Yehey sh'may rabba" after learning aggadah (Sotah 49a).

 When the elder sits and expounds, and his disciples answer after him, "Amen, May His great Name be blessed", even if one has against him a record of decrees for one hundred years, the Holy One, Blessed be He, forgives him (Koheles Rabba 9:20). In Midrash Shocher Tov, (Mishlei 10,) the reading is: Even if their verdict was sealed, I forgive them and atone for their sins.

 The angel Sandelphon ties crowns to the L-rd of Glory from the recital of Kedusha, Borchu, and from "Amen, and Yehey sh'may rabba", that the children of Israel answer. From here the Sages deduce that anyone who neglects to answer , "Amen, and Yehey sh'mey rabba", is instrumental in diminishing the crown, and is liable to excommunication (Midrash Konen).

When my son recited the haftarah in public, they released me from judgment,and when he recited Kaddish, they rescinded my verdict completely (Zohar Chadash Lev. 49a).

 Everyone who answers "Amen" in this world, merits to answer "Amen" in the World to Come (Devarim Rabba 7:1; Tanchuma Tzav 8).

If one answers, "Amen, and Yehay sh'mey rabba", with all his might, even if he has a blemish of idolatry, he is forgiven (Zohar Chadash, Lev. Raya M'heimna p. 20).

 The response of "Amen, and Yehay sh'may rabba", is one of the things for which all of one's sins are forgiven (Chareidim, Commandment of Repentance, ch. 7).

 

 

I am accustomed to stop people who recite Psalms (tehillim) and prayers while the reader is repeating the shmoneh esreh, for, surely, G-d will not grant them what they pray for .

On the contrary, He will take away what they already have, All halachic authorities agree unanimously, that when the reader repeats the Sh'moneh esreh, the congregation must remain silent, answer "Amen", and concentrate on the blessings that the chazzan is reciting. One who does not observe this, whatever he has attained will be taken away, and what he requests in his private supplications will not be granted, for this sin destroys the efficacy of his prayers (Vavei Ha-amudim, ch. 10, alluded to by Magen Avraham 124)

The behavior of most people during chazaras hashatz is improper; the common people, instead of answering "Amen", recite prayers and maamados. The scholars, too, discuss the Torah, ...If, G-d forbid, even one of those who hear the blessing does not answer, "Amen", his sin is unforgivable. Moreover, he leads the common people to sin, since the common people emulate the scholars, who discuss Torah during the Sh'mone Esray and they themselves engage in mundane conversations. He, thereby, brings harm upon himself and others, and is like Jeroboam the son of Nebat, who sinned and led Israel to sin.

The Shulchan Aruch requires everyone to rebuke those who converse in the synagogue, for they are sinners, like murderers, and their sin is too grave to forgive (Hagan V'derech Mosheh, fifteenth day).

 

 

We must search in the Gemara, for mild remedies for spiritual maladies, for those individuals who are not strong enough to tolerate the harsh remedies. Now we find that the Rabbis said, "Anyone who answers, 'Amen, and Yehey sh'mey rabba' with all his might, even if he has a blemish of apostasy, his sins are forgiven." The Zohar deals very stringently with this, stating that one must cause all his limbs to tremble and to answer with a loud voice. Anyone who accustoms himself to do this, is promised that his sins will be forgiven, provided he does not revert to his past folly. Conclusion of Sefer Chareidim, Mitzvas Hatshuvah,(Merit of Repentance) ch. 7:

 

 

AN OUTSTANDING CRY FOR HELP DIRECTED TO RABBONIM, REBBES, ROSH YESHIVAS, PRINCIPALS AND TEACHERS

We appeal also to anyone within whose power has been vested the might of influence over the Jewish community. They are the ones who are responsible for warning and alarming the people of the great danger. The entire Jewish nation's existence and survival is dependent upon this.

A holy obligation lies upon our Rabbonim and influential individuals to arouse the people through their lectures to go all out in their effort to teach their children to be quiet during services, especially during the reader's repetition of the Sh'moneh esreh, the reading of the Torah, the recitation of the Kaddish, etc., for this is the foundation of Israel's existence in the Diaspora, and their hope for a speedy redemption. Anyone who truly has a fear of G-d must protest bitterly to save his peers from talking at a]] during the recitation of Amen, yehay sh'mey rabba, or Baruch Hashem hameuorach l'olam ua'ed.

We find this illustrated in the words of our wise men, of blessed memory, in Medrosh Yalkut (Shoftim 12).

"Anyone who finds it within his power to protest but doesn't, is responsible for a]] the blood spilled in the Jewish nation as is written in the Scriptures: " And you, O son of man, I have made you a prophet for the house of Israel. And you, because you admonished the evil man you have saved your soul (Ez. 3:17-19) -- From here we derive that every Jew is responsible for his fe]]ow Jew. For example, if you ask, "Why were those seventy-two thousand killed in Givas Binyomin?" The members of the Sanhedrin which Moshe and Yehoshua and Pinchus left, should have girded their loins with ropes of iron, and lifted their clothes above their knees, and gone around to all the cities of Yisroel -- one day to Lochish, one day to Eglon, one day to Hebron, one day to Bethel, and one day to Yerushalaim. They should havae taught them "the way of the land" for one year, two, three, four, and five, until the Jewish people became settled in their land, and the name of the Holy one, blessed be He, became sanctified throughout the entire world that He created. However, they did not do this. Rather , once they entered the land, everyone ran to his own vineyard and olive grove and said, "Everything will be all right with me!" so as not to have to work hard. The wise men taught in the Mishnah: "Do less business and involve yourself with Torah. If you have been idle from Torah, there are many idlers opposite you. When they did disgraceful and improper things in Givas Binyomin, the Holy One, Blessed be He, went forth to destroy the entire world, and seventy-two thousand fell. Who killed them? The Sanhedrin that Moshe and Yehoshua and Pinchus left."

How do the rabbonim and influential individuals not tremble -- and how can their hair not stand on end when they read this Yalkut? Because the Sanhedrin did not protest, seventy-two thousand were killed in Givas Binyomin. How much more so do we have to protest and alarm the people, however and whenever possible, to save them from all pitfalls.

We learn in Massecheth Shabbos 44a: Anyone who has the ability to protest against the members of his household, but does not do so, is seized for the sins of the members of his household; against the people of his city, is seized for the sins of the people of his city; against the whole world, is seized for the sins of the whole world...

See also Sefer Chareidim, p. 49: The same applies to one who is silent when a mitzvah is neglected. He is alluded to by the verse: (Deut. 23: 15) And He shall not see any disgraceful thing in you, and return from after you. This applies even to individuals, and certainly to the rabbis,whose responsibility it is to admonish their congregants. Similarly, the Rabbis stated:

The leaders of the people who know (of their sins) and do not protest against them, are punished first. (See Sefer Va- Yoel Moshe, by Rabbi Joel Teitelbaum, o.b.m., Grand Rabbi of Satmar, Introduction p. 12, the clarification of the mitzvah to admonish. We may not take into consideration what people will say if the matter pertains to the honor of G-d.)