בית הכנסת

SANCTITY OF THE SYNAGOGUE

אמן דף ז'    -    AMAN PAGE 7

גליון "ואמר כל העם אמן" # 7
אדר א' תשס"ח לפ"ק

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91

HOME        ראשי

 

ספרי חורבן בית המקדש בזמן הזה
על גודל וחומר האיסור
של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

78 ספרים וספרי שאלות ותשובות, 498 עמודים.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק א'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק ב'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק ג'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק ד'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק ה'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק ו'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק ז'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק ח'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק ט'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק י'

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק י"א

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק י"ב

על גודל האיסור של סתירת בתי כנסיות ובתי מדרשות רח"ל.

ספר חורבן בית המקדש בזמן הזה
חלק י"ג

 

קונטרס

שאלות ותשובות
בענין סתירת בית הכנסת

 

 

מצוה אנציקלופדיה

הלכות תפילה

קדושת בית הכנסת ובית המדרש
דיניו – ומנהגיו

התוכן

שם הספר

מתוך הפסק דין של גאונים וצדיקים משנת תרכ"ו, ובו י' סעיפים, א. שאסור ליכנס להתפלל בבית המדרש שהמחיצה אינו בשלימות שיוכלו להסתכל אנשים בנשים, ואם נעשה המחיצה באופן כזה, אסור לכנוס בתוכם    א. ואין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום הכיפורים, ואף אם צריך להתפלל על ידי כן ביחידות  ב. ואסור לעשות בית הכנסת כמגדל  ג. ואסור לכנוס להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה באמצע.
ד. אסור לשנות שום מנהג יהדות או שום נימוס בית הכנסת מאשר מקובל מאבותינו ואבות אבותינו.

שמע ישראל  - לא עת לחשות

פסק דין עם חתימות

מע"א זקני הדור בשנת תרכ"ו

בו יבואר דין בימה באמצע בש"ס ופוסקים וחומר האיסורים שעוברים עליה העוקרים הדבר ההוא ומעמידים אותה אצל ארון הקדש וכמה חי' דברי תורה בענין ההוא. מאת רבי ישראל דוד מרגליות יפה הנקרא דוד סערעד. שנת תרכ"א

שו"ת הר תבור והוא עומד נגד הכרמל

ליקוטי תשובות מספר שאלות ותשובות משנה הלכות מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד

המחיצה חלק ו'

מבאר את פלגות הנהר העובר בין המחנים, מנהגי בתי כנסיות, החדשים, והישנים, בענין העמדת הבימה והחופה וקריאה לס"ת וכדומיהן. על כל מנהג ומנהג, פועל, תכלית, חמר, וצורה לקטתי אמרים, בין הבתרים מפי סופרים וספרים. רבי ישראל דוד יפה, לרומם בית אלקינו ולהעמיד חרבותיו. בשנת והיה באחרית הימים נכון יהיה בית ד'

שו"ת מחולת המחנים

 

ספרים ותשובות מגדולי ישראל על חומר האיסור להתפלל בבית המדרש בלי מחיצה בין אנשים לנשים

ספר קדושת בית הכנסת

אוסף תשובות מגדולי האחרונים ומאמרים מקיפים מחכמי התורה בדורינו, בענין חיוב מחיצות פירוד בין גברים לנשים בבית הכנסת, נקבץ ונערך לדפוס ע"י הרב ברוך ליטווין, ניו יארק תשי"ט לפ"ק, –  פתח דבר מאת הרב מנחם מ. כשר.

קדושת בית הכנסת
# 1

מקור דין מחיצה בבית הכנסת ושיעור גובהה, מאת הרב משה פיינשטיין.

קדושת בית הכנסת
# 2

איסור תערובות אנשים ונשים בבית הכנסת, מאת הרב אהרן קאטלער.

קדושת בית הכנסת
# 3

קדושת בית הכנסת, מאת הרב מנחם מ. כשר.

קדושת בית הכנסת
# 4

תשובה מספר דברי חיים, מאת הגה"ק רשכבה"ג רבי חיים הלברשטאם, זצ"ל מצאנז, חלק או"ח סימן י"ח.

קדושת  בית הכנסת
# 5

איסור כניסה לבית הכנסת בלי מחיצה נכונה, מאת הגה"ק רבי הלל ליכטנשטיין זצ"ל מקאלאמאייע, תשובות בית הלל, סימן ק"ד.

קדושת בית הכנסת
# 6

תשובה בענין עזרת נשים, מאת הגה"ק מהר"ם שי"ק זצ"ל,

שו"ת מהר"ם שיק או"ח סימן ע"ז.

קדושת בית הכנסת
# 7

תשובה בענין מחיצה בבית הכנסת, מאת הגה"ק רבי אליהו גוטמאכער זצ"ל, מספר זכרון שלמה עמוד ע' - ע"ב.

קדושת בית הכנסת
# 8

למקדש מעט, מאת הגה"ק אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, ממאמר שנדפס בירושלים שנת תרפ"ג.

קדושת בית הכנסת
# 9

בדין בתי כנסיות בלי מחיצה לעזרת נשים, מאת הגה"ק רבי מנחם מענדל חיים לאנדא זצ"ל, נדפס בהפרדס שנה כ"ה, חוברת י'.

קדושת בית הכנסת
# 10

אזהרה רבה ואיסור גמור, מאת אגודת הרבנים.

קדושת בית הכנסת
# 11

מעגען מענער און פרויען זיצער צוזאמען אין שיהל?

מאת הרב רבי יוסף דוב סאלאווייטשיק, נדפס בטאג – מארגען – זשורנאל, כ"ו חשון תשט"ו לפ"ק.

קדושת בית הכנסת
# 12

אגרות לעורך, מאת הרב ד"ר דוד אקס, מרא דאתרא בעיר טראנטא קנאדא, ומאת הרב יחזקאל הלוי גרובנער, מנהיג רוחני דק"ק דוד בן מנחם דיטרויט מישיגען.

קדושת בית הכנסת
# 13

מילואים, נאספו על ידי הרב אלחנן וונגרוב.

קדושת בית הכנסת
# 14

סוף דבר, די לערע פון מאונט קלעמענס, פון הרב משה שערער.

קדושת בית הכנסת
# 15

THE SANCTITY OF THE SYNAGOGUE

442 PAGES

THE SANCTITY OF THE SYNAGOGUE