בית הכנסת

SANCTITY OF THE SYNAGOGUE

אמן דף ח'    -    AMAN PAGE 8

גליון "ואמר כל העם אמן" # 8
אדר א' תשס"ח לפ"ק

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91

HOME        ראשי

 

 

12 קול קורא'ס על אותם שמזלזלים בקדושת בית המדרש, ועל עון זה נחרבו כל הבתי מדרשים, ובאו כל הצרות והגזירות, נחוץ שכל אחד יזכה את הרבים וידביקם בבית מדרשם, ויהיו בכלל מזכי הרבים, ויזכו לבנים צדיקים.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק
 By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תמונה לחורבן בית המקדש

על גודל איסור להתפלל בבית הכנסת בלי מחיצה בין אנשים לנשים.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שער קדושת בית הכנסת

מכ"ק מרן האדמו"ר שר שלום מבעלזא זי"ע

סיפור נורא – נגד עשיית תמונות

 

פסקי הלכות ממאה ושמונים רבנים

על מחיצה בבית המדרש

 

 

צניעות הלבוש לאור ההלכה בבית ובבית המדרש

דיניו – ומנהגיו

למה דוקא רואים שהרבנים לבד גם כן מדברים באמצע קדיש? השטן נותן כוח לעשות בית הכנסת בכמה מליון דולר, אבל לא נותן לעשות מחיצה כשירה!  מי אשם בזה? אבל אשמים אנחנו על אחינו! שאם כל התפילות שלנו לא עולות לשמים, אז יש כוח למחבלים לעשות מה שהם רוצים

לקדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות

בולעטין #1 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש תשרי תשס"ב - התיבה סמא"ל בגימטרי' 131 כתיבת "עין" עם הכולל בגימטרי' 131, ועל ידי שיזהר בשמירת עינים יזכה לנצח את הסמא"ל,

 בולעטין #2 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש חשון תשס"ב – כל השבעין חביבין - הציווי השביעי שצוה הקדוש ברוך הוא בעשרת הדברות הוא: לא תנאף – ולא תתורו אחרי לבבכם (ירושלמי ברכות פרק א' הלכה ה'). הרבנים שאין להם מחיצה כשירה הם גלגולים של "זִמְרִי בֶּן סָלוּא נְשִׂיא" שהתיר גם כן עריות בפרהסיה

 בולעטין #3 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש כסלו תשס"ב – כל יהודי ויהודי אומר קריאת שמע כמה פעמים ביום (ראה במדבר פרק טו פסוק לט) ... וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה' וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם. (שם מ) לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֶת כָּל מִצְוֹתָי וִהְיִיתֶם קְדשִׁים לֵאלֹהֵיכֶם. אנו רואים מזה שעל ידי שנזהרים בלאו הזה ולא תתורו זוכים לקיים את כל מצות ה'. וכל חיי האדם תלויים בהנהגתו בקדושת שמירת עיניים, בזה ובבא.

 בולעטין #4 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש טבת תשס"ב – שער א' "אי"ה הקדשה" - חלק ההלכה - א)            הסתכלות אסור אפילו באצבע קטנה של אשה, אם נתכוין ליהנות ממנה וכאילו נסתכל במקום המגונה ביותר (שו"ע אה"ע סי' כ"א ס"א). 

בולעטין #5 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש שבט תשס"ב – שער א' "אי"ה הקדשה" - חלק ההלכה -  ו)  המסתכל בעקיבה של האשה (חלק הרגל שנוגע לקרקע) וכל שכן למעלה מזה או זרועות מגולות, העונש על זה, דהויין לו בנים שאינם מהוגנים (נדרים כ. ובר"ן שם), פי' בנים - בעלי מומין (עי' ט"ז קצ"ה).

 בולעטין #6 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש אדר תשס"ב – שער ב' "אי"ה הקדשה" - עיקר הכל הוא שמור עיניך - ושמור פיך

 בולעטין #7 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש ניסן תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ג' - הולך בחוץ לא יסתכל בכל הצדדין

 בולעטין #8 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש אייר תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ד': אל יבוש ממלעיגים

 בולעטין #9 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש סיון תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ז': עונש הגדול על הסתכלות

 בולעטין #10 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש תמוז תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ח': הליכה לדרך

 בולעטין #11 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש אב תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ט': קדושת העינים

 בולעטין #12 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש אלול תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער י': שמירת העינים - רושם הנעשה בנפש

 בולעטין #13 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש תשרי תשס"ג – "אי"ה הקדשה" שער י"ב: מעלת העינים - וכחה הגדול

 בולעטין #14 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש חשון תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער י"ב: מעלת העינים - וכחה הגדול

 בולעטין #15 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש כסלו תשס"ג – "אי"ה הקדשה" שער י"ג: לא יעשה מצוה - אם יכשל בהסתכלות

 בולעטין #16 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש טבת תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער י"ד: להזהיר הנשים שלא ישבו בחוץ - מקום הליכות אנשים

 בולעטין #17 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש שבט תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ט"ו: חיזוק גדול מול הנסיונות לשמירת עינים - מתלוצצין עליו ומתביישזוכה למעלות היותר גדולותלהוכיח אחרים –  להחינוך מילדותגם מעוברת תזהר. - כשמתלוצצין עליו בני אדם.

 בולעטין #18 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש אדר תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער י"ז: אי"ה הקדשה - זוכה למעלות היותר גדולות

  בולעטין #19 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש ניסן תשס"ב – שער י"ח: אי"ה הקדשה - תוכחה לאחרים - מצוה להוכיח כל אחד מישראל המתעצל, ואם לא הוכיח נענש עליהם (שבת נד:, זוהר הקדוש תזריע - פנחס). והוא בכלל ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת (רמב"ן פ' תבא).

 בולעטין #20 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות - ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. - חודש אייר תשס"ב – שולחן ערוך אבן העזר סימן כא

 

ב"ה

רבינו יונה
באגרת התשובה כותב:

"וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה, שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדין לגיהנום והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם, מפני שהחטיאה אותם ולא נהגה צניעות בעצמה ונכשלו בה" עד כאן לשונו.

הכתב הזה כל אשה מחויבת לתת לחבירה שלה!

נשי ירושלים עיה"ק תובב"א

 

 

מתוך הפסק דין של גאונים וצדיקים משנת תרכ"ו, ובו י' סעיפים, א. שאסור ליכנס להתפלל בבית המדרש שהמחיצה אינו בשלימות שיוכלו להסתכל אנשים בנשים, ואם נעשה המחיצה באופן כזה, אסור לכנוס בתוכם    א. ואין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום הכיפורים, ואף אם צריך להתפלל על ידי כן ביחידות  ב. ואסור לעשות בית הכנסת כמגדל  ג. ואסור לכנוס להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה באמצע.
ד. אסור לשנות שום מנהג יהדות או שום נימוס בית הכנסת מאשר מקובל מאבותינו ואבות אבותינו.

שמע ישראל  - לא עת לחשות

פסק דין עם חתימות

מע"א זקני הדור בשנת תרכ"ו

 

 

 

BS”D

  Rabbenu Yonah writes in Iggeret ha Teshuvah

 11) And it is forbidden for a man to look at a married woman from the Torah as it is written: (Bamidbar 15:39) “And you shall not go astray after your hearts and after your eyes…”. And our Sages have said (Tanchuma Shelach 15) The heart and the eyes are the two agents of sin. And it is forbidden even to look at a single woman: “I have made a covenant with my eyes, and how should I think about a virgin?” (Iyov 31:1)

And all those who look at a married woman, they diminish the strength of their Yetzer ha Tov and his splendor is given to the destroyer for thus have said our Sages (Sanhedrin 92a) The one who looks at those forbidden to him, his strength is diminished and on him who doesn’t raise his eyes to look at a married woman, he merits and sees the beauty of Hashem, measure for measure, as reward for the merit of not enjoying forbidden sights, for thus have our Sages said: All those who conquer their eyes from looking at forbidden women merits and receives the face of the Shechina as it is written: “And closes his eyes from looking at evil”, and after it says: “The King in his beauty your eyes will behold”

NOW HOW CAN YOU BE ABLE TO LOOK AT WOMEN INSIDE SHUL?

 

 

 

קטע מסימן י"ח בענין מחיצה בבית הכנסת של י"ח טפחים

שהתיר בעל מחבר ספר אגרות משה

הגאוה והערב רב

המתגאה יכול להתיר השרץ בק"ן טעמים והשרץ נשאר טמא!

ספר שערי קדושה

חלק ב שער ד השער הרביעי

בעונש מדות הרעות ובשכר קנין הטובות.

הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום ואם בין אדם לחבירו, כי גורם להזיק לחבירו ולשנאתו ולדבר לשון הרע עליו, וכאלה רבות, ואם בינו למקום שכן כתיב (דברים ח' י"ד) ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך, ואמרו רבותינו ז"ל (סוטה דף ה' ע"א) כל שיש בו גסות הרוח נקרא תועבה שנאמר (משלי ט"ז ה') תועבת ה' כל גבה לב. ואמרו (שם) בשמתא מאן דאית ביה, וראוי לגדעו כאשירה ואין עפרו ננער ושכינה מיללת עליו ושקול כעובד עבודה זרה וככופר בעיקר, וכאלו בא על כל העריות כולם וכאלו בנה במה, ואפילו שיקנה להקדוש ברוך הוא שמים וארץ כאברהם אבינו שלא ינקה מדינה של גהינם וסופו מתמעט ונאסף מן העולם שלא בזמנו, ואפילו ירבעם שכל חכמי דורו היו לפניו כעשבי השדה (סנהדרין דף ק"א ע"ב) ולא היה בתורתו דופי והיה שונה ק"ן פנים בתורה לא אבר אחד פנוי ממנו שאינו שורה עליו צריך בעבור אותו אבר לחזור בגלגול לעוה"ז עד שישתלם בכל האברים בדיוקן דצלם ה', שאם חסר אבר אחד אין הוא בצלמו. סוף סוף כל מה שישתדל הבן אדם בעבור קב"ה ושכינתיה כאשר עושה מצותיו, כך מדה כנגד מדה ישתדל הקדוש ברוך הוא בעבורו ובעבור בת זוגו באותו עולם. נענש ונטרד מן העולם הזה והעולם הבא אלא מפני גסות הרוח וכאלו דוחק רגלי השכינה ומסתלקת מן העולם ואומרת אין אני והוא יכולים לדור יחד בעולם, ומורד במלכות שמים, ומתעטף בטליתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנאמר בו (תהלים ל"ג א') ה' מלך גאות לבש, ובמה יתגאה האדם והויתו מטפה סרוחה ויצירתו בדם נדה ובחייו טנוף וסרחון ואחר מותו רמה ותולעה ואחרית גופו גוש עפר ונפשו יורדת לגיהנם.

 

ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר

סמא"ל שרו של עשו הנקרא סמא"ל עשו, כל מזימותיו לסמא עיני האדם עד אשר לא יוכל לראות את השמש... וזה סמאל שותפו מעור עין השכלי, שלא יראה במראות האל

כלי יקר על בראשית פרק לב פסוק כה. ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. בענין התאבקות עם יעקב רבו הדעות, הן קצרה אורך היריעה האחת מלהעלות עליה כל דעות המפרשים, אמרתי הלא לאלהים פתרונים אענה גם אני חלקי ואומר, אחר שהסכימו רוב המפרשים שמלאך זה הוא סמא"ל שרו של עשו הנקרא סמא"ל עשו, כי כל חפצו וישעו לסמא עיני האדם ולהכותו בעורון ולעשותו סומא מעין השכלי, עד אשר לא יוכל הרואה לראות במראות האמת לבא ולראות פני ה' ולבוא בסוד ה' ליראיו בסתרי התורה, כי הוא שטן, הוא מלאך המות, הוא יצה"ר (ב"ב טז.) ורמז לדבר כי סמאל שותפו של ענב"ם באלפ"א ביתא ואותיות שניות, כי כמו שהיין היוצא מן הענבים כשהוא משכר את האדם הרי הוא עור בסתם עיניו, כמו שנאמר (בראשית מט יב) חכלילי עינים מיין. וסתם שיכור הולך כעור וסומא, כך סמאל זה שותפו, כל מזימותיו לסמא עיני האדם עד אשר לא יוכל לראות את השמש. ואם כן הענבים מסמאים עין הגשמי, וזה סמאל שותפו מעור עין השכלי, שלא יראה במראות האל וזהו סמאל מלה מורכבת.

ועוד ממה שצריך שתדעהו, שהיצר הרע נמשל לזבוב (ברכות סא.) כאשר פרשתי למעלה פרשת בראשית בפסוק לפתח חטאת רובץ (ד ז) כי סתם זבוב אינו רובץ בבשר השלם שבאדם, כי אין כחו בפיו לעשות פתח חדש בבשר שלם, ע"כ הזבוב רובץ בין השפתים במקום שמוצא פתח פתוח קצת שם ירבץ להרחיב פתח המכה, כך היצה"ר אינו מזדווג אל האדם השלם אשר לא פרץ גדרו כלל ולא פתח לו פתח לחטאת ולנדה, ועם האיש השלם בכל מעשיו אין לו שום שייכות ועסק כי לא יכול לו כלל, אך בזמן שהאדם מעצמו פותח לו פתח קצת ופורץ גדרו אף בעבירה קלה, אז מיד מזדווג לו היצר הרע ואומר לו אך עצמי ובשרי אתה, ואז יעלה מן העבירות הקלות אל החמורות, ומשתדל להרחיב הפרצה עד עלות חמ"ס גבר לאין מרפא, ופרץ גדרו והיה למרמס (ישעיה ה ה). כך זה המלאך סמאל שרו של עשו בראותו עניני יעקב עם עשו שהם תלוין בשמירת התורה כמ"ש והיה כאשר תריד וגו', והנה כל זמן שלא הביט און ביעקב כלל, לא נזדווג אליו לסמא את עיני שכלו מכל וכל, אך כשראה שיעקב פרץ גדרו קצת ביציאה זו, כי חנן אותו אלהים ונתן לו את כל ורוב עושר ונכסים וכבוד ויעקב יצא מגדר ההסתפקות קצת, ויותר יעקב לבדו וי"א לכדו, במקום הסכנה כי הלילה זמן קהלה לכל המזיקים היא, והוא נשאר בלילה יחידי עבור פכים קטנים מחבלים רמים ונשאים, ובעבור דבר מועט האחוז בחבלי בוז נותר במקום סכנה לבדו, אז אמר סמאל האח מצאתי און לי מאחר שיעקב התחיל בקלקלה ועשה את עצמו קצת עור מעיניו, כי מי עור כמו אוהבי הממון אשר עליהם נאמר (משלי כז כ) עיני האדם לא תשבענה. אז אמר סמאל הנה עת לקרב ועת לחבק אליו, והנני מוסיף לו טומאה למלאות עיניו אבק ועפר כדי שיהיה סומא מכל וכל גם מעין השכלי, וזהו שאמר ויותר יעקב לבדו, כאשר עבר חק ההסתפקות ויותר לבדו לכדו, והרי הוא לבדו כי בטלה דעתו אצל כל אדם, כי מי פתי יסור הנה לסכן עצמו בעבור דבר מועט כזה, אין זה כי אם לב הותל הטהו מני אורח ישרים לחבב כל כך הממון הגורם שכחת אלוה ממעל כמ"ש (דברים ח יג) וכסף וזהב ירבה לך ורם לבבך ושכחת את ה'. מיד ויאבק איש עמו. נזדווג אליו סמאל לגרום לו שכחת אלוה מכל וכל, ומלת ויאבק היא כמו ויחבק, כי מלות אחה"ע מתחלפות, ונכתב ויאבק באל"ף כדי לדרוש ממנו לשון אבק, כי רצה לסמא עין שכלו כאבק זה העולה ומסמא עיני האדם כך עלה בדעתו לסמא עין שכלו כדי להביאו לידי הכחשת אלוה ממעל, וזה שאמרו רז"ל (חולין צא.) שהיה האבק עולה עד כסא הכבוד כי זהו סמוי עיניו של צדקיהו הנוגע בעצמות אמונת הבורא יתברך ומציאת כסא כבודו ית'.

ומה שאמרו שהיה נוגע בכסא הכבוד, למדו זה ממה שנאמר עד עלות השחר, משמע עד ולא עד בכלל, כי עלות השחר היה מעכב על ידו שלא היה יכול להביאו לידי הכחשת אלוה, לפי שע"י עלות השחר הכיר באמת כי יש לעולם בורא ומנהיג, כמו שפי' בעקידה פר' בראשית על פסוק וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים (דברים ד לט) שמתוך ידיעת מהלך הגלגל היומי דהיינו השמש, יוכל המשכיל להתבונן כי ה' הוא האלהים, וכן אברהם לא הכיר בוראו כ"א מתוך הליכות השמש והתחלת עלייתה כעלות השחר, כמ"ש (ישעיה מא ב) מי העיר ממזרח צדק ופסוק זה נדרש על אברהם, וזהו המרגלית הטובה שהיתה תלויה בצוארו של אברהם, שהיה מפרסם לכל מציאת האל יתברך ובמותו תלה ידיעה זו בגלגל החמה, ופירש הרב שעל זה אמרו (יומא כ ע"ב) אלמלא גלגל חמה המכריז מציאת האל ית' היה נשמע קול המונה של רומי המכחשת מציאתו ית'. לכך נאמר עד עלות השחר ולא עד בכלל כי ע"י ידיעת תנועת השמש ידע יעקב כי ה' הוא האלהים. ומטעם זה משפט הרשעים לבקרים, וראיה מסדום וכמ"ש (תהלים קא ח) לבקרים אצמית כל רשעי ארץ, לפי שלא לקחו לימוד מעלות השחר ולא ידעו את ה'.

וכאשר ראה סמאל, כי לא יכול לו לסמא עין שכלו מכל וכל, אז השתדל בתחבולה אחרת לסמא קצת עין שכלו לכל הפחות לשלא יוכל לראות בסתרי התורה ובדברים נעלמים המכונים בירך כמ"ש (שה"ש ז ב) חמוקי יריכיך. מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר (סוכה מט ע"ב) וזה"ש ויגע בכף ירכו, ואין רצוני להוציא מקרא זה מידי פשוטו כי ודאי נגע בירכו ממש, אך שאני נותן טעם בדבר למה נגע דווקא בכף ירכו, אלא שרמז לו שע"י שנעשה אוהב כסף אז בלי ספק יהיה עור מעיני שכלו, ואם יפה כחו של יעקב שלא בא לידי כפירה מכל וכל, מ"מ יהיה הדבר נוגע בכף ירכו כי עי"ז לא יוכל לראות בסתרי התורה והחכמה. ותקע כף ירך יעקב להורות לו כי שני קנינים אלו התורה והממון הם כצרות זו לזו, ותקע היינו שנדחה האחד מפני חבירו כמ"ש (תהלים קיט כא) טובי לי כי עוניתי למען אלמד חקיך.

 

הגאון הגדול בעל "המענה לאגרות" צועק בקול רעש גדול

הרב הגאון שהתיר הרבה אסורים - התיר גם כן בתי מדרשים במחיצות לא כשירות, ועל ידי זה קלקל את כל התפילות שלנו והלכו למקום שהלכו ושטנא נצח (תמיד לב). עוד גרם בזה שהכניס גלוי עריות ממש בכל בתי הכנסת שסומכים על פסקיו רח"ל.

תעשה כאן קליק לספר מענה לאגרות שמסביר היטב את המכשול הגדול שבא על ידי ההיתרים הפסולים של ר' משה פיינשטיין זצ"ל, מה פתאום שהגר"ם פיינשטיין יצא נגד 180 גדולי ישראל מדורות הקודמים, ואיך יכול להיות ששומעים אותו ומקבלים את פסקיו נגד כל הגדולים מקדמת דנא.

מי שיש לו עינים יראה את האמת לאמיתו בענין המחיצות ויבין כי השטן נצח רח"ל.

הגאון המענה לאגרות צועק

מי שיש לו רק עינים לראות יכול לראות להבין ולהשכיל כי הגר"ם פיינשטיין היה לו כאן ובעוד 159 מקומות טעות גדול, או שכתב את התשובה הזאת לרב ריפורם שלא היה נפקא מינא כן מחיצה או לא מחיצה, כי זה ממילא בית הכנסת של קלים שבקלים, ואלו התלמידים שלו הדפיסו את התשובה לעיני כל העולם כולו ויצא המכשול הגדול הזה.

הטעות הגדול של הגאון הצדיק ר' משה פיינשטיין זצ"ל.