ISRAEL613.COM

בס"ד

 

שלחן ערוך אורח חיים היומי

THE DAILY STUDY OF THE SHULCHAN ARUCH ORACH CHAYIM

PAGE  3

1     2     3

HOME        ראשי

מכון שולחן ערוך אורח חיים היומי לג' חדשים מנוקד

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ספרי שו"ע בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/3

 רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

ספר בן עולם הבא

141 עמודים

ט' חלקים, בענין לימוד שלחן ערוך, שהוא תורה לשמה.

ספר
בן עולם הבא

7

תערוך לפני שלחן.

קונטרס א'

7

ויוסף הוא השליט.

קונטרס ב'

6

ובני ישראל יוצאים ביד רמ"א.

קונטרס ג'

10

אלה מקראי קודש.

קונטרס ד'

44

ארבע אמות של הלכה.

קונטרס ה'

13

תודיעני אורח חיים.

קונטרס ו'

40

כהררים התלוים בשערה.

קונטרס ז'

20

שלושים יום קודם החג.

קונטרס ח'

14

קונטרס הטבלאות.

קונטרס ט'

לוח אורח חיים היומי, והלכות שבת

2 עמודים.

ללימוד כל שולחן ערוך אורח חיים במעגל השנה

לוח אורח חיים היומי

2

ללימוד כל שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת במעגל השנה

לוח הלכות שבת היומי

1

ללימוד כל שולחן ערוך אורח חיים במעגל השנה

לוח אורח הלכות שבת סטיקער

4

דבר ההלכה – הלכה למעשה – הלוח הילכתא דיומא ללימוד השלחן ערוך אורח חיים לסיימו משך שנה תמימה המחבר עם הרמ"א או עם הבאר היטב – טלפון ופאקס לקבל כל הפרטים דבר יום ביומו.

גליון הליכות עולם

4

גליון תיאור כללי – השאלה הכי הגדולה – עסקת בתורה? יגעת ומצאת תאמין – ד' דברים הצריכים חיזוק, תורה. – עצה טובה קמ"ל. – מתחיל חדש. – הלוח היומי. – וקנה לך חבר. – ושננתם. –אל תחמיצו את ההזדמנות היקרה!

להשיג הלוח – דפי שאלות וחזרה – דפי ציורים וטבלאות. – טלפון:

1800 466 7593

תיאור כללי

4

לוח הלכתא דיומא למחבר עם רמ"א עם תמונה

תיאור לוח יומי

5

שערי הוראה שיעור וחברותא מלווים אותך. – אלפים כבר הצטרפו, הצטרף גם אתה – תכנית הלימודים לשנת תשס"ו. – הצטרף לאלפים הרוכשים ידיעות בשולחן ערוך אורח חיים ויורה דעה.

מפעל שערי הוראה

10

חלק א', והוא מדריך ומורה דרך ללומדי שולחן ערוך אורח חיים בכל יום, שהוא לימוד תורה לשמה

קונטרס מרן הבית יוסף והרמ"א

144

101 גליונות

גליונות ד' אמות  של הלכה

50

50 גליונות

כהררים בשערה תלוים הלכותיה

13

מודעות לפרסם בבית המדש ובישיבות ללמוד שולחן ערוך אורח חיים

מודעות ללימוד שולחן ערוך אורח חיים

כל שולחן ערוך אורח חיים היומי

354 עמודים

כל שולחן ערוך אורח חיים היומי

מחולק 354 גליונות.

אורח חיים היומי

12

לימי השנה.

לוח יומי

 

 

1223

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א.

כל שולחן ערוך אורח חיים

 

 

277

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א לג' חדשים

מנוקד עם באר הגולה.

אורח חיים לג' חדשים מנוקד

 

 

253

אורח חיים החדשי

כל שולחן ערוך אורח חיים מחבר עם רמ"א לגמור בכל חודש 8 עמודים ליום.

שולחן ערוך אורח חיים החדשי

 

 

מכון שולחן ערוך אורח חיים היומי לשלשים יום קודם החג

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

שולחן ערוך לימים טובים,
ל' יום קודם החג

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום

הלכות חנוכה

30 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום

הלכות פורים לשלשים יום

7 עמודים

לגמור בז' ימים קודם פורים

הלכות פורים לשבעה ימים

33 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום

הלכות פסח לשלשים יום

1 עמוד

ליסט מחולק לסדר הגליונות, עם באקסלעך

ליסט  להלכות ראש השנה

1 עמוד

ליסט מחולק לסדר הגליונות, בלי באקסלעך

ליסט להלכות ראש השנה

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות ראש הנשה

דף השער

33 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום

סייז 8.5 = 11 2 עמודים בעמוד.

 

הלכות ראש השנה ל' יום

32 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום

סייז 8.5 = 11

הלכות ראש השנה ל' יום

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות יום הכיפורים

דף השער

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום

הלכות יום הכיפורים לשלשים יום

1 עמוד

לשולחן ערוך הלכות סוכה

דף השער

64 עמודים

לגמור בל' יום קודם החג עמוד אחד ליום

הלכות חג הסוכות לשלשים יום

736 עמודים

להגאון הרב שלמה גאנצפריד זצ"ל, עם הערות "משנה ברורה" להגאון ה"חפץ חיים" זצ"ל

 קיצור שלחן ערוך מנוקד

39 עמודים

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה מחבר עם רמ"א

שולחן ערוך יורה דעה

77 עמודים

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה מחבר עם רמ"א, באר הגולה, באר היטב, פתחי תשובה

שולחן ערוך יורה דעה

 

דוגמאות לשולחן ערוך אורח חיים

לפרסם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות
ובישיבות ותלמוד תורה'ס

דף אחד

ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א לשנה, בצבעים.

דוגמא

דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך שנה תמימה.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך חודש אחד.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי מחבר עם רמ"א עם תמונות בצבעים, לסיימו במשך ג' חדשים.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון לשולחן ערוך הלכות שבת החדשי עם תמונות בצבעים, לסיימו מידי חודש בחדשו.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

דף הראשון לשולחן ערוך הלכות שבת עם תמונות בצבעים, לסיימו בב' חדשים.

שער לשולחן ערוך

דף אחד

למדו והפיצו גליוני ספר שלחן ערוך אורח חיים.

שער האחרון

דף אחד

הלכה יומית עליוועטער, מארץ ישראל.

דוגמא

10 עמודים

לוח יומי שנתי ללימוד המשנה היומית וההלכה היומית. – הסוד של הקביעות. – אף אחד מאיתנו לא רוצה להישאר אילם כשישאל: קבעת עיתים לתורה"? – להאזנה למשנה יומית דרך הטלפון 24 שעות ביממה.

לוח יומי לאורח חיים ומשנה יומית עם תמונות

 

52 עמודים

עם קונטרס התעוררות בלשון הקודש ואנגלית

לשנת תשס"ה – תשס"ח.

לוח משנה ברורה היומי

 

דפי חזרה וציורים וטבלאות לשלחן ערוך אורח חיים

7 עמודים

י"ל ע"י מפעל הילכתא דיומא

דפי חזרה פרשת שמות

2

י"ל ע"י מפעל הילכתא דיומא

ציורים וטבלאות פרשת שמות

 

 

 

 

 

לדף הקודם

GO TO PRIOR PAGE

Published with the help of Jason Robert Kovan