ISRAEL613.COM

בס"ד

 

 תפילין ומזוזות

TEFILLIN AND MEZUZOT

HOME        ראשי

PAGE 2

1       2

מלחמת כשרות הקלף
וספרי תורה תפילין ומזוזות

מרן הגאב"ד הגה"צ יצחק טובי' ווייס שליט"א במלחמתו הגדולה נגד הקלפים הפסולים בארצינו הקדושה, ומעורר את כל אחד מישראל שאם הקלף אינו כשר לא קיים מצות תפילין ומזוזה מימיו, ובירך ברכות לבטלה

 

תחת השגחת הבד"ץ דהעדה החרדית בירושלים עיה"ק.
כ"ק מרן גאב"ד ירושלים באגלייט ארבעט פון "מפקחי סת"ם" צו פארזיכערן כשרות פון תפילין ומזוזות. דער בלאט, וישלח, ט"ו כסלו, תשס"ו

מפקחי סת"ם
קלף

תמונה מהרבנים חברי הבד"ץ בראש כ"ק מרן גאב"ד ירושלים מבקר אצל קלף נאפארסטאק, וקלף "בק" וקלף "קס"ת" קלף עבודת יד לצורך: ספר תורה תפילין מזוזות ומגילות, בהשגחת העדה החרדית.

קלף
"נאפארסטאק",
"בק",  "קס"ת"

 

דער בלאט

ערב סוכות י"ד תשרי, תשס"ה,
ולמספרם סעפטעמבער 29 - 04

 

הקלף
המכשולות הגדולות על
הקלף בארץ ישראל

נתגלה על ידי הרהגה"צ של העדה החרדית בירושלים עיה"ק קול קורא מ' 86 גדולי ישראל בפוילן ליטע רוסלאנד בשנת תרצ"ה שאסור לקנות קלף בלי הכשר כל אחד מישראל שיש לו רק זיק של יראת שמים מחפש לרכוש לו תפילין ומזוזות חדשים עם קלף כשר, על ידי סופר ירא שמים באמת.


בס"ד

פנים חדשות

גליון 554, כג אלול תשס"ד
 

קלף
הסופר מהולל, הקלף?!!!
על הקלף בארץ ישראל

- רבים ממניחי התפילין אינם יודעים כי קיים חשש רציני בקלף ויתכן כי אינם מניחים תפילין כלל - מודעה נחוצה להודיע ולהגלות גנבים עליך ישראל, חשבון הנפש, הסופרים והקלף הפסול, האסון הגדול ביותר מאז בריאת העולם, התעוררות לתשובה ותיקונים בענין כשרות תפילין ומזוזות, שמעה עמי ואדברה!!! וועד למחקר סת"ם מאנסי ניו יארק, זעקה גדולה ומרה שק ואפר יוצע לרבים מכתבו של הסופר המהולל הרב החסיד רבי אליעזר זאב צירקינד בשנת תשד"מ באותו ענין.

 

סיפורים נפלאים מצדיקי ישראל סיפורי צדיקי ישראל חלק ה

מהנשר הגדול הגאון הקדוש המקובל האלקי רבי שמואל ויטאל זי"ע ובו תשובות מאביו הגאון הקדוש המקובל האלקי אור עולם מרנא ורבנא רבי חחים ויטאל זי"ע. י"ל ע"י הרהגה"צ: רבי אהרן ווידער ורבי אפרים פישל הרשקאויטש שליט"א. שנת תשכ"ו לפ"ק

שו"ת באר מים חיים בענין כשרות הקלף

קול קורא מוועד למחקר סת"ם מאנסי ניו יארק. זעקה גדולה ומרה שק ואפר יוצע לרבים. גביות עדות שהקלפים שכותבים עליהם ספרי תורות תפילין ומזוזות הם נעשים בלי השגחה על ידי נכרים במדינת טשיינע סין והם פסולים. ואין איש שם על לב. חודש אלול שנת תשס"א

וועד למחקר סת"ם על הקלפים הפסולים

משאלות ותשובות מנחת יצחק חלק ט' סימן א', ועוד הקלף חלק ב'

תשובה מספר שאלות ותשובות משנה הלכות מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד.

הקלף חלק ג'
קול קורא להסיר מכשול שמביאים מזוזות מיאפאן וטשיינע נדפס על קלף הקלף חלק ד'

מהרב ר' אליעזר זירסקינד שליט"א, נעתק מספר דברי תורה פרשת ואתחנן.

מעשה נורא מהקלף

על המכשולות בתפילין ומזוזות.

מלחמת השם 27

לקוטים עה"ת ועוד, שחיבר איש אלוקים קדוש מאת רבינו ר'משולם פייוויש זי"ע מ"מ מזבריזא. נוסח לשם יחוד שנהג המחבר הקדוש בעל יושר דברי אמת זי"ע לאמרו קודם עיבוד הקלף לכתיבת סת"ם

לקוטי יושר דברי אמת על עניני קלף

אראבישע יוגנליכער אפגעשטעלט מיט אייגן-פאבריצירטע פארמעט, דער בלאט, כ"א אב תשס"ה.

אראבישע קלף פון ארץ ישראל בהכשר הרבנים הצדיקים

אראבישע יוגנליכער אפגעשטעלט מיט אייגן-פאבריצירטע פארמעט, באידיש, ובלשון הקודש, דער בלאט, כ"א אב תשס"ה.

אראבישע קלף פון ארץ ישראל בהכשר הרבנים הצדיקים 2

בענין בעיות כשרות הקלף שהסופרים נכשלים ומכשילים ביודעים ובלא יודעים את כל החרדים לדבר ה', שמחפשים תפילין ומזוזות כשרות, ומשלמים הון תועפות על זה, וכולם שותקים.

מכתב מסופר חשוב להסיר מכשול

מדריך לקניית ספרי תורה תפילין ומזוזות

קובץ הלכות ומוסר לקניית ספרי תורה תפילין ומזוזות

  קליפ מעיתון על המזוזות הפסולות  80 אחוז ממזוזות הם פסולות, מהרה"ג דוד לייב גרינפעלד יושב ראש משמרת סת"ם


 קליפס מעיתונות על כשרות סת"ם  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על המכשולים הגדולים בתפילין ומזוזות פסולות שבאים מארת ישראל ומה שמוכרים בארצות הברית


קול קורא על פירצות הבתים הפסולים  נדפס במדריך הכשרות


 דער נייער קאמפיוטער וואס מעסט אידישקייט  אין 5 מינוט קענט איר האבן א קלאר בילד ווי איר האלט מיט תורה און אידישקייט!!! תפילין ומזוזות פלייש בשר, ווי אזוי צו רעכענען אייער מאס?


 קול קורא על סת"ם  יצא לאור על ידי וועד משמרת סת"ם


סוד הפרדס התגלה נתגלה כי כל המזוזות שרכשו הנ"ל הם פסולות


משמרת סת"ם מחייבת את כולם משה מיכל צורן


קול ברמה - עם ה' עד מתי נשקוט! עם ה' לא נחשה! ספרי תורות תפילין ומזוזות שרוים בצער. קול קורא על מכשול הנורא שנתגלה שכל הקלף של 15 שנה היו פסולות, ואין פוצה פה ומצפצף. איפה הם הרבנים ובתי דינים שנותנים הכשרים על קענדיס ושאקאלאדן ועוד, ועל קלף שהוא הדברים מיסודי היהדות ועומדים ברומו של עולם ואין על זה הכשר? י"ל ע"י הרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י שנת תש"ס לפ"ק


 וועד העולמי לקיום מצות סת"ם אדר ב' תשד"ם - מודעה רבה דאורייתא, שובו שובו בית ישראל, המכשולות הגדולות בענין הקלף שנעשה על ידי גוים רח"ל.


משנה הלכות בדין קלפים שנעבדו בבית חרושת עכו"ם בלי פקוח ישראל - מהגר"ם קליין בעמח"ס שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד.


 אל הקהל היהודי להסיר מכשול מזוזות מיאפאן וטשיינע נדפס על קלף


מצות סת"ם השלם ה' חלקים -  ספרי תורה תפילין ומזוזות דיניו ומנהגיו, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ט


 הקאמפיוטער שמודד את היהדות של כל יהודי בחמש דקות ברוקלין נוא יארק שנת תשמ"ח


      קליפ מעיתון על המזוזות הפסולות  80 אחוז ממזוזות הם פסולות, מהרה"ג דוד לייב גרינפעלד יושב ראש משמרת סת"ם קליפס מעיתונות על כשרות סת"ם  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על המכשולים הגדולים בתפילין ומזוזות פסולות שבאים מארת ישראל ומה שמוכרים בארצות הברית

קול קורא על פירצות הבתים הפסולים  נדפס במדריך הכשרות

דער נייער קאמפיוטער וואס מעסט אידישקייט  אין 5 מינוט קענט איר האבן א קלאר בילד ווי איר האלט מיט תורה און אידישקייט!!! תפילין ומזוזות פלייש בשר, ווי אזוי צו רעכענען אייער מאס?

קול קורא על סת"ם  יצא לאור על ידי וועד משמרת סת"ם

סוד הפרדס התגלה נתגלה כי כל המזוזות שרכשו הנ"ל הם פסולות

 משמרת סת"ם מחייבת את כולם משה מיכל צורן

 וועד העולמי לקיום מצות סת"ם אדר ב' תשד"ם - מודעה רבה דאורייתא, שובו שובו בית ישראל, המכשולות הגדולות בענין הקלף שנעשה על ידי גוים רח"ל

משנה הלכות בדין קלפים שנעבדו בבית חרושת עכו"ם בלי פקוח ישראל - מהגר"ם קליין בעמח"ס שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד.

מצות סת"ם השלם ה' חלקים -  ספרי תורה תפילין ומזוזות דיניו ומנהגיו, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ט

 כשרות הקלף בימינו הרב צבי רוגין - על כשרות הקלף בימינו: מבאר מהו קלף ומהו דוכסוסטוס, מה דינם של הקלפים בזמן הזה, איך לבחור לעשות קלף הלכה למעשה. עם תמונות

כשרות הקלף - הרב יוסף כהן ירושלים, נדפס בירחון אור תורה על כשרות הקלף בימינו   התעוררות לזהירות בעניני ספורי תורה תפילין ומזוזות, קריאה לראשי ישיבות ומנהלים, סיפורים נפלאים בענין מזוזות. ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג

  דרשה והתעוררות לילדי תשב"ר ובחורי ישיבת זכרון יחיאל בלאס אנדזעלעס גודל חשיבות קיום מצות מזוזה

  דרכי חיים חלק ג' מספר מצות סת"ם השלם, דיניו ומנהגיו, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק

  אל"ף בי"ת כתב אשורית מיד כשיגיע בן ג' שנים מלמדים אותו אותיות התורה כדי שירגיל עצמו לקרות בתורה (אברבנאל).

קלף נפרשטאק יצרני קלף [פארמעט] למהדרין מן המהדרין - דער בלאט פרשת חיי שרה כא חשון תשס"ה ולמספרם נאוועמבער 5 - 04    

לציבור המהדרין - לאור הפרסומים אודות המכשולות בעניני כשרות הקלף (פארמעט) עבודת יד מתחילה ועד סוף בפיקוח מיוחד מהבד"ץ העדה החרדית בירושלים עיה"ק על כל תהליך הייצור עיבוד העורות, העבודה נעשית ביד, (ללא שום תוספות כח לעקטערי), על ידי אברכים ירא שמים (ללא חשש עבודת גוי ו/או מחללי שבת), וכשרים למהדרין מן המהדרין - רחוב חזון איש 30 בית שמש טל: 972 52 - 4423281

 קלף ק. ס. ת. יצרני קלף [פארמעט] לציבור המהדרין  - דער בלאט פרשת חיי שרה כא חשון תשס"ה ולמספרם נאוועמבער 5 - 04        לאור הפרסומים אודות המכשולות בעניני כשרות הקלף (פארמעט) עבודת יד מתחילה ועד סוף בפקיח מיוחד מהבד"ץ העדה החרדית בירושלים עיה"ק על כל תהליך הייצור עיבוד העורות, העבודה נעשית ביד, (ללא שום תוספות כח לעקטערי), על ידי אברכים ירא שמים (ללא חשש עבודת גוי ו/או מחללי שבת), וכשרים למהדרין מן המהדרין - קעניגסבערג ירושלים, רחוב מאה שערים 72 טל: 972 54 5987402 - אפשר להשיג הקלף שלנו בארצות הברית צרכי סת"ם קרית יואל: 845 782 - 6221

 הקלף המכשולות הגדולות על הקלף בארץ ישראל דער בלאט ערב סוכות י"ד תשרי, תשס"ה, ולמספרם סעפטעמבער 29 - 04    נתגלה על ידי הרהגה"צ של העדה החרדית בירושלים עיה"ק קול קורא מ' 86 גדולי ישראל בפוילן ליטע רוסלאנד בשנת תרצ"ה שאסור לקנות קלף בלי הכשר כל אחד מישראל שיש לו רק זיק של יראת שמים מחפש לרכוש לו תפילין ומזוזות חדשים עם קלף כשר, על ידי סופר ירא שמים באמת. 

 קלף - הסופר מהולל, הקלף?!!! פנים חדשות, גליון 554, כג אלול תשס"ד - רבים ממניחי התפילין אינם יודעים כי קיים חשש רציני בקלף ויתכן כי אינם מניחים תפילין כלל - מודעה נחוצה להודיע ולהגלות גנבים עליך ישראל, חשבון הנפש, הסופרים והקלף הפסול, האסון הגדול ביותר מאז בריאת העולם, התעוררות לתשובה ותיקונים בענין כשרות תפילין ומזוזות, שמעה עמי ואדברה!!! וועד למחקר סת"ם מאנסי ניו יארק, זעקה גדולה ומרה שק ואפר יוצע לרבים מכתבו של הסופר המהולל הרב החסיד רבי אליעזר זאב צירקינד בשנת תשד"מ באותו ענין

דער בלאט מלחמה על הקלף


                   

מצוה אנציקלופדיה

הלכות מזוזה

דיניו ומנהגיו

47

על כשרות הקלף בימינו: מבאר מהו קלף ומהו דוכסוסטוס, מה דינם של הקלפים בזמן הזה, איך לבחור לעשות קלף הלכה למעשה. עם תמונות

כשרות הקלף בימינו הרב רוגין בני ברק

47

הרב יוסף כהן ירושלים, נדפס בירחון אור תורה על כשרות הקלף בימינו

כשרות הקלף

4

הקאמפיוטער שמודד את היהדות של כל יהודי בחמש דקות ברוקלין נוא יארק שנת תשמ"ח

מלחמת השם
חלק ט

6

התעוררות לזהירות בעניני ספורי תורה תפילין ומזוזות, קריאה לראשי ישיבות ומנהלים, סיפורים נפלאים בענין מזוזות.

ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג

מלחמת השם ח
ק י"ז

27

דרשה והתעוררות לילדי תשב"ר ובחורי ישיבת זכרון יחיאל בלאס אנדזעלעס גודל חשיבות קיום מצות מזוזה

מלחמת השם
חלק כ"
ז

79

דרוש לסעודת הודאה לאחד שניצל בנס נפלא, שלא הצליח לעלות על המטוס טי דאבעליו אי 800 שהתרסק על ידי פצצה.

מבאר המכשולות הגדולות איך שנכשלו עם בנ"י בספרי תורה תפילין ומזוזות פסולות, ואין פוצה פה, ובזכות שמעורר אנשים במצות אלו ניצל בדרך נס. עוד מבואר בו, גודל השכר של השומר עצמו ואת אחרים בענין אמן וקדושת בית המדרש

ראש דברך אמת חלק א

27

בענין כל ישראל ערבין זה לזה, ובענין כשרות תפילין ומזוזות

ראש דברך אמת חלק ב

36

דרוש לבר מצוה ובענין גודל השכר של מזכי הרבים בתפילין ומזוזות כשרות

ראש דברך אמת חלק ג

85

איסור גידול בלורית, לכל פרטיהם. ביטול מצות תפילין, למגדלי בלוריות

בלוריות לאור ההלכה חלק א

16

מדריך ומורה דרך לקניית תפילין ומזוזות

תפארת מתתיהו

27

גילוי ידיעות מבהילות בספרי תורה תפילין ומזוזות

תפארת מתתיהו 2

8

בו יבואר גודל מצות קדושת תפילין, והעונש הגדול למי שאינו מניח תפילין ח"ו

תפארת יהודה

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. קריאה לחזרה בתשובה.

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
תשרי שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. סדר התענית.

בולעטין מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
חשון שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. התיקון במקרה שריפת ספרי תורה. ספרי תורה פסולים.

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
כסלו שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. 40,000 יהודים הניחו תפילין פסולים. סופרי סת"ם שאינם הגונים. קריאה לציבור בענין זה.

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
טבת שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. דברים אקטואליים.

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
שבט שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. מקרי הנחת תפילין מניר ומפלעסטיק. תפילין ומזוזות במחיר זול. קריאה לראשי ישיבות ומנהלים.

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
אדר שנת תשל"ז

נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. מדה כנגד מדה. סיפורים נוראים ונפלאים שרואים בעליל איך שסגולת המזוזה מביא לידי אריכות ימים, שמירת הבית פרנסה, רפואות וישועות, זרע של קיימא, זווגים הגונים, שמירת הבית, והצלחה בכל ענינים. זכור אם הקלף אינו כשר עם הכשר, אפילו שהסופר יהיה צדיק גדול, לא קיימת מצוות תפילין ומזוזות מימיך!!!

בולעטין
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
ניסן שנת תשל"ז

 

 

כשרות הקלף  קול קורא                

 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

 

 

 

 

TEFILLIN, SIFREI TORAH AND MEZUZOT

The Kashrut of Tefillin and Mezuzot

LEARN THE MANY PERILS OF THE KASHRUT OF TEFILLIN AND MEZUZOT. JEWS UNWITTINGLY PAY FOR ARTICLES THAT ARE NOT KOSHER AND DON'T ACCOMPLISH THESE MITZVO, - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

The Importance of the Mitzvah of Tefillin

SAYINGS OF THE TALMUD MIDRASH AND ZOHAR CONCERNING THE IMPORTANCE OF THE OBSERVANCE OF THE MITZVAH OF TEFILLIN, - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

Article from Newspaper MOST OF THE MEZUZOT ARE NOT KOSHER
A Sofer acknowledges problem A SOFER IS WILLING TO RETURN MONEY TO COSTUMERS BECAUSE HE HAD USED PARCHMENT WITHOUT HECHSHER
Vaad Mishmeret Stam STATISTICS ON THE KASHRUT OF MEZUZOT AND TEFILLIN
Mitzvah Encyclopedia Vol 4 - Tefillin and Mezuzot LAWS OF TEFILLIN AND MEZUZOT, - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin. 

 

 

 

 

 

 

GO TO PRIOR PAGE

Published with the help of Jason Robert Kovan