ISRAEL613.COM

בס"ד

 

תשובה - חק לישראל

TESUVAH-  CHOK LEISRAEL

PAGE 1

HOME        ראשי

ERETZ ISRAEL

DIN TORAH

MIKVAH

MUSSAR

REBUKE

תוכחה

מוסר

מקוה

דין תורה

ארץ ישראל

EREV RAV

GUARDING THE BRIT - EYES

KASHRUT

GEULA

FALSE MASHIACHS

משיחי שקר

 גאולה

כשרות

שמירת הברית והעינים

ערב רב

SHULCHAN ARUCH

TZNIUT

BEIT MIDRASH

SHECHITA

REFORM

רפורם

שחיטה

בית המדרש

צניעות

שולחן ערוך

ZOHAR HA KADDOSH

SHABBAT

TZEDDAKA

NIKKUR

LUBAVITCH

ליובאוויטש

ניקור

צדקה

שבת

זוהר הקדוש

HALACHA

MILAH

TZITZIT

THE WAY OF TRUTH

SPANISH BOOKS

 

דרך אמת

ציצית

מילה

הלכה

MONEY

ERUV

TEFILLIN MEZUZOT

LIST ENGLISH BOOKS

CONTACT US

צור קשר

תשובה וחק לישראל

תפילין מזוזות

עירוב

כסף

 

ירחון שבועי
בעניני התשובה ואמונה בשכר ועונש

כולל גודל ענין הלימוד של עניני תשובה ואמונה בשכר ועונש,
והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם הזה
ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, עניני יראת השם ואהבת השם

התשובה ואמונה בשכר ועונש הוא אחת
מיסודות הגדולות בקדושת ישראל ובטהרתן

יוצא לאור

בהשתתפות עוסקי בצרכי ציבור לשם שמים בלבד
שהקדוש ברוך הוא משלם שכרם

ספר התשובה

 

350

סדר בראשית

מדריך ומורה דרך להרוצים לעלות מעלה מעלה בדרך התשובה, שאי אפשר להגיע לתורה לשמה בלי
שיעשה תשובה מקודם
.

 

ספר התשובה

6

שערים

ספר התשובה שערים

60

אמונה – גאולה – תשובה

ספר התשובה הקדמה

28

·        בפרשה זו יבואר:

·        שהתשובה קדמה לעולם.

·        שבעה דברים נבראו קודם בריאת העולם ואחד מהם התשובה.

·        תשובה רפואה למכה

·        עיקר התשובה להתבונן בשפלותו

·        תשובה נתנה רק לישראל

·        אלמלא עולם התשובה לא היה העולם מתקיים

ספר התשובה פרשת בראשית

24

·        בפרשה  זו יבואר:

·        כפי ערך התשובה כן תגדל היחוד והאהבה.

·        סוכות ראשון לחשבון עונות.

·        קין למד את אדם הראשון כחה של תשובה.

·        סוד התשובה.

·        דרך הטוב שיעשה תשובה קודם שיבואו עליו יסורים.

·        צריך שיהא זהיר מאוד לבל יחטא עוד.

 

ספר התשובה פרשת נח

22

·        כחה של תשובה.

·        בתשובה נדרשת רק פתח כחודו של מחט.

·        תשובה של יום אחד מביאה את הגאולה.

·        תשובה מועילה גם לכופר בעיקר.

·        ספק עבירה צריך יותר חיפוש מעברה.

·        כחה של התשובה עד סוף כל הדורות.

ספר התשובה פרשת לך לך

30

·        בפרשה זו יבואר:

·        גדול כחה של תשובה אף בהרהור.

·        כל הרהור תשובה מגיע עד כסא הכבוד

·        המהרהר בתשובה נעשה צדיק גמור

·        כל בר דעת מרגיש בהרהורי תשובה

·        רפואת העוונות רק על ידי תשובה

·        התשובה רפואה לעולם

ספר התשובה פרשת וירא

24

·        בפרשה זו יבואר:

·        סוד רפואת הנפש.

·        בלי הכנעת הלב ופשפוש מעשים לא יבוא לידי תשובה.

·        לא שק ולא תענית גורם, אלא תשובה ומעשים טובים גורמים.

·        השרוי בתענית יהא דואג ואונן.

·        כל יום התענית יהא בתשובה ותפילה וצדקה ותלמוד תורה כנגד כולם.

ספר התשובה פרשת חיי שרה

24

·        בפרשה  זו יבואר:

·        במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו.

·        בעל תשובה אהוב ונחמד לפני הבורא ושכרו הרבה.

·        יש להקדוש ברוך הוא תענוג גדול מהבעל תשובה.

·        הקדוש ברוך הוא מעטר את הבעל תשובה בכתרים.

·        בית יש לו לבעל תשובה בגן עדן.

 

ספר התשובה פרשת תולדות

22

·        בפרשה זו יבואר:

·        היסורים הופכים את האדם לטוב מאוד יותר מהצדיק גמור.

·        אין עושין תשובה אלא על ידי יסורים.

·        יסורין מנקין החטא.

·        לקבל יסורים באהבה כדי שיכפרו על העוונות.

·        סיפור מזעזע.

ספר התשובה פרשת ויצא

18

·        בפרשה זו יבואר:

·        תשובה על העוונות שדש בעקביו.

·        צריך ליתן דין על כל אחד ואחד שדש בעקביו .

·        ישוב אפילו מספק עבירה .

·        תשובה על ידי כח התורה.

·        התורה רפואת הנפש.

·        שהתשובה קדמה לעולם.

ספר התשובה פרשת וישלח

14

·        בפרשה זו יבואר:

·        מי שהוא מלא סרחון צואת עוונותיו אין תורתו נחת רוח לבוראו .

·        יש לעשות תשובה קודם הלימוד ואחר הלימוד .

·        סור מרע - ואחר כך - ועשה טוב .

·        כל המעשים שאדם עושה והוא רשע מוסיף כח בקליפה והוא נענש על לימודו .

ספר התשובה פרשת וישב

14

·        בפרשה זו יבואר:

·        הגאולה השלימה בתשובה תלויה .

·        כך ישראל כיון שטעמו טעם גלות, אם יחזרו בתשובה יחשב עליהם כאילו עברו עליהם כל אלו דברים שכתובים בתורה .

·        החוטא - מסתלקת ממנו רוח קדושה ושורה עליו רוח דמסאבא במקום קדושה

·        שהתשובה קדמה לעולם.

ספר התשובה פרשת מקץ

18

·        בפרשה זו יבואר:

·        באור "שני אלפים ימות המשיח"

·        אילו ישראל זוכים על ידי תשובה אפשר שיבוא המשיח בתחילת חלק האחרון .

·        בתשרי נגאלים על ידי תשובה .

·        מסגולת הוידוי הוא לסלק ממנו כל המקטרגים .

·        אין השכינה שורה על האדם אלא אם כן הוא  נמצא שלם בקיום התרי"ג מצוות .

ספר התשובה פרשת ויגש

20

·        בפרשה זו יבואר:

·        רשע! אל יאוש!

·        מי שמזכה את הרבים, נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית.

·        103 עצות לתשובה מושלמת .

·        המחזיר בני אדם, בתשובה זוכה ויושב בישיבה של מעלה, והקדוש ברוך הוא מבטל הגזרה בשבילו .

·        מצוה להזהיר את בני אדם על כל דבר פשע.

 

ספר התשובה פרשת ויחי

26

מפתח ותוכן הענינים על כל סדר בראשית

במפתח הזה מובא בעזהי"ת ראשי פרקים מהענינים המבוארים בכל הפרשיות.

ספר התשובה מפתח ותוכן הענינים

 

 

 

תמונה מדף השער

 

מפעל עולמי ללימוד חק לישראל

מטרת המפעל:

ללמוד זוהר מוסר והלכה בדקות ספורות בלבד,
ולזכות להיות בן עולם הבא

ספר חק לישראל

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל
ויוסף לחק לחק

סדר בראשית

 

חק לישראל ליום השבת

 

 

373

סדר בראשית 375 עמודים, כסלו תשס"ו לפ"ק.

ספר
חק לישראל סדר בראשית

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת בראשית

34

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת נח

22

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת לך לך

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת וירא

34

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת
חיי שרה

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת תולדות

28

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת ויצא

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת וישלח

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת וישב

36

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת מקץ

30

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת ויגש

29

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת ויחי

15

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

ליום השבת

32

והוא: ליקוט מ"חק לישראל"   פרשיות שמות - משפטים עם הוספות חדשות שערי קדושה על קדושת ושמירת הברית

ספר קדושת הברית

חק לישראל

סדר בראשית

153

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש. יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י, תשכ"ח לפ"ק.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

פרשת בראשית

121

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.  יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י, תשכ"ח לפ"ק.

פרשת נח

64

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש. יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י, תשכ"ח לפ"ק.

פרשת לך לך

137

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש. יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י, תשכ"ח לפ"ק.

פרשת וירא

97

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש. יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י, תשכ"ח לפ"ק.

פרשת חיי שרה

137

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש. יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י, תשכ"ח לפ"ק.

פרשת תולדות

121

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש. יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י, תשכ"ח לפ"ק.

פרשת ויצא

122

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש. יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י, תשכ"ח לפ"ק.

פרשת וישלח

113

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש. יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י, תשכ"ח לפ"ק.

פרשת וישב

113

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש. יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י, תשכ"ח לפ"ק.

פרשת מקץ

97

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש. יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י, תשכ"ח לפ"ק.

פרשת ויגש

105

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש. יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י, תשכ"ח לפ"ק.

פרשת ויחי

10

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש. יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י, תשכ"ח לפ"ק.

ליום השבת

 

חק לישראל

סדר שמות

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש. יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י, תשכ"ח לפ"ק.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

פרשת
שמות

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
וארא

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
בא

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
בשלח

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
יתרו

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
משפטים

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
תרומה

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
תצוה

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
כי תשא

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
ויקהל

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
פקודי

10

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

ליום השבת

 

 

חק לישראל

סדר ויקרא

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש. יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י, תשכ"ח לפ"ק.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

פרשת
ויקרא

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
צו

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
שמיני

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
תזריע

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
מצורע

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
אחרי

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
קדושים

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
אמור

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
בהר

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
בחוקותי

10

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

ליום השבת

 

חק לישראל

סדר במדבר

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש. יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י, תשכ"ח לפ"ק.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

פרשת
במדבר

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
נשא

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
בהעלותך

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
שלח

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
קרח

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
חקת

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
בלק

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
פנחס

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
מטות

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
מסעי

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

ליום השבת

 

חק לישראל

סדר דברים

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש. יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י, תשכ"ח לפ"ק.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

פרשת
דברים

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
ואתחנן

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
עקב

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
ראה

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
שופטים

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
כי תצא

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
כי תבא

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
נצבים

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
וילך

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
האזינו

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
ברכה

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

ליום השבת

 

חק לישראל – מהדורת כיס - מ'קח יוזמה

146

חק לישראל נסדר מחדש באותיות גדולות.

פרשת לך לך

 

בולעטין'ס מוועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום
ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום.

2

– ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש תשרי תשנ"ה לפ"ק

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

בולעטין # 1
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש חשון תשנ"ה לפ"ק

בולעטין # 2
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש כסלו תשנ"ה לפ"ק

בולעטין # 3
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש טבת תשנ"ה לפ"ק

בולעטין # 4
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש שבט תשנ"ה לפ"ק

בולעטין # 5
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש אדר תשנ"ה לפ"ק

בולעטין # 6
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

2

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש ניסן תשנ"ה לפ"ק

בולעטין # 7
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש אייר תשנ"ה לפ"ק

בולעטין # 8
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש סיון תשנ"ה לפ"ק

בולעטין # 9
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש תמוז תשנ"ה לפ"ק

בולעטין # 10
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש אב תשנ"ה לפ"ק

בולעטין # 11
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

2

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש אלול תשנ"ה לפ"ק

בולעטין # 12
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

הלכות לבנית בית הכנסת, ושהבימה יהיה באמצע הבית, וקדושת בית המדרש. מספר חק לישראל פרשת בלק ופרשת פינחס

קול קורא על קדושת
בית המדרש

 

כל הלומד זוהר בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא

"שער הזוהר" - "סגולותיו ומעלותיו"

האם ידעת? גודל מעלת לימוד הזוהר בכל יום ויום?

 הלכה  למעשה אודות חיוב לימוד הזוהר ונחיצותו

 

 

כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא

האם ידעת? גודל מעלת לימוד הלכות בכל יום ויום?

 הלכה למעשה אודות חיוב לימוד הלכה ונחיצותו

 

 

שמע בני מוּסר אביך

האם ידעת? גודל מעלת לימוד המוסר בכל יום ויום?

הלכה למעשה אודות חיוב לימוד המוסר ונחיצותו

Published with the help of Jason Robert Kovan