WELCOME TO THILIM INTERNATIONAL

ברוכים הבאים בשם השם לאתר "חברת תהלים  העולמי"

 

HOME - ראשי | אתר הזוהר העולמי

 

אתר ה'תהלים' ו'דוד המלך'

 

אתר התהלים נפתח ביום הושענא רבא 'שע"ת' הגאולה - אושפיזא דדוד מלכא משיחא

כשאחד מבני חבורתינו הקדושה זכה להיות באשמורת הבוקר ולהגיד תהלים על

הציון הקדוש של נעים זמירות ישראל דוד מלכנו חי וקים

ולצעוק שם הושענא מעומק הלב

ולהתפלל: קול מבשר מבשר ואמר

קול תנה ישועות לעם עולם לדוד ולזרעו עד עולם מבשר ואומר

ונתעורר לעשות משהו לקרב גאולתינו על ידי משיח בן דוד צדקינו בב"א

 


"חברת תהלים העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"CHEVRAS THILIM Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


 

נעים זמירות ישראל

דוד מלך ישראל חי וקים

 

 

קבר דוד המלך ע"ה

 


ספר תהלים

 1.  


   

   

   


  ה'תהלים' ו'הזוהר'


  מעשה מהצה"ק רבי ברוך ממעזעבוז זי"ע שפעם אחת אמר, כשיבא מלך המשיח כולם יצאו וידברו עמו בפלפול ואני אשב מבחוץ רק עם תהילים וזוהר שלי, כשאומר תהילים לפי הנראה יצא משיח אלי לשמוע תהילים שלי.

  (מובא בכתבי הר"ר יאשיא שו"ב דף מב, אות כ"ד, כ"ה,)


  זוהר תורה תהלים

  ספר זוהר תורה
  על תהלים
  מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

  הוא פירוש הזהר הקדוש על ספר תהלים
  מאת התנא האלוקי רבי שמעון בן יוחאי ז"ל

  מסודר על כל פסוק הפירושים והענינים השייכים לו, וגם הפירושים והענינים של הפסוקים הנמצאים
  בשאר מקומות הזהר. נלקטו ונקבצו ונסדרו במקומם בלשון הזהר עם העתקת לשון הקודש שורה לעומת שורה ועל ידי זה יוכלו כל באי שער זהר תורה לכנוס ולטייל בפרדס הזהר ויתקיים מה שאמר אליהו לבר יוחאי שספר הזהר יתגליא לתתאי בסוף יומיא ובגיניה ושבתם איש לאחוזתו וגו'. וכדי להקל על המעיין הצגתי הפירוש זיו הזהר על פי דרך המקובלים המפורסמים מפורשי הזהר.

  מאת הגאון הצדיק המקובל
  רבי יהודה יודל ראזענבערג זצוק"ל
  במוה"ר ישראל יצחק ז"ל

  זוהר תורה תהלים

   


  ספר ליקוטי זוהר תהילות דוד

   כינוס גדול מספר הזוהר מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע

  מסודר על סדר הפרשיות

  ליקוט מיוחד מזוה"ק ותקוני זהר וזהר חדש על עניני דוד המלך ע"ה
  וגודל מעלת אמירת תהלים, תורה ותפילה.

  עם פירוש הסולם שמבאר ומתרגם כל דברי הזהר במלואם, החל מענינים הפשוטים עד המקומות הסתומים ביותר ואינו מניח אף מלה אחת בלי פירוש.
  והוא ביאור השוה לכל נפש.

  חלקנו אותם לפרקים כדי שיוכל לגומרם בכל שבוע ובכל חודש ושנה.

  ספר ליקוטי זוהר תהילות דוד - סדר בראשית
  לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

   

  http://www.ha-zohar.com/ZOHAR_LIKITEI-ZOHAR_1.htm

  http://www.ha-zohar.com/ZOHAR_LIKITEI-ZOHAR_2.htm

  http://www.ha-zohar.com/ZOHAR_LIKITEI-ZOHAR_3.htm

   

  אתר "תהלים" העולמי
  התהלים והזוהר - דוד המלך

  נעים זמירות ישראל

  דוד מלך ישראל חי וקים

  ה'תהלים' ו'הזוהר'

  מעשה מהצה"ק רבי ברוך ממעזעבוז זי"ע:
  שפעם אחת אמר: כשיבא מלך המשיח כולם יצאו וידברו עמו בפלפול, ואני אשב מבחוץ רק עם תהילים וזוהר שלי, כשאומר תהילים לפי הנראה יצא משיח אלי לשמוע תהילים שלי.

  (מובא בכתבי הר"ר יאשיא שו"ב דף מב, אות כ"ד, כ"ה)