ISRAEL613.COM

בס"ד

 

 

תולעים

BUGS

PAGE 1

HOME        ראשי

 

 

אכילת התולעים בארצות הברית בהכשירם של רבני הערב רב

הרבנים אחר שעשו מיליוני דולרים מכשילים הלאה את הכלל ישראל, ועל אף שכמה רבנים יראים יצאו ואסרו את אכילת התולעים, מכשילים הלאה את מיליוני יהודים באכילת תולעים עם הכשר.

יהודים מדקדקים בכשרות - תקיימו מצות מרור בלי שום חשש מתולעים [בהכשרם של הערב רב רבנים שמאכילים את עם ישראל כל השנה ובפרט בפסח במיליוני תולעים, כידוע. - ראה בדף תולעים באריכות ובדפי הערב רב, ובדפי הכשרות, שחיטה וניקור] אידן מדקדקים בכשרות - זייט מקיים מצות מרור אן קיין שום חשש תולעים חלילה, נדפס בדער בלאט ט' ניסן תשס"ו - DER BLATT APRIL 7 06

תולעים - מודעה
יהודים מדקדקים בכשרות התולעים -
אל תאכלו תולעים בהכשרם של רבני הערב רב - הזהרו

פרי וואשד ראמעין לעטוס מאיזה שם קאמפאני שהוא מוחזקים בתולעים, - "פרי וואשד ראמעין לעטוס" פון סיי ועלעכע פירמע זענען מוחזק בתולעים, -  נדפס בדער בלאט ט' ניסן תשס"ו -
DER BLATT APRIL 7 06

פרי וואשד ראמעין לעטוס מאיזה שם קאמפאני שהוא מוחזקים בתולעים

"גרין האוז ראממאן" פירמע שטעלט צו ריזיגע פראדוקציע פון "סאלאט" אויף פסח, באקאנט מיט די ספעציעלע קוואליטעט און גענצלעך ריין פון תולעים בהכשר גדולי הרבנים שליט"א, -  נדפס בדער בלאט ט' ניסן תשס"ו -

גרין האוז ראממאן פירמע מארץ ישראל בהכשר גדולי ישראל

 

 

 

שמכשיל את העם באכילת תולעים בכל יום, באידיש.

קול קורא נגד בודק

שמכשיל את העם באכילת תולעים בכל יום, באנגלית.

 קול קורא נגד בודק

הבודק צריך שיבטל

התעוררות להנוסעים לקאנטריס וקעפמס, זהירות בעניני ספרי תורה תפילין ומזוזות, יחוד, צניעות, מחיצות בסווימינג פאל, זהירות בקניית דגים תולעים ומילבין, זהירות להורים. ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג

מלחמת השם
חלק י"ח

קונטרס "ואנכי תולעת ולא איש" חלק א'. בירור הלכה בענין הירקות הנמכרים בשוק, בארצות הברית מאיזה השגחה שהיא, בחזקת נקי מתולעים.

קול קורא'ס וזהירות נגד החדרת מיליאני תולעים ג' פעמים בכל יום לכל בתי ישראל החרדים בכל מקומות מושבותיהם. מראה באצבע איך שבלעיסה אחת יכולים לעבור על 50 לאווין, ובסעודה אחת מצטרפים לעשרת אלפים לאווין

מלחמת השם
חלק כ"ו

קונטרס
"ואנכי תולעת ולא איש"
חלק א'

ערב שב"ק פרשת חיי שרה תשס"ו.ביקרתי במפעלים רבים לשטיפת ירקות באמריקא, ונוכחתי לראות ששיטות השטיפה הקיימות אינן יעילות להסיר את כל התולעים מעלי ירקות כדוגמת: חסה רומיין, תרד, פטרוזליה וכדומה, ולכן אין לאכלם.

קול קורא הרב משה ויא

30 רבנים יצאו בהודעה ואזהרה שאחרי כמה וכמה בדיקות יסודיות, ע"י כמה רבנים ומשגיחים מומחים, נמצאו שוב ושוב תולעים על כל מיני עלי חסא (שאלאטין) מכל הקאמפאניס ומכל הפירמעס, אף באותם הארוזים וחתומים עם הכשרים מרבנים פרטים או מארגוני הכשרות בלי יוצא מן הכלל. והחניות המוכרים אותם, ומאכילים אותם לאחרים בשמחות ואירועים בחזקת שאין צריכים בדיקה, מכשילים את הרבים.

לאפרושי מאיסורא בענין התולעים

חודש מר חשון שנת תשס"ו לפ"ק

בלשון הקודש

31 רבנים יצאו באיסור נגד אכילת התולעים

Urgent KASHRUS NOTIFICIATION

בלשון אנגלית

30 רבנים יצאו בהודעה ואזהרה שאחרי כמה וכמה בדיקות יסודיות, ע"י כמה רבנים ומשגיחים מומחים, נמצאו שוב ושוב תולעים על כל מיני עלי חסא (שאלאטין) מכל הקאמפאניס ומכל הפירמעס, אף באותם הארוזים וחתומים עם הכשרים מרבנים פרטים או מארגוני הכשרות בלי יוצא מן הכלל. והחניות המוכרים אותם, ומאכילים אותם לאחרים בשמחות ואירועים בחזקת שאין צריכים בדיקה, מכשילים את הרבים.

לאפרושי מאיסורא בענין התולעים

חודש מר חשון שנת תשס"ו לפ"ק

בלשון אידיש

הסרת השגחה מרב גדול אחד שאחרי שנודע לו המכשולות הודה וכתב שהחליט ולהסיר ההשגחה למוצרים הנ"ל.

הוסרה ההשגחה

REMOVAL CERTIFICATION

 

Published with the help of Jason Robert Kovan