דף א'        PAGE 1

מדור
"ובכן צדיקים"
יראו וישמחו
וישרים יעלזו. וחסידים ברנה יגילו ועולתה תקפץ פיה וכל הרשעה כלה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ:

ותמלוך אתה הוא ה' אלקינו מהרה לבדך
על כל מעשיך. בהר ציון משכן כבודך. ובירושלים עיר קדשך. ככתוב בדברי קדשך. ימלך ה' לעולם אלקיך ציון לדר ודר הללוי-ה:

 

לחץ כאן למצלמה של הרבי יוסף חיים זוננפלד והראי"ה קוק זיע"א

תמונה מהגה"ק רשכבה"ג מייסד העדה החרדית רבי יוסף חיים זוננפלד גאב"ד ירושלים זיע"א - ביחד עם הגה"ק רשכבה"ג אוהב ישראל האמיתי רבי אברהם יצחק הכהן קוק זיע"א הרב הראשי לארץ ישראל

 

 

 

מחקר על הגה"ק ראי"ה קוק זיע"א

 

תמונה נדירה הגרצ"פ פראנק, הגרא'י קוק, הגרש'א שזורי, הגר'י קניאל, הגר'ב מרכוס, הגר'י מאיר ועוד גדולי ישראל


 

דער אמרי אמת אין איירופא

דער בית ישראל מיט דטאלנא רעבע