"ובכן צדיקים"
דף ב'        PAGE 2

הגה"ק רשכבה"ג רבינו הקדוש רבי אהרן מבעלזא זיע"א

הגה"ק רשכבה"ג רבינו הקדוש רבי אהרן רוקח מבעלזא זיע"א


הגה"ק רשכבה"ג רבינו הקדוש הגאון האמיתי רבי אברהם ישעי' קרליץ זיע"א בעל "חזון איש


הגה"ק רשכבה"ג רבינו הקדוש רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זיע"א

 


הגה"ק רשכבה"ג רבינו הקדוש רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מצאנז-קלויזנבורג זיע"א


הגה"ק רשכבה"ג רבינו הקדוש רבי רפאל בלום מקאשוי זיע"א


הגה"צ רבי משה יהושע לייב לנדא אב"ד בני ברק שליט"א
עם כ"ק אדמו"ר רבי שלום יהודה גראס מהאלמין שליט"א


האחים הקדושים מוויזניץ שליט"א