ISRAEL613.COM

בס"ד

 

הצניעות בישראל

MODESTY OF JEWISH WOMEN

HOME        ראשי

PAGE 1

1     2     3

 על חטא שחטאנו לפניך בהוכח תוכיח את עמיתך

  מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחא נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו נתפס על כל
העולם כולו, (שבת נד ע"ב).

המונע מלמחות כל רציחות ושפיכות דמים שנשפכין  בישראל כאלו הוא עשעם ילקוט שופטים סח  ומונע בנית ירושלים  שבת קי"ט

בִּשְׂכַר נָשִׁים צַדְקָנִיּוֹת שֶׁהָיוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר נִגְאֲלוּ אֲבוֹתֵינוּ מִמִּצְרַיִם, בִּשְׂכַר נָשִׁים צַדְקָנִיּוֹת שֶׁהָיוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר, זָכוּ יִשְׂרָאֵל לְבִזַּת מִצְרַיִם

Many daughters have done virtuously, but you excel them all. Charm is deceitful, and beauty is vain; but a woman  who fears Hashem shall be praised.  (Proverbs 31:29-30)

ONE SHOULD LOVE ADMONITION FOR AS LONG  AS THERE IS ADMONITION  IN THE WORLD, GOODNESS AND BLESSING COME TO THE WORLD
(MASECHET TAMID 28a)

IN THE MERIT OF RIGHTEOUS WOMEN OUR FOREFATHERS WERE REDEEMED FROM EGYPT AND IN THEIR MERIT OF RIGHTEOUS WOMEN WE WILL MERIT THE FUTURE REDEMPTION (KAV HA YASHAR CH 82)

 

 

מתי יפסיקו הצרות?

מרן רשכבה"ג החתם סופר זצוקל"ה אמר בזה הלשון (טהרת יו"ט ח' ט'):

"זה שהגלות האחרון גרוע יותר משאר גלויות ואין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו, מפני שבשאר גלויות לא היה פריצות אצל הנשים, לא כן עתה, בעונותינו הרבים, ששכיח פריצות אצל הנשים, אשר הוא גרוע מכל עבירות שבתורה".

When will the suffering end?

The Holy Rabbi the Chatam Sofer ZTK’L wrote the following Taharat Yom Tov) “This aspect of this final Exile whereby it is harder than all other exiles and there’s no day that doesn't bring worse curses than the prior day, this is because in the prior exiles there was no indecency or immodesty in women’s dressing, nowadays however it is not thus, due to our many sins immodesty is common among women, which is a graver sin than all others in the Torah

 

לפני שלושים שנה כשהתחלה הפרצה של הבגדים הקצרים ערכו כנס גדול בירושלים באולם "טירת חן" ומרן הגאון רבי אליעזר מנחם מן שך שליט"א (זצוק"ל) זעק מקירות לבו:
אם נשות אברכים הולכות בבגדים קצרים וצרים צריך לסגור את כל הכוללים, מה שוה התורה של הבעל? אם כך הולכת אשתו, כל התורה שלו הולכת לסטרא אחרא, עד כאן לשונו הקדוש

Around 30 years ago when some women started wearing immodest clothing, a large gathering was organized in “Tirat Chen” social hall and the Gaon Maran Rav Eliezer Man Shach ZTK’L screamed from the depth of his heart: “If the women of the Avrechim go out with short and tight clothing, we need to close down all the Kolelim, of what value is all the Torah of the husband? If the woman wears that type of clothing, all the Torah of the husband goes to the Sitra Achra (The Evil side)

 

כתב החפץ חיים ואמרתי שעיקר סיבת הדבר (של כל הצרות ופרעניות) הוא שאנו מרחקים בעצמנו את הקדוש ברוך הוא מאתנו... כלל הדבר ה'מאדע הגרועה הזו מביאה לאדם לידי הרהורים רעים... ומבטלים בידיים מאמרו של הקדוש ברוך הוא "והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר", ובעונותינו הרבים תבערה גדולה  נפלה בכרמו בכמה מקומות על ידי המאדע הגרועה הזו כי כח הטומאה מתגבר מאוד על ידי זה ... וממילא נפסקה ההשפעה והברכה מכל אחד ואחד בעסקיו ונסבו על ידי זה כל הצרות והרעות... על כן החוב מוטל על כל איש ואיש לכבות את האש הנורא הזה ולתקן בביתו שיהיה הכל עשוי כדין ולא יתנהו בפריצות, וביותר מוטל החוב על הרבנים..

The Chofetz Chayim wrote: “And I said that the main reason (For all our troubles and suffering) is that we push Hashem away from our lives…The issue is that this evil fashion brings a man to evil thoughts…and they annul with this the commandment of the Holy One Blessed be He “And your camp shall be holy and no nakedness shall be seen in it”, and due to our many sins an evil lust has fallen on the vine of Hashem and the strength of the impurity is greatly increased through this…And due to this the supervision and the blessing from Hashem has ceased from everyone’s occupation and we have suffered through this many tribulations…Therefore it is incumbent upon all men to put out this fire and to see to it that his house will be handled according to the Halacha and to avoid immodest practices, and this obligation is all the more incumbent upon the Rabbonim

 

 

PSAK HALACHA

 BS’D    22 IYYAR 5764

 IT IS WELL KNOWN AND RECEIVED FROM GENERATION TO GENERATION TO THE ANCIENT SETTLEMENT OF YERUSHALAIM IR HA KODDESH MAY IT BE SPEEDILY REBUILT AMEN, THAT THEY HAVE FOLLOWED THE OPINION OF THE POSKIM WHO FORBID WOMEN TO WEAR WIGS.

 WITHOUT ENTERING INTO THE ARGUMENT OF THESE POSKIM.

AND WITHOUT ENTERING INTO WHAT HAS BECOME COMMON IN OUR DAYS, DUE TO OUR MANY SINS, THAT MARRIED WOMEN WEAR WIGS THAT MAKE THEM APPEAR LIKE SINGLE WOMEN FOR REGARDING THESE KINDS OF WIGS THERE IS NO PERMISSION WHATSOEVER IN THE WRITINGS OF THE POSKIM.

 AND NOW WE CAME TO REVEAL THROUGH THIS PSAK OUR OPINION, TORAH OPINION, THAT THE HAIRS THAT COME FROM INDIA ARE CUT IN ORDER TO BE OFFERED TO AVODAH ZARA (IDOLATRY) IN THEIR HOUSES OF IDOLATRY, AND THEY HAVE THE LAW OF AFFINITY TO AVODAH ZARA AND WE ARE FORBIDDEN TO HAVE ENJOYMENT FROM THEM

 AND TO THOSE WHO LISTEN MAY THEY HAVE PLEASANTNESS AND MAY GOOD BLESSINGS COME UPON THEM

 THE BET DIN TZEDDEK HERE IN YERUSHALAIM IR HA KODDESH

 

MOSHE STERNBUCH   MOSHE HALBERSTAM      YTZCHAK TUVIA WEISS

 MEIR BRANSDOFER                                AVRAHAM YTZCHAK ULLMAN

 

 

THESE ARE A FEW OF THE
RABBONIM TZADDIKIM WHO FORBID THE USE OF WIGS

 

1.    דער בלאט

עיתון – צייטשריפט פון אלוועלטליכן ארטאדאקסישן אידנטום, בו מביא כל החרמות והאיסורים והדרשות נגד פאה הנכרית ונגד העבודה זרה הבא מאינדיע, ובראשם הדרשה הגדולה של הגאון הגדול הצדיק רבי אהרן טייטלבוים שליט"א גאב"ד קרית יואל, ועוד רבנים, פרשת במדבר, ראש חודש סיון, שנת תשס"ד לפ"ק, ולמספרם מאי 21 04

CLICK HERE TO GO TO FULL
 ARTICLES IN DER BLATT

 

 

 

GO TO NEXT PAGE